* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma"

Transkript

1 Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma özgürlüðü açýsýndan taþýdýðý öneme dikkat çeken Vali Kara, Ortak hedefimiz, daima Çorum u daha ileri taþýmak olmalý Çorum Valisi Ahmet Kara, BÝK Þubesi ni ziyaret etti. * HABERÝ 8 DE ÇORUM 4 AÐUSTOS 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Orman ve Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý nca Çorum a kredi desteði saðlandý. Üreticiye ORKÖY desteði Orman ve Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý (ORKÖY) tarafýndan 2014 yýlýnda Çorum ilçe ve köylerine toplam 969,974 bin TL süt sýðýrcýlýðý ve güneþ enerji sistemleri kredileri verildi. * HABERÝ 6 DA Stadyum ve Metropol arsasý konuta açýlýyor Belediye Meclisi nin dünki toplantýsýnda stadyum ile Çimento Fabrikasý altýndaki tartýþmalý arsanýn konuta açýlmasý kararý çýktý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mevcut stadyum alanýnýn yýkýlmadan yapýlmasýný kararlaþtýrdýklarý Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. ihaleye katýlým olmadýðý için ikinci yolu denediklerini ayrýca söz konusu Teknokent e 19 baþvuru alana AVM ya da otel yapýlmasýnýn Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. söz konusu Teknokent e 19 baþvuru olduðu açýklandý. * HABERÝ 4 DE olmadýðýný söyledi. Metropol arsasý ise 8 kat konut imarýna açýldý. * HABERÝ 7 DE Muzaffer Külcü Þehir trafiði bu imarý kaldýrmaz Belediye Meclisi MHP Üyesi Ali Beyaz, Belediye Meclis Toplantýsý'nda yaptýðý gündem dýþý konuþmada, atýk su, evsel atýk ücretleri, müteahhitlerin Deðiþim Ortaklýk Payý ile ilgili þikayetlerini ve stadyumla ilgili konularý gündeme taþýdý. Beyaz, "Þehir trafiði stadyum alanýnýn konuta açýlmasýný kaldýrmaz. Ali Beyaz * HABERÝ 7 DE CHP þerh düþtü Belediye Meclisi nin dünki toplantýsýnda, CHP Grubu Çimento Fabrikasý altýnda yer alan tartýþmalý aðaçlandýrma alanýnýn imara açýlmasýna þerh düþtü. * HABERÝ 7 DE Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Hititoloji öðrencileri ýnýrlý sayýda bulunan eserleri çalýþma deneyimi elde etti Fotoðraf benim hayatým Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK) davetlisi olarak Çorum'a geldi. * HABERÝ 3 DE Söyleþi Dil ve Edebiyat Derneði'nde gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan Boðazköy Yaz Okulu projesiyle dünyada ilk kez Türk ve yabancý uyruklu öðrenciler, uzmanlar eþliðinde orijinal belgelerden yararlanarak eskiçað dili olan Hititçe üzerinde bilimsel çalýþma yaptý. * HABERÝ 10 DA Mahmut Temel Samsun a atandý Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, Samsun a atandý. * HABERÝ 5 DE Mehmet Özer Mahmut Temel Meclis te teröre karþý saðduyu çaðrýsý Gün, birlik ve beraberlik günü Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca, terör olaylarýný lanetleyerek saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Dün gerçekleþen Meclis toplantýsýnda Nurettin Karaca gündem dýþý söz alan Nurettin Karaca, Terör nereden gelirse gelsin, ülke olarak milletçe el ele karþý durmalýyýz * HABERÝ 8 DE Suat Yýldýz Ýki hemþehrimiz göreve baþladý Akçakoca Kaymakamlýðý görevine atanan Rize eski Vali Yardýmcýsý Mehmet Özer, ile son 'Mülki Ýdari Amirler Kararnamesi' ile Ayancýk Kaymakamlýðý görevinden Bozyazý Kaymakamlýðý'na atanan Suat Yýldýz, yeni görevine baþladý. * HABERLERÝ 5 DE

2 2 SALI 4 AÐUSTOS 2015 Yol iþçisi kaza kurbaný Çorum un Osmancýk ilçesindeki karayolunda asfalt dökümünde çalýþan 60 yaþýndaki iþçi Sezai Zengin, iþ kamyonun çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Osmancýk-Ýstanbul Karayolunda, özel bir þirketin yürüttüðü asfalt dökümü için malzeme taþýyan Salih D. (56) yönetimindeki 06 BS 350 plakalý kamyonla, ayný þirketin asfalt dökümünde çalýþan Sezai Zengin'e çarptý. Kamyonun altýnda kalan Zengin, olay yerinde yaþamýný yitirdi. Zengin in cenazesi, Cumhuriyet Savcýsýnýn olay yeri incelemesinin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Araç sürücüsü Salih D. ise gözaltýna alýndý.(a.a.) Kamyonun altýnda kalan Zengin, olay yerinde yaþamýný yitirdi. Yol kazasý Osmancýk-Ýstanbul Karayolunda yaþandý. Motosiklet kazasý, 3 yaralý Çorum da geçirdiði trafik kazagetirdi. sýnda hayatýný kaybeden 21. dönem Okunan duanýn ardýndan cenaze MHP Tokat Milletvekili Lütfi Ceylan, omuzlarda Ali Paþa Camisi'ne tekbirler son yolculuðuna uðurlandý. eþliðinde getirilerek musalla taþýna koçorum un Alaca ilçesinde geçirnuldu. Öðle namazýný müteakiben kýlýdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden nan cenaze namazýna TBMM Baþkan21. dönem MHP Tokat Milletvekili vekili Sadýk Yakut, Tokat Valisi Cevdet Lütfi Ceylan ýn cenazesi akþam saatlecan, Tokat Belediye Baþkaný Eyüp rinde Tokat a getirilerek Devlet HastaEroðlu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý nesi morguna konuldu. Cenaze öðle Þefkat Çetin, MHP Tokat Milletvekili saatlerinde hastane morgundan alýnaabdurrahman Baþkan, eski MHP Tokat rak törenin yapýldýðý MHP Tokat Ýl BiMilletvekili Reþat Doðru ile çok sayýda nasý önüne getirildi. Saygý duruþunun Lütfi Ceylan vatandaþ katýldý. Ceylan ýn cenazesi kýlýardýndan MHP Ýl Baþkaný Fatih Demirnan cenaze namazý sonrasýnda Erenler Mezarlýkol, bir konuþma yaptý. Daha sonra kürsüye gelen ðý'nda topraða verildi. Cenazede Faruk Ceylan, bamhp Tokat Milletvekili Abdurrahman Baþkan, basýnýn tabutuna sarýlarak gözyaþý döktü. Cenazeye Çorum Alaca yolu ile Tokat-Niksar ve Tokat Sivas TBMM Baþkaný Ýsmet Yýlmaz, MHP Lideri Devlet kara yolunda meydana gelen kazalarda birçok kiþibahçeli de çelenk gönderdi. (ÝHA) nin hayatýný kaybettiðini belirterek tepkisini dile Trafik terörü þehirleri vurdu Motosikletin yaklaþýk 15 metre yükseklikten düþmesi sonucu 3 kiþi yaralandý. ardýndan ambulans ile Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Acil serviste yapýlan tedavinin ardýndan hayati tehlikesi bulunan yaralýlar Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastane- si'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi. (ÝHA) Trafik kazasý, 5 yaralý Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attý. Çorum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý. Ýstanbul'dan Erzincan istikametine giden Onur Çolak (35) yönetimindeki 34 DS 5303 plakalý otomobil, Osmancýk Gelgör çeltik fabrikasý yakýnlarýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek þarampole düþmesiyle menfez bacasýna çarptý. Kazada, sürücü ile eþi Leyla Çolak (35), çocuðu Fatma Meyra Çolak (3) ile yakýnlarý Tutya Kýranlýoðlu (60) ve Semra Kýranlýoðlu (35) yaralandý. Yaralýlar, çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA) ÇORUM ANA BAYÝÝ TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ MHP li vekil son yolculuðuna uðurlandý Dr. Hayati Becer Dr. Hayati Becer vefat etti Hemþehrimiz Fizik Tedavi Uzmaný Dr. Hayati Becer vefat etti. Geçirdiði beyin kanamasý nedeniyle uzun süredir Ýbni Sina hastahanesinde tedavi gören Dr. Becer, hastalýða yenik düþerek yaþamýný yitirdi. Hakimiyet, merhuma Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Türkiye de 2015 yýlýnýn ilk 6 ayýnda 190 bin 575 trafik kazasý meydana geldi. Kazalarda bin 559 kiþi hayatýný kaybederken, 131 bin 798 kiþi ise yaralandý. En fazla kaza ise Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir de yaþandý. Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye de yýlýn ilk altý ayýnda 79 bin 799 ölümlü-yaralanmalý, 110 bin 576 sý ise maddi hasarlý olmak üzere 190 bin 575 trafik kazasý meydana geldi. Ölümlü, bin 296 kazada bin 559 kiþi hayatýný kaybetti. Yaralanmalý 78 bin 703 kazada ise 131 bin 798 kiþi yaralandý. Elazýð bin 353, Sivas bin 323, Osmaniye bin 279, Van bin 261, Malatya bin 239, Çanakkale bin 199, Tokat bin 199, Kýrýkkale bin 194, Kütahya bin 131, Isparta bin 86, Uþak bin 84, Zonguldak bin, Mardin 983, Düzce 963, Aksaray 958, Burdur 905, Bolu 884, Amasya 852, Giresun 839, Yozgat 814, Erzincan 813, Edirne 802, Yalova 782, Niðde 768, Adýyaman 765, Nevþehir 761, Aðrý 716, Rize 712, Karaman 712, Kastamonu 709, Kýrklareli 704, Batman 637, Þýrnak 563, Kýrþehir 490, Kars KAZALARDA BÜYÜKÞEHÝRLER ÝLK SIRADA Meydana gelen ve kayda giren ölümlü-yaralanmalý ve maddi hasarlý kazalarýn illere göre daðýlýmýnda ilk sýralarý büyükþehirler aldý. Ankara 24 bin 447 kaza sayýsýyla ilk sýrada yer alýrken, Ankara yý 23 bin 856 ile Ýstanbul, 16 bin 336 ile Ýzmir izledi. Ýllerin kaza sayýsýna göre sýralamasý þöyle: Bursa 8 bin 63, Antalya 7 bin 330, Konya 6 bin 958, Adana 5 bin 785, Mersin 5 bin 4, Kocaeli 4 bin 81, Gaziantep 4 bin 63, Kayseri 3 bin 681, Samsun 3 bin 572, Muðla 3 bin 456, Manisa 3 bin 233, Balýkesir 3 bin 70, Hatay 2 bin 968, Denizli 2 bin 913, Aydýn 2 bin 532, Sakarya 2 bin 313, Kahramanmaraþ 2 bin 294, Diyarbakýr 2 bin 241, Eskiþehir 2 bin 212, Tekirdað 2 bin 72, Þanlýurfa 2 bin 66, Afyonkarahisar 2 bin 18, Trabzon bin 838, Erzurum bin 619, Ordu bin 389, Çorum bin 359, Çorum bin 359 adet trafik kazasý yaþandý. (Ç.HAK:2502) Çorum un Osmancýk ilçesinde virajý alamayan motosikletin yaklaþýk 15 metre yükseklikten düþmesi sonucu 3 kiþi yaralandý. Kaza, Þenyurt Mahallesi Sarýalan köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarýalan köyü istikametinde Osmancýk ilçesine gitmekte olan Musa Sarý (51) yönetimindeki 78 AY 751 plakalý sepetli motosiklet, virajý alamayarak yaklaþýk 15 metre yükseklikten þarampole düþtü. Kazada motosiklet sürücüsü Musa Sarý ile eþi Halise Sarý (49) ve çocuklarý Zülfükar Sarý (3) yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin Alaca da geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden MHP Tokat Milletvekili Lütfi Ceylan, son yolculuðuna uðurlandý. 482, Bitlis 481, Karabük 473, Çankýrý 472, Bilecik 459, Bingöl 450, Siirt 402, Sinop 393, Bartýn 387, Muþ 367, Kilis 352, Artvin 329, Gümüþhane 287, Iðdýr 250, Ardahan 220, Bayburt 187, Hakkari 186, Tunceli 149". (ÝHA)

3 Fotoðraf benim hayatým SALI 4 AÐUSTOS 2015 BURAK YALÇIN Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, Çorum Fotoðraf Kulübü'nün (ÇFK) davetlisi olarak Çorum'a geldi. Dil ve Edebiyat Derneði'nde gerçekleþtirilen söyleþiye, Çorum Fotoðraf Kulubü Baþkaný Atakan Akman ile yönetim kurulu üyeleri, kursiyerler ve fotoðraf severler katýldý. Abadan, söyleþide 27 yýldýr sürdürdüðü meslek hayatýndaki tecrübelerini fotoðraf severlerle paylaþ- Türkiye'nin tanýnmýþ foto muhabirlerinden Mustafa Abadan, ÇFK nýn konuðu oldu. Söyleþi Dil ve Edebiyat Derneði'nde gerçekleþtirildi. tý. 'FOTOÐRAF BENÝM HAYATIM Konuþmasýnda fotoðrafýn hayatýnda büyük önem taþýdýðýný belirten Mustafa Abadan,''Fotoðrafla ilgili olmak bana yetiyor. Gittiðim yerlerde en çok bana þu soruyu soruyorlar. Foto muhabiri olarak cüzdanýnýzla mesleðiniz arasýnda sýkýþtýðýnýz oldu mu? Hamdolsun hiç sýkýþmadým, sýkýþsam þuan burada sizlerle olmazdým. Fotoðraf benim hayatým, herþeyim.'' Abadan, söyleþide kendi objektifinden çektiði fotoðraflarý slayt halinde izleyicilere sundu. Afganistan savaþýnda çektiði savaþýn fotoðraflarýný da aktaran Abadan, savaþýn en maðduru çocuklar olduðu için fotoðraflarýnda çocuklara aðýrlýk verdiðini söyledi. 'ÝKÝ ÞAÝRÝ FOTOÐRAFLADIM' Bülent Ecevit ile ABD eski Baþkaný Clinton'ý birlikte gösteren, çok konuþulan o fotoðrafa da deðinen Abadan, ' Ben iki þairi fotoðrafladým. Hiçbir siyasi amacým yoktu. O fotoðraf, sadece iki þairin oturup konuþmasýnýn fotoðrafý idi. O fotoðrafta gayri ahlaki hiç birþey yok.'' Söyleþi Mustafa Abadan'a plaket verilmesinin ardýndan sona erdi. ÇKF nin photoshop kursu bugün baþlýyor Çorum Fotoðraf fýndan eðitim verilekulübü tarafýndan dücek. Kurs Salý ve Perzenlenen photoshop þembe günleri saat kursunun bugün baþla18-30, saatleri yacaðý bildirildi. arasýnda yapýlacak ve toplam 4 hafta süreçorum Fotoðraf cek. Kursiyerler bu Kulübü Basýn Sözcüsü eðitim tamamladýðýnfatoþ Aykaç yaptýðý da fotoðraflar üzerinaçýklamada, Halk Eðide kolaylýkla düzentim Merkezi iþbirliðiylemelerini yapabilir le açtýklarý Temel Foduruma gelecek ve toðrafçýlýk Eðitimi nin kurs sonunda kursidevam ettiðini, þimdi yerlere katýlým belgede fotoðrafla uðraþansi verilecek." larýn vazgeçilmezi Photoshop kurphotoshop kursunu Çorum Fotoðraf Kulübü Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç suna kayýtlarýn debaþlatacaklarýný söylevam ettiðini ifade di. eden Aykaç, kursa katýlmak ya da bilgi almak isteyenlerin adresinden, Aykaç, "Photoshop kursunda, photoshop ÇFK'nýn facebook sayfasýndan ve arayüzü, çözünürlük ve resim boyutlandýrma, (Atakan Akman) ile renk düzenlemeleri, fotoðraf arka planýný de(ahmet Yazýcý) numaralý telefonlarý arayabiðiþtirme, fotoðraf üzerine yazý yapmak gibi leceklerini kaydetti. bir çok konuda, alanýnda uzman ekipler tara- Çorum Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen photoshop kursunun bugün baþlayacaðý bildirildi. Sünnet kýyafetleri daðýtýldý Sünnet Þöleni için ön kayýt yaptýran çocuklara sünnet kýyafetleri daðýtýldý. BURAK YALÇIN Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenecek geleneksel Sünnet Þöleni için ön kayýt yaptýran çocuklara sünnet kýyafetleri daðýtýldý. Her yýl yüzlerce Çorumlu çocuðun sünnet ettirildiði þölen için bu yýl 500 çocuk kayýt yaptýrdý. 6 Aðustos Perþembe günü Hürriyet Meydaný'nda düzenlenecek þölen için sünnet çocuklarýnýn kýyafetlerinin daðýtýmý Çorum Belediyesi Velipaþa Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Kýyafet daðýtým töreninde konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,'' 6 Aðustos 2015 Perþembe günü sünnet etkinliðimizi gerçekleþtireceðiz. Baþvurusunu aldýðýmýz çocuklar için sünnet giysileri ve eþantiyonlarýyla, hediyeleriyle beraber þuanda daðýtýma baþladýk. Bize baþvuru yapan ailelerimizi devlet hastanemize yönlendiriyoruz. Oradan randevu ve sýra alýyorlar ve sünnet olaylarý devlet hastanemizde gerçekleþtirilecek. Devlet hastanemizle bu anlamda protokol yaptýk. Çorum Belediyesi'nin önemli sosyal hizmetlerinden bir tanesini de þuanda gerçekleþtirme aþamasýndayýz. Ailelerimize, Çocuklara sünnet hediyesi saat daðýtýldý. Aileler sünnet kýyafetlerini teslim aldý. çocuklarýmýza hayýrlý oldan Belediye Baþkan YarCengiz Özkader, sünnet sun.'' dýmcýsý Turhan Candan olacak çocuklara kýyafetile Sosyal Ýþler Müdürü lerini daðýttý. Konuþmanýn ardýn- 3

4 4 SALI 4 AÐUSTOS 2015 Teknokent e 19 baþvuru Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu nda düzenlenen toplantýya, Çorum TGB- Teknokent AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karadayý, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝAD) Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yaðlý, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ ve OSB Bölge Müdürü Yaþar Þahin katýldý. Rektör Alkan, üniversiteye desteðin devamýný istedi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýstanbul da faaliyet gösteren hayýrsever iþadamý hemþehrimiz Ömer Derindere yi ziyaret etti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, üniversitede hayata geçirilen çalýþmalar ile ilgili iþadamý Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz yýldan bu yana verdiði burslardan dolayý teþekkür etti. Üniversitenin Çorum gönüldaþlarýnýn maddi ve gönül destekleriyle çok kýsa sürede büyük mesafeler kat ederek sadece bölgemizde deðil ülkemizde de farkýndalýk oluþturduðunu, dünyanýn pek çok üniversitesi tara- Yaklaþýk 19 þirketin ön baþvurusunu yaptýðý Teknokent in baþta stratejik planý olmak üzere yürütülecek faaliyetleri ve idari konular ele alýndý. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu toplantýsýnda bilgi birikiminin paraya dönüþtürülmesinde, özel sektörle birlikte AR-GE faaliyetlerini yapmak ve devletin saðladýðý parasal avantajlarla teknoloji yaratmak konusunda Teknokentlerin çok önemli bir rol üstlendiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, merkezlerin bir anlamda bilgi, sermaye ve iþgücü ortaklýðýný saðlayan çok önemli bir yapýlanma olduðunu belirtti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ýn Türkiye Kamu- Üniversite-Sanayi Ýþbirliði (KÜSÝ) Stratejisi ve Eylem Planý ( ) hakkýnda yapmýþ olduðu açýklamalara da deðinen Rektör Prof. Dr. Alkan, Bakan Iþýk ýn planda, 6 hedef çerçevesinde 31 eylemin belirlendiðini bildirerek, bakanlýðýn eylem planýný uygulamaya baþladýðýný söyledi. Belirlenen eylem planýnýn bakanlýk tarafýndan izleneceðini kaydeden Rektör Prof. Dr. Alkan, söz konusu planla ülke sanayisinin, rekabet gücü ve katma deðeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji Çorum TGB-Teknokent AÞ Yönetim Kurulu olaðan toplantýsý yapýldý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, iþadamý hemþehrimiz Ömer Derindere yi ziyaret etti. fýndan da iþbirliði için tercih edilmeye baþlandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Ömer Derindere ye Çorum a ve üniversiteye desteklerinin devamý dileðiyle teþekkür etti. Hitit Üniversitesi nde yapýlan çalýþmalardan ve Çorum a kattýðý dinamizmden büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Ömer Derindere de, üniversitenin geliþmesi için hep birlikte 39 dereceyi bulacak sýcaklýk nedeniyle meteoroloji yetkilileri "tehlikeli sýcaklýk" uyarýsý yaptý. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ahmet Uslu, özellikle solunum sýkýntýsý çeken, kronik akciðer hastalarý, astým, KO- AH ve bronþit hastalýðý olan hastalar için riskli günlerin baþladýðýný söyledi. Özellikle yüksek nemim bu gruptaki hastalar için sýkýntý yaratacaðýný ifade eden Dr. Uslu, þöyle dedi: "Bu hastalar yüksek nemli havalarda solunum sýkýntýsý çeker. Aslýnda bu tür hastalar için iki türlü sakýnca var, birisi nemin yüksek olmasý diðeri ise nemin çok düþük seviyede olmasý. Ýki durum da bu tür hastalar için çok riskli. Onlar için ideal nem oraný yüzde 45-50'dir. Özellikle bu havalarda solunum sýkýntýsýna baðlý nöbet geçirme riskleri biraz daha fazla. Dikkatli olmalarýnda yarar var. Uyarýlarýmýz ayný þekilde kronik kalp hastalarý ve böbrek hastalarý için de geçerli. Sývý kaybý da ayný oranda artacaðý için bu hastalarýmýz için de risk geçerli." Yüksek nemde hastalar ne yapmalý? Dr. Uslu, nemin yüksek olduðu günlerde, kronik rahatsýzlýðý olanlarýn almasý gereken tedbirleri ise þöyle sýraladý: "Yüksek nemli günlerde zorda kalmadýkça dýþarý çýkmayýn. Özellikle güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði öðlen saatlerini kapalý yerlerde geçirin. Klimalarý nem giderici ayarda çalýþtýrýn. Terlemeye baðlý su kaybý olacaðý için sývý alýmýný arttýrýn. Beslenme alýþkanlýklarýnýzý da bu yönde deðiþtirin. Aþýrý yaðlý gýdalar yerine meyve ve sebze tüketin. Kurtarýcý ilaç kullanan astýmlý ve KO- AH hastalarý, doktor kontrolü altýnda belki birer doz artýrýmý yapýlabilir. Hastalar, sýkýntý yaþarlarsa en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalý." Nem oraný yüzde 82 ve 39 dereceyi bulacak sýcaklýk nedeniyle meteoroloji yetkilileri "tehlikeli sýcaklýk" uyarýsý yaptý. aðýrlýklý ve sürdürülebilir yapýya kavuþturulmasýnýn amaçlandýðýný ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversite-sanayi iþ birliði çerçevesinde akademisyenlerimizle iþ dünyasýný bir araya getirerek güçlü bir üniversite-sektör iþ birliðinin oluþturulmasý planlanýyor. Teknokent te baþta ilimizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere ulusal ve uluslararasý giriþimci ve sanayici firmalarla AR-GE odaklý projelerin yapýlmasý ve böylelikle ülkemizdeki firmalarýn yüksek katma deðerli ve yenilikçi ürünler üreterek uluslararasý ölçekte rekabet edebilir hale gelmeleri konusunda çalýþmalarýn yapýlmasý hedeflenmektedir. Alkan, yeni ve ileri teknoloji alanlarýnda AR-GE faaliyetleri yürüten firma ve sanayicilerle üniversite-sanayi iþ birliði kapsamýnda çalýþmalar yapmak isteyen öðretim üyelerine, iþ adamlarýna, öðrencilere ve bölgedeki tüm müteþebbislere çaðrýda bulunarak, Teknokent e davet etti. gayret etmemiz gerektiðini ifade ederek, þu ana kadar yapýlan baþarýlý çalýþmalardaki emeklerden dolayý Alkan a ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. Tehlikeli sýcaklýk uyarýsý daha üst seviyelere çýktýðýnda ise astým hastalarý baþta olmak üzere kronik rahatsýzlýðý bulunanlar için risk oranýnýn da yükseldiðini anlatan Dr. Uslu, dýþarý çýkmak zorunda kalanlarýn kendilerini korumalarý için özel tedbirler almasýný önerdi. Dr. Ahmet Uslu, denize girmek isteyenlere ise Sabah erken saatleri ya da akþam serinliðini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.(haber7) Sinpaþ a özel teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik i ziyaret etti. Eðitimci Yazar Ethem Erkoç ile Sayýþtay Uzman Denetçisi Yaþar Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan o ziyaret etti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum un tanýnmýþ eðitimci ve yazarlarýndan Ethem Erkoç ile Sayýþtay Uzman Denetçisi Yaþar Uzun, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak baþarýlar dilediler. Rektör Prof. Dr. Alkan ý yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý tebrik eden Erkoç, üniversitenin hýzla geliþmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerekalkan a baþarýlý çalýþmalarýnýn de- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik i ziyaret etti. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi Senatosunun teklifi sonucunda, Alaca Meslek Yüksekokulu adýnýn Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu olarak deðiþtirilmesinin Yükseköðretim Genel Kurulu nca uygun görüldüðünü hatýrlatarak, üniversiteye verdiði bu örnek olacak büyük destekten dolayý içtenlikle teþekkür ettiðini ifade etti. Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik in de bulunduðu görüþmede konuþan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin kampüsleri için gerekli olan arazi sorununu çözüp, artýk yoðun inþaat faaliyetlerinde bulunmaya baþladýklarýný ve bu kapsamda çok ciddi mesafeler katedildiðini belirterek, alt yapý anlamýnda daha yapýlacak pek çok projenin olduðunu, iþ adamlarýnýn verdiði ve vereceði bu tür büyük desteklerin üniversitenin hýzlý geliþimine büyük katký saðlayacaðýný kaydetti. Sinpaþ GYO nun üniversiteye vermiþ olduðu destekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, ülkemizde 40 yýllýk deneyimiyle konut sektöründe en büyük firmalardan biri olan Sinpaþ GYO nun destekleri sayesinde sadece 2 yýl öncesinde öðrenci alýmýna baþlayan Alaca MYO nun oldukça modern bir kampüse kavuþmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný ifade ederek, yapýlan bu çalýþmanýn önemli bir örnek olduðunu tekrarladý. Rektör, Alaca Avni Çelik MYO da Eðitim-Öðretim yýlýnda, 3 mevcut programýmýza ek olarak yeni açýlan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programýný %100 tercih edildi. Öðrencilerimizin tümünün kayýt yaptýrmasý ile birlikte yaklaþýk 260 öðrencimiz öðrenim görecek olup, yeni binamýzla birlikte fiziki alt yapý eksikliði de giderilmiþ olacaktýr. Þu anda açýk bulunan ancak henüz öðrenci almayan istihdam odaklý 8 programýmýza da akademik personel alýnmasý ile birlikte Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda birkaç yýl içerisinde 1,000 in üzerinde bir öðrenci mevcuduna ulaþýlmasý hedeflenmektedir. Alaca Avni Çelik MYO ya desteðini esirgemeyen Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu ya, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez e, Alaca eski Kaymakamý Ayhan Yazgan a, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz a, Alaca Eðitim Vakfý na ve tüm Alacalý hemþerilerimize teþekkür ederim. Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik de, MYO na isminin verilmesinin kendi arzusu dýþýnda olduðunu, ancak böylesine anlamlý bir yatýrýmý yapmanýn da büyük mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek., Alaca MYO nun tamamlanan altyapýsý ile birlikte bölgedeki önemli mesleki eðitim kurumlarýndan birisi olacaðýna inandýðýný söyledi. Hitit Üniversitesi nin önemli bir zaman kaybý yaþadýðýný, rektörlük görevine Prof. Dr. Alkan ýn gelmesiyle, tüm akademik ve idari kadrosunun büyük çabalarý sonucunda büyümeye ve geliþmeye baþladýðýný belirten Çelik, üniversitenin merkezdekiler baþta olmak üzere ilçelerde de yapýlan çalýþmalardan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan a ve tüm Hitit Üniversitesi ailesine teþekkür etti. Ethem Erkoç u övdü Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazananlar için üniversitelere kayýtlar baþladý. Kayýtlar, 7 Aðustos Cuma gününe kadar devam edecek ÖSYS sonuçlarýyla bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adaylar, bu yýl devlete ait üniversitelere isterlerse e-devlet kapýsý üzerinden de 5 Aðustos Çarþamba'ya kadar kayýt yaptýrabilecek. Elektronik kaydý tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydý yapýlamayan öðrenciler ise bugünden itibaren 7 Aðustos'a kadar yerleþtiði yükseköðretim kurumuna þahsen baþvurarak kayýt olabilecek. Posta ile Eðitimci Yazar Ethem Erkoç ile Sayýþtay Uzman Denetçisi Yaþar Uzun, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan o ziyaret etti. kayýt yapýlmayacak. Kayýt için istenen belgelerin onaysýz sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek ve belgeler eksik ise kayýt alýnmayacak. Süresi içinde þahsen kayýt veya e- kayýt yaptýrmayan ya da iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedecek. Yükseköðretim kurumlarý, kayýt yaptýracak adaylardan saðlýk kurulu raporu isteyebilecek. Üniversiteler, gerçeðe aykýrý beyanda bulunarak kayýt yaptýran adaylar hakkýnda gerekli yasal iþlemleri yapabilecek. Kayýt için gerekli belgeler þöyle: - Adayýn mezun olduðu ortaöðretim kurumundan aldýðý diplomanýn aslý ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi - Aday ek puandan yararlanarak ya da sýnavsýz geçiþle yerleþtirilmiþ ancak alaný diplomasýnda veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiþse, hangi okul ve alandan mezun olduðunu gösterir resmi belge (METEM programlarýndan mezun olanlarýn diplomalarýnda okul adý olarak, diplomayý düzenleyen merkezin adý yazýlmaktadýr) - 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoðraf - Katký payýnýn/öðretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belge - Kayýttan önce belirlenip üniversite tarafýndan ilan edilecek diðer belgelerin aslý veya üniversite onaylý suretleri. vamýný diledi. Üniversiteye her zaman, her vesileyle verdikleri desteklerden ve ziyaretlerinden büyük bir mutluluk duyduðunu belirten Alkan, Ethem Erkoç un deðerli fikir ve görüþlerini çok önemsediklerini ve bunlardan da yararlandýklarýný anlatarak, hocaya destekle- Üniversite kayýtlarý baþladý ÖSYS ile bir yükseköðretim programýna yerleþen yükümlülerin askerlik durumlarý, üniversiteler tarafýndan "http://kamu.turkiye.gov.tr" internet adresinde görülebilecek. Adaylarýn askerlikle ilgili sorunlarý için askerlik þubelerine, kredi konusunda ayrýntýlý bilgi için de üniversiterektörlüklerine veya Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) baþvurmalarý gerekiyor. Kazanan adaylarýn bilgileri, yerleþtirildikleri yükseköðretim programlarýnýn baðlý olduðu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýna (YÖK) ÖSYM tarafýndan elektronik ortamda iletilecek.(dünya Bülteni)

5 Ayhan Karaca yla TOKÝ projelerini deðerlendirdi TOKÝ Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. Karaca, ziyarette AKP teröre karþý gevþek davrandý Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, vatanýmýzýn ve milletimizin bölünmez bütünlüðü için görev yaparken þehit düþen asker, polis ve vatandaþlarýmýza Allah tan rahmet, kederli ailelerine sabýr dileyerek, Türk milletinin baþý saðolsun! Son günlerde artan terör olaylarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ýmal, Türkiye son iki haftadýr hemen her gün yeni bir terör saldýrýsýyla güne uyanýyor. Memleket evlatlarý hain pusularda, kalleþ tuzaklarda can veriyor. Analarýn gözünden yaþ, babalarýn yüreðinden hüzün, çocuklarýn yüzünden acý eksik olmuyor. Elleri kýnalanarak gönderilen yiðitler albayraða sarýlarak dönüyor. Þehitlerimizin acýsý milletimizin yüreðine adeta bir kor olup düþüyor. Yaþanan son olaylar ýrkçý-bölücü terör örgütünün iðrenç yüzünü bir kez daha gün yüzüne çýkarmýþtýr. Eþkýyadan özgürlük savaþçýsý yaratmak isteyenler bir kez daha yanýlmýþtýr. Analar aðlamayacak diyenlerin düþtükleri gaflet bir kez daha görülmüþtür. Teröristi cesaretlendirmenin, terör karþýsýnda geri adým atmanýn olumlu sonuçlar doðurmayacaðýna bir kez daha þahit olunmuþtur. AKP nin terör karþýsýnda gösterdiði gevþek tutumun terörün güç kazanmasýna ve alan hakimiyetini artýrmasýna sebep olduðu iddiasýnda da bulunan Ýmal, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Bu süreçte teröristlerin ayaðýna mahkemeler götürülmüþ, medyanýn örgüte karþý kullandýðý ifadeler yumuþatýlmýþ, eli kanlý caniler allanýp, pullanarak servis edilmiþtir. Terörün siyasallaþmasý ve meþruiyet kazanmasýna yönelik adýmlar atýlmýþtýr. Güvenlik kuvvetlerimiz sahadan çekilmiþ ve operasyon yetkisi ellerinden alýnmýþtýr. Tüm bunlar Türkiye nin gücünü zayýflatýrken, hainlerin günden güne semirmesine Temmuz ayý enflasyon rakamlarýna göre TÜFE arttý, ÜFE ise geriledi. Yýllýk TÜFE Temmuz'da yüzde 7,20'den yüzde 6,81'e geriledi. Enflasyon böylece 26 ay sonra ilk kez yüzde 7'nin altýna inmiþ oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Temmuz ayý enflasyon rakamlarýný açýkladý. Temmuz ayýnda TÜFE yüzde 0,09'la beklentilerin üzerinde arttý. Yýllýk TÜFE Temmuz'da yüzde 7,20'den yüzde 6,81'e geriledi. Enflasyon böylece 26 ay sonra ilk kez yüzde 7'nin altýna inmiþ oldu. TÜFE de Temmuz ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 4,85, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,81 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 8,07 artýþ gerçekleþti. Yurtiçi ÜFE ise Temmuz'da yüzde 0,32 düþtü, yýllýk bazda yüzde 5,62 oldu. Özel kapsamlý TÜFE göstergelerinden 'H' Temmuz'da yýllýk olarak yüzde 7,60; 'I' yüzde 7,31 arttý. EN YÜKSEK ARTIÞ EV EÞYASI GRUBUNDA Aylýk en yüksek artýþ yüzde 1,60 ile ev eþyasý grubunda oldu. Temmuz ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,21, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,16, yaptýðý konuþmada, 25. Dönemde yeniden Milletvekili seçilmiþ olmanýzdan dolayý kutluyor, size ailenize ilimize ve ülkemize hayýrlý olmasýný ve baþarýlý hizmetlere vesile olmasýný diliyorum" Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade OKÝ Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Cahit Baðcý yý ziyaret etti. eðitimde yüzde 0,51 ve ulaþtýrmada yüzde 0,41 artýþ gerçekleþti. EN FAZLA DÜÞÜÞ GÖSTEREN GRUP GÝ- YÝM VE AYAKKABI Aylýk en fazla düþüþ gösteren grup yüzde 4,97 ile giyim ve ayakkabý oldu. Eðlence ve kültürde yüzde 0,18 ve haberleþmede yüzde 0,01 düþüþ gerçekleþti. YILLIK EN FAZLA ARTIÞ LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA Yýllýk en fazla artýþ yüzde 13,80 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleþti. TÜFE de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre çeþitli mal ve hizmetler (yüzde 9,31), gýda ve alkolsüz içecekler (yüzde 9,25), ev eþyasý (yüzde 8,69), konut (yüzde 8,15) artýþýn yüksek olduðu neden olmuþtur. Çözüm süreci denen dönem içerisinde bölücü örgüt kadrolarýný artýrmýþ, eylemlerini planlamýþ, üslerini kurmuþ ve hareket alanýný belirlemiþtir. Devletin çekildiði her alana bölücü terör örgütü yerleþmiþtir. Türk milleti artýk þehit cenazeleri gelmeyecek diye aldatýlýrken, terör örgütü faaliyetlerini açýktan açýða yürütmeye baþlamýþtýr. Bölücü terör örgütünün elebaþý Türkiye de siyaseti belirleyen bir aktör haline getirilmiþtir. AKP nin 13 yýllýk siyasi anlayýþý terörün palazlanmasýndan baþka bir amaca hizmet etmemiþtir. Askerimize, polisimize kurþun sýkan, vatandaþlarýmýzý kaçýran; yollarýmýzý kapatan, iþ makinelerimizi yakan, memleketimizin huzur ve asayiþini bozan cani sürüsüyle çok etkin bir þekilde mücadele etmek devletin asli sorumluluðudur. Bu sorumluluk tehir edilebilecek bir mahiyet taþýmamaktadýr. Hiçbir siyasi hesap vatan evlatlarýnýn canýndan daha kýymetli olamaz. Siyasi iktidar terörle müzakere sürecine derhal son vererek, eþkýyalarýn kökünü kazýyacak bir eylem planýný ortaya koymak zorundadýr. Bu milli bir görev ve ülkemiz açýsýndan beka meselesidir. Yurt genelinde ve yurt dýþýnda bulunan terörist unsurlarýn düzenlenecek kapsamlý hava ve kara harekatlarýyla etkisiz hale getirilmesi; teröre lojistik ve istihbari destek veren unsurlarýn devre dýþý býrakýlmasý, terörü finanse eden kaynaklarýn kurutulmasý, terör propagandasý yapan milletvekili, gazeteci, yazar ve diðer tüm kiþilerin hukuk karþýsýna çýkarýlmasý ülkemizin ve milletimizin geleceði açýsýndan elzemdir. Terörü bir yöntem olarak benimseyenlerin asla baþarýya ulaþamayacaðý tüm dünyaya ilan edilmelidir. Türk milletinin varlýðýna ve birliðine kast eden her türlü fitnenin baþý ezilmelidir. Ahmet Hattab Ýmal diðer ana harcama gruplarý oldu. Temmuz 2015 te endekste kapsanan 426 maddeden; 59 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 245 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 122 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. ZAM ÞAMPÝYONU LÝMON Tüketici fiyatlarý bazýnda Temmuz'da en yüksek fiyat artýþý, yüzde 40,5 ile limonda gerçekleþti. Fiyat artýþýnda limonu yüzde 30,85 ile sivri biber, yüzde 23,68 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi. Temmuz'da fiyatý en çok artýþ gösteren diðer ürünler arasýnda yüzde 11,57 ile kayýsý, yüzde 9,89 ederek Karaca'ya teþekkür eden Baðcý ise, Ankara bürokrasisinde görev yapan baþarýlý ve deðerli bir hemþerimizsiniz. Sizin yürütmekte olduðunuz göreviniz hem ülkemiz açýsýndan hem de ilimiz açýsýndan, hükümetlerimizin sosyal devlet uygulamasýnýn en baþarýlý projesidir. Katkýnýz büyük. Özel ilgi ve takibinizle Çorum Toplu Konut Projelerinde daha hýzlý mesafe almaktayýz" Ziyarette halihazýrda üzerinde çalýþýlan Kargý, Osmancýk 2. Etap, Dodurga, Ýskilip, Bayat, Uðurludað ve Sungurlu 3. Etap projeleri ile ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Projelerin bir kýsmýnýn iþlemlerinin Milli Emlak Genel Müdürlüðü'nde, bir kýsmýnýn talep örgütlemesi aþamasýnda, bir kýsmýnýn ise imar düzenlemeleri için Belediyelerde olduðu, iþlemleri tamamlananlarýn ise TOKÝ tarafýndan hýzla ihaleye taþýnmasý gerektiði konusunda fikir birliðine varýldý. Temmuz da enflasyon düþtü ile tavuk eti, yüzde 7,98 ile yeþil soðan, yüzde 6 ile sarýmsak, yüzde 5,62 ile zeytinyaðý, yüzde 4,36 ile bilgisayar, yüzde 4,17 ile mantar, yüzde 4,06 ile koyun eti yer aldý. EN ÇOK ERÝK UCUZLADI Geçen ay fiyatý en fazla düþen ürünlerin baþýnda ise erik geldi. Temmuz'da eriðin fiyatý yüzde 37,63 azaldý. Bunu, yüzde 26,93 ile kiraz, yüzde 22,60 ile karpuz, yüzde 17,70 ile taze fasulye, yüzde 15,27 ile þeftali, yüzde 9,93 ile kadýn ceketi, yüzde 9,51 ile erkek gömleði, yüzde 9,42 ile patlýcan, yüzde 9,04 ile erkek tiþörtü izledi.(haber7) Temmuz ayý enflasyon rakamlarýna göre TÜFE arttý, ÜFE ise geriledi. SALI 4 AÐUSTOS Bekiroðlu ndan Konya ziyareti Mahmut Temel Samsun a atandý Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel, Samsun a atandý. Yaklaþýk 17 yýldýr kurumun çeþitli birimlerinde görev yapan Mahmut Temel, Samsun 11. Bölge Müdürlüðü ne Bölge Müdür Yardýmcýsoý olarak atandý. Akçakoca Kaymakamlýðý görevine atanan Rize eski Vali Yardýmcýsý Mehmet Özer, ilçeye gelerek göreve baþladý. Ýçiþleri Bakanlýðý Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðý'na atanan Akçakoca Kaymakamý Aykut Pekmez'in yerine atanan Rize Vali Yardýmcýsý Mehmet Özer ilçeye gelerek göreve baþladý.rize vali yardýmcýlýðýndan Akçakoca Kaymakamlýðý'na atan Özer, Bir süredir Konrya da bulunan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Son 'Mülki Ýdari Amirler Kararnamesi' ile Ayancýk Kaymakamlýðý görevinden Bozyazý Kaymakamlýðý'na atanan Suat Yýldýz, yeni görevine baþladý. Yeni görev yerinde gazetecileri konuk eden Yýldýz, bu baþlangýcýn hem kendi hem de hizmet edeceði Bozyazý halký için hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulundu. Yýldýz, "Ümit ediyorum ki, görev sürem içerisinde Bozyazý da toplumsal yaþama, geliþmesine, ilerlemesine katkýda bulunacak, Bozyazý nýn yaþamýný deðiþtirecek projelere imza atma þansýna sahip olurum Görev yapacaðý süre içerisinde Bozyazý ya elinden geleni yapmaya hazýr olduðunu, Bozyazýlý vatandaþlarýn da bu çabasýna destek olacaðýna inandýðýný ifade eden Yýldýz, "Kapýmýn vatandaþlara açýk olduðunu söylemeye gerek yok. Zaten tarz ve tavýr olarak hep insanlarla iç içe bulunmaya özen gösteriyorum. Kapým sonuna kadar herkese açýk. Zaten telefonlarýmý da herkesin öðrenebileceði þekilde ilan edeceðim. Bana herkes her türlü ulaþabilir, sorunlarýný aktarabilir. Elimden geleni yapmaya hazýrým. Ýnþallah vatandaþlarýmýzýn çok büyük sorunlarý olmaz. Olduklarý takdirde de biz elimizden geldiðince, gücümüzün yettiðince zaten buradayýz. Bizim gücümüzün yetmediði, elimizden gelmeyen konularda da ilgili makamlara ulaþtýrma konusunda vatandaþla devlet arasýnda köprü oluþturmaya her zaman hazýrýz" diye konuþtu. SUAT YILDIZ KÝMDÝR? Bekiroðlu, AK Parti Konya Ýl Baþkaný Musa Arat ve partililerle teþkilat çalýþmalarýný deðerlendirdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Konya Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. AK Parti Konya Ýl Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Bekiroðlu, AK Parti Konya Ýl Baþkaný Musa Arat ve partililerle teþkilat çalýþmalarý hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Konya da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduðunu dile getiren Bekiroðlu, AK Parti kadrolarý birbirleriyle sürekli iletiþim halinde ayrýca her konuda karþýlýklý istiþarelerde bulunuyor. Konya da ve Konya teþkilatýmýzla bir arada olmaktan dolayý mutluyum AK Parti Konya Ýl Baþkaný Musa Arat da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Bekiroðlu ve ekibine parti çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) Hemþehrimiz Akçakoca Kaymakamý oldu Mehmet Özer Mahmut Temel 1978 yýlýnda Çorum da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Çorum'da, yüksek öðrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladý yýlýnda mesleðe Kaymakam adayý olarak baþlayan Özer, çeþitli aþamalarý tamamlayarak sýrasýyla Feke-Adana, Köprüköy-Erzurum, Aybastý-Ordu, Hasköy-Muþ Ýlçelerinde kaymakamlýk yaptý. (ÝHA) Hemþehrimiz Bozyaka Kaymakamý oldu Suat Yýldýz Suat Yýldýz, 1970 yýlýnda Çorum'da doðdu. Ýlk, orta ve lise tahsilini Çorum'da tamamladý yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu yýlýnda Amasya Kaymakam adayý olarak göreve baþladý. Üç yýllýk staj döneminden sonra 1997 yýlýnda Eskiþehir in Mihalýççýk ilçesine asaleten atandý. Bingöl Yayladere ilçesi Kaymakamý, Bolu Mudurnu Ýlçesi Kaymakamý, Kýrýkkale Delice Ýlçesi Kaymakamý, Elazýð Sivrice ilçesi Kaymakamý ve Ayancýk Kaymakamlýðý görevlerinde bulundu. Yýldýz, evli ve 2 çocuk babasý.

6 6 SALI 4 AÐUSTOS 2015 Çorum a 740 bin ORKÖY desteði Orman ve Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý nca Çorum a kredi desteði saðlandý. Süt sýðýrcýlýðý ve güneþ enerji sistemleri kredileri saðlandý. Orman ve Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý (ORKÖY) tarafýndan 2014 yýlýnda Çorum ilçe ve köylerine toplam 969,974 bin TL süt sýðýrcýlýðý ve güneþ enerji sistemleri kredileri verildi. Orman Ýþletme Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, ORKÖY kapsamýnda 27 Eylül 2014 tarihinde, Sungurlu Tatlý köyünde sel felaketine uðrayan 11 maðdur aileye 203 Bin TL Süt Sýðýrcýlýðý Kredisi verildi. Ayrýca Osmancýk Daniþment köyünde 18 aileye 333 bin TL Süt Sýðýrcýlýðý, Ortaköy Karahacip'te 11 aileye 203 bin TL Süt Sýðýrcýlýðý kredileri verildi yýlý Temmuz ayý itibariyle verilen kredi miktarýnýn 740 Bin TL olduðu, köy halkýna yapýlan yardýmlarýn % 20 sinin hibe, % 80 inin ilk bir yýl ödemesiz, beþ yýl %1,5 faiz oraný ile geri ödemeli olduðu belirtildi. YEDAÞ tan bir talep var Gülebabiy Mahallesi Cemilbey Caddesi sakinlerinden Mümtaz Kaya,YEDAÞ ýn elektrik direkleni yer altýna almasýný istedi. Endüstri Meslek Lisesi ile Huzur Camii arasýnda kalan güzergahta bulunan aydýnlatma direklerinin tellerinin aðaçlarýn dallarý arasýnda kaldýðýný, hafif bir rüzgarda sürekli koptuðunu belirten Ka- ya, sürekli onarým yapýlan tellerin artýk tehlike arzetmeye baþladýðýný söyledi. Söz konusu güzergahýn en yoðun cadde olduðunu hatýrlatan Kaya, Aydýnlatma direkleri dallarýn arasýnda kalýyor. Zaman zaman kopuyor. Tehlike arzediyor. Ayrýca ciddi görüntü kirliliðine neden oluyor. Eðitim ve geliþim alanýnda grubun ihtiyaçlarýyla örtüþecek yeni stratejileri hayata geçiren Türk Telekom Grubu, bu anlayýþý doðrultusunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile AssisTT arasýnda gerçekleþen iþ birliðiyle 15 öðrenciye iþ fýrsatý saðladý. Türk Telekom Grup þirketlerinden AssisTT ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi arasýnda yapýlan iþ birliði kapsamýnda çaðrý merkezi bölümü öðrencileri için uygulamalý ders imkaný sunuldu. Türkiye genelinde 75 kiþilik açýlan ve sadece çaðrý merkezi hizmetleri bölümü okuyan kiþilerin baþvurabileceði kontenjana, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden 15 kiþi girerek memur olmaya hak kazandý. Türkiye genelinde açýlan Çaðrý Merkezi Hizmetleri Programý mezunlarýnýn atanabileceði 75 adet Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni kadrosunun 15'ine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çaðrý Merkezi Hizmetleri Programý mezunlarý atandý. Türk Telekom Grup þirketi AssisTT'in kampüs içerisinde kurduðu çaðrý merkezi projesinin etkili olduðu MAKÜ öðrencileri, AssisTT Burdur Çaðrý Merkezi'nde uygulamalý eðitim görebilmeleri için hazýrlanan proje ile eðitilerek sýna- TR83 Düzey 2 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu' toplandý. OKA Kalkýnma Kurulu Çorum da toplanacak TR83 Düzey2 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu'nun 2015 yýlý ikinci toplantýsý Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýda Dönemi Kalkýnma Kurulu için (iki yýllýðýna) yeni Baþkan ve Baþkan Vekili seçimi ile iki asil ve iki yedek kâtip üyenin seçimi yapýldý. Seçimde oybirliði ile iþaretle oylama metodu kullanýldý. Baþkanlýða Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin, baþkan vekilliðine Ondokuzmayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan seçildi. Silverline firmasýnýn gerçekleþtirdiði enerji verimliliði uygulamalarý firma Ar-Ge Mühendisi Oktay Hançerli tarafýndan sunuldu. Bir sonraki toplantýnýn 3 ay sonra Çorum'da yapýlmasýna karar verildi. Kurul üyeleri deðerlendirme yaptý. At yarýþlarýna ilgi Mümtaz Kaya AssisTT üniversite iþbirliði va hazýrlandý. Proje kapsamýnda Çaðrý Merkezi Hizmetleri Programý öðrencilerinin çalýþma hayatýnda daha baþarýlý olabilmeleri için okul dönemlerinde aldýklarý teorik eðitimlerinin yaný sýra, AssisTT çaðrý merkezinde uygulamalý eðitim almalarý da saðlandý. Baþarýyla ilgili düþüncelerini belirten MAKÜ yetkilileri, Türkiye'de daha önce hiçbir çaðrý merkezi hizmetleri programýnda uygulanmayan bu projenin üniversite adýna bir ilk olduðunu belirterek desteklerinden dolayý AssisTT'e teþekkür etti. Projede önemli katkýsý olan AssisTT Burdur Ýl Yöneticisi Erhan Odacý ise, çaðrý merkezi hizmetleri programý öðren- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile AssisTT arasýnda gerçekleþen iþ birliðiyle 15 öðrenciye iþ fýrsatý saðladý. cilerinin çaðrý merkezinde çalýþmaya baþlamalarýyla birlikte çalýþanlarýn turn-over (iþ sirkülasyonu) oranlarýnýn çok düþtüðünü belirterek, projenin hem üniversite öðrencilerinin eðitimlerine, hem de þirketin baþarýsýna önemli katkýlar saðladýðýný belirtti. KPSS'de baþarýlý olamayan fakat AssisTT'te uygulamalý eðitim gören yaklaþýk 25 kiþinin AssisTT'in iþe alým sürecindeki deðerlendirmesi ise devam ediyor. Sapanca Belediyesi ve SAYDER iþbirliði ile Kurtköy de düzenlenen 4. Mahalli At Yarýþlarý bu sene de yoðun ilgi gördü. Sapanca Kurtköy Hipodromu nda hafta sonu düzenlenen SAYDER Mahalli At Yarýþlarý, birçok etkinliklere imza attý. Yarýþlarda, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ýsen, Ali Ýhsan Yavuz ve Ali Ýnci, Sapanca Kaymakamý Süleyman Yýldýrým, Sapan- Bir sonraki toplantýnýn 3 ay sonra Çorum'da yapýlmasýna karar verildi. ca Belediye Baþkaný Doç Dr. Aydýn Yýlmazer, Ýstanbul Hipodrom Müdür Yardýmcýsý Burak Yardýmcý, Kocaeli Hipodrom Müdürü Yurdaser Saçlý, Arap Atý Sahipleri Dernek Baþkaný Ramazan Kaya, Türkiye Yarýþ Atý Sahipleri Derneði ikinci baþkaný Turgay Kop ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Haydar Çevik, Adil Tekinalp ve Murat Ýpkin, Öztürk Ekürisi adýna Talip Öztürk ün kýzý Büþra Öztürk, siyasi parti ve STK larýn temsilcileri yer aldý. Yarýþlara yaklaþýk bin 500 seyircinin katýlmasý ile heyecanlý dakikalar yaþandý. Mahalli At Yarýþlarý nýn ilk gününde Türkiye Jokey Kulübü tarafýndan Sapanca ya getirilen Pony Atlara çocuklar oldukça ilgi gösterdi. Atlarýn otistik çocuklar üzerindeki rehabilite etkisi nedeni ile alana gelen otistik çocuklar, Pony Atlara binerek stres attý. Yarýþ- AssisTT Hakkýnda AssisTT, Kasým 2007'de yüzde 100 Türk Telekom iþtiraki olarak kuruldu. Geleneksel çaðrý merkezi iþlevlerinin ötesine geçen AssisTT, satýþ-pazarlama, sosyal medya yönetimi ve mailing gibi birçok alanda müþterilerine çözüm sunan bir contact center þirketidir. Türkiye genelinde 21 þehir ve 24 ayrý lokasyonda yaklaþýk 10 bin çalýþanýyla hizmet veren AssisTT, bir müþteri irtibat noktasýdýr. Türk Telekom grubuna ek olarak birçok kamu kurumu ve özel þirketlere stratejik yol arkadaþý olarak hizmet vermektedir. Kurtköy de düzenlenen 4. Mahalli At Yarýþlarý bu sene de yoðun ilgi gördü. Yarýþmada dereceye girenlere kupalarý teslim edildi. larýn ikici gününde Sapanca Belediyesi güreþ takýmýnda öðrenci olan çocuklar seyircilere minderde hünerlerini gösterdi. Mahalli At Yarýþlarý nýn en ilgi çekici bölümü ise Gösteri Yarýþý nda yaþandý. Geçen sene ünlü türkücü Ýsmail Türüt ün yarýþtýðý bu kategorinin bu seneki konuðu AK Parti Sakarya Milletvekili Ali Ýhsan Yavuz oldu. Yavuz un at üzerindeki imtihaný seyirciler tarafýndan tam not aldý. SAYDER Mahalli At Yarýþlarýnda, Rahvan, Arap Atlarý, Ýngiliz Atlarý ve Dörtnala kategorilerinin birincilerine kupa ve madalya takdimi, sponsorlara teþekkür plaketi sunuldu. SAYDER Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz Emil, baþta Sapanca Belediye Baþkaný Doç. Dr Aydýn Yýlmazer dahil olmak üzere yarýþlarýn organizasyonunda emeði geçen herkese teþekkür ederken, Sapanca dýþýnda Ýzmir, Konya, Balýkesir, Bursa, Kastamonu, Çorum, Bilecik, Bolu, Ýstanbul, Edirne ve Kýrklareli nden gelen davetlilerin güzel bir yarýþa tanýk olduklarý için memnuniyet duyduklarýný söyledi. (ÝHA)

7 Stadyum alanýnda AVM ya da otel olmayacak Baþkan Külcü, Belediye Meclisi nde yeni imar düzenlemesi hakkýnda bilgi verdi. Yeni stad yapýlmadan eskisi neden yýkýlýyor? Belediye Meclisi MHP Üyesi Ali Beyaz, Belediye Meclis Toplantýsý'nda yaptýðý gündem dýþý konuþmada, atýk su, evsel atýk ücretleri, müteahhitlerin Deðiþim Ortaklýk Payý ile ilgili þikayetlerini ve stadyumla ilgili konularý gündeme taþýdý. Beyaz, "Yenisi yapýlmadan eskisi neden yýkýlýyor?" diye sordu. Beyaz, meclis kürsüsünden yaptýðý konuþmasýnda ilk olarak su fiyatlarý, atýk su ve evsel atýk bedelinin vatandaþlar tarafýndan þikayet konusu olduðunu söyledi. Ardýndan özellikle müteahhitlerin þikayet ettiði bir konuyu gündeme getirerek cevap almak istediðini kaydeden Beyaz, "Deðiþim Ortaklýk Payý adý altýnda alýnan ücretlerin yüksekliðinden þikayet eden müteahhitler, sýrf bu nedenle farklý illerde yatýrým yapma arayýþýna giriyor." Erol TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, MHPBelediye Meclis Üyesi Ali Beyaz'ýn sorularýný cevaplandýrdýðý açýklamasýnda, mevcut stadyum alanýnýn yýkýlmadan yapýlmasýný kararlaþtýrdýklarý ihaleye katýlým olmadýðý için ikinci yolu denediklerini ayrýca söz konusu alana AVM ya da otel yapýlmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. SU TÜKETÝMÝ ÝLE ATIK BEDELÝNÝN DÝ- REKT ÝLGÝSÝ YOK Su konusunda yapýlan eleþtirilere katýlmadýðýný belirten Baþkan Külcü, kendi dönemi içerisinde 6 kez su zammýnýn gündeme geldiðini ve her defasýnda da çevre illerin ortalamasýný alarak ayarlama yaptýklarýný, araþtýrýldýðýnda su ücretlerinin yüksek olmadýðýnýn rahatlýkla görüleceðini ifade etti. Evsel atýk ve atýk su bedellerinin ise mevcut su tüketimi ile kýyaslanmamasý gerektiðine iþaret eden Külcü, "Her ikisi de ayný faturada belirtiliyor olmasýnýn tek nedeni, tek fatura üzerinden iþlem görmek ve iþlemleri hýzlandýrmak içindir. Ayný faturada su borcu çýkmayan bir mükellefin evsel atýk borcu çýkmasý, su tüketip tüketmemesi ile alakalý deðildir." KAZANAN MÝLLETÝN HAKKINI DA VE- RECEK Baþkan Külcü, Deðiþim Ortaklýk Payý'nýn ne anlama geldiðini açýkladýðý konuþmasýnda, plan deðiþikliði talep eden kiþilere verilen ilave kat karþýlýðýnda elde edilecek gelirin %10'unun belediyeye verilmesi anlamý taþýdýðýný açýkladý. Bunun kanunun verdiði bir hak olduðuna da dikkat çeken Baþkan Külcü, "Bundan kim neden rahatsýzlýk duyuyor anlamadým. Bundan rahatsýzlýk duyup ta baþka þehre gidenin yolu açýk olsun. Burada kanuna uygun bir kazanç varsa, belediyeye de %10'unu verecek. Bu kanuni bir yetkidir. Yakýnan müteahhit, kentsel dönüþüm kapsamý içinde bir gecekonduyu yýkýp yerine 40 daire kondururken, müteahhit nasýl ki kanuni haklarýný koruyorsa, biz de 240 bin kiþinin kanuni haklarýný koruyoruz." diye konuþtu. BEN DE YEÞÝL ALAN OLMASINI ÝSTE- RÝM AMA... Stadyum meselesi hakkýnda da açýklama yapan Baþkan Külcü, stadyum alanýnýn yeþil alan olarak býrakýlmasýnýn mükemmel olacaðýný, ancak mükemmelini de her zaman iyinin düþmaný olduðunu dile getirdi. Mükemmel için yýllarca beklenmesi gerektiðinin de altýný çizen Baþkan Külcü, ihtiyaçlarýn imkanlarla birlikte deðerlendirildiðini ifade etti. 100 milyon TL üzerinde bir maliyet söz konusu olduðunu belirten Baþkan Muzaffer Külcü, gayri menkulü devralmadýklarýný, sadece müdahale yetkilerinin bulunduðunu bildirdiði açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Söz konusu yerin 12 Aðustos'ta ihalesi var. Eskisi yýkýlmadan yenisi yapýlsýn diye de ihaleye çýktýk fakat talipli çýkmadý. Firmalar hesaplarýný yaparken 100 milyonun 1 yýllýk maliyetini de hesap ediyor. Þimdi kolaylaþtýrýcý yol olarak bunu teklif ettik. Belediyemiz toplam gelirden %42 pay alacak. Ýmar deðiþikliði konusu da, söz konusu alanda konut, market, kuaför yapýlarýnýn dýþýnda herhangi bir AVM ya da otele izin verilmeyeceðinin açýk ifadesi anlamý taþýmaktadýr. Ayrýca söz konusu alana ortalama 1200 konut sýðmaktadýr." Ali Beyaz'ýn gündeme getirdiði bir diðer konu ise stadyum hakkýnda oldu. Beyaz stadyum ihalesinden haberlerinin olmadýðýna iþaret ettiði konuþmasýnda, Çorum'da 20 bin lisanslý sporcu bulunduðunu, stadyumun yenisinin yapýlmadan eskisinin yýkýlmasý durumunda sportif faaliyetlerin askýya alýnma riski yer aldýðýný hatýrlattý. Beyaz ayrýca mevcut stadyum alanýnýn cezaevi yeri, kültür sitesi gibi park olarak Çorum'a kazandýrýlmasýnýn daha anlamlý olacaðýný belirterek, stadyum alanýnýn beton yýðýný haline gelmemesi gerektiðini bildirdi. Ýhalede imar deðiþikliði sonradan yapýlacaktýr ibaresi yer aldýðýný da hatýrlatarak konuþmasýna devam eden Ali Beyaz, bu ifadenin ne anlam taþýdýðýný, söz konusu alana yapýlacak 2 bin konut yapýldýðýnda ne alt yapýnýn ne de trafiðin bu yükü kaldýramayacaðýný vurguladý. Baþkan Külcü, inþaat çalýþmalarýný inceledi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve bazý meclis üyeleri, Belediye Hizmet Binasý nda bulunan teras kata yapýlan inþaat çalýþmasýný inceledi. Meclis toplantýsýndan sonra, inþaat alanýna geçen Külcü, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Baþkan Külcü, yeni bölümün tamamlanmasýyla birlikte, belediye hizmet binasýnda mekan bakýmýndan rahatlama yaþanacaðýný söyledi. Belediye 50 S plaka satacak Belediye Meclisi'nde alýnan kararla, Belediye 40'ý okul servisi, 10'u ise personel servisi için olmak üzere toplam 50 adet S plaka satacak. Ali Beyaz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve bazý meclis üyeleri, teras katýnda yapýlan çalýþmalarý inceledi. Artan talebin karþýlanmasý için servis sayýlarýnýn artmasý gerektiðine iþaret edilen talep, meclis üyeleri tarafýndan oy birliði ile onaylandý. SALI 4 AÐUSTOS Burunçiftlik kavþaðý, Türkiye nin gözdesi oldu Bosna Hersekli öðrencilere kýrtasiye malzemesi yardýmý Burunçiftlik Kavþaðý'nda yapýlan imar düzenlemesi sýrasýnda, Burunçiftlik Kavþaðý'na yapýlan alt geçidin, Türkiye'nin örnek çalýþmalarýndan birisi olduðunu belirten Baþkan Külcü, "Vaktinde yonca kavþak olarak planlanan kavþak, tüm geçitlere izin vermediði için ihtiyacý karþýlamýyordu. Çok geniþ bir alanda belediye tarafýndan kamulaþtýrma gerektiren planlamadan Karayollarý'ný vazgeçirdik ve bugün ki halini aldýrdýk. Yapý tamamlandýktan sonra bizzat Karayollarý Genel Müdürü imalatýný yaptýklarý hiç bir alt geçidin bu kadar yakýþýr halde olmadýðýný söyledi." Yonca kavþak projesinden vazgeçildikten sonra, çevrede kalan yeþil alan iþaretli alanlarda gereken düzenlemeleri yaptýklarýný bildiren Baþkan Külcü, imar komisyonu tarafýndan meclise gelen talebi meclis üyelerini oyuna sundu. Madde oy birliði ile kabul edildi. TOKÝ 2. Etap için gerekli düzenlemeler yapýldý TOKÝ tarafýndan Devane bölgesinde yapýlan 1. Etap çalýþmasýndan sonra, 2. Etap için de gereken imar düzenlemeleri yapýldý. 1. Bölge de yaþanan bazý sorunlarýn önceden halli için böyle bir karar gerektiðine iþaret eden Baþkan Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan talep edilen deðiþiklikleri yaptýklarýný bildirdi. Ýlgili madde oy çokluðu ile kabul edildi. Yunus Emre Enstitüsü tarafýndan baþlatýlan Bosna Hersek te Türkçe Öðreniyorum Projesi ne Çorum Belediyesi de kýrtasiye malzemesi ve çanta yardýmýnda bulunacak. Bosna Hersekli öðrencilerin Türkçe öðrenmesinin amaçlandýðý projede Çorum Belediyesi nden de hediye talebinde bulunulduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni eðitim yýlý öncesinde yardýmlarýn yapýlacaðýný söyledi. Meclis, yardým konusuyla ilgili maddeyi oy çokluðu ile kabul etti. 110 dönüm bað kampüs alanýna dahil edilecek Hitit Üniversitesi nin Kuzey Kampüs alanýnda yer alan 110 dönümlük bað alanýnda imar düzenlemesi yapýldý. Kuzel Kampüs çalýþmalarý içerisinde kalan Metropol arsasýna imar izni Çimento Fabrikasý altýnda yer alan aðaçlandýrma alaný imara açýldý. Kamuoyunda Metropol arsasý olarak bilinen 38 bin metrekare arsanýn 20 bin metrekarelik kýsmýnýn belediyeye geçtiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorrum da benzer þekilde bulunan arsalarýn sorunlanýný çözdüklerini, söz konusu alanla ilgili yaklaþýmlarýnýn da ayný olduðunu söyledi. CHP li Ýmar Komisyon Üyeleri nin uygun deðildir þerhi düþtüðü komisyon raporu, meclisin onayýna sunuldu. CHP Meclis Üyesi Özgür Kýlýç, gelinen noktaya çok üzüldüðünü, Þehitlik Anýtý nýn yanýnda konut alanýnýn olmasýnýn uygun olmadýðýný ifade etti. CHP Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, Baþkan Ýmar komisyonu tarafýndan meclise gelen talep meclis üyelerini oyuna sundu. Benzinlik alanýna yeni düzenleme Belediye eski benzinlik yeri ile ilgili yeni düzenleme yapýldý. Satýþ sonrasýnda yapýlan düzenlemelerin mahkeme tarafýndan iptal edildiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahkeme kararlarýný da göz önünde bulundurarak yeni bir düzenleme yaptýklarýný açýkladý. Devane 1. Etap çalýþmasýndan sonra, 2. Etap için de gereken imar düzenlemeleri yapýldý. bað alanlarý ile ilgili imar planý deðiþikliði, meclis üyelerinde oy birliði ile kabul edilerek onaylandý. Böylece söz konusu alanýn kampüs alanýna katýlmasý ile ilgili sorun aþýlmýþ oldu. Külcü ye söz konusu arsanýn mülk sahipleri tarafýndan ne zaman alýndýðýný sordu. Baþkan Külcü, bu soruya Bilmiyorum ben ozaman lisede okuyordum. cevabýný verdi. Yapýlan yeni düzenleme ile birlikte söz konusu alanda 8 katlý yapýlaþmaya oy çokluðu ile izin verildi. Çimento Fabrikasý altýnda yer alan aðaçlandýrma alaný imara açýldý. Satýþ öncesinde gerekli imar deðiþikliði yapýlacaðýnýn sözünü verdiklerini de hatýrlatan Baþkan Külcü, Çorum a yeni bir turism tesisi yapýlmasýnýn önünü açtýklarýný söyledi. CHP li imar komisyon üyelerinin þerh koyarak itiraz ettiði madde, oy çokluðu ile kabul edildi.

8 8 SALI 4 AÐUSTOS 2015 Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak 3 gün evini aramayýnca ailesi seferber oldu Bayat'ta 50 yaþýndaki B.Ü, asker arkadaþýna misafir olacaðýný söyleyip evinden ayrýldýktan sonra kendisinden 3 gün boyunca haber alamayan ailesi aramak için seferber oldu. Babasýnýn kaybolduðunu jandarmaya bildiren oðlu Ý.U. babasýnýn Çorum'a arýzalý hýzar motorunu tamir ettirmek için gittiðini, tamircinin kapalý olmasý üzerine kendisini telefonla arayýp, asker arkadaþýna misafir olacaðýný söylediðini anlattý. Babasýyla telefon iletiþimi de kuramayan Ý.U., çareyi resmi makamlardan yardým istemekte buldu. Aramalar devam ederken, 50 yaþýndaki baba B.U.'nun evine kendiliðinden dönmesi, telaþ çeken aileyi sevince boðdu. (Haber Merkezi) Armut aðacýndan düþüp öldü Kargý Güney Köyü'nde aðaçtan düþen 65 yaþýndaki kadýn, hayatýný kaybetti. Tüm köyü yasa boðan kaza, M.K.'nin bahçesinde bulunan armut aðacýna, armut toplamak için çýkmasý üzerine yaþandý. Aðaçta dengesini kaybederek yere düþen yaþlý kadýn, olay yerinde hayatýný kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcýsý'nýn incelemesinden sonra, yaþlý kadýnýn cenazesi ailesine teslim edildi. (Haber Merkezi) Otomobil su kanalýna uçtu, 1 ölü 2 yaralý Sungurlu-Çorum Karayolu nun 8. kilometresinde meydana gelen trafik kazasýnda 83 yaþýndaki K.S. hayatýný kaybetti. A.S. nin (45) kullandýðý araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun saðýnda bulunan su kanalýna girerek takla attý. Otomobilde yolcu olarak bulunan 83 yaþýndaki K.S. olay yerinde hayatýný kaybederken, sürücünün yara almadan kurtulduðu kazada, otomobilde bulunan F.S. (45) ve E.S. de (10) kazayý hafif yaralý olarak atlattý. (Haber Merkezi) RECEP MEBET Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Kurumun Turgut Özal Ýþ Merkezi ndeki ofisinde gerçekleþen ziyarette BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk ile BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen de hazýr bulundu. HEDEFÝMÝZ ÇORUM U DAHA ÝLERÝ TAÞIMAK Çorum yerel basýnýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir seviyede olduðunu belirten Ahmet Kara, Basýn Ýlan Kurumu nun desteðiyle yerel medyanýn daha ileri bir düzeye eriþeceðinden þüphem yok Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma özgürlüðü açýsýndan taþýdýðý öneme dikkat çeken Vali Kara, kamu hizmeti veren basýn mensuplarýný mesai arkadaþý olarak gördüðünü vurguladý. Ýdareciler açýsýndan gazetecilerin en büyük destekçi konumunda olduðunu anlatan Kara, Haberlerle ortaya konan bilgi ve geliþmeler, bazen idarecilerin dikkatinden kaçan bir meseleyi gündeme taþýyabiliyor. Yapýcý eleþtirilerle ifade edilen meseleler de gerçekten idarecilere yol gösteriyor tespitinde bulundu. Yerel basýn mensuplarýnýn taþýdýðý mesleki sorumluluða da iþaret eden Kara, Bu mesleði yürütenler, Çorum u nasýl daha ileri götürebiliriz derdinde olmalý diye konuþtu. Çorumlu basýn mensuplarýyla düzeyli bir iliþki içinde olduðunu ifade eden Kara, düzenlediði basýn toplantýlarýyla idari hizmetleri ve geliþmeleri kamuoyuyla paylaþtýðýný dile getirdi. GAZETECÝLÝK ÖNEMLÝ BÝR MESLEK Çorum basýnýn kalite açýsýndan iyi durumda olduðunu vurgulayan Vali Ahmet Kara, yerel gazeteciliðin þehirlerin geliþimi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný kaydetti. Sabahlarý gazete okumadan evden çýkmam diyen Ahmet Kara, kahvaltýdan önce mutlaka yerel ve yaygýn basýnda yer alan haberleri okuduðunu söyledi. Kara, þöyle konuþtu: Gazetecilik önemli bir meslek. Sadece kamu hizmeti yapmýyorsunuz, bu memleket için ciddi bir emek ortaya koyuyorsunuz. O nedenle belki de en güzel kamu hizmetini gazeteciler yapýyor. Bu mesleði yürütenler, Çorum u nasýl daha ileri götürebiliriz derdinde olmalý. Gazetecilik bu açýdan uzmanlýk gerektiren bir iþ. Eleþtirmek de elbette gazetecilerin hakký, zira bazen uyarmak hatýrlatmak gerekir. Hepimiz hizmet bohçasýnýn bir köþesinden tutacaðýz. Daha önceki mesajlarýmda da dile getirdiðim üzere bu görevde yanlýþýmýz ve eksiðimiz olabilir ama ihmalimiz asla olmaz. Yerel basýnýmýzla el ele Çorum a hizmet etmeye devam edeceðiz. BOLLUK: AMACIMIZ ÇORUM BASININI GÜÇLENDÝRMEK Ziyaretinden dolayý Vali Kara ya þükranlarýný ifade eden BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk, kurumsal hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Basýn Ýlan Kurumu nun amacýnýn Anadolu basýnýnýn geliþimine katkýda bulunmak olduðunu belirten Osman Bolluk, Çorum yerel medyasýnýn bu açýdan iyi bir yerde olduðunu kaydetti. Amacýmýz Çorum basýnýný güçlendirmek diyen Bolluk, bu doðrultuda çeþitli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çorum Valisi Ahmet Kara, BÝK Þubesi ni ziyaret etti. ERZEN: BÝK, YEREL BASININ STANDARTLARINI YÜKSELTÝYOR BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen, Basýn Ýlan Kurumu nun sunduðu hizmetlerle yerel basýnýn standartlarýný yükseltmeyi gaye edindiðini söyledi. Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi olarak iki dönemdir BÝK Genel Kurulu nda görev aldýðýný belirten Þevket Erzen, toplantýlarda gündeme taþýdýðý konularla yerel medyanýn geliþimi ve desteklenmesi için çalýþtýðýný kaydetti. Basýn camiasýnda birlik ve beraberliðin önemini de vurgulayan Erzen, Basýn-yayýn alanýndaki sivil toplum kuruluþlarýnýn týpký Barolar gibi demokratik ve özerk meslek kuruluþlarýna dönüþmesi gerektiðine inanýyorum. Yerel basýnýn böyle bir yapýya kavuþmasý için de gerek BÝK gerekse diðer platformlarda temennilerimizi dile getiriyorum diye konuþtu. Gazetecilik mesleði üzerine deðerlendirmelerin yapýldýðý ziyaret, günün anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi. Alaca da kaza, 1 i aðýr 7 yaralý Alaca Gerdekkaya Mevkii'nde yaþanan kazada, bir kiþi aðýr olmak üzere toplam 7 kiþi yaralandý. M.K'nin (58) kullandýðý araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle birlikte yolun saðýnda bulunan su hendeðine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan M.C. (50), M.C. (60), M.A. (56), D.C. (59), H.K. (57) ve A.C. (41) yaralandý. Yaralýlar Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, durumu aðýr olan A.C. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. (Haber Merkezi) Hatalý park zincirleme kaza getirdi, 5 yaralý Ortaköy Karaca Köyü mevkiinde arýzalanan bir minibüsün hatalý parký, üç aracýn kaza yapmasýna neden oldu. A.Ý.K. (37) kullandýðý minibüsün arýzalanmasý üzerine yolun saðýna park etti. Arkadan gelen R.N.A. (22) minibüsü geçmek için þerit deðiþtirdiðinde olan oldu ve karþýdan gelen iki ayrý araçla çarpýþtý. Kazada her üç aracýn sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunan iki kiþi olmak üzere toplam 5 kiþi yaralandý. (Haber Merkezi) 8 aðrý kesici içti, ölümden döndü Aðrýyan diþinin sancýsýna dayanamayan 19 yaþýndaki genç kýz, kýsa aralýklarla içtiði 8 aðrý kesici yüzünden zehirlendi. 4 adet aðrý kesici içtikten sonra aðrýsý dinmeyen E.S. isimli genç kýz, bir süre sonra 4 adet antibiyotik daha içti. Kýsa sürede zehirlenme belirtisi gösteren genç kýz, kaldýrýldýðý acil serviste midesi yýkanarak kurtarýldý. (Haber Merkezi) Ýl Genel Meclisi Üyeleri, bir aylýk aranýn ardýndan dün düzenlenen toplantýda bir araya geldiler. Meclis tatilden döndü RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý baþladý. Temmuz ayýnda tatil yapan Ýl Genel Meclisi Üyeleri, bir aylýk aranýn ardýndan dün düzenlenen toplantýda bir araya geldiler. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýda katip üyeler Aziz Sarüce ve Erhan Akar da hazýr bulundu. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantýda bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý okunup oylandý. GÜNDEMÝ BAÞ- KAN BELÝRLEYE- CEK Aðustos ayýnýn ilk Toplantý, Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþti. Toplantýda Ýl Özel tespitinin görüþüldüðü Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü kez ilçeye baðlý Kert- toplantýda ayrýca Mer yýlý bütçesi Huzurevi Proje Giderleri resi ve Karagöz Köyleme, Hýzýrdede, Kadýde- ekonomik kodundaki rine ait yerleþik alan ve 250 bin TL ödeneðin civarý tespiti ile ilgili Plan Proje Yatýrým ve olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca Ýnþaat Müdürlüðü bütçesindeki ayný amaçlý hazýrlanan raporlar görüþülerek karara bað- kaleme aktarýlmasý da görüþüldü. landý. Çorum Merkeze Ýl Genel Meclisi baðlý Küçükdüvenci, toplantýlarý, bugün saat Mecidiyekavak, Mislerovacýðý ve Küçükgülü- oturumla devam ede da gerçekleþecek cek köylerine ait yerleþik alan ve civarý cek. sýnýr oturumu olan toplantýda Ýl Genel Meclisi gündeminin belirlenmesi konusunda yetki, Meclis Baþkaný na verildi yýlý Aðustos ayý gündeminin Meclis in bilgisine sunulmasý ve gündem maddelerinin daðýlýmlarýnýn periyodik olarak belirlenmesi konusundaki yönetmelik gereði Baþkan Halil Ýbrahim Kaya yapýlan oylama ile yetkili kýlýndý. Meclis te teröre karþý saðduyu çaðrýsý Gün, birlik ve beraberlik günü RECEP MEBET Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca, terör olaylarýný lanetleyerek saðduyu çaðrýsýnda bulundu. Dün gerçekleþen Meclis toplantýsýnda gündem dýþý söz alan Nurettin Karaca, Terör nereden gelirse gelsin, ülke olarak milletçe el ele karþý durmalýyýz Gün, birlik ve beraberlik günü diyen Karaca, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Son zamanlarda meydana gelen terör olaylarýnda askerimiz, polisimiz ve vtandaþlarýmýz þehit edildi. Öncelikle þehitlerimize Allah tan rahmet diliyorum. Hükûmetimizin birlik, beraberlik ve kardeþçe bu topraklarda yaþama adýna, kaynaklarýmýzýn heba olmamasý ve ülke olarak daha güçlü olmamýz adýna Nurettin Karaca attýðý barýþ adýmlarý birilerini ciddi þekilde rahatsýz etmiþ ve kanlý terör eylemleri yeniden baþlatýlmýþtýr. Bu noktada ülkemizin güvenliði açýsýndan, güvenlik güçlerimizce terör yuvalarýna gerekli cevap en þiddetli ve misliyle verilmiþ, inlerine kadar girilmiþ ve kamplarý yerle bir edilmiþtir. Ülke olarak milletçe el ele, beraberce, terör nereden gelirse gelsin karþý durmalýyýz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Þu bilinmelidir ki bu necip millete kimse diz çöktüremeyecek, bizi asla Suriye ve Irak taki kaos ortamýna sürükleyemeyecektir. Bunun en büyük teminatý da tarihimizden aldýðýmýz, Lazý yla, Çerkezi yle, Kürdü yle, Türk üyle büyük bir millet olma mirasýmýzdýr. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nýn ardýndan gerçekleþen AK Parti Grup Toplantýsý nda da ülke gündemindeki terör olaylarý ele alýndý. Hitit Gýda Fatih Þubesi açýlýþý bugün MURAT ÇETÝN Çorum un yerel marketlerinden Hitit Gýda, 9. maðazasýný Fatih Caddesi nde hizmete sunacak. Ailenizin Marketi sloganýyla faaliyet gösteren Hitit Gýda nýn Fatih Þubesi bugün saat te hizmete açýlacak. Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi numara 53/A da gerçekleþecek açýlýþa tüm Çorum halký davet edildi. 1 yaþýndaki çocuk hareket halindeki araçtan düþtü Hamit Kaplan Caddesi üzerinde yaþanan kaza, yürekleri aðýzlara getirdi. 1 yaþýndaki A. K. isimli kýzý ile birlikte aracýnda giden anne, açýlan arka kapýdan bebeðinin düþtüðünü gördü. Olayýn paniði ile arabadan kendisini dýþarý atan anne T.K. (36) ve bebeði ikinci bir kaza daha yaþadý. Telaþlý annenin el frenini çekmeyi unuttuðu otomobil, geri geri gelerek bu kez de anneyi yaraladý. Anne ve çocuðunun hafif yaralanmayla atlattýðý kaza, çevre sakinlerini de þaþkýna çevirirken, acil servisteki tedavilerinin ardýndan taburcu edildi. (Haber Merkezi)

9 SALI 4 AÐUSTOS Özdoðan Apart yeni sezona hazýr RECEP MEBET Özcan Özdoðan ýn kurucusu olduðu Özdoðan Apart, yeni akademik yýla hazýr. Özdoðan Apart, Hitit Üniversitesi öðrenci kayýtlarýyla eþ zamanlý olarak yeni sezon kayýtlarýna baþladý yýlýnda hizmete açýlan Özdoðan Apart ýn erkek öðrencilerin Çorum daki sýcak yuvasý olduðunu belirten Ýþletme Müdürü Oktay Coþkuner, Nezih bir ortamda barýnma imkanýnýn yaný sýra yemek ve servis hizmetlerini de bir arada sunuyoruz Eviniz kadar rahat sloganýyla faaliyet gösteren apartýn öðrencilerin ihtiyaçlarý düþünülerek donatýldýðýný anlatan Oktay Coþkuner, Çorum a tayin olan memurlara ve ilçelerden öðrenim için merkeze gelen lise öðren- cilerine de barýnma imkaný sunduklarýný kaydetti. Coþkuner, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Özdoðan Apart, yerleþim yeri olarak Çorum'un en güzide ve merkezi semtlerinden biri olan Bahçelievler de bulunuyor. Hemen yaný baþýnda sinema salonlarý, kafeler, alýþveriþ merkezleri, spor salonlarýnýn yer aldýðý apartýmýz, öðrencilerin ra- Özcan Özdoðan ýn kurucusu olduðu Özdoðan Apart, yeni akademik yýla hazýr. Ýþletme Müdürü Oktay Coþkuner, yeni sezon kayýtlarýnýn baþladýðýný duyurdu. hat ve huzuru açýsýndan da eþsiz bir konumda. 7 katlý apartýmýzda 48 oda yer alýyor. Bunlardan 24 ü tek kiþilik, 12 si çift kiþilik, 12 si ise dört kiþilik. Toplamda 100 e yakýn kapasiteye sahip apartýmýzda üniversite kayýtlarýyla birlikte öðrenci kayýtlarýna baþladýk. Yeni sezona yeniliklerle merhaba diyen apartýmýzda kablosuz internet aðý, sabahlarý kahvaltý ve akþam yemeði imkaný sunuyoruz. Bütün odalarýmýzda duþakabinli banyo, tuvalet ve 24 saat sýcak su bulunuyor. Uzun kýþ mevsimlerinde yerden ýsýtma sistemiyle sýmsýcak bir ortamda rahat çalýþma ve dinlenme olanaklarýna sahip olan öðrencilerimize, evlerindeki tatlarý aratmayacak lezzetli yemeklerimizi hijyenik koþullar dahilinde, apartýmýzýn bünyesinde bulunan profesyonel aþçýlarýmýzla özenle hazýrlýyoruz. Öðrencilerimiz, yemekhanemiz bünyesinde bulunan kantinimizden saatleri arasýnda faydalanabiliyor. Ayrýca kütüphane, Digitürk yayýnlarýnýn yer aldýðý büyük ekran televizyon ile her kattaki bilgisayar odalarýmýz da ücretsiz olarak öðrencilerimizin hizmetinde. Apartýmýz bünyesinde bulunan çamaþýrhanemizden cüzzi bir ücret karþýlýðý faydalanabilen öðrencilerimizin okullarýna ulaþýmýný rahatça saðlayabilmeleri için ücretsiz servis imkanýmýz da var. Hizmet mekanýmýzý yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Bahabey Caddesi Þenyurt 2. Sokak Özdoðanlar Sitesi numara 24 te faaliyet gösteren Özdoðan Apart a davet ediyoruz. Çakýr&Sami yenilendi Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu yenilenen yüzüyle hizmete girdi. RECEP MEBET Sami ve Ahmet Özer kardeþlerin sahibi olduðu Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu yenilenen yüzüyle hizmete girdi. Ýnönü Caddesi numara 87/A da faaliyet gösteren Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu, yapýlan tadilat çalýþmalarýnýn ardýndan fiziki kapasitesini üç kat artýrdý. Yapýlan yenilik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ýþletme Müdürü Ferit Özer, Meþhur tandýr kebabýmýzý 4 katlý binamýzda müþterilerimizin beðenisine sunmaya devam ediyoruz 1952 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nun son 35 yýldýr ayný adreste hizmet verdiðini anlatan Ferit Özer, Yenilenen nezih ve ferah mekanýmýzla haftanýn 7 günü saatleri arasýnda müþterilerimizin hizmetindeyiz diye konuþtu. Daha önce tek kat üzerinde faaliyet gösteren restoranýn, yenilenen asansörlü binasýnda aile ve toplantý salonlarý, mescid ve teras gibi bölümleri de hizmete sunduðunu belirten Özer, ýzgara ve pide çeþitleriyle de iddialý olduklarýnýn altýný çizdi. Özer, damak zevkine önem veren herkesi yenilenen Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu na davet etti. Sami ve Ahmet Özer kardeþler Çakýr&Sami Tandýr Kebap, Ýnönü Caddesi nde Yenilenen restoran deneyimli kadrosuyla da iddialý. Cengiz ile Tuba evlendi Tezcan ve Mehrali Aileleri nin mutlu günü Cengiz ile Tuba hayatýný birleþtirdi. RECEP MEBET Özdoðan Apart, Bahabey Caddesi Þenyurt 2. Sokak Özdoðanlar Sitesi numara 24 te hizmet veriyor. Hýþýroðlu Kuruyemiþ çalýþanlarýndan Cengiz Tezcan, Tuba Mehrali ile hayatýný birleþtirdi. Ya s e m i n - K e m a l Mehrali çiftinin kýzý Tuba, Mahire-merhum Osman Tezcan çiftinin oðlu Cengiz ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü Alyans Düðün Erdem Sakýnmaz ýn kýydýðý nikahta Cengiz Hýþýroðlu ve Ýhsan Yýldýzer þahit oldu. Salonu nda düzenlenen düðün törenine Tezcan ve Mehrali Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Cengiz Hýþýroðlu ve Ýhsan Yýldýzer yaptý. Ýkramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Tuba-Cengiz Tezcan çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

10 10 SALI 4 AÐUSTOS 2015 Boðazköy Yaz Okulu projesiyle bir ilk hayata geçirildi. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Hitit Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan Boðazköy Yaz Okulu projesiyle dünyada ilk kez Türk ve yabancý uyruklu öðrenciler, uzmanlar eþliðinde orijinal belgelerden yararlanarak eskiçað dili olan Hititçe üzerinde bilimsel çalýþma yaptý. Kültür Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü izniyle Boðazköy- Hattuþa Örenyeri kazý çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Müzesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi, Ýstanbul Üniversitesi ve Almanya dan Würzburg Julius Maximilianus Üniversitesi (Altorientalistik Enstitüsü) iþ birliðiyle Boðazköy Yaz Okulu projesi hayata geçirildi. Proje kapsamýnda Türk ve yabancý uyruklu öðrenciler, uzmanlar eþliðinde orijinal belgelerden yararlanarak eskiçað dili olan Hititçe üzerinde bilimsel çalýþma yaptý. Uluslararasý projeyle ayný zamanda Hititoloji sahasýnda çalýþacak nitelikli eleman ve uzman yetiþtirilmesi, istihdamýna katkýda bulunulmasý, kazýlarda eserleri yakýndan görme fýrsatý ve bulunuþundan depoya kaldýrýlýþýna kadar geçen sürede, eserlerin nasýl çalýþýldýðýný öðrenme þansýna sahip olan Arkeoloji öðrencileri gibi Hititoloji öðrencilerinin de çivi yazýlý tablet-tablet parçasý yada yazýtlý bir mühür-mühür baskýsý-kaya anýtý gibi sýnýrlý sayýda bulunan eserleri çalýþma deneyimi elde etti.(ýha) Kayýplarýmýzý geri istiyoruz Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, dün itibariyle baþlayan toplu sözleþme görüþmelerine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Açýklamasýna, son günlerde yaþanan terör olaylarý nedeniyle verdiðimiz þehitlerimize Allah tan rahmet, Türk milletine de baþsaðlýðý dileyerek baþlayan Çam, þunlarý söyledi; 4688 sayýlý kanunun toplu sözleþme görüþmeleri malumunuz üzere 2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2016 ve 2017 yýllarý ücret ve sosyal haklarýnýn belirleneceði Toplu Sözleþme görüþmeleri bugün itibariyle baþlamýþtýr. Görüþmelere en çok üyeye sahip 3 büyük memur Konfederasyonu katýlacaktýr. Ancak, imza yetkisi en çok üyeye sahip Konfederasyonun elindedir. Türk Büro Sen olarak bizler bu toplu sözleþme sürecini sadece mali ve sosyal haklarla sýnýrlanarak memurlarýmýzýn yer deðiþtirme, atama, yükselme, disiplin, unvan deðiþikliði gibi sorunlarýný yok saymaktýr. Memurlarýn sorunlarý adeta masadan kaçýrýlmaktadýr. Bu haliyle 2012 yýlýnda 4688 sayýlý Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleþme Kanununda yapýlan deðiþiklikler aþamasýnda da dile getirdiðimiz eksiklikler nedeniyle bugün yapýlacak olan toplu sözleþme sürecinde memurlar tam anlamýyla temsil edilememektedir. 2.6 milyon memur ve 1.9 milyon emeklinin kaderi bir tek kiþinin iradesine teslim edilmektedir. Bu nedenle 4688 sayýlý kanunda acil deðiþiklik yapýlarak memurlarýn toplu sözleþme masasýnda tam olarak temsil edilmesi saðlanmalýdýr. Bu Yasa memurlarýn yasasý deðil, siyasi iktidarýn ve onun yol arkadaþý sözde sendikanýn yasasýdýr. Bu yasa acilen deðiþtirilmelidir. 2 yýl önce yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen ile yapýlan toplu sözleþmede memurlar önemli kayýplara uðramýþtýr. Özellikle 2014 yýlýnda yapýlan seyyanen 123 TL'lik zam, yýllýk enflasyonun altýnda kalmýþ, her memur ve emekli aylýk ortalama olarak 75 TL kayba uðramýþtýr. Ayrýca, toplu sözleþmelerde yüksek vergi dilimleri sebebiyle memurlarýn yaþayacaðý kayýplar dikkate alýnmadýðý için, 2015 yýlý ücret artýþlarý da vergiye gitmiþtir. Bilindiði gibi Gelir Vergisi dilimlerinde yýllýk 12 bin TL'ye kadar olan gelirlerden %15, yýllýk 12 bin TL'yi geçen gelirlerden ise %20 oranýnda vergi alýnmaktadýr yýlýnda memurlarýmýzýn bir bölümü 4. (Nisan) aydan, bir bölümü ise 6. (Haziran) aydan itibaren %20'lik vergi dilimi kapsamýna girmeleri nedeniyle aylýk %5 vergi kaybýna uðramaktadýr. Bu nedenle 2015 yýlý için öngörülen %3+3 ücret artýþý vergiye gitmektedir. Sami Çam GEÇMÝÞ DÖNEMÝ HESAPLAÞMADAN YENÝ DÖNEMÝN HESABINA BAKILMAMALI Masada geçtiðimiz dönemde iki günde yangýndan mal kaçýrýr gibi 2 toplantý sonrasýnda imzalanan toplu sözleþmenin memur ve emeklilerimizin bütçesinde yarattýðý tahribatýn tazminini talep etmeden, 2016 ve 2017 yýllarýnýn zamlarýný görüþmeye geçecek sendika ve konfederasyonlarýn, daha ilk günden memurlarý yine satacaðýný þimdiden ilan ediyoruz. Bu nedenle 2016 ve 2017 yýllarýnýn maaþ zammý belirlenmeden önce, 2013 yýlýnda gerçekleþtirilen toplu sözleþme fiyaskosunun yaralarýnýn sarýlmasýnýn zorunluluðunu ýsrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yýllarýný geri istiyoruz. Biz bu zararý, 2014 ve 2015 yýllarý için toplam 2 bin lira olarak hesapladýk ve bunun da 2016 yýlý içerisinde 4 eþit taksit halinde ödenmesini talep ediyoruz yýlýnda Memur-Sen tarafýndan imzalanan Toplu sözleþme felaketinin yol açtýðý zararlarýn 2016 ve sonrasýnda da telafi edilmesi için tarihinden geçerli olmak üzere % 10 telafi zammý istiyoruz. Mali olarak, 2016 yýlýnda Toplam: %16 +6 ve taban aylýðýna yansýtýlmak üzere seyyanen net 100 TL zam talebimiz var yýlý için: %10+%10 ve taban aylýðýna yansýtýlmak üzere seyyanen net 150 TL zam talebimiz var. Mali taleplerimizin yanýnda ayrýca, 11 hizmet koluna yönelik taleplerimiz de bulunmaktadýr. Mali taleplerimiz; 2016 yýlý için en düþük dereceli memur maaþýna telafi zammý, refah payý gibi ödemeler dahil olmak üzere 583,43 TL; ortalama memur maaþýna ise 680,77 TL zam içermektedir. Toplamda 4,5 milyon çalýþan ve emekli 2016 ve 2017 yýllarýnda enflasyon ve vergi yükünün altýnda ezilecekleri korkusu içinde toplu sözleþme sonuçlarýný beklemektedir. MEMUR SEN MEMURU MAÐDUR EDECEK Dün baþlayan Toplu Sözleþme görüþmelerinde mutabakata imza atacak olan Konfederasyonun, 2 yýl önce yapýlan Toplu Sözleþme mutabakatýnýn altýnda imzasý olan Memur-Sen olmasý memur ve memur emeklilerini endiþe ve ümitsizliðe sevk etmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak biz de, siyasi iktidara yakýnlýðý ile bilinen Memur-Sen'in 2016 ve 2017 yýllarý için geçerli olacak Toplu Sözleþmede, yine hükümet yanlýsý bir anlayýþla memurlarý maðdur edeceði endiþesi içindeyiz. Bu nedenle memurlarýn ne ekonomik, ne de sosyal haklarýnda önemli bir iyileþtirme olmasýný beklemiyoruz. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, memur ve memur emeklilerinin 2014 ve 2015 yýllarýnda olduðu gibi, 2016 ve 2017 yýllarýnda da haklarýnýn hükümete peþkeþ çekilmemesi için þimdiden uyarýyoruz. Baþta geçmiþ yýllardaki kayýplarýmýzýn telafisi olmak üzere, memur ve memur emeklilerimizin insanca bir yaþama kavuþacaðý sonucun çýkmamasý halinde, hem yetkili Konfederasyonu ve hem de hükümeti her platformda protesto edeceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz. Hititoloji öðrencileri ýnýrlý sayýda bulunan eserleri çalýþma deneyimi elde etti Proje kapsamýnda Türk ve yabancý uyruklu öðrenciler bir araya geldi. 7/24 Tekbir, Tehlil, Naz, Niyaz... 2 EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ H. Mustafa AKTAÞ Ramazan umresindeyiz ve ilk durak Mekke. Hayýr, hayýr.. Mekke deðil Beytullah. Allah ý evi. Görür görmez Allahü Ekber, Lebbeyk, Allahümme lebbeyk deyiveriyor dillerimiz. Beytullah karþýmýzda. Ýkili(eþim ve ben) isek genellikle geceleri metaf alanýnda tavaftayýz. Arkasýndan namaz ve niyaz. Tavaf namazýnýn peþinden yaptýðýmýz duada Mevla ya ne nazlar, ne nazlar yapýyoruz. Yaptýðýmýz þu naz ve niyaza bakýn: Rabbimiz! Tavafýmýzý ve namazýmýzý bizden kabul eyle. Þüphesiz ki sen her þeyi iþiten ve bilensin Allahým! Ben senin kulunum. Birçok günahlarla ve kötülüklerle huzuruna geldim. Burasý ise cehennem ateþinden sana sýðýnma makamýdýr. Beni baðýþla. Çünkü sen çok baðýþlayan ve çok merhamet edensin. Allah`ým! Þu yüce makamda affedilmemiþ günahýmý býrakma; her türlü gam, keder ve sýkýntýlardan kurtar. Ýhtiyaçlarýmýza kolayca sahip olmayý nasip eyle. Ýþlerimizi kolay, günlümüzü ferah, kalplerimizi nurlu ve her iþimizin sonunu hayýrlý eyle Amin. Ýþte böyle 7/24 tekbir, tehlil, naz ve niyaz halindeyiz. Gece gündüz her dakika Kâbe tavaf ediliyor, mes a(sa y alaný) da sa y yapýlýyor. Gece 1(istirahat), ya da gündüz 1(güneþ-sýcaktan dolayý) sakin dediðiniz anlarda bile Kâbe yoðun oluyor. Baþkalarý da ayný düþününce sakinlik yoðunluða dönüþüyor. Ramazan içerisinde olan bütün Cuma larý Beytullah da kýldýk. Bu büyük bir þanstý. Yeterince deðerlendirebildik mi? Ne yazýk ki hayýr. Surete oradaydýk ama his ve ruh dünyamýz çoðu kere baþka yerlerdeydi. Umrenin tümü için de bunu söylemek mümkün. Beytullah karþýsýnda, secdede, Kâbe imamlarýnýn kýraat esnasýnda hüngür hüngür aðladýklarýný görünce göz pýnarlam mý kurudu, ne kadar taþ yürekliyim diye zemmettim kendimi. Ne zaman ki Kâbe den ayrýlma vaktinin gelip yaklaþtýðýnda ve ayrýlýrken tut tutabilirsen göz yaþlarýný, bu satýrlarý yazarken de duygulandýðým ve olduðu gibi. Ziyaretler ve ilave umreler Peygamberimizin doðduðu ev, içi kütüphane, dýþtan görüyorsunuz o kadar. Cin mescidi, Arafat-cebel-i rahmet, Mina, Müzdelife, Cebel-i Nur-Hira maðarasý, Sevr daðý-maðarasý, Cennetü l Mualla. Arafat hariç diðerlerini dýþtan sadece seyrettik Hac vesilesiyle bulunduðumuzda zaten hepsine gitmiþtik ve görmüþtük. Mekke ye ilk vardýðýmýzda yaptýðýmýz umrenin dýþýnda þirket aracýlýðýyla Hudeybiye ve Cirane umrelerini gerçekleþtirdik. Ayrýca oda arkadaþlarýmýz Fatih kardeþim ve Hüseyin abiyle birlikte Tenim e giderek bir umre daha yaptýk. Ramazan ýn son on günü ve Kadir gecesi Son 10 gün demek Ramazan a veda etme günleri demek. Her birinde Kadir Gecesi aramak. Buradan hareketle Kâbe imamlarý teravihin peþinden teheccüt namazý kýldýrmaya baþladýlar. Teheccüt e gece 12:45 de baþlanýyor ve her bir rekatta 2.5 sayfa okunuyor, ruku, secde, ka de ve kýyamlar tesbih namazý gibi uzun tutuluyor.. Gece 2:30 da vitirle birlikte namaz bitiyordu. Vitir namazýný 2+1 þeklinde kýlýnýyor ve son bir rekatýn rükuusundan kalkýnca Allâhümme'hdinî fi men hedeyte ve âfinî fi men âfeyte ve tevellenî fi men tevelleyte duasý okunuyor. Son 10 gün içinde kayýnvalideyi sýkýþtýrdým; her vakit Beytullah a gideceðiz diye. Dayanamadý, yaþý az deðil, mümkün olduðu kadar üzerine/üzerimize düþenleri yapmaya çalýþtýk. Kadir gecesi, ne kadar erken davranmaya çalýþsak da üçümüz birden gidince geç kaldýk Mescid-i Haram ýn sa y tarafýndaki bahçesine bile yaklaþamadýk, diðer yeni yapýlan bölümlerin bahçesine yönlendirdi askerler, orada yatsý ve teravihi kýldýk. Kayýnvalide için aldýðýmýz tekerlekli sandalyeyi vakýf denilen yere gece 11:40 da teslim ettim. Bir saat sonra teheccüt namazý var. Ertesi gün de Medine ye yolculuk. Çok üzgünüm, kadir gecesini beklediðimiz/istediðimiz gibi ihya edemedik. Çar naçar duam þu oldu hep: Allahým, halimizi görüyorsun. Nefsimize bu kadar güç yetirebiliyoruz. Azýmýzý çoða say Beytullah a veda Kadir gecesi sabahý eþimle birlikte veda tavafýmýzý yaptýk. Kayýnvalide gelemedi. Onunla yaptýðýmýz son tavafta belki gelemezsin buna veda olarak niyetlen demiþtik. Kim bilir bir daha bu kadar ne zaman yakýn olabiliriz diye hayýflandýk. Arkamýzý bir türlü dönüp gidemiyorduk ama her visalýn bir firaký vardý. Ayrýca Medine de Efendimiz bizi bekliyordu. 09:30 gibi Mekke deki otelimizden(el-cevheretül civar) ayrýldýk. Yaþlý gözlerle Beytullah yakýnýndan geçerken son kez el salladýk; selamladýk, vedalaþtýk. Medine ye varýþ Salavat getire getire Medine ye Ensar ýn yurduna giriyoruz. Ýkindi okunmak üzere hemen Mescid-i Nebi ye koþuyoruz. Otel odalarýmýz hazýr deðilmiþ iftar sonrasý yerleþeceðiz. Ýftarý Mescidi Nebi bahçesinde yapacaðýz. Ýkindi namazý peþinden Babü s-selam dan girip ilk selamýmýzý dostlarýyla birlikte Efendimize veriyoruz. Kýsýtlý da olsa Medine günlerimiz baþladý, otelimiz mescide çok yakýn el-cevheretü l feyrus. Medine de beþ gün kaldýk. Günlerimiz dolu dolu geçti diyebiliriz. Ziyaretler Mescid-i Gamame ve Cennet ül Baki yi grup hocasýyla ziyaret ettik. Mescid-i Kýbleteyn, Hendek Savaþýnýn yapýldýðý bölge(mesacid-i Seb a=yedi Mescidler), Mescid-i Kuba ve Uhud Þehitliði-Okçular tepesini þirketle. Hepsinden de güzel anýlar topladýk Uhud u, þehitliði, Ayneyn tepesini Þirketin Medine deki rehberi Mustafa hoca dan dinlerken göz yaþlarýmýz sel oldu aktý. Mustafa hoca orada ve diðer ziyaret yerlerindeki yaptýðý konuþma ve dualarla adeta gözlerimizin ve dizlerimizin baðýný çözdü. Nefesi gür, bilgisi ziyade olsun. Efendimizin ayaklarýnýn bastýðý topraklara basmak, çektiði sýkýntýlarý, sevinçleri hatta kokusunu hissedebilmek anlatýlmaz yaþanýr. Ah Uhud ah... Çok þey öðrettin bize. Dünyalýk nimetler uðruna âhiretin heba olabileceðini, Resulün sözünden çýkmamak gerektiðini.. Ýtaat etmemenin, gevþeklik göstermenin ve çekiþme içine girmenin sonucunu.. (Devam edecek)

11 SALI 4 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:22 Temmuz 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Bedbaht kiþi, unutulmuþ günahlarýný açýða vuran kimsedir.ebû Ali Cürcânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Enver Paþanýn Tacikistan'da öldürülmesi (1922) - Türkiye'de, ölçülen en sýcak günler (2010) Kurulamayan Hükûmet Seçimler yapýldý.. Meclis baþkaný, falan - filan derken hükümet çalýþmalarý devam ediyor.. AK Parti, tek parti iktidarýna yýllarca alýþmýþtý. Beklemediði bu durum onun hiçte hoþuna gitmedi. MHPile koalisyon beklentileri suya düþünce CHP ile ortaklýk çalýþmalarý devam ediyor. AK Parti nin niyeti, yeniden seçime gidip alýþtýðý ortamý tekrar kazanabilmek. Önümüzdeki günler bunu gösterecek. Bunlar öyle kolay iþler deðildir. NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ GÜLAY TOKATLIOÐLU (TEL: ) M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Her lider ve partinin on yýl iktidar zamaný olmuþtur. Demokrat Parti nin Menderes i, Demirel in Adalet Partisi, Özal ýn ANAP ý, AK Parti nin Erdoðan ý.. Hep böyle oldu. Ýktidar öyledir... Sonuna kadar zor gider.. Makam ve koltuk tatlýdýr. Bir anda vazgeçilecek þey deðildir.. Ama ülkeyi bu hale getiren, ekonomik seviyesini yükselten yine bu partilerdir. Bu kadar badireye raðmen, bu kadar anarþiye raðmen, bu kadar askeri ve de siyasi badirelere raðmen ülkenin baþýna gelenler, piþmiþ tavuðun baþýna gelmeyenler geldi. Daha neler gelecek bilmiyoruz.. Çok sýkýntýlar yaþandý, çok çileler çekildi. Artýk aklý selim ile hareket zamanýdýr. Anlayýþ ve ortak akýl zamanýdýr. Þahsýndan ziyade milleti düþünme zamanýdýr. O zaman hükümet kolay kurulur. DUYGU ECZANESÝ CEMÝLE DUYGU ÞAMLI (TEL: ) GAZÝ CAD. NO : 36/E - KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 7 Eþref Ertekin ( ) 17 Temmuz 1938 Ýki günüm baðda geçti. Kelik meselesi hala ikmal edilemedi. Sývacýlar, dülgerler hala çalýþýyorlar. 22 Temmuz 1938 (Arpagöz-Babaoðlu- Pamucak Köyleri Gezisi) Bugün taban ve tavaný çakýyorlar diye tahta aldýrdýlar. Hacý Elvan Aða Merzifon'a gitmiþ. Amelelerin baþýna bugün Amcam gitti. Pencere kayýtlarý ikmal edilmek üzere dediler. Birader Sadettin terzi Meroðlu Bekir usta ile Seydimlerin maðazadan bana elbiselik almýþlar. Ölçümü aldý. Þiranlý Þeyh oðlu Hacý Faik Efendi mevlit okutuyormuþ, davete gittik. Sonra Amcam ve Ýstanbulluoðlu Sofu Ýsmail Efendi ile Mebus Mustafa Bey'in kýz kardeþi Zakiye hanýma uðradýk. Bir saat kadar oturduk. Kahvesini içip evlere geldik. Bugün arkadaþ baðdan geldi. Mazlum oðlu Ahmet Aða vefat etmiþ. Öðle Cuma ile namazý kýlýndý, defnedildi. Allah rahmet etsin. Âmin. Pazar günü köylere gezmeye çýkan Halkevi Köycülük Þubesi ile ben de gittim. Saat altýda fýrka önünden kamyona binileceði tenbih edilmiþ. Azýk olarak et kavurmasý, salata için domates, yað-sirke, soðan alýnmasýný söylemiþlerdi. Geceden her þeyi hazýrladým. Sabah saat altýda bir sepetle azýðýmý ve pardösümü alýp evden çýktým. Fýrkanýn önüne vardým. Kimse yok. Henüz kütüphane de açýlmamýþ. Kendim açtým. Sonra hademe Mustafa Aða da geldi. Köycülük Þubesi Baþkaný Ýbrahim Bey de azýðýný almýþ geldi. Suböreði yaptýrmýþ. Sonra Matbaa Müdürü Þükrü ve Baþmuallim Mahir Bey de geldi. Simit aldýk çayla yedik. Saat yedi oldu. Hala otomobil yok. Akümülatörü boþalmýþ, yeniden cereyan alýyormuþ, dediler. Baytar Muavini de geldi. Oturduk. Bir de Hükümet tabibi de hasta imiþ, dediler. Ýbrahim Bey oraya gitti, geldi. Gönlü olmuþ, gidecek dediler. Fýrka Kâtibi Þevket Kayýþ'ýn da ailesi Havza'ya gidiyormuþ, onlarý kaptýkaçtýya bindirip yolcu etti. Kendisi de bize iþtirak etti. Kamyon da geldi On bandocu, Doktor, Baytar, Fýrka Kâtibi Þevket, Veznedar Mustafa, Ýbrahim, Mahir, Matbaacý Þükrü, Fotoðrafçý Hasan Basri, ben ve iki de köy kâtibi Ahmetler var idi. Birisi bizim komþu Kayyum oðlu Kadir'in oðlu Ahmet. Hepimiz kamyona bindik. Eþyalarýmýzý yanlarýmýza koyduk. Hareket ettik. Þehri çýkana kadar bando çaldý. Þehri çýktýk. Kýþlanýn önünden geçtik. Burun çiftlik fabrikasýný geçtik. Cenubi garbi (güney- batý) istikametinde ilerliyoruz. Köprü, Çukur Köþklü pýnarý geçtik, tepeyi aþtýk. Bozboða'ya vardýk. Köprü yýkýk. Çaydan geçtik. Burun köy, Sarýþýh sol tarafta görülüyordu. Hatap fabrikasýnýn yanýndan geçerken Koruma Memuru Bahri Efendi odasýnýn penceresinden bakýyormuþ, bir selam çakýp geçtik. Daha ileride solda bir deðirmeni, saðda yeni yapýlan Karakol binasýný geçtik Buralarda yolun bazý yerleri çok fena bir halde bozulmuþ. Amele çalýþýyor. Nihayet eski Karakola vardýk. Babaoðlu ve Pamucak köylerine dönüþte (gelirken) uðrayacaðýmýzý haber vermelerini jandarmalara tenbih ettiler. Daha ileride Pamucak'ýn hizasýndan sola saptýk. Ham kaðný yolundan gidiyoruz. Arpagöz'e çýkacak tepenin bayýrý fena. Hepimiz otomobilden indik. Yokuþu çýkarken daima güneye gidiyoruz. Daðýn üstünden üç minare boyu aþaðý akýp yere düþünceye kadar yaðmur taneleri gibi kalan suyu, þelaleyi seyrediyorduk. Tepeyi çýktýk, bindik. Arpagöz yani Alp Oðuz'a vardýk. Köylüler yatak yorgan, kilim vesaire getirdiler. Bahçenin bir tarafýna serdiler, oturduk. Hastalarý istedik. Birkaç hasta getirdiler. Doktor muayene etti. Baytar "hayvanlarda hastalýk var mý?" diye sual etti. "Yok" dediler. Bir fotoðraf alalým dediler. Köylü çocuklarý kaçýþýyor. Bu sýrada üç atlý geldi. Banka tahsildarlarý imiþ. Birisi Darendeli Hasan, biri bizim komþu Fenercinin imamýn torunu Hafýz Fazlý birisi de Kalelilerin Mithad'ýn kardeþi Fehmi idiler. Hoþ beþten sonra bizim baldýz Safure hanýmýn ortakçýsý merhum Apik Kâhyanýn oðullarý "anamýz pek hasta" dediler. Öyle ise doktoru götürelim de baktýralým dedim. Doktora söyledim. Birkaç arkadaþ ile gittik. Kürt Nine beni bildi. Hoþ geldin, Arkadaþa ve baldýza selam gönderdi. Doktor aletini kulaðýna taktý, hastanýn göðsünü dinlerken biz de etrafýnda durduðumuz halde bir fotoðraf aldýlar. Oradan çýktýk, kamyon yürümüyor. Birçok köylü dayandýlar tepeden kamyonu itelediler, iþlettiler. Bindik. Yine güney yolu takiben Divan Kebir (Büyük Divan) köyüne vardýk. 22 Temmuz 1938 (Divan Kebir- Divan Baba Türbesi ve Göcenovacýðý Köyleri Gezisi) Divan Baba türbesinin önündeki havuzun baþýnda aðaçlarýn dibinde koyunlar varmýþ, oraya indik. Baytar koyunlarý muayene ediyor. Köylüler görüp yanýmýza gelmeye baþladýlar. Bando çalmaya baþladý. Davar sahibinin çocuðu olmalý, dokuz on yaþlarýnda görünen bir kýz çocuðu koþup geldi. Davarlarý oradan oraya dolaþtýrmaya uðraþýyordu. Kýza "davarlarý götürme, dursun" dediler. Ve herkes davarlarýn içinde iken bir fotoðraf aldýlar. O kýz kenarda kalmýþ, fotoðrafta çýkmamýþ, çok üzüldüm. Kýz çocuk, gürbüz, ateþ gibi cevval. Hepimizin davarlarýnýn arasýna girmemize öfkelenmiþ. Hemen elinden gelse, ufacýk bir iþaret görse, eline bir odun alýp hepimizi sopadan geçirip bizi defetmeye muktedir bir çocuk. Köyün ihtiyar ve delikanlýlarý birikti. "Þurada bir halay tutunuz da seyredelim" dedik. Onlar da "biz bando ile halay çekemeyiz. Bizim kendi davul ve zurnacýmýz var" dediler. Davula hacet yok, bandonun davulunu veririz, zurnacý zurnasýný alsýn gelsin, dendi. Haber gönderdiler. Uzun boylu babayiðit bir delikanlý zurnasý ile geldi. Davulcu da bandonun davulunu aldý. Köylüler, biz Budaközü halayý çekeriz, diye baþladýlar oyuna. Birkaç figür geçti. Fotoðraflarý alýndý. Ben de bu sýrada Divan Baba türbesinin manzarasýný kendi film makineme aldým. Halay bitti. Gidelim dediler. "Havuzun içini güzelce yýkatýp ot ve çöplerini niçin ayýklamýyorsunuz?" diye köy kâtibine sual ettiler. "Temizleniyor da yine çok çabuk doluyor" diye cevapladý. Türbenin içine girmek istedim. - EÞREF ERTEKÝN'ÝN GÜNLÜKLERÝNDEN SEÇMELER- Çorum'da 1925'ten 1970 yýlýna kadar resmen kütüphane memurluðu yapmýþ hafýz-ý kütüp Eþref Ertekin rahmetli büyüðümüz, yaþadýðý her günün nasýl geçtiðini günlük defterine kaydetmiþ. Bizlere günlük yazýlarýyla dolu sayýsý otuzu geçen defter býrakmýþtýr. Bu defterlerin sayfalarý içinde kendi özel hayatýna ait bilgiler yanýnda o günlerde Çorum'da yaþananlarý da kýsa kýsa bizlere anlatmaktadýr. Eþref Ertekin'in günlükleri -bu yönüyle Çorum'dan-Çorumludan bahsettiði satýrlarýyla- adeta bir "Çorum günlüðü" hüviyetini de göstermektedir. Eþref Ertekin'in özenle sakladýðý bu defterleri, manevi oðlu Bülhan Ertekin Bey bana lütfettiler. Tamamen eski yazý ile (Osmanlýca) olan bu defterleri bugünkü Türk alfabesine çevirmeye çalýþýyorum. (Eþref Ertekin'in Günlüklerinden Seçmeler) baþlýðý altýnda yayýnlayacaðým bu yazý dizisine 1927 yýlýna ait günlükleriyle baþlayacaðým. Sonra yýllarýna ait günlüklerinden seçmeler sunacaðým. Günlüklerin seçimi için deðiþik bir konuya vurgu olanlar ile Çorum'un herhangi bir hususiyetini bize öðreten veya aktaran günlükleri almaya çalýþtým. Eþref Ertekin'in defterinde ne yazýlý ise aynen aldým. Dil yönünden oldukça sade bir dile sahip olan Ertekin, ilk günlüklerinde de ve ileriki yýllarda da Çorum aðzýnda var olan söyleyiþleri yazýlarýnda kullanmýþtýr. Türk Dili Cemiyeti üyesi olarak da haliyle Türkçe'ye özen göstermiþtir. Pek çok okuyucumuz için doðal olarak Eþref Ertekin ve onun aile, arkadaþ, iþyeri çevresi içinde geçen isimleri tanýmak mümkün deðildir. Günlüklerin alt kýsmýnda vereceðimiz açýklamalarla okuyuculara bir ölçüde de olsa daha iyi anlama imkâný saðlamýþ olacaðýz. Bizim eklemelerimiz sadece bu açýklamalar olacaktýr. Özellikle 1938 yýlýnda Halkevi Dil-Tarih ve Edebiyat Þubesinin Çorum çevresindeki köylere yaptýklarý inceleme gezilerinin anlatýldýðý sayfalarý okuyucularýmýzla paylaþacaðým. Okuyacaðýnýz satýrlarda, bundan yýl öncesi yapýlan çalýþmalarýn heyecanýný ve yine yýl öncesinin Çorum'unu ve çevre köylerimizin durumunu bulacaksýnýz. Eþref Ertekin büyüðümüzü ve yazýlar içinde adý geçen bütün hemþehrilerimizi rahmetle anýyorum. A. Ozulu GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Arkadaþlar otomobile doðru gidiyorlardý. Duvardan atladým. Türbenin kapýsý önüne vardým. Önünde büyük bir kavak aðacý var. Kapý gayet daracýk, adeta bir adam zor sýðacak bir halde. Kapýnýn alt eþiði yer ile beraber. Üzerinde kubbesi Mevlevi külahý gibi sivri bir þekilde. Yedi sekiz metre yüksekliðinde uzamýþ. Taþ iþçiliði zararsýz örülmüþ, lakin yýkýlacak gibi bir vaziyette duruyor. Korktum, içeri giremedim, kapýdan baktým. Ýçerisi ancak kabri alacak þekilde. Ýlerisini göremedim, çekildim. Fatiha okudum ayrýldým. Otomobile biniyordum. Amcamýn ortakçýlarý Halil, Hasan ve Ahmet dedeler geldiler. Hoþ geldin, dediler. Görüþtük. Otomobile herkes binmiþ, ben de bindim yürüdük. Kuzeye doðru gidiyoruz. Sonra kuzeydoðuya çevrildik. O istikamette ilerleyerek Hacýköy, Küçük Dede yolundan Göcenovacýk'a vardýk. Yol üzerinde dað-tepe bütün mezar kesilmiþ. Hiçbir köyde bu kadar mezar görmedim. Dikkatimi çekti, kâhyalara sordum. Köyün büyük olduðunu ve kuruluþundan beri köyün yerinin deðiþmediðini ve mezarlýklarýný da deðiþtirmemiþ olduklarýný anlattýlar. Büyük pýnarýn baþýnda otomobil durdu. Biz çeþmenin kýblesindeki bahçelere indik. Köylüler yürüdü. Köse Uzun Þükrü Kâhya yatak, kilim getirdiler. Biz de yemekleri açtýk. Kimimiz soðan doðruyor, kimi domates salatasý yapýyor. Her birimiz bir iþler görüyor. Köylülere de yemek sonrasý hastalarýnýzý hazýr bulundurun, denildi. Satýlmýþ Kâhya da geldi. Ona da getirdiðimiz hýyarlarý verip bunu cacýk yaptýr da getir, diye söyledim, gitti. Yemeðe otururken bandocular ayrýca oturdular. Yemek yendi. Artan yemekleri de kâhyalar, kâtipler ve köylülere býraktýk, yediler, kalktýk. Bizim ortakçý Eþref geldi. Sýtma tutuyormuþ, muayene oldu. Doktor ilaç verdi. Sonra bir çocuk geldi. Diðer bir çocukla dövüþmüþ. Baþýna taþ yemiþ, Yüz, göz kan içinde. Doktor yüzünü yýkadý. Pansuman yaptý, sardý. Bir fotoðraf aldýlar. Ben bu arada Satýlmýþ'ýn kardeþi Davut'u alýp babasý Mustafa kâhyayý görmeðe gittim. Odalarýna girdim. Güzel döþemiþler, muntazam. Mustafa Aða geldi. Hoþ-beþten sonra onu da alýp bahçeye arkadaþlarýn yanýna götürdüm. Doktor hâlâ hasta muayene ile meþgul. Birinin elinin içine aðaç batmýþ. Ýltihap yapýp þiþmiþ. Acýsýndan oturup duramayan bir adam getirdiler. Doktor onun da yarasýnýn pansumanýný yaptý, ferahlattý. Daha birçok çocuk, büyük hastalarý muayene etti, kalktýk. Pýnarýn önüne çýktýk. Gölün içinde dört-beþ tane manda, kimi yatýyor, kimi ayakta. Bir de bunlarýn fotoðrafýný alalým, istediler. Mustafa kâhyayý yanýma durdurdum. Bu sýrada göle bir atlý sürüp girdi. Onunla beraber bir fotoðraf aldýlar. Otomobilin yanýna geldik. Satýlmýþ'ýn dayýsý Garip hasta imiþ. Oðlu Mehmet Hoca babasýný muayeneye getirmiþ. Doktor onu da muayene etti. "Kaç yaþýndasýn baba" diye sordu. - Yüz yaþýma bastým. Midem yanýyor, þu hastalýðým gitse, daha çok yaþarým, Doktor güldü. "Sana þehirden bir kuvvet ilacý göndereyim de, yüz daha yaþa" Garip beni bildi. "Hoþ geldin" Kardeþim Fehmi'yi sordu, konuþtuk. -Çakýr Köyü- Otomobile bindik. Köy büyük, içinden çýkmak bir hayli sürdü. Çakýr'a vardýk. Bir yokuþtan çýktýk. Caminin önünde kamyon durdu, indik. Arkadaþlarýn hepsi: Aman Aðanýn havuz baþýna gidelim" diye gittiler. Kayýþ Þevket Efendi, namazlarý kýlalým, Ýki-üç tane abdesthaneleri var.ýçinde su akýyor. Abdest aldýk. Camiye girdik. Bir de cemaat geldi. Ýmamýn mihrapta duran fes ve sarýðýný baþýma geçirdiler. Namazý kýldýrdým. Camiden çýktýk. Arkadaþlarýn yanýna gitmek üzere yola düþtük. Eski Kâhya bizim ortakçý Hacý Ahmet, "hoþ geldin" diyerek elime sarýldý. Ben de onlarýn hal ve hatýrlarýný ve kýzý Vekile'yi sordum. "Vekile'yi sattým. Bu gece kadem geliyor" Allah hayýrlý etsin, dedim. Ayrýldýk. Kamyona bindik. Çeþmelerinden içtiðim bir avuç sudan baþka bir þey nasip olmadý. Oradan da batýya doðru yürüdük. Ýleride ovada ufacýk bir köprüyü geçince kuzeye döndük. Bir tepe çýktýk. Nihayet Domu'nun harman yerlerine vardýk. Burada az daha evlerin üzerine otomobil giriyordu. Tepenin önü gayet dik bir yamaç ve üstü düz olduðundan nereye gelindiði belli olmuyor. Ne ise korktuðumuzdan Allah sakladý. Kâtip görüp aman ileri gitmeyiniz, demiþ ise de kamyonla beraber tam üstüne varýlacak artýk ne olacaksa olacaktý. Ýndik. Bando kuruldu. Kilci Himmet'i aradým. Tarlaya arpa biçmeye gitmiþ. Oðlunu gösterdiler, selam býraktým. Köylüler hastalarýný getirdiler. Doktor muayene etti. Biz de biraz oturduk. Su içtik, kalktýk. Kamyona bindik. Vedalaþtýk. (Sürecek) 3,0499 3,0518 2,7772 2,7782 ALIÞ Gram 97,46 SATIÞ 97,50 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 4 AÐUSTOS 2015 Baþkan alt yapýyý inceledi Ýskilip Sarýkavak Þenliði 8 Aðustos ta Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'te yoðun bir tempoda devam eden içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarýný inceledi. Kazanlý mevkiinde incelemelerde bulunan Baþkan Çatma, çalýþmanýn her aþamasý Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði, köylerini, yaylalarýný tanýtmak ve turizme açmak maksadýyla baþlatýklarý yayla þenlikleri hazýrlýklarý için geçtiðimiz günlerde toplandý. Aðustos ayýnýn ilk haftasý 8 Aðustos Cumartesi günü yapýlacak yayla þenliklerine katýlýmýn yoðun olacaðý bekleniyor. Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkaný Lütfi Karaca yaptýðý açýklamada, Merkezi Ýstanbul da bulunan derneðimizin amaçlarýndan birtanesi de memleketimizin güzelliklerini, havasýný, ormanýný, suyunu, kültürünü, yaylamýzýn doðal güzelliðini bir gün de olsa bir araya gelerek birlikte güzel bir gün geçirmelerini saðlamak için böyle bir organizasyon yaptýk. Dernek Baþkan Yardýmcýsý Murat Karaca ve köy muhtarý da, Ýskilip ve Çorum da bir dizi görüþme yaparak 8 Aðustos ta yapýlacak þenliklerin davetiyesini bürokrasý ve siyasilere verdiler. Tüm Ýskilip halkýnýn davetli olduðu þenliðe bürokrasi ve siyasetçilerin de bu sene yoðun ilgi göstereceði beklenirken þenliðe katýlacak vatandaþlarýn, gözlerden uzak kalan bu doða harikasý bölgede gönüllerince bir gün geçirecekleri ifade edildi. VEFAT EDENLER 1-Üçköy' den emekli Öðretmen Merhum Ali DÖNMEZ' in eþi, Dr. Yeþim, Soner, Melike ve Harita Mühendisi Ýlker DÖNMEZ' in annesi, Dr. Ali YIL- MAZ' ýn kayýnvalidesi, Emekli Öðretmen; Sevim DÖNMEZ. 2-Eski Kardona Köyü' nden, Ali ve Murat UYAR' ýn ablasý, Albayrak Ýlköðretim Okulu Öðretmeni Bekir BIÇAKÇI' nýn annesi, Arap BIÇAKÇI' nýn eþi; Zekiye BIÇAKÇI. 3-Çitli Köyü' nden gelme, Sezgin ve Serkan YÜ- CESOY' un babasý, Fayans Ustasý; Sebahattin YÜCE- SOY. 4-Tuzcu Ve Bakýrcý Esnafýndan Ýsmet NALÇACI' nýn oðlu, Çimento Fabrikasý' ndan emekli Merhum Ýlhan DURU' nun damadý, Elektrikçi Esnafýndan Ali EREN' nin dünürü, Emekli Baþçavuþ Mustafa NAL- ÇACI' nýn aðabeyi, DSÝ' den emekli; Erdoðan NALÇA- CI. 5-Yenice Köyü' nden gelme, Terzi Esnafýndan Ekrem ÇAÐLAK ve Nakliyeci Esnafýndan Uður ÇAÐ- LAK' ýn babasý, Eski At Arabacý Esnafýndan; Halil ÇAÐLAK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Belediye Baþkaný Recep Çatma, içme suyu alt yapý çalýþmalarýný deðerlendirdi. hakkýnda detaylý bilgiler aldý. Burada iþçiler ve yüklenici firma yetkilileri ile görüþ alýþveriþinde bulunan Baþkan Çatma, zemin çalýþmasýnýn ve iþlerin hýzlý yürümesinin önemine vurgu yaptý. Belediye Baþkaný Recep Çatma çalýþmanýn mümkün olan en kýsa zamanda bitirileceðini, bunun için tüm imkânlarý seferber ettiklerini, kýþ mevsiminden önce anayollarý sýcak asfalt yapmayý hedeflediklerini ifade etti. Ýskilip'te içme suyu alt yapý yenileme çalýþmalarý Kazanlý mevkii ve þehir merkezi olmak üzere iki bölgede devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ekip sayýsý artýrýlacak. Körpe den nezaket ziyareti Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü ne baðlý olarak hizmet veren Ýskilip Sosyal Hizmet Müdürlüðü görevini yürüten Ali Ýhsan Körpe, Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'e de þubesi açýlan Sosyal Hizmet Müdürlüðü görevini yürüten Ali Ýhsan Körpe'ye ziyaretlerinden duyduðu memnuniyeti belirterek baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Ali Ýhsan Körpe, Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði þenlik düzenleyecek. Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Can'lar gidiyor, Canan'lar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekun teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya Prof. Dr. Mustafa Arslan, Ýskilip Belediyesi Kent Arþivi ne baðýþta bulundu. Kent Arþivi ne destek Ýnönü Üniversitesi, Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Mustafa Arslan, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Mustafa Arslan ziyaretin ardýndan Ýskilip Belediyesi bünyesinde oluþturulan ve kurumsal hale getirilen Araþtýrma Merkezi ve Kent Arþivi'nde incelemelerde bulundu. 'Anadolu'nun Bir Taþra Ýlçesindeki Ýnsanlarýn Dindarlýk Boyutlarý Üzerine Sosyolojik Bir Araþtýrma' konulu 90 sayfalýk yüksek lisans tezini baðýþlayan Anslan, Ýskilip'te Aman Boðulmayalým Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný yürütülen ve detaylý bir alan araþtýrmasý sonucu hazýrlanan yüksek lisans tezi kayýt altýna alýnmýþ oldu. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Ýskilip Belediyesi'nin ilçenin hafýzasýný muhafaza edecek bu yapýlanma ile önemli bir adým attýðýný, bu oluþuma elinden gelen katkýyý sunacaðýný, bu kapsamda Yüksek Öðretim Kurumu bünyesinde Ýskilip'le ilgili akademik yayýnlarý araþtýrarak bu birime kazandýrmaya çalýþacaðýný belirtti. Arslan, böyle önemli bir birimin kurulmasýný saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. TOKÝ için süre uzatýldý Ýskilip Belediyesi ve Baþbakanlýk uzatýldý. mizin bu tarihi fýrsatý Belediyemiz Ýmar Ýþ- mesai bitimine kadar isteyen hemþerileritaylý bilgi almak için Toplu Konut Ýdaresi Ýskilip Belediye kaçýrmamalarý adýna leri Müdürlüðüne Baþkanlýðý (TOKÝ) Baþkaný Recep Çatma, Ev sahibi olmak da konu hakkýnda demektedir." baþvuru yapmak ya baþvurmalarý gerek- ile yapýlan görüþmeler sonucu TO- KÝ'den ev sahibi olmak isteyenler için ek süre alýndý. Buna göre hiçbir ön þart aranmaksýzýn, Ýskilipliler in 3+1 büyüklüðünde kira öder gibi ev sahibi olma imkânýndan yararlanabilmeleri için son baþvuru tarihi 14 Aðustos 2015 Cuma günü TOKÝ'den ev sahibi olmak isteyenler için ek süre alýndý. Kadir Yüktaþýr com da her millete nasip olmaz. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði Uzmaný olan öðretmenimiz: 'Hollanda Kurtarma ekibi ile ortaklaþa yapýlan bir tatbikata katýldýk. Senaryo gereði yanmakta olan bir yolcu otobüsünde bulunan çocuklar kurtarýlacaktý. Biz Türkler içerdeki çocuklarý zaman kaybetmeden kurtarabilmek için hemen otobüse daldýk. Ama onlar önce her türlü güvenlik önlemini aldýktan sonra, otobüse daldýlar. Sonra tatbikat sonuç deðerlendirilmesi yapýlýrken, sizin yaptýðýnýz yanlýþ çünkü kendi güvenlinizi düþünmeden içeri daldýnýz dediler. Bizlerde yanlýþ olduðunu bizde biliyoruz ama BÝZ TÜRKLER karþýdaki caný bir an önce kurtarabilmek için, kendimizin görebileceði zararý asla düþünmeyiz' dedik diye anlatmýþtý. ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARA- YIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KURTULAMADIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere Ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekûn olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Ve son bir not ekleyeyim. Ben bu makalemi geçen sene kaleme alýrken televizyon haber kanallarý Siirt'te, Amasya'da, Adana'da, Ýstanbul'da, Urfa'da, Tekirdað'ýnda, Çanakkale'de boðulma haberlerini vermeye devam ediyor Siirt'te baraj kapaklarýnýn açýlmasý öncesinde alarmlar çaldýydý çalmadýydý, duyulduydu duyulmadýðý yorumlarý yapýlýyor. Hele siz boþ verin haberleri benim yazýyý okuyun. Olmadý bir daha bir daha okuyun ama gerekli dersi almak þartýyla. Rabbim kimseye sevdiklerinin acýsýný göstermesin

13 SALI 4 AÐUSTOS Geliþim Ligleri ne UEFA þartý Darýca Gençler Birliði Baþkaný Abdullah Örs, parayla deðil ruhla takým kurduklarýný belirtip kongrede 2 milyon 500 bin TL olarak onanan tahmini bütçeyi arttýrmak için de çalýþmalarda bulunduklarýný belirtip harcamalarýnýn toplamýnýn 3 ncü Lig de mücadele edecek bir takým hacminde olduðunu söyledi. Darýca Gençler Birliði Baþkaný Abdullah Örs sürece iliþkin yaptýðý deðerlendirmede 15 iç, 10 dýþ transfer ve altyapýdan gelen 5 futbolcuyla toplam 30 kiþilik bir kadroya ulaþtýklarýný, geçtiðimiz sezondan kalan maaþlarýn ve futbolcu alacaklarýnýn yaný sýra yeni sezon anlaþmalarýnýn peþinatlarýnýn da ödendiðini kaydetti. Baþkan Örs transfer için harcadýklarý toplam meblað üzerine ýsrarlara raðmen bilgilendirmede bulunmazken katkýlarýndan ötürü yönetim kurulu üyeleri ile kulübün onursal baþkanlýðýný yapan Darýca Belediye Baþkaný Þükrü Karabacak a teþekkür etti. Kesin þampiyonluk parolasý ile yola çýkmadýklarýný ancak gönüllerinden geçenin Darýca Gençler Birliði nin her zaman için hak ettiði en iyi yer olduðunu kaydeden Abdullah Örs yakýn zamanda Darýca Gençler Birliði forma ve aksesuarlarýnýn satýlacaðý bir satýþ standý kuracaklarýný da kaydetti. Örs söz konusu satýþ standýndan bir gelir hedeflemediklerini, taraftardan gelen hiçbir yerde forma bulunamadýðý þeklindeki talep üzerine söz konusu kararý aldýklarýný kaydetti. Darýca Gençler Birliði nin yer aldýðý gruba dair deðerlendirmesinde kolay grup olmadýðýný kaydeden Baþkan Abdullah Örs, Rakiplerden ziyade bizim ne yapacaðýmýz daha önemli. Biz doðru þeyleri yaparsak sonuçta iyi olur Altyapýdan takýma dahil olan 5 futbolcunun takýmda forma þansý bulma konumlarýnýn kendilerine endeksli olduðunu kaydeden Baþkan Örs altyapý takýmlarýnýn önümüzdeki sezon da Akademi Ligi nde mücadele edeceðini kaydetti. Abdullah Örs parayla deðil ruhla takým kurduklarýný belirtip Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli yeni düzenlemeyle ilgili olarak gerekli düzenleme için çalýþmalara baþladýklarýný ve yeni bir yapýlanmaya gideceklerini Futbol Federasyonu Bölgesel Geliþim Liglerinde görev yapacak antrenörlere UEFA lisansý þartý getirdi. Geçtiðimiz yýllarda yardýmcý antrenör olarak amatör C lisansýný kabul ederken bu yýl UEFA þartýný getirdi. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre yeni sezonda U 14 ve U kongrede 2 milyon 500 bin TL olarak onanan tahmini bütçeyi arttýrmak için de çalýþmalarda bulunduklarýný belirtip harcamalarýnýn toplamýnýn 3 ncü Lig de mücadele edecek bir takým hacminde olduðunu söyledi. Darýca Gençler Birliði Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal da Darýca Belediye Baþkaný Þükrü Karabacak ve kulüp yönetimiyle yaptýðý görüþmelerde hep doðrularý bulmaya çalýþtýklarýný, ivmeyi yükseltmek için görüþmeler yaptýklarýný dile getirdi. Basýnýn da kendilerine yol göstermesini isteyen Ýncedal, Çýtamýzý kesinlikle yüksek tutarak geçmiþ yýllarýn üzerine çýkacaðýz diye konuþtu. Takýmýn bugüne kadar sürdürdüðü çalýþmalarý üç etaplý gerçekleþtirdiklerini belirten Ýncedal geçen sezonki takýmýn ana kadrosundan 7-8 futbolcunun ayrýlmasýndan ötürü birinci etaba kiþi ile baþladýklarýný söyledi. Ýkinci etabý 30 kiþiyle tamamladýklarýný kaydeden Ýncedal, Abant taki kampýn üçüncü söyledi. 15 yaþ gruplarýnda her biri için en az UEFA B ve Geliþim Ligleri çalýþtýrýcý sertifikasýna sahip bir teknik adam, U 16, U 17 ve U 19 yaþ gruplarý için ise UEFAAve geliþim ligleri çalýþtýrýcý sertifikasýna sahip bir tek adam bulundurmak zorundalar. Bu kategorilirde görev yapacak yardýmcý Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli 3. Lig in Galaktikos u KSK Bu sezon BAL dan çýkan ve 3. ligde þampiyonluk hedefiyle yola çýkan Kastamonuspor kadrosuna sekiz 2. ligden beþ 3. ligden tecrübeli isimleri katttý. Transferde harcadðý para ile 3. Ligin Real Madrid i ünvanýný alan komþu kent takýmý Çorum Belediyespor un en zorlu rakiplerinden birisi olacak gibi görünüyor. Ýlk 11 indeki 9 ismi üst liglerden transfer eden Kastamonuspor 1966 rakiplerin gözünde 3. Lig in Real Madrid i oldu. Özellikle 2. Lig in yýldýz oyuncularýný kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Kastamonuspor 1966 henüz sezon baþlamadan þampiyonluðun en güçlü adayý olarak zikredilmeye baþlandý. Sosyal paylaþým sitelerinde yapýlan yorumlarda Kastamonuspor 1966 nýn adeta 3. Lig in galakticos unu kurduðu ifade edildi. Temsilcimiz bu sezon toplamda dýþ transferde 14 isimle el sýkýþtý. PTT 1. Lig den bir, 2. Lig den sekiz, 3. Lig den ise beþ oyuncuyu kadrosuna katan Kastamonuspor 1966, transferinde en gözde kulübü oldu. Kastamonuspor 1966 kaleci transferinde tercihini 1.Lig'den kullandý. Giresunspor'un 34 yaþýndakþ tecrübeli file bekçisi Eray Çalýþkan'ý renklerine baðlayan KSK 1966 bu transferle kalesini güvene aldý. 8 ÝSÝM 2. LÝG DEN TRANSFER EDÝLDÝ Temsilcimiz þampiyonluk için önemli bölgelere ise 2. Lig den takviyeler yaptý. Kýrmýzý siyahlý ekip saðbek mevkiine Pendikspor'un tecrübeli ismi Osman Alptekin'I, solbeke Menemen Belediyespor'dan Fatih Selimhan Solmaz'ý stoper mevkiine Kýrklarelispor'dan Müslüm Aydoðan'ý, ön libero mevkiine Pazarspor'un baþarýlý ismi Cabir Coþar'I, saðaçýk mevkiine Pazarspor dan Uður Yanýkdemir transfer edildi. Kýrmýzý-siyahlýlar Ankara Demirspor'un tecrübeli kaptaný ve takýmýn þampiyon olmasýnda en büyük paya sahip olan Hüseyin Bak'ý da kadrosuna kattý. Kýrmýzý-siyahlýlar transferlerini Sariyerspor dan sol açýk Günay Þakar ile forvet Yaþar Çetin'i monte ederek tamamladý. 5 FUTBOLCU 3. LÝG DEN KSK 1966'nýn transferlerinden 5'i ise 3.Lig takýmlarýndan alýndý. Batman Petrolspor'dan Taner Arý, Denizli Büyükþehir Belediyespor'dan Uður Ayhan, Çanakkale Dardanelspor'dan Uður Çelik ve Bedri Evren ile Maltepespor'dan Mustafa Demir kýrmýzý siyahlý yapýldý. 7 ÝSÝM TAKIMDA KALDI KSK 1966'nýn iç transferde anlaþma saðladýðý isim sayýsý ise 7' oldu. BAL'da þampiyonluk yaþayan kadrodan Ergin Kankal, Ceyhun Elmas, Aykut Sarýdoðan, Eray Hüdaverdi, Hasan Sürmeli, Faruk Öcal ve Salim Uzun yeni sezon için KSK 1966 ile yeniden anlaþan futbolcular oldu. Ahmet Duman'ýn talebi doðrultusunda Ormanspor'dan Hasan Aþkaroðlu ile Ýstanbulspor'un genç kalecisi Emre Yayla'da kadroya dahil edildi. Darýca Gençlerbirliði Baþkaný Abdullah Örs antrenörler ise en az UEFA B lisansa sahip olmalarý gerekiyor. Teknik Direktör diplomasýna sahip antrenör yapýlacak güncelleme kursuna katýlmak ve geliþim ligleri çalýþtýrýcý sertifikasýna sahip olmak koþu ile liglerde görev alabilecekler. Diðer düzenleme ise kaleci antrenöründe oldu. Bölgesel Geliþim Liginde mücadele edecek profesyonel kulüpler kaleci antrenörü diplomasýna sahip en az iki adet kaleci antrenörü bulundurmak zorunda. Geçen yýl bir kaleci antrenörü yeterli oluyordu. Geçtiðimiz yýl Geliþim Liginde ilk kez mücadele eden Çorum Belediyespor bu yýl yapýlan bu yeni düzenlemenin hazýrlýklarýna baþladý. Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli bu yeni düzenlemeyle ilgili olarak gerekli ça- Çorum Belediyespor un bu yýlda ayný grupta mücadele edeceði Çatalcaspor yeni sezon hazýrlýklarýný Bolu Termal Otel de sürdürüyor. 10 gün boyunca hazýrlýklarýný sýký bir þekilde sürdürmeye devam edecek Bu sezon yeniden çýktýðý 3. ligde þampiyonluk hedefiyle yola çýkacak olan Kastamonuspor büyük bütçeli transferler yaptý Parayla deðil ruhla oynayan takým etap olacaðýný belirtip kampýn takým içi kaynaþma ve uyum saðlamaya yönelik olacaðýný ve 12 günlük kampta 5 hazýrlýk maçý yapacaklarýný dile getirdi. Hazýrlýk maçý planladýklarý takýmlarýn arasýnda ligde de ayný grupta yer alacaklarý Van Büyükþehir Belediyespor ile oynamalarýnda bir tezatlýk görmediklerini kaydeden Ýncedal, Sporumuzdaki anlayýþ artýk þehirlerin yarýþmasý deðil, sporun ön plana çýkmasý üzerine kurulu. Bu anlamda ayný grupta mücadele edeceðimiz takýmla hazýrlýk maçý oynamakta sorun yok Ýncedal, Abant ta kamp yapacak olmalarýndan ötürü hazýrlýk maçlarýnýn da ayný bölgede kamp yapacak takýmlarla sýnýrlý olduðunu kaydetti. Darýca Belediye Baþkaný ve Darýca Gençler Birliði Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak kulübün ilçenin bir markasý olduðuna iþaret edip markanýn deðerinin yükselmesi için hep birlikte uðraþ içinde olduklarýný, tüm bunlarý yaparken, Þampiyon olacaðýz diye baðýrmanýn gereði olmadýðýný söyledi. Karabacak, Esas olan söylem deðil eylemdir. Hedefimiz bellidir. Þayet uzun vadeli bir planlama yapmazsanýz günübirlik yaþarsýnýz. Onun için ekip çok önemli Basýn toplantýsýna takým kaptanlarý Atilla Koca ve Ferhat Çoban da katýldý. Kaleci Atilla Koca, Darýca Gençler Birliði kurumsalýnda ilk defa 3 ncü Lig de mücadele edeceðini belirtip transfer bedelinin gazetelerde yazýlanlar kadar olmadýðýný kaydedip, Keþke o rakamlarda olsaydý Darýca Gençler Birliði nin teklifi sonrasý bir süre tereddüt yaþadýðýný kaydeden Koca zaman içinde tereddütlerinin gereksiz olduðunu anladýðýný söyledi. Geçen sezon sakatlýk geçiren Ferhat Çoban da tedavisinin sürdüðünü, Abant taki kampta özel bir programa tabi olacaðýný belirtip ligin 7-8 nci haftasýndan itibaren takýma dahil olmayý hedeflediðini dile getirdi. Naci Aðbal ziyareti sýrasýnda futbolculara baklava ikram ederek þampiyonluk istedi Millekvekili Naci Aðbal dan Bayburtspor a baklavalý ziyaret olan sarý-kýrmýzýlýlar, bu dönem içerisinde bol bol hazýrlýk maçý oynayarak form tutmaya çalýþacak. Yapýlan çalýþmalarýn oldukça keyifli geçtiði Çatalcaspor da Sportif Direktör Hasan Türkyýlmaz, 1-1 Teknik Patron Erdal Ýþkar yönetiminde yeni sezona hazýrlanan Bayburt Grup, 8 günlük özel kamp için Erzurum'da. Erzurum'da, yüksek irtifada baþlayan kamp çalýþmalarýnda ilk hazýrlýk maçýna çýkan Bayburt Grup, Gürcistan Süper Lig takýmý FC Samtredia ile karþýlaþtý. Bugün saat 17.30'da baþlayan hazýrlýk maçýnda Bayburt Grup, güçlü rakibi karþýsýnda sahadan 1-1'lik skorla ayrýldý. Bayburt Grup'un golü, yeni transfer Uður Karakoç'un kullandýðý penal atýþýndan geldi. 8 Aðustos'a kadar çalýþmalarýný Erzurum Palandöken'de sürdürecek olan Bayburt Grup, kamp boyunca iki hazýrlýk maçý daha yapacak. Detaylar Bayburt Postasý'nda olacak. Bayburt Milletvekili Naci Aðbal, yeni sezona Gençosman Stadý'nda yaptýðý antremanlarla hazýrlanan Bayburt Grup'un bugünkü antremanýný izledi. AK Parti Bayburt Ýl Baþkaný Hakan Kobal ile birlikte Erdal Ýþkar yönetiminde gerçekleþen antremaný izleyen Aðbal, daha sonra futbolculara baklava ikram etti. Bir süre yöneticilerle görüþen ve yeni sezon hazýrlýklarý hakkýnda bilgi alan Aðbal, daha sonra inþaatý tamamlanan yeni tribünleri inceledi. "Tüm Bayburt kilitlenecek, hedef 2. lig" diyen Aðbal, futbolculardan ve teknik ekipten ba- Naci Aðbal ziyareti sýrasýnda Bayburtspor futbol takýmý ile birlikte toplu halde Çatalcaspor, Termal da yeni sezona hazýrlanýyor takým olarak her geçen gün iyiye gittiklerini, sezonun ilk maçýna kadar takýmýn lige en iyi þekilde hazýr olacaðýný söyledi. Ýlk hazýrlýk maçý berabere sonuçlandý Kampýn ilk hazýrlýk maçýný Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Altay ile Termal Sahasýnda oynayan Çatalcaspor, rakibi ile 0-0 berabere kalarak ilk maçlarýnda umut verdi. Takým olarak eksiklerin olmasýna raðmen oyunsal anlamda epey yol kat etmiþ bir görüntü veren Çatalcaspor, ilerleyen günler için Teknik Direktör Kadir Akbulut ve yönetimin adeta iþtahýný kabarttý. Sarý-kýrmýzýlarýn hazýrlýk kampý programý dahilindeki maç programlarýnýn devam edeceði söylendi. Yönetimin de maç günleri günü birlik olarak takýmýn kamp yaptýðý Bolu Termal e giderek maçlarýný izleyeceði, takýmlarýnýn performansýný yakýndan görme fýrsatý bulacaðý söylendi. Sportif Direktör Hasan Türkyýlmaz, takýmýn çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini, þu an itibarý ile takýmýn çalýþmalarýndan memnun olduklarýný dile getirdi. Takýmýn günde çift idman yaparak sezona hazýrlandýðýný söyleyen Türkyýlmaz, genel anlamda çalýþmalarýn yorucu geçtiðini fakat oyuncularýn bundan memnun kaldýðýný söyledi. Bayburt, Süper Lig takýmýna kafa tuttu Konyaspor dan Bayburtspor a Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek Bayburtspor Süper Lig takýmý Torku Konyaspor dan Yunus Emre Yalçýn ý kiraladý. Geçen sezonki kadronun iskeletini koruyan ve sezona nokta transferler yaparak baþlayan Bayburt Grup, Torku Konyaspor'un 20 yaþýndaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Yalçýn'ý 1 yýllýðýna kiraladý yýlýnda Torku Konyaspor'da profesyonel olan ve geçtiðimiz yýl Konya Anadolu Selçukspor'da kiralýk oynayan Yunus Emre Yalçýn, 23 maçta 2 gol attý. Bayburt Grup yöneticisi Yýldýray Kýlýç'ýn Ýstanbul'da ön anlaþmayý yaptýðý genç oyuncu Yunus Emre Yalçýn, yarýn itibariyle takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacak.

14 14 SALI 4 AÐUSTOS 2015 Aðustos ta doðalgaza zam yok Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, doðalgazý düþük fiyatla sattýklarýný belirterek, "Döviz fiyatlarýna gelen, pariteye gelen fark bizim aldýðýmýz yüzde 10,25'lik indirimden daha fazla. Neredeyse yüzde 20'leri bulan bir fark oldu. Döviz alýp TL ile satýyoruz ve açýk pozisyonda çalýþýyoruz. BOTAÞ olarak, maliyetimizi bir nebze olsun azaltsýn istemiþtik, ama son döviz fiyatlarýndaki hareketlilik açýkçasý bizi olumsuz yönde etkiledi. Satýlmýþ Býçakcý oðlunu evlendirdi BURAK YALÇIN Kanal 19 Tv Genel Yayýn Yönetmeni Satýlmýþ Býçakcý'nýn oðlu Bekir Býçakcý, Arif Kara'nýn kýzý Mukaddes Kara ile dünya evine girdi. Leman-Satýlmýþ Býçakcý çiftinin oðullarý Bekir, Feride-Arif Kara çiftinin kýzlarý Mukaddes ile hayatýný birleþtirdi. Nikah Sarayý'nda gerçekleþtirilen nikah merasimine, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ile bazý parti yöneticileri ile Býçakcý ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnýn, "Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Kaza Araþtýrma ve Ýnceleme Kurulu Tarafýndan Bilirkiþi Görevlendirilmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Tebliði" Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Kurul, bugünden itibaren en geç 3 ay içinde ihtiyaç duyulan uzmanlýk alanlarýný belirleyerek, kendi resmi internet sayfasýnda ilan edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan ve bilirkiþilik yapacaðý alanda en az 7 yýllýk mesleki deneyimi bulunan kiþiler listeye kayýt olabilecek. Affa uðramýþ ya da ertelenmiþ olsalar bile devlete karþý iþlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir Ankara'dan sonra pilot il seçilen Eskiþehir'de de Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Teorik Sýnavlarý (MTSAS) artýk elektronik ortamda yapýlmasý, ehliyet alacak vatandaþlara büyük kolaylýk saðlayacak. ARTIK BEKLE- MEK YOK Ehliyet alacak olan vatandaþlar artýk yazýlý sýnav için aylarca beklemek zorunda kalmayacak. Sürücü adaylarý gitmiþ olduklarý kurslarda, elektronik ortamda sýnava girme talebinde bulunarak kýsa sürede sýnava girebilecek. Di- Kanal 19 Tv Genel Yayýn Yönetmeni Satýlmýþ Býçakcý'nýn oðlu Bekir Býçakcý, Arif Kara'nýn kýzý Mukaddes Kara ile dünya evine girdi. ðer yandan elektronik ortamda sýnava giren adaylar, sýnav sonrasýnda sonuçlarýný anýnda öðrenebilecek. Pilot il seçilen Eskiþehir'de projenin baþarýlý olmasý sonrasýnda da diðer illerde de uygulamaya konulacaðý öðrenildi. ANKARA'DAN SONRA ESKÝÞEHÝR'DE UYGULANIYOR Konuyla ilgili konuþan Eskiþehir Ýl Milli eðitim Müdürü Necmi Özen, uygulamanýn Ankara'dan sonra ilk kez Eskiþehir'de uygulandýðýna dikkat çekti. Uygulamanýn 3 yýldýr Kara aileleri katýldýl. Genç çiftin nikâhýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken, nikah þahitliklerini Milletvekili Salim Uslu ile Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði(HÜMÖD) Baþkaný Ahmet Ölçer yaptý. Nikâh sonrasý yaptýðý selamlama konuþmasýnda davetlilere hitap eden Milletvekili Salim Uslu ve Baþkan Külcü, genç çifti ve ailelerini kutlayarak mutluluklar diledi. Hakimiyetgenç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Bilirkiþilerde yeni düzenleme Ehliyette yeni dönem YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Büþra ARCA Nurettin kýzý 1993 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2183) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum A serili numaralar arasý 2 cilt irsaliyeli faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Onur BÝÇER Oktay oðlu Çorum Doðumlu VN: (Ç.HAK:2182) YÝTÝK Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Esra ÇIPLAK Mehmet Þakir kýzý 14/1/1976 Bursa Doðumlu (Ç.HAK:2186) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Yaðmur ÇIRAK Nuri oðlu 1984 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2180) Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýydý. suçtan veya kaçakçýlýk, resmi ihale ve alým satýmlara fesat karýþtýrma, gerçeðe aykýrý bilirkiþilik yapma, yalan tanýklýk suçlarýndan biriyle hükümlü bulunanlar listeye kaydolamayacak. Baþvuru talepleri uygun görülenlerin adlarý, bölüm ve uzmanlýk alanlarý, varsa çalýþtýklarý kurum ve kuruluþlarýn adlarý, açýk adresleri, telefon numaralarý yazýlarak ve uzmanlýk alanlarýna göre sýnýflandýrýlarak oluþturulan liste, en az 15 beþ gün süre ile Kurulun resmi internet sayfasýndan duyurulacak. Haklý bir gerekçe olmaksýzýn bilirkiþilik görevini zamanýnda yerine getirmediklerine karar verilen bilirkiþiler, geçici veya daimi olarak liste dýþý býrakýlabilecek.(haber7) Ankara'da uygulandýðýný ifade eden Özen, "Bakanlýðýmýz tarafýndan sürücü adaylarýna uygulanan yazýlý sýnavlar elektronik ortamda uygulanmaya baþlandý. E-sýnav diyoruz buna. ELEKTRONÝK OR- TAMDA ANINDA SI- NAV Normalde iki yýlda bir yapýlan sýnavlar, sürücü kurslarýnýn teorik bilgilendirmelerinden hemen sonra, adaylar kurslara yaptýklarý müracaatlarla ilk olarak elektronik ortamdaki sýnava alýnýyor. 3 yýldýr Ankara'da uygulanan bu sýnav, ilk kez farklý bir þehirde uygulanýyor. Eskiþehir'deki baþarýsýna göre de diðer illerde uygulanýp uygulanmayacaðýna karar verilecek. Ýlk sýnavdan sonra sýnavýn rahatlýðýný ve kýsa sürede sonuca ulaþtýklarýný adaylarýmýz görecek. ÜLKEYE YAYILA- CAK Bu sýnavlar yaygýnlaþacak. Haftada birkaç kez bu sýnavý tekrarlayacaðýz diye düþünüyoruz. Bu uygulamanýn geçtiðimiz hafta ilk kez denemesini yaptýk. Biz bütün adaylarýn bu sýnavdan yararlanmalarýný, teknolojinin hayatý kolaylaþtýrýcý özelliðinden istifade etmelerini bekliyoruz. Sürücü belgesi almak için, sürücü kurslarýna müracaat eden vatandaþlarýmýz, teorik dersleri aldýktan sonra ayný kursa elektronik sýnava girmek için müracaat etmeleri halinde ilk yapýlacak sýnava alýnacaklar. SORULAR ANKA- ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 4 AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Bekir Aksoy Ýlkokulu onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde m2 yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanýn satýþ karþýlýðý gelir paylaþýmý iþi ,00 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde toplam 19 adet iþyeri, ilanda belirtilen sýra numarasýna göre; S.N Ýþyeri Niteliði Bilet Satýþ Giden Yolcu Depo No 1 Yýllýk Tahmini Geçici No Banko no Peron No Kira Bedeli +KDV Teminatý Otobüs Yazýhanesi ,00 TL 7.800,00 TL Otobüs Yazýhanesi ,00 TL 7.800,00 TL Otobüs Yazýhanesi ,00 TL 7.800,00 TL Otobüs Yazýhanesi ,00 TL 7.800,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.500,00TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.500,00 TL Ýlçe Minibüs Yazýhanesi ,00 TL 1.500,00 TL Hediyelik Eþya- Bakkaliye-Parfümeri-Bijuteri Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya - Bakkaliye-Parfümeri-Bijuteri Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya - Bakkaliye-Parfümeri-Bijuteri Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya - Bakkaliye-Parfümeri-Bijuteri Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya- Bakkaliye-Parfümeri-Bijuteri Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Hediyelik Eþya - Bakkaliye-Parfümeri-Bijuteri Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi-Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 6.000,00 TL Leblebi-Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi-Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 3.000,00 TL Leblebi-Kuruyemiþ Dükkaný ,00 TL 6.000,00 TL Kuaför Dükkaný ,00 TL 1.200,00 TL PTT/Kargo Dükkaný ,00 TL 2.000,00 TL 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 5 (beþ) yýl müddetle ayrý ayrý kiraya verilecektir. Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemiz Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünden 500,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri: Perþembe günü saat:14.00'de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgâh belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlýnýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Geçici Teminatlarýný Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin Ziraat Bankasý TR , Vakýfbank Þubesi TR , Halkbank Þubesi TR iban nolu hesaplarýndan birisine yatýrýlmasý, geçici teminat ve ihale þartname alýndý belgelerini komisyona vermeleri þarttýr. F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Kamu Ýhale Kanunu ile 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair ilgili kurumlardan belge getirecektir. Ý)Ýhaleye katýlacak olanlarýn Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr. NOT: Ýlanýn 1, 2, 3, 4. Sýra numaralarýnda kayýtlý Otobüs Yazýhaneleri için Ulaþtýrma Bakanlýðýndan alýnmýþ olan B1- D1- D2- F1- F2 yetki belgelerinden en az birisine sahip olmalarý þarttýr. Ýlanýn 5, 6, 7. Sýra numaralarýnda kayýtlý Ýlçe Minibüs Yazýhaneleri için Ulaþtýrma Bakanlýðýnca düzenlenen kendi adýna yada Taþýma Kooperatifi/ Taþýma Þirketi adýna D4 yetki belgesi olmasý þarttýr. Ýlan olunur. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

15 HAFRÝYAT ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR Ýþletmemizde açýk ocakda çalýþacak hafriyat þoförleri alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin Alpagut Dodurga Linyitleri Ýþletmesine þahsen baþvurmalarý rica olunur. Çelikler Taahhüt Ýnþaat ve Sanayi A.Þ. (Ç.HAK:2128) (Ç.HAK:2189) (Ç.HAK:2146) Tel (0364) Dodurga-Çorum Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Devren Satýlýk Çocuk Giyim ve Tuhafiye Dükkaný Osmancýk Caddesi nin iþlek bölümünde halen faal durumdaki iþyerimi yurtdýþýna çýkmam (Ç.HAK:2178) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum A serili numaralar arasý 3 cilt irsaliyeli faturamý, A serili arasý 1 cilt faturamý, A serili 1-50 arasý 1 cilt gider pusulamý ve A serili arasý 10 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Meryem ZEYREK VN: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No: 20/A (Ç.HAK:2181) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ümit TÝRYAKÝ Muhsin oðlu 1997 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2175) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi nden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Salih ÇIRAKOÐLU Metin oðlu Çorum Sungurlu Doðumlu (Ç.HAK:2175) nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: CNC TORNA OPERATÖRÜ TECRÜBELÝ YA DA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ASKERLÝKLE ÝLÝÞKÝSÝ OLMAYAN CNC TORNA OPERATÖRÜ ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8.CAD.NO:7 (Ç.HAK:2188) ÇORUM YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Sungurlu Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi, Çorum Þoförler Odasýndan almýþ olduðum 19 TV 610 plakalý aracýma ait SRC belgesi ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 TV 610 plakalý aracýma ait araç ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Osman SAPMAZ Çelebi oðlu 1972 Sungurlu Doðumlu (Ç.HAK:2180) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2187) Kaynakçý Eleman Aranýyor Ýþyerimizde yetiþtirilmek üzere Kaynakçý USTA-KALFA-ÇIRAK alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:2157) BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2150) ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: Bay - Bayan Garson Aranýyor Ýþyerimizde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2147) (Ç.HAK:2176) (Ç.HAK:2169) Adres: K.S.S 69. Sk. No: 6/A Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: Satýlýk S Plakalý Minibüs Mür. Tel: Eleman Aranýyor Dizel pompa enjektör servisinde çalýþtýrýlmak üzere çýrak ve kalfalar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ece Uður Dizel Motorlu Araçlar Adres: K.S.Sitesi 77. Sok. No: 5/A Mür. Tel: Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:2125) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum ÇORUM TEKNÝK ÇELÝK DÖKÜM MAKÝNA ÝNÞ. TAAH. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Yeni açýlacak fabrikamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere; -Kaynakçý -CNC Operatörü -Tornacý -Borwekci -Boyacý -Marangoz -Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ADRES : Organize San. Böl. 8. Cadde No :30 Ýrt.Tel : (Ç.HAK:2140) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2167) Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Dolgun maaþ+ssk+servis Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2148) (Ç.HAK:2122) 93.Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: Devren Satýlýk Halý Yýkama Fabrikasý K.S.Sitesinde halen faal durumda olan çok fonksiyonlu iþyeri deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: Elemanlar Aranýyor Anadolu Apart ta çalýþtýrýlmak üzere kat görevlisi bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ýnönü Cad. Teknosa üstü No: 24 (Ç.HAK:2168) (Ç.HAK:2087) SALI 4 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2101) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pompa görevlileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hitit Petrol Adres: Çevreyolu Bulvarý No: 207 Mür. Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ulukavak Mah. Buharaevler Mahallesinde ikamet eden vasýfsýz apartman bay temizlik görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. (Ç.HAK:2162) PERSONELLER ALINACAK Firmamýz satýþ-pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere; -Tercihen üniversite mezunu -Diksyonu düzgün -Prezentable -Ýkili iliþkilerde baþarýlý -Ýletiþim kabiliyeti yüksek -En az B sýnýfý ehliyet sahibi -Erkek adaylar için askerlikle iliþiði bulunmayan BAY-BAYAN personeller alýnacaktýr. SANSET GIDA TURZ.SAN. ve TÝC.A.Þ. Akkent mahallesi gýda toptancýlar sitesi 15.sokak no:2 (AKGÖNÜL GIDA) Bayan Eleman Aranýyor En az lise mezunu, pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pars Temizlik (Ç.HAK:2184) Ulukavak Mah. Çatalhavuz 4. Sok. No: 26/A Mür. Tel: Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Sistem oturduðunda daha iyi olacaðýz Yeni teknik heyet ile birlikte oyun sisteminde deðiþtiðini ve bunu yerleþtirmek için teknik heyetin yoðun þekilde çalýþtýðýný belirten Genel Kaptan Hamit Iþýk çok koþan deðil verilen görevi yapan isimlerin öne çýkacaðýný söyledi. Çorum Belediyespor Genel Kaptaný takýmýn ilk iki dönem çalýþmalarý ve devam eden Kýzýlcaham kampý ile oynanan iki hazýrlýk maçýndaki performansýndan son derece memnun olduðunu belirterek Lige kadar çok daha iyi olacaðýz Genel Kaptan Iþýk, fiziksel çalýþmalarýn ardýndan aðýrlýðýn taktiksel antrenmanlara kaydýðýný belirterek Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn istediði oyun düzenini oturtmak için yoðun çaba içinde olduðunu söyledi. Yeni ve eski transferlerin kaynaþma sorunu olmadýðýný ve ekip ruhu içinde hareket ettiklerini belirten Iþýk Oluþturduðumuz kadro henüz tam istediðimiz düzeye gelmedi. Yoðun bir antrenman programýndalar. Bu çalýþma temposunda son dönemde aðýrlýk taktik üzerinde. Fahrettin hoca tüm çalýþmalarda futbolculardan istediði oyun düzenine adaptasyonlarýný saðlamaya çalýþýyor. Hocamýz koþmanýn çok önemli olduðunu ancak asýl önemli olanýn koþarken taktiksel olarak verilen görevi yerine getirmek gerektiði üzerinde duruyor. Sisteme futbolcularýmýzýn adaptasyonu tamamlandýðýnda çok daha iyi duruma geleceðimize inanýyorum. Bunun içinde önümüzde yaklaþýk üç haftalýk bir süremiz var. Ancak bugüne kadar gördüklerimiz bizi ilerisi için umutlandýrýyor. Kýzýlcahamam kampýnda oynayacaðýmýz iki hazýrlýk maçýnda eksiklerimizi gidermek için son derece önemli. Skor olarak deðil ancak sistemi oturtmamýz açýsýndan bu maçlara önem veriyoruz. Kadromuz büyük oranda þekillendi. Ancak iki maçta sisteme uyum saðlamayan isimler olmasý halinde alternatif isimlere yönelebiliriz. Bu konudaki son kararý kamp sonunda vereceðiz. Þu anda takýmýn çalýþmalarýndan ve uyum sürecinden son derece memnunum. Umarým bu güzellikler lige kadar artarak devam eder ve bizi hedefimize ulaþtýrýr SALI 4 AÐUSTOS 2015 Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yeni sezon hazýrlýklarýný birlikte organize ederek planlýyorlar Çorum u en güzel þekilde temsil edeceðiz Osmancýkspor Baþkaný Kadir Delibaþ, yeni yönetimin yarýn Ankara da toplanarak görev daðýlýmýný yapacaðýný ardýndan da Teknik Heyeti belirleyerek hemen transfer görüþmelerine geçeceklerini söyledi. Sadece Osmancýk deðil tüm Çorum u temsil ettiklerinin bilinciyle hareket ettiklerini belirten Baþkan Delibaþ Çorum Belediyespor un pilot takýmý olacaðý ve kýrmýzý siyahlý takým genç forma þansý bulamayan isimleri kadromuza katacaðýz ve gösterecekleri performansa göre yeni sezonda yeniden Belediyespor a vereceðiz Çifte mesaiye devam Çorum Belediyespor Kýzýlcahamam kampýndaki günde çift antrenmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlýlar sabah yenileme ve jenerasyon çalýþmasý yaparken akþam Yaz Spor Okullarýndaki çalýþmalara katýlan minikler için futbol turnuvasý düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ýl Spor Merkezi futbol branþýnda çalýþan minikler için düzenlenen futbol turnuvasýnda 16 takým mücadele edecek. Turnuvaya merkez ile birlikte üç ilçede çalýþma yapan antrenörlerde birer takýmla mücadele edecekler. ise teknik ve taktik aðýrlýklý bir antrenman yaptýlar. Önceki akþam Gölbaþýspor ile ikinci hazýrlýk maçýný oynayan kýrmýzý siyahlý takým dün sabah Belediyespor dünü sabah ve akþam çift antrenmanla geçirdi Geçtiðimiz hafta içinde yapýlan teknik toplantý ile çekilen kura sonucunda gruplar belirlendi. Buna göre A grubunda Yavuz Selim Sümer in Kardelenler, Murat Burak ýn Kýrmýzý Güller, Hayrettin Karaca nýn Çiðdemler ve Yasin Ecevit Aksoy un Beyaz Güller takýmlarý mücadele edecek. B grubunda ise Tevfik Zencirci nin Leylaklar, Selahattin Karaca nýn Zambaklar, Hüseyin Çelik in Karanfiller ve Alpaslan Hoþgör ün Papatyalar takýmlarý yer aldýlar. C grubunda Mustafa Doðan ýn Laleler, Necati Çamiçi nin Sümbüller, Remzi Karahan ýn Orkideler ve Ali Uyar ýn Menekþeler takýmlarý mücadele edecekler. Ýlçeden gelecek dört takým ise D grubunda yer aldýlar. Lütfullah Demir in Pirinçler i, saat da otel sahasýnda hafif bir koþu ardýndan açma germe hareketleri ve son bölümde de dar alanda pas çalýþmasý yaptýlar. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan sabah antrenmanýný hafif yaptýrdý. Akþam ise tüm futbolcularýn katýldýðý antrenman ýsýrma hareketleri ardýndan topla atak yönü deðiþtirme ve teknik geliþtirici bir program uygulayan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan son bölümde ise Gölbaþýspor maçýndaki eksikler üzerinde durdu. Sayhan, yeni sezon için uygulamaya çalýþtýðý oyun sistemini oturtmaya yönelik olarak yaptýðý uyarýlarda futbolculardan genel olarak yaptýklarý hatalarý tek tek uygulamalý olarak göstererek kesinlikle çýkarken top kaptýrmamalarýný ve atak yönü deðiþtirmek ve top rakibe geçtiði anda ise topun karþýsýna geçmeleri konusunda uyarýlarda bu- Ýl Spor Merkezleri nden futbol turnuvasý Turnuvanýn teknik toplantýsýna katýlan antrenörler kura çekiminde bir arada görülüyor Þevket Çaylak ýn Karadutlar ý Kemal Ünal ýn tulumbalarý ve Nihat Armutçu nun Çilekler takýmlarý mücadele edecek. 5 Aðustos çarþamba günü baþlayacak olan turnuva tek devreli lig statüsünde oynanacak. 12 Aðustos ta sona erecek grup maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekiz takým çapraz olarak 13 Aðustos ta yarý finalde karþýlaþacak. 14 Aðustos ta yarý final ile devam edecek turnuva 17 Aðustos pazartesi günü saat da oynanacak final maçý ile sona erecek. 1 Nolu Saha da yarý saha þeklinde oynanacak turnuvada 2005 ve daha küçük doðumlular forma giyecekler. Turnuva sonunda ilk dört sýrayý alan takýmlar ile gol kralý, en centilmen sporcu, en iyi kaleci, en centilmen takýmlarý ödüller verilecek. Osmancýkspor da yeni yönetim ilk toplantýsýný yaptý ve yarýn Ankara da yeniden bir araya gelerek hem görev daðýlýmýný yapacak hemde yol haritasýný belirleyecek. Geçtiðimiz hafta yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul sonunda Osmancýkspor da Kadir Delibaþ baþkanlýðýndaki yönetim bürokrat aðýrlýklý isimlerden oluþmuþtu. Baþkan Kadir Delibaþ, hafta sonunda Ankara ya giderek burada Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümü ile ön görüþme yaptý. Baþkan Kadir Delibaþ cumartesi günü Ankara ya giderek burada yönetim kurulundaki isimlerin bazýlarý ile bir araya gelerek bir ön görüþme yaptýðýný asýl yönetim kurulu toplantýsýnýn yarýn yine Ankara da yapýlacaðýný söyledi. Delibaþ, yeni sezon için öncelikli olarak iç transferde kadrolarýnda düþündükleri isimlerle bir görüþme yaparak perþembe veya cuma günü Osmancýk ta toplayýp Lütfullah hoca nezaretinde çalýþmaya baþlayacaklarýný belirtti. Yeni sezon için malzemelerin listesini çýkartarak firmaya sipariþ verdiklerini belirten Kadir Delibaþ Lojman olarak kullanacaðýmýz binadaki tadilatýmýz bitmek üzere. Takým toplanýp çalýþmalara baþladýðýnda eksiksiz olarak hizmet vermesini istiyoruz. Ankara da yapacaðýmýz yönetim kurulu toplantýsýnda taslak olarak hazýrladýðýmýz görev daðýlýmýný karara alýp birde Onur Kurulu oluþturacaðýz. Görev daðýlýmýnýn ardýndan öncelikli olarak teknik heyeti belirleyip ardýndan da gerek önerilen gerekse tanýdýðýmýz çok sa- Osmancýkspor Baþkaný Kadir Delibaþ yýda futbolcu var bunlarla görüþmelere baþlayacaðýz Belediyespor un pilot takýmý olacaðýz Osmancýkspor Baþkaný Kadir Delibaþ, Çorum Belediyespor yöneticileri ile görüþtüklerini ve kadrodaki genç ve forma giyemeyecek 6-7 futbolcuyu kendilerine vereceðini belirterek Genç futbolcularý hem izleme imkaný bulacaklar ve sonucunda geliþim göstermeleri halinde yeni sezon için Belediyespor a dönecekler. Gerek Belediyespor gerekse tüm Çorum spor kamuoyu ile iyi iliþkiler kurmak istiyoruz. Sonuçta biz Osmancýk ilçe takýmý olarak tüm Çorum u temsil edeceðiz. Tüm Çorumlularýnda bizlerin baþarýsýný istediklerini biliyoruz. Bu bilinç içinde Çorum u en güzel þekilde temsil etmek için oluþturduðumuz yönetimle elimizden gelen çabayý göstereceðiz Hitit Üniversitesi futsal takýmý dün oynadýðý Polanya maçýndan önce salonda toplu halde Üniversiteler Avrupa Futsal Þampiyonasý nda Hitit Üniversitesi ikinci maçýnda ev sahibi Polonya ya 11-1 maðlup oldu ve gruptan çýkma þansýný kaybetti. Hitit Üniversitesi nde üç sporcunun kýrmýzý kart gördü. Temsilcimiz bugün son maçýnda saat da Hýrvatistan ile karþýlaþacak, Polonya da devam eden Üniversitelerarasý Avrupa Futsal Þampiyonasý nda Hitit Üniversitesi ikinci maçýnda ev sahibi Polonya ya 11-1 gibi farklý skorla maðlup oldu ve grupta çýkma þansýný kaybetti. Grubundaki ilk maçýnda önceki gün Almanya önünde ilk yarýsýný 3-2 geride kapattýðý maçtan ikinci yarýda yediði gollerle 7-2 maðlup ayrýlan Hitit Üniversitesi dün ev sahibi Polonya Üniversitesi ile karþýlaþtý. Rakibi önünde istediði oyunu bir türlü oynamayan Hitit Üniversitesi erken yediði gollerle rakibi önünde oyundan koptu. Ýlk yarýyý 3-0 geride tamamlayan Hitit Ünivresitesi nde hakemlerin ev sahibi lehine verilen kararlar karþýsýnda sinirlerine hakim olamayan Yasin, Koray ve Metehan ýn kýrmýzý kart görerek oyundan atýlmasýyla eksilen Hitit Üniversitesi rakibi önünde 11-1 lik skorla maðlup oldu. Hitit Üniversitesi nin tek golünü Medet attý. Hitit Üniversitesi grubundaki son maçýnda bugün saat da Hýrvatistan Üni Of Split takýmý ile yapacak, Gruptan finallere gitme þansý bulunmayan Hitit Üniversitesi diðer gruplardan elenen takýmlarla klasman maçlarý oynayacak.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı