KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ"

Transkript

1 KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ Adnan YĠLGEN 1 Oktay BAYKARA 1 Üzeyir ARI 1 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Fen Eğitimi Anabilim Dalı Özet: Kuantum Öğrenme Modeli öğrencinin akademik başarısının yanında yaşam becerileri geliştirmesine imkan tanıyarak, bir bütün olarak kendini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bu çalışmada öğrencilerin kuantum öğrenme süreci içerisinde kullanılan öğrenme modelinin; öğrencilerin kendi öğrenme becerileri, Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumlarına anlamsal manada bir etkisinin olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seçilmiş deney grubu 7-A sınıfı öğrencilerine modelin yöntem, teknik ve özelliklerini anlatan 12 saatlik Kuantum Öğrenme Semineri uygulanmış, kontrol grubu öğrencilerine müdahele edilmemiştir. Her iki gruba deneysel işlemlerin sonunda Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçeği (KKÖBÖ), deneysel işlemler başlamadan önce ve deneysel işlemlerden sonra Fen dersine yönelik tutum ölçeği (FDYTÖ) ön test- son test olarak uygulanarak bu araştırmaya ait veriler toplanmış, Kuantum Öğrenme Modeline dayalı Işık Ünitesi işlendikten sonra bağımsız değişkenlerin (Kuantum Öğrenme ve yürürlükteki programa ait yöntem), bağımlı değişken (Fen Dersine yönelik tutum ve Fen ve Teknoloji Dersinde kendi kendine öğrenme becerisi) üzerinde etkililiği araştırılmak istenmiştir. 1. GĠRĠġ Geleneksel yöntemler öğretmen merkezli olarak öğrencilerin davranışlarını değiştirmeyi hedeflerken, çağdaş yaklaşımların eğitim ve öğretim sürecine dâhil olmasıyla beraber öğrenci tam manasıyla konumunu değiştirerek, bilgiye ulaşan değil bilgiyi üreten ve bu bilgiyi kullanan bir rol üstlenmiştir (Çilenti, 1964; Ertürk, 1975; Fidan, 1996). Zaman içerisinde sürekli artarak geniş bir tabana yayılan bilgi, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlardan dolayı insanları eğitim ve öğretim sürecinin daha verimli hale getirebilecek yöntem ve yaklaşımları araştırmaya sevk etmiştir. Araştırmacılar hızlandırılmış öğrenme- beyin uyumlu öğrenme kavramı ve bu yaklaşımlara ait öğretim, yöntem ve teknikler üzerinde yeni bulgular, yöntemler geliştirerek bilgiyi üretme ve onu istenilen şekilde kullanmaya yönelik olarak çeşitli yollar geliştirmişlerdir. Bu yollardan biri olan Kuantum Öğrenme Modeli 1980 li yıllarda Amerika da Bobbi De Porter tarafından geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Öğrenen merkezli bu model, öğrenenin enerjisini kendi potansiyelinde bulduğu güçle öznel bilgisini oluşturup, katı ve değişmez bilgiyi yıkarak başarıya ulaşması esasına dayanır. Bu sayede özgüveni artan birey öğrenmeye ve çevresine karşı daha pozitif bir ruh hali takınarak, akademik alanla beraber sosyal alanda da başarıya ulaşır. De Porter e göre bu model her yaş grubuna rahatlıkla uygulanabilir özellik göstermektedir. Kuantum Öğrenme Modeline dayalı olarak işlenen ünitenin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına ve Fen ve Teknoloji Dersinde kendi kendine öğrenme becerilerine etkisini incelemek amacıyla; bir deney, bir kontrol grubu oluşturulmuştur. Gruplar, rastgele kontrol ve deney grubu olarak seçilerek deney grubunda Kuantum Öğrenme yöntemi uygulanıp, kontrol grubuna müdahale edilmeyerek, yürürlükteki öğretim yönteminin uygulanması sağlanmıştır. Araştırmada; bağımsız değişkenlerin (Kuantum Öğrenme ve yürürlükteki programa ait yöntem), bağımlı değişken (Fen ve Teknoloji Dersine yönelik tutum ve Fen ve Teknoloji Dersinde kendi kendine öğrenme becerisi) üzerinde etkili olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. 2. YÖNTEM Bu çalışma deneysel nitelikte bir çalışma olarak tasarlanmıştır.

2 2.1. Evren ve Örneklem Bu deneysel çalışmanın evrenini Eğitim-Öğretim yılı ikinci döneminde, Bingöl ili Solhan ilçesi ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 7. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Eğitim-Öğretim yılı ikinci döneminde Bingöl Solhan Öğretmen Veli Tuğa İlköğretim Okulu nda öğrenim görmeye devam etmekte olan 7. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Tablo-1 de de verildiği gibi deney grubu olan 7/A sınıfı 35 kişiden, kontrol grubu 7/B sınıfıysa 31 kişiden oluşmaktadır Veri Toplama Aracı Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet ve Grup Dağılımları Tutum değerlerine ait veriler, Aktamış (2007) tarafından geliştirilen Fen Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçek dört faktörden ve 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirliği.82 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerine ait veriler, Aydede ve Kesercioğlu (2009) tarafından geliştirilen Fen ve Teknoloji Dersinde Kendi Kendine Öğrenme Becerileri ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Bu ölçek 25 madde ve iki boyuttan oluşan 5 li likert türü bir ölçektir. Ölçeğin güvenirliği.86 dır. Her iki gruba deneysel işlemler başlamadan önce ve deneysel işlemlerin sonunda Fen dersine yönelik tutum ölçeği (FDYTÖ) ön test ve son test olarak uygulanmış, deneysel işlemlerin sonunda Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçeği (KKÖBÖ) uygulanarak deney ve kontrol grubuna ait veriler toplanmıştır Verilerin Analizi Öğrencilerin tutum anketlerine ve ölçeklere verdikleri cevapların analizi SPSS 17.0 paket programından yararlanılarak yapılmış olup, sonuç olarak frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin ortalamasında 5-4,5 arasındaki değerler «Kesinlikle Katılıyorum», 4,5-3,5 arasındaki değerler «Katılıyorum», 3,5-2,5 arasındaki değerler «Kararsızım», 2,5-1,5 arasındaki değerler «Katılmıyorum», 1,5-1 arasındaki değerler «Hiç Katılmıyorum» olarak değerlendirilmiştir. 3. BULGULAR 3.1. Öğrencilerin Tutumlarına Yönelik Bulgular Deney grubu öğrencilerinin Tablo-2 de FDYTÖ ön test ve son test verileri anlamlılık gösteren tutumları incelendiğinde, öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik korkularında azalma oluşmuş, Fen ve Teknoloji dersine yönelik duygularında olumlu yönde anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Kuantum Öğrenme Modeline uygun etkinlikler, konuların yaşam becerileri ve günlük hayat ile ilişkilendirilmesinin bir sonucu olarak da deney grubu öğrencileri (7/A sınıfı) gelecekteki teknolojik gelişmelerin öğretim süreci içerisinde aldıkları Fen ve Teknoloji dersine bağlı olduğuna olan inançları

3 anlamlı düzeyde artış göstermiştir. Bu tutumun paralelinde deney grubu öğrencileri Fen ve Teknoloji nin sadece bilimsel ve teknolojik gelişmelerle sınırlı olmadığı ve her geçen gün gerekliğine olan inançları anlamlı düzeyde artmıştır. Tablo 2. Deney Grubu ve Kontrol Grubu FDYTÖ Anlamlı Düzeydeki Tutumları 3.2. Öğrencilerin Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Yönelik Bulgular Tablo-3 dikkatli bir şekilde incelendiğinde deney grubu (7A) sınıfı, öğrenmenin sorumluğunu üzerine alma konusunda 4,25 lik ortalamayla Katılıyorum tercihine yakın bir değere sahipken, kontrol grubu (7B) 3,07 lik ortalamayla bu konuda Kararsız bir tutum sergilemiştir. Gruplar arası bu farklılık anlamlı düzeydedir. Tablo-3. Öğrencilerin KKÖBÖ Ortalamaları

4 Aynı şekilde deney grubuyla kontrol grubu arasındaki Fen ve Teknoloji dersindeki her konuyu kendi kendine öğrenme ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Bunun yanında kullanılan öğrenme modelinin deney grubu öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersinde neyi neden öğrendiğini bilme becerilerini etkileyerek deney grubu öğrencilerini kontrol grubu öğrencilerine göre öğrenme amacına yönelik daha bilinçli kıldığı söylenebilir. Deney grubuna yönelik olarak yapılan Kuantum Öğrenme Semineri ve sonrasında yapılan ders içi ekinlikler deney grubu öğrencilerini Fen ve Teknoloji dersiyle ilgili karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelme ve özgüven konusunda olumlu etkilemiş olup, ortaya çıkan sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırıldığında iki grup arasındaki farkın anlamlı düzeyde olduğu görülmektedir. Demir in (2006) Kuantum Öğrenme Semineri nden sonra öğrenci görüşlerine yönelik yaptığı çalışmada öğrencilerin seminerden sonra derse, okula ve öğrenmeye yönelik düşüncelerinde olumlu yönde değişmeler gözlenmiştir. Demirel (2004) ve arkadaşları tarafından yapışan araştırmada da öğrencilerin bir konuyu öğrenmeleri sırasında eskiye oranla kendilerine olan güvenlerinde artış görülmüştür. Deneysel çalışmanın ardından öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrenciler Kuantum Öğrenme Modeli yaklaşımına göre işlenen ünitenin kendi öğrenmeleri üzerinde kalıcı bir değişiklik oluşturarak üniteyi eğlenceli ve dikkat çekici hale getirdiğini, diğer derslerde de benzer etkinliklere göre ders işlemenin başarılarını artıracağını söylemişlerdir. 4. SONUÇ Deney gurubuna uygulanan Kuantum Öğrenme Modeli ve Semineri öğrencilerin potansiyellerinin farkında olması ve bu potansiyeli ders içinde, günlük yaşamda kullanmalarının sonucu olarak özgüven ve güdülenmişlikleri üzerinde olumlu bir etki bıraktığı söylenebilir. Tablolarda belirtilen tutum ölçek maddeleri dışında deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test verileri arasında fark olsada bu fark anlamlı düzeyde değildir. Kontrol grubunda ön test ve son test tutum ölçekleri arasında belirgin bir fark görülmemiştir. Bununla beraber KKÖBÖ nde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin belli alanlarda anlamlı denilebilecek ortalama farklılıklarına sahip olduğu görülmüştür. Tablo-3 te verilen beceriler dışındaki diğer becerilerde deney grubuyla kontrol grubu arasında bir farklılık görülmemiştir. 5. ÖNERĠLER 1. Öğrenme modeli ve teknikleri geçmiş yıllarda yapılan çalışmalardaki uyarılar, zorluklar ve sınırlılıklar göz önüne alınarak diğer ünitelere uyarlanabilir. 2. Öğrenciler etkinlik için verilen süreyi iyi kullanmaları konusunda dikkat edilmeli, öğretmen öğrenme etkinliklerini yakından izlemeli, öğrenmenin zevkli hale dönüşmesi için özen göstermelidir. 3. Grup çalışmalarında her bir öğrencinin etkin olarak aktivitelere katılmaları teşvik edilmeli, gözlem yapılarak gerekli müdahalelerin yapılması süreç içerisinde çalışmalara katılmayan, pasif kalan öğrenci ders içine çekilmelidir. 4. Çalışma ve öğrenme modeli diğer sınıf düzeylerine uygulanabilir niteliktedir. 5. Kuantum öğrenme ortamının oluşturulması için öğrencilerle beraber çalışılmalıdır. 6. Öğrencilerin bireysel olarak oluşturdukları ürün dosyasının yanı sıra grup olarak ürün dosyası oluşturma konusunda teşvik edici olunmalıdır. 7. Eğitmenin Kuantum Öğrenme Modeline yönelik iyi bir eğitim alması süreci olumlu olarak yönetmesine yardımcı olacaktır.

5 KAYNAKLAR Aktamış, H. (2007).Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Bilimsel Yaratıcılığa Etkisi: ilköğretim 7.Sınıf Fizik Ünitesi Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Ay, Y. (2010), Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Fen ve Teknoloji Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı, Derse Yönelik Tutum ve Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Aydede, M.N. ve Kesercioğlu T. (2009). Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Kendi Kendine Öğrenme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), Çilenti, K. ve M. ÖLÇÜL. (1964). Fen Bilgisi Öğretiminde Kaynak Kitap. İstanbul: MEB Basımevi Ankara. Demir, S. (2006), Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenci Başarısına Etkisi (Gaziantep Örneği), Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Gaziantep Üniversitesi. Demirel, Ö. Arseven, A. Kontaş, H. Yurtluk, M. Yalın, M. Turan, S. ve Ayvaz, Z. (2004). Kuantum Öğrenmenin Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. DePorter, B. ve Hernacki M., (1992). Quantum Learning : Unleashing the Genius in You. Dell Publishing Group, ss.14, 16, 156, 160, , , 192, 197,210, 213. DePorter, B. ve Hernacki M., (1997). Quantum Business: Achieving Success Through Quantum Learning. Dell Publishing Group, New York, ss , 190, 197, 202, 210. DePorter, B., Reardon M. ve Nourie S. S., (1999). Teaching Orchestrating Student Success. A Viacom Company. ss.5, DePorter, B. Hernacki M.,(2000a). Quantum Memory Working Magic with Your Memory. Learning Forum Publications, Oceanside, California, s.83. DePorter, B. Hernacki M.,(2000b). Quantum Thinking Creative thinking, Planing and Problem Solving. Learning Forum Publications, Oceanside, California, s.2 DePorter, B. Hernacki M., (2000c). Quantum Pathways Discovering Your Personel Learning Style. Learning Forum Publications, Oceanside, California, s.24 Ertürk, S., 1975, Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları, 4-5. Fidan, N., 1996, Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi. Hanbay, O. (2009). Kuantum Öğrenme Temelli Öğreterek Öğrenme Yönteminin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesine Etkisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,1(12), MEB, (2006). İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Tebliğler dergisi,63(2518), Ankara. Özden, Y. (1998). Öğrenme ve Öğretme, İkinci Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eskişehir/TÜRKİYE

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 29 (2011) ĠLKÖĞRETĠM SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠNDE ĠNTERNET TABANLI ÖĞRETĠM YÖNTEMĠNĠN DERS BAġARISINA ETKĠSĠ

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 29 (2011) ĠLKÖĞRETĠM SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠNDE ĠNTERNET TABANLI ÖĞRETĠM YÖNTEMĠNĠN DERS BAġARISINA ETKĠSĠ ĠLKÖĞRETĠM SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠNDE ĠNTERNET TABANLI ÖĞRETĠM YÖNTEMĠNĠN DERS BAġARISINA ETKĠSĠ THE EFFECT OF WEB BASED TEACHING METHOD TO THE SUCCESS OF THE COURSE IN TRAINING PRIMARY TEACHING OF SOCIAL

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

MATERYAL KULLANIMININ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GELİŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖZET

MATERYAL KULLANIMININ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GELİŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÖZET Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 2, Haziran 2012 MATERYAL KULLANIMININ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL GELİŞİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2B0057 SPORTS SCIENCES Aylin Çelen Received: August 2010 Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 A. DilĢad

Detaylı

Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi

Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (2008), (113-123) 113 Çoklu Zekâ Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi Ayşegül ALAZ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER *

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 1-19 Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Özet Bu araştırmanın amacı, coğrafya

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ - 2015, S. 61-73 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ - 2015, S. 61-73 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 32, TEMMUZ - 2015, S. 61-73 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSLERİNDE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIFLARDA FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ VEREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIFLARDA FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ VEREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Sülün&Işık&Sülün 101 İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIFLARDA FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ VEREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ELEMENTARY TEACHERS SCIENTIFIC LITERACY

Detaylı

Mustafa DEMİR. Özet. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji öğretimi, Oyun tabanlı öğrenme, Akademik Başarı GİRİŞ

Mustafa DEMİR. Özet. Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji öğretimi, Oyun tabanlı öğrenme, Akademik Başarı GİRİŞ 7.SINIF VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÜNİTESİNİN OYUN TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİNAKADEMİK BAŞARILARINA VE FEN TEKNOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Mustafa DEMİR Özet Oyun üzerine

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 17-30 17 WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 308-69 Kasım 0 YIL-3 S.6 İLKÖĞRETİM 7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABININ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ;

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 251-266 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Mustafa ŞEKER Haşim

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2011/I), ss. 137-149 Sınıf Öğretmenlerinin Matematik (4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi

Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi Web Destekli Öğretimin Kaynaştırma Eğitimindeki İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Başarılarına Etkisi Sezer KÖSE * Eralp ALTUN ** ÖZ Bu araştırmada, genel eğitim sınıfında bulunan kaynaştırma

Detaylı

BEYĐN TEMELLĐ ÖĞRENMENĐN ÖĞRENCĐLERĐN FENE YÖNELĐK TUTUMLARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ ÖZET

BEYĐN TEMELLĐ ÖĞRENMENĐN ÖĞRENCĐLERĐN FENE YÖNELĐK TUTUMLARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1C0060 EDUCATION SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı