'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##"

Transkript

1 !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1

2 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanunla sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 2 yapılan deiikliklerin uygulanması ile tereddüt edilen bazı hususlara ilikin açıklamalara yer verilmi olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliinde 3 ilgili bölümler itibarıyla aaıdaki deiiklikler yapılmıtır tirak kazançları istisnası balıklı bölümün ikinci ve son paragrafı aaıdaki ekilde deitirilmitir. Buna göre kurumların; 1) Tam mükellefiyete tabi baka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 2) Tam mükellefiyete tabi baka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile dier intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 3) Tam mükellefiyete tabi giriim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile giriim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları kurumlar vergisinden istisna edilmitir. Ancak, dier fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz. Tam mükellefiyete tabi giriim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kâr payları, 6322 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yapılan deiikliin yürürlüe girdii 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Öte yandan, tam mükellefiyete tabi giriim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç olmak üzere dier fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları itirak kazancı istisnasından yararlanamayacaktır Dier kanunlarda yer alan istisnalar balıklı bölümden sonra gelmek üzere aaıdaki bölüm eklenmi, sonraki bölüm numarası ise buna göre teselsül ettirilmitir Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliini yapan irketlerin vergisel durumu Kurumlar Vergisi Kanununa 6322 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi balıklı 5/A maddesi eklenmitir. Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık ilemlerini yürüten portföy yöneticilii yetki belgesine sahip tam mükellef irketlerin (portföy yöneticisi irketler) vergisel durumları düzenlenmitir. 2

3 Yabancı fonların kazançlarına ilikin düzenlemeler ve uygulama Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yabancı fonların, portföy yöneticisi irketler aracılııyla organize bir borsada ilem görsün veya görmesin; - Her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı, - Vadeli ilem ve opsiyon sözlemesi, - Varant, - Döviz, - Emtiaya dayalı vadeli ilem ve opsiyon sözlemesi, - Kredi ve benzeri finansal varlıklar, - Kıymetli maden borsalarında yapılan emtia ilemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için aaıda belirtilen artların salanması durumunda; portföy yöneticisi irketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların i yerleri de bu fonların i yeri veya i merkezi olarak kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname verilmeyecek ve dier kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintisine etkisi yoktur. Türkiye de bulunan taınmazlar, aktif büyüklüünün %51 inden fazlası taınmazlardan oluan irketlere ait hisse senetleri veya ortaklık payları veya bunlara ilikin vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri, nakdi uzlamayla sonuçlananlar dıında emtiaya dayalı vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri, sigorta sözlemeleri ve bunlara ilikin vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinden elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında deerlendirilmeyecektir Uygulamanın artları Portföy yöneticisi irketlerin, bu fonların daimi temsilcisi, i yerlerinin de fonların i yeri veya i merkezi olarak kabul edilmemesi için aaıda sayılan artların birlikte gerçeklemesi gerekmektedir. Söz konusu artların gerçeklememesi halinde, yabancı fonların kazançları genel hükümlere göre vergilendirilecek ve duruma göre portföy yöneticisi irketler yabancı fonun daimi temsilcisi, bunların i yerleri de bu fonların i yeri veya i merkezi olarak deerlendirilebilecektir Fon adına tesis edilen ilemlerin portföy yöneticisi irketin mutat faaliyetleri arasında yer alması Portföy yöneticisi irketin fon adına yaptıı ilemlerin, portföy yönetimi kapsamında mutat olarak yürüttüü faaliyetlerden olması gerekmektedir Yabancı fon ile portföy yöneticisi irket arasındaki ilikinin baımsız olarak faaliyet gösteren kiilerdeki gibi olması 3

4 Portföy yöneticisi irketin, ticari, hukuki ve finansal özellikleri dikkate alındıında, yabancı fon ile arasındaki ilikinin, emsallere uygun koullarda birbirlerinden baımsız olarak faaliyet gösteren kiilerdeki gibi olması arttır Portföy yöneticilii hizmeti karılıı alınacak bedelin emsale uygun olması ve transfer fiyatlandırması raporu verilmesi Portföy yöneticisi irket tarafından, verilen hizmet karılıında emsallere uygun bedel alınması ve transfer fiyatlandırması raporunun kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içerisinde Gelir daresi Bakanlıına verilmesi gerekmektedir. Transfer fiyatlandırması raporunun süresinde verilmemesi durumunda, bu raporun ilgili olduu hesap dönemi için portföy yöneticisi irket, fonun Türkiye deki daimi temsilcisi sayılır ve bu dönemde fon tarafından elde edilen kazançlar genel hükümlere göre vergilendirilir. Transfer fiyatlandırması raporu verilmi olmasına ramen emsaline nazaran daha düük bir bedel alınması durumunda ise sadece portföy yöneticisi irket adına transfer fiyatlandırmasına yönelik olarak gerekli tarhiyat yapılacak, yabancı fona ilikin ise herhangi bir ilem yapılmayacaktır Portföy yöneticisi irketin yabancı fon üzerindeki hak sahiplii oranının %20 yi amaması Portföy yöneticisi irket ve ilikili olduu kiilerin yabancı fonun kazançları üzerinde, saladıı hizmet mukabilinde her ne ad altında olursa olsun hesaplanan bedeller düüldükten sonra, dorudan veya dolaylı olarak %20 den fazla hak sahibi olmaması gerekmektedir Portföy yöneticisi irketin yabancı fondan elde ettii kazançlar Yukarıda belirtilen artları birlikte salamak kaydıyla portföy yöneticisi irketin yabancı fondaki pay sahipliinden doan kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. Yabancı fon tarafından portföy yöneticisi irkete yapılan yönetim ücreti, tevik, prim, performans ücreti gibi ödemeler ise her halükârda kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilecektir. Portföy yöneticisi irket ve ilikili olduu kiilerin yabancı fonun kazançları üzerinde dorudan veya dolaylı olarak %20 den daha fazla hak sahibi olması halinde ise istisnadan faydalanılması mümkün olmayıp, %20 lik hak sahipliine isabet eden kazançlar da dahil ilgili fondan elde edilen kazançların tamamı genel hükümlere göre vergilendirilir Fonun katılımcı ve kurucuları arasında dorudan veya dolaylı olarak bulunan tam mükellef gerçek kii veya kurumlara ilikin bildirim Portföy yöneticisi irketin yabancı fondaki pay sahipliinden doan kazançları hariç olmak üzere; fonun katılımcı ve kurucuları arasında dorudan veya dolaylı olarak tam mükellef gerçek kii veya kurumların kazanç payının %5 i geçmesi durumunda, tam mükellef gerçek kii veya kurum kurucu veya katılımcılarının tamamının portföy yöneticisi irket tarafından Gelir daresi Bakanlıına bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yükümlülüünün yerine getirilmemesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde, tam mükellef gerçek kii veya kurum kurucu ya da katılımcılarının fondan elde ettikleri kazançları nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda bunlar adına tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalardan portföy yöneticisi irket de mütereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. 4

5 Eitim ve salık tesislerine ilikin baı ve yardımlar balıklı bölümün balıı Eitim ve salık tesisleri ile dini tesislere ilikin baı ve yardımlar, bu bölümde ve alt bölümlerde geçen rehabilitasyon merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin ibareleri, rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet leri Bakanlıı denetiminde yaygın din eitimi verilen tesislerin eklinde deitirilmi, bölümün birinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan Eitim, salık ve bakım hizmetlerini ifadesi, Eitim, salık ve bakım hizmetleri ile dini hizmetleri eklinde deitirilmitir Kapsama dahil olan baı ve yardımlar balıklı bölümün birinci paragrafında yer alan Mevcut okul, salık tesisi ve örenci yurtlarının faaliyetlerine devam etmelerini salamak amacıyla yapılan baı ve yardım, ifadesi, Mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini salamak amacıyla yapılan baı ve yardım, eklinde deitirilmi ve bölümün sonuna aaıdaki paragraflar eklenmitir. Düzenlemedeki ibadethane ve yaygın din eitimi verilen tesis ifadelerinden de Diyanet leri Bakanlıınca ibadethane sayılan yerler ile Diyanet leri Bakanlıı denetimine tabi olan ve din eitimi verilen tesislerin anlaılması gerekmektedir. Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin umuma açık olması, inasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekletirilmesi, ina ve faaliyetine devam etmesi için yapılan baı ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekletirilmesi gerekmektedir. Yaygın din eitimi verilen tesisler için yapılan harcamaların da Diyanet leri Bakanlıı tekilatınca denetlenmesi gerektii tabiidir Baı ve yardımın belgelendirilmesi balıklı bölümün sonuna aaıdaki paragraflar eklenmitir. Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet leri Bakanlıı denetiminde yaygın din eitimi verilen tesislerin inası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmu bulunan vakıf veya derneklere yapılan baılar, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldıına ilikin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, bunlar dıındaki dier dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan baı ve yardımların ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet leri Bakanlıı denetiminde yaygın din eitimi verilen tesislerin inası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere baı ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon oluturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak baı ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki ite kullanılmak üzere bir hesap açılması ve yapılan baı ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan baı ve yardımların protokol kapsamındaki ite kullanılmak üzere artlı olarak makbuz karılıında yapılması, banka dekontu ile makbuzda hangi amaçla yapıldıına ilikin bir açıklamanın yer alması, yapılan baı ve yardımların, sadece yapılacak o ile ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması artlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır Türkiye Kızılay Derneine yapılan baı veya yardımlar balıklı bölüm balıı ile birlikte aaıdaki ekilde deitirilmitir. 5

6 Türkiye Kızılay Derneine ve Türkiye Yeilay Cemiyetine yapılan baı veya yardımlar 5904 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendi ile3/7/2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye Kızılay Derneine ve 6322 sayılı Kanunla aynı bentte yapılan deiiklikle 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye Yeilay Cemiyetine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karılıı yapılan nakdî baı veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek artıyla kurum kazancından indirilebilecektir. Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî baı ve yardımlar ise Tebliin Kurum kazancının %5'i ile sınırlı baı ve yardımlar balıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde deerlendirilecektir. Dier taraftan, anılan Dernek ve Cemiyetin iktisadi iletmelerine yapılan baı veya yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün deildir Dier ndirimler balıklı bölümün sonuna aaıdaki alt bölümler eklenmitir Giriim sermayesi fonu 6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle kurumlar vergisi mükelleflerine, giriim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya giriim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından giriim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmitir sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (g) bendi ile de Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre giriim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek artıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir ndirim artları Giriim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için; - lgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10 unu, toplam fon tutarının ise öz sermayenin %20 sini amaması (ki artın birlikte gerçeklemesi gerekmektedir.), - Fonun ayrıldıı yılın sonuna kadar Türkiye de kurulmu veya kurulacak olan ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi giriim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması, - Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir ndirim tutarının hesaplanması ndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmi yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmi yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre giriim sermayesi fonu ilgili dönem kazancından ayrılacaından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi sonu itibarıyla tespit edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma ileminin, izleyen hesap 6

7 döneminin baından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin verildii tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu ekilde, indirim konusu yapılacak olan kazanç tutarı, ilgili dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden yararlanılabilecektir. Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim uygulamasından yararlanılması mümkün deildir. Giriim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir hesapta tutulması, fonun ayrıldıı yılın sonuna kadar giriim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir. Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir. Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) A.. nin 2012 yılı dönem sonu öz sermayesi TL olup, irket 2012 yılında TL kazanç elde etmitir. irketin ayrıca, TL kanunen kabul edilmeyen gideri, TL istisna kapsamında serbest bölge kazancı, TL yatırım indirimi tutarı ve 2011 yılından TL geçmi yıl zararı bulunmaktadır. irket beyan edilen gelirin [ = ] %10 u olan TL yi giriim sermayesi fonu olarak ayırarak özel bir fon hesabına almıtır. Bu durumda (A) A.., beyan edilen gelirin %10 unu ve dönem sonu öz sermayesinin %20 sini amayacak ekilde ayırdıı giriim sermayesi fonunu, 25/4/2013 tarihine kadar verecei 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. (A) A.. nin 2013 yılı sonuna kadar, ayırmı olduu TL fon tutarıyla giriim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapmaması halinde, indirim konusu yaptıı TL fon tutarı nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen ( x %20) TL vergi, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. ndirim konusu yapılacak tutarın tespitinde, her yıl giriim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar ayrı ayrıdikkate alınacak, önceki yıllarda ayrılan fon tutarları için tekrar indirim uygulanmayacaktır. Ancak, ayrılan toplam fon tutarı hiçbir suretle öz sermayenin %20 sini aamayacaktır Fon tutarının vergilendirilmesi Fonun ayrıldıı yılın sonuna kadar giriim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılmakla birlikte, giriim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların; - Amacı dıında herhangi bir suretle baka bir hesaba nakledilmesi, - letmeden çekilmesi, - Ortaklara daıtılması, - Dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması, - Mükelleflerce iin terki, - letmenin tasfiyesi, devredilmesi veya bölünmesi, - Giriim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya giriim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde aynı amaçla yeniden kullanılmaması 7

8 hallerinde, bu ilemlerin yapıldıı veya sürenin dolduu dönemde dier kazançlarla ilikilendirilmeksizin vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu fon tutarları, beyan edildii döneme ilikin dönem zararı, geçmi yıl zararları, indirim ve istisnalar ile ilikilendirilmeksizin vergilendirilecektir. Yukarıda sayılan hallerde sadece giriim sermayesi fonu hesabında tutulan ve önceki yıllarda indirim konusu yapılan tutarlar vergiye tabi tutulacak olup daha önce beyannamede indirim konusu yapılan tutarlar bakımından ise herhangi bir ilem yapılmayacaktır Türkiye den yurtdıı mukimi kii ve kurumlara verilen hizmetler 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen () bendi ile 15/6/2012tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye de yerlemi olmayan kiilerle, i yeri, kanuni ve i merkezi yurt dıında bulunanlara Türkiye de verilen ve münhasıran yurt dıında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çarı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet iletmeleriyle ilgili bakanlıın izni ve denetimine tabi olarak eitim ve salık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye de yerlemi olmayan kiilere hizmet veren iletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50 sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebilecei hüküm altına alınmıtır ndirim kapsamındaki hizmetler lgili irketler tarafından elde edilen kazancın %50 sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebilmesi için bu kazancın aaıda belirtilen faaliyetlerden elde edilmi olması gerekmektedir. - Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çarı merkezi ve veri saklama hizmetleri. - lgili bakanlıın izni ve denetimine tabi olarak verilen eitim ve salık hizmetleri ndirimden faydalanma artları ndirimden faydalanabilecek irketlerin ana sözlemelerinde yazılı esas faaliyet konusu lgili irketlerin ana sözlemelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çarı merkezi, veri saklama, eitim ve salık hizmetleri sunmak olmalıdır. irket bünyesinde sözü edilen hizmetlerden sadece birisi verilebilecei gibi ana sözlemelerinde yer almak artıyla birden fazlası da verilebilir. Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çarı merkezi ve veri saklama hizmeti ile Milli Eitim Bakanlıı ile Salık Bakanlıının izni ve denetimine tabi olarak eitim veya salık alanında faaliyet gösteren iletmelerin Türkiye de yerlemi olan kiilere de hizmet vermesi indirimden faydalanmaya engel tekil etmeyecek, Türkiye de yerlemi olmayan kiilerle, i yeri, kanuni ve i merkezi yurt dıında bulunanlara verilen hizmetlerden elde edilen kazancın %50 sine indirim uygulanacaktır. Salık alanında faaliyet gösteren iletmelerin elde ettii kazançlara indirim uygulanabilmesi için Salık Bakanlıından alınan ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunulması 8

9 zorunludur. Eitim alanında faaliyet gösteren iletmelerin de Milli Eitim Bakanlıından alınan izin belgesi veya ruhsat çerçevesinde faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Salık Bakanlıınca ruhsatlandırılmı olmak artıyla salık turizmi ile uraan iletmelerin de indirimden faydalanması mümkündür Hizmetin, Türkiye'den münhasıran yurt dıı mukimi kii ve/veya kurum için yapılmı olması Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çarı merkezi ve veri saklama hizmetlerinin, Türkiye de yerlemi olmayan kiilerle, i yeri, kanuni ve i merkezi yurt dıında bulunanlara; eitim veya salık hizmetlerinin de Türkiye de yerlemi olmayan kiilere verilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık, danımanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda deerlendirilmesi mümkün deildir Faturanın yurt dıı mukimi kii ve/veya kurum adına düzenlenmesi Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yukarıda özellikleri açıklanan yurt dıı mukimi kii ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir. Salık alanında faaliyette bulunan irketlerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaması bulunan ülkelerde yerleik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle, hizmet bedeli karılıı faturanın Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmesi durumunda da indirimden faydalanılabilecektir Türkiye den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çarı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt dıında yararlanılması Verilen hizmetten yurt dıında yararlanılmı olması gerekir. Dier bir anlatımla, yurt dıı mukimi kii ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kiilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir lgili bakanlıın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye de yerlemi olmayan kiilere verilen eitim ve salık hizmetlerinin yararlanıcısının yurt dıında olması Bu hizmetler, fiziki olarak Türkiye de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye de yerlemi olmayan kiiler olması gerekmektedir Türkiye den yurt dıı mukimi kii ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazancın tespiti, kayıtlarda izlenmesi ve beyanı ndirim tutarının tespiti ndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düülmesi sonucu bulunacak kazancın %50 si, kurumlar vergisi beyannamesinin Kazancın Bulunması Halinde ndirilecek stisna ve ndirimler bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Dier indirim ve istisnalar ile geçmi yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır. 9

10 Kazançların kayıtlarda izlenmesi Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çarı merkezi, veri saklama, eitim ve salık hizmetleri ile ilgili olarak indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı izlenmesi, dier faaliyetlerle ilikilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı salayacak ekilde tutulması gerekmektedir. ndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen ilerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilikin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadıı hallerde ise müterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak daıtılacaktır. ndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda deerlendirilmeyen faaliyetlerde mütereken kullanılan tesisat, makine ve ulatırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir ite kullanıldıkları gün sayısına göre daıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi ite ne kadar süreyle kullanıldıı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilikin amortismanlar ise, müterek genel giderlerle birlikte daıtıma tabi tutulacaktır lgili bakanlıın izni ve denetimine tabi olarak Türkiye de yerlemi olmayan kiilere verilen eitim ve salık hizmetlerine ilikin bildirim ve belgeler Milli Eitim Bakanlıı ile Salık Bakanlıının izni ve denetimine tabi olarak eitim veya salık alanında faaliyet gösteren ve yurt dıı yerleik kiilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50 sini indirim konusu yapan iletmelerin, hizmet verilen yurt dıı yerleik gerçek kiilere ilikin ad-soyad ya da unvan, hangi ülkenin uyruunda olduu, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin nitelii ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren formun, her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi gerekmektedir.lgili geçici vergi beyannamesinin ekindeki forma dahil edilememi bilgilerin bir sonraki geçici vergi beyannamesi ekindeki formla bildirilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra, salık alanında faaliyet gösteren iletmelere Salık Bakanlıınca verilen ruhsatın, eitim alanında faaliyet gösteren iletmelere de Milli Eitim Bakanlıınca verilen izin belgesi veya ruhsatın bir örneinin, istisnadan faydalanılacak ilk yıl, yıllık kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde balı bulunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir Esas faaliyet konusu dıındaki gelirler lgili irketlerin esas faaliyet konusu dıındaki ilemlerinden elde ettikleri gelirleri ile olaandıı gelirlerinin indirim kapsamında deerlendirilmesi mümkün deildir. Dolayısıyla, nakitlerin deerlendirilmesi sonucu oluan faiz gelirleri, kasadaki dövizlerin deerlemesinden kaynaklanan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doan gelirler bu kapsamda deerlendirilmeyecektir Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut daresi ve Özelletirme daresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama irketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından salanan gelirler balıklı bölümün balıı ve alt bölüm balıkları dahil bölümde yer alan Toplu Konut daresi ibaresinden sonra gelmek üzere, 10

11 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık kiralama irketleri ibaresi eklenmitir Repo gelirleri balıklı bölümden sonra gelmek üzere aaıdaki bölüm eklenmi ve sonraki bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmitir ans oyunlarını düzenleyenler tarafından bunların bayilerine veya aracılarına ödenen komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi Babayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı Kanunda tanımlanan ans oyunlarına ilikin bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve ans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere ve dier kiilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Söz konusu kesinti oranı 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/7/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 olarak belirlenmitir Avans kâr payı daıtımı balıklı bölümün dördüncü paragrafının ilk cümlesi aaıdaki ekilde deitirilmitir. Ancak, hesap dönemi itibarıyla zarar doması veya safi kazancın avans olarak daıtımı yapılan kârdan düük çıkması halinde, ilgili mevzuatına göre geri çarılan tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç daıtımı hükümleri uygulanacaktır Vergi mahsubu balıklı bölümün son paragrafı bölümden çıkarılmıtır. Tebli olunur. 11

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:

KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Aynı Kanunun 36 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu

Detaylı

Türkiye den Yurtdışında Yerleşiklere Verilen Hizmetlerde Vergi İndirimi

Türkiye den Yurtdışında Yerleşiklere Verilen Hizmetlerde Vergi İndirimi Türkiye den Yurtdışında Yerleşiklere Verilen Hizmetlerde Vergi İndirimi Gerekçesinde açıklandığı üzere; hizmet ihracı yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması, yeni ihracat alanlarının

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 3 7

S R K Ü L E R : 2007 / 3 7 13.04.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 3 7!" # $#!"$# %#!"#$$# %&&'() *$!+,#"#$$#!, #$ #% & ' ( ) * # ( + (# # #( ("" ' * " ),-(./ 0# +#(."/ 0+*" ( + ) (+*" (. / (+*" (. + ""* '%+/ " " " & ' ( / " 1 + / # (+*"2(+*"

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2009 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2009 Sunu Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geni kitlelerin parasını deerlendirdii para ve sermaye

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE AÇIKLAMALI ÖRNEKLER YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (1001-A): Bağ-Kur Primleri: Bağ-Kur primlerinin,

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı

6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı 28.02.2010 6111 sayılı Torba Kanun (Mali Af) Kanunu Resmi Gazete de Yayınlandı!! " #!"# $## %!&"#' ( )! *! +$, $ ( $ - #-! "#'$ (,.,# # /-# "#$ #### 1 BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASI LE SOSYAL

Detaylı

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Kapsam Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 uygulanmasına ilişkin

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 19.06.2012 SAYI :2012-048

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ 2013. DR. MURAT CEYHAN, SMMM TESMER İSTANBUL ŞUBESİ SEKRETERİ Antalya, 11.04.2014

KURUMLAR VERGİSİ 2013. DR. MURAT CEYHAN, SMMM TESMER İSTANBUL ŞUBESİ SEKRETERİ Antalya, 11.04.2014 KURUMLAR VERGİSİ 2013 DR. MURAT CEYHAN, SMMM TESMER İSTANBUL ŞUBESİ SEKRETERİ Antalya, 11.04.2014 Seçilmiş Konular Hatalar, Uyarılar, Önlemler, Örnekler TÜRKİYE DE KURUMLAR VERGİSİ Temel Konular; Mükellefler,

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi.

YÖNETM KURULU. Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı. Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili. Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi. YÖNETM KURULU Ömer Tevfik TLABAR Yönetim Kurulu Bakanı Yener CAN Yönetim Kurulu Bakan Vekili Ali GÜLÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÖZÇELK Yönetim Kurulu Üyesi Aye Melek ÇELKER Yönetim Kurulu Üyesi DENETÇLER

Detaylı

5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN

5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN 5422 SAYILI KURUMLAR VERGS KANUNUNDA DEKLK YAPIL- MASINA LKN KANUN Kanun No : 2362 Kabul Tarihi : 24.12.1980 (27 Aralık 1980 gün ve 17203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON

RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON RKETLERDE DÖNEM SONU LEMLER VE MAL REVZYON Mehmet BNGÖL Maliye Eski Hesap Uzmanı A.Usule likin lemler: 1. Defterlerin açılı tasdikleri yapılmı mı? Yasal defterlerin ait olduu dönemden bir ay önce, yeni

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı