S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart Şubat 2008 ihtiyacı olan, nakliye filomuzdaki araçlarda kullanılacak özellikteki litre motorin ve Birliğimiz hizmet binası ile lojmanlarının ihtiyacı olan 130 ton özel kalorifer yakıtı 1 yıl içerisinde partiler halinde peyderpey olarak bu şartname esaslarına göre satın alınacaktır. MADDE 1-İHALENİN TARİHİ VE YERİ Bu alıma ait ihale tarihinde saat te TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. N0: /EDİRNE de KAPALI ZARF-AÇIK EKSİLTME USULÜ teklif almak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırmış olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklif mektupları ihale saatinde, ihaleye iştirak eden istekliler ve Komisyon üyeleri huzurunda teslim alınacaktır. Gerektiğinde AÇIK EKSİLTME ye gidileceğinden ihaleye katılacak firmaların yetkililerinin YETKİ BELGESİ ile birlikte ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. İHALE SALONUNA YALNIZCA YETKİ BELGESİ SAHİPLERİ ALINACAKTIR. İhaleye katılma şartlarından herhangi birisini yerine getirmemiş olan teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçirilecektir. MADDE 2- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ - S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No EDİRNE TEL: (7 Hat) FAX: Web: MADDE 3- İŞİN GAYESİ VE SORUMLULUĞU Birliğimiz İşletmelerinden Entegre Tesislerinin ihtiyacı olan Litre ve Karacabey Yağ Fabrikasının ihtiyacı olan Litre olmak üzere 1 yıllık ihtiyaç duyulan toplam Litre nakliye filomuzdaki araçlarda kullanılacak özellikte motorinin firmalardan satın alınarak Tekirdağ ili Şerefli Mevkiindeki Entegre Tesislerimize ve Bursa ili Karacabey ilçesindeki Yağ Fabrikamıza, ayrıca Genel Müdürlük hizmet binası ile lojmanlarının 1 yıllık ihtiyacı olan 130 ton özel kalorifer yakıtının firmalardan satın alınarak Edirne deki Genel Müdürlük Hizmet Binası ile lojmanlarımıza tesliminin sağlanması işin konusunu teşkil eder. MADDE 4- MİKTAR 1 yıllık sözleşme miktarı ; Motorin Litre ve Özel Kalorifer Yakıtı 130 ton dur. Trakya Birlik yukarıda belirtilen miktarları % 20 oranında arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Ayrıca Trakya Birlik taleplerinde bir azalma söz konusu olduğunda firma bunu kabul ederek bir itirazda bulunamaz. 1/5

2 MADDE 5- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ Teklif Mektubunda ; MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI satınalma şartnamesini tamamen okuduk ve aynen kabul ettik ifadesi kesinlikle bulunacaktır. Teklif mektubu şartname esas alınarak hazırlanacak, firma yetkililerince imzalanıp mühürlenecek ve bir zarfa konduktan sonra zarfın üzerine MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI TEKLİF MEKTUBUDUR ibaresi ve firma isim ve adresi yazılacaktır. Teklif Mektubu ile birlikte; a) Her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname, b) Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan geçici teminat mektubu makbuzu, c) İhaleye katılan firmanın bayilik sözleşmesi veya bağlı olduğu Petrol Şirketinden alacağı bayilik belgesi. d) İhaleye katılanın yetki belgesi, Başka bir zarfa konularak zarfın üzerine TRAKYA BİRLİK MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI İHALESİNE AİT BELGELER ibaresi yazılarak imza edilip, mühürlenecektir. MADDE 6-FİYAT Motorin ve Özel Kalorifer Yakıtı için teklif edilecek fiyatlar YTL cinsinden verilecektir. Motorin için birim fiyat YTL/Lt. olarak, Özel kalorifer yakıtı için birim fiyat YTL/Kg. olarak belirtilecektir. Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir. Teklif edilen birim fiyat, firmanın yaptığı ıskonto oranı düşülerek net fiyat olarak yazı ve rakam ile teklifte açıkça belirtilecektir. Entegre Tesislerimiz ihtiyacı Litre motorin için Şerefli Mevkii Çorlu/Tekirdağ teslimi, Karacabey Yağ Fabrikamız ihtiyacı Litre motorin için Karacabey/BURSA teslimi ve Genel Müdürlüğümüz hizmet binası ile lojmanları ihtiyacı 130 ton Özel Kalorifer yakıtı için Edirne teslimi fiyat teklifleri verilecektir. MADDE 7-FİYAT FARKI Devletçe motorine ve Özel kalorifer yakıtına yapılacak zamlar ve indirimler belgelenmek kaydıyla bayi satış fiyatları baz alınarak teklif fiyatına yansıtılacaktır. (İhale tarihi ile sözleşme tarihi arasında motorine gelen zam ve indirim fiyatlara yansıtılacaktır.) MADDE 8- İŞİN SÜRESİ Firmanın MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI NI teslim etme süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Bu süre TRAKYA BİRLİK çe 1 ay uzatılabilir. İhaleyi yüklenen firma ihale konusu MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITINI Trakya Birliğin belirleyeceği termin programına ve Fabrikalarımızın talebine göre teslim edecektir. MADDE 9- KONTROL Teslim alınan motorin Entegre Tesislerimiz veya Karacabey Yağ Fabrikamız laboratuarlarında TSE ye uygunluğu saptandıktan sonra kabul heyetimizin tutanakları ile birlikte firma faturası karşılığında Genel Müdürlüğümüz EDİRNE de ödenecektir. Birliğimiz hizmet binası ile lojmanlarının ihtiyacı olarak teslim alınan özel kalorifer yakıtı Birliğimiz İdari ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce TSE ye uygunluğu saptandıktan sonra teslim alınarak düzenlenecek tutanak ile birlikte firma faturası karşılığında Genel Müdürlüğümüz EDİRNE de ödenecektir 2 / 5

3 MADDE 10- TESLİM TESELLÜM - ÖDEMELER FABRİKALARIMIZA NAKLİYECİ FİRMA TARAFINDAN GETİRİLEN MOTORİN TANKERLERİNDE, DOLUM ÜNİTELERİNDE TANKERLERE BASILAN MÜHÜRLER KONTROL EDİLECEK OLUP, MÜHÜRSÜZ TANKERLER TESLİM ALINMAYACAKTIR FİRMA, TESLİM EDECEĞİ AKARYAKITI BAYİİSİ OLDUĞU PETROL ŞİRKETİNDEN TEDARİK ETTİĞİNE DAİR BELGEYİ TESLİM TESELLÜMDE YETKİLİLERE İBRAZ EDECEKTİR. Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun Motorin teslimatlarında İşletmelerimiz kantarları geçerlidir. Ödemelerde de YTL/litre esas alınacaktır. Özel Kalorifer yakıtı teslimatlarında Birliğimiz Kantarı geçerli olup, ödemede YTL/kg. esas alınacaktır. Talep yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde firma motorini ve özel kalorifer yakıtını teslim etmek yükümlülüğündedir. Aksi takdirde 7 günü geçen süreler için günlük 500,00.-YTL ceza kesilir. 7 günü aşacak sürede 3 günü geçemez. Cezalı süre 3 günü geçerse sözleşme iptal edilerek firmanın kesin teminatı irad kaydedilir. Firma sözleşmenin imza tarihinden itibaren işe başlayarak program dahilinde işi devam ettirmek ve bitirmekle yükümlüdür. Numunesine ve özelliklerine uygun olarak kusursuz teslim alınmış mal bedelleri firma tarafından tanzim edilecek fatura ve İşletmelerimizce düzenlenecek tutanaklar esas alınmak üzere Birliğimizce ödenir. Birliğimiz ihale miktarının % 20 oranında eksik veya fazlasını talep etmeye yetkilidir. Bu değişiklik fiyat veya diğer hükümlerin uygulanmasında hiçbir farklılık yaratmayacaktır. Ancak miktarın arttırılması halinde teslimat süresi ihale miktarı ile orantılı olarak uzatılabilir. MADDE 11-MÜCBİR SEBEPLER 1- TRAKYA BİRLİK in sebebiyet verdiği haller. 2- Olağanüstü tabiat halleri (Deprem, sel, su baskını vb.) 3-Sosyal Sebepler (Kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi vb.) Yukarıdaki haller vukuunda yüklenici firma bu hadisenin vukuu tarihinden itibaren en geç on gün içersinde mucbir sebebi belirten mahalli idareden alınmış resmi belgeyi Trakya Birlik e sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. MADDE 12- TEMİNATLAR İhaleye katılmak için teminat mektubu ; Geçici teminat mektubu olarak düzenlenmelidir. İhale konusu işin geçici teminatı mal bedelinin % 3 üdür. Geçici teminat teklifler verilmeden önce Trakyabirlik veznesine yatırılmış ve makbuz teklif mektubuna eklenmiş olacaktır. Kesin teminat ise ihale bedelinin % 6 dır. MADDE 13- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER -Tedavüldeki Türk Lirası, USD(Amerikan doları), EURO(Avrupa Birliği para birimi) -Edirne de şubesi bulunan banka süresiz teminat mektubu, -Devlet Tahvili, -Hazine Bonosu -Edirne de şubesi bulunan bankaya ait Bloke Çek MADDE 14- İHALENİN SONUÇLANMASI İhale, Yönetim Kurulumuzun onayından sonra sonuçlanır.

4 MADDE 15- TEMİNATLARIN İADESİ 3 / 5 Geçici Teminatlar; İhalenin sonuçlanmasından sonra, ihaleyi kazanamayan firmalara geçici teminatları geri verilir. Kesin teminatlar ise, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, firmanın herhangi bir borcu bulunmadığı anlaşıldıktan sonra iade edilir. MADDE 16- SÖZLEŞME İMZALANMASI İhale neticesi TRAKYA BİRLİK Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanmasını müteakip yüklenici firmanın kanuni adresine 7 gün içersinde bildirilecektir. Yüklenici firmaya yapılan bildirimi müteakip firma 10 gün içersinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşme imzalamak mecburiyetindedir. MADDE 17- TEMİNATLARIN İRAD KAYDEDİLECEĞİ HALLER İhaleyi yüklenen firma yapılan bildirimi müteakip 10 gün içinde sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde firmadan alınan geçici teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irad kaydedilir. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarında herhangi birinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmemesi halinde kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irad kaydedilecektir. MADDE 18-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasındaki istekli Müteahhit veya müşterinin: a-hile, desise, vait, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, b-açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme tartışma yapmaları, c-ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birliğe zarar verecek işlerde yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik çe ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında bir yıla kadar Trakya Birliğin bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vuku bulmuş ise yine bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu kararlar ilgililerin Müteahhitlik siciline işlenir ayrıca bu durum Trakya Birlik çe ilgili mercilere bildirir.ayrıca Trakya Birliğin sözleşmeye fesih hakkı saklı olacaktır. MADDE 19-CEZAİ ŞARTLAR İhaleyi yüklenen firma sözleşme tarihinden itibaren belirtilen termin programına göre süresi içerisinde teslimatlarını tamamlamış olacaktır. Firma belirtilen termin programına göre teslimatı geciktirdiği takdirde her gün için 500,00.-YTL para cezası ödeyecektir. (Bu sürede 3 günü geçemez) teslimatların yapılmaması sebebiyle TRAKYA BİRLİK sözleşmeyi feshetmeye, firmanın teminatını irad kaydetmeye veya yüklenici firma adına bir başkasından malı almaya yetkilidir. Yüklenici firma taahhüt konusu işi kısmen veya tamamen başkalarına yaptıramaz. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluk firmaya ait olmak üzere, TRAKYA BİRLİK ayrıca bir ihtara veya hükme gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesh edip, etmemekte serbesttir.

5 MADDE 20- DİĞER HUSUSLAR 4 / 5 -Firmanın teklif mektubunda gösterdiği adres kanuni ikametgah olarak sayılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat firmaya yapılmış olacaktır. -Bu işle ilgili her türlü vergi resim vs. masraflar firmaya ait olacaktır. -İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü ihtilafların hal mercii EDİRNE Mahkemeleri ve icra daireleridir. MADDE 21- TRAKYA BİRLİK YETKİSİ -Birliğimiz Devlet ihale kanununa bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir MADDE 22 -Bu şartname 5 sayfa 22 maddeden ibarettir. MÜTEAHHİT S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

6 5 / 5

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi :

OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : EK-1 OKUL-AİLE BİRLİĞİ AYNİ/ NAKDÎ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ BİRLİĞİN Adı : Seri No : Adresi : Cilt No : Sıra No : Telefon No : Faks No : e-posta Adresi : Sıra No NAKDÎ BAĞIŞLAR Bağışın Cinsi (TL/Döviz ) Tutar

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMEE NO SÖZLEŞMEE TARİHİ ARAÇ A PLAKA NO ARAÇ KİRALAMA SÖZL LEŞMESİ Yeniköy Mah. Albay Osman Sok.No.14/1 Sarıyer İSTANBUL Tel(0212) 268 00 85 Gsm 0532 556 14 08-0535 621 72 16 0537 513 95 53 1. S

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı