İSMAİL TAŞPINAR HACI ABDULLAH PETRİCİ NİN HIRİSTİYANLIK ELEŞTİRİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSMAİL TAŞPINAR HACI ABDULLAH PETRİCİ NİN HIRİSTİYANLIK ELEŞTİRİSİ"

Transkript

1 İSMAİL TAŞPINAR HACI ABDULLAH PETRİCİ NİN HIRİSTİYANLIK ELEŞTİRİSİ TUĞRUL KURT FİNAL ÖDEVİ T.C Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Yüksek Lisans Prof. Dr. İsmail Taşpınar- Klasik Dinler Tarihi Metinleri Dersi FİNAL KİTAP ÖZETİ VE DEĞERLENDİRMESİ

2 Önsöz: Hacı Abdullah Petrici nin Hıristiyanlık Eleştirisi adlı eserde İsmail Taşpınar 19.yy da sürdürülen yoğun reddiye çalışmalarına örnek teşkil edilebilecek önemli ilmî şahsiyeti ve çeşitli reddiye çalışmalarıyla ön plana çıkmış olan Hacı Abdullah Petrici nin ana fikirlerini ve eleştiri metodolojisini zikretmektedir. Yazar sürdürmüş olduğu geniş çaplı araştırmalarla günümüze ışık tutacak bir takım tespitlerde bulunmuş ve kaynaklarda hakkında karışık ve flu bilgiler yer alan Hacı Abdullah Petrici ile ilgili bilgileri de bir araya getirmiş bulunmaktadır. Çalışma bir Giriş, 3 kısım ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Biz bu çalışmamızda İsmail Taşpınar ın kaleme aldığı eserindeki bilgileri ana hatlarıyla özetemeye çalışacağız. Bununla ilgili Hacı Abdullah Petrici ye ait olan temel görüşler hakkında da zaman zaman değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bu değerlendirmeler çalışmada italik olarak gösterilmiştir. (Biz bu çalışmamızda eserin 2. Baskını esas aldık. Eserin 2014 yılında neşredilmiş yeni baskısı da mevcuttur.) Bizim kullandığımız baskı eserin yeni baskısı T u ğ r u l K u r t 1 26

3 Hacı Abdullah Petrici nin Hıristiyanlık Eleştirisi Prof. Dr. İsmail Taşpınar Hem İslam topraklarında, hem de Batıda özellikle 19. Yüzyılda Müslüman ve Hıristiyanlar arasında yoğun ilmî münakaşalar, hem sözlü- KELAM-APOLOGİA şeklinde olsun, hem de yazılı Makalat; Risale veya REDDİYE tarzında olsun, sürdürülmüştür. Burada şunu zikretmek gerekir. Din-i İslam ve Hıristiyanlıkta, her ikisinde de tebliğ/misyonerlik görevi vardır. Bundan mütevellit her iki din mensubu ne pahasına olursa olsun ila-i kelimetullah için çaba sarf ederler. Çalışmanın giriş kısmında 19.yy da Osmanlı topraklarındaki misyonerlik faaliyetlerin durumu ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Daha sonra gelen birinci kısımda ise, Taşpınar Petrici nin hayatı, eserleri, önemi ve ilmî şahsiyeti hakkında bilgi sunmaktadır. Bu bilgileri Petrici nin metodolojisini almak ve temel fikirleriyle empati kurabilme açısından önemlidir. Nihayet ikinci kısımda eserlerinin metodu, Petrici nin kullandığı geleneksel ve modern İslam ve Hıristiyan kaynakların neler olduğu ile ilgili bilgi vermektedir. Yazar üçüncü kısımda da Petrici nin Hıristiyanlığa dair eleştirileri ele alınmaktadır. Bununla ilgili Eski ve Yeni Ahit ile ilgili tahrif, tebdil, diller, muhteva vb. gibi konular ele alınmaktadır. T u ğ r u l K u r t 2 26

4 Giriş: İsmail Taşpınar eserin Giriş kısmında 19.yy da yapılan çalışmalar ve bu yüzyılın ehemmiyetine dair bilgi vermektedir. Hıristiyanların bir bütün olarak dünyada aktif misyonerlik faaliyetine giriştiği, hatta kimilerine göre Hıristiyanlığın kendisini evrensel bir dine çevirme konusunda başarılı olduğu bir zamandır. 1 Böylelikle müellif eser boyunca zikredilen konuların çerçevesini belirleyen yüzyıl hakkında genel bir resim çizmektedir. Osmanlı devletinde özellikle Amerikan Protestan misyonerlerin aktif oldukları belirtilir. Misyonerlik faaliyeti gelişi güzel değil, bilakis planlı ve demografik şartlar göz önünde bulundurarak stratejik olarak dizayn edilmiştir. Adeta bir örümcek ağı gibi Osmanlı devletinde önemli noktalara yerleşmiş ve faaliyetleri planlamış bir Protestan misyonerliğinden bahsediyoruz. Taşpınar bu çalışmaların genel krokisini sunmaktadır. 3 bölgede sürdürülmüştür misyonerlik faaliyeti: a) Batı Türkiye Misyonu: Merkezi İstanbul (Sivas, İzmir, Afyon ) b) Merkezî Türkiye Misyonu: Antep merkezli (Adana, Halep ) c) Doğu Türkiye Misyonu: Merkez, Harput (Bitlis, Erzurum ) Osmanlı topraklarında 19.yy da yürütülen misyonerlik çalışmaları zamanla farklı boyutlar kazanmıştır. Bu dönemdeki misyonerlik çalışmalarıyla ilgili Taşpınar Merzifon Koleji müdürü White in şu sözlerine yer vermektedir: Hıristiyanlığın en büyük rakibi Müslümanlık tır. Müslümanlığın en kuvvetlisi Türkiye dir. Türkiye yi devirmek için Ermeni Rum dostlarımızı terk etmemeliyiz. 2 Misyonerlik çalışmaları özellikle okullarda yapılmaya çalışılmıştır. Yani eğitimle birlikte misyonerlik faaliyeti sürdürülmekteydi. Bunun anlamı aslında şudur: Çocukları kendi dinleri 1 İsmail Taşpınar, Hacı Abdullah Petrici nin Hıristiyanlık Eleştirisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları 2009, s.11 2 Taşpınar, a.g.e. s.14 T u ğ r u l K u r t 3 26

5 doğrultusunda eğitmek ve geleceğin teminatı olan genç nüfusa nüfuz etmektir. Misyonerliğin temelleri çok erken yaşta atılmaktadır. Nitekim müellif daha sonra Katolik ve Protestan misyonerlerin hedef ve gayelerini kısaca sunmaktadır: 1) Hıristiyan olmayanlara Hıristiyanlığı telkin etmek, İncil i bilmeyenlere öğretmek 2) Katolikler için, Roma ve Doğu kiliselerini birleştirmek. Protestanlar için, Doğu kiliselerinin protestanlaştırılması. 3) Osmanlı Devleti nde yaşayan Katoliklere ve Protestanlara hizmet götürmek 4) Osmanlı tebaası olan Hıristiyanları Osmanlı Devleti nden koparmak, kendi emellerine hizmet ettirip onları bağımsız devletler haline getirmek 5) Osmanlı topraklarında rahip ve papaz yetiştirmek 6) Müslüman ve Türk çocuklarını dinî açıdan etkileyerek onları kendi milletinden koparmak. 3 Bununla irtibatlı olarak misyonerlik faaliyetleriyle ilgili şunları demek mümkündür: Müslümanlara İslami inanç ve değerlerle ilgili çeşitli kuşkular uyandırmak suretiyle onları kendi kimlik ve değerlerine yabancılaştırmaya yönelik çalışmalar da dikkati çekmektedir yy da Türkçe olarak kaleme alınan ilk ilk reddiye, Hacı Abdullah Petrici nin izahu l merâm adlı eseridir. Bunun haricinde yazılan reddiyelere örnek olarak şunları zikredebiliriz: Harputlu İshak Hoca, "Şemsü l hakika Sırrı Paşa, Nûru l hüda li- menistehda Ahmed Kemal, Beyanü l hakk Ahmet Mithat Efendi, 3 eseri var 3 A.g.e. s.16 4 A.g.e. s.18 T u ğ r u l K u r t 4 26

6 Müellif in diliyle, Osmanlı da yapılan reddiyelerle ilgili şunu söyleyebiliriz: Osmanlı ilim adamları, Hıristiyanlığa karşı yazmış oldukları reddiye türü eserlerini kaleme alırken sadece eski kaynaklardaki bilgileri tekrarlamakla kalmamışlar, aynı zamanda Hıristiyanlık la ilgili kendi dönemlerindeki ilmi gelişmeleri de takip ederek bunları eserlerine yansıtmışlardır. 5 I. Kısım: A. Hayatı ve İlmî Kişiliği HACI ABDULLAH PETRİCİ NİN HAYATI VE ESERLERİ: Hacı Abdullah Petrici, bugünkü Bulgaristan topraklarında yer alan Siroz kenti civarındaki Petric (Pedric) kendindendir. Vefatı 1886 dır ve naşı İstanbul Merkez Efendi yakınındadır. 6 B. Eserleri: Özellikle reddiye tarzı eserleri vardır. Bunlar genelde klasik reddiye malzemeleri ile modern verileri birleştiren bir usul ile kaleme alınmıştır. 7 Hıristiyanların kutsal kitaplarının ilahî vahyin mahsulü değil, daha sonraları tahrif, tebdil yollarıyla kaleme alınmış beşerî eserler/satırlar/sayfalardır. Örnek: 1. İnciller ve Hıristiyanlık Eleştirisine Dair Eserleri: a) Bürhan ül hüda fi reddi kavli n nasara - Mevcut İnciller in Hz. İsa ya vahyedilmiş İncil değildir - Dört İncil daha sonradan yazılan tarihi kitaplardır 5 A.g.e. s.20 6 A.g.e. s24 7 A.g.e. s.25 T u ğ r u l K u r t 5 26

7 - İncillerde çelişkiler, birbirlerini yalanlamaları - Kur an da İncil den bahsedilir, Hıristiyanlar bunu çoğalttı - Faraklit meselesi b) Risaletü s samsaniyye da Arapça olarak kaleme alınmıştır. Esere ulaşılamadığından muhtevası hakkında pek bilgi bulunulmamaktadır. Ancak Müellif yaptığı araştırmalar neticesinde bir takım bilgilere ulaşmıştır. Genel olarak şunu söylemek gerekir. Hacı Abdullah Petrici reddiyelerinde özellikle Hıristiyanların elinde olan İncil in ilahî vahyin mahsulü değildir. Petrici sadece Müslüman ilim adamlarının görüşlerine değil, aynı zamanda Batı kaynaklarına da değer verir ve onlara da değinir. - Müellif Petrici nin Risaletü s- Samsamiyye adlı eseriyle ilgili şunları söyler: Hacı Abdullah Petrici nin Risaletü s Samsamiyye adlı eserinin en ilginç konularından biri de apokrif İncillerle ilgili kısımdır. Önce 1820 de yazılan İngilizce bir eserden hareketle İngilizce ye tercüme edilmiş 24 apokrif İncil in adını birer birer zikreden Petrici, daha sonra sadece isimleri bilinen fakat elde mevcut olmayan 67 apokrif İncil in daha ismini liste halinde vermektedir. 8 Petrici Kur an da bir İncil den bahsedilirken, mevcut Hıristiyanların ellerinde çokça İncil bulunduğunu, tahrif edildiğini söyler. Hacı Abdullah Petrici bu teorilerinde biraz daha ileriye gider ve elde İncillerin bulunmasından mütevellit Tevrat taki bazı hükümlerin geçersiz olduğuna varır: Abdullah Petrici ye göre, Tevrat taki bazı hükümleri nesheden İncil in elde olmayışı, dolaylı olarak Tevrat ı da hükümsüz kılmaktadır. Zira, elde İncil olmayınca hangi hükümlerin geçerli hangilerin kaldırıldığı bilinemez. 8 A.g.e s T u ğ r u l K u r t 6 26

8 9 Bundan mütevellit Hıristiyanlar ancak Kur an a tabi olmaları gerektir. Ayrıca İncil de bariz bir şekilde tevhide aykırı ifadeler yer almaktadır. Bundan da öte ilginç bir şekilde Petrici ye göre İnciller de Hz. İsa ya ait sözlerin olabileceğinden dolayı, (Tevrat ve İncillerden bazı ayetlerin olabileceğinden) ihtiyaten abdestsiz dokunulmaması gerektiğini söyler. (s.39) c) İzahu l meram fi keşfi z zalam - Bu eserin en önemli özelliği Türkçe kaleme alınmasıdır. 19.yy ın ortasında Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan misyonerliğine karşı kaleme alınmış bir eserdir. - Bir bakıma olgunluk dönemi çalışmasıdır 10 - Bu eserde çeşitli sorular çerçevesinde cevaplar sunulmaktadır. Örnek teşkil etmesi açısından birkaç soruyu örnek vermek gerekirse, şunları zikredebiliriz: Gerçek İncil nerededir? İsa'nın çarmıha gerilmesi hadisesi İncilleri kim yazdı İncil ne zaman nasıl oluştu? ve sonrasında neler oldu? Teslis inancı? İnciller neden farklıdır? Parakleitos ile ilgili ifadelerin anlamı? Hıristiyanlar ehl-i kitap mı? 9 A.g.e. s A.g.e. s.41 T u ğ r u l K u r t 7 26

9 2. Diğer Eserleri: Petrici nin reddiye tarzı eserleri haricinde de çalışmaları mevcuttur. Allah ı zikretmenin fazileti ile ilgili risalesi vardır- Risaletü fî Zikrillahi Azze ve Celle. Risale fi Reddi r Ravizi ve İsbatü Temamiyyeti Kur ani Azîmüşşâni adlı diğer eserinde ise, Kur an-ı Kerim in Hz. Peygamber döneminde nazil olduğu şekliyle günümüze kadar nakledildiğini akli ve nakli delillerle ispatlanmaya çalışmaktadır. 11 II. Kısım: Hacı Abdullah Petrici nin Eserlerinin Metodu ve Kaynakları A. Hacı Abdullah Petrici nin Eserlerinde Kullandığı Metotlar: 11 A.g.e. s.46 T u ğ r u l K u r t 8 26

10 Hacı Abdullah, İslam polemik kaynaklarının konuları ele alış tarzında klasik yöntemi genel hatlarıyla sürdürmektedir. 12 Genel anlamda İncil in tahrifi çerçevesinde konuları ele aldığını zikretmiştik yukarıda Bunun yanında eserini herhangi bir bölünmeye tabi tutmamaktadır Bazen aynı konuları farklı yerlerde de zikrettiği olur Soru-cevap şeklinde konuları mütalaa eder (diyalog) İslamî ilimleri esas alarak İncillere yaklaşır. Mesela İnciller in rivayetlerinde hadis usulündeki kavramları kullanır Mukayeseli bir yaklaşım sergiler Özellikle Risaletü s Samsamiyye ve İzahü l Meran adlı eserlerinde Hıristiyanların Kutsal kitaplarında zikredilen inanç esasları ve genel olarak rivayetleri yine Hıristiyan kaynaklara başvurarak eleştirmektedir B. Hacı Abdullah Petrici nin Kullandığı Kaynaklar: Petrici nin kaynakları arasında sadece İslam kaynakları kullanılmamaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz gibi Hıristiyan kaynaklara da başvurmuştur. 1. İslamî Kaynaklar: a. Kur an ve Hadisler b. İmam Kurtubî El İlam c. Ebu l Fazl el Malikî es Suudî Müntehabü Tahcilü men harrefe l İncil d. İbnü lkayyım el-cevziyye Hidayetü l hayara fi ecvibeti l yehud ve n nasara e. Taşköprüzade Ahmed Efendi Miftahü s-saade f. Katib Çelebi Keşfü z-zünûn an esami l kütüb ve l fünun 12 A.g.e. s.55 T u ğ r u l K u r t 9 26

11 g. İsmail Hakkı Bursevî Ruhu l Beyan Tefsiri h. Kadı İyaz Şifa-i Şerif i. Altıparmak Mehmed Efendi Mearicü n nübüvve j. Sadı Şirazi Divan k. İmam Kuşeyri er-risale l. Alaaddin Ali b. Muhammed b. Hattab el Baci Es iletü t Tevrat m. İmam Busirî Kasidetü l Bürde n. Fahreddin Razi Tefsir-i Kebir ve Metalib-i Aliye o. Ebü l Berekat en Nesefi Medarikü t tenzil p. Abdullah Tercüman Tuhfetü l erib fi reddi ala ehl-i salib 2. Hıristiyan kaynaklar: a. Kitab-ı Mukaddes Tercümesi - Eski Ahit e atıf: 36 - Yeni Ahit e atıf: 112 b. Apokrif İnciller c. Kilise Tarihleri d. Horn Mürşidü t talibin ile l kitabi l mukaddesi s semîn e. Benjamin Schneider Reyhanetü n nüfus fi asli l itikadat ve t tukkus f. Mustafa Seyyid Ahmed ez-zerabi Kurretü n nufûs ve l uyun g. Francois Marie Arouet de Voltaire Felsefe Sözlüğü T u ğ r u l K u r t 10 26

12 III. Kısım: Hacı Abdullah Petrici nin Hıristiyanlık Eleştirisi ve Tartışma Konuları: A. Kitab-ı Mukaddes in Tahrifi: 1. Eski Ahid in tahrifi ve Tebdili Petrici, Kur an da açıkça tahrif ve tebdil ifadelerin yer aldığı ayetlerin tamaının Tevrat ile ilgili olduğunu belirtmektedir. 13 Petrici nin ifadelerine göre, Eski Ahit in kendi tarihi serüvenine bakıldığında, yani yazıya geçirilmesi, kanonizasyonu, korunması ve rivayetleri bağlamında değerlendirildiğinde, tahrif edildiği aşikârdır. Bunun haricinde Tevrat ın kendinde de çelişkiler bulunmaktadır. 2. İncil in Tahrifi ve Yeni Ahid deki Çelişkiler Abdullah Petrici, her en kadar açıkça tebdil ve tahrif ifadeleri kullanılmamış olsa da, Kur an da İnciller deki sözleri hedef alan bazı ayetlerin bulunduğunu da kabul etmektedir. 14 Bununla ilgili Petrici Kehf suresindeki ayet-i celileyi zikreder. Hamd, Kitab'ı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir. Dosdoğru ki, Kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp-korkutmak ve salih amellerde bulunan mü'minlere müjde vermek için; şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Onlar orda ebedi olarak kalıcıdırlar. "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarıp-korkutur. Bu konuda ne kendilerinin, ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne büyük. Onlar yalandan başkasını söylemiyorlar A.g.e. s A.g.e. s Kehf 1-5 T u ğ r u l K u r t 11 26

13 Taşpınar konunun daha net anlaşılabilmesi için Petrici nin İzahü l meram adlı eserinde İnciller hakkında görüşünü zikretmektedir: (İncil i) ba dehû tercüme esnalarında nasara kendi zu m ve evhamlarına muvafık tercüme edip yazmak ihtimalleri dahi vardır. Zira, bu kitapları tahrif ve tağyir etmek mine l kadim merkumların âdet-i müstemirreleridir. 16 a. İnciller in müellifleri Petrici, İncil in tahrifi ile ilgili çeşitli deliller getirir. Bu meseleye farklı yönlerden- boyutlardan yaklaşarak, Kuran ın da ifade ettiği gibi İncil in çeşitli yazarlar tarafından tahrif edildiğini söyler. Bunu nakli delillerin yanında aklî delillerle de açıklamaktadır. Matta ve Yuhanna havarilerden sayılıp sayılmayacağı, yazdıkları İnciller in mahiyeti ve muhtevası hakkında da bilgi verir. Zira İnciller sadece dört taneden ibaret değildir. Sayısızca İnciller in olduğu söylenir, fakat erken dönem kilise babaları kanonizasyon sürecinde 4 İncil e anlaşmıştır (Yeni Ahid toplamda 27 kitaptan oluşmaktadır. 4 İncilin yanında 23 farklı mektuplar ve bölümler de mevcuttur.) Petrici ye göre Matta, kendisine nispet edilen İncil i Hz. İsa nın sermaye yükselişinden 5, 8 veya 12 yıl sonra kaleme alınmıştır. Kaleme aldığı bu eseri İsa nın Doğumu olarak adlandırdığını bizzat kendisi belirtmektedir. Yuhanna, yine Hz. İsa nın göğe yükselişinden 45 veya 65 yıl sonra yazmıştır. Markos 29, Luka 31 yıl sonra kendilerine nispet edilen İnciller i yazmışlardır. 17 İncil müellifleri ile ilgili tam bir muamma vardır. Bazı araştırmacılara göre İnciller pseudoepigrafiktir. Mesela Matta İncilini de Matta yazmamıştır, onun adına yazılmış-neşredilmiştir. 16 A.g.e s A.g.e. s.105 T u ğ r u l K u r t 12 26

14 b. İnciller in Tespiti, Kanonizasyonu ve Bablara Taksimi Hıristiyanlığın ilk 2. Ve 3. Yüzyılları içerisinde havarilere ve ilk dönem Hristiyanlara nispet edilen kırk küsur İncil mevcuttur. Kilise, daha sonra bunlardan dördünü seçmiştir. 18 Petrici Risaletü s Samsamiyye adlı eserinde Yeni Ahid apokriflerinden bahseder. 24 tercüme edilmiş ve sadece günümüze ulaşmış olan 67 apokrif İncillerden bahseder ve ayrıca listesini sunmaktadır. Petrici bu listeye İngiliz bir araştırmacının eserinde rastladığını söylemektedir. Daha sonra Petrici İncillerin belirlenmesi ile ilgili yaygın olan bir kıssa (hikâye) aktarmaktadır. Bununla ilgili Voltaire in Felsefe sözlüğünde zikredilen önemli rivayeti aktarmaktadır. Petrici İnciller le ilgili bir takım teknik bilgi de vermektedir. İncillerin ilk defa 1240 yılında bablara ve fasıllara ayrıldığını söylemektedir. Hugues de Saint Cher bunu yapan ilk kişidir. c. İnciller in Dili: Petrici nin sunduğu bir diğer delil de İnciller de kullanılan dillerin mahiyetidir. Dillerden yola çıkarak (üslup, terkip, belagat ve farklı dillerin kullanılmasından yola çıkarak) mevcut İnciller in İsa ya verilen İncil den farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. İsa nın kullandığı dil farklı, İncillerin kaleme alındığı dil farklıdır. d. İnciller Arasındaki Çelişkiler: İnciller de yer alan bilgiler bazen farklılık, bazen de tenakuz ile doludur. İlahî bir vahiyde tenakuz bulunması ise muhaldir. Er-Risaletü s Samsamiyye ve İzahu l Meram adlı eserden bu çelişkilere örnek veren Taşpınar ın zikrettiği örneklerden bizler de bir kaçını burada zikredeceğiz: 18 A.g.e. s.105 T u ğ r u l K u r t 13 26

15 Matta'da Hz. Meryem'in nişanlısı Yusuf'un İbrahim'e kadarki atalarının sayısı 42 iken, Luka'da 55 adettir. + İsimler tutarsızlıklar vardır. Matta+Markos +luka hacı taşıyan Kireneli Siman'dan bahsederler. Yuhanna'da ise Haçı İsa'Nın kendisinin taşıdığı söylenir Luka'da Hz. İsa'nın Davud a.s'ın varisi ve kral gönderildiği berlirtilir; Yuhanna'da Hz İsa'nın insanlar kendisini kral olarak seçeçeğini öğrenince dağa kaçtığında bahsedilir Yuhanna'da Hz. İsa'nın Yahya a.s'a vaftiz olmak için gittiğinde Hz. yahya'nın onu tanıdğı anlatılır; Matta'da Hz. Yahya'nın onu tanımadığın dan bahsedilir Matta'da Hz. İsa'nın Petrus'u övdüğü, kilisesini o kayanın üzerine kuracağı ve göklerin anahtalarının kendisine verildiğinden bahsedilir, Matta'da birkaç paragraf sonra + Markos+Luka' da Petrus şeytandır... Matta'da 12 havariden biri olarak yahuda İskariyot'un cennetle müjdelendiğ i söylenir, Markos+Luk a'da Yahuda hem kurtuluşa erip kürsüye oturacak olanlardan sayılır ve rüşvet aldı... Matta'da Yahya a.s'in beklenen İlyas olduğu söylenirken Yuhannada bu Yahya tarafından inkar edilir Matta+Markost a Hz. İsa ile birlikte çarmıha gerilen 2hırsızın da Hz. İsa'ya hakeret ettiğinden bahsedilir. Luka'dabu hırsızlardan biri hz. İsa'ya hürmet etmektedir. Mattada Yunus balığın karnından nasıl 3gün kaldıysa,insan oğlunun da toprağın içinde 3gün3gece kalacağı haberi verilir.luka'ya göre İsa çarmıhtan indirildikten sonra defnedilmesi+ dirilmesi 1,5günde. Markos'daebe di hayatı elde edecek "Benim ve İncil'in uğruna terk edenler" olduğundan bahsedilir. Matta+Luka'd a "İncil ifadesi yer almamakta, ayrıca Matta'daa "ismim uğruna" Luka'da ise "Tanrı'nın melekütü" ifadeleri yer alır e. COMMA JOHANNEUM Meselesi: Petrici İzah ül Meram adlı eserinde Kitab-ı Mukaddes araştırmalarında önemli yere haiz olan Comma Johanneum meselesine dikkat çekmiştir. Bununla ilgili Taşpınar Petrici nin eserinden alıntıda bulunmuştur: Nitekim; merkumun (Yuhanna) risale-i ûlâsının beşinci babında: Çün gökte şehadet edenler üçtür: baba, ve kelime ve Ruhulkudüs. Ve bunlar ise, üçü dahî birdir. Ve yer üzerinde dahi şehadet edenler üçtür: Ruh, ve su ve kan. Ve bu üç nesne, öbür nesneye müttefiktir. İnsan şehadetini kabul edersek, Allah ın şehadeti dahî büyüktür. Zira, Allah ın şehadeti budur ki, onunla kendi oğluna şehadet eyledi deyû yazılmış olan ibareler fi l-as yuhanna nın kendi sözleri olmayıp dörtyüz tarihleri T u ğ r u l K u r t 14 26

16 esnalarında ona bir nasârâdan Augustinus nâm-ı rahibi kitab-ı mezkûr kenarına şerh makamında yazdığı sözleri olduğu ve sonra gelenler ekânîm-i selâse^davasını ispat için asl-ı kitaba derç ü idhal eyledikleri cümlenin malumları olarak, hatta yakın vakitlerde Avrupa da bundan dolayı haylice kîl ü kâller tehaddüs ettiği meşhur ve gazete evrakında bile mestrudur. 19 Burada önemli olan bilgiyi, tedavüle nasıl girdiği ile ilgili bilgi Taşpınar tarafından verilmektedir: Konu, meşhur hümanist filozof Desiderius Erasmus ( ) tarafından İskenderiye de son şeklini alan ve Ortodoks Kilisesi tarafından kullanılan Yeni Ahid in Yunanca metnini esas alıp mevcut en eski Yeni Ahid nüshaları ve Vulgata tercümeleri ile mukayese ederek tercüme edilmesiyle gündeme getirilmiştir. 20 Yeni Ahit in İngilizce tercümelerinde en meşhuru olan Authorized King James Version (1611) da yer alan bu ifadeleri daha sonra The New Revised Standard Versiyon ile kaldırılmıştır. f. Kur an daki İncil İfadesi: Petrici nin ve İslam âleminde yapılan reddiyelerde de sıkça zikredildiği gibi diğer âlimler, Kur an da Hıristiyanların Kutsal Kitaplarıyla ilgili tekil bir kavram olan İNCİL kelimesi kullanılır. Ancak Hristiyanlıkta ise çokça İncil mevcuttur. Bundan mütevellit hakiki İncil in tahrif edildiği ve ortadan kaybolduğu (aslî şekliyle 19 A.g.e. s A.g.e. s.117 Not: Kitab-ı Mukaddes Tercümeleri Günümüzde Kitab-ı Mukaddes (Bible) en çok dile tercüme edilen ve satılan kitaplar listesinde en önlerdeki sırasını yüzyıllardır korumaktadır. Yahudi din adamları tarafından ilk başta İbranice (Aramice olarak yazılan Ezra 4/8-6(18; 7/12-26; Daniel 2/4-7/28; Yeremya, 10/11 hariç)olarak kaleme alınan Yahudi Kutsal Kitabı M.Ö 250 yılında Septuaguinta adıyla Grekçeye çevrilmesiyle başlayan bu tercüme seyri günümüzde (2914) 2817 dile tercüme edilmiş durumdadır. Bu çalışmamızda tercüme edilen dillerden sadece birkaç tanesini ele alacağız: Yunanca, Aramice, Süryanice, Latince, Ermenice, Etiyopya ca, Gürcüce, Eski Almanca, Arapça, modern Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe tercümeleri. IV. asrın sonuna doğru Kitab- ı Mukaddes in Latince tercümelerinin çokluğu, farklılıkları, cemaate okunmasında ve ibadette, dine yeni girenlere öğretilmesinde, Yahudiler ve heretiklerle mücadelede ciddî sakıncalar doğurmaktaydı. Daha önce de Septuaguinta tercümeleri kapsamında zikrettiğimiz gibi Yahudi-Hıristiyan münakaşalarında Kutsal kitabın mesajı son derece önemlidir. Dolayısıyla tercümeleri de kimi zaman buna göre yapmaktaydılar. Roma İmparatorluğunun 4.yy dan sonra resmi dini olan Hıristiyanlığın, İmparatorluğun ve o zamanın ticaret ve halkın yaygın dili olan ciddi bir Latince Kitab-ı Mukaddes tercümesine ihtiyaç vardı. Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu altındaki gündelik konuşma dili Latince olmuştur. Artık Yunanca dan çok (Roma da sadece Latince) Latince konuşulurdu. 4.yy ın ilk çeyreğine kadar yasak din olarak sayılan Hıristiyanlık religio licita -serbest/legal din- olduktan ve Konstantin in de Hıristiyan olmasının neticesinde 380 yılında I. Theodosius zamanında Roma devletinin resmî dini Hıristiyanlık olmuştur. 1 Dolayısıyla burada bulunan Hıristiyanlar kendi Kutsal Kitaplarını anlayabilmek için Latince tercümeye ihtiyaç duydular. 15. Yüzyılda Gutenberg in matbaayı bulmasıyla birlikte, Kitab-ı Mukaddes çoğaltılmış yani Vulgata çoğaltılmıştır. Ancak bununla birlikte metin hataları da yayılıyordu. Robert Estienne de Latince Kitab-ı Mukaddes in, eski yazma nüshalarını da kullanıp farklılıklarını kenarlara not alarak, dokuz baskını yapmıştır.1 Bu daha çok İbranice orijinaline uyarak yapılan tashih olmuştur. Trente konsilinde şu karar ilan edilmiştir: Asırlar boyunca bizzat kilisenin kullanımıyla tasvip edilmiş olan eski ve Vulgata neşir, otantik kabul edilmeli ve metni, mümkün olduğunca doğru olarak basılmalıdır. 1Daha sonraları Kitab-ı Mukaddes in Latince son hali bir türlü neticelendirilemedi. Ancak Clemens VIII ile birlikte 1529 da bu tamamlandı. Artık Vulgate nin bu yeni metni tüm kiliselerce kullanılması mecburî kılındı. T u ğ r u l K u r t 15 26

17 mevcut olmadığı) ile ilgili hâkim bir görüş vardır. El ân tavâif-i nasara yedlerinde bulunub esas-ı dîn ittihaz ettikleri ve Enacil-i Erbaa tesmiye ederek beyne n nâs neşr ve ilân etmekte bulundukları dört aded kitaplar Kur an ı azimüşşânda zikrolunan ve Cibril-i Emin vasıtasıyla İsa aleyhisselam hazretlerine gökten nâzil olan asl-ı İncil-i Şerif değildir. Zira bu kitapları hazret-i İsa semaya uruc ettikten sonra dört sefer ademler tarih ve siyer diyerek telif etmişlerdir. 21 g. Gerçek İncil in Akibeti Petrici ye göre gerçek İncil, yani Allah tarafından Hz. İsa ya vah yedilen İncil kaybolmuştur. Nasıl ve ne zaman kaybolduğu ile ilgili farklı görüşler ortaya koyan Petrici, Risaletü s samsamiyye ve Burnaü l hüda adlı eserlerinde İncil in akibeti ile ilgili üç ihtimal sunmaktadır: i. Yahudiler Hz. İsa yı öldürmek üzere yakaladıklarında İncil ellerine geçmiş ve onu ya ateşte yakmışlar veya parçalamışlardır. ii. Hz. İsan nın başına gelen olaylar vuku bulduğunda İncil in henüz tedvin edilmemiş olması ve bu nednele kendisine indirilen (Hz. İsa) ile birlikte gitmiş olmasıdır. iii. Kasten olmasa dahi bozuk ve asılsız İnciller le birlikte yanlışlıkla yok edilmiş olması ihtimali vardır h. Mevcut İnciller deki Hz. İsa nın Sözleri: Petrici bu konuda İslam peygamberi Hz. Muhammed den rivayet edilen ne bütünüyle red, ne de tamamıyla kabul hadis ve genel ilkeye uymaktadır. Bunu şu şekilde ifade etmektedir: Bütünüyle tasdik edilmesi caiz olmadığı gibi, bütünüyle yalanlamak da uygun değildir. Bunun yerine Ehl-i Kitabı ne tadik edin, ne de yalanlayın; Allah a, bizlere ve size indirilene, vd. inandık deyin 21 A.g.e. s.121 T u ğ r u l K u r t 16 26

18 şeklindeki Peygamber a.s dan nakledilen sahih hadiste de belirtildiği gibi, Allah a, bizlere ve size indirilene inandık deriz. 22 Bundan mütevellit Tevrat ve İncil e de abdestsiz dokunulamayacağını söyler Petrici. Ancak sunu da belirtmek gerekir ki, Petrici ye göre İsa nın rivayet edilen sözleri ayet değil, ancak hadis kategorisinde değerlendirilmesi gerekir. Buna göre de sözleri değerlendirdiğimizde hadis usulündeki değerlendirme kriterleri esas alınır. h. İnciller in Mütevatir Haberin Şartlarını Taşımadığı İnciller mütevatir haber şartlarını taşımadığından dolayı, üzerine itikadî bir mesela, inanç sistemi bina edilemez. Zira tevatürün şartlarından ilki, haberi nakledenlerin sınırlı sayıda olmamasıdır. İkincisi, bizzat birbirini görerek büyük bir çoğunluğun (el-cemm ül gafir) büyük bir çoğunluktan, onların da büyük bir çoğunluktan naklediyor olmasıdır. Üçüncüsü; nakledilen sözler arasında tenakuz ve ihtilaf (tutarsızlık) olmamasıdır. Dördüncüsü ise, haberi nakledenlerin yalan üzerinde birleşmelerin aklen mümkün görülmemesidir. Oysa bu meselede durum hiç de böyle değildir. 23 i. Hristiyanların İncil in Hz. İsa ya İndiğini İnkârları Hıristiyanların Hz. İsa ya İncil adında bir kitabın indiğine inanmadıklarını belirtmektedir. Çok ilginç olan şeylerden biri de, Hıristiyanların İncil in Hz. İsa ya indiğini inkâr etmeleridir. Onlar İncil den maksat bu dört tarih kitabından başkası değildir derler. 24 Bundan da öte Petrici İncil denilen kitabın Hz. İsa döneminde var olduğuna dair deliller zikreder. (s.130). Müellif Petrici nin muhtelif eserlerinde zikrettiği en önemli örnekleri zikretmektedir. Buna göre verebileceğimiz örnekler şunlardır: 22 A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s.129 T u ğ r u l K u r t 17 26

19 - Matta da Yahya tutuklandıktan sonra İsa Celile ye gider ve Allah ın melekûtunun İncil i ile Zaman tamam olmuştur ve Allah ın melekûtu yakındır demiştir. Tevbe edin ve İncil ê iman edin demiştir - Markos ta Benim için ve İncil için sözleri yer alır Bunların hepsi bize İncil denilen bir (matbu) kitabın varlığından haberdar etmektedir Petrici ye göre. Ayrıca naklî delillerin yanında aklî deliller de zikredilir. Bir diğer akli delil ise; Hz. İsa vefat ettiğinde onun yerini tutacak ve hem dünyevi hem de uhrevî meselelerde insanlara yol göstermeye devam edecek bir rehberin bulunuyor olması gereğidir. 25 j. İnciller de Ahkâma İlişkin İfadelerin Yer Alması: İnciller de ahkâmın yer almaması demek, bu kitabın dinî unsurları taşımadığı anlamına gelmektedir. Zira din normatiftir, ahlakî ilkelerle dinî bir sistemin düşünülmesi muhaldir. Petrici bunu şu şekilde ifade etmektedir: ahkâmı olmayan bir din düşünmek kesinlikle mümkün değildir 26. B. Teslis ve Bazı Hıristiyan İnançlarının Eleştirisi Abdullah Petrici ye göre Hıristiyanlığa batıl inançları sokan kimseler, asıl itibariyle gerçekte Hıristiyan olmayan kimselerdir. Onlar, zahiren Hıristiyan olduklarını söyleyen fakat gerçekte eski inançlarını devam ettiren bazı fitneci felsefeciler ve putperestlerdir. 27 Buna göre Teslis gibi inanç esasları, Hıristiyan olmayanlar tarafından daha sonra eklemiştir. Petrici burada isabetli bir tespitte bulunmuştur. Zira Hıristiyanlığın tarihi arka planını ve teşekkül sürecindeki sosyo-politik olaylara bakıldığında pagan kültürü, greko-romen dini inanç ve düşüncelerden etkilendiği aşikârdır. 25 A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s.135 T u ğ r u l K u r t 18 26

20 Petrici ye göre Konsillerde (ilki İsa dan sonra 325 yılında) yeni inanç unsurları Hıristiyanlığa eklenmiştir. Özellikle İznik ve İstanbul konsilleri (Kadıköy konsili de dâhil) ilk dönem Hıristiyanlığın temel kararlar aldığı toplantılar ve aslında dini kurultayları olmuştur. Petrici bu eklenen ve sonradan müdahil olduğuna inandığı inanç esaslarına örnekler zikretmektedir: 1. Teslis ve Enkarnasyon İnancının Eleştirisi Bu konuyla ilgili Sabellius ilk olarak fikir atanlardan olduğu söylenir 28. Daha sonra İznik konsili çerçevesinde ve ondan sonraki yıllar, hatta yüzyıllar boyunca bu mesele tartışılmış ve Hıristiyanlarda büyük bölünmelere ve tartışmalara yol açmıştır. Temel şizmalar özellikle teslisin mahiyeti hakkında vuku bulmuştur. 2. Hz. İsa ile İlgili Bazı İnançların Eleştirisi Haç çıkarmak, ikonlara tapınmak vs. gibi inançlar sonraları eklenmiştir. a. Hz. İsa nın Haça Gerilmesi İnancı Bu inancın sağlam bilgiye dayanmadığını savunur Petrici. Ona göre Hz. İsa ya inanlardan bizzat haça gerilme hadisesi gören hiç kimse yoktur 29. Yani Petrici ye göre Hz. İsa haça gerilmemiştir A.g.e. s A.g.e. s Ancak burada şunu belirtmek istiyoruz. Petrici nin haça gerilme hadisesinin olmadığı söylemesi ayrı, bunun havariler tarafından görülmediğini söylemek ayrıdır. İslam inancında mevcut olan muhtelif görüşlerden bir tanesine göre çarmıha gerilen Hz. İsa nın değil başkasının olduğu yöndedir. Kur an da o hadiseye şahit olanların (aleyhinde olanların) şüpheye düşürüldüklerinden bahseder. Ancak bundan yola çıkarak çarmıha gerilme hadisenin havariler tarafından görülmediğini iddia etmek biraz daha delillendirmeyi gerektiren bir husustur T u ğ r u l K u r t 19 26

21 b. Hz. İsa nın Kabirden Dirilişi İnancı Bununla ilgili bir önceki haça gerilme hadisesinde olduğu gibi kabirle ilgili rivayetlerin de yanlış olduğunu söyler ve bunun tamamıyla yanlış olduğunu söyler. Ayrıca yeniden dirilmesi ile ilgili rivayetlerde tenakuz ve farklılar vardır. Ayrıca kabirden dirilip ne dediği ile ilgili rivayetlerde farklıdır. Âdemoğlu mu insanoğlu mu? c. Kur an daki Hz. İsa ile ilgili ifadeler Kurân-ı Kerim de Hz. İsa ile ilgili ayetlerin bazılarının Hıristiyan akidesini destekler şekilde algılamanın doğru olmayacağınızı ifade eder Petrici. Özellikle Kelimetullah, Ruhullah, Ruhun minh gibi ifadeler bu şekilde algılanmaya müsait gibi görünmektedir. Petrici ye göre İncillerde buna benzer ifadeler Kur an daki ifadelere yakın görülmesi gerekir. 3. Ruhülkudüs ile ilgili İnançların Eleştirisi Petrici ye göre Hristiyanların Rûhulkudüs ile ilgili inançları aslında tutarsız bir inançtır. 31 Petrici ayrıca kelamî bir takım izahlarda bulunur ve sıfatın mevsuftan ayrı düşünülmesinin muhal olduğunu dile getirir. Hıristiyanların ayrıca bunu yapmakla beraber, Allah ın o sıfatını ayırıp Hz. Meryem in rahmine girdiğini söyleyerek şirke düşmüş oluyorlar. Hatta bazı Hıristiyanlara göre Rûhulkudüs çocuğu ilka etmiştir. Dolayısıyla Ruhulkudüs ün bir eseri imiş gibi bir izlenim bırakılmaktadır. Bu da o zaman İsa-Mesih in Allah ın oğlu değil, Ruhulkudüs ün oğlu olacağı anlamına gelmektedir. 4. Bazı Hıristiyan Ayin ve İbadetlerin Eleştirisi C. Tevrat ve İncil in Neshi 31 A.g.e. s.151 T u ğ r u l K u r t 20 26

22 Hıristiyanların kutsal kitapları Eski ve Yeni Ahit olmak üzere 2 ana Bölüm/kısımdan oluşmaktadır. Eski Ahit aynı zamanda Yahudilerin kutsal kitabıdır. Bu bakımda ortak payeleri vardır. Bundan dolayı da Eski Ahit ve Yeni Ahit Petrici nin ifadesine göre birbirinin telazümüdür. Bununla Petrici Yahudi ve Hıristiyanların hangi hükümlere uymaları gerektiği sorusunu gündeme getirmektedir. Hz. İsa yeni bir şeriat getirmekle Tevrat ın bazı hükümlerini neshetmiştir. Ancak, mevcut İnciller Hz. İsa ya verilen gerçek İncil olmadığına göre, hangi hükümlerin neshedildiği hangilerinin ibka edildiğini tespit etmek mümkün değildir 32 dolayısıyla tek çare Kur an a bakmaktadır ve Kur an- Kerim i ölçü kabul etmektir. Hz. Musa nın şeriatının neshedildiğine dair Petrici nin getirdiğini nedenleri İsmail Taşpınar eserinde sunmaktadır. Burada kısaca özetini sunacağız: 1. Neden: Yahudilerin Hz. Musa dan Hz. İsa ya kadarki dönemde kendilerine gönderilen peygamberleri öldürmeleri ve Allah ile aralarındaki ahdi bozmalarıdır. 2. Neden: Beytülmakdis in yıkılmış olması Yahudiler arasında şeriatı yaşayan bir insan-ı kamil in olmadığını göstermektedir. 3. Neden: Tevrat ın Levililer kitabında emredilen ve yılda bir defa yapılan iki kurbanın kabul edilmeyişidir. 4. Neden: Allah ile aralarındaki ahdi bozmaları ve dinden dönmeleridir. 33 D. Hz. Muhammed in Peygamberliği ve Tebşirat Petrici ye göre, bugün Hz. İsa nın dinine göre dini hayat şekillendirmek ve yaşamak elinde ahkâmın bulunmadığından dolayı yapamayacağını bildirmiştir. Bu bağlamda Petrici hem Eski hem de Yeni Ahid de geçen bazı ifadeleri değerlendirmektedir. 32 A.g.e. s A.g.e. s arasında bu nedenler açıklamalarıyla beraber mevcuttur. T u ğ r u l K u r t 21 26

23 1. Hz. Muhammed in peygamberliğinin Zaruriliği Hz. Peygamber in geliş sebeplerden birisi de şüphesiz insanlara rahmet ve önder olmasıdır. Bununla ilgili Kur an da birçok ayet vardır. Petrici burada özellikle Hıristiyanların ve Yahudilerin kutsal kitaplarının tahrif edilmiş ve aslî nüshalarının elde bulunmadığından ötürü, Hz. Peygamber in kuranla birlikte indirildiğini söylemektedir. 2. Eski Ahid de Beşaretle İlgili Yer Alan Ayetler Hz. Peygamber in diğer kutsal kitaplarda da müjdelendiği Kur an da birkaç yerde zikredilir. Müellif burada Petrici nin de seçtiği örneklerden 3 tanesini zikretmektedir. i. Bakara 146 ال ذ ين آت ي ن اه م ال ك ت اب ي ع ر ف ون ه ك م ا ي ع ر ف ون أ ب ن اءه م و إ ن ف ر يقا م ن ه م ل ي ك ت م ون ال ح ق و ه م ي ع ل م و ن O kendilerine kitab verdiğimiz ümmetlerin uleması onu -o Peygamberi- oğullarını tanır gibi tanırlar, böyle iken içlerinden bir takımı hakkı bile bile ketmederler ii. En am 20 ال ذ ين آت ي ن اه م ال ك تاب ي ع ر ف ونه كم ا ي ع ر ف ون أب ن اءه م ال ذ ين خ س ر وا أنف سه م ف ه م ا ي ن ون Kendilerine kitâb verdiğimiz ümmetlerin uleması o Peygamberi kendi oğullarını bilir gibi bilirler, kendilerine yazık edenlerdir ki ancak iyman getirmezler iii. Araf 157 ال ذ ين ي ت ب ع ون الر س ول الن ب األ ي ال ذ ي ي د ونه ك ت وا ب ع ند ه م ف الت و ر اة و ال ج ن ي أ ر ه م ب ل م ع ر و و ي ن ه اه م ع ن ال م نك ر و ح ي م الط ي ب ات و ح ي ر م ع ل ي ه م ا ل ب آئ ث ويض ع ع ن ه م إ ص ره م واأل غ الل ال ت ك انت ع ل ي ه م ف ال ذ ين آ ن وا ب ه و ع ز ر وه و نص ر وه و ات ب ع وا الن ور ال ذ ي أ نز ل ع ه أ و ل ئ ك ه م ال م ف ل ح ون Onlar ki yanlarında Tevrat ve İncilde yazılı bulacakları o Resule o, ümmî Peygambere ittiba' ederler o onlara ma'ruf ile emreder ve onları münkerden nehyeyler, ve temiz hoş şeyleri kendileri için halâl, murdar şeyleri üzerlerine haram kılar, T u ğ r u l K u r t 22 26

24 sırtlarından ağır yüklerini ve üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir atar, o vakıt ona iyman eden, ona kuvvetle ta'zım eyliyen, ona yardımcı olan ve onun nübüvvetiyle beraber indirilen nuru ta'kib eyliyen kimseler, işte o murada iren müflihîn onlar 3. Yuhanna İncili ndeki Faraklit Meselesi Yuhanna İncilinde Hz. Peygamber in müjdelenmesine yorumlanan FARAKLİT meselesi ile ilgili Petrici bir takım görüşler ortaya koymaktadır. Yuhanna İncilinde Faraklit meselesinin geçmesi Yuhanna İncilinin doğru ve sahih olduğu anlamına gelmez. Zira bir kısmı doğru olan bir şeyin hepsi doğrudur ifadesinin mantıksal bir hata olduğunu söyler. 34 Ancak bu Faraklit meselesinin doğru olmadığı anlamına gelmez, bilakis doğruluğunu ifade eder. Müellif Petrici nin şu sözünü aktarır: Kaldı ki, alimler sadece Yuhanna r,vayet ettiği için o haberi kabul etmemektedirler. Bilakis, o rivayetin dışındaki bir nedenden ötürü onu kabul etmektedirler. Onlar, bu rivayetin mefhumu ile Allahü tealanın Kur an da Mesih in dilinden tercüme ile ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen (Saff 6) şeklinde haber verdiği bir olayın mutabık olduğunu gördüklerinde, zann-ı galib ile onu müjdelerden (beşarat) saydılar. 35 Yani sonuç olarak Yuhanna İncilin tahrifat unsuru olduğunu kabul etmekle beraber Faraklit meselesinin zikredilmesi Hz. Muhammed in müjdelendiği anlamına geldiği Petrici ye göre açıktır. Grekçe ve Latince Yuhanna 14:16: kagô erôtêsô ton Patera kai allon Paraklêton dôsei humin hina ê i meth humôn eis ton aiôna et ego rogabo Patrem et alium Paraclitum dabit vobis ut maneat vobiscum in aeternum 34 A.g.e. s A.g.e. s.163 T u ğ r u l K u r t 23 26

25 E. Diğer Eleştiriler Teslis, Faraklit ve tahrih gibi konuların yanında şu üç konuya da yer vermiştir Petrici: 1. Hıristiyanlar Ehl-i Kitap Mıdır? Gerçek İncil in yok olduğundan, yani günümüze kadar ulaşmadığından dolayı ehl-i kitap sayılıp sayılamayacağı konusunu tartışmıştır Petrici. Petrici ye göre Hıristiyanların ehl-i kitap olarak isimlendirilmesinin sebebi şudur: böyle bir şeyi (Allah tarafından gönderilen bir kitabı) kesinlikle inkâr eden müşriklerin aksine, Allah tarafından indirilen bir kitaba inandıklarını iddia ettikleri içindir Pavlus un Hıristiyanlığa Etkisi Şimdiki Hıristiyanlığın asıl mimarı Pavlus tur. Hz. İsa bir Yahudi olarak doğdu, sekizinci gün sünnet edildi, Yahudi olarak eğitimini aldı ve hayatını sürdürdü. Ayrıca Hz. İsa çarmıha gerildiğinde Roma da bütün suçlu statüsünde olanlarda yapıldığı gibi üzerine suçu yazılarak çarmıha gerilmiştir. İsa nın boynuna asılan levhada şu yazılıydı (roma kaynaklarına göre): IESUM NAZARENUM REX IVDAERUM (Yahudilerin kralı Nasıralı İsa) Pavlus ise ilk başta İsa nın yolunda olanlara karşıydı, ancak Şam a yine ilk dönem Hıristiyanlara karşı mücadele edebilmek için çıktığı yolda bir vizyon görürü ve Hıristiyanlığı seçer. Şeytana benzetilen Saulus daha sonra Paulus olup Hıristiyanlığa yöne veren kişi haline gelir. Petrici der ki malum ve müsellemleri olduğu üzre onlardan iki neferi ki, Markos 36 A.g.e. s. 165 T u ğ r u l K u r t 24 26

26 ile Luka dır, zikri âtî Pavlus un şakirdleri olarak hazret-i İsa nın asla yanında ve meclis_i âlîlerinde bulunmayıp yüzünü bile görmemişler 37 Pavlus Hıristiyanları kendisine inandırmış ve onlara çeşitli batıl inançlar öğretmiştir. Mesih in Allah ın oğlu olduğunu, yiyecek ve içeceklerin tamamının mübah olduğunu, sünnet olmanın gereksizliğini ve şer î hükümlerin terk edilmesi gerektiğini söyleyen Pavlus tur. Petrici ye göre, aslında Pavlus bir Yahudi olarak Hristiyanlardan intikam almıştır Yuhanna İncili ve Sinoptikler Meselesi Yuhanna İncili Hıristiyan teolojisi için değerlidir, zira Yuhanna da diğer İnciller de bulunmayan bir takım farklı rivayetler vardır. Onlara örnek olarak şunlar zikredilebilir: i. İbtida kelam var idi. Ve Kelam, Allah tealanın katında idi ve Allah kelam idi. Ol fi l-ibtida Allah katında idi. ii. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine Tanrı dan doğdular iii. Kelam, ceset oldu. Ve aramızda mekân tuttu. Ve biz onun celalini Baba nın biricik oğlunun celalini gibi gördük iv. Baba bendedir ve ben baba dayım v.. Yuhanna nın yazdığı ancak diğer İnciller in neden bunları yazmadıkları ile ilgili Petrici 4 fikir sunmaktadır: d) Matta ve Markos ve Luka bu sözlerin Hz. İsa ya ait olmadığını bildikleri için yazmamış olabilirler 37 A.g.e. s A.g.e. s.167 T u ğ r u l K u r t 25 26

27 e) Bu sözlerin İncil den olmadığını ve kendisine atılmış bir iftira olduğunu bildikleri için kitaplarına yazmamış olabilirler f) Bu sözleri işitmedikleri için yazmamış olabilirler g) Duymuşlar, fakat unuttukları için yazmamış olabilirler 39 İsmail Taşpınar eserini Petrici nin şu sözleri ile nihayetlendirir: el yevm, tavaif-i nasaranın cümlesi gitmekte bulunmuşlardır. Ve layıkıyla bahs muvaffak olanlar dahi, âkibetü l emr, akayid-i nasaradan rücu edip bi hidayetillahi teala Müslüman olmuşlardır. Kale teala: Men yehdillahi fe hüvel muhted ve men yuzlil felah adiye leh 40 Sonuç: Hacı Abdullah Petrici, 19.yüzyılda Osmanlı Devleti nin hemen her köşesinde faaliyette bulunan Hıristiyan misyonerlerin giriştiği maddi ve manevi yıkıcı faaliyetlere karşı eserleri ile mücadele ederek bu sahada önemli bir iz bırakmıştır. ( ) Petrici, eserlerinde hem geleneksel reddiye türü eserlerinde kullanılan kaynak ve delilleri hem de kendi döneminde yazılmış olan kaynakları ve onların sunduğu delilleri kullanmıştır. 41 Petrici eserinde Hıristiyanlığın tahrif edilmiş bir olduğunu gösterir. Ayrıca İslam dininin mutlak hakikati ifade eden ve korunmuş olan bir Kutsal kitaba, yani Kur an a sahip olduğunu söyler. 39 A.g.e. s.171 de bu ihtimaller sıralanmaktadır. 40 A.g.e. s A.g.e. s.175 T u ğ r u l K u r t 26 26

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür)

Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Oryantalistler ve Hadis (Yaklaşımlar-Değerlendirmeler- Literatür) Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Marmara Üniversitesi Vakfı Yayınları (İFAV), 2013, 464. sayfa Tanıtan: M. Sait UZUNDAĞ* Eser, dört bölümden meydana

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî

Müslümanlar için yeni ve yabancı bir anlayış değildir. Zira yaşamalarına denir. İslam dini ilk zamanlardan itibaren farklı inançlara dinî 1. DİNİ ÇOĞULCULUK Dini çoğulculuk (plüralizm), dinlere mensup insanların Dini çoğulculuk, zengin farklı tarihi tecrübeye sahip olan Allah tan başkasına tapanlara putlarına) sövmeyin; sonra onlar da Sizin

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ II ILA316 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber ve Peygamberlere İman İslam da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah a imanın gereğidir. Peygamber, Allah tarafından

Detaylı

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler Kitab-ı Mukaddes in Tahrifi Sorunu İslam Kelamcılarına Göre İncil, Ramazan Biçer, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2004. Kitabı-Mukaddesin tahrifi sorunu, İslam ın 7. yüzyılda Arap yarımadasında ortaya çıkışından

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDA TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Sevan Nişanyan a Cevap 3

Sevan Nişanyan a Cevap 3 Sevan Nişanyan a Cevap 3 Sevan Nişanyan beyefendi, Anadolu topraklarını ve Türkçeyi çok sevdiğini; fakat İslamiyet, buraları kirletmiştir; onun için ben bütün gücümle bunu kaldırmaya çalışacağım, diye

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire.

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire A.A., Liberal Arts Th.B., Bible M.A., Bible M.A. Linguistics Ankara Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı (Özel Doktora

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir.

2- Bu kitapta hiç şüphe yoktur, Allah'tan korkanlar için yol göstericidir. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم BAKARA SURESİ Medeni (hicretten sonra nazil) olup, iki yüz seksen yedi âyetttir. الر ح يم الر ح م ن ب س م الله ل ل

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Hz. İsa ya Ne Oldu? Mahmut AYDIN OTTO Yayınları, 2011 Ankara, 192 sayfa. Tanıtan: İsmet TUNÇ*

Hz. İsa ya Ne Oldu? Mahmut AYDIN OTTO Yayınları, 2011 Ankara, 192 sayfa. Tanıtan: İsmet TUNÇ* Hz. İsa ya Ne Oldu? Mahmut AYDIN OTTO Yayınları, 2011 Ankara, 192 sayfa. Tanıtan: İsmet TUNÇ* Hz. İsa ya ne olduğu sorusu geçmişten bugüne çoğu insanın kafasını kurcalayan ve kesin bir cevabı olmayan en

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME

ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME ÖĞRETİM TEST USULÜ SINAVLARLA İLGİLİ BİR DENEME Prof. Dr. Tuğrul ANSAY Ankara Hukuk Fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi gibi çok sayıda öğrencili fakülte olmanın sorunları ile uzun zamandır karşı karşıyadır.

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır.

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır. ASRIN ÜÇ HASTALIĞI *1789 Fransız ihtilali kebiri batıdaki Katolikliğin katılığını kırmak ve özgürlüklere kapı açarak dünyayı değiştirmekle beraber,geriye ırkçılık gibi eskilerin seretan dediği bir kanser

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları

Bazı Dini/Tarihi Yapıların Sırları Zigurat Taoizm de Tapınaklar Kiliseler Medine deki Eğik Minarenin Sırrı Hacer-i Muallak Kâbe Ölçülerindeki Cami: İsmail Ağa Camii Sivas Divriği Ulu Camiindeki Gölgeler Süleymaniye Camii İs Odası Şemsi

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı