BELEDİYELERE İLİşKİN SÖZLEŞMELERİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYELERE İLİşKİN SÖZLEŞMELERİN"

Transkript

1 BELEDİYELERE İLİşKİN SÖZLEŞMELERİN SAYIŞTAY'CA TEScİLİ Atilla İNAN- Sayı tay denetimlerinin parlamento adma yapılma özelliği, bütün kamu maliyesini denetim altma almayı gerektirir. Sayı~tay parlamento adma yaptığı denetimini yargısal yöntemlerle yerine getirir. Mahaııi idarelerin mali nitelikteki i~lemıerinin yargı yoluyla denetimi, ülkemizde 1876 tarihli Anayasa'ya değin uzanmaktadır. Anılan Anayasa'nm 107. nci maddesine dayanılarak çıkarılan 1878 tarihli "Divan-Muhasehat Te kijatı ve Yazifelerine Dair Kararname" Sayı tay'a, belediyelerin muhasebelerine bakmak, mal memurlarınm gelirlere ve muhasebelerine ilişkin muhakemeleri İcra eylemek görevlerini vermi~tir.ı Me rutiyet dönemlerinde Sayı tay'm görev ve yetki alanı geni~leti1mi~, bazı değişiklikler ve yenilikler getirilmi tir. Ancak, mahahi idarelerin Sayı tay'ca denetimine ilişkin ilk ve açık hükümler 1050 sayılı Muhasebe-İ Umumiye Kanunu ilc gün ve 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanunu'nda yer almıştır sayılı yasanm uyazife ve Selahiyet" bölümünde mahalli idare hesaplarının denetimi ve hükme bağlanması da yer almı~tır. Bir başka maddede de (14/3) il özel idareleri ve helediye hesaplarının, il genel meclisi ve helediye meclisleri tarafından birinci derecede incelemesi yapıldıktan ve onaylandıktnn sonra en çok iki ay içinde Sayıştay'a yollanacağı buyruklanmı tır. 832 sayılı kanunun geçici 8. maddesi uyarınca il özel idareleriyle belediyelerin mali incelemelerinin denetıcnmesine dair kanun yürürlüğe girinceye kadar Divan-ı Nluhasebat Kanunu'nun belediye ve özel idarelere ait hükümleri yürürlükte kalacaktır. Ancak hangi maddelerin somut olarak konuyla ilgili olduğu bir Sayıştay kararını gereklirmi tir gün ve 3523 sayılı Sayı tay Genel Kurulu kararıyla mülga Divan-ı Muhasebat Kanunu'nun 68, 69, 70 ve 71. maddelerinin yürürlükte kaldığı açıkıanmı~tır. Sayıştay denetimieri harcamadan önce ve harcamadan sonra olmak üzere iki biçimde yapılır. Sayıştay'ın harcamadan önce, sorunları ba langıçta önlemek, hukuka uygunluğu sağlamak için yönetime yardımcı olmak amacıyla yaptığı denetim Sayıştay Kanunu'nun 30 uncu maddesinde düzenlenmi tir. Söz konusu yasa hükmü, "Sayıştay'm denetimine tabi daire ve kurumlarca harcamaya ili kin olarak yapılan sözleşmelerle her türlü bağıtlar tescilc, genel ve katma bütçeli dairelerin kadro ve ödenek dağıtım i lemleri önceden vizeye tahidir" kuralını getirmi~tir.., Siıyı ıay l;ıman Deneıçisi ve Kamu Yönelimi Uzmanı. i Şahan Öıhck.. "Mahalli İdareler Sorunu", Mali Hukuk, Sayı 22,1977, s. 19. Çl./Kd/Lf }'md }'ij"ei;mfer, Cill 5, Si.ıyI5, I:.:vlüf 1996, s

2 52 ÇAODAŞ YEREL YÖNE11MLER İşte bu yazının amacı Sayıştay'ın harcamadan önce bir denetim şeklinde yerine getirdiği tescil ve kayıt işlemlerini yerel yönetimler açısından incelemektir. Sayıştay'ın ödeme aşamasından önce yaptığı denetim, tescil ve vize işlemleri olarak adlandırılır. Bu görevleri yerine getirmek amacıyla iki ayrı birimi bulunmaktadır. Ödenek ve kadro işlemlerinin dağılımı ile ilgili birim, çalışmalarında gerekli çabukluğu sağlayabilmek için bilgisayarlardan yararlanma olanağına da sahip bulunmaktadır. Tescil kelimesi, sicil kelimesinden gelir ve sicile geçirme anlamını taşır. Sayıştay uygulamasında tescil işlemi, herhangi bir sicil tutulmadığı ve sicile geçirme işi yapılmadığı için kelime anlamına uygun bir çalışmayı tam olarak ifade etmez. Sözleşme biriminde tutulan kütük, yeterince hukuksal bir anlam taşımamaktadır. Sayıştay uygulamalarında tescil kelimesiyle, Sayıştay denetimine tabi kurumların harcamaya ilişkin olarak yaptığı sözleşmeler ve bağıtlardan belirli bir miktarın üzerinde olanların kurallara uygun sayılması işlemi anlatılmak istenir. Tescilin Amacı Tescil, bir harcamadan önce denetim biçimi olduğu için uygulayıcıların bazı önemli konularda karşılaşacağı sorunları gidermek ve azaltmak amaclnl taşır. Bu nedenle sonuçları bir yardımlaşma sınırları içinde kaldığı için ağır olmamalı, yönetimin işlerini engel1emeyecek biçimde çabuk olmalı, öğretici ve ikna edici. olmalıdır. Tescil işleminin Koşulları Sayıştay'da tescil işleminin yapılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullar; ı. Sayıştay'ın denetimine tabi daire ve kurumlarca harcamaya ilişkin sözleşme veya bağıt olmalıdır. 2. Muhasebe-i Umumiye.Kanunu'nun 64 üncü maddesi uyarınca ve bütçe kanunları ve Sayıştay Genel Kurul kararları ile tescilden istisna olunmamalıdır. 3. Bakanlar Kurulunca ivedilik ve gizlilik sebebi ile eksiılmeden istisnasına karar verilen hususlar olmamalıdır. 4. Yabancı memleketlerde yapılan satınalmalara ilişkin sözleşmeler olmamalıdır. Dört ayrı madde halinde belirtilen bu koşullardan birincisi olumlu, diğerleri olumsuz özellik göstermektedir. Bir başka deyişle, birinci koşul genel kuralı diğerleri ayrık tutma hallerini belirtmektedir. Ancak değinilen koşullar birlikte değerlendirildiğinde, yasa hükmünün kendi içerisinde bir bütünlükten yoksun olduğu anlaşılır. Örneğin, her türlü harcamaya ilişkin sözleşmclerle her türlü bağıtlar tescile tabi tutulurken, sözleşme gibi iki veya çok taranı borç doğuran işlemlerle yetinilmeyip her türlü bağıtıarın bir başka deyişle devletin harcama yap

3 SÖZLEŞMELERtN SAYIŞTAY'CA TESCtL! 53 masına ilişkin tck taraflı işlemlerin de tescile tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bilindiği gibi sözleşmeler taraflara hak ve sorumluluk yükleyen iki tarallı işlemler olduğu halde tck tarafın taahhüdü ilc borç doğuran işleriller de olahilir. Farklı görüşler olmasına karşın kanımızca yasada "bağıt" kelimesi ilc anlatılmak istenen, devletin, kendi iradesiyle borç altına girdiği işlemlerdir. ı Bağış ve yardım gibi bu tür bağıtıarın denetimi, karşı tarafa bir edirnde bulunma yükümlülüğü vermediği için titizlikte denetlenilmesi gereken bir alan olarak düşünülmelidir. İstisnalar arasında bejirli koşulların gerçekleşmesi halinde bazı sözleşmeler tescil dışı bırakılabilmişken, önemi nedeniyle "bağıtlar" tescilden ayrık tutma halleri arasında sayılmamıştır. Yasanın, tescil işleminin yapılabilmesi için aradağı koşulların başında harcamaya ilişkin bağıt veya sözleşme olması gerekmektedir. Bu durumda harcama deyiminin açıklığa kavuşturulması gerekir. Harcama mutlaka bir para ödemesi midir? Yoksa hizmet edimlerini de kapsamına alır mı? Harcama deyimine mutlaka kesin ödemeler mi girer? Yoksa kredi ve avans' işlemleri de girer mi? Bu soruların cevabı tescil işlemlerinin amacı göz önünde tutulmadıkça verilemez. Tescil bir harcamadan önce denetim türü olup, bazı yanlışları sorunlar büyümeden önleme olanağı verdiğine göre kapsamının geniş tutulmasında kamu yararı bulunmaktadır. Bu nedenle tescilin kapsamını geniş tutan yorum türünün esas alınması gerekir. Bununla birlikte tescilin kapsamına ilişkin değindiğimiz duraksamaların açıklığa kavuşturulması da ana koşuldur. Hangi tür işlemlerin tesdı kapsamına girip girmediğinin netleşmediği durumlarda, tescil işleminin yerine getirilmemesinin yaptırımlarını uygulamak haksızlıklara neden olacaktır. Bununla beraber, önceden denetlenmesinde pek çok kamu yararı olan devletçe satma ve kiraya verme işlemleri tescil dışında kalmaktadır. Ayrıca Sayıştay uygulamasında, yasada geçen "harcamalı deyiminin dar anlamda uygulandığı görülmektedir. Ayrık Durumlar Tescile ilişkin genel kuralı belirledikten sonra, tescilden ayrık tutulan durumları ayrıntılı bir biçimde belirtmekte yarar vardır. ı. Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nu ve Bütçe Kanunları He Tescilden Aynk Tutulma Halleri: Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nda 3483 sayılı yasa ilc değişiklik yapılmadan önce, merkezde avans verilmesini gerektiren sözleşmeler ilc miktarı TL'yi geçen taahhütlere ilişkin sözleşmelerin Maliye Bakanlığı'nca önceden denetime tabi tutulacağı belirtilmişti. Söz konusu değişiklik yapıldıktan sonra harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşmelerin Maliye Bakanlığı'na gönderileceği düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı'na gönderilen bu taahhüt ve sözleşmeler hakkında yapılacak işlem için yasa "vize" ifadesini kullanmıştır. Yani önceden bir denetim söz konusu olmaktadır. Bu işlemden ayrık Z Farldı görüş için bkz. Servet Kök.sal, "Sözk-şmelerin Sayl~t.1y Tarafından Denetlenmesi ve Tescili", Mali Hukuk. Sayı 7,1971. s. 8.

4 54 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER tutulabitme koşulları her yıl bütçe yasalarında belirtilmek zorundadır. Bütçe yasalarının (i) cetvellerinde Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 64 üncü maddesince yapılan tescil işleminden ayrık tutulan haııer sayılmaktadır. Örneğin 1996 yılı Bütçe Yasası'nın (İ) cetvelinde: a) "Özel idare ve belediyelere ait harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme tasarıları miktarı ne olursa olsun Maliye ve Gümrük Bakanlığı vizesi dışındadır" hükmü vardır. b) iı özel idareleri ve belediyelerin harcamaya ilişkin olarak yapacakları sözleşmelerle her türlü bağıtlar, Sayıştay tesciline tabidir. Bu sözleşme ve bağıtlardan hangilerinin tescilden istisna edileceği, bunların niteliği, konusu ve tutarı dikkate alınarak Sayıştay Genel Kurulunca tespit olunur. ]996 yılı için miktarı TL'yi geçen sözleşmeler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda tescil dışı bırakılmıştır. Çeşitli nedenlerle Sayıştay Genel Kurulu toplanamadığından yerel yönetimler için tescilden istisna edilen sınır bir süre belirlenememiştir. Ancak 30 Mayıs 1996'dan itibaren istisna sınırı genel ve katma bütçelerde olduğu gibi ] TL'ye çıkarılmıştır. 2. Bakanlar Kurulunca ivedilik ve Gizlilik Sebebiyle Eksilmeden isti~nasına Karar Verilen Hususlar: Tescilden ayrık tutulmanın bu biçimi Devlet ihale Kanunu'nun 89 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu yasa hükmünün 2990 sayılı yasayla değişik hükmü uyarınca, "İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmayacağı haller ile, Türk Silahlı Kuwetlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması, silah, araç ve gereçlerin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve Türk Silahlı Kuwetlerinin stratejik hedef planının gerçekleştirilmesi için, temin edilecek mal ve hizmetlerin ihalesinde ilgili bakanlığın teklif edeceği ihaleler için bu kanun hükümleri dışında kalınmasına Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar idarelerince hazırlanarak ilgili bakanın onayı ile belirlenir". Böylece ihale Kanunu kapsamı dışında bırakılan sözleşmeler Sayıştay'ca yapılacak tescil kapsamı dışında da bırakılmıştır. Ancak bu hüküm daha çok genel ve katma bütçeli kurumlar için anlam taşımaktadır. Söz konusu hükmün yerel yönetimler için pek uygulama olanağı olmayacağı düşünülmektedir. 3. Yabancı Memleketlerde Yapılan Satınalmalara ilişkin Sözleşmeler: Tescil işleminden di~er bir ayrık tutma işlemi yabancı ülkelerden yapılan satınal malarla ilgilidir. Ihale Kanunu, dış ülkelerdeki kuruluşların ihliyaçlarını ve yurt dışında bulunan gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılanması hallerini, ihale Kanunu'nda belirlenen ihale usullerinin kapsamı dışında tutmuştur. Ancak Sayıştay Kanunu'nun tescil dışında bırakma durumu sadece bu iki konuyla sınırlı olmayıp, bütün yabancı ülkelerde yapılan sözleşmeleri kapsamına almaktadır. Bu hükmün uygulama alanı dar olsa da yerel yönetimler için söz konusu olabilir. Tescil Yüntemi Sayıştay'ca yapılan tescil işlemine ilişkin denetimi sözleşme ve tescil birimi yapar. Bu birim, sözle meler üzerinde yapılan denetimde uzmanlaşmıştır.

5 SÖZLEŞMELERtN SAYIŞTAY'CA TEsclLi 55 Tescil edilmek üzere süresinde Sayıştay'a gönderilen sözleşme ve bağıtlar ilc ekıeri görevli denetçiler tarafından incelenir. Bu inceleme sırasında; a) Sözleşme ve bağıtlara bağlanması gerekli belgelerin tamam olup olmadığı, b) Sözleşme veya bağıtlarla bunlara bağlı belgelere göre, sözleşme veya bağıtın mevzuata uygun olup olmadığı araştırılır. Bütçe Kanunu'_nun (i) cetvelinde belirtilen miktarların altında bulunan sözleşmeler, Sayıştay'da kayda tabi tutulur. Söz konusu miktarın üzerinde olanlar, harcamadan önce denetime tabi tutularak haklarında tescil işlemleri uygulanır. Kayıt işlemi, Sayıştayevrak birimine gelen sözleşmelerin bir sıra numaraları alma işlemidir. Harcamalardan önce hiçbir denetime tabi tutulmazlar. Kayıt için gönderilen belgelerin gönderilmediğini veya eksik olup olmadığını değerlendiren bir çalışma yapılmamaktadır. Üstelik Sayıştay'a gönderilmeyen veya kayda geçirilmeyen sözleşmeler hakkında herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır. Tescil yöntemi, Sayıştay Kanunu'nun 32 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre: "Vize edilmek veya tescilc talıi tululmak üzere Sayı~tay'a gönderilen kadro ve ödenek dağıtım işlemleriyle sözleşme ve Iıağıııardan mevzuata uygun bulunanlar, incelemeyi yapan denetçi ve grup şefi tarafından vize veya tescil edilir. Mevzuata uygun bulunmayanlar düzeltilip tamamlanmak üzere denetçi ve grup şefinin yazılı düşüncesiyle birlikte dairesine geri gönderilir. Alınacak kal" ılık üzerine bunlar ya vize veya tescil edilir ya da bir müzekkere ile Birinci Başkanlığa verilir. Birinci Başkan bu i lemlcri görüşünü bildirmesi için_ dairelerden birine verir. İşlem, dairece de mevzuata uygun görülme/.se ilgili belgeler daire kararı gereğince dairesine geri gönderilir. İlgili ita amirinin bu karara usulü dairesinde itirazda bulunması halinde, Birinci Başkan bu belgeleri incelemek üzere Daireler Kuruluna verir. Bu Kurulca tereddüt konusunun mevzuata uygun olduğuna karar verildiği takdirde işlem vize veya tescil edilir. İtiraz yerinde görülmeyip işlemin mevzuata aykın bulunduğu karar altına alınırsa işlemle ilgili belgeler karar gereğince dairesine geri gönderilir. Daireler Kurulunca vize veya tescilinden kaçınılan mevzuatın açıkça yasaklamadığı sözle meler ve bağıl/ar, ita amirierinin sorum luiuğu yüklenmeleri halinde keyfiyetin Sayıştay'a gerekçesiyle bildirilmiş olması şartıyla uygulanabilir. Bu taktirde Sayıştay'ca kabul edilmeyen hususlara ilişkin ödeme ve harcamalardan doğacak sorumluluk o ita amirine aittir. Bu sorumluluk ödeme ve harcamanın yapıldığı yıla ait sayman h~bının yargılanması sonrasında hükme bağlanır. Birinci derece amiri ita bulunan Bakanlann sorumluluğu yüklemeleri halinde keyfiyeten yapılan ödeme ve harcama miktarlan ile birlikte usulüne göre Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirilir. Bir işlemin vize veya tescil edilmiş olması sorumlulan baglamayacağı gibi Sayıştay'ın yargı yetkisini de kısıtlamaz." Tescil denetim yöntemi yasada ayrıntılı biçimde gösterildiği için ayrıca bir açıklama gereği duyulmamıştır. Ancak uygulamada sorumluluğun üstlenilmesi durumu çok ender olarak görülmektedir. Harcamadan önce, vize aşamasındaki sorumluluğun üstlenilmesi ile harcamadan sonraki sorumluluğun üstlenilmesi arasında bazı farklar olmakla beraber asıl sorumluluk harcamadan sonra yapılan denetime ilişkin olarak verilen hükümle doğar. Yargılama sonucunda bir karar olmaksızın tck başına sorumluluğun üstleniimesi sorumluluğu doğurmaz.

6 56 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETiMLER Tescilin Hukuksal Sonuçları Tescilin hukuksal sonuçlarını incelemek için tescil i~lemine tabi tutulan sözle~melerle hiç tescil i~lemi için Sayı~tay'a ba~vurulmadan uygulanan sözle~melerin hukuksal durumlarını ayırmakta yarar vardır. Sayı~tay Kanunu'nun 32. maddesine 1260 sayııi kanunla eklenen son fıkra hükmüne göre, "bir işlemin vize veya tescil edilmiş olması sorumluları bağlamıyacağı gibi Sayıştay'ın yargı yetkisini de bağlamaz". Bu hükümden aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: Bir sözleşmenin Sayıştay'ca tescil edilmesi, Sayı~tay'ın öngörü~ünün belirlenmesi anlamını taşır. Uyulması zorunlu olmayıp sorumluları bağlamaz. Bu nedenle sorumlular sözleşmenin kurallara uygunluğunu incelemek ve aramak zorundadırlar. Tescil edilmiş bir sözleşmeye dayanılarak ödeme yapıldığında, yargılama sırasında ilgililer sorumlu tutulabilir. Daha önce sözleşmenin tescil edilmiş olması onları sorumluluktan kurtarmaz. Bu nedenle tescilin yargıyı kısıtlayıcı bir niteliği yoktur. Bu durum, tescilin bir ön denetim biçiminde yönetsel bir işlem olmasının doğal bir sonucudur. 3 Sayıştay'ca tescil işlemine tabi t.utulmaksızın uygulanan sözleşmelerin hukuksal sonucunu irdelernek için, elimizdeki yegane hukuk kurah Sayı~tay Kanunu'ndaki, "sözle~me ve bağıtlar, Sayı~tay'ca tescil edilmedikçe uygulanamaz" hükmüdür. Bu madde hükmüne verilecek anlama göre, sözleşmelerin Sayıştay'ca tescil edilmemesinin hukuksal sonucu farklı olacaktır. Bir görü~e göre bir sözleşmenin Sayıştay'ca tescil edilmemesi o sözleşmenin "yok" sayılmasını gerektirir. 4 Yok sayılan bir işlem sonucunda yapılan bütün ödemeler yasal dayanaktan yoksun kalacak ve sorumluları hakkında Sayıştay'ea tazmin hükmü verilmesi gerekecektir. Bu görüş tescil i~lemine uygulamayı zorunlu hale getirmeyi, tescilden kaçınmayı önlemeyi amaçlamasına karşın yaptırımları yönüyle çok ağır bir yaptırım olmaktadır. Özellikle, sözleşmede yapılan her işlemin yerinde, doğru ve kurallara uygun olması halinde sadece tescil edilmemesi nedeniyle bütün i~jcmleri geçersiz sayarak, sorumluların bu işlem miktatınca mahkum edilmesi, sorumluluğun ağırlığını göstermeye yeterlidir. Diğer bir görüş, tescil işlemine uyulması halindeki hukuksal sonuçları tescile başvurulmaması halinde de geçerli saymaktır. Bir başka deyişle, nasıl tescil hir ön denetim sayılarak, ön denetim aşamasında Sayıştay'ca yapılan işlemler hağlayıcı olarak kabul edilmiyor ve bunun yargılama aşamasında hir yaptırımı bulunmuyorsa, tescilc tabi tutulmayan sözleşmeler için de tescilc uyulmamasının hukuksal sonuçları uygulanmalıdır. Bu görüşe göre, sözleşmede hukuka aykırılık yoksa tescil edilip edilmemesi bir sorumluluk nedeni olmayacaktır. Değinilen görüş Sayıştay dairelerince de kabul görmüş olup, Sayıştay 5 inci Dairesi, Milli 3 Seıvet Kök...al, a.g.k.. s.lo. 4 Yargıtay IS. Hukuk Dairesinin gün ve E. 11/1980. K. 77/2161 sayılı karan.

7 SÖZLEşMELERıN SAYIŞTAY'CA TESCıLt 57 Eğitim Bakanlığı Basımevi Döner Sermayesi Saymanlığı'nın 1987 yıh hesabmm yargılanması sırasmda tescil işlemine tabi tutulması gerektiği halde tescil i lemi yapılmayan bir sözleşme için, ilgililere uyarıda bulunulmasmı sağlamak amacıyla ilgililerin bağlı olduğu kuruma yazı yazılmasma karar vermiştir. s Bu görüş tescil i~lemine başvurulmasmı hiçbir yaptırıma bağlamayıp, bazı yaptırımlar uygulanması gerekse bile bunlan bütünüyle idarenin takdirine bırakma sonucunu yaratmaktadır. Kanımızca, Sayıştay Kanunu'nda tescil İşlemleri yürütülürken uygülanan sistem içerisinde nasıl kurallara aykırı bulunan bir sözleşmenin uygulanabitmesinin sağlanması sonunda amiri İtanın sorumluluğu üstlenmesini gerektiriyorsa, tescil işlemine hiç uyulmaması halinde de sözleşmede bir hukuka aykırılağm saptanması halinde amiri itanm sorumluluğu üstlenmiş gibi sorumlu tutulması gerekmehdir. Ancak bu tür bir uygulama için sorumluluğun üstlenilmesi ile ilgili biçim ko ulları bulunmadığmdan kendiliğinden bu sonuçları uygulama olanağı bulunmamaktadır. Değinilen biçimde bir sonuç doğabilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Ayrıca yasalarla yapılması emredilen bir işlemi yapmayan memurlar hakkında Türk Ccza Kanunu uyarınca ceza kovuşturmalan, Devlet Memurları Kanunu uyarınca disiplin kovuşturmaları yapılması mümkündür. Sözle melerin tescil edilmek için Sayıştay'a gönderilmesi sırasında eklenecek belgeler ile, sözle melerde dikkat edilmesi gerekli hususlar Sayıştay'ca bir gcnelge ile düzenlenmiştir. 45 ı sayısını taşıyan Sayıştay genelgesi, 1.2. ı 994 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmı tır. Sözleşmelerin devri söz konusu olduğu zaman yine söz1c mclerin tescili için aranan ko ullar gerçekle~tiğinde tescil yapılması gerekir. Aynı şekilde müteahhidin ölümü halinde, sözleşmeyi mirasçılarm yerine getirmesi halinde de koşullar gerçekleşmiş ise söz Icşmenin Sayı tay'ca tescil edilmesi gerekir. İstisna miktarlarmı belirlerken doğrudan sözle mc miktarı esas alınıp, KDV'li miktarlar dikkate almmayacaktır. Bir ba ka deyişle, istisna haddi ancak KDVeklendiğinde a ıhyorsa sözıc menin Sayı tay'ca tescili gerekmez. Sonuç Sayıştay tescil İ lemleri sadece harcamaya ili kin olanlar üzerinde yürütülmektedir. Harcama dı mda trampa, satma, kiraya verme ve bağışlama gibi bir harcama olmamasına kar~ın gerçekte kamu maliyesine daha fazla yükümlülük gerektiren işlemler denetim dışında kalmı hr. Bu tür işlemlerin kamu maliyesine daha fazla yük getirmesi yanında kötüye kullanılma olasılıklarının fazla olması yönüyle de yasalarda tescilin kapsamının dar tutulduğu kanısındayım. Sonuçları yönüyle bağlayıcı olmayan, yönetime yardımcı olmayı amaçlayan tescil yöntemi basitleştirilmclidir. Tescil yönteminin bürokrasiye boğulması yönetimin hızını azaltmaktadır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile il düzeyinde tes- S Sayı tay 5. Dairesinin gün ve 795 sayılı itarnı.

8 58 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER cil uygulamasının yerel yönetimler için kaldırılması yerinde olup, yerel yönetimlerin özerkliğine saygının bir gereğidir. Aynı işin hem il teşkilatı içerisinde hem Maliye ve Gümrük Bakanlığın'ca hem de Sayıştay'ca yapılması bir tekrar niteliğinde olup, sadece Sayı~tay dışındaki kuruluşların yatırımlar alanında etkisini ve rantını artırmaktan başka işe yaramamaktadır. Tescil yapılmasının hukuksal sonuçları, ussal olmakla birlikte tescil işlemine hiç uyulmamasının hukuksal sonuçlarında eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle tescil edilmesi gerektiği halde tescil ettirilmeyen sözleşmeler için Türk Ceza Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu uyarınca uygulanması gereken yaptırımların uygulanahilmesine işlerlik kazandırılmalıdır. Harcamadan önce denetim ile harcamadan sonraki denetim arasında eşgüdüm yeterince kurulmuş değildir. Bu eşgüdümün olmaması denetimde verimi azaltmakta, emek ve zaman savurganlığına neden olmaktadır. Harcamadan önce denetimde sorumluluğun üstlenilmesi koşu1ları, sorumluluktan kaçınma olanağı sağlamaya yer vermeyecek bir biçimde iş1ctilebilmelidir.

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234

KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 08/06/1984-234 Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982-2680 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.SNÜ.0.65.01.04.558/00093 09.02.2009 Konu : Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar. Üniversitemiz harcama birimlerince

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük merkez ve taşra harcama

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24.12.2003 Sayı :25326 Üst yöneticiler Madde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.10.0.S.G.B.0.74.00.05/842.99 Konu : Kamu harcamalarında ek mali yükler Maliye Bakanlığının (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) Kamu Harcamalarında

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi TÜRKİYE İŞ KURUMU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülecek ön mali

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Dumlupınar Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve işlemlerinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

Genel Yönetim Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI

Genel Yönetim Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI Genel Yönetim Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 5018 sayılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol

İKİNCİ BÖLÜM Ön Mali Kontrol Esasları, Ön mali kontrol: İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, Üniversite bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversite harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE Dayanak Sürecin işleyişi Cezanın muhatapları Muhataplar ile ilgili özel durumlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı