T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları airesi aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : 27 HZİRN 2009 Saat:10.00 İKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. u cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 110 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır. 1 den 22 ye kadar olan sorular Millî Eğitim Mevzuatı, 23 ten 55 e kadar olan sorular Öğretmenlik Meslek ilgisi, 56 dan 88 e kadar olan sorular Özel lan ilgisi, 89 dan 110 a kadar olan sorular Genel Kültür sorularıdır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Puanlamada yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puan tespit edilecektir. u nedenle rastgele cevaplama yapmayınız. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI sayılı evlet Memurları Kanunu na göre görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? ) Uyarma ) Kınama ) ylıktan kesme ) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerindendir? ) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak ) Her Türk çocuğunu millî ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek ) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak ) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak sayılı Millî Eğitim akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi Talim ve Terbiye Kurulu aşkanlığının görevlerinden değildir? ) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek ) ış ülkelerin genel mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken iş birliğini sağlamak ) İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurtdışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek ) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıları ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu na göre birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? ) 30 ) 35 ) 40 ) sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun a göre bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek fiilini işleyen muallime aşağıdaki cezalardan hangisi tatbik olunur? ) İhtar ) Tevbih ) Maaş kesilmesi ) ers ücretlerinin kesilmesi sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu na göre ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okulları için öğretim yılının kaçıncı gününden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir? ) Otuz ) Yirmi ) On beş ) On sayılı Hususi İdareden Maaş lan İlkokul öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve ezalandırılmalarına ve u Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin lacaklarına air Kanun a göre aşöğretmen namzetleri arasından en çok iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün başarılı sayılanlar aşağıdaki hangi şekilde taltif edilirler? ) Ülküeri sayılmak ) Üstün başarılı sayılmak ) Yeni bir tesise adı verilmek ) Maarif memuru namzedi unvanı verilmek 8. Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin öğretim işlerindeki ödevlerindendir? ) Haftada bir gün nöbet tutmak ) Kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetmek ) Öğrencileri kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler almak ) Sınıfındaki çocukların, ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye çalışmak 9. Millî Eğitim akanlığı isiplin mirleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi merkez teşkilatında Teftiş Kurulu aşkanlığında görev yapan bir şube müdürünün üst disiplin amiridir? ) Müfettiş ) Müsteşar ) aşmüfettiş ) Teftiş Kurulu aşkanı 2

3 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 10. Millî Eğitim akanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik e göre birimler, yurt içinde yetiştirilmek üzere hangi alanlarda ne kadar personele gereksinim duyulduğunu, her yıl hangi ay içerisinde Hizmet İçi Eğitim airesi aşkanlığına bildirirler? ) Ocak ) Şubat ) Mart ) Nisan 11. Millî Eğitim akanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde kaç ders saati ayrılır? ) ir ) İki ) Üç ) ört 12. Millî Eğitim akanlığı İlköğretim Müfettişleri aşkanlıkları Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi müfettişlerin rehberlik ve iş başında yetiştirme ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gereçlerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek ) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek ) Görev alanlarındaki okul/kurumların eğitimöğretim, yönetim ve öğrencilerle ilgili ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak ) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak 13. Millî Eğitim akanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ne göre Öğrenci Kulübü Çalışma Esaslarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. ) Öğrenci kulübüyle ilgili işlerin planlanması ve yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetiminde ders saatleri içinde öğrencilerce gerçekleştirilir. ) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir. ) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar. 14. Millî Eğitim akanlığı Rehberlik ve Psikolojik anışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve raştırma Merkezindeki psikoloğun görevlerinden biridir? ) tipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken danışanlar için tanılama çalışması yapar. ) Merkeze gelen öğrenci veya bireylerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre çevrede yararlanabilecekleri eğitsel ve sosyal hizmet olanaklarını araştırır, tanıtır. ) Hizmetlerde kullanılan mevcut psikolojik ölçme araçlarının geçerlik, güvenirlik gibi niteliklerini izler, normlarını sağlar, gerekli düzenleme ve düzeltme çalışmalarını yürütür. ) Rehberlik ve Psikolojik anışma Servislerine yönelik olarak yöneltme kapsamındaki çalışmaları organize eder, düzenlenmiş çalışmalara katılır ve bu çalışmalar doğrultusunda çeşitli yayınlar hazırlar. 15. Millî Eğitim akanlığı Okul-ile irliği Yönetmeliği ne göre okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin % kaçı Okul ile irliğinin ilgili hesabına aktarılır? ) 60 ) 70 ) 80 ) I- anışma kaynakları II- Süreli yayınların son sayıları III- Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar Millî Eğitim akanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ne göre yukarıdaki kaynaklardan hangileri öğrencilere ödünç olarak verilmez? ) I - II ) I - III ) II - III ) I - II - III 17. Millî Eğitim akanlığı Sicil mirleri Yönetmeliği ne göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli bir şube müdürünün 2. sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir? İlçe Millî ) Eğitim Müdürü ) İl Millî Eğitim Müdürü ) Kaymakam ) Vali 3

4 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 18. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ne göre kayıt kabul esaslarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) na sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 60 ayını dolduran çocuklar kaydedilir. ) Çocukların, ailelerinin ikamet ettikleri yere en yakın okul öncesi eğitim kurumuna kaydedilmeleri esastır. ) naokuluna, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran çocuklar kaydedilir. ) İlköğretim kurumlarının 1. sınıfına kayıt hakkı kazanmış olmakla birlikte fiziksel olarak yeterli gelişim sağlayamamış çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir. 19. I- Zafer ayramı II- umhuriyet ayramı III- Ulusal Egemenlik ve Çocuk ayramı IV- tatürk ü nma ve Gençlik ve Spor ayramı Ulusal ve Resmî ayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği ne göre yukarıdaki resmî bayramlardan hangileri Millî Eğitim akanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir? ) I - II ) I - IV ) II - III ) III - IV 20. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ne göre ilköğretim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerden özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcudu kaç öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir? ) 20 ) 25 ) 30 ) evlet Memurları Sicil Yönetmeliği ne göre gizli sicil raporlarının doldurulma zamanıyla ilgili olarak aday memurların sicil raporları, işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki kaç gün içinde doldurulur? ) 10 ) 15 ) 20 ) Okul Servis raçları Hizmet Yönetmeliği ne göre taşıtlarda aranacak şartlar kapsamında okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları en fazla kaç olmalıdır? ) On iki ) On beş ) On sekiz ) Yirmi 23. şağıdakilerden hangisi eklemleme stratejilerinden biridir? ) Uzamsal temsilciler oluşturma ) enzetim ) Not alma ) Özetleme 24. I- isiplin problemleriyle başa çıkma becerisi II- Ergenlik çağı davranışlarına ilişkin bilgi III- Temel okuma öğretimi becerisi IV- Gözlem becerisi Öğretim becerileri ilköğretim birinci kademe, ilköğretim ikinci kademe, lise ve her seviyedeki okullara uygunluğu açısından düşünüldüğünde, yukarıda verilenlerden hangisi her seviyedeki okullar için geçerli öğretim becerisidir? ) II - III ) III - IV ) I - IV ) I - II 25. şağıdakilerden hangisi öğrenme - öğretme yaklaşımlarından yaratıcı düşünmeyle ilgili yanlış bir ifadedir? ) İnsanın en yaratıcı olduğu dönem çocukluk dönemidir. ) Yaratıcı düşünme zekâ ile ilgili olduğu için eğitimle geliştirilemez. ) labildiğince esnek ve alışılmamış biçimde düşünme olarak tanımlanabilir. ) Merak, esin ve uygulama; aydınlanma ve değerlendirme dönemlerinde önemlidir. 26. raştırma - inceleme yoluyla öğretme stratejisine göre aşağıdakilerden hangisinde denence kurma ve denenceyi doğrulama aşaması kullanılır? ) Çember tartışma ) Laboratuvar ) Problem çözme ) Örnek olay 27. şağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecinin bileşenlerinden biri olan ölçüt e bir örnektir? Salonun sıcaklığı 16 ) dir. ) Yeni doğan bir bebeğin ağırlığı 1.9 kg dır. ) ir öğrencinin başarı testindeki puanı 23 tür. ) Sağlıklı bir insanın büyük tansiyonu 12 civarında bulunmalıdır. 4

5 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 28. ir grup içindeki bireyleri birbirleriyle karşılaştırmak, sıralamak ve bir okul sistemine ya da kuruma alınacakları seçmek için yapılan değerlendirmedir. yrıca aşamalılık ilişkilerinin sıkı olmadığı derslerde, öğrenci başarısını belirlemede kullanılabilir. Yukarıda tanımlanan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Göreli değerlendirme ) Ölçüt dayanaklı değerlendirme ) Tanıma - yerleştirmeye dönük değerlendirme ) içimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme 29. Ölçmenin yapıldığı gruba ait bireylerin ölçme işlemi yapılırken içinde bulundukları motivasyon, heyecan, stres vb. gibi özel koşullar ya da ölçme işlemi yapılmadan önce geçirdikleri, şok, tartışma vb. gibi olumsuz yaşantılar onların ölçülen özelliklerine ilişkin gerçek performanslarını ortaya koymalarını engeller. u durum ölçmede yer alan aşağıdaki hata kaynaklarından hangisiyle açıklanır? ) Ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hatalar ) Ölçmenin yapıldığı gruptan kaynaklanan hatalar ) Ölçmenin yapıldığı araçtan kaynaklanan hatalar ) Ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan hatalar 30. İnsanlar okul bitince evleneceğim, iş bulunca evleneceğim, evim olunca evleneceğim gibi bahaneler öne sürerek bağlanma korkularını gizlemeye çalışabilirler. una göre bağlanma korkusunun en sık yaşandığı psikososyal gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası ) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku ) Temel güvene karşı güvensizlik ) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık 31. azı bebekler, yeniden bir araya gelme evrelerinde anneye direniş gösterirler. Fiziksel teması eş zamanlı olarak hem ararlar, hem de buna direnirler. Örneğin kucağa alındıklarında ağlayabilirler ve aşağı inmek için öfkeyle tepinirler. Yukarıda açıklanan bağlılık türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Güvenli bağlılık ) Kaçınma ) Kararsızlık ) üzensizleşme 32. Gelişimde bireysel farklılıkların nedenleri ve kategorileri vardır. şağıdakilerden hangisi bireysel farklılıkların kategorilerinden biridir? ) na baba tutumu ) Ekolojik perspektif ) ilişsel stil farklılıkları ) Sosyo - ekonomik düzey 33. Çoklu zekâ kuramına göre aşağıdakilerden hangisi benlik bilgisi zekâ türüne ilişkin bir stratejidir? ) Günlük tutma ) Mantıksal oyunlar ) Öykü anlatma ) Model oluşturma 34. İnsancıl eğitimciler içerikten çok öğrenme yöntemleri (etkinlikleri) ve ortamsal değişkenler üzerinde durmuşlardır. şağıdakilerden hangisi insancıl eğitim görüşünü benimseyenlerin sınıf ortamında önem verdikleri noktalardan biri değildir? ) Kabul etmeye karşı araştırma ) Tepkilere karşı duygular ) Uymaya karşı özgürlük ) ireye karşı toplum 35. ir davranışın sonunda ortama sokulan ya da ortamdan kaldırılan uyarıcı, bu davranışın ileride yinelenme olasılığını arttırıyorsa, ortama sokulan ya da ortamdan kaldırılan uyarıcı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? ) İpucu ) Pekiştireç ) önüt ) üzeltme 5

6 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 36. şağıdakilerden hangisi refleksin özelliklerinden değildir? ) Engellenebilir ama ertelenemez. ) oğuştan getirilmiştir. ) elli bir uyarıcısı vardır. ) elli ve basit bir tepkidir. 37. Matematik dersi sınavından düşük not alan bir öğrenci başarısızlığını soruların zorluğuna ve yeterince çalışmamasına bağlamaktadır. u öğrenci başarısızlığını aşağıdaki hangi faktörlere yüklemektedir? ) Yetenek - Çaba ) Kötü şans - Yetenek ) Görevin zorluğu - Çaba ) Görevin zorluğu - Yetenek 38. İçerik düzenlenirken konular öbekler hâlinde düzenlenir. u öbeklerin birbirleriyle ilişkisi olması beklenemez. u programla öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Konuların hangi sırayla öğrenileceği açısından esnektir, ancak yine de program çıktısı açısından kontrollü bir yaklaşım özelliği gösterir. Öğrenme ünitelerinin düzenlenmesi aşağıdaki şekille ifade edilebilir. 40. şağıdakilerden hangisi gelişimsel yaklaşım açısından bir mesleki gelişim özelliğidir? ) Kendini kabul etme ) aşkalarını anlama ve kabul etme ) Öğrenmeyi kolaylaştırıcı beceriler kazanma ) oş zaman etkinlikleri ile ilgili olumlu alışkanlıklar kazanma 41. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gelişiminde hızlı toplumsal değişmenin birey ve topluma etkileri önemlidir. XV. yüzyılda vrupa da yılda 1000 kitap yayınlanırken, bilimin gelişmesini inceleyen kaynaklarda, bu sayının 1950 de 120 bine ve 1960 da ise artık günde 1000 kitap ve 7000 makale çizgisine ulaştığı belirtilmektedir. u durum, toplumdaki hızlı değişme süreçlerinden hangisiyle ifade edilebilir? ) ilgi patlaması ) Ekonomik patlama ) İletişim patlaması ) Teknolojik patlama 42. şağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinden sosyal ve kültürel hizmetlerin kapsamına girer? ) Oryantasyon hizmetleri ) Parasal yardım hizmetleri ) oş zaman eğitimi verme ) aşarısızlığı giderici, yetiştirme çalışmaları Yukarıda sözü edilen programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) oğrusal ) Sarmal ) Modüler ) Çekirdek 39. I- Süreç tasarımı II- Yaşantı merkezli tasarımlar III- Yaşam şartları tasarımı IV- Konu tasarımı V- Çocuk merkezli tasarımlar Öğrenen merkezli tasarımlarda öğrencinin programın merkezinde olduğu ve her konunun ona göre düzenlenmesi gerektiği görüşü vardır. Yukarıdakilerden hangileri bu tasarımlardandır? 43. şağıdakilerden hangisi gözlemsel tekniklerden biridir? ) Otobiyografi ) Görüşme ) Psikodrama ) Sosyodrama 44. ilişsel yaklaşımların sınıfta güdülenme sürecine uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Öğrenciler için açık (net) beklentiler oluşturmak ) erse ilginç, şaşırtıcı ve merak uyandırıcı sorular sorarak başlamak ) aşarılarından dolayı öğrencileri uygun sözcükler kullanarak övmek ) Öğrencilere istenilen davranışları kazandırmak için model olmak ) I - III ) II - V ) I - II ) III - IV 6

7 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 45. aşarma ihtiyacı, başarısızlıktan kaçınma ihtiyacından daha yüksek olan öğrenci aşağıdaki hangi davranışı gösterir? ) Orta güçlükte amaç seçer. ) Öğrenmiş görünmeye çalışır. ) Güçlüklerle mücadelede yılgınlık yaşar. ) Çok düşük ya da çok zor amaç seçer. 46. Öğrencilerine hepiniz 45 dakika veya daha az zamanda işi bitirirseniz, son 10 dakika arkadaşlarınızla konuşma hakkı kazanacaksınız. gibi sözlerle teşvik ederek sınıf yönetimini sağlayan bir öğretmen aşağıdaki modellerden hangisini kullanmıştır? ) Glasser Modeli ) anter Modeli ) Jones Modeli ) reikurs Modeli 47. Sınıf yerleşim düzeni planlanırken sınıflarda sürekli sabit oturma yerlerinin bulunması gereksizdir. Sınıflardaki masa ve sandalyelerin öğrencilere uygun olması, hafif olması, kolaylıkla taşınabilmesi önemlidir. İlgi köşeleri oluşturulmalı, mümkünse resim ve müzik faaliyetleri için ayrı odalar yapılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda ise paravanlarla odacıklar oluşturma yoluna gidilmelidir. Yukarıda özellikleri verilen sınıf yerleşim düzeni aşağıdaki hangi öğretim kademesine uygundur? ) Okul öncesi ) Ortaöğretim ) İlköğretim ikinci kademe ) İlköğretim birinci kademe 48. www. meb.gov.tr duyurular I II III IV Yukarıdaki adresin hangi bölümü sunucu bilgisayarın adını ifade eder? ) I ) II ) III ) IV 49. Öğrenme - öğretme süreci ile iletişim süreci arasındaki benzerlik düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi iletişimdeki kanal ögesine denk düşer? ) Öğretim yöntemleri ) Öğrenci ) Öğretmen ) İçerik 50. şağıdaki eğitim yazılımları ve çeşitlerinden hangisi iletişim yazılımlarından biridir? ) Sunum programları ) osya transfer programları ) Sözcük işlemci programları ) Okullarda öğretmenlere eğitim ve öğretimde yardımcı olan yazılımlar 51. şağıdakilerden hangisi uzaktan eğitim sisteminin temel bileşenlerinden biri değildir? ) irey öğrenmesi ) Eğitsel iletişimin sağlanması ) Soru sorma ve soruların yanıtlanması ) Sistemin işleyişinin değerlendirilmesi 52. Ziya Gökalp in eğitim anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Eğitim, bireye kişilik kazandırmalıdır. ) Eğitimin amacı birey değil millettir. ) Eğitim, gençleri bir ülküye yöneltmelidir. ) Eğitimin temel ilkesi dünyadaki farklı kültürleri tanımak olmalıdır. 53. şağıdakilerden hangisi Emile urkheim e göre eğitimin işlevlerinden birisi değildir? ) ireylerin yetenek ve potansiyellerini toplum için değil kendileri için geliştirmek ) ireyleri içinde bulundukları belirli bir çevreye hazırlamak ) Toplumun gereksinimlerini karşılamak ) Toplumu korumak ve geliştirmek 54. Eğitim süreci: Toplumsallaştırma süreci Hedef: Toplumun başat değerleri ve doğal kanunlar İçerik: Tarih, sosyoloji, dil, biyoloji, fizik, kimya vb. u bilgilere göre eğitim akımı ve bu akımın dayandığı felsefenin eğitim programına ilişkin görüşü aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? ) Yeniden kurmacılık - Pragmatizm ) Politeknik eğitim - Naturalizm ) İlerlemecilik - İdealizm ) Esasicilik - Realizm 7

8 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 55. Sınıfında zor kullanmakla eleştirilen bir öğretmen en öğrencimin kendi kendini denetleme beceri ve yeteneğini öğrenciye kazandırmak için bu yönteme başvuruyorum. şeklinde kendisini savunmuştur. Öğretmen bu davranışıyla aşağıdaki eğitim akımlarından hangisinin disiplin anlayışını benimsemiştir? ) aimicilik ) Esasicilik ) Varoluşculuk ) Yeniden kurmacılık SORULR RNŞINIZL İLGİLİ SORULRIR. RNŞINIZ İT SORULRI EVPLIKTN SONR 89. SORUN İTİREN SORULRI EVPLNIRMY EVM EİNİZ. EEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 56. eden kitle indeksi ile ideal vücut ağırlığı nasıl hesaplanır? ) Kilo / boy 2 ) oy / kilo ) Kilo / boy ) Kilo 2 / boy 57. şağıdakilerden hangisi TP-P (fosfojen sisteminin) özelliklerinden değildir? ) Kaslarda sınırlı miktarda bulunur. ) Çok kısa süreli eforlar sonunda tükenir. ) TP-P ye enerji yönünden zengin fosfojenler denir. ) TP-P kullanıldıkça rezervler artarak yerine konur. 58. naerobik enerji kaynakları hücrenin hangi kısmında oluşur? ) Mitokondri ) Protein ) Stoplazma ) Nükleus 59. şağıdakilerden hangisi insan organizmasında O 2 den sonra bulunan temel elementtir? ) ) H ) N ) P 60. şağıdakilerden hangisi doğrudur? ) erobik çalışmada P sistem önemlidir. ) Kısa mesafelerde aerobik kapasite önemlidir. ) Egzersizin süresi artıkça aerobik enerji kullanımı düşer. ) erobik enerji kullanımında karbonhidrat ve yağlar kullanılır. 61. Kasılma tiplerinden konsantrik kasılmada aşağıdakilerin hangisi doğrudur? ) Statik kasılmadır. ) Tonus sabit kas boyu kısalır. ) Gerilim sabit tonus değişir. ) Tonus sabit kas boyu uzar. 62. şağıdakilerden hangisi antrenmanın kalp üzerine etkisinde yanlış olarak kabul edilir? ) İstirahattaki kalp hızı artar. ) Kalp atım hacmi artar. ) Ventriküler boşluk büyür. ) Kalp Hipertrofisi olur. 63. şağıdakilerden hangisi iskelet kaslarının kasılabilir en küçük ünitesidir? ) Sarkoplazmik retikulum ) Sarkomer ) Stopırkatim ) ktin-miyozin 64. şağıdakilerden hangisi sporcu için burkulmada ilk yapılması gereken işlemdir? ) urkulan yere sadece sıcak tedavi uygulanmalı ) urkulan yere masaj yapıp soğuk tedavi uygulanmalı ) urkulan yere masaj yapıp sıcak tedavi uygulanmalı ) urkulan yeri sabit hâle getirip soğuk tedavi uygulanmalı 65. şağıdakilerden hangisi uluslararası voleybol saha ölçüsünü verir? ) 15 x 10 m ) 12 x 15 m ) 18 x 9 m ) 10 x 20 m 66. Uluslararası basketbol kurallarına göre ikinci periyottan sonra kaç dakika ara verilir? ) 6 ) 10 ) 12 ) 15 8

9 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 67. Uluslararası tletizm Federasyonu kurallarına göre erkeklerde güllenin ağırlığı kaç kg dır? ) 7.30 ) 7.26 ) 7 ) şağıdakilerden hangisi heptatlonun branşlarından değildir? 69. ) irit atma ) 200 m koşu ) Çekiç atma ) Uzun atlama Hentbol kalesinin genişliği kaç m olmalıdır? ) 3 ) 3.30 ) 4 ) şağıdakilerden hangisi uluslararası futbol müsabakaları yapılabilecek saha genişliği ölçüsüdür? ) m ) m ) m ) m Yaz Olimpiyat Oyunları hangi ülkede yapıldı? ) ) vustralya ) vusturya ) lmanya 77. şağıdakilerden hangisi beceriyi oluşturan faktörlerden değildir? ) Çok yönlülük ) Sevk ve idare yeteneği ) Kasları gevşetme yeteneği ) Mekân, saha, yer kavrama yeteneği 78. şağıdakilerden hangisi basketbol branşında yetenek belirlemede ölçüt olarak kullanılmaz? ) Yüksek aerobik kapasite ) Yüksek anaerobik güç ) Taktiksel zekâ ) uygusal denge 71. adminton sporunda müsabakalar kaç set üzerinden yapılır? 79. şağıdakilerden hangisi temel motorik özelliklerden değildir? ) 2 set ) 3 set ) 4 set ) Tek set 72. Uluslararası Jimnastik Federasyonunun kısaltılmışı nedir? ) FIG ) FIN ) UIG ) FIS 73. Yüzme müsabakasında bayrak yarışı hangi stillerde yapılır? ) Serbest ve kurbağalama stil ) Serbest ve karışık stil ) Sadece serbest stil ) Sadece karışık stil 74. Su topu müsabakaları kaçar dakikadan kaç devre oynanır? ) 5 er dakikadan 2 devre ) 6 şar dakikadan 3 devre ) 7 şer dakikadan 2 devre ) 7 şer dakikadan 4 devre 75. Uluslararası kurallara göre su topu oynanan havuzun derinliği ne kadar olmalıdır? ) Teknik ) Kuvvet ) Sürat ) Hareketlilik 80. şağıdakilerden hangisi antrenmanın yükünü sürekli arttırma ilkesine göre en hızlı gelişir? ) Hız ) Esneklik ) Kuvvet ) ayanıklılık 81. şağıdakilerden hangisi yeterli dinlenme aralığı verilmeden uzun süre egzersize devam edilmesi durumunda fiziksel ve zihinsel yorgunluktan kaynaklanan performans kaybını açıklar? ) Sürantrene ) engesizlik ) şırı sıvı kaybı ) Psikolojik yıkım 82. şağıdakilerden hangisi bir branşın yıllık antrenman periyot sınıflamasını açıklar? ) Ölü sezon - hazırlık - geçiş ) Ölü sezon - geçiş - hazırlık ) Ölü sezon - müsabaka - geçiş ) Hazırlık - müsabaka - geçiş ) m ) m ) m ) m 9

10 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 83. Psikoloji biliminin inceleme konusunu oluşturan davranışlar, nesnel olarak gözlenip ölçülebilenlerdir. şağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygundur? ) Sinir sistemi etkinlikleri ) Kas sistemi etkinlikleri ) oğrudan gözlenebilen davranışlar ) olaylı olarak gözlenebilen davranışlar 84. şağıdakilerden hangisi her spor ortamında gözlenen bir kaygı nedenidir? ) İç çelişki ) elirsizlik ) esteğin çekilmesi ) Olumsuz bir sonucu beklemek 85. ireyin deneyimlerini organize eden, onun etkinliklerini ve çevreye olan tepkilerini biçimlendiren değişmeyen psikolojik yapı ve süreçlere ne ad verilir? ) Mental yapı ) Stres ) Kişilik ) Güdülenme 86. şağıdakilerden hangisi spor psikolojisinin inceleme konuları arasında yer almaz? ) Spor yapmanın kişilik gelişimine katkısı ) Grup motivasyonunun performansa etkisi ) Kaygı (stres) ile performans arasındaki ilişki ) Kuvvet-kondisyon ile performans arasındaki ilişki 87. şağıdakilerden hangisi davranış gelişiminin boyutları arasında yer almaz? ) ilişsel ) uygusal ) Psikomotor ) ireysel 88. Psikomotor gelişim ile ilişkili özelliklerden biri olan kas dayanıklılığı bayanlarda aşağıdaki yaş gruplarının hangisinde en üst seviyeye ulaşır? ) 8-9 ) 9-10 ) ) İN KÜLTÜRÜ VE HLK İLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 56. Sözlükte yol, vasıta, vesile gibi anlamlara gelir. Terim olarak şer î hükmün varlığına işaret yapılan şeydir. Onun bulunması hükmün de sabit olmasını gerektirir. Örneğin nisap miktarı mala sahip olma zekâtın farziyetini gerektirir. Yukarıda anlatılan kavram hangisidir? ) Sebep ) Şart ) elalet ) Hikmet 57. Haram ile tahrimen mekruhun ortak özelliği nedir? ) Mütevatir olmayan sünnet ile sabit bir yasaklık hükmü olma ) Yapılması günah olma ve ahirette cezası bulunma ) İnkârının küfrü gerektirmemesi ) yet ve mütevatir sünnet ile kesin olarak yasaklanma 58. şağıdakilerden hangisi bir icma örneği değildir? ) omuzun etine kıyasla iç yağının yenmesinin de haram oluşu ) Müslüman bir kadının gayri müslim bir erkekle evlenemeyeceği ) Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olması ) Maslahat-ı Mürsele ve istihsanın fıkhî bir delil olması 59. şağıdakilerden hangisi Sedd-i Zerai ilkesine örnek gösterilemez? ) Uyuşturucu imalinde kullanılan bitki ve tohumların üretiminin yasaklanması ) Kamu görevlilerinin kendilerine ihtiyaç duyanlardan hediye kabul etmelerinin hoş karşılanmaması ) narşi dönemlerinde, terörü besleme endişesiyle silah satışının yasaklanması ) Kamuya zararı önlemek için ferdin zarar görmesinin tercih edilmesi 10

11 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 60. İmam Malik hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 67. edir Savaşı Kur an da hangi surelerde konu edilmiştir? ) Medine de doğmuş; orada yaşamış ve vefat etmiştir. ) Maslahat-ı Mürseleyi (halkın ihtiyaçlarını) gözeterek hüküm vermeye karşı çıkmıştır. ) Fıkhın kaynakları arasında Medine halkının uygulamalarına (amel-i ehl-i Medine) yer vermiştir. ) Meşhur eseri el-muvatta dır. 61. İhramlı bir kimseye aşağıdakilerden hangisi yasaktır? ) Kan aldırmak ) İhram örtülerini değiştirmek ) Güzel koku sürünmek ) İğne yaptırmak 62. Umre niyetiyle ihrama giren bir kimsenin, umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkıp, yeniden ihrama girerek yaptığı hacca ne denir? ) Nafile hac ) Kıran haccı ) İfrad haccı ) Temettu haccı 63. İki yüz elli koyunu olan bir kişi zekât olarak kaç koyun vermelidir? ) 2 ) 3 ) 5 ) şağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir? ) Son oturuşta Tahiyyat duasını okuyacak kadar beklemek ) İki secdeyi arka arkaya yapmak ) aşlama tekbirinden sonra (Fatihayı okuyacak kadar) ayakta durmak ) Farz namazın 3. ve 4. rekatlarında Fatiha okumak 65. şağıdakilerden hangisi edir Savaşı nda Müslümanlara karşı savaşan Mekkelilerin ordusunda yer almıştır? ) Ebu Süfyan ) Mut im b. diy ) Ebu Leheb ) Süheyl b. mr ) akara - Fetih ) akara - Mü minûn ) Âl-i İmrân - Enfâl ) Âl-i İmrân - erâe 68. Hz. Muhammed Hudeybiye ntlaşması ndan önce Mekkelilere elçi olarak kimi göndermiştir? ) Hz. li ) Hz. Osman ) ihyetü l-kelbi ) bdullah b. Zeyd 69. dal ve Kâre kabilelerinden gelen bir heyet, Peygamberimizden kendilerine İslâm ı öğretecek kimseler istemiştir. ncak Peygamberimizin kendileriyle gönderdiği on sahabiyi Lihyanoğullarından yüz kişilik silahlı bir birliğe teslim etmişlerdir. Yukarıda özetlenen olayın adı aşağıdakilerden hangisidir? ) i r-i Maune Faciası ) Recî Faciası ) Zâtü s-selâsil ) Müreysi Gazvesi 70. Ve (seferden) geri bırakılan üç kişinin de (tevbelerini kabul etti). Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı... Sonra (eski hâllerine) dönmeleri için llah onların tövbesini kabul etti. (Tevbe süresi, 118) şağıdakilerden hangisi ayette geçen üç sahabiden biri değildir? ) Hâtıb b. Ebî eltaa ) Mürâre b. Rebi ) Hilal b. Umeyye ) Ka b b. Mâlik 71. llah ın ütün canlıların gıdasını veren anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? ) el-mu îd ) el-muksit ) el-mukît ) el-muğnî 72. şağıdakilerden hangisi, on kıraat imamından biri değildir? 66. II. kabe biatı hangi yılda olmuştur? ) 622 ) 621 ) 620 ) 619 ) bdullah ibn Âmir ) bdurrahman b. el Hâris ) li b. Hamza el-kisâî ) Ebu afer Mahzûmî 11

12 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 73. Tecvid ilmine göre dâbbe örneğindeki gibi med harflerinden sonra sâkin veya şeddeli bir harf geldiğinde yapılan medde ne denir? ) Medd-i Lâzım ) Medd-i Lîn ) Medd-i Ârız ) Medd-i Munfasıl 74. Ravilerinden biri tarafından isnad veya metnine aslından olmayan bazı sözler eklenmiş hadise ne denir? ) Garip hadis ) Munkati hadis ) Müdrec hadis ) Muharref hadis 75. hkâm hadislerini fıkıh bablarına göre toplayan hadis kitaplarına ne ad verilir? ) âmi ) Sünen ) Musannef ) Müsned 76. Güvenilir bir ravinin, cemaatin rivayetine muhalif olarak rivayet ettiği ve bu rivayeti ile tek kaldığı hadistir. u tanım hangi hadis ıstılahına aittir? ) Münker ) Mu allel ) Şâz ) Mudrec asırda, İran da Mirza Gulam Muhammed tarafından kurulmuştur. Hurufilik ve 19 rakamı kutsallaştırılmıştır. Onlara göre; Hz. Muhammed, resullerin değil, nebilerin sonuncusudur; çünkü llah ın mürsillik sıfatı son bulmaz. u bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Kadiyanîlik ) ürzîlik ) Vahhabîlik ) ahaîlik 78. şağıdakilerden hangisi Şîa nın kollarından biri değildir? 80. Tabsıratü l-edille ve ahru l-kelam adlı eserlerin yazarı kimdir? ) Ebu l-erakât en-nesefi ) Ebu l-muîn en-nesefi ) Ömer en-nesefi ) Nureddin es-sâbûni 81. şağıda verilen konulardan hangisinde Mâturîdîler ve Eş ariler arasında görüş ayrılığı yoktur? ) Husun ve Kubuh ) Nübüvvet ) Ru yetullah ) Teklif-i Mâlâ Yutak 82. şağıdakilerden hangisi Eş arî kelam âlimlerinden değildir? ) Hakim es-semerkandî ) Saduddin Taftazânî ) Gazzalî ) Şehristanî 83. şağıdakilerden hangisi Mu tezile mezhebinin beş esasından (Usül-i Hamse) değildir? ) Tevhit ) dalet ) İmamet ) el-va d ve l-vaid 84. en kemal fikrine sahibim. Kâmil (yetkin) olmayan varlıkta kemal fikri kendiliğinden oluşamaz. O hâlde bendeki kemal fikri Mutlak kemal e sahip olan varlıktan gelmiştir. O da yüce llah tır. Yukarıda llah ın varlığıyla ilgili delillerden hangisinin bir örneği verilmiştir? ) Kozmolojik delil ) Ontolojik delil ) ini tecrübe delili ) Teleolojik delil ) İmamiyye ) İsmâîliyye ) İbâdiyye ) Zeydiyye 79. Kelam ilminde müteahhirîn dönemi aşağıdakiden hangisiyle başlar? ) Eş arî ) Gazzalî ) akıllanî ) Tahavî 12

13 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 85. şağıda dinler ve sembolleri eşleştirilmiştir. unlardan hangisi yanlıştır? FEN İLGİSİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ) Konfüçyanizm 56. K L K ) udizm M L M ) Yahudilik I. urum II. urum ) Hinduizm 86. I- Tanrı, âlem ve insan ilişkisini kendine özgü kutsal gizli bilgi doktrini ile açıklar. II- Kutsal metinlerdeki kelimelerde gizli anlamlar araştırır. III- Tanrı bilgisine bir anlık aydınlanma (sezgi) ile ulaşılabileceğini kabul eder. u özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Gnostisizm ) gnostisizm ) ntropomorfizm ) Teizm 87. Vahdet-i Vücud nazariyesine karşı çıkarak Vahdet-i Şuhûd u savunan mutasavvıf kimdir? 57. Sıvılarda erimeyen K, L ve M cisimleri sıvı ile dolu kaba bırakıldıklarında I. urumdaki konumları alıyorlar. ynı cisimler başka bir sıvı ile dolu kaba bırakıldıklarında ise II. urumdaki konumları alıyorlar. una göre, II. urumda K, L ve M ye etki eden kaldırma kuvvetleri I. urumdakine göre nasıl değişir? K ye etki etki eden L ye etki etki eden M ye etki etki eden ) eğişmez eğişmez zalır ) rtar rtar eğişmez ) zalır zalır zalır ) eğişmez eğişmez eğişmez ) İmam-ı Şiblî ) Haris el-muhasibî ) İmam-ı Rabbanî ) İbni rabî O M O 88. İslam da ini üşüncenin Yeniden Oluşumu veya İslam da ini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü şeklinde Türkçe ye çevirilen kitabın yazarı olan Pakistanlı Müslüman düşünür kimdir? ) Muhammed İkbal ) Fazlur Rahman ) Ebu l - Âlâ el-mevdudî ) Şah Veliyyullah evlevi K 180 cm Yarıçapı 20 cm olan O merkezli dairesel bir cisim doğrusal yolun K noktasından L noktasına kadar yuvarlanıyor. K - L arasındaki mesafe 180 cm olduğuna göre cisim üzerindeki M noktası kaç cm yer değiştirmiş olur? (π=3 alınız.) ) 120 ) 140 ) 160 ) 180 L 13

14 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI Yansıyan atma İletilen atma r r ğır yay Hafif yay 59. Merkezlerinden perçinli şekildeki kasnaklardan içtekine sarılı olan ipin ucuna P ağırlıklı cisim asılmıştır. üyük kasnak ok yönünde 1 tam devir yaptığında, kasnağın yatay düzlemde alacağı yol (X 1 ) ile P cisminin düşey düzlemde alacağı yol (X 2 ) hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kasnağın lacağı Yol (X 1 ) P cisminin lacağı Yol (X 2 ) ) 2πr 6πr ) 4πr 6πr ) πr 3πr ) 4πr 3πr 40 V X m/s 8 m - 0,4 m= 500 g Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde kütlesi 500 g ve yükü 0,4 olan bir cisim 6 m/s hızla düşey doğrultuda yukarı yönde fırlatılıyor. Levhalar arası uzaklık 8 m olduğuna göre, cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç m dir? (g=10m/s²) ) 1 ) 2 ) 3 ) üzgün doğrusal bir yolda V hızı ile hareket 0 eden K aracının frenine basılarak 40 m de durması sağlanıyor. K nin frenine aynı şekilde basılarak 160 m de durabilmesi için; hızının kaç V 0 olması gerekir? P X2 62. Şekilde ağır yaydan hafif yaya gelen bir atma için yansıyan ve iletilen atmalar gösterilmektedir. una göre, gelen, yansıyan ve iletilen atmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Yaylar aynı maddeden yapılmıştır.) ) Yansıyan atmanın hızı, gelen atmanın hızına eşittir. ) Yansıyan atmanın genliği, gelen atmanın genliğine eşittir. ) Yansıyan atmanın hızı, iletilen atmanın hızına eşittir. ) Gelen atma baş yukarı doğrudur. I n Hava Hava n K nl nm K Hava ortamından gelen I ışık ışını kırılma indisleri n K, n L, n M olan saydam ortamlarda şekildeki gibi ilerlemektedir. K ortamı çeyrek daire şeklinde olduğuna göre, I- n K = n L II- n L > n M III- n M > n Hava L Hava yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? ) Yalnız I ) Yalnız III ) I - III ) II - III M Normal Normal ) 2 ) 4 ) 8 ) 16 14

15 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 63. ğırlığı 240 N olan şekildeki kürenin duvara uyguladığı kuvvet kaç N dur? (os53 =sin37 =0,6) (os37 =sin53 =0,8) I. urum S K M L 64. ) 320 ) 300 ) 240 ) V II. urum K L S K M L Yukarıdaki elektroliz devresi için aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? I- K ve L tüpleri seri bağlıdır. II- K tüpünde oksijen, L tüpünde hidrojen gazı birikir. III- K ve L tüplerinde biriken gazların hacimleri eşittir. ) Yalnız I ) Yalnız II ) I - III ) II - III + - V Özdeş ampullerden oluşan yukarıdaki devrede I. urum ve II. urum için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? ) I. urumda K ve L eşit parlaklıkta ışık verir. ) II. durumda L ve M eşit parlaklıkta ışık verir. ) L, II. urumda, I. urumdakine göre daha parlak ışık verir. ) M, I. urumda, II. urumdakine göre daha parlak ışık verir. 67. Kimyasal tepkimelerde elektron çifti alan maddeler asit, elektron çifti veren maddeler bazdır. tanımı aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir? K L F ). Lavoisier ) L. Pauling ) J. harles ) G. N. Lewis 2P P P ve 2P ağırlıklı cisimler makaralara şekildeki gibi asılmış olup F kuvveti ile dengelenmiştir. F > P olduğuna göre, K ve L makaraları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.) ) K ve L ağırlıksızdır. ) K nin ağırlığı L nin ağırlığından büyüktür. ) K nin ağırlığı L nin ağırlığına eşittir. ) K nin ağırlığı L nin ağırlığından küçüktür gram X O bileşiğinin 1,36 gramı X olduğuna göre X in mol kütlesi kaç g/mol dür? 2 (O=16 g/mol) ) 12 ) 15 ) 17 ) Na 17 I ve 55 s atomlarının birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Na > I > s ) I > Na > s ) s > I > Na ) Na > s > I 15

16 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI L 4 atm O 1 L 3 atm O 1 L oş Şekildeki sistemde musluklar açıldığında sabit sıcaklıkta O (g) + ½ O 2(g) O 2(g) tepkimesi gerçekleşiyor. una göre toplam basınç kaç atmosferdir? ) 1,5 ) 2 ) 2,5 ) NOI E 2NO + l H > 0 (g) (g) 2(g) Pistonlu bir kapta dengede olan sisteme aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa denge l 2 gazı derişimini artıracak yönde ilerler? ) Kabın hacmini artırmak ) Ortamdan NOl gazı çekmek ) Tepkime kabını soğutmak ) Ortama NO gazı eklemek 72. af nin belirli sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü 2x10-4 M olduğuna göre, bu sıcaklıktaki 2 çözünürlük çarpımı (Kç) kaçtır? ) 6,4x10-16 ) 8,0x10-12 ) 3,2x10-11 ) 4,0x ml 0,2 M HNO çözeltisi 1000 ml'ye seyreltildiğinde yeni çözeltinin ph'sı kaç olur? 3 (log2 0,3) 75. Katalizörlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 76. I- ktifleşme enerjisini arttırır. II- enge sabitine etkisi yoktur. III- Sistemin dengeye ulaşmasını hızlandırır. ) II - III ) I - III ) I - II ) I - II - III o l + 3e " l E =-1, 66 V ( suda) ( k) o Zn + 2e " Zn E =-0, 76 V ( suda) ( k) Şematik gösterimi l / l +3 // Zn +2 / Zn olan pilin 25 º'taki standart pil gerilimi kaç volttur? ) -0,90 ) -2,42 ) 0,90 ) 1, şağıdakilerden hangisinin yükseltgenmesiyle etil metil keton bileşiği elde edilebilir? OH ) H H H H ) H H = HH 3 3 ) H H H OH O ) H H H H ) 2 ) 1,7 ) 1,3 ) Fe(NO ) ve a(no ) ın 1 atm basınç ve oda sıcaklığında, eşit derişim ve eşit hacimde sulu çözeltileri hazırlanıyor. u çözeltilerle ilgili; I- Fe(NO 3 ) 3 çözeltisinin kaynama sıcaklığı a(no 3 ) 2 çözeltisininkinden büyüktür. II- İki çözeltinin de buhar basıncı aynı sıcaklıktaki saf suyunkinden düşüktür. III- Fe(NO 3 ) 3 çözeltisinin donma sıcaklığı a(no 3 ) 2 çözeltisininkinden küçüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? ) I - II ) I - III ) II - III ) I - II - III 78. şağıdaki bakterilerden hangisi tifo hastalığının etkenidir? ) Salmonella ) Shigella ) E.coli ) Klebsiella 79. Epidermis, amfibilerde çok ince iken diğer kara omurgalılarında üst kısımların boynuzlaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) Telek ve tırnak gelişimini sağlamak ) eri değiştirmede kolaylık sağlamak ) Sinir uçlarını korumak ) uharlaşmayla su kaybını önlemek 16

17 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 80. şağıdaki grafiklerden hangisi, dış iskeleti bulunan bir böceğin büyüme eğrisini gösterir? ğırlık (Miligram) ) ) ) ) 81. ir damarın zedelenmesi sonucu pıhtı oluşuncaya kadar aşağıdaki olaylar hangi sırayla gerçekleşir? ğırlık (Miligram) I- Ortamda a ++ bulunması II- Fibrinojenden fibrin oluşması III- Tromboplastin salgılanması IV- Protrombinin, trombine dönüşmesi ) I - IV - II - III ) III - I - IV - II ) II - IV - I - III ) IV - I - III - II Yukarıdaki kulak şeklinde kaç numaralı kısımlar denge ve işitme sinirlerini gösterir? ) ) ) ) Yaş (Gün) Yaş (Gün) enge Siniri ğırlık (Miligram) İşitme Siniri ğırlık (Miligram) Yaş (Gün) Yaş (Gün) Sağlıklı bir insanın idrarının bileşiminde, aşağıdakilerden hangileri bulunur? I- Ürik asit II- Kreatin III- Klorür IV- Kalsiyum V- Sodyum ) I - II ) III - IV - V ) I - II - III - IV ) I - II - III - IV - V 84. Küstüm otuna dokunulduğunda yapraklarını kapatması, hangi harekete örnektir? ) Travmatropizma ) Sismonasti ) Fotonasti ) Haptotropizma 85. şağıdakilerden hangileri, protein sentezinde görev alır? I- m RN II- t RN III- Endoplazmik retikulum IV- Enzimler V- TP ) I - II ) III - IV - V ) I - II - IV - V ) I - II - III - IV - V 86. Hemofili hastası anne ile sağlıklı babadan olacak kız çocuklarında hemofili hastalığının görülme olasılığı % kaçtır? ) 0 ) 25 ) 50 ) pq+q² formülü, bir popülasyonda hangi genleri taşıyan birey frekanslarını ifade eder? ) Heterozigot ) Heterozigot ve homozigot çekinik ) Heterozigot ve homozigot baskın ) Homozigot çekinik 88. şağıdakilerden hangisi, modifikasyona örnek oluşturmaz? ) Çuha çiçeğinin 30 altındaki sıcaklıkta kırmızı, sıcaklıkta ise beyaz çiçek açması ) İşçi ve kraliçe arılar döllenmiş yumurtadan meydana geldikleri hâlde, beslenmelerine bağlı olarak vücut büyüklüklerinin farklı olması ) ir tür kurbağanın, ağaç kütüğü üzerinde kütüğün rengini alırken, yaprak üzerinde yeşil renkli görünmesi ) ir tür arının yüksek sıcaklıkta yetiştirildiğinde rengi açık olurken, düşük sıcaklıkta tamamen siyah renk alması 17

18 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI GÖRME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 56. şağıdakilerden hangisi az gören öğrencilerin görmesini kolaylaştıran düzenlemelerden değildir? ) Öğrencinin pencereye doğru oturtulması ) Lambalarla aydınlatılmanın sağlanılması ) Zeminle materyalin bir birine zıtlığının olması ) üyük puntolu kitapların veya optik araçların kullanılması 57. Görme yetersizliğinin en fazla etkili olduğu gelişim alanı aşağıdakilerden hangisidir? ) il ) Sosyal ) Hareket ) Zihinsel 58. şağıdakilerden hangisi az görenlerin nesneleri görmesini olumsuz olarak etkileyen faktörlerden değildir? ) Nesnelerin yabancı olması ) Nesnelerin hareketli oluşu ) akmak için zamanın az olması ) Nesnenin konulduğu zeminle zıtlığının olması 59. şağıda verilen değerlendirmelerden hangisi görmenin ayrıntılı değerlendirmesine hizmet eder? ) Mum testi ) Parmak testi ) Stanford.binet testi ) Fonksiyonel görme değerlendirmesi 60. şağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan çocuğun sınıf içinde düşmesini ve çarpmasını önlemek için yapılması gerekenlerden biridir? ) Sınıftaki eşyaların yerinin sabit tutulması ) Sınıftaki nesnelerin yerlerinin betimlenmesi ) Sınıf tabanının yumuşak malzeme ile kaplanması ) Mümkün olduğu kadar az hareket etmesinin sağlanması 61. şağıdakilerden hangisi görme engellilerin kör ve az gören olarak kabaca sınıflandırılmasına hizmet eder? ) Wisc-R testi ) Stanford.binet testi ) Snellen kartı ile yapılan test ) Yap.boz tamamlama testi 62. ağımsız hareket becerilerinde işlevsel görme değerlendirmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz? ) urgun Görme lanı ) Motor ecerileri Taklit ) inamik Görme lanı ) Görme lanı Tercihi 63. ebeklerde görmenin işlevsel değerlendirmesinde aşağıdaki özelliklerden hangisine bakılmaz? ) Görme netliğinin değerlendirilmesi ) Göz hareketlerinin değerlendirilmesi ) ebeğin görme ile ilgili yönergeleri yapıp yapamadığının değerlendirilmesi ) Yakın, orta ve uzak mesafede görmenin değerlendirilmesi 64. şağıdakilerden hangisi görmenin işlevsel değerlendirmesinde bakılacak ana özellikleri arasında yer almaz? ) Odaklanma ) Gözden geçirme ) El göz koordinasyonu ) Kulak el koordinasyonu 65. şağıdaki bilgilerden hangisi bebeklerde görme gelişimi ile ilişkili doğru bir bilgi değildir? ) ir bebek bir oyuncağa ya da annenin yüzüne çok yakından (10 cm) bakarken iki gözü birbirine yaklaşarak bakıyorsa, bu bebeğin görmesinde bir problem olduğunun göstergesidir. ) ebekler 2 aylıkken dikey, yatay, çember ve çarprazlama hareket eden objeleri iki gözlerini kullanarak takip edebilirler. ) ir bebeğin iki gözü bebek 6 ila 8 haftalık olmasına rağmen hala beraber hareket etmiyorsa, bu bebeğin görmesinde bir problem olduğunun göstergesidir. ) raştırmalar bebeklerin ilk olarak insan yüzlerine, siyah beyaz çizgili ve kontrast desenlere ve renkli oyuncaklara bakmayı tercih ettiklerini göstermiştir. 18

19 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 66. şağıdakilerden hangisi bebeklerde görsel dağınıklığın değerlendirilmesinde sorulacak sorulardandır? ) ebeğiniz orta mesafede tutulan aynadaki görüntüsüne tepki veriyor mu? ) ebeğiniz önüne konulan çok sayıda oyuncak arasından en çok sevdiği oyuncağı bulup tepki veriyor mu? ) ebeğiniz yakın mesafeden uzattığınız canlı renkli objeleri tutmaya çalışıyor mu? ) ebeğiniz odaya bir kişi ses uyaranı olmadan girdiğinde farkedebiliyor mu? 67. şağıdaki bilgi toplama yollarından hangisi görme engelli çocukların sosyal beceri ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kullanılmaz? ) Gözlemler ) Görüşmeler ) Zekâ testleri ) Sosyal beceri ölçekleri 68. şağıdaki seçeneklerden hangisi görme engelli çocuklarda sosyal beceri eğitiminde kızgınlığı kontrol etme ile ilişkili olarak çocuklara kazandırılmaz? ) Kızgınlığın hemen gösterilmesi gereken bir duygu olduğunu bilme ) Kendinde ve başkalarında kızgınlığı fark etmeyi öğrenme ) Kızgınlığın problem çözmeye engel olabileceğini fark etme ) Kızgınlığı ifade etmek için uygun yolları öğrenme 69. şağıdaki basamaklardan hangisi doğrudan öğretim yöntemine göre sosyal beceri öğretiminde yer alan öğretim basamaklarından birisi değildir? ) eceriyi çocuklara işlevsel olarak tanımlama ) eceriyi çocukların canlandırmasını sağlama ) eceriye ihtiyaç yaratma ve beceri hakkında farkındalık oluşturma ) Öyküler aracılığı ile sözkonusu becerinin kullanıldığı durumlar hakkında problem çözme becerisini değerlendirme 70. eniz ve Zafer yakar top oynamaya bahçeye çıktı. Takımlar oluşturulurken, Zafer ve eniz farklı takımlara düşmüştü. Oyunu oynarken Zafer, eniz e çarptı. eniz, dengesini kaybetti ve yere düştü. Yere düşen eniz canı çok acıdığı için Zafer e kızdı. Yukardaki hikâyenin bilişsel süreç yaklaşımı ile sosyal beceri öğretiminde kullanılmasında öğretim yapılan çocuklara hikâye ile ilişkili olarak aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz? ) u hikâyede eniz in seçenekleri neler olabilir? ) u seçeneği nasıl uygulayacağını canlandırır mısın? ) Seçtiğin bu seçeneği uygulasaydın sonunda ne olurdu? ) Sen eniz in yerinde olsaydın hangi seçeneği uygulardın? 71. Görme yetersizliği olan bebeklerin aileleriyle destekleyici bir iletişim kurmak isteyen eğitimci, ailelerle bilgi paylaşımında aşağıdaki önerilerden hangisini kullanamayabilir? ) ilgiyi, ailelerin anlayabileceği dilde ve kültürel olarak uygun bakış açısında sağlayın. ) ilgi paylaşımında, sadece görme engelli bebeğin gereksinimleri üzerine odaklanın. ) Varsa görme engelli bebeğin kardeşi (kardeşleri) ni de bilgi paylaşımının içine dahil edin. ) Görme engelli bebeğin aile üyelerine ayrı bireyler olarak davranın. 72. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan çocuk, çevresinden aldığı dokunsal bilgiyi, diğer duyusal bilgilerle birleştirerek kavramlar hakkında daha güçlü bilgi sahibi olur. şağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifadeyi destekler niteliktedir? ) nnenin, görme engelli çocuğun kendi yüz hatlarına dokunmasına izin vermesi ) nnenin, görme engelli çocuğuna bütün halindeki legolara dokunmasına izin verdikten sonra legoları dört parçaya ayırarak tekrar dokunmasına izin vermesi ) nnenin, bir minder üzerine farklı dokulardaki kumaş parçalarını dikip, görme engelli çocuğunun farklı kumaş parçalarına dokunmasına izin vermesi. ) nnenin, banyodan sonra görme engelli bebeğin vücut bölümlerine dokunarak dokunduğu vücut bölümlerini sözel olarak betimlemesi 19

20 ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI 73. şağıdakilerden hangisi, hazırlanacak olan erken çocukluk dönemi eğitim programının kapsamı içerisine girmez? ) Motor becerileri ) Temel özbakım becerileri ) Temel çizgi çalışmaları ) eden imajını tanıma 74. Görme engelli çocuklar bir takım sorunlar yaşıyorsa, bu onların geçmişleriyle ilgili olmayıp, o an var olan davranışla ya da davranışı etkileyen ilgili güçler nedeniyledir şeklinde ki açıklamalar ne tür açıklamalardır? ) Güncel açıklama ) Tarihsel açıklama ) ağıntısal açıklama ) Gözlemlere dayalı açıklama 75. Toplum içerisinde Görme engelli bireylerin hafızaları güçlü olur inancı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? ) avranışı bedenin biçimlendirdiğiyle ) edenin davranışı biçimlendirdiğiyle ) Görme engellilerin gizil güçlerinin olmasıyla ) avranışın kişinin etkileşimde bulunduğu çevrenin işleviyle 76. I- Görme engelli bireylere üniversite sınavlarında geometrik şekillerle ilgili sınav sorularını cevaplamaları beklendiğinde II- Görme engelli bireylerin baston kullanarak bağımsız bir şekilde hareket etmeleri III- Total düzeyde görme engeli olan bireylerden sesli program özelliği içermeyen bilgisayarları kullanmaları beklendiğinde IV- İşitme kaybı olan bireylerin işitme cihazı kullanmaları Yukarıdakilerin hangisinde yetersizliğin özüre dönüşmesine yönelik örnekler bir arada verilmiştir? ) I - III ) II - IV ) I - IV ) III - IV 77. şağıdakilerden hangisi tuvalet kontrolünün kazandırılması ile ilgili temel ön koşuldur? ) Öğrencinin, tuvalette 3-5 dakika oturabilmesi ) Öğrencinin, tuvaletin yerini söylemesi/göstermesi ) Öğrencinin en az bir saatlik aralıklarla kuru kalması ) Öğrencinin, tuvaletinin geldiğini sözel olarak ifade etmesi 78. şağıdakilerden hangisinde geleneksel yöntemle gündüz tuvalet kontrolü eğitimine yönelik yanlış bir bilgi verilmiştir? ) Geleneksel yöntemle gündüz tuvalet kontrolü çalışmalarına çocuk 1 saat ve üzeri kuru kalabiliyorsa başlanır. ) Geleneksel yöntemle gündüz tuvalet kontrolü çalışmalarında ulaşılmak istenen en son amaç çocuğun iki saat süre ile kuru kalabilmesidir. ) Geleneksel yöntemle gündüz tuvalet kontrolü çalışmalarında çalışılan her bir amaç da % 80 ve üzeri ölçüt karşılandığında bir sonraki amaca geçilir. ) Geleneksel yöntemle gündüz tuvalet kontrolü çalışmalarında ulaşılmak istenen en son amaç çocuğun bağımsız olarak kendi başına tuvaletini yapabilmesidir. 79. Görme engelli bir çocuk ile çorap çıkarmagiyinme becerisinin öğretimini çalışacaksınız. u amaç doğrultusunda kullanacağınız materyallerle ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelerden hangisine yer vermezsiniz? ) Çorap çıkarma-giyinme becerisi çalışırken, havlu tabanlı çorap kullanmamaya dikkat ederim. ) Çorap çıkarma-giyinme becerisi çalışırken, çocuğun ayak numarasına uygun çorap kullanırım. ) Çorap çıkarma-giyinme becerisinin ilk öğretim çalışmalarında topuksuz boru şeklinde çoraplar kullanırım. ) Çorap çıkarma-giyinme becerisi çalışırken, bu beceriyi yerde oturarak çalışırım. 20

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları airesi aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YRIŞM SINVI dayın

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06-0 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 06-0 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP:MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP:MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP:MKİNE

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25

BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 BÖLÜM 2 YAPILANDIRMACI SINIF YÖNETİMİNDE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ.. 25 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ... 1 Yönetim Kavramları... 1 Yapılandırmacılık ve Eğitim... 4 Sınıf Yönetimi Boyutları... 11 Sınıf Yönetiminde Rehber Kurallar... 16 Sınıf Yönetiminde Öğretmen

Detaylı

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK Hedefler İçerik Hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi İçerik, hedef davranışlara göre düzenlenir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN VE TEKNOLOJİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20

Detaylı

A) Z>Y>X B) X>Y>Z C) X>Y=Z D) Z=Y>X

A) Z>Y>X B) X>Y>Z C) X>Y=Z D) Z=Y>X AD-SOYAD: SINIF-NO:8/ 1. 201..-201.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTA OKULU 8. SINIM 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAV TARİHİ:...05.201.. 5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap, L musluğu açılarak su ile dolduruluyor.

Detaylı

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Peygamberimiz den Hayat Ölçüleri: Kırk Hadis Etkinlik ve Yarışmaları Usûl ve Uygulama Esasları Amaç Anadolu imam hatip liseleri

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin; a)felsefe

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3)

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3) T.C. STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3) Adı Soyadı:.. No:. Staj Yapılan Kulüp/Kurum: Staj Yapılan Spor Dalı: Staj Yılı ve Dönemi:./ Staj Süresi :.Hafta,.Saat Staj Değerlendirme Notu:.. Sorumlu Öğrt. Elemanı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KİMLİK BİLGİLERİ Öğrencinin Adı Soyadı:. Doğum Tarihi,Yeri. Anne / Baba Adı :. Ev Adresi :. Engel Durumu: Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik R.A.M Kaynaştırma Dosya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 9. GRUP: MAKİNE TEKNİKERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 9. GRUP: MAKİNE TEKNİKERİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 9. GRUP: MKİNE

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ AYINDIRLIK VE İSKAN AKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI 1.1. Çocuklukta Fiziksel, Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-Motor Gelişim Dönemleri... 1 1.2. Hareket Kavramı ve Beceri İlişkisi...

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı