SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE OLUŞTURMACI YAKLAŞIMDA ÖĞRENCİLERİN ETKİNLİK DOSYALARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE OLUŞTURMACI YAKLAŞIMDA ÖĞRENCİLERİN ETKİNLİK DOSYALARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLER"

Transkript

1 Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE OLUŞTURMACI YAKLAŞIMDA ÖĞRENCİLERİN ETKİNLİK DOSYALARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLER Tuğba YANPAR Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Mersin. Özet Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde oluşturmacı yaklaşımla işlenen derslerin sonucunda oluşan ünite etkinlik dosyalarını çeşitli değişkenlerin yordama gücünü tespit etmektir. Gözlem ve kontrol gruplu deneysel desen kullanılan bu çalışma öğretim yılı güz döneminde Zonguldak Kdz. Ereğli de Nimet İlköğretim Okulunun 5. sınıflarından random olarak seçilen iki sınıfı üzerinde yapılmıştır. Öğrenciler Güzel Yurdumuz Türkiye ünitesi boyunca aktif olmuşlardır. Yaptıkları etkinlik ve materyalleri ünite dosyasında toplamışlardır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ünite boyunca yaptıklarını sergiledikleri dosya puanlarını birinci sırada yordayan değişken kavram haritası puanı olmuştur. Alternatif değerlendirme yaklaşımlarının puanları birbiri ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Öğrenci görüşleri istatistik bulguları desteklemektedir. Araştırmanın hem ilköğretim okullarındaki mevcut öğretmenler, hem de öğretmen adaylarının bu konuda yetiştirilmesi için katkı sağlayacağı düşünülmektedir. VARIABLES EXAMINING THE STUDENTS PORTFOLIOS IN THE GENERATIVE APPROACH IN THE SOCIAL SCIENCES COURSE Abstract The purpose of this study is to determine the predicative variables on the Students portfolios via constructivist social studies course on the elementary school. Observations and experimental method were used in this study. This study was used on two groups in Kdz. Ereğli in fall semesters. In experimental groups students were an active and constructivist. Different materials and activities (Hands-on, puzzles, poems, guide texts, software, transparencies, videofilms, worksheet, slide etc.) were constructed by the students. Student s unit files consist of the different materials and activities. The most predicative variable on the score of student s portfolios in social studies had been score of their concept maps. Student s perceptions had been supported statistical results. This study presents some proposals for teachers and student teachers. Giriş Son yıllarda sosyal bilgilerde öğrenme üzerindeki çalışmaların pek çoğunun odak noktası aktif öğrenme üzerinde toplanmaktadır. Buna dayalı yaklaşımlar da oldukça popüler olarak yer almaktadır. Bu yaklaşımlardan birisi de Oluşturmacı (constructivist) öğrenme yaklaşımıdır. Bir öğrenme teorisi olan constructivismde October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

2 514 Tuğba YANPAR bilgi, öğrenciler tarafından doğal çevre, sosyo-kültürel içerik ve ön bilgi ile ilişkilendirme sonucu oluşturulur. Bu teoride uyum, uyma ve dengesizlik gibi ön bilgi yapıları yeni fikirlere ve yaşantılara hem rehberlik eder hem de seçer ve bunlar sürekli bir dönüşüm ile devam eder. Yeni yaşantı, ön bilgi, yeni yaşantı vb. Oluşturmacılık (Constructivism) bir öğretim yaklaşımı değildir (Airasian&Walsh 1997). Oluşturmacılığa göre öğrenme, bir yorumlama sürecidir. Her öğrenci bir öğretmen gibi bilgiyi farklı kaynaklardan alır ve anlamak için yeniden inşa eder (Roth 1994). Bu teorinin öğretim tasarımı ile ilgili doğurgularına gelince, öğrenme performans temelli olarak yapılır. Değerlendirmede performans esastır. Geleneksel kâğıt-kalem testlerine alternatif aktifliği içeren değerlendirmeler yapılmalıdır. Diğer grup üyeleri, araştırma kaynakları ya da mevcut yaşantılardan alternatif sunumlar ile öğrenci hâlihazırdaki bilgilerini kullanarak yeni uygulamalarla bir problemi anlar. Sınıf için doğurgularına gelince öğretmen bir rehber ya da bir koç gibi hareket eder. Gagnon ve Collay a göre (2001), oluşturmacı öğrenme, son yıllarda öne çıkan bir öğretme yaklaşımıdır. Oluşturmacılık, davranışçılığa dayanan eğitimden bilişsel teoriye dayanan eğitime dönüşen bir paradigmayı vurgulamaktadır. Davranışçı bilgi kuramı zeka, hedeflerin alanı, bilginin seviyesi ve bunu güçlendirme üzerine odaklanır. Bilgi kuramının şu dört çıkarımı, oluşturmacı öğrenme olarak neden söz edildiğinin temel ifadeleridir: 1. Bilgi, aktif öğrenmeye sokulan öğreniciler tarafından fiziksel olarak oluşturulur. 2. Bilgi, kendi davranışının betimlemesini yapan öğreniciler tarafından sembolik olarak oluşturulur. 3. Bilgi, bunu diğerlerine anlamlarıyla taşıyan öğreniciler tarafından toplumsal olarak oluşturulur. 4. Bilgi, tamamen anlamadıkları şeyleri açıklamaya çalışan öğreniciler tarafından teorik olarak oluşturulur. Bu anlamda Tyler modeli gibi modellerin yetersiz olduğunu belirterek oluşumcu öğrenme modeli oluşturmuşlardır. 7 yıllık bir çalışmada çeşitli revizyonlara uğramış olan bu model şu altı önemli ögeyi vurgulamaktadır: Durum, Gruplamalar, Köprü kurma, Sorular, Sergileme ve Yansımalar. Bu ögeler, öğretmeni planlamaya ve öğrencinin öğrenme süreci ile ilgili yansımaya teşvik etmek için tasarlanmıştır. Öğretmenler öğrencilerin açıklamada bulunmaları için durumu geliştirir, materyallerin ve öğrencilerin gruplanmaları için bir süreç ayırır, halihazırda bilen öğrencilerle öğrenmek isteyen öğrenciler arasında köprü kurar, soru sormalarını ve bir açıklamada bulunmaksızın cevap vermelerini bekler, öğrencileri düşüncelerini diğerleriyle paylaşarak belirtmeleri için cesaretlendirir ve öğrencilerin öğrenmelerine ilişkin yansımaları teşvik eder. Öğrenme yaşantıları öğrencilerin keşfetmesini, analiz yapmasını, değerlendirme yapmasını, bilgiyi var olan kaynaklardan sentezlemesini, yorumlamasını ve anlamasını kapsamalıdır ve yeni bilgi öğrencinin ön bilgisi üzerine inşa edilmelidir (Jadallah 2000). Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

3 Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını 515 Öğretmenler oluşturmacılığın geleneksel öğretim teknikleri gibi soyut yöntemlere oturtulamayacağını göz önüne almalıdır. Yukarıda temelleri açıklanan constructivist öğrenmede öğretmenler aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler. Bunlar: 1. Öğrencilerin öğrenme süreciyle ilgili ön bilgilerini düşünmelerini sağlama, 2. Öğrenmede sadece yeni kavramların var olması değil, aynı zamanda eskileriyle birlikte yeniden organizasyonu sağlama, 3. Öğrencilerin kendi bilgilerini oluşturmaları için rehberlik ve yardım etme, 4. Öğrencilerin yeni fikirlere adapte olma ya da var olan ön bilgisi ile ilişkilendirme için stratejiler planlama, 5. Süreç içinde ön kavramlar, kontrol etme ve fikirleri yeniden oluşturma ile bağlantılı sınıf aktiviteleri planlama, 6. Fiziksel çevrede kişisel ve sosyal yaşanti ile bilgi oluşumuna yardım etmek için laboratuvar uygulama çalışmaları planlama, 7. Öğrenmede temel sorumluluğun öğrenciler ile bağlantılı olduğunun farkına varma (Jofili, Geraldo,Watts 1999). Ülkemizde ilköğretim sosyal bilgiler dersi, öğrenci aktifliğinin az sağlandığı ve en az materyal kullanılan derslerden birisidir. İlköğretim öğretmenlerin pek çoğu dil ve mantık- matematik zekasına ilişkin derslere daha çok önem vermektedir. Oysa zeka anlayışının değiştiği günümüzde insan zekası çok boyutludur ve bunun eğitime yansımalarında en önemli doğurgu, çok yönlü materyal ve aktivitelerin kullanılmasıdır. Öğrenme-öğretme ortamında temel materyal olarak genelde ders kitabı ve öğrenme ortamında da öğretmen merkezli yaklaşım, düz anlatım ve soru cevap kullanılmaktadır. Bu durum, ilköğretim programlarında öğretimle ilgili esaslara uymamaktadır. Programlarda yer alan ilkelerde öğrencilerin aktif hale getirilmesine ilişkin ifadeler çoğunluktadır (problem çözme, yaratıcılık vb.). Kullanılan teknik olarak soru-cevap tekniğinde de tanıma-hatırlamayı içeren sorular çoğunlukla bilişsel alanın bilgi basamağına özgüdür. Sosyal bilgilerde özellikle uygulama basamağında sorular ve uygulamalar pek yapılmamaktadır. Bundan dolayı sosyal bilgiler yeterince öğrenilememektedir. Bütün hedeflerde olumlu özellikler söz konusu olmasına rağmen, uygulama boyutu yeterince verilemediği için öğrenciler çoğu nitelikli bilgiyi hayata geçirememektedir. Öğrenciler bu derste bilgi seviyesini aşmalı, daha üst bilişsel ve duyuşsal hedeflere ulaşmalıdır. Bunun için, öğretmenlerin hedeflerin ne anlama geldiğini ve ne tür davranışları kapsadığını, bu davranışların performansı nasıl oluşturduklarını bilmeleri gerekir. Öğretmenler, hedefleri gerçekleştirirken, hangi hedefler için hangi yaklaşım, yöntem ve teknikleri, hangi materyalleri kullanacaklarını ve en önemlisi öğrenme ilkelerini, program geliştirmeyi bilmelidir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

4 516 Tuğba YANPAR Problem Öğrencilerin ünite ile ilgili tüm yaptıklarını sergiledikleri dosyalarının puanlarını tutum son test, akademik benlik kavramı son test, öğretmenin verdiği başarı notları, cinsiyet, anne ve babanın eğitimi ve kavram haritası puanlarının yordama gücü nedir? Tanımlar Oluşturmacı yaklaşım: İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde Güzel yurdumuz Türkiye ünitesinde öğrencilerin kendi öğrenmelerini kendilerinin sağladığı yaklaşım. Öğrenci Ünite Etkinlik Dosyaları (portfolios): Öğrencilerin ünite ile ilgili tüm yaptıklarını koydukları dosya (Etkinlik, asetat, resim, şiir, şarkı vb.) Yöntem Bu araştırmada niteliksel ve niceliksel verilerle ilgili yöntemler bir arada kullanılmıştır. Niteliksel olarak gözlem ve görüşme yapılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin materyallerini algılamaları yazılı olarak alınmıştır. Deneysel yöntemde niceliksel veri toplamak için başarı testi, tutum ölçeği, akademik benlik kavramı ölçeği kullanılmıştır. Denekler Bu araştırma, Ereğli de Nimet İlköğretim okulunda (Devlet) 5/A ve 5/ B sınıflarında yapılmıştır. 5/A deney grubu, 5/ B kontrol grubudur. Devlet Okulu Deney grubunda toplam 43 öğrenci kontrol grubunda toplam 37 öğrenci araştırma kapsamında yer almaktadır. Veri Toplama Araçları Gözlem Kayıtları Yapılan gözlemler dijital kamera aracılığıyla kaydedilmiştir. Deney grubunda bütün dersler kaydedilmiş, kontrol gruplarında bazı dersler kaydedilmiştir. Bu gözlemler izlenerek yazılı olarak kaydedilmiş ve daha sonra kodlama yoluyla değerlendirilmiştir. Görüşme Görüşmeler için açık uçlu sorular sorulmuş ve görüşmeler dijital kameraya kaydedilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin kavram haritası ve materyallerini koydukları dosyaları ile ilgili görüşlerini yazılı olarak yazmaları istenmiştir. Bunun için, açık uçlu ve boşluk bırakılan bir soru formu oluşturulmuştur. Bu soru formu doldurulurken öğrencilerle görüşmeler yapılmış ve kaydedilmiştir. Bu veriler, tümevarım içerik analizi yoluyla kodlanmıştır. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

5 Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını 517 Başarı Testi Sosyal Bilgiler dersinin Güzel Yurdumuz Türkiye ünitesi ile ilgili olarak 30 soruluk ünitenin farklı bilişsel basamakları ile ilgili( bilgi, kavrama, uygulama) dört seçenekli bir test hazırlanmıştır. Maddeler coğrafya alan uzmanı, sosyal bilgiler eğitimcisi ve program geliştirmeci tarafından incelenerek önerilerle geçerliği belirlenerek düzenlenmiştir. Test benzer bir 5. Sınıfa uygulanmış ve güvenirliği 0.70 bulunmuştur. Bu test ön test ve son test olarak iki gruba da verilmiştir. Tutum Ölçeği Bu ölçek Şahin Yanpar, Çakır ve Şahin (2000) tarafından geliştirilmiştir. 27 maddelik likert tipi bir ölçektir ve tamamen katılıyorumdan kesinlikle katılmıyoruma doğru beşli dereceleme kullanılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirliği 1998 yılında 0.94 olarak bulunmuştur. Her iki gruba da ön ve son test olarak verilmiştir. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Brookover et al. (1964) tarafından geliştirilen akademik benlik kavramı ölçeği kullanılmıştır. Senemoğlu tarafından türkçeye uyarlanan bu ölçeğin güvenirliği üç farklı grupta 0.80, 0.84 ve 0.89 olarak bulunmuştur. Şahin Yanpar (1997) tarafından sosyal bilgilerde güvenirlik 0.79 ve matematikte 0.91 olarak bulunmuştur. Sekiz maddelik bir ölçektir. Araştırmanın başında ve sonunda iki gruba da uygulanmıştır. Yapılan işlemler: 1. Ön test son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Ünite boyunca günde iki saat dersler sürmüştür. Araştırmacı tarafından çekimler yapılmıştır. Her zaman deney ortamında araştırmacı vardır. Araştırmanın, sınıfın bir parçası haline gelmiştir. Araştırma yaklaşık 25 er günden 50 gün sürmüştür. Güzel Yurdumuz Türkiye ünitesi boyunca yapılmıştır. Her iki gruba da deneyimli öğretmenler girmektedir. Denel işleme başlamadan önce, deney grubu öğretmenleri oluşturmacı yaklaşım, öğrencilerin materyal hazırlamaları ve aktif olmalarına rehberlik konusunda eğitilmişlerdir. Araştırmacı tarafından geliştirilen taslak planlar öğretmenlere verilmiştir, özellikle içeriğin öğrencilere göre değişebileceği, sürecin farklılaşacağı, materyallerin öğrenciler tarafından üretileceği ve bu planlarda ancak ana temanın verildiği vurgulanmıştır. 2. Araştırmanın başlangıcında iki gruptaki öğrencilerden de sosyal bilgiler sınıf ortamını resimle çizmeleri istenmiştir. Bunun yanında başarı ön test, tutum ön test, akademik benlik kavramı ön test verilmiştir. Her grupta resimler benzemektedir. Öğrenciler tarafından öğretmenin tahtada öğrencilerin sıralarında olduğu geleneksel sınıf ortamı çizilmiştir. Bunun yanında başarı ön test ve diğer ölçme araçları yönünden grupların farklılığının anlamlı olmadığı Bağımsız gruplar için t testi ile tespit edilmiştir(p>0.05). 3. Denel işlem boyunca deney grubu oldukça farklıdır. Grup çalışmaları, zaman zamanda bireysel çalışmalar yer almaktadır. Öğrenciler materyal ve etkinlik hazırlıklarını ön bilgilerine göre yapmışlardır. Tüm materyaller (Resimler, oyunlar, October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

6 518 Tuğba YANPAR şarkılar, röportajlar, bilgisayar CD leri, tepegöz asetatları, üç boyutlu materyaller, deney düzenekleri vb.) hepsi öğrenciler tarafından hazırlanmıştır. Sınıfta bütün öğrenciler aktiftir. Öğrenciler yaptıkları materyalleri ünite dosyalarına koymuşlardır. Dosyalar ve kavram haritaları hazırlamışlardır. Öğrenciler söz konusu bu gerçek (otantik) hazırlıklarına göre değerlendirilmişler ve birbirlerini değerlendirmişlerdir. Öğretmen rehberdir. O da öğrencilerin yaptıklarından çok yeni bilgiler öğrenmektedir. Kontrol grubunda ise aktiviteler bilinen ve sınırlı aktivitelerdir. Anlatma, soru sorma ve harita kullanma temeldedir. 4. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarından öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler de yapılmıştır. İki grupta sınıf ortamını resimle çizmişler ve ünite hakkında algılamaları ile ilgili kompozisyon yazmışlardır. Bunun yanında tutum ölçeği, akademik benlik kavramı ölçeği ve başarı testi verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin yaptıkları materyallerini koydukları ünite dosyaları, materyalleri ve kavram haritaları ile ilgili görüşlerini algılamaları ile ilgili sorular sorulmuş ve cevaplarını yazmaları istenmiştir. Verilerin Analizi Niceliksel olarak analiz için Basamaklı Regrasyon Analizi kullanılmıştır. Ayrıca, Dosyalardan örnekler olduğu gibi yer almaktadır. Bulgular ve Yorum Araştırmanın bitiminde, deney gruplarındaki öğrencilerin dosya puanlarını tutum son test, akademik benlik kavramı son test, öğretmenin verdiği başarı notları, cinsiyet, anne ve babanın eğitimi ve kavram haritası puanlarının yordama gücü araştırılmıştır. Yordama gücünü tespit etmek amacıyla basamaklı (stepwise) regrasyon analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonucu, Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1. Regrasyon Analizi Sonuçları Basamak Seçilen yordayıcı değişken Yordama gücü Açıklanan varyans Açıklanan varyanstaki değişim 1. Kavram haritası puanı Kavram haritası puanı, Akademik benlik kavramı son test Kavram haritası puanı, Akademik benlik son test puanı, Tutum son test Yordayıcı: Kavram haritası puanı 2. Yordayıcı: Kavram haritası puanı, akademik benlik kavramı son test puanı 3. Yordayıcı: Kavram haritası puanı, akademik benlik kavramı son test puanı, tutum son test puanı 4. Bağımlı Değişken: Öğrencilerin Dosya Puanları Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

7 Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını 519 Tablo 1 de verilen basamaklı regrasyon analizi sonuçları tek başına kavram haritası puanlarının öğrencilerin dosya puanlarına ilişkin olan varyansın yaklaşık %40 ını açıklayabildiğini göstermektedir. Bu değişkene akademik benlik kavramı son test ve tutum son test değişkenleri de eklendiğinde varyansın yaklaşık % 57 si açıklanabilmektedir. Bu tabloya ilişkin varyans analizi sonuçları Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2. Regrasyon analizine İlişkin Varyans analizi sonuçları Varyans kaynağı KT SD KO F P(Sig.) Regrasyon Residual(artık) Toplam Bağımlı Değişken: Öğrenci dosya puanları P<0.01 Tablo 2 de verilen varyans analizi sonuçları Tablo 1 deki regrasyon analizinin yordama gücünün anlamlı düzeyde olduğunu göstermektedir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin hazırladıkları ünite boyunca tüm yaptıklarını koydukları dosya puanları üzerinde deney gruplarında en güçlü yordayıcı değişken kavram haritası puanlarıdır. Bu durum öğrencilerin emek harcadıkları dosyaları ile hazırladıkları kavram haritası puanları ilişkisini göstermektedir. Pearson koralasyon katsayısına göre iki değişken arasındaki koralasyonda. 63 olarak bulunmuştur. Öğrenci dosya notu ile akademik benlik kavramı son test arasındaki korelasyon da. 62 olarak bulunmuştur. Tutum son testle öğrenci dosyası arasındaki korelasyonda.31 olarak bulunmuştur. Kavram haritası puanlarından sonra duyuşsal alanın dersle ilgili en güçlü göstergelerinden birisi olan akademik benlik kavramı puanları da ikinci sırada yordayıcı olmuştur. Akademik benlik kavramı bir öğrencinin bir alan ilişkin kendini algılayış tarzıdır. Öğrenciler bu çalışma sonucunda hazırladıkları emeklerinin göstergesi olan dosyalarına olumlu yaklaşmışlar ve puanlarını da iyi vermişlerdir. Öğretmen ve araştırmacıların puanları da olumludur. Bu ünite sonucunda öğrenciler kendilerini daha başarılı hissetmişlerdir. Her öğrencinin dosyasında bir şeyler vardır. Öğretmenin en zayıf bulduğu öğrencilerin dosyalarında o ünite ile ilgili yaptıkları pek çok çalışma yer almaktadır. Öğrencilerin hepsi aktif haldedir. Öğrenci dosyaları toplanırken tüm öğrenciler dosyalarını geri alıp saklamak istediklerini söylemişlerdir. Bunun nedeni sorulunca çok uğraştıklarını, bu üniteyi ve dersi çok sevdiklerini, daha sonra kullanacaklarını ve saklayacaklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin kendilerini başarılı hissetmeleri sonucunda son akademik benlik kavramı puanları ve tutum puanlarında da artma meydana gelmiştir. Bunun dışında diğer değişkenler basamaklı regrasyon analizinde yer alamamışlardır. Öğrencilerin dosyalarını değerlendirmeleri ile ilgili açıklamalar, yaptıkları bir kavram haritası örneği ve çizdikleri sınıf ortamı resminden bir örnek makalenin sonunda yer almaktadır. Öğrencilerin hazırladıkları etkinliklerin yer aldığı ünite dosyaları ile ilgili örnek öğrenci görüşlerinden bazıları aşağıda olduğu gibi verilmektedir. Bu görüşlerini açık uçlu sorulara yazılı cevap şeklinde belirtmişlerdir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

8 520 Tuğba YANPAR Ceyhun Uzun: Bazı konularda bilgisayar gösterisi yaptım. Her konuda bir resim, öykü, şiir, maket, veya röportaj yapıyor, soru çıkarıyordum, harita ve kavram haritası çizdim. Asetat yoktur. Ama onun yerine bol bol resim yaptım. Bence dosyam için yapmam gereken herşeyi yaptım. Daha mükemmel olamazdı. Konu eğlenceli ve iyi bir şekilde anladım. Her konudaki kabiliyetim arttı. Kavram haritası hazırlarken konu yazdım. Konunun ara konularını yazdım. Konuların etkilerini, çeşitlerini, yararlarını ve zararlarını yazdım. Dosyama ve kavram haritama 100 üzerinden 100 verdim. Özge Duysak: Kavram haritasında konuları kısaca özetleyerek tekrar etmiş olduk. Şekiller çizdik. Bu şekiller bizim bu konuyu daha iyi öğrenmemizi sağlamış oldu. Deniz Altuntaş: Bilgi, resim, hikaye, şiir, röportaj, sorular, asetat ve maketler dosyamın olumlu yönüdür. Yaptığım çalışmaları içine sergiledim. Daha çok öğrendim. Gökhan Atalar: Bu dosyalar ile bilgimizi görebildim. Bilgisayara bilgimizi yüklemiş gibi bu dosyalarada yükledik. Kavram haritasını ilk gördüğümüz için hem yaparken eğlendik, ama birazda zaman aldı. Asetat gibi bir şey daha öğrendik. Altay Yontan: Dosyam güzel, düzenli, tertipli oldu. Makale konusunda geliştik. Öğretmene karşı davranışlarım değişti ve öğretmenimle sıra arkadaşı olmayı tercih ettim. Buket Cıbıroğlu: Dosyamın olumlu yönü içinde her türlü bilgi bulunmasıdır. Kavram haritası bilgimizi daha fazla arttırıyor. Nerede neyin bulunduğunu öğreniyoruz. Hatice Özaydın: Dosyamın olumlu yönü, bilmediğimiz bilgileri değişik yöntemlerle uygulamadır. Mesela asetat ile hazırladığımız resimler, şiirler, kendi hazırladığımız şarkılar. Bu görüşler, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kendilerinin oluşturmalarının onların algılamalarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Öğrenciler materyal oluşturmaktan mutluluk ve haz duymuşlardır. Özellikle, bir ünitedeki bilgileri bütün halde görmeyi sağlayan dosyaları oluşturmaktan ve ünitenin bütünleştirlmesini ve anlamlı hale getirilmesini sağlayan kavram haritası hazırlamaktan da zevk almışlardır. Deney grubundaki öğrencilerin sınıf ortamında yapılan toplu görüşmeler sırasında elde edilen görüşlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır. Bunlar: Soru 1: Bu unite ile (Denel işlem yapılan unite) bundan önceki sosyal bilgiler ünitesi arasında ders işleyişi bakımından ne gibi farklılıklar gördünüz? Cevaplayan Öğrencilerden bazıları: 1. Öğrenci: Öğretmenimizin daha önceki ders anlatımını özetlemek istiyorum. Öğretmenimiz önce tahtaya kısaca özet yazardı, sonra yazdığı özetleri açıklardı. Öğretmenimiz daha çok açıklayıcı konumda idi. Kitabın dışına çıkardı, ünite uzun sürerdi. Öğretmenin söylediklerini biz defterimize yazardık. Anlayıp-anlamadığımızı ölçmek için bizi kaldırırdı. Anlatma listesi tutuyorduk. Artı-eksi alıyorduk. Dersle ilgili geziler, piknikler yapıyorduk. Bu ünite ile ilgili ayrıcalıklı ders aldık. Asetat, tepegöz, bilgisayarlı ortamda ders yaptık. Daha zevkli ve daha öğretici bir ders oldu. 2. Öğrenci: Bu ünitede daha önce kalkmayan arkadaşlarımız dahi derse katıldı. Hepimizin hoşuna gitti bu yöntem. 3. Öğrenci: Geçen üniteye göre bu ünite farklı idi. Asetatla, bilgisayarla, şarkı ve şiirlerle ders yaptık. Herkes derse katıldı. Böyle ders işlemeyi hepimiz sevdik. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

9 Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını Öğrenci: Daha önce bu dersi pek sevmiyorduk. Bu şekil işlendiğinde ders oyun gibi çok zevkli oluyor. Artık bende sosyal bilgiler dersini seviyorum. 5. Öğrenci: Ben hiç derse katılmazdım. Bu şekilde işlendiğinde çok sevdim. Arkadaşlarımda şu anda dersi daha çok seviyorlar. 6. Öğrenci: Bu derse az katılıyordum. Derste bilgisayar, asetat kullanmak, oyun oynamak, şarkı ve şiirler söylemek dersi zevkli hale getiriyor. 10. Öğrenci: Ben zaten sosyal bilgiler dersini severdim. Bu üniteyi şiirler yazarak, resimler, yap-boz lar, röportajlar yaparak, oyunlar oynayarak daha iyi öğrendik. 11. Öğrenci: Ben hiç Anlatmalara kalmazdım. Bu ünite bilgisayarla, asetatla, oyun ve şarkılarla çok hoşuma gitti. 12. Öğrenci: Bu dersi pek sevmezdim. Kullandığımız materyallerle ders zevkli hale geldi. Benimde kendime ait bir dosyam oldu. Elime geçen notları dosyama koydum. Bilgimin daha çok artması için elimden geleni yapıyorum. Soru 2: Çocuklar`bu etkinliklerle dersi daha iyi öğrendiğinize inanıyor musunuz? Cevaplayan Öğrencilerden bazıları: 1. Öğrenci: Eskiden sadece konu anlatılırdı. Şimdi maket hazırlıyoruz, asetat hazırlıyoruz. daha çok hoşumuza gitti. 2. Öğrenci: Önceki derslerimizde asetat çizmiyorduk. Şimdiki derslerimizde maket, bilgisayar, asetat, oyun, şarkı, röportaj, şiir kullanıyoruz. Ders sanki bana oyun gibi geliyor. Sıkılmıyorum, zevk alıyorum. Dosyamdaki materyaller bana göre yeterli. Soru 3: Sevdiğiniz bu yöntemi diğer derslerde kullanmak istiyor musunuz? Cevaplayan Öğrencilerden bazıları: 1. Öğrenci: Okul olarak imkânlarımız kısıtlı ama elimizden geldiğince bu yöntemi kullanmaya çalışacağız. 2. Öğrenci: Bu yöntemde öğrenciye biraz daha fazla iş düşüyor. Ama yorulmuyoruz. Zevk alıyoruz. Öğrenci görüşmeleri örneklerinde görüldüğü gibi, öğrenciler yaptıkları çalışmalardan zevk almışlardır. Sosyal bilgiler dersini daha çok sevdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin görüşme sonuçları ve görüşleri duyuşsal alan öğrenmelerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Sonuç ve Öneriler Bu araştırmanın sonucunda, oluşturmacı yaklaşımla işlenen derslerde öğrencilerin farklı materyal ve etkinlikleri oluşturmalarının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda çok yönlü gelişimlerini sağlayabileceği söylenebilir. Öğrencilerin ünite boyunca yaptıklarını sergiledikleri ünite dosya puanlarını birinci sırada yordayan değişken kavram haritası puanı olmuştur. Bu durum alternatif değerlendirme yaklaşımlarının puanlarının birbiri ile anlamlı derecede ilişkili olduğunun bir göstergesidir. Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

10 522 Tuğba YANPAR 1. Sosyal bilgiler derslerinde bir konu ile ilgili farklı materyaller ve etkinlikler üretmek için zaman ayrılmalıdır. 2. Materyalsiz ve etkinliksiz bir sosyal bilgiler dersi yerine farklı materyal ve etkinlik türlerinin oluşturulduğu uyarıcıları bol olan çevreler oluşturulmalıdır. 3. Materyaller ve etkinlikler bir ünite ile ilgili olarak bir araya getirilmeli ve böylece her öğrencinin kendi oluşumlarını bütün olarak görmeleri sağlanmalıdır (Ünite materyalleri dosyası vb). 4. Kavram haritası hazırlama yoluyla öğrencilerin öğrendikleri bilgileri organize etmeleri fırsatı verilmelidir. 5. Öğretmenlerin oluşturmacılık, etkinlik ve materyal hazırlama ve geliştirmeye olan inançlarını bir başka deyişle duyuşsal özelliklerini olumlu hale getirmelidir. Sosyal bilgiler öğretiminde öğretmen öğrenciyi aktif hale getirmede özellikle farklı materyal ve etkinlik hazırlamaya ve öğrencilere hazırlatmaya istekli olmalı, sürekli kendini yenilemelidirler. Gerçek yaşamla iç içe olan sosyal bilgiler dersinde bu yaklaşım kullanılabilir. Öğretmen öğrencilerin ileri düzeylerde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel işlemler yapmasına fırsat verecek yolları düşünmelidir. Öğrenciler niçin bu derste de şarkılarla, oyunlarla, hamurlarla, çamurla, deneylerle, gözlem ve araştırmalarla kendisi çalışarak bilgiyi öğrenmekten zevk almasın. Sorumluluk öğretmenleri ve yöneticileri bu konuda bilinçlendirmekte. Tabii ki en büyük sorumluluk bu işe motivasyonla, gerçekten ihtiyaç duyan öğretmenle olur. 6. Bu yaklaşımda öğrenciler gerçek oluşturduklarına ve yaşantılarına göre değerlendirilmelidir. Öğrenciler gerek gerçek oluşturdukları kavram haritaları ve gerekse de ünite dosyalarına ve etkinliklerine bakılarak, kompozisyonlar, gözlem ve görüşmeler gibi niteliksel veriler incelenerek de değerlendirilebilir. Kaynaklar 1. Airasian, P., Walsh, M. (1997). Constructivist Cautions Phi Delta kappan, 78(6), Appleton,K., Asoko,H. (1996) A case study of a teachers s progress toward using a constructivist view of learning to inform teaching in elementary science. Science education. 80, Bevevino,M,M., Dengel, J., Adams,K. (1999). Constructivist Theory in the classroom Clearing House,72(59, Brooks,G., Brooks M.G. (1993). In Search of Understanding; The case for Constructivist Classrooms.Alexsandria.V.A. Association For The Supervision and Curriculum Development. 5. Bruner, J.(1996) The Culture of Education. Cambridge Mn: Harvard University Press. 6. Clements,D.(1997) Constructing Constructivism. Teaching Children Mathematics, 4(4), Demirel, Ö. (1999). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

11 Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını Gagnon, Jr, G. W., M. Collay (2001). Designing for learning.thousand Oaks, CA : Corwin Press, Inc. 9. Henriques, L. (1997). Constructivist Teaching and Learning 10. Jadallah, E. (2000) Constructivist learning experience for social studies education. The Social Studies, 91(5), Jofili, Z., Geraldo,A.,Watts,M.(1999). A Course for Critical Constructivism through Action Research: A case study from Biology Research in Science& Technological Education, 17(1), Lindschitl, M.(1999) A Vision Educators can put into Practice: Portraying the Constructivist Classroom as a Cultural System School Science and Mathematics. 99(4), Phillips; D.C. (1995) The good, the bad and the ugly. The many faces of constructivism. Educational Researcher, 24(7), Rice,M., Wilson,E. (1999) How Tecnology aids Consructivism in the Social Studies classroom Social Studies, 90(1), Roth, W.M. (1994) Experimenting in a Constructivist High School Physics Laboratory Journal of Research in Science teaching, 31(2), Şahin Yanpar, T. (2001). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımın Devlet ve Özel Okul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmelerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. Aralık 2001, s: Şahin Yanpar, T., Yıldırım, S. ( 1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. 18. Şahin, T., Çakır, Ö.S., Şahin, B. (2000 ). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerine Karşı Tutumları, Akademik Benlik Kavramları ve Bilişsel Öğrenme Düzeyleri (MEB EARGED Projesi). 19. Senemoğlu, N.(1998). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Özsen Matbaası. 20. Tapscott, D. (1999) Educating The Net Generation Educational Leadership, Tynjala,P. (1999). Toward expert knowledge? A Comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the University International Journal of Educational Research, 31, Windschitl, M. (1999) The Challenges of sustaining a Constructivist Classroom Culture. Phi Delta Kappan 80(10), October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

12 524 Tuğba YANPAR EKLER Şekil 1. Oluşturmacı yaklaşım uygulandıktan sonra bir öğrencinin çizmiş olduğu sınıf ortamı resmi Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

13 Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını 525 Şekil 2. Öğrencilerin geliştirdikleri dosyaları ve kavram haritaları ile ilgili algılamaları October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

14 526 Tuğba YANPAR Şekil 3. Öğrencilerin geliştirdikleri dosyaları ve kavram haritaları ile ilgili algılamaları Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ Arş.Gör. Duygu BĠLEN KAYA Arş.Gör. Meral ÖNER SÜNKÜR Yrd.Doç.Dr. Murat SÜNKÜR Scientific Literacy: Fen Okur-Yazarlığı Bilim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ENERJİ ÜNİTESİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ENERJİ ÜNİTESİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ENERJİ ÜNİTESİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA İlhan SILAY Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, İZMİR Bu çalışmada, öğrenciler tarafından

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ Adnan YĠLGEN 1 Oktay BAYKARA 1 Üzeyir ARI 1 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Eylül 010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 805-818 ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU EKLER KAYNAKÇA 161 EKLER 14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU Sevgili Öğrenciler, Bu kılavuzdaki önerileri uygulayarak grup çalışmalarında yapmanız gerekenleri ve uyulması gereken kuralları

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 NATURAL ENVIRONMENTAL SENSITIVINESS Esra DELİCAN* Ömer Faruk SÖNMEZ** ÖZET Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında

Detaylı

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ Özge Tarhan* Giriş, hem içerik hem de üstlendiği misyon açısından oldukça önem arz eden bir disiplindir. İnsanlar ve

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları 1

Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları 1 20 Teknoloji ve Tasarım Eğitiminde Yapılandırmacılık Uygulamaları 1 Prof. Dr. Zeki KAYA * Yrd. Doç. Dr. Serap TÜFEKÇİ * Arş. Gör. Pınar BİLASA * Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin tekrar edebileceklerine

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

2. Serbest Keşfetme: Öğrencilerin öğrenecekleri konularda neyin önemli olduğuna kendilerinin karar verdiği, öğrenci merkezli bir yöntemdir.

2. Serbest Keşfetme: Öğrencilerin öğrenecekleri konularda neyin önemli olduğuna kendilerinin karar verdiği, öğrenci merkezli bir yöntemdir. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE YA BASINÇ OLMASAYDI? ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE ETKİN VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Giriş: İlköğretim çağı, çocukların meraklı, araştırıcı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Salih ATEŞ, Mehmet BAHAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı