T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Temmuz 1997 CUMARTESİ. Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Temmuz 1997 CUMARTESİ. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1997 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Yükseköğretim Kanununun 59 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 59 uncu maddesi kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Siyasi partilere üyelik ve görev alma Madde Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı: Yükseköğretim kuramlarının öğrencileri, siyasi partilere üye olabilirler. Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/7/1997 Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9544 Milletlerarası Andlaşma 11 Temmuz 1994 tarihinde Vilnius'ta imzalanan ve 10/10/1996 tarihli ve 4197 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/5/1997 tarihli ve AVGY-2551 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Prof. Dr. T. ÇİLLER Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. F. ADAK Devlet Bakanı N. ERCAN Devlet Bakam Doç. Dr. A. GÜL Devlet Bakam Doç. Dr. İ. KARAKUYU Devlet Bakanı V. Prof. Dr. S. TEKİR Devlet Bakanı N. KURT Devlet Bakam M. ALTINSOY Devlet Bakanı N. ERCAN Devlet Bakanı V. L. ESENGÜN Devlet Bakanı M. S. ENSARİOGLU Devlet Bakam A. C. TUNÇ Devlet Bakanı B. AKSOY Devlet Bakanı Ş. KAZAN Devlet Bakanı V. H. U. SÖYLEMEZ Devlet Bakam T. R. GÜNERİ Devlet Bakam A. YILMAZ Devlet Bakanı Prof. Dr. S. GÜNBEY Devlet Bakam B. ŞEKER Devlet Bakam Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakam Ş. KAZAN Adalet Bakanı T. TAYAN Milli Savunma Bakam M. AKŞENER İçişleri Bakanı Doç. Dr. A. ŞENER Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM Milli Eğitim Bakam C. AYHAN Bay. ve İsk. Bakanı Doç. Dr. İ. KARAKUYU Sağlık Bakam Ö. BARUTÇU Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ Tarım ve Köy. Bakam N. ÇELİK Çal. ve Sos. Güv. Bakanı A. R. GÖNÜL Sanayi ve Tic. Bakanı M.R. KUTAN Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. KAHRAMAN Kültür Bakam B. YÜCEL Turizm Bakam M. H. DAĞLI Orman Bakanı M. Z. TOKAR Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır. özellikle bir Taraf yatırımcılarının diğer Tarafın ülkesindeki yatırımlarıyla ilgili olarak, aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile. Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek, istikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının arzu edileceğini kabul ederek, ve Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşmanın imzalanması kararıyla, Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: MADDE I Tanımlar işbu Anlaşmanın amacı bakımından; 1. "Yatırımcı" terimi: (a) her bir Tarafın yürürlükteki mevzuatına göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri, (b) Taraflardan her birinin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar veya iş ortaklıklarını ifade eder. 2. (a) "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olmak kaydıyla, her türlü mal varlığını ve sınırlayıcı olmamakla beraber özellikle aşağıdakileri kapsar: diğer (i) hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın şekilleri, (ii) yeniden yatırımda kullanılan hasılatlar, para alacakları veya mali değeri olup kanunen ifa edilebilen bir yatırımla ilgili diğer haklar, (iii) taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, tedbir, rehin gibi diğer haklar, (iv) telif hakkı, patent, lisans, sınai tasarım, teknik proses ve marka, peştemaliye, know how gibi sınai ve fikri mülkiyet hakları, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 2

5 5 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 (v) doğal kaynakların aranması, işlenmesi, çıkarılması, işletilmesi dahil olmak üzere her bir Tarafın ülkesinde kanun ya da sözleşme ile verilmiş iş imtiyazları. 3. "Hasılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle ancak sınırlayıcı olmayacak şekilde kar, faiz ve temettüleri içerir. 4. "Ülke" terimi; (a) Türkiye Cumhuriyeti bakımından - kara sınırları, karasuları ve Türkiye Cumhuriyeti 1 nin uluslararası hukuka uygun olarak egemenlik ve yargılama haklarına sahip olduğu ve ilgili Taraflar arasında karşılıklı anlaşmayla sınırlı kıta sahanlığını kapsar. (b) Litvanya Cumhuriyeti bakımından - Litvanya Cumhuriyeti içerisinde kend'i kanun ve nizamlarına, aynı zamanda uluslararası hukuka uygun olarak yasama ve egemenlik haklarını kullanabileceği ülke, karasuları ve deniz yataklarını ifade eder. 5. "İlgili faaliyetler" terimi, ev sahibi Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olarak teşkilatlanma, denetleme, işletme, idame ile işin idaresi, sözleşmelerin hazırlanması, icrası ve yürürlüğe konması için şirketler, şubeler, bürolar, fabrikalar veya diğer tesislerin satışı, sınai ve fikri haklar da dahil olmak üzere her türlü mülkiyetin kazanılması, kullanımı, korunması, ve satışı ile borçlanma, hisselerin alımı ve ihracı ile ihracatlar için döviz alımını ihtiva eder. MADDE II, Yatırımların Teşviki ve Korunması 1. Her bir Taraf kendi ülkesinde yatırımlara ve ilgili faaliyetlere, benzer durumlarda herhangi üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, kendi kanun ve nizamları çerçevesinde göstereceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde, izin verecektir. 2. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda kendi yatırımcılarının yatırımları veya herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı muameleden hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 3. Tarafların, yabancıların ülkeye giriş, geçici ikame ve istihdamı ile ilgili kanun ve nizamlarına uygun olarak ; (a) Taraflardan her birinin vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerini istihdam eden Tarafın yatırımcısının önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak taahhüdünde bulunduğu veya bulunmak üzere olduğu bir yatırımın kurulması, geliştirilmesi, idaresi amacıyla veya işletilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere diğer Tarafın ülkesine girmesine ve kalmasına izin verilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı: (b) Bir Tarafın yürürlükteki kanun ve nizamlarına uygun olarak kurulan ve diğer Taraf yatırımcılarının yatırımları olan şirketler, seçtikleri idari ve teknik personeli tabiyetlerine bakılmaksızın istihdam etmeye mezun olacaklardır. 4. işbu Maddenin hükümleri. Taraflardan herhangi birinin taraf olduğu aşağıdaki anlaşmalar bakımından geçerli olmayacaktır: (a) mevcut veya gelecekteki herhangi bir gümrük birliği. bölgesel ekonomik teşkilat veya benzer uluslararası anlaşmalar, (b) tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar. MADDE III Kamulaştırma ve Tazminat 1. Yatırımlar, yürürlükteki mevzuata ve bu Anlaşmanın II'nci Maddesinde belirtilen genel prensiplere uygun olarak, kamu yararına ve ayrımcı olmayacak biçimde yapılmadıkça ve anında etkin ve yeterli tazminat ödenmedikçe kamulaştırılmayacak, devletleştirilmeyecek veya doğrudan ya da dolaylı olarak benzer etkisi olan tedbirlere maruz bırakılmayacaktır. 2. Tazminat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma işleminin yapıldığı veya öğrenildiği tarihten önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat gecikmesiz olarak ödenecek ve Madde IV paragraf 2'de belirtildiği gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 3. Yatırımları, diğer Tarafın ülkesinde savaş, ayaklanma, iç karışıklık veya diğer benzer olaylar nedeniyle zarar gören Taraflardan her birinin yatırımcıları, diğer Tarafça kendi yatırımcılarına ya da herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde bu tür kayıplarla ilgili olarak benimsenecek işlemlerden hangisi en elverişli ise, o muameleye tabi tutulacaklardır. MADDE IV ülkesine iade ve Transfer 1. Taraflardan her biri, iyi niyetle bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarı serbestçe yapılmasına izin verecektir. Bu tür transferler aşağıdakileri içerir: (a) hasılatlar (b) bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen kazançlar, (c) madde III çerçevesinde tazminat, (d) yatırımlarla ilgili borçlardan kaynaklanan faiz ödemeleri ve geri ödemeler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 5 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 (e) diğer Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma izni almış olan bir Tarafın vatandaşlarının elde ettikleri maaşlar, haftalıklar veya diğer ücretler, (f) bir yatırım uyuşmazlığından doğan diğer ödemeler. 2. Transferler, yatırımın yapılmış olduğu konvertibl para birimi veya herhangi bir konvertibl para birimi üzerinden ya da yatırımcı, ile ev sahibi Taraf arasında aksine bir anlaşma yapılmadığı takdirde transferin yapıldığı tarihte geçerli olan döviz kuru üzerinden yapılacaktır. MADDE V Halefiyet 1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı ticari olmayan risklere karşı kanuni bir sistem dahilinde sigorta edilmişse, sigortalayanın sigorta anlaşmasının şartlarından ileri gelen her türlü halefiyeti diğer Tarafça tanınacaktır. 2. Sigortalayan, yatırımcının kullanmaya yetkili olabileceği haklar dışında hiçbir hakkı kullanmaya yetkili olmayacaktır. 3. Bir Taraf ile yatırımcı arasındaki uyuşmazlıklar, bu Anlaşmanın VII. Maddesi hükümleri uyarınca çözümlenecektir. MADDE VI Aykırılık Bu Anlaşma, yatırımları ve ilgili faaliyetleri benzer durumlarda bu Anlaşma ile sağlanandan daha elverişli bir muameleye tabi kılan, (a) Taraflardan her birinin kanun ve nizamları, idari uygulamalar veya usuller ya da idari veya yargısal kararlara, (b) uluslararası hukuki yükümlülüklere, veya. (c) bir yatırım anlaşması veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil olmak üzere, herhangi bir Tarafın üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı olmayacaktır. MADDE VII Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasında o yatırımcının bir yatırımı ile ilgili uyuşmazlıklar, yatırımcı tarafından ayrıntılı bilgi içerecek şekilde ve yazılı olarak yatırım yapılan Tarafa bildirilecektir. Yatırımcı ve ilgili Taraf bu tür uyuşmazlıkları, mümkün olduğunca iyi niyetle, karşılıklı görüşme ve müzakereler yolu ile çözümlemeye çalışacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı : Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunulabilir: (a) her iki Tarafın da bu Merkeze üye olmaları halinde, Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasında Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Sözleşmesi ile kurulmuş olan Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), (b) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun Tahkim Kurallarına göre bu maksatla kurulacak bir hakem mahkemesi (UNCITRAL), (c) Paris Uluslararası Ticaret Odası hakem mahkemesi. (d) uyuşmazlığa taraf olan Tarafın adli mahkemeleri. Ancak, uyuşmazlığı sözü edilen mahkemelere götürmüş olan yatırımcı, (a), (b) ve (c) paragraflarındaki çözüm prosedürlerinden birine, bir yıl içerisinde nihai kararın alınmamış olması halinde başvurabilir. 3. Tahkim kararları uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı.olacaktır. Her iki Taraf verilen kararları kendi kanunları çerçevesinde yerine getirecektir. MADDE VIII Akit Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulanması konusunda aralarında vaki olan herhangi bir uyuşmazlığı iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil bir şekilde çözümlemeye çalışacaklardır. Bu Bakandan, Taraflar bu gibi çözümlere varmak için doğrudan ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Eğer Akit Taraflar, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren altı ay içinde sözü edilen yöntemle anlaşmaya varamazlarsa, herhangi birinin talebi üzerine, uyuşmazlık üç üyeli bir tahkim heyetine götürülebilir. 2. Her bir Taraf talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, birer hakem tayin edecektir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri belirlenen süre içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Taraf, Uluslararası Adalet Divanı'nın Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 9 3. Eğer iki hakem, seçimlerden itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecektir. 4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarında belirtilen konularda görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Taraflardan- birinin vatandaşı ise, seçim Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan Yardımcısı da anılan görevi yerine getirmekten alıkonulursa veya Taraflardan birinin vatandaşı ise, seçim Taraflardan birinin vatandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapılacaktır. 5. Tahkim Heyeti, Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın diğer maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya varacaklardır. Böyle bir anlaşmanın sağlanamaması halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate alarak, usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edebilir. 6. Aksi kararlaştırılmadıkça. Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde bütün beyanlar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim Heyeti - hangisi daha sonra gerçekleşirse- duruşmaların bittiği tarihte veya son beyanlardan sonra iki ay içinde karara varacaktır. Tahkim Heyeti, nihai ve bağlayıcı olacak kararlarını oy çokluğuyla alacaktır. 7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar Taraflarca eşit olarak ödenecektir. Bununla birlikte, tahkim heyeti giderlerin daha yüksek bir oranının Taraflardan biri tarafından ödenmesine re'sen karar verebilir. 8. Eğer bir uyuşmazlık, bir uluslararası tahkim heyetine sunulmuş ve hala orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu madde hükümleri uyarınca başka bir uluslararası tahkim heyetine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 7

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı: MADDE IX Yürürlüğe Girme 1. işbu Anlaşma, Taraflar birbirlerine, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan bütün Anayasal formaliterin tamamlandığını diplomatik kanallarla bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecek, on yıllık bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin ikinci paragrafına göre sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalacaktır, işbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinde mevcut olan yatırımlara uygulanacağı gibi, bundan sonra yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da uygulanacaktır. 2. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda bulunarak, Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirebilir. 3. işbu -Anlaşma Taraflar arasında, yazılı bir anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, Taraflardan her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir. 4. işbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın diğer bütün Maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır. Vilnius'da 11 Temmuz 1994 tarihinde, Türkçe, Litvanyaca ve İngilizce dillerinde hepsi de aynı derecede geçerli olmak üzere akdedilmiştir. Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adına Litvanya Cumhuriyeti Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

11 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 TÜRKIJOS RESPUBLIKOS IR LIETÜVOS RESPUBLIKOS S U T A R T I S DEL ABIPOSIO INVESTICIJÜ SKATINIMO IR APSAUGOS Turfcijos Respublika ir Lietuvos Respublika, toliau vadinamos Salimis, siekdaraos skatinti tarpusavio ekonomini bendradarbiav i ma., ypac vienos Salies investitoriu investicijas kitos Salies teritorijoje, pripazindamos, kad sutartis dél tokiu investiciju traktavimo paskatins kapitalo ir technologiju judéjiraa bei abieju Saliu ekonomini vystymasi, sutikdamoş, kad teisingas ir lygiateisis investiciju traktavimas yra pageidautinas, kad butu galima palaikyti pastovia. investavimo sistema ir efektyviausia ekonominiu isteklin panaudo j ima., ir nusprendusios sudaryti sutarti dèl investiciju skatinimo ir abipusés apsaugos, susitaria: 1 straipsnis Sioje Sutartyje: Sa.vokos l.savoka "invest i torius" reiskia: (a) fizinius asmenis, turincius vienos is Sal 114 pilietybe pagal jos galiojancius istatymus, (b) korporacijas, firmas ar biznio asociacijas, ikurtas ar jregistruotas pagal galiojancius vienos is Saliij istatymus ir turincias savo buveine. tos Salies ter i tor i joje. 2. (a) Savoka " invest ici ja", pagal ja. priimancios Salies istatymus ir tvarka., apima bet koki turta,, o ypac, bet ne visada: (i) akcijas, vertybinius popierius ar kitokias dalyvavimo bendrovese formas, (ii) pakartotinai inyestuotas pajamas, pretenzijas i pinigus ar kitokias teises i teiseta., finansine verte turincia veikla, susijusia. su investicija, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı : ( i i i) kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, taip pat kitokias teises in rem, tokias kaip hipoteka, turto atestas, uzstatai ir kitos panas ios teisés, nuosavybès pavyzdz iai, know-how ir (iv) autorines teises, pramoninés ir inte1ektualinès teises, tokias kaip patentai, licencijos, pramoniniai techniniai procesai, taip pat prekiij zenklai, goodwill, kitos panas ios teisés, (v) istatymais ar kontraktais suteiktas verslo koncesijas, taip pat koncesijas kiekvienos Salles teritorijoje csanciu garatiniu. istekliq paieskai, panaudoj imui, gavybai ir cksploatacijai. 3. Savoka "pajamos" reiskia del investicijos gaunamas sumas ir ypac, bet ne visada, peina, palükanas ir dividendus. 4. Savoka "ter i tor i ja" apima: (a) Turkijos Respublikos atzvilgiu - sausumos ribas, juros plotus ir kontinentinj selfa, nustatytus abipusiu sninteresuottj saliu, susitarimu, kuriuose' Turkijos Respublika pagal tarptautinç teisç turi suverenias teises ar jurisdikcija; (b) Lietuvos Respublikos atzvilgiu - teritorija., juros ir juros dugno plotus, kuriuose Lietuvos Respublika pagal saco istatymus ir tvarka., taip pat pagal tarptautine teise gaii naudotis savo jurisdikcija ir suvereniomis teisémis. 5. Sqvoka "susijusi veikla" pagal investicija, priimancios Salies istatymus ir tvarka. apima bendroviu, filialu., agentürij, istaigu. gamyklu, organizavima., kontrole, veikla., palaikyma ir isdéstyma. ar kitokias su komercine veikla susijusias priemones; kontraktil sudaryma., vykdyma. ir igyvendinima.; visu rüsiu, turto, tarp j Q ir intelektualinés bei pramoninés nuosavybés teisin isigijima,, naudoj ima., apsauga. ir d i sponavima.; taip pat lésu. skolinimasi, akciju isigijima. bei emisija. ir valiutos isigijima importui. 2 straipsnis Investid ju skatinimas ir apsauga 1. Kiekviena Salis leidzia savo teritorijoje atlikti investicijas ir su jomis susijusia. veikla. ne maziau palankiomis salygomis, negu pagal jos istatymus ir tvarka. analogiskomis salygomis atliekamas treciosios salies investitoriu. investicijas. 2. Kiekviena Salis teikia jau atliktoms investicijoins ne roaziau palanku rezima, negu analogiskomis salygomis s a vu investitoriu ar treciosios salies investitoriu investicijoms pagal tai, kuris is txj rezimu yra palankesnis. 3. Pagal Saliu istatymus ir tvarka, dél ; vaziavimo i sali, laikino apsigyvenimo ir uzsieniecii) idarbinimo: Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 10

13 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 (a) kiekvienos Salies pilieciams leidziama atvykti ir pasilikti kitos Salies teri t-or i jo j e, kad jie galêtu ikurti, plèsti, vadovauti 'ar patarti, dirbant su investicija, i kuria. jie ar juos pasamdçs pirmosios Salies investitorius yra idèje ar tuo metu ideda zymiq dali; kapitalo ar ki tu resursu, (b) bendrovèras, kuriose yra kitos Salies investitoriu investicijos i r kurios teisétai ikurtos pagal vienos Salies istatymus ir- tvarka., leidziama samdyti vadovaujant; ir technini personala savo nuoziüra ir nepriklausomai nuo pilietybès. 4. Sio straipsnio salygos neturés itakos bet kurios Salies, ïioms isigaliojusioms sutartiras: (a) dèl esamu ar busimu muitiniu sajungu, regioniniu cvionominiu organizaciju ar panasiu tarptautiniu susitarimui (b) visiskai ar is dalies susijusioms su apmokestinimu. 3 straipsnis Ekspfopriacija ir kompensacija 1. Investicijos negali büti eksproprijuojamos, nacionalizuojamos; joms netaikoroos tokj pat poveiki turincios tiesioginés ar netiesioginès priemonés, isskyrus tuos atvejus, kai tai daroma jstatymu nustatyta tvarka ir pagal sios Sutarties 2-ame straipsnyje numatytus bendrus investiciju traktavimo principus visuomenès tikslais, nediskriminaciniu büdu, nedelsiant sumokant adekvacia ir veiksminga. kompensacija. 2. Kompensacija turi atitikti realia. eksproprijuotosios investicijos verts, buvusia. pries pat jos eksproprijavima., arba pries tai, kai apie eksproprijavima. buvo suzinota. Kompensacija ismokama nedelsiant, ji turi büti laisvai pervedama, kaip apibüdinta 4 straipsnio 2 dalyje. 3. Bet kurios Salies investitoriai, kuriu investicijos patyre nuostoliu kitos Salies teritorijoje del karo, roaisto, pilietiniu neramumu ar kitu panasiu ivykiu, traktuojami kitos Salies ne maziau palankiai, negu jos pacios ar treciosios valstybes investitoriai, vertinant pagal tai, kokios priemones del tokiu nuostoliu yra palankesnes. 4 straipsnis Repatriacija ir pervedimai 1. Kiekviena Salis gera valia leidzia laisvai ir be nepagristo delsimo atlikti visais su investicija susijusius pervedimus i ir is savo teritorijos. Tokie pervedimai apima: (a) pajamas, Yiiriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı : (b) iplaukas, gautas pardavus ar likvidavus visa, dalj investicijos; m (c) kompensacija. pagal 3 straipsnj, (d) su investicija susijusiu skolii padengima, ir palùkanu (e) algas, atlyginimus ir kitus darbo uzmokescius,' gautus kitos Salies pilie*ëiu, kurie yra gave atitinkamus leidimus dirbti su investicija susijusi darba kitos Salies teritorijoje, (f) ismokas, atsiradusias rysium su investiciniais gincais. 2. Pervedimai atliekami ta konvertuojama valiuta, kuria buvo investuota, arba, nesant kitokio susitarimo tarp investitoriaus ir investicija, prièmusiosios Salies - bet kuria kita konvertuojama valiuta pagal pervedimo diena. galiojanti valiutos keitimo kursa. S straipsnis Subrogacija 1. Jeigu vienos Salies investitoriaus investicija istatymu nustatyta tvarka yra apdrausta nuo riekomercinès rizikos, tai kita Salis pripazjsta draudèjo teisiu perdavima. draudimo organizacijai pagal draudimo sutarties salygas. 2. Draudimo organizacija negauna kitokiu teisiu, o tik tas, kurias bütıj turèjes invest i torius. 3. Gincai tarp Salies ir draudimo organizacijos sprendziami pagal sios Sutarties 7 straipsriio salygas. 6 straipsnis Derogaci ja Si Sutarlis neaptiboja: (a) bet kurios Salies istatymu ir tvarkos, administracinés praktikos ar procedùru, adrainistraciniu ar teismo sprendimu, (b) tarptautiniu teisiniu isipareigojimu ar (c) bet kurios Salies prisiimtu isipareigojimu, iskaitant isipareigojimus pagal igaliojimus ar sutartis dèl investiciju, kurie suteikia teise traktuoti investicijas ar su jomis susijusia. veikla palankiau, negu numatytomis sioje Sutartyje analogiskomis aplinkybemis. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

15 5 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 7 straipsnis Gincu tarp vienos Salies ir kitos Salies invest i tor iaus sprendimas 1. Apie gincus, susijusius su investicija, kilusius tarp vienos Salies ir kitos Salies investitoriaus, investitorius rastu pranesa investicija priémusiai Saliai, pateikdamas issaraia informad ja.. Kiek imanoma, investitorius ir suinteresuotoji Salís" tokius gincus stengiasi gera valia isspresti konsultacijorais ir derybomis. 2. Jeigu tokiu büdu gincq. negalima isspresti per sesis ménesius nuo 1 dalyje minéto rastisko pranesirao datos, tai, investitoriaus pasírínkimu, gincas gali büti perduotas: (a) Tarptautiniam investiciniu gincu sprendimo centrui (ICSID), kuris ikurtas pagal "Konvencija. del investiciniu gincu tarp valstybiu ir kitu valstybiu pilieciu sprendimo", (b) ad hoc arbitrazo teismui, veikianciam pagal Jungtiniu. Tautij tarptautinés prekybos teisés komisi jos (UNCTTRAL) arbitrazo procedüros taisykles, (c) Paryziaus Tarptautiniu prekybos rumu arbitrazo teismui, s (d) Salies, kuri yra ginco dalyvé, teismui. Taciau investitorius, kuris kreipési i minétus teismus del ginco sprendimo, gali naudoti tik viena. ginco sprendimo procedure pagal sio straipsnio (a), (b) ar (c) dalis, nebent per vienerius raetus nepateikiamas galutinis sprendimas. 4. Teísmo sprendimai yra galutiniai ir privalomi abejoms ginco salims. Kiekviena Salis isipareigoja vykdyti teismo sprendimo pagal savo nacionalinius istatymus. 8 straipsnis Gincq tarp Saliu sprendimas 1. Salys, gera valia ir bendradarbiaudamos, siekia greitai ir besaliskai isspresti bet kokj tarpusavio ginca del sios Sutarties interpretavimo ar taikymo. Tuo tikslu Salys susitaria vesti tiesiogines ir prasmingas derybas. Jeigu per seáis ménesius nuo ginco pradzios Salys tokiu büdu nesusitaria, tai bet kurios Salies Prasymu gincas gali büti perduotas arbitrazo teismui, sudarytam is trijn nariu- Yiirütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı : Per du ménesius nuo pareiskimo gavimo kiekviena Salis paskiria po arbitra. Tie arbitrai paskiria treciosios valstybés piliet; pirmininku. Jeigu per nustatyta. laikotarpi kuri nors Salis ñepaskiria savo arbitro, tai kita Salis gali kreiptis i Tarptautinio Teísmo Prezidenta, prasydama paskirti arbitra- 3. Jei abu arbitrai per du ménesius nuo ju paskyrimo negali siitarti del pirmininko paskyrimo, tai, bet kurios Salies prasymu, pirmininka paskiria Tarptautinio Teísmo Prezidentas. 4. Jeigu sio straipsnio (2) ir (3) dalyse numatytais atvejais Tarptautinio Teísmo Prezidentas negali atlikti minétos funkcijos, arba jeigu jis yra kurios nors Salies pilietis, tai paskyrima atlieka Viceprezidentas, o jeigu Viceprezidentas negali atlikti sios funkcijos, arba jeigu jis yra kurios nors Salies pilietis, tai reikalinga asmen; paskiria vyriausias Teísmo narys, nesantis vienos is Sali^ pilieciu. 5. Arbitrazui suteikiami trys ménesiai nuo pirmininko paskyrimo datos susitarti del proceso taisykliu, atitinkanciu kitas sios Sutarties salygas. Nesusitarus del taisykliu, arbitrazas turi kreiptis i Tarptautinio Teísmo Prezidenta su prasymu nustatyti proceso taisykles atsizvelgiant i visuotinai pripazintas tarptautinio arbitrazo teísmo proceso taisykles. 6. Nesant kitokiu susitarimu> visi dokumentai turi büti pateikti ir teísmo posédziai baigti per astuonis ménesius nuo Pirmininko isrinkimo datos, o teismas turi priirati sprendima per du ménesius nuo paskutiniojo dokumento iteikimo ar paskutiniojo posédzio pabaigos, priklausomai nuo to kuris ivykis buvo paskutinis. Arbitrazas balsu dauguma priima sprendima» kuris yra galutinis ir privalomas. 7. Pirmininko, arbitru ir kitas teísmo islaidas abi Salys apmoka po lygiai. Taciau arbitrazas savo nuoziüra gali nusprçsti, kid kuri nors viena Salís turi suraokéti didesniaja islaidu dalj. 8. Tarptautinis arbitrazo teismas negali. sprçsti ginco pagal eio straipsnio salygas, jeigu tas pats gincas perduotas kitam tarptautiniara arbitrazo teismui, kurio procesas dar nepasibaiges. Tii netuii sutrukdyti tiesioginéms ir prasmingoms abieju Saliu de ryboms. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

17 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 9 straipsnis Isigaliojimas i. Sutartis isigaiioja ta. diena, kai Salys diplomat iniais kanalais pranesa viena kitai, kad visi jos isigaliojimui bütini konstituciniai re ika1avimai yra jvykdyti. Ji galioja 10 metıj ir galios toliau, jei nebus nutraukta pagal sio straipsnio 2 dal;. Ji taikoma investicijoms, egzistuojancioms Sutarties jsigaiiojimo metu, taip pat investuotoms po to. 2. Bet kuri Salis gali, rastu pries vienerius metus jspédama kita. Sali, nutraukti sia Sutart; besibaigiant pradiniam desimties metq laikotarpiui arba bet kada vèliau. 3. Si Sutartis gali büti pakeista, jei Salys rastu dèl to susitaria. Bet ' koks pakeitimas isigaiioja po to, kai abi Salys pranesa viena kitai, kad ivykdè visus vidaus reikalavimus, bütinus tokio pake itimo isigaliojimui. 4. investicijoms, atliktoms ar jsigytoms iki sios Sutarties nutraukirao dienos, kurioms kitais atvejais taikytina si Sutartis, visu, kitu sios Sutarties straipsniu nuostatos tebegalioja dar 10 metli po nutraukirao datos. Paliudydami tai, sia. Sutarti pasirasé igaiiotieji asmenys. Sudaryta Vilniuje 1994 m. liepos. 11 d. dviem egzemplioriais turku, iietuviu ir angli) kalbomis, visi tekstai turi vienodg teisinç galia. Esant nesutarimu tekstu anglıı kalba. dèl Sutarties interpretavimo, vadovautis Turkıjos Respublikos Vardu Lietuvos Respublikos Vardu Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı : Agreement Between the Republic of Turkey and the Republic of Luthiania Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments The Republic of Turkey and the Republic of Lithuania, hereinafter called the Parties, Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly with respect to investment by investors of one Party in the territory of the other Party, Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded such investment will stimulate the flow of capital and technology and the economic developments of the Parties, Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to maintain a stable framework for investment and maximum effective utilization of economic resources, and Having resolved to conclude an agreement concerning encouragement and reciprocal protection of investments, Hereby agree -as follows: ARTICLE 1 Definitions For the purpose of this Agreement: 1. The term "investor" means: (a) natural persons deriving their status as nationals of cither Party according to its law in force, (b) corporations, firms or business associations incorporated or constituted under the law in force of either of the dirties and having their headquarters in the territory of that Party. 2. (a) The term "investment", in conformity with the hosting Party's laws and regulations, shall include every kind of asset in particular, but not exclusively: (i) shares, stocks or any other form of participation in cumpan ies, (it) returns reinvested, claims to money or any other rights to legitimate performance having financial value related to an investment, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

19 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 (iit) movable and immovable property, as well as any other rights in rem such as mortgages, liens, pledges and any other similar r igfits, l (iv) copyrights, industrial and intellectual property rights such as patents, licenses, industrial designs, technical processes, as well as trademarks,- goodwi11, know-how and other similarrights, t (v) business concessions conferred by law or by contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources on the territory of each Party as defined,hereafter. J. The term "returns" means the investment and includes in particular, Profit, interest and dividends. amounts yielded by an though not exclusively, The term "territory" includes: (a) in respect of the Republic of Turkey - the land boundaries, maritime areas and the continental shelf delimited by mutual agreement between the parties concerned over which the Republic of Turkey has sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law; (b) in respect of the Republic of Lithuania - the territory, maritime and sea-bed areas, within which the Republic of Lithuania in accordance with its laws and regulations as well as international law, may exercise its jurisdiction and sovereign rights. 5. The term "associated activities", in conformity with the hosting Party's laws and regulations, shall include the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities, for the conduct of business; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds, including intellectual and industrial property rights; and the borrowing of funds, the purchase and issuance of equity shades, and the purchase of foreign exchange for imports. ARTICLE II Promotion and Protection of Investments 1. Each Party shall permit in its territory investments, and activities associated therewith, on a basis no less favorable than that accorded in similar situations to investments of investors of any third country, within the framework of its laws and regulations. 2. Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less favorable than that accorded in similar situations to investments of its investors t>r to investments of investors of any third country, whichever is the most favorable. 3. ~ Subject to the laws and regulations of the Parties relating to the entry, sojourn and employment of aliens: Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 17

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı : (a) nationals of either Party shall be permitted to enter and remain in the territory of the other Party for purposes of establishing, developing, administering or advising on the operation of an investment to which they, or an investor of the first Party that employs them, have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other resources, (b) companies which are legally constituted under the laws and regulations in force of one Party, and which are investments of investors of other Party, shall be permitted to engage managerial and technical personnel of their choice, regardless of nationality. 4. the provisions of this Article shall have no effect in relation to following agreements entered into force by either of the Parties: (a) relating to any existing or future customs unions or regional economic organizations or similar international agreements, (b) relating wholly or mainly to taxation. ARTICLE III Expropriation and Compensation 1. Investments shall not be expropriated, nationalized or subject, directly or indirectly, to measures of similar effects except for a public purpose, in a non-discriminatory manner, upon payment of prompt, adequate and effective compensation, and in accordance with due process of law -and the general principles of treatment provided for in Article II of this Agreement. 2. Compensation shall be equivalent to the real value of the expropriated investment before the ezpropriatory action was taken or became known. Compensation shall be paid without delay and be freely transférable as described in paragraph 2 Article IV. 3. Investors of either Party whose investments suffer losses in the territory of the other Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be accorded by such other Party treatment not less favorable than that accorded to its own investors or to investors of any third country, whichever is the most favorable treatment, as regards any measures it adopts in relation to such losses. ARTICLE IV Repatriation and Transfer t. Each Party shall permit in good faith all transfers related *«> an investment to be made freely and without unreasonable delay «rto and out of its territory. Such transfers include: (a) returns, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

21 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 21 (b) proceeds from the sale or liquidation of all or any P»rt or a n investment, (c) compensation pursuant to Article III, (d) reimbursements and interest payments deriving from loans in connection with investments. (e) salaries, wages and other remunerations received by the nationals of one Party who have obtained in the territory of the other Party the corresponding work permits relative to an investment, (f) payments arising from an investment dispute. 2. Transfers shall be made in the convertible currency in which the investment has been made or in any convertible currency at the rate of exchange in force at the date of transfer, unless otherwise agreed by the investor and the hosting Party. ARTICLE V Subrogat ion 1. If the investment of an investor of one Party is insured iixuinst non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer which stems from the terms 'of the Insurance agreement shall be recognized by the. other Party. 2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to uxcrc ise. 3. Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance with the provisions of Article VII of this Agreement. ARTICLE VI Derogat ion This agreement shall not derogate from : (a) laws and regulations, administrative practices or procedures or administrative or adjudicatory decisions of either Party, (b) international legal obligations, or (c) obligations assumed by either Party, including those contained in an investment agreement or an investment authorization, that entitle investments or associated activities to treatment more favorable than that accorded by this Agreement in like situations. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE S Temmuz Sayı : ARTICLE VII Settlement of Disputes Between One Party and Investors of the Other Party 1. Disputes between one of the Parties and one investor of the other Party, in connection with his investment, shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the recipient Party of the investment. As far as possible, the investor and the concerned Party shall endeavour to settle these disputes by consultations and negotiations in good faith. 2. If these disputes cannot be settled in this way within six months following the date of the written notification mentioned in paragraph 1, the dispute can be submitted, as the investor may choose, to : (a) the International Center For Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by the "Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States"; (b) an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL); (c) the Court Chamber of Commerce; of Arbitration of the Paris International (d) the courts of justice of the Party that is a party to the dispute. However, the investor who has brought the dispute before the said courts can only apply to one of the dispute settlement procedures under (a), (b) or (c) of this Article if a final award has not been rendered within one year. 3. The arbitration awards shall be final and binding for all parties in dispute. Each Party commiti itself to execute the award according to its national lav. ARTICLE VIII Settlement of Disputes Between the Parties 1. The Parties shall seek in good faith and a spirit of cooperation a rapid and equitable solution to any dispute between them concerning the interpretation or application of this Agreement. In this regard, the Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such solutions. If the Parties cannot reach an agreement within six months after the beginning of dispute between themselves through the foregoing procedure, the dispute may be submitted, upon the request of either Party, to an arbitral tribunal of three members. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 20

23 5 Temmuz Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Within two months of receipt of a request, each Party shall appoint an arbitrator. The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman, who is a national of a third State. In the event either Party fails to appoint an arbitrator within the specified time, the other Party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment. 3. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the Chairman within two months after their appointment, the Chairman shall be appointed upon the request of either Party by the President of the International Court of Justice. 4. If, in the cases specified under paragraphs (2) and (3) of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the Vice-President is prevented from carrying out the said function or if he is a national- of either Party, the appointment ahull be made by the most senior member of the Court who is not a national of either Party. 5. The tribunal shall have three months from the date of the selection of the Chairman to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this Agreement. In the absence of such agreement, the tribunal' shall request the President of the International Court of Justice to designate rules of procedure, taking into account generally recognized rules of international arbitral procedure. 6. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be completed within eight months of the date of selection of the Chairman, and the tribunal shall render its decision "'thin two months after the date of the final submissions or the date of the closing of the hearings, whichever is later. The arbitral tribunal shall reach its decisions, which shall be final and binding, hy a majority of votes. - Expenses incurred by the Chairman, the other arbitrators, and 7 per costs of the proceedings shall be paid for equally by the j? r ' l e s - The tribunal may, however, at its discretion, decide that a gher proportion of the costs be paid by one of the Parties. 8. A dispute shall not be submitted to an international arbitration court under the provisions of this Article, if the same dispute has been brought before another international arbitration court and is still before the court. This will not impair the engagement in direct and meaningful negotiations between both Parties. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

24 Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı : ARTICLE IX Entering into Force 1. This Agreement shall enter into force on the date when the Parties have notified each other through diplomatic channels that all necessary constitutional formalities for its entry into force have been completed. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this Article. It shall apply to investments existing at the time of entry into force as well as to investments made or acquired thereafter. 2. Either Party may, by giving one year's written notice to the other Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten year period or at any time thereafter. 3. This Agreement may be amended by written agreement, between the Parties. Any amendment shall enter into force when each Party has notified the other that it has completed all internal requirements for entry into force of such amendment. 4. With respect to investments made or acquired priqr to the date of termination of this Agreement and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all of the other Articles of this Agreements shall thereafter continue to be effective for a further period of ten years from such date of termination. IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed, this Agreement. DONE in duplicate at Vilnius on the 11th day of July, L994 in the Turkish, Lithuanian and English languages all of which are equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail. For the Republic of Turkey For the Republic of Lithuania Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

25 5 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 25 YARGI BOLUMU Yargıtay Kararları Yargıtay 1. Hukuk Dairesinden Esas No : 1997/5263 Karar No Mahkemesi Tarihi Nosu Davacı Davalı : 1997/5813 : Çorum 3. As. H. H. : 28/12/1995 : 581/594 : Sadık Özdemir : Belediye Başkanlığı Üçüncü Şahıs Davanın Konusu : Elatmanın önlenmesi Temyiz Eden : Yazılı emir Davacı, tarafından, davalı aleyhine açılan davada mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın, yazılı emir yoluyla temyizi üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR Davacı, 1038 ada 1 parselde inşaat yaptığını projeye uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle belediyece ruhsat verilmediğini ileri sürerek muarazanın önlenmesini istemiş, mahkemece davanın kabulü ile elatmanın önlenmesine karar verilmiştir. İddianın açıklanan içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibariyle davanın belediyenin "ruhsat vermeme" biçimindeki idari eylem ve işlemine yönelik olduğu kuşkusuzdur. Bu tür idari eylem ve işlemlere karşı açılacak davaların idari yargı yerinde görülmesi zorunludur. Bu hususun resen gözönünde tutulması gerekirken, yazılı biçimde karar verilmesi doğru değildir. Bu itibarla Adalet Bakanlığı'nın gösterdiği lüzum üzerine Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcılığı'nın kanun yararına bozma isteği yerinde görüldüğünden kabulüne karar vermek gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle hükmün HUMK.nun 427. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlıkça Resmi Gazete'de yayınlanmasına 1/5/1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Yargı Bölümü Sayfa : 1

26 Sayfa : 26 RESMİ GAZETE 5 Temmuz Sayı: Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden : Esas No : 1997/3517 Karar No : 1997/4140 Mahkemesi : Saray Asliye Hukuk Tarihi : 7/2/1994 Nosu : 1994/5-8 Davacı : Zekiye Şen vd. Davalı : Yaşar Mirzaoğlu Üçüncü Kişi : Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 12/1/1994 gününde verilen dilekçe ile harici satışa dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 7/2/1994 günlü hükmün Kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü. KARAR Harici satışa dayanılarak pay tescili istenmiş, satıcı duruşmada davayı kabul etmiş, mahkemede davanın kabulüne karar vermiştir. Taşınmazın harici satışı alıcıya ancak bir şahsi hak verir. Satıcı kabul etmezse bu şahsi hak tapulu taşınmazın tesciline yeterli değildir. Çünkü resmi bir belgeye dayanılmamaktadır. Fakat davacı buna rağmen dava edebilir. Mahkeme 3194 sayılı yasanın 18. maddesindeki durumları incelemeli ondan sonra olumlu veya olumsuz bir karar vermeli idi. Bu yönde bir inceleme yapılmadan ve 3194 sayılı yasanın 18. maddesindeki engeller aşılmadan kabul karan verilmesi doğru görülmediğinden Adalet Bakanlığı'nın gösterdiği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun yararına-yazılı emir yolu ile bozma isteğinin kabulü gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle; Mahkeme hükmünün HUMK'nun 427. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine, Bakanlıkça Resmi Gazete'de yayınlatılmasına, 29/5/1997 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Yargı Bölümü Sayfa : 2

27 5 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 27 Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden : Esas No : 1997/3518 Karar No : 1997/4141 Mahkemesi : Saray Asliye Hukuk Tarihi : 19/9/1994. Nosu : 1994/ Davacı : Hatime Nakip vd. Davalı : Ergül Beydoğan Üçüncü Kişi Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 8/9/1994 gününde verilen dilekçe ile harici satın almaya dayalı tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 19/9/1994 günlü hükmün Kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü. KARAR Harici satışa dayanılarak pay tescili istenmiş, satıcı duruşmada davayı kabul etmiş, mahkemede davanın kabulüne karar vermiştir. Taşınmazın harici satışı alıcıya ancak bir şahsi hak verir. Satıcı kabul etmezse bu şahsi hak tapulu taşınmazın tesciline yeterli değildir. Çünkü resmi bir belgeye dayanılmamaktadır. Fakat davacı buna rağmen dava edebilir. Mahkeme 3194 sayılı yasanın 18. maddesindeki durumları incelemeli ondan sonra olumlu veya olumsuz bir karar vermeli idi. Bu yönde bir inceleme yapılmadan ve 3194 sayılı yasanın 18. maddesindeki engeller aşılmadan kabul karan verilmesi doğru görülmediğinden Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun yararına yazılı emir yolu ile bozma isteğinin kabulü gerekmiştir. SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle; Mahkeme hükmünün HUMK'nun 427. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine, Bakanlıkça Resmi Gazete'de yayınlatılmasına, 29/5/1997 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Yargı Bölümü Sayfa: 3

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2000 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2000 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı : 23978 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Antlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ocak 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Ocak 1997 PAZAR Sayı: 22875 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı;

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1996 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Haziran 1996 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Haziran 1996 PERŞEMBE Sayı: 22679 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 96/8276 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF.

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF. AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF TURKEY CONCERJ\TING THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF. INVESTMENTS ~"..- The Republic of South. Africa and the Republic of Turkey

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayım : 20.4.1989 Sayı : 20145)

(Resmî Gazete ile yayım : 20.4.1989 Sayı : 20145) 552 Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl)

26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) 26.01.1998 Pazartesi Sayı: 23242 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Sözleşme Deniz Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of..

Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions. Sözleşme. Agreement. Tarih:.. dated as of.. Agreement for Akbank Malta Derivative Transactions Agreement dated as of.. between Akbank T.A.Ş. Malta Branch ("Party A") and A.Ş. ("Party B") Akbank Malta Türev İşlemleri Sözleşmesi Sözleşme Tarih:..

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA Sayı: 23973 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı: 2000/86 Milletlerarası

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 29 Nisan 1997 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaym Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 29 Nisan 1997 SALI Sayı: 22974 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı;

Detaylı

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. 1 J Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ Sayı

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Akit Taraflar

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Çin-Türk Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması

Çin-Türk Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması Çin-Türk Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması Doç. Dr. İlhan YILMAZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Öğretim Üyesi Member of ICSID Panels of Arbitrators

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT Contract No :... [1] Bu Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Büyükdere Caddesi

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı