KOÇLUK MESLEĞİNDE YASAL SORUMLULUKLAR, HAKSIZ REKABET VE REKLAM & SÖZLEŞME HUKUKU AV.NESRİN ÖZKAYA MA,MBA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOÇLUK MESLEĞİNDE YASAL SORUMLULUKLAR, HAKSIZ REKABET VE REKLAM & SÖZLEŞME HUKUKU AV.NESRİN ÖZKAYA MA,MBA"

Transkript

1 KOÇLUK MESLEĞİNDE YASAL SORUMLULUKLAR, HAKSIZ REKABET VE REKLAM & SÖZLEŞME HUKUKU AV.NESRİN ÖZKAYA MA,MBA

2 I. Bölüm KOÇLUK MESLEĞİNDE YASAL SORUMLULUKLAR HAKSIZ REKABET-YANILTICI REKLAM

3 MESLEK NEDİR? Türk Dil Kurumuna göre; Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş İŞ.

4 Ulusal Meslek Standart ına göre Meslek Tanımı (29 Haziran 2013-Resmi Gazete) Koç, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür.

5 SORUMLULUK Uyulması gerekli hukuk kurallarına aykırı düşmenin hesabını verme durumudur.

6 YASAL SORUMLULUKLAR a. Ceza (hapis-adli para cezası) b. Reklam Kurulu Denetimi (idari para cezası), b. Tazminat (hukuk), c. Disiplin sorumluluğu

7 İLGİLİ YASAL/ETİK DÜZENLEMELER Koç (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (MESLEKİ YETERLİLİKLER ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR) Koçluk Etik Kodları Anayasa (AY) Türk Ceza Kanunu (TCK) Borçlar Kanunu (BK) Türk Ticaret Kanunu (TTK) Uluslararası Düzenlemeler Dernek Tüzükleri Koçluk eğitim Kurumları ile imzalanan sözleşme hükümleri

8 İSG ve çevre güvenliğini sağlamak 6331 Sy. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 - (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;... İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. İdari para cezaları ve uygulanması MADDE 26 (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı İkibin Türk Lirası,

9 Verdiği hizmetleri tanıtmak 6502 Sy. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Ticari reklam MADDE 61 (1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

10 Verdiği hizmetleri tanıtmak 6502 Sy. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Ticari reklam MADDE 61 (2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır. (3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz. (6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.

11 Verdiği hizmetleri tanıtmak 6502 Sy. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Haksız ticari uygulamalar- MADDE 62 (1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.

12 Verdiği hizmetleri tanıtmak 6502 Sy. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Reklam Kurulu-MADDE 63 (1) Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre DURDURMA veya aynı yöntemle DÜZELTME VEYA İDARİ PARA CEZASI veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur.kurul tedbiren durdurma kararı verme yetkisini Reklam Kurulu Başkanına devredebilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.

13 Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre; a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise on bin Türk Lirası, b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki yüz bin Türk Lirası, c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların yarısı, ç) Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası, d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası, e) İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası, f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise yirmi beş bin Türk Lirası, g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,idari para cezası verilir. Bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilir.

14 REKLAM KURULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR? Yasa ve ilgili düzenlemelere aykırı Ticari Reklam ve İlanlar hakkında; Tüketiciler/Hizmet alanlar Rakipler Kurum ve Kuruluşlar (Dernekler) Re sen

15 ÖRNEK AYKIRI REKLAMLAR KALICI OLARAK DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ SAĞLIYORUZ (KESİN VAAD İÇERİYOR,YANILTICI REKLAM) DÖNÜŞTÜRÜCÜ EĞİTİM VERİYORUZ (SOYUT- AÇIKLANMAYA MUHTAÇ Bİ İBARE) "..." 'TEN EN ÜST DÜZEYDE AKREDİTEYİZ. (AKREDİTE OLUNAN KURULUŞ AÇISINDAN HAKSIZ REKABET DÜŞÜNDÜRTEBİLİR-ÖRTÜLÜ REKLAM) EN EKONOMİK OLANI (İSPAT GEREKLİ BUNU BELİRTEBİLMEK İÇİN-KARŞILAŞTIRMALI FİYAT TABLOSU SUNULAMADIĞI SÜRECE HAKSIZ REKABET KABUL EDİLEBİLİR) SADECE BİZDE BU EĞİTİM VERİLMEKTEDİR. (İSPAT GEREKLİ BUNU BELİRTEBİLMEK İÇİN) BİZİMKİ DİĞERLERİNDEN ÜSTÜNDÜR.(SOYUT- HANGİ YÖNÜYLE FARKLI İZAHAT GEREKİR.)

16 HAKSIZ REKABET Türk Ticaret Kanunu- MADDE 54-.(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.

17 HAKSIZ REKABET Türk Ticaret Kanunu- II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar-madde Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, 3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak, 7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak, Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,

18 Haksız Rekabette-Davalar TTK- MADDE 56- (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, b) Haksız rekabetin men ini, c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini, e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini,

19 TC YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1854 K. 2013/3274 T Somut uyuşmazlıkta karşı tarafın ihtiyati tedbir isteyen aleyhine yanlış veya yanıltıcı yayınlar yaptığı ileri sürüldüğüne ve bu hususta bir kısım deliller ibraz edildiğine göre mahkemece HMK'nın 389. vd. maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekirken yargılamayı gerektirmenin ve sonradan tazminat talep edebilecek olmanın ihtiyati tedbir talebinin reddine gerekçe olamayacağı, yargılamayı gerektirir hallerde ihtiyati tedbir istenebilecek olması hususu gözden kaçırılarak yerinde bulunmayan gerekçelerle talebin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle ihtiyati tedbir isteyen yararına bozulması gerekmiştir.

20 KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ B.5-Hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak B.5.1-Hizmet süreçlerine dair teklif, görüşmeler, müşteriler, raporlar, anketler, şikâyetler, sözleşme gibi konuları kapsayacak şekilde kendi kayıt sistemini oluşturur. B.5.2-Hizmet süreçlerine dair bilgi ve dokümanları kayıt sistemine uygun olarak kayıt altına alır. B.5.3-Tuttuğu kayıtları oluşturduğu sisteme göre yedekleme de yaparak arşivler.

21 Müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlamak- GİZLİLİK İLKESİ Türk Ceza Kanunu-MADDE (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

22 MESLEKİ YETKİNİN ALINMASI TCK Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma-madde 53: (6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir

23 ANAYASA KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI MADDE 17 - Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİ MADDE 25 - Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

24 TÜRK CEZA KANUNU İntihara Yönlendirme -MADDE 84 - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten Yaralama-MADDE 86 - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

25 TÜRK CEZA KANUNU Taksirle Yaralama-MADDE 86 - Taksirle yaralama (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

26 TAZMİNAT HUKUKU AÇISINDAN YASAL SORUMLULUK MEDENİ KANUN Kişiliğin korunması- MADDE 24.- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Davalar-MADDE 25.- Davacı, hakimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir..davacının, maddi ve manevi tazminat istemde bulunma hakkı saklıdır.

27 DÜRÜSTLÜK KURALI Türk Medeni Kanunu I. Dürüst davranma MADDE 2.- Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

28 DERNEK TÜZÜKLERİNDE BULUNAN DİSİPLİN KURALLARI Disiplin Cezaları -Yazılı uyarı vermek -Kınama cezası vermek -Para cezası vermek -Dernekten uzaklaştırma cezası vermek -Geçici uzaklaştırma -Kesin uzaklaştırma (dernek üyeliğinden çıkartma)

29 ETİK İLKELER: Kişisel ve mesleki bütünlük, tutarlılık ve sorumluluk Yetkinlik/yeterlilik Gizlilik Tarafsızlık, Sosyal sorumluluk Evrensel bilgi ve yerel kültüre saygı Sürekli gelişme.

30 YASAL SÜREÇLERLE KARŞILAŞILMAMASI İÇİN TAVSİYELER Ulusal meslek standartları-3.4.tutum ve Davranışlar 1. Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmamak. 2. İSG ve çevre koruma önlemlerine uygun davranmak. 3. Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak. 4. Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak. 5. Müşteri ile empati kurmak. 6. Müşteriye karşı saygılı ve şeffaf olmak. 7. Müşteriyi kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmemek. 8. Müşteriyi önemsemek, önyargısız olarak değişim ve gelişim e inanmak. 9. Müşteriyi yargılamamak. 10.Tüketici haklarına özen göstermek.

31 YASAL SÜREÇLERLE KARŞILAŞILMAMASI İÇİN TAVSİYELER -Meslek Standart ve Yeterliliklerine Riayet -Etik İlkelere Riayet -Dürüstlük Kuralına Riayet -Derneklerin Disiplin Hükümlerini aktif kullanması -Eğitim veren Kuruluşların öğrenci ile yaptıkları sözleşmede; meslek kurallarına aykırı davrananlar için verdikleri sertifikaların geri alınmasına yönelik hüküm bulundurmaları -Düzenli eğitim ve seminerler ile bilgilerin güncel tutulması

32 2. Bölüm KOÇLUK MESLEĞİNE YÖNELİK SÖZLEŞME HUKUKU

33 Ulusal Meslek Standartları B2 - Koçluk hizmeti için teklif ve sözleşme sürecini yürütmek C.3-Koçluk anlaşması yapmak

34 Borçlar Kanunu-MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. MADDE 26- Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.

35 Borçlar Kanunu-MADDE 21- Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır.

36 Aşırı Yararlanma Borçlar Kanunu- MADDE 28- Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

37 Yanılma Borçlar Kanunu- MADDE 30- Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. MADDE 34- Yanılan, yanıldığını dürüstlük kurallarına aykırı olarak ileri süremez. MADDE 35- Yanılan, yanılmasında kusurlu ise, sözleşmenin hükümsüzlüğünden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Ancak, diğer taraf yanılmayı biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, tazminat istenemez.

38 Temsilin hükmü-borçlar Kanunu- MADDE 40- Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları, doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar. MADDE 43- Hukuki işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflas etmesi durumlarında sona erer.

39 Fiil ehliyeti (medeni hakları kullanma ehliyeti), bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.

40 TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞME TASLAĞI

41 PROFESYONEL KOÇLUK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) Bir tarafta hizmet veren KOÇ diğer tarafta müşteri aşağıdaki şartlarda ve veri gizliliği taahhüdü altında koçluk hizmetine ilişkin bu sözleşmeyi serbest iradeleri ile imza altına almışlardır. Madde1-Taraflar: Hizmet Veren Koç Ad, Soyad: Adres: Semt & Şehir: Ofis Telefonu: Ev Telefonu: Cep Telefonu: Faks Numarası: e-posta: www: Müşteri (TÜM KİŞİSEL BİLGİLER GİZLİDİR): Ad, Soyad: Adres: Semt & Şehir: Ofis Telefonu: Ev Telefonu: Cep Telefonu: Faks Numarası: e-posta: www:

42 Madde 2- Hizmetin İçeriği, Koçluk Süreci, Görüşme Yeri, Ücret ve Ödemeye İlişkin Esaslar: 2.1. Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemini çözmesine destek olmaktır. Koçluk tavsiye, terapi yada psikolojik danışmanlık değildir. Profesyonel çerçevede ilerleyen bir yol arkadaşlığıdır. Hizmet alanın hayatındaki belirli kişisel projeleri veya mesleğindeki hedefleri ele alır. Hizmet alanın(müşterinin) değişim niyetinin ciddi olması, öğrenmenin yeni yollarını denemeye istekli olması, kendisini ortaya koyma iradesinde olması gereklidir. Koç, sadece hedeflere değil hizmet alanın ilgi duyduğu alanlara yoğunlaşarak hizmet alanın gelişim çabalarına katkı sağlama amacını gerçekleştirmeye yönelik hizmet sunacaktır. Bu hizmetten kesin sonuç alınabileceği garanti edilememektedir. Sonuç, çalışılan görüşme sayısına, hizmet alanın şahsi faktörlerine göre farklılaşabilecektir Koç, hizmet alan tarafından verilen tüm bilgilerin kesinlikle gizli kalacağını taahhüt eder. Hizmet alanın (müşterinin) izni olmadan başkası ile hiç bir bilgiyi paylaşamaz. GEREK BU SÖZLEŞME GEREK GÖRÜŞMELERDE ALINAN NOTLAR İLE SÖZLÜ EDİNİLEN BİLGİLER BU TAAHHÜT KAPSAMINDADIR.

43 Madde 2- Hizmetin İçeriği, Koçluk Süreci, Görüşme Yeri, Ücret ve Ödemeye İlişkin Esaslar: 2.3. Bu çalışma ilişkisi sürecinde prensip olarak direkt ve kişisel görüşmeler yapacaktır. Yüz yüze görüşmelerin yeri taraflarca ortak olarak kararlaştırılacaktır. Koçluk: Yüz yüze Telefon ile İnternet/Sanal Ortam üzerinden yapılabilecektir. İletişim kanalı taraflar arasında belirlenir Asgari bir koçluk hizmeti paketi... görüşmedir İlk görüşme çoğunlukla yüz yüze yapılır ve yaklaşık 1 saat sürer. Koçluk süreci başlangıç görüşmesi Tanışma ve Uyumlanma çalışmasıdır. Görüşme süreleri ortalama 60 dakikadır. 3. çalışma sonrası koçluk alanın ihtiyacına göre görüşme aralıklarının azaltıp arttırabilmesinin takdiri müşteridedir. Koçluk görüşmesine habersiz ve mazeretsiz geç gelen kişilerin görüşme sürecinde kalan süre kadar koçluğuna devam edilir. Eğer haber vermeden görüşmeye gelinmezse o görüşme yapılmış sayılır. 2.5.Ücret ve Ödemeler Bu koçluk paketi (. görüşme) (yazıyla )TL bedelindedir. Ödeme aşağıdaki banka hesabına peşin olarak yapılacaktır. Banka Adı: Hesap No Şube No: IBAN No:

44 Madde 3- Bilgi Paylaşımı: Ulusal ve/veya uluslararası sertifikasyon başvurusu için koçluk yapan kişinin koçluk yaptığı kişileri başvuru dosyasında iletişim bilgileriyle beraber liste halinde sunması gerekmektedir. Bu liste ad/soyadı, e-posta, telefon, koçluk süresi, yeri, başlangıç-bitiş süresi, ücretlendirme, gibi bilgileri içermektedir. Gerektiği takdirde bu kurumlar liste içinden rastgele bir seçim yaparak ilgili koçluk sürecinin teyidi için koçluk alan kişiye ulaşabilir. Hizmet Alan bu bilgilerin paylaşılması ile ilgili; Evet, sertifikasyon başvurusu için bilgilerimin paylaşılmasını kabul ediyorum. Hayır, sertifikasyon başvurusu için bilgilerimin paylaşılmasını kabul etmiyorum.

45 Madde 4- Koçluk Hizmetinin Sonlandırılması/Fesih: 4.1. Koçluk Hizmeti yukarıda belirtilen sürenin (anlaşılan görüşme sayısının) sonunda sona erer Tarafların uzlaşması ile devam kararı alınabilir, anlaşma görüşme sayısı veya paket sayısı olarak uzatılabilir Koç, verdiği hizmette faydalı olamayacağı kanaatine vardığında koçluk hizmetini sonlandırma iradesine sahiptir. Bu durumda yapılamayan görüşmeler değerinde bakiye ücret hizmet alana geri ödenir Hizmet alan, anlaşılan koçluk hizmeti paketi bitmeden hizmet ilişkisini mücbir bir sebep olmadan sonlandırma kararı alırsa ücret iadesi yapılmayacaktır. Mücbir sebep olarak; kişinin ağır hastalığa yakalanması, başka bir şehir-ülkeye taşınması,doğal afetler,ölüm vb.. durumlar kabul edilir. Madde 5- Diğer hükümler: Bu hizmet sözleşmesi kapsamında taraflar arasında uyuşmazlık halinde hakem yetkisini kabul ederler. Hakem olarak Derneği Yönetim Kurulu yetkilidir. İşbu sözleşme 5 madde ve 2 sayfa olarak tarafların özgür iradesi ile 2 orijinal suret hazırlanmış ve taraflara birer tanesi verilmiştir.tarih:.../.../ KOÇ İmza Hizmet Alan İmza

46 KAYNAKLAR Koç (Seviye 6) Ulusal Meslek Standartı, 29 Haziran 2013 CUMARTESİ, Resmî Gazete Sayı : Türk Dil Kurumu, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Anayasa Türk Ceza Kanunu Türk Medeni kanunu Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tüketicinin Korunması Hk. Kanun Reklam kurulu yönetmeliği Koçluk Platformu Derneği- internet sitesi-http://www.koclukplatformu.org/ Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği-internet sitesi-http://www.icfturkey.org/ Uluslararası Koçluk Enstitüsü Derneği-internet sitesi-http://www.iicaturkey.org/index.php 46

47 Koçluk mesleğinin en kısa sürede hakkettiği yeri bulmasını temenni ediyorum. Bu çalışmanın şekillenmesinde katkılarını sağlayan Koç Çağlar Çabuk a ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Av.Nesrin ÖZKAYA

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM TACİR (Madde: 11 23) TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI (Madde: 39 53) DÖRDÜNCÜ KISIM BEŞİNCİ

Detaylı

Saygılarımızla Oktay ALTINTAŞ Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Saygılarımızla Oktay ALTINTAŞ Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sayı: YMM.03.2011-18 Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun İZMİR. 16.2.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... A) Kanunun uygulama alanı BAŞLANGIÇ I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli

Detaylı

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 09 02 2012 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 5. Değişiklikler MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİLGİ NOTU

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİLGİ NOTU TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİLGİ NOTU 1. Giriş ve Yöntem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ilgili hükümlerine dayanılarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin

Detaylı

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 TÜKETĠCĠNĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BĠRĠNCĠ KISIM: AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 07/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Hazırlayan: Sinan KALENDER sinan.kalender@ibb.gov.tr Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Detaylı

4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Bazı Yenilikler (II)

4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Bazı Yenilikler (II) 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Getirdiği Bazı Yenilikler (II) Yrd. Doç. Dr. Faruk ACAR M.Ü.Hukuk Fak. Medeni Huk.Anabilimdalı 4822 Sayılı Tüketicinin

Detaylı

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ( TKHK ) 61, 62, 63 ve 84. maddelerine

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması

Detaylı

Sabancı Topluluğu. İş Etiği Kuralları I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ. A. Dürüstlük

Sabancı Topluluğu. İş Etiği Kuralları I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ. A. Dürüstlük Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları I. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ A. Dürüstlük Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla

Detaylı

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından: POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü FARKLI HEDEF KİTLELERE YÖNELİK REKLAMLARIN İNCELENMESİ: ÇOCUKLARA VE KADINLARA YÖNELİK REKLAMLAR Gizem SALALI Sanayi

Detaylı

DERNEKLER MEVZUATI Ankara 2010

DERNEKLER MEVZUATI Ankara 2010 DERNEKLER MEVZUATI Ankara 2010 İçişleri Bakanlığı Genel Yayın Numarası:663 II. Baskı 2010 ISBN 978-605-378-116-5 Tasarım:Graftürk 0.312 419 57 19 Baskı:Manas Medya Planlama İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SUNUŞ TÜRKİYE

Detaylı