Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti?"

Transkript

1 Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti? Günümüzde sağlık kamu hizmeti görevlilerinin pek çoğu görevlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarından habersizdir. Mahkeme kararlarına bakıldığında, pek çok mahkeme hemşireliği hekimliğe bağlı geleneksel rolleri itibariyle tanımakta, bu nedenle de hemşireliğin sorumluluğu, doktorların talimatlarını yerine getirmeme ya da getirmede başarısızlık, hasta bakımında kusur gibi sınırlı alanlarda gündeme gelmektedir. Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur. Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. Bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır. Bu tür davranıp biçimlerinde sapmalarca cezai yaptırımlar olmakla birlikte tüm meslek mensubu üyeleri ilgili yasalara uymakla yükümlüdürler. Yasaların yapımında uzun ve karmaşık bir süreç söz konusudur. Bir konuda yasal düzenlemenin gerçekleşebilmesi için ilk adım o konuda değişime gereksinim duyan topluluk veya meslek grubunun hazırlıkları ve girişimlerini doğru yerlere ulaştırmaları ve tüm olaylar hakkında farkındalıklarının olması gerekmektedir. Hemşirelikte Yasal Düzenlemeler Hemşirelik, diğer sağlık disiplinlerinden farklı olarak, kendine özgü bir yasaya sahip olma ayrıcalığına sahiptir. Hemşirelik yine kendine özgü bir yönetmelik ile güçlendirilmiştir. Bunun yanında ülkemizde halen yürürlükte olan çok sayıda yönetmelik, yönerge ve genelge gibi yasal düzenlemelerde hemşirelerin sorumlulukları belirtilmektedir. Beklenti; bundan böyle hemşirelerin görev alanları ve işlerinin Hemşirelik Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmasıdır. Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Düzenlemeler Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular. Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz. 1

2 Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur. Hemşirelik Yönetmeliğinde Göze Çarpanlar Yönetmelik, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ve hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri kapsamaktadır. Hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları daha geniş olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin bakım verme ve tedavi planına katılma rolleri yanı sıra, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma, iletişimi sağlama gibi rolleri açık olarak belirtilmiştir. Hemşirelik tanılama süreci tanımlanmıştır. Hemşirelikte uzmanlık, yetki belgesi sahibi olma ayrımı yapılmıştır. Başhemşire ve servis sorumlu hemşiresi olmak için gerekli nitelikler belirlenmiştir. Başhemşire yardımcılığı kaldırılmış ve gözetmen hemşire statüsü getirilmiştir. Hemşirelerin sağlık politikaları ve mevzuat çerçevesinde kararlara katılmaları da ilk defa yönetmelikte yer almıştır. Hemşirelerin sağlık ve hemşirelikle ilgili bilimsel çalışmaları, planlama, araştırmalara katılma ve sonuçlarını uygulamaya yansıtma yönünde profesyonel rollerine de içerikte yer verilmiştir. 2

3 Tablo1. Hemşirelikle İlişkili Yasa ve Yönetmelikler Niteliği Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı Bazı kanunlardaki cezaların idarî para cezasına dönüştürülmesine dair kanun Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması Konu Dayanak Amaç-Kapsam Yürütme Yönetmelik Sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları u, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik unun; 11 inci maddesinde yer alan "(50) liradan (200) liraya kadar hafif para cezası" ibaresi "seksenyedimilyon lira idarî para cezası" Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemektir. Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır Türk ceza kanunu Ceza unun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. da, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir Aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen veya çalıştırılacak sağlık personelinin statüsü ve malî hakları ile hizmetin esaslarını düzenlemektir Yönetmelik Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yataklı Tedavi Kurumlarında çeşitli hizmetlerin uygulama esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve modern çağın icaplarına ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, kaliteli, ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamaktır. Bu hükümlerini yürütür Bu hükümlerini Yönetmelik Bu hükümlerini Yönetmelik Sağlık Bakanlığın Bağlı Sağlık Kurumkuruluşlarında görevli personele döner sermeye gelirlerinden ek ödeme Hemşirelik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Hemşirenin tanımı yapıldı, hemşirelik süreci tanımlandı, Uzman hemşire ünvanı eklendi, yetki belgesi alınacak eğitimlerin bakanlık tarafından belirlenmesi ve belgelendirilmesi, hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde öncelikle lisans ve lisansüstü eğitim alanların görevlendirilmesi, bu konunun değişiminden once hasta bakıcı olarak çalışan kişilerin jüri huzurunda geçerli olarak Kabul görükleri sürece hemşire yardımcılığı yapabilirler. Sağlık memurları hemşire olarak çalışırlar, Sağlık memurluğu programının adı hemşirelik programı olarak değiştirildi. Bu hükümlerini 3

4 Yönetmelik Doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesi 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim unun 65 inci maddesine dayanılarak, Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine paralel olarak hazırlanmıştır. Yönetmelik Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Yönetmelik Sağlık bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik Yönetmelik Hemşirelik yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel unun 3 üncü ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır Hemşirelik kanununun 4. Maddesine dayalı olarak geliştirilmiştir. Yönetmelik Klinik araştırmalar hakkında yönetmelik 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel unun ek 10 uncu maddesine dayanılarak; Avrupa Birliği nin ilaçlarla ilgili mevzuatının İyi Klinik Uygulamaları hakkındaki 2001/20/EC ve 2005/28/EC sayılı direktiflerine paralel olarak, Avrupa Birliği nin tıbbi cihazlarla ilgili mevzuatının Tıbbi Cihaz ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar hakkındaki 93/42/EEC ve 90/385/EEC sayılı direktiflerine paralel olarak, hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veteriner hekimlik, eczacılık ve mimarlık mesleklerine ilişkin yükseköğretim ön lisans ve lisans diplomalarının ve bu mesleklere sahip kişilerin mesleki yeterliliklerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanınabilmesi için, bu alanlarda yürütülen yükseköğretim programlarının eğitim müfredatlarının ve eğitim sonunda kazanılması gereken bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce, sağlık alanında mezuniyet sonrası uygulanması özel bilgi ve/veya beceriye dayalı mesleki yeterlilikleri kazandırmaya yönelik olarak yapılacak sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dönersermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır Hemşirenin rol ve sorumlulukları detaylandırıldı, hemşirelik girişimleri hemşirenin tek başına yağtığı, hekimle birlikte karar vererek yaptığı ve sadece hekimin yapması gereken girişimler olarak detaylandırıldı. Bu Yönetmeliğin amacı; taraf olunan uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile Avrupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, gönüllü insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer hususlarda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esasları düzenlemektir (Madde 4) Girişimsel olmayan klinik araştırma: Tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar) Yönetmelik hükümlerini Yüksek öğretim Kurulu Bakanı Bakanı 4

5 Kaynaklar 1. Erdil F. İnanılmaz Bir Karışıklığın Öznesi: Hemşirelik, relik_nedir_hemsirelik_meslegi_nedir_dall_t12385.html, Erişim tarihi: Gözler K. İdare Hukuku Dersleri, Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa Resmi Gazete. ve Yönetmelikler. Erişim tarihi: ). 4. Terakye G. Yasama süreci ve yasa yapımı. DEUHYO ED 2012, 5 (2), Hazırlayan Uzm. Hem. Kıymet YILMAZ Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Gelişim Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 14 Ekim