T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık SALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık SALI"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce ünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1991 SALI Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 91/2111 İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye Konsorsiyumu çerçevesinde Hükümetimiz ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mali işbirliğine dair 4 Haziran 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan DM (ellidokuzmilyon beşyüzbin Alman Markı), 13 Haziran 1991 tarihinde Bonn'da imzalanan DM (altmışmilyon beşyüzbin Alman Markı) tutarındaki ekli Anlaşmaların, imza tarihlerinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 2/8/1991 tarihli ve EİBA-4908 sayılı yazısı üzerine, 3 î/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu' nca 8/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. A Mesut YILMAZ Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı E.PAKDEMİRLİ F KURT M R TAŞAR i. AYKUT Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. V. DİNÇERLER K İNAN İ. AKÜZÜM C. TUNCER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam S.ARAS E. KOÇAK M. ÇEVİK E. C. GÜLPINAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam B SÖNMEZ A. T ÖZDEMİR Ş ŞEKER H. B. DOĞU Devlet Bakam Devlet Bakanı Adalet Bakam Milli Savunma Bakanı M. KALEMLİ İ. S. GİRAY A KAHVECİ A.AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakam Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı H. ORUÇ Y. ERYILMAZ İ ÖZDEMİR Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 1 TUNCAY M EMİEOĞLU R K. YÜCELEN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı M ARICI G. MARAŞ B AKARCALI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Bakanı Kültür Bakam Bakanı Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : tçiîıdck'lcr 6A. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mali İşbirliği'ne Dair Anlaşma (PROJE KREDİSİ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında mevcut dostane ilişkiler anlayışı içinde, bu dostane ilişkileri taraflar arasındaki a mali işbirliği ile güçlendirmek ve yoğunlaştırmak arzusu ile, bu ilişkilerin devamının işbu Anlaşmanın esasını teşkil ettiğini müdrik olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sosyal ve iktisadi kalkınmaya katkıda bulunmak amacı ile, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : MADDE 1 (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, Kalkınma Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile, inceleme sonunda projeler geliştirmeye layık bulunduğu takdirde, bu projelerin finansmanını karşılamak üzere, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye Konsorsiyumu çerçevesi içinde ikili alanda mali yardım olarak 1991 yılı için Frankfurt/Main'daki Kreditanstalt für Wiederaufbau'dan toplam DM (Altmış milyon beşyüzbin Alman Markı'na kadar ikrazda bulunma imkanı sağlayacaktır. (2) 1'inci paragrafta sözü edilen meblağlar aşağıdaki şekilde kullanılacaktır : a) ASKt'nin "Ankara İçmesuyu III" projesine temin edilecek mallar ve hizmetler için DM (Otuziki milyon üçyüzbin Alman Markı)'na kadar, b) Yeni Galata Köprüsünün finansmanı için DM (Yirmisekiz milyon ikiyüzbin Alman Markı)'na kadar. (3) 2'nci paragrafta (a) ile (b) alt paragraflarında belirtilen projeler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mutabakat sağlanması halinde başka projeler ile değiştirilebilir. MADDE 2 1. Maddede sözü edilen meblağların kullanılması ve diğer kullanma ve sipariş verme usul ve şartları, Kreditanstalt für Wiederaufbau ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Almanya Federal Cumhuriyeti kanun ve mevzuatına uygun olarak aktolunacak mukavelelerle tespit edilecektir. MADDE 3 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2'nci maddede zikredilen mukavelelerin akdi ve uygulanması sırasında, Türkiye'de alınan bütün vergi ve diğer kamu resimlerinden Kreditanstalt für Wiederaufbau'yu muaf tutacaktır. MADDE 4 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ikraz ve mali katkıdan karşılanmak suretiyle kara, deniz ve hava yoluyla nakledilecek şahıs ve mallarla ilgili olarak yolcu ve ihracatçılara nakliyat teşebbüslerinin serbest seçimi için müsaade edecek ve işbu Anlaşmanın Alman uygulama alanında mukim olan bu teşebbüslerin adil ve eşit iştiraklerinin değerini azaltabilecek her türlü tedbiri almaktan imtina edecek ve talep edildiğinde gerekli müsaadeyi verecektir. MADDE 5 İşbu Anlaşma, yürürlüğe konulması için milli vecibelerin yerine getirilmiş olduğunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetine bildirilmesi üzerine, imzalandığı tarihten itibaren, makabline şamil olmak üzere yürürlüğe girer. Bonn'da 13 Haziran 1991 tarihinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiş olup, herbiri bağlayıcıdır. Türkçe ve Almanca metinlerin farklı yorumu halinde İngilizce nüsha esas alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Adına

3 8 Ekim 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mali İşbirliği'ne Dair Anlaşma (Proje : Ankara Merkezi Kanalizasyon Arıtma Tesisi) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında mevcut dostane ilişkiler anlayışı içinde, bu dostane ilişkileri taraflar arasındaki mali işbirliği ile güçlendirmek ve yoğunlaştırmak arzusu ile, bu ilişkilerin devamının işbu Anlaşmanın esasını teşkil ettiğini müdrik olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sosyal ve iktisadi kalkınmaya katkıda bulunmak amacı ile, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : MADDE 1 (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, kalkınma plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile, Ankara Merkezi Kanalizasyon Arıtma Tesisi Projesi'nin finansmanını karşılamak üzere, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye Konsorsiyumu çerçevesi içinde ikili alanda mali yardım olarak 1991 yılı için Frankfurt/Main'daki Kreditanstalt für Wiederaufbau'dan toplam DM (Ellidokuz milyon beşyüzbin Alman Markı)'na kadar ikrazda bulunma imkanı sağlayacaktır. (2) 1'inci paragrafta belirtilen proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında mutabakat sağlanması halinde başka projeler ile değiştirilebilir. MADDE 2 İşbu Anlaşmanın 1 inci maddesinde sözü edilen meblağların kullanılması ve diğer kullanma ve sipariş verme usul've şartları, Kreditanstalt für Wiederaufbau ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, Almanya Federal Cumhuriyeti kanun ve mevzuatına uygun olarak aktolunacak mukavelelerle tespit edilecektir. MADDE 3 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşmanın 2'nci maddesinde zikredilen mukavelelerin akdi ve uygulanması sırasında, Türkiye'de alınan bütün vergi ve diğer kamu resimlerinden Kreditanstalt für Wiederaufbau'yu muaf tutacaktır. MADDE 4 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ikrazdan karşılanmak suretiyle kara, deniz ve hava yoluyla nakledilecek şahıs ve mallarla ilgili olarak yolcu ve ihracatçılara nakliyat teşebbüslerinin serbest seçimi için müsaade edecek ve Federal Almanya Cumhuriyetinde mukim olan bu teşebbüslerin adil ve eşit iştiraklerini engelleyebilecek her türlü tedbiri almaktan imtina edecek ve bu teşebbüslerin iştiraki için gerekli müsaadeyi verecektir. MADDE 5 İşbu Anlaşma, yürürlüğe konulması için milli vecibelerin yerine getirilmiş olduğunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetine bildirilmesi üzerine, imzalandığı tarihten itibaren, makabline şamil olmak üzere yürürlüğe girer. Ankara'da 4 Haziran 1991 tarihinde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiş olup, herbiri bağlayıcıdır. Türkçe've Almanca metinlerin farklı yorumu halinde İngilizce nüsha esas alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ti Hükümeti Adına Mahfi Eğilmez Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Adına Dr. Ekkehard Eickhoff Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : Abkommen zwischen der Regierung der Republik Türkei und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Finanzielle Zusammenarbeit (Projekthilfe) Die Regierung der Republik Türkei und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland- im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Türkei und der Bundesrepublik Deutschland, in dem Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftiiehe Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen, im Bewußtsein, daß die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen dei Grundlage dieses Abkommens ist, in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik Türkei beizutragen sind wie folgt übereingekommen: Artikel 1 (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es der Regierung der Republik Türkei, zur Verwirklichung der Ziele ihres Entwicklungsplans im Rahmen des Türkei- Konsortiums der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Wege bilateraler Finanzhilfe für das Jahr 1991 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, Darlehen bis zur Höhe von insgesamt , DM (in Worten: sechzig Millionen fünfhunderttausend Deutsche Mark) zur Finanzierung von Vorhaben aufzunehmen, wenn nach Prüfung die Förderungswürdigkeit festgestellt worden ist. (2) Der Betrag nach Absatz 1 ist wie folgt zu verwenden: a) Darlehen bis zu , DM (in Worten: zwiunddreißig Millionen dreihunderttausend Deutsche Mark) zur Finanzierung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Vorhabens "Wasserverteilung Ankara III". b) Darlehen bis zu , DM (in Worten: achtundzwanzig Millioner zweihunderttausend Deutsche Mark) zur Finanzierung der neuen Galatabrücke. (3) Die in Absatz 2 Buchstaben a und b bezeichneten Vorhaben können im Einvernehmen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Türkei durch andere Vorhaben ersetzt werden. Artikel 2 Die Verwendung der in Artikel 1 genannten Beträge, die Bedingungen, zu denen sie zur Verfügung gestellt werden, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Regierung der Republik Türkei?u schlie /Senden Verträge, die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen. Artikel 3 Die Regierung der Republik Türkei stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau von sämtlichen Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit Abschluß und Durchführung der in Artikel 2 erwähnten Verträge in der Republik Türkei ei hoben werden. Artikel 4 Die Regierung der Republik Türkei überläßt bei den sich aus der Dailehensgewahrung ergebenden Transportkosten von Personen und Gütern im Land-, See- und Luftverkehr den Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 8 Ekim 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine Maßnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Verkehrsunternehmen mit Silz in der Bundesrepublik Deutschland ausschliefen oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls dei für eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen eforderlichen Genehmigungen. Artikel 5 Dieses Abkommen tritt rückwirkend mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft, sobald die Regierung der Republik Türkei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, daß die für das Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen auf Seiten der Republik Türkei erfüllt sind. Geschehen zu Bonn am 13. Juni 1991 in zwei Urschriften, jede in türkischer, deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Worüaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des türkischen und deutschen Wortlauts ist der englische Wortlaut maßgebend. Für die Regierung der Republik Türkei Für dei Regierung der Bundesrepublik Deutschland Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Turkey concerning Financial Cooperation (Project Aid) The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Turkey, in the spirit of the freindly relations existing between the Federal Republic of Germany and the Republic of Turkey, desiring to strengthen and intensify those friendly relations through financial cooperation in a spirit of partnership, aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement, intending to contribute to social and economic development in the Republic of Turkey, have agreed as follows: Article 1 (1) The Government of the Federal Republic of Germany shall enable the Government of the Republic of Turkey, with a view to realizing the objectives of its development plan within the scope of the Turkey Consortium of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), to obtain from the Kreditanstalt für Wiederaufbau (Development Loan Corporation), Frankfurt/Main, loans totalling up to DM 60,500,000 (sixty million five hundred thousand Deutsche Mark) as bilateral financial assistance for 1991 to finance projects if, after examination, they have been found eligible for promotion. (2) The amount referred to in paragraph (1) above shall be utilized as follows: a) a loan of up to DM 32,300,000 (thirty-two million three hundred thousand Deutsche Mark) to finance supplies and services within the framework of the project Water Distribution Ankara III; Yürütme Yılrtttroe ve idare İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : b) a loan of up to DM 28,200,000 (twenty-eight million two hundred thousand Deutsche Mark) to finance the new Galata Bridge. (3) The projects referred to in paragraph 2 (a) and (b) above may be replaced by other projects if the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Turkey so agree. Article 2 The utilization of the amounts referred to in Article 1 of this Agreement and the terms and conditions on which they are made available, as well as the procedure for awarding contracts, shall be governed by the provisions of the agreements to be concluded between the Kreditanstalt fiir Wiederaufbau and the Government of the Republic of Turkey, which agreements shall be subject to the laws and regulations applicable in the Federal Republic of Germany. Article Artide 3 The Government of the Republic of Turkey shall exempt the Kreditanstalt fur Wiederaufbau from all taxes and other public charges levied in the Republic of Turkey in connection with the conclusion and implementation of the agreements referred to in Article 2 of the present Agreement. Article 4 The Government of the Republic of Turkey shall allow passengeis and suppliers free choice of transport enterprises for such transportation by land, sea or air of persons and goods as results from the granting of the loan, abstain from taking any measures that might exclude or impair the participation on equal terms of transport enterprises having their place of business in the Federal Republic of Germany, and grant any necessary permits for die participation of such enterprises. Article 5 This Agreement shall enter into force retroactively on the date of signature thereof as soon as the Government of the Republic of Turkey has informed the Government of the Federal Republic of Germany that the national requirements of the Republic of Turkey for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. DONE at Bonn on 13 June 1991 in duplicate in the German, Turkish and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the German and Turkish texts, the English text shall prevail. For the Government of the Federal Republic of Germany For the Government of the Republic of Turkey Abkommen zwischen der Regierung der Republik Türkei und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über Finanzielle Zusammenarbeit (Vorhaben "Zentralklärwerk Ankara") Die Regierung der Republik Türkei und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland - im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkei, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 8 Ekim 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 in dem Wünsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschafiliche Finanzielle Zusammenarbiet zu festigen und zu vertiefen, im Bewußtsein, daß die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist, in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in dei Republik Türkei bei/uirafen sind wie folgt übereingekommen: Artikel 1 (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es der Regierung der Republik Türkei, zur Verwirklichung der Ziele ihres Entwicklungsplans im Rahmen des Türkei- Konsortiums der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Wege bilataraler Finanzhilfe für das Jahr 1991 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Fiankfurt am Main, ein Darlehen bis zur Höhe von insgesamt , DM (neunundfunf/ig Millionen fünfhunderttausend Deutsche Mark) zur Finanzierung des Vorhabens "Zentralklarwerk Ankara" aufzunehmen. (2) Das in Absatz 1 bezeichnete Vorhaben kann im Einvernehmen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Türkei durch andere Vorhaben ersetzt werden. Artikel 2 Die Verwendung des in Artikel 1 genannten Betrags, die Bedingungen, zu denen er zur Verfügung gestellt wird, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmt der zwischen der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Regierung der Republik Türkei zu schließende Vertrag, der den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegt. Artikel 3 Die Regierung der Republik Türkei stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau von sämtlichen Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit Abschluß und Durchführung des in Artikel 2 erwähnten Vertrags in der Republik Türkei erhoben werden. Artikel 4 Die Regierung der Republik Türkei übarläßt bei den sich aus der Darlehensgewahrung ei gebenden Transportkosten von Personen und Gütern im Land-, See- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine Maßnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Verkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschließen oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls dei für eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforderlichen Genehmigungen. Artikel 5 Dieses Abkommen tritt rückwirkend mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft, sobald die Regieiung der Republik Türkei der Regierung der Bundesrepublik, Deutschland mitgeteilt hat, daß die für das Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen auf Seiten der Republik Türkei erfüllt sind. Geschehen zu Ankara am 04. Juni 1991 in zwei Urschriften, jede in deutscher, türkischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des deutschen und türkischen Wortlauts ist der englische Wortlaut maßgebend. Für die Regierung der Republik Türkei Mahfi Eğilmez Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Dr. Ekkehard Eickhoff Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Say fa : 8 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Federal Republic of Germany concerning Financial Cooperation (Project : Central Sewage Treatment Plant, Ankara) The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Federal Republic of Germany in the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Turkey and the Federal Republic of Germany, desiring to strengthen and intensify those friendly relations through financial cooperation in a spirit of partnership, aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement, intending to contribute to social and economic development in the Republic of Turkey. have agreed as follows : Article 1 (1) The Government of the Federal Republic of Germany shall enable the Government of the Republic of Turkey, with a view to realizing the objectives of its development plan within the scope of the Turkey Consortium of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), to raise with the Kreditanstalt für Wiederaufbau (Development Loan Corporation), Frankfurt/Main, as bilateral financial assistance for 1991, a loan of up to DM 59,500,000 (fifty-nine million five hundred thousand Deutsche Mark) to meet the cost of the project Central Sewage Treatment Plant, Ankara. (2) The project referred to in paragraph 1 above may be replaced by other projects if the Government of the Federal Republic Of Germany and the Government of the Republic of Turkey so agree. Article 2 The utilization of the amount referred to in Article 1 of this Agreement and the terms and conditions on which it is made available, as well as the procedure for awarding contracts, shall be governed by the provisions of the agreement to be concluded between the Kreditanstalt für Wiederaufbau and the Government of the Republic of Turkey, which agreement shall be subject to the laws and regulations applicable in the Federal Republic of Germany. Article 3 The Government of the Republic of Turkey shall exempt the Kreditanstalt für Wiederaufbau from all taxes and other public charges levied in the Republic of Turkey in connection, with the conclusion and implementation of the agreement referred to in Article 2 of the present Agreement. Article 4 The Government of the Republic of Turkey shall allow passengers and suppliers free choice of transport enterprises for such transportation by land, sea or air of persons and goods as results from the granting of the loan, abstain from taking any measures that might exclude or impair the participation on equal terms of transport enterprises having their place of business in the Federal Republic of Germany, and grant any necessary permits for the participation of such enterprises. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 8 Ekim 1991 Sayı : RESMİ GAZETE -Sayfa : 9 Article 5 This Agreement shall enter into force retroactively on the date of signature thereof as soon as the Government of the Republic of Turkey has informed the Government of the Federal Republic of Germany that the national requirements for the entry into force of this Agreement on the side of the Republic of Turkey have been fulfilled. DONE at Ankara on 4 June, 1991 in duplicate in the German, Turkish and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the German and Turkish texts, the English text shall prevail. For the Government of the Republic of Turkey Mr. Mahfi EĞİLMEZ Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 91/2277 For the Government of the Federal Republic of Germany Dr. Ekkehard EICKHOFF Ekli listede belirtilen yerlerin 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca "Uygulama Alanı" olarak tespiti; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 19/9/1991 tarihli ve 479, 1729 sayılı yazılan üzerine, adıgeçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/9/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan E.PAKDEMİRLİ Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. M. V. DİNÇERLER Devlet Bakanı S.ARAS Devlet Bakanı E. KOÇAK Devlet Bakam V. S. ÇAKMAKOĞLU İçişleri Bakanı H. ÖRÜÇ Bayındırlık ve İskan Bakanı S. ARAS Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V Sıra No B AKARCALI Turizm Bakanı F. KURT Devlet Bakam E. C. GÜLPINAR Devlet Bakanı V. E. KOÇAK Devlet Bakanı A.A.ALBAYRAK Devlet Bakanı M V. DİNÇERLER Dışişleri Bakanı V. Y. ERYILMAZ Sağlık Bakanı R. K. YÜCELEN Sarayı ve Ticaret Bakanı M. R. TAŞAR Devlet Bakanı İ. AKÜZÜM Devlet Bakanı M. ÇEVİK Devlet Bakam S. BİLGE Adalet Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı M. KALEMLİ Orman Bakara S YALINPALA Ulaştırma Bakam Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı R. K. YÜCELEN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. 21/9/1991 Tarihli ve 91/2277 Sayılı Kararnamenin Eki İli İlçesi LİSTE Bucağı 1. AYKUT Devlet Bakanı C. TUNCER Devlet Bakanı E. C. GÜLPINAR Devlet Bakanı H. B. DOĞU Milli Savunma Bakanı A. AKYOL Mitli Eğitim Bakanı İ. TUNCAY Tarım ve Köyışleri Bakanı G. MARAŞ KÜLTÜR Bakanı A T. ÖZDEMIR Çevre Bakanı 1 Aksaray Merkez Boyalı 2 Aksaray Sullanhanı 3 Ankara Bala Sofular 4 Aydın Söke Sercin 5 Edirne Keşan Mercan 6 Konya Cihanbeyli Karabağ 7 Konya Cihanbeyli Türbanlar 8 Konya Cihanbeyli Kelhasan Köyü/Kasabası Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı: Sıra No İli İlçesi Bucağı Köyü/Kasabası Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Konya Yozgat Yozgat Yozgat Yozgat Yozgat Kadınhanı Kadınhanı Kadınhanı Karatay Karatay Karatay Selçuklu Selçuklu Yunak Yunak Yunak Yunak Merkez Yerköy Yerköy Yerköy Yerköy Yönetmelikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Obruk Obruk Musabeyli Çiftçi ve Kooperatifçilik Tanıtma, Eğitim ve Ödüllendirme Fonu Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Kurthasanlı Kolukısa Hacıpirli Katrancı Akörenkışla Aksaklı Çaldere Karaömerler Bûyükhasan Hacıömerlioğlu Ortakışla Karayayla Bahçecik Zincir Hatip Küçük Nefes Cakcak Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Bakanlığa 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle verilen çiftçilerin muhtelif yayım metodları yoluyla her türlü eğitimlerini sağlamak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan ve Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kooperatifler ve bunların üst kuruluşları için, kooperatifçiliğin tanıtılması, kooperatif yönetici ve ortaklarının eğitimi, kooperatifçilik organizasyonlarında yol göstermek, yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hizmetlerin yürütülmesi ile icabettiği takdirde eğitim gören çiftçi ve kooperatifçiye ayrıca belirlenecek esaslar dahilinde verilecek ödül, ikramiye gibi aynî ve nakdi ödemelerde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, çiftçiler ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarının her türlü eğitim ve tanıtım ihtiyaçlarının karşılanması ve ödüllendirilmesi maksadıyla yapılan harcamaların, programlama, tahsis, sarf, esas ve usulleri ile ilgili hususları kapsar. Dayanak, Madde 3 Bu Yönetmelik, Tanm ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak- kında 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 41, 83 ve 94 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık; Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, b) Genel Müdürlük; Bakanlık Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, c) İl Müdürlüğü; Bakanlık İi Müdürlüğünü, d) Taşra Teşkilatı; İl Müdürlüklerim, Bakanlığımız Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürlüklerini, Tarım Okulları Müdürlüklerini, Mekanizasyon Eğitim Merkez Müdürlüklerini, Kooperatifçilik ve Elsanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerini, e) Fon; Çiftçi ve Kooperatifçilik Tanıtma, Eğitim ve Ödüllendirme Fon'unu, f) Kooperatifler; Yönetmeliğin kapsam bölümünde belirtilen kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarını, g) İlgili Daire; Fon Hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlükçe görevlendirilen daireyi, ifade eder. Yürütme ve İdare Bdlümü Sayfa : 10

11 8 Ekim 1991 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Gelirler Madde 5 Çiftçilerin ve Kooperatiflerin "eğitim ve tanıtma ihtiyacını karşılamak" eğitilenlerin ödüllendirilmesini temin etmek için teşkil edilen bu Fon'un gelirleri aşağıda belirtilmiştir. a) Bakanlık bütçesine bu Fon'a aktarılmak üzere konan ödenekler, b) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 41 inci ve 94 üncü maddelerine göre her kooperatifin hesap devresi sonuna ait yıl sonu bilançosunda görülen müsbet gelir-gider farkından % 1 nisbetinde ayrılan meblağlar, c) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 83 üncü maddesine istinaden kooperatiflerin tasfiye neticesi artakalan miktarların tamamı, d) Tasfiye halindeki kooperatiflerde bilanço açıklan kapatıldıktan sonra kalan yedek akçelerin tamamı, e) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu değiştiren 3476 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre intibak işlemlerini yaptırmadığı için dağılan kooperatiflerin tasfiye farkları ile bilanço açıkları kapatıldıktan sonra kalan yedek akçelerin tamamı, f) Eğitim hizmet ve faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, g) Yurtiçi ve yurtdışından yapılacak hertürlü bağış ve yardımlar, h) Faiz ve diğer gelirler. Giderler Madde 6 Fon'dan I inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki harcamalar yapılır: a) Yurtiçinde yapılacak Eğitim ve Tanıtma Programlarına katılacak uzman personele ödenecek yolluk ve ek ders ücretleri, b) Radyo ve Televizyonda yapılacak eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili hertürlü giderler, c) Kırtasiye ve büro malzemesi alımları, d) Döşeme-demirbaş alım ve giderleri, e) Yayın alım, bastırma, telif ve tercüme ile ilgili "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Yönetmeliği "ne uygun olarak yapılan giderler, 0 Yakıt, aydınlatma, su, temizlik, PTT ve ulaştırma giderleri, g) Bina, makina, onarım, kira, işletme giderleri, h) Mevzuatına göre taşıt alımı ve işletilmesiyle ilgili giderler, ı) Eğitim amacıyla bina alım, yapım ve onarımı ile ilgili giderler, j) Eğitim, tanıtım ve ödüllendirmeyle ilgili kayıt, sınav giderleri, k) Eğitim, tanıtım ve ödüllendirmeyle ilgili film, senaryo, kaset, hizmet alımları, yayım ve yayın giderleri, l) Beslenme, yiyecek, temsil ve ağırlanma giderleri, m) Yurtiçi ve yurtdışında açılan fuar, sergi ve tanıtma hizmetleriyle ilgili hertürlü giderler, n) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar dahilinde verilecek ödül, ikramiye ve diğer giderler, o) Eğitim ve tanıtma amacıyla yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla müştereken yapılacak düzenlemeler için gerekli giderler. Temel İikeler Madde 7 Fon'a yatırılacak paraların tahsil ve harcanmasındaki temel ilkeler şunlardır: a) 5 inci maddenin (a), (0. (g) ve (h) bentlerinde yeralan gelirler; Çiftçinin muhtelif yayım metodları yoluyla hertürlü tanıtma ve eğitim ihtiyaçları ile icabettiği taktirde eğilim neticesinde çiftçilere ödül, ikramiye ödemeleri yapmak amacıyla kullanılır, b) 5 inci maddenin (b), (c), (d), (e), (0, (g) ve (h) bentlerinde yeralan gelirler; kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi faaliyetler için Genel Müdürlükçe yapılacak harcamalarda kullanılır, c) Fon'dan Çiftçilere ve Kooperatiflere yapılacak aynî ve nakdi yardımlarda "Kalkınmada Öncelikli Yöreler"Ie dağ ve orman köylerindekilere öncelik verilir, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : d) Hizmetlerin yürütülebilmesi için Bakanlık veya Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında protokol yapılarak buna göre harcama yapılabilir, gerektiğinde ita amirinin onayı ile "Fonlar İhale Yönetmeliği" ve diğer ilgili genel hükümler çerçevesinde avans verilebilir, e) Merkezde yapılacak harcamalarda gerekli olan belgeler alındıktan sonra hak sahibi adına çek tanzim edilir. Ayrıca Taşra Teşkilatında açılacak çiftçi ve kooperatifçilik eğitimi kurs, seminer masrafları için Genel Müdürlükçe görevlendirilecek şahıslara sonradan mahsubu yapılmak üzere avans verileceği gibi, taşra teşkilatımız adına banka havalesi ile Genel Müdürlüğün tesbit edeceği miktar üzerinden avans gönderilir, f) Genel Müdür lüzum gördüğü takdirde mutemedin zimmetindeki avansın hesabını ve mahsubunu belirtilen zamandan önce kapatılmasını isteyebilir. Sarf evrakının usulüne uygun olmaması ve avansın zamanında kapatılmaması halinde mutemed hakkında kanuni işlem yapılır, g) Fon'dan yapılacak harcamalar Fon'lar ihale Yönetmeliğine tabidir, h) Fon'da toplanan paralar Şubelerin bulunduğu yerde T.C..Merkez Bankasında, olmadığı yerde muhabir bankalarda muhafaza edilir. Para, Bankadan Genel Müdür veya yetkili kılacağı kişi ile Fon Saymanının müşterek imzaları ile çekilir. Paranın sarfından imza sahipleri müştereken sorumludurlar. İKİNCİ BÖLÜM Fon'un Kaynaklarının Tahsili Hakkında Görev ve Yetkiler Ödeneklerin Aktarılması Madde 8 Bu Fon'un kaynakları arasında bulunan çiftçinin eğitim, tanıtım ve ödüllendirilmesi amacıyla genel bütçeden verilen ödenekler, sayman tarafından takip edilerek ilgili fon hesaplarına aktarılması temin edilir. Sorumluluk Madde 9 Kooperatiflerden sağlanacak fon kaynaklarının takip ve tahsili ile merkezde Fon Saymanı ve ilgili Daire Başkanlığı müştereken sorumludur. Kaynakların Tahsili Madde 10 İl Müdürlükleri il'leri dahilindeki kooperatiflerin yıl sonu bilançolarındaki müsbet farkın % 1'ini hangi bankaya yatıracaklarını her yıl Ocak ayında kooperatiflere bir yazı ile bildirir. il Müdürlükleri, çeşitli sebeplerle tasfiye durumuna düşen kooperatiflerden Anasözleşmelerine göre Fon'a ayrılacak tasfiye farkları ve yedek akçeler için tasfiye memurları ve mahkemeler ile ilişki kurarak kooperatife yazılı talimat vermek suretiyle Fon hesaplarına yatırılmasını temin eder. Hükümet Temsilcisinin Görevleri Madde 11 Kooperatiflerin Genel Kuruluna katılan İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen temsilci, müsbet gelir-gider farkından % 1 Fon payının ayrılmadığını tesbit ettiği taktirde ayrılmasını ve Fon'a yatırılmasını temin eder. Fon'a Yatırılması Madde 12 İl Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, Genel Kurul Belgelerini incelemek suretiyle, müsbet gelir-gider farkından % 1 Fon payını ayırmayan, ayırdığı halde Fon hesaplarına yatırmayan kooperatifler için yatırması gereken ilk aydan başlamak suretiyle kanuni faiz tahakkuk ettirerek Fon'a yatırılmasını temin eder. İl Müdürlüklerinin Görevleri; Madde 13 İl Müdürlüklerinin görevleri şunlardır: a) Fon tespit formunu (Ek 1) 2 nüsha olarak Temmuz ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir, b) Ağustos ayı sonu itibariyle, bankalardaki Genel Müdürlük hesaplarına kooperatiflerce yatırılan miktarları Fon'lar için tanzim edilecek Fon tahsil formunu (Ek 2) 2 nüsha olarak Genel Müdürlüğe gönderir, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 8 Ekim 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 c) Ağustos ayı sonuna kadar tahsil edilmeyen fon alacakları için İ! Müdürlükleri Kooperatiflere Eylül ayı sonuna mühlet vermek suretiyle tebligatta bulunarak 12 nci maddede belirtilen kanuni faizle birlikte yatırılmasını ister. 30 Eylül tarihine kadar bildirilecek banka Hesap numarasına istenilen meblağı yatırmayan kooperatifler Genel Müdürlüğe bildirilerek Devlet Yardımları tahsilat yapılıncaya kadar durdurulur. Bütün bu ikazlar ve tedbirlere rağmen tahsil edilmiyen fon alacakları yukarda belirtilen kanuni faizleriyle birlikte icra yolu ile tahsil edilir. Bu konuda kanuni işlemleri Bakanlık İl Müdürlükleri yürütmekle yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İta Amiri, Sayman, Tahakkuk Memuru, Muhasebe Usulü, Bütçe Hazırlığı ve Denetim İta Amiri Madde 14 Fon'un İta Amiri Bakandır. Bakan, Fon'dan yapılacak harcamalara ilişkin işlerle ilgili İta Amirliği yetkisini Genel Müdür veya Taşra Teşkilatı yetkilisine devredebilir. Fon Saymanı Madde 15 Fon'un gelir, gider, muhasebe işlemleri Merkezde Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı alınmak sureti ile Bakanlık tarafından atanan Fon Saymanlık Müdürü tarafından yürütülür. Saymanlık, aynı yetki ve sorumlulukları taşımak kaydıyla fon işlerini ve mali işlemleri iyi derecede bilen en az Şube Müdürü düzeyinde bir memur tarafından vekaleten yürütülebilir. Taşra Teşkilatında Fon Saymanlık işleri Genel Müdürlükçe görevlendirilen Sayman mutemedi tarafından yürütülür. Fon Saymanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 16 Fon Saymanının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Fon gelirlerinin tahsili, Fon'dan yapılacak harcamaların gerçekleşmesi, para ve ayniyatın muhafazası, Fon'un muhasebe, bütçe.gelir, gider vaziyeti ve bilanço çalışmaları ile Saymanlıkla ilgili diğer işlemleri yapmak, b) İl'lerden gelen cetvel ve belgelere göre Fon gelirlerinin takibi ve tahsilini yapmak, Bütçe ödeneklerinin takip edilerek Fon'a aktarılmasını sağlamak, c) Genel bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenlemek, Fon'un bütün mali işlerini ve hesaplarını yapmak, d) Genel Müdürlükçe alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilecek işler için öngörülen paraları gerekli yerlere göndermek, e) İşbitim belgelerini inceleyerek mahsup işlemini yapmak, f) Fon'un banka hesabını takip etmek, g) Mevzuatına göre Fon'un gelirlerini toplamak, h) Sayıştay'a hesap vermek, ı) Fon'un bilançosunu gelir gider belgeleriyle birlikte hazırlayarak 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 39 uncu maddesinde belirtilen süre içinde Sayıştay'a göndermek, j) Fon'un bilançosu ve eklerinin bir örneğini Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndermek. Sorumluluk Madde 17 Fon Saymanı, mali işlerin mevzuata uygun yürütülmesinden, müsbit evrak noksanlığından, hesap hatalarından doğan kusurlu olaylardan, takip edilmemekten dolayı zaman aşımına uğrayan alacaklardan tek başına sorumludur. Deruhte-i Mesuliyet Madde 18 Sayman tarafından kanun, nizam ve tertibe uygun bulunmaması nedeniyle geri çevrilen ödemeler İta Amiri tarafından sorumluluk yüklenirse yerine getirilir ve sorumluluk yüklenme emri gider evrakına bağlanır. YürütmeveİdareBölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : Tahakkuk Memuru ve Görevleri Madde 19 Tahakkuk memuru mevzuata uygun olarak Fon'un gelir ve giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumludur. Bütçe Hazırlığı Madde 20 Fon Bütçesi mali yıla uygun olarak düzenlenir. Sayman tarafından düzenlenen Bütçe Bakan tarafından onaylandıktan sonra her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Muhasebe Usulü Madde 21 Fon muhasebesi, genel bilançoya muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenlenerek, Fon'un bütün işlemlerini ve hesaplarını yapacak şekilde belirlenir. Fon Muhasebesi; a) Fon gelirleri hesabı, b) Fon giderler hesabı, c) Banka hesabı, d) Avans ve kredi hesabı, e) Lüzum görülecek diğer hesaplar, açılarak tutulur ve buna göre gerekli defterler düzenlenir. Fon muhasebesine ilişkin diğer hususlar, Genel Müdürlükçe ilgili mevzuat dikkate alınarak talimatlarla düzenlenir. Denetim İşleri Madde 22 Fon gelir ve gider hesaplarının Yönetmeliğe uygun şekilde tahakkuk, tahsil, harcamaların yapılması, usule uygun belgeler alınması, dosyalanması, defterlere işlenmesi, diğer kayıt işlemlerinin yapılmasına ait denetimler, Bakanlıkça görevlendirilecek görevli veya müfettişlerce yürütülür. Denetim sonu suçlu bulunan memurlar Devlet Memurları gibi, işçi kadrosunda çalışanlar genel hükümlere göre cezalandırılır ve hasıl olan zararları öderler. a) Bakanlıkça Fon Saymanı yılın belirsiz zamanlarında denetlenebilir. Ayrıca her yıl hesap devresi sonunda, Bakanlıkça yıllık olağan denetim yapılır. Eksiklikler, tamamlanacak hususlar, cezalandırılması gereken görevliler hakkında denetim raporu Genel Müdürlüğe verilir. Genel Müdürlük en geç üç ay zarfında denetim raporundaki hususları yerine getirir. b) Yıllık denetim görmüş eksiklikleri giderilmiş dosya ve kayıtlar arşive kaldırılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Madde 23 21/3/1977 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 83 üncü ve 94 üncü maddelerine göre Köyişleri Bakanlığında Kurulan Tanıtma ve Eğitim Fon'una Yatırılacak Paraların Tahsili ve Harcanması Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 24 Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 25 Bu Yönetmelik bükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 8 Ekim 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 EK: 1.../.../ 199. KOOPERATİFLERİN 1163 SAYILI YASAYA GÖRE EĞİTİM VE TANITMA FONUNA YATIRACAKLARI % 1 MİKTARLARI GÖSTERİR FON TESPİT FORMU İLİ Kooperatifin Çeşidi Adresi Bilanço Kârı % 1 Fon Açıklamalar Lira Kr Lira Kr TOPLAM İMZA MÜHÜR EK: 2 TARİHİNDE FORM 1MB GÖRE % 1' LERİNİ YATIRAN KOOPERATİFLER FON TAHSİLAT FORMU İLİ Çeşidi Adresi Banka Adı Hesap No : Dekont Tarihi Havale Miktarı Dekont No : Lira Kr. TOPLAM KAYIT VE BELGELERE UYGUNDUR İMZA MÜHÜR Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden : T. C. Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliği Yasal Dayanak ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 23 üncü maddesi gereğince düzenlenmiş olup, Sandık iştirakçilerine borç para verilmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden; a) Sandık : T. C. Emekli Sandığını, b) İstek Belgesi : Borç Para İstek Belgesini, c) Ödeme Merkezi: Borç para ödemelerine aracılık eden kurum veya banka şubelerini, d) İştirakçi : T. C. Emekli Sandığı iştirakçisini, e) Borçlu : Borç para alan iştirakçiyi, ifade eder. Borç Para Verilmesi İçin Yeterli Süre Madde 3 Borç para istenebilmesi için iştirakçinin 5 yıl hizmeti bulunması şarttır. Bu süreye, itibari hizmet süreleri ile ihya edilmemiş süreler (hizmet ihyaları hariç) dahil edilmez. Borç para alabilmek için gerekli sürenin tesbitinde, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu uyarınca fiili hizmet sayılan sürelerle fiili hizmet süresi zamları, borçlanılarak saydırılan süreler ve diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen süreler dikkate alınır. Kefil Gösterilmesi Madde 4 Borç isteyen iştirakçinin istek belgesinde, iki iştirakçiyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak göstermesi şarttır. Kefil gösterilecek iştirakçilerde 5 yıllık hizmet şartı aranmaz. Başvuru Şekli Madde 5 "İstek Belgesi" ve "Borç Senedi"nde yer alan ve borçlu ile kefillere ait olan bilgilerden; a) Emeklilik sicil numaralarının, b) Soyadı ve adlarının, c) Nüfusa kayıtlı oldukları yerler ile doğum tarihlerinin, d) Görevli oldukları kurum adreslerinin, e) Görev ünvanları ile çalıştıkları il veya ilçenin, f) Borç istenildiği sırada aylıklarını aldıkları saymanlığın, g) Sandığa ve diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi hizmet sürelerinin, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 8 Ekim 1991 Sayı ; RESMİ RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 h) Aylığın derecesi ile ek göstergesinin ve bunlara ait gösterge rakamlarının, sicil ve aylık tahakkuklarına uygun olması ve "istek Belgesi" ile "Borç Senedi"nin borçlu ve kefiller tarafından imza edilmesi gerekmektedir. Borç Senedine, borçlu ile kefillerin, soyadı, adı, kurumu, emeklilik sicil numaraları ve borçlanılacak para miktarı yazılmayacaktır. İlk defa borç para alacak iştirakçiler "İstek Belgesi "ne kurumlarınca düzenlenmiş "Fiili Hizmet Çetveli"ni eklemeye mecburdurlar. Belgelerin Onayı Madde 6 5 inci maddeye göre düzenlenen "İstek Belgesi" ile "Borç Senedi"ndeki bilgilerin sicil ve aylık tahakkuk kayıtlarına uygun ve imzaların da, borçlu ve kefillere ait olduğu saptandıktan sonra, İstek Belgesi ve Senet, ilgililerin bağlı olduğu (Borçlu ve kefiller değişik kurumlarda çalışıyor ise herbirinin ayrı ayrı bağlı oldukları) daire amiri ile personel müdürlüğü veya aylık tahakkuk memuru veyahut bağlı bulundukları saymanlığın yetkilileri tarafından imza edilerek, mühürlenmek veya kaşe basılmak suretiyle onaylanarak Sandığa gönderilir. İstek Belgesinin İadesi Madde 7 Aşağıdaki hallerde "İstek Belgesi" işleme konulmadan Arşiv Dairesi Başkanlığınca istek sahibine iade edilir. a) İlk defa borç para alan iştirakçi "İstek Belgesi "ne "Fiili Hizmet Cetveli "ni eklememiş ise, b) Hizmetler toplamı 5 yıldan az ise, c) Borçlu ve kefillere ait emeklilik sicil numaraları, yanlış olup, doğrusu Sandıkça tesbit edilememiş ise, d) İstek Belgesi'nde yer alan bilgiler yanlış veya eksik ise, e) Borçlunun veya kefillerin veyahut onaylıyan makamın imzası yok ise, f) Onaylıyan makamın mühürü veya kaşesi yoksa veya okunaklı basılmamış ise. Borç Para Miktarı Madde 8 Borç para isteyen iştirakçilere aşağıda aylık derecelerinin karşılarında yer alan gösterge rakamlarının, Sandık Yönetim Kurulunca tesbit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarlar net olarak ödenir. DERECELER GÖSTERGELER sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atananlarla, kadro karşılık gösterilmek suretiyle atananlara, atanmış oldukları kadro derecelerine, sözleşmeli personel statüsünde olup, Sandıkla ilgisi- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : ni devam ettiren iştirakçilere de emeklilik keseneğine esas aylıklarının derecelerine göre borç verilir. Verilen borç paraya, Sandık Yönetim Kurulunca tesbit edilecek oranda aylık faiz uygulanır. Yönetim Kurulu aylık faiz oranını yılbaşında yeniden tesbit edebilir. Yeniden tesbit edilen faiz, tesbit tarihinden önce alınmış borç paralara uygulanmaz. Verilen Borcun Geri Alınması Madde 9 Sandıkça verilen borç para 12 ayda eşit taksitlerle geri alınır. Borç paraya uygulanan faiz taksit miktarlarına eklenerek (azalan faiz sistemine göre) tahsil edilir. Özel Hallerde Verilecek Borç Miktarı Madde 10 İştirakçilere, aşağıdaki hallerde 11 inci madde uyarınca tesbit edilen süre beklenmeksizin ve varsa eski borç artığı düşülmek suretiyle 8 inci madde uyarınca ödenecek miktarların % 50 zamlı tutarı üzerinden borç verilebilir. a) Tabii afetler, yangın, çökme, su baskını gibi olaylar nedeniyle olağanüstü zarara uğramış olduklarını il veya ilçe mülki amirlerince verilmiş onaylı belgelerle kanıtlayan iştirakçilere, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Sandığa başvurulması halinde, b) Kendisinin veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aile fertlerinden sayılan birinin yurt dışında tedavisinin zorunlu olduğuna dair Sağlık Kurulu raporu getiren iştirakçilere, c) Yeniden Sandık iştirakçisi olanlardan, eski hizmetlerini, Sandık Kanununa göre ihya durumuna girenlere, d) Sandığa tabi en az 5 yıl hizmeti bulunan iştirakçilerden, diğer sosyal güvenlik kurumlarına (506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına giren sandıklar dahil) tabi hizmetlerini ihya etmek isteyenlere. Yeniden Borç İsteme Madde 11 Sandıktan borç para alan iştirakçilere, ilk taksitin kesilmesi gereken tarihten itibaren 9 uncu madde uyarınca tesbit edilen sürenin geçmiş ve borç taksitlerinin tamamının ödenmiş olması şartı ile yeniden borç para verilebilir. Borcun, süresinden önce ödenmesi, (9 uncu madde uyarınca tesbit edilen süre geçmedikçe) hemen borç para istemeye hak vermez. Borç para aldıkları tarihten itibaren 9 uncu maddede yazılı süre geçmiş olmasına rağmen, borç taksitleri düzenli olarak ödenmemiş olanlardan, borçları bitmiş bulunanların, süresinde ödenmeyen taksitlerine 24 üncü maddede belirtilen faiz oranı uygulanarak bulunacak faiz miktarı, taksitlerinin tamamını veya bir kısmını ödemeyenlerden ise, aynı madde uyarınca bulunacak faiz miktarı ile birlikte borç artıklarının tamamı yeni alacakları borç paradan düşülmek suretiyle ödeme yapılır. Yürütme veidarebölümü Sayfa : 18

19 8 Ekim 1991 Sayı: RESMİ RESMt GAZETE Sayfa : 19 Ödeme Emrinin Düzenlenmesi Madde 12 Sandığa gönderilen "İstek Belgesi" ve "Borç Senedi"nin usulüne uygun olarak düzenlendiği yapılan incelemede anlaşılır ise, borç ödeme yerlerine gönderilmek üzere "Ödeme Emri" düzenlenir. Düzenlenen "Ödeme Emri"nin 2 nüshası, "Borç Senedi"nin ekinde ödeme yerlerine, bir nüshası borç alacak iştirakçiye, bir nüshası da borç taksitlerini kesmeye yetkili kuruma gönderilir. Ödeme Yerleri Madde 13 Borç para ödemeleri; a) İştirakçinin çalıştığı kurumun bulunduğu yere en yakın ödeme merkezinden, b) Sandığın merkez veya taşra teşkilatı veznelerinden, yapılır. Borç isteyen iştirakçinin çalıştığı yere en yakın ödeme merkezini Borç Verme Dairesi Başkanlığı belirler. Kimlik Gösterme Yükümlülüğü Madde 14 Ödeme emirlerine göre borç parayı alacak iştirakçiler, ödeme yerlerinde kimlik belgelerini göstermekte yükümlüdürler. Ödemenin Yapılması Madde 15 Sandığın gönderdiği iki nüsha "Ödeme Emri" ile "Borç Senedi"ni alan ödeme merkezleri borç isteyen iştirakçinin başvurusu üzerine, "Borç Senedi"nîn özel yerine % 05 oranında yapıştırılacak damga pulu üzerine ve açığa, yalnızca borçlunun imzasını almak suretiyle ödemeyi yapar. Ödeme Emirleri ve Borç Senedinin Sandığa Geri Gönderilmesi ve İptali Madde 16 Ödeme Emirleri'nin üzerinde yazılı miktarlar, düzenleme tarihinden itibaren 60 gün içinde, ilgililerce alınmaz ise, bu ödeme emirleri ve Borç Senedi, iptal edilmek üzere, ödeme merkezlerince Sandığa geri gönderilir. Ödeme emri ve Borç Senedi, iptal edilen iştirakçi, tekrar borç isterse, yeniden istek belgesi düzenlemek zorundadır. Ödenmiş senetler ve ödeme emrinin ikinci nüshası her ay sonunda hesap özeti ekinde Sandığa iade edilir. Borç Taksitlerinin Kesilmesi ve Kurum Mektubu Madde 17 Borç para alan iştirakçinin kurumuna Sandıkça gönderilen ve bir kayıt sistemiyle borç bitinceye kadar saklanacak olan mektuplardaki (Kurum Mektubu'ndaki) taksit miktarlarına göre, mektupta yazılı ilk taksidin kesilme tarihinden itibaren, iştirakçilerin bağlı oldukları kurumun personel müdürlükleri veya aylıkları tahakkuk ettiren memurları borçlunun aylığından kesinti yapmaya başlarlar. Borç alan iştirakçiler ilk borç taksitinin kesilme tarihinden itibaren taksitlerini düzenli olarak ödemekten öncelikle sorumludurlar. Herhangi bir nedenle ilk borç taksiti veya sonraki taksitlerden biri borçlunun aylığından zamanında kesilmemiş ise, kesilmeyen taksitlerin tamamı ilgilinin ilk aylığından kesilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 8 Ekim 1991 Sayı : Borçlu isterse, kesilmeyen taksitlerini, emeklilik sicil numarasını ve borç taksiti olduğunu belirterek ödeme yerlerinden birine (Sandık veznelerine veya ödeme merkezlerine) Sandık adına yatırabilir. Bu şekilde yatırılan borç taksitine ait banka dekontunun bir nüshasının borçlu tarafından Sandığa (Borç Verme Dairesi Başkanlığına) gönderilmesi gerekmektedir. Borç Taksidinin Kesilmesine İtirazın Reddi Madde 18 Sandıkça verilen borç para taksitlerinin borçlunun, borçludan geri alınmasına imkan bulunmayan hallerde müşterek borçlu ve müteselsil kefil olanların aylıklarından kesilmesi, "İstek Belgesi"nde ve "Borç Senedi"nde açık olarak kabul edilip, belirtildiğinden, borç taksitlerini kesen yerler, bu konuda yapılacak itirazları kabul edemezler. Taksitlerin kesilmesinde veya miktarında yanlışlık olduğunu, T. C. Emekli Sandığına karşı ileri süren borçlu veya kefiller bunu kanıtlamaya zorunludurlar. Borç Taksitlerinin Gönderilme Süresi ve Şekli Madde 19 Aylıkları Ödeyen yerler, (Saymanlıklar) borçlu iştirakçilerin aylıklarından kesilen borç taksitlerini, kesilme tarihinden itibaren, 5434 sayılı Kanunda, emeklilik keseneklerinin Sandık adına yatırılması için tesbit edilen süre içerisinde "İkraz Tahsilat Bordrosu" ile birlikte Sandık adına banka hesaplarına yatırmaya zorunludurlar. Borç taksitleri, Ankara'da Sandık veznesine veya T. C. Ziraat Bankası şubelerine, diğer il ve ilçelerde ise, T. C. Ziraat Bankası şubelerine yatırılır. Kesilen borç taksitlerinin, ilgililerin hesaplarına kaydedilebilmesi için, "İkraz Tahsilat Bordrosu"na, borçlunun adı ve soyadı ile emeklilik sicil numarasının tam ve doğru olarak yazılması gerekmektedir. Borçlunun Yer Değiştirmesi Madde 20 Borç alan iştirakçi, başka bir kuruma naklen atandığında, "Kurum Mektubumun arka sahifesinde yer alan "Borç Tahsilatı Takip Tablosu"nun bir örneği, "Aylık Yer Değiştirme Belgesi" ekinde ilgilinin atandığı kuruma gönderilir ve Sandığa da bilgi verilir. Bu halde, "İkraz Tahsilat Bordrosu"na, borçluların, naklen geldiği veya gittiği kurumun adı ile il veya ilçesi de yazılır. Sandık Alacaklarının Üstünlüğü Madde 21 Borç vermeden doğan sandık alacakları, borçlu veya kefili olan iştirakçilerin sandık nezdinde tahakkuk edecek her türlü istihkaklarından, diğer alacaklara nazaran öncelikli olarak tahsil olunur. Borcun Muaccel Hale Gelmesi Madde 22 Borçlunun, iştirakçi sıfatının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, geri kalan taksitlerin tamamı, hemen ödenmesi gereken borç haline gelir. Muaccel Hale Gelen Borcun Tahsili Madde 23 Muaccel hale gelen borcun tamamını, Sandık, borçlu veya kefillerden toptan geri alır. Bu halde; a) Aylık bağlama, toptan ödeme ve kesenek iadesi halleri dışında, işiirakçiliği sona eren borçlunun Sandığa yazılı başvurusu üzerine, kalan borcu, Borç Verme Dairesi Başkanlığınca, Genel Müdürlük onayı olmadan, eşit taksitlerle geri alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20