T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01"

Transkript

1 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması sonucu Muhasebe Şefliğine gelen ödeme evrakları muhasebeleştirilmesi Ödeme yapılacak tarih Ödeme tarihi gelmemiş olan ödemeler 320 nolu emanet hesabında tutulması Nakit mevcut mu? Ödeme tarihi gelmiş ve nakit mevcut ise 103 nolu gönderme emri ve çekler hesabına kayıt edilerek ödemeye hazırlanması Ödeme tarihi gelince, emanet hesapta tutulan ödemelerin 320 nolu hesaptan çıkartılarak ödemeye hazırlanması Gönderme emri belgesi düzenlenerek ilgilisine ödeme yapılması Günlük mizan çekilerek tahsilat ve giderin kontrolünün yapılması Mali izmetler Müdürü

2 GLİRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.02 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Bankalardan günlük ekstrelerin alınması Alınan banka ekstrelerinden hesaplara yatan tutarların tespit edilmesi Niteliği tespit edilmeyen tutarlar var mı? 333 nolu emanet hesabına alınması Niteliği tespit edilen tutarlar 333 nolu emanet hesaptan çıkartılarak ilgili birimden tahsilat müzekkeresi alınır ve ilgili gelir kalemine mahsubu yapılır Dışarıdan yatırılan tutarlar hangi birim ile ilgili ise o birime teslimat müzekkeresi düzenlettirilmesi İlgili birimlerden günün tüm tahsilat müzekkerelerinin ve Tahsil Şefliğinden günlük gelir bordrosunun alınması Gelirin muhasebeştirilmesi, 800 nolu bütçe gelirleri hesabına kaydının yapılması Mali izmetler Müdürü

3 ÖDMLRİN TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.03 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimlerinden ödeme evraklarının muhasebe birimine teslim edilmesi Vergi / SGK borcu öncelikli olarak ödenir Vergi / SGK borcu var mı? Ödenecek tutar için ödeme emri belgesi veya çek düzenlenir Ödeme emri veya çek muhasebe yetkilisi tarafından onaylanması Bankaya ödeme talimatı gönderilerek alacaklıya ödeme gerçekleştirilmesi Ödenen tutarın alacaklının hesabından mahsup edilmesi Mali izmetler Müdürü

4 ÖDNK AKTARMA İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.04 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri tarafından ödenek aktarma yazı ve cetvelinin gelmesi. Yedenek ödenekten harcama biriminin bütçesine yapılacak aktarmalar arcama birimleri arasında yapılacak aktarmalar arcama birimi bütçesinin bir düzeyli ödenek kalemlerinde yapılacak aktarmalar arcama birimi bütçesinin iki düzeyli ödenek kalemlerinde yapılacak aktarmalar ncümen onay yazısı var mı? Meclis onay yazısı var mı? Belediye başkanın onay yazısı var mı? Belediye başkanın onay yazısı var mı? aktarma cetvelindeki tutarlarda hata varmı? Ödenek aktarma yazısı ve cetvelinin ilgili birime iade edilmesi. Aktarma işleminin gerçekleştirilerek evrağın dosyalanması. Mali izmetler Müdürü

5 GÇİCİ V KSİN TMİNAT İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.05 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimlerinin onaylanan bütçeleri Mali Yılbaşı itibariyle yürülüğe girer Geçici Teminat KesinTeminat İhale öncesi ihaleye katılacak yüklenici tarafından belediye veznesine nakit olarak ödenmesi (teklifin en az %3'ü) İhalenim kesinleşmesinden sonra yüklenici ile sözleşme imzalanmadan önce teklifin %6'sı oranında belediye veznesine nakit olarak yatırılması Nakit olarak yatırılan tutarın emanet hesabına alınarak muhasebeleştirilmesi Nakit olarak yatırılan tutarın emanet hesabına alınarak muhasebeleştirilmesi İhale işlemi sonuçlandıktan sonra ihaleyi gerçekleştiren birim tarafından geçici teminatın yükleniciye ödenmesi için Muhasebe Şefliğine yazının yazılması Sözleşme imzalandıktan sonra ihaleyi gerçekleştiren birimin uygun görmesi durumunda kesin teminatın yükleniciye geri ödenmesi için Muhasebe Şefliğine yazı yazılması Yüklenici tarafından SGK ilişiksizlik kesme belgesi Vergi Dairesi borcu yoktur belgesi getirilmesi Geçici ve kesin teminatlar Muhasebe Yetkilisinin onayı ile ilgililerin banka hesaplarına geri ödenir Mali izmetler Müdürü

6 BANKA SAPLARININ KONTROLÜ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.06 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO: nolu hesap deftrinin takip edilmesi Borç Alacak Yapılan tahsilatların bankaya teslim edilmesi için teslimat müzekkeresi düzenlenmesi Alacaklılara banka aracılığı ile yapılan ödemelerin, banka defterinin alacak tarafına kaydedilmesi Gelen banka ekstrelerinin cari hesaba yatırılan tutarların borç tarafına kayıt edilmesi Bankalardan gelen günlük ekstrelerin kontrol edilerek ödenen paraların çıkışlarının alacak tarafına kayıt edilerek numaralandırılması Banka defterinin borç tarafına kayıt edilen belgelerin tutarları ile defter kayıtlarının kontrol edilmesi esaplara giren ve çıkan tutarların teyit edilmesi Borç ve alacak bakiyeleri, hesap ekstreleri ve günlük mizanla kontrol edilmesi Mali izmetler Müdürü

7 TAŞINIRLARIN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.07 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimlerinden gelen tüketim malzemeleri çıkış işlemlerine göre (üç aylık periyotlar halinde) hazırlanan taşınırlara ait çıkış listelerinin Strateji Geliştirme Şefliği tarafından Muhasebe Şefliğine teslim edilmesi Muhasebe birimine gelen üç aylık taşınır çıkış listeleri ile kod bazında yapılan taşınır girişlerinin yevmiye defteri ile karşılaştırılması Bütün TİF'lerin muhasebe kaydı var mı? Muhasebe kayıtlarında olmayan taşınırların, tüketim malzemeleri defterinden TİF noları ile bulunması ve eksikliklerin not alınması Takip eden sonraki üç aylık dönemde taşınır girişlerinin tekrar kontrol edilmesi Çıkış listelerine göre muhasebe kayıtlarının yapılması Mali izmetler Müdürü

8 PRSONL GİDRLRİ (Maaş) İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.08 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 MAAŞ BÜROSU İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri v.b değişiklikler güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da maaş programından çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır. Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması, eczane, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152.maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b) girilerek hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Maaş programından bordro dökümü alınır. Mahalli idareler arcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8.ve 9. maddelerinde sayılan gerekli belgeler eklenerek ilgili harcama birimlerinin gerçekleştirme görevlilerine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir. arcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Mali izmetler Müdürlüğü İç Kontrol birimine gönderilir. İç Kontrol Biriminde yapılan ön mali kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "kontrol edilmiş/uygun görülmüştür" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra işlem dosyası muhasebe birimine gönderilir. Mali izmetler Müdürü

9 NCÜMN, MCLİS V VKALT ÜCRTLRİNİN ÖDNMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.09 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Yazı işleri Müdürlüğünden encümen, meclis ve vekil oturum bilgilerini içeren yazının Mali izmetler Müdürlüğüne gönderilmesi. Maaş bürosunda bilgilere ilişkin bordrolama işleminin gerçekleşmesi. azırlanan Bordroların ilgili harcama birimine gönderilmesi. arcama birimleri tarafından bordroların imzanması, dosyalanması ve Mali izmetler Müdürlüğü iç kontrol birimine gönderilmesi. İç kontrol birimi tarafından dosyanın kontrol edilmesi. vet dosyada maddi hata var mı? ayır dosyada harcama birimlerine ait imzalar eksik mi? vet Maaş birimine gönderilerek hatanın düzeltilmesi. İç kontrol biriminden muhasebe birimine gönderilen dosyaların ödenmesi için banka listelerinin bankaya gönderilmesi ve banka tarafından kişilerin hesaplarına ödeme yapılması. arcama birimine gönderilerek eksikliğin tamamlanması. Mali izmetler Müdürü

10 MUTAÇ ASKR AİL YARDIMI İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.10 TARİ: SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Yazı işleri Müdürlüğü tarafından başvurusu onaylanan asker ailelerine ait bilgilerin Mali izmetler Müdürlüğüne gönderilmesi. Maaş bürosunda asker aileleri için belirlenmiş rakamlar doğrultusunda ödeme listesinin hazırlanması. Muhasebe işlem fişinin düzenlenerek ( avans) muhasebe birimine gönderilmesi. Muhasebe birimince düzenlenen çekin mutemede verilmesi ve mutemed tarafından paranın bankadan tahsil edilmesi. Maaş birimince hazırlanan ödeme listesine göre kişilere imza karşılığında ödemenin yapılması. Ay sonunda kalan paranın bankaya iade edilmesi ve ödeme emri belgesi düzenlenerek alınan avansın kapatılması. Ödeme emri belgesine banka dekontu, makbuzlar ve imzalı ödeme listeleri eklenerek İç Kontrol Birimine gönderilmesi. İç kontrol birimince evrakta eksik veya hatanın kontrol edilmesi. vet Dosyada eksik veya hata var mı? ayır vraktaki eksik veya hatanın maaş birimince giderilmesinin sağlanması. İç Kontrol Biriminde yapılan ön mali kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "kontrol edilmiş/uygun görülmüştür" şerhi düşülerek imzalandıktan sonra işlem dosyası muhasebe birimine gönderilir. Mali izmetler Müdürü

11 VRAK KAYIT ( GLN VRAK ) İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.11 TARİ: SAYFA NO:1/1 RVİZYON NO:01 Müdürlüğümüze havale edilen evrakların gelmesi. Gelen evrakta tarif, sayı vb. vrağın ilgili yere iade edilmesi. vrağın kayıt altına alınması. Kayıt altına alınan evrağın havale yapılması için müdürlük makamına sunulması. avale edilen evrağın ilgili alt birimlere gönderilmesi. * : vet ** : ayır Mali izmetler Müdürü

12 VRAK KAYIT ( GİDN VRAK ) İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.12 TARİ: SAYFA NO:1/2 RVİZYON NO:01 Alt birimlerden evrağın gelmesi. Gelen evrakta ekler, imza, adres, konu kodu vb. konularda eksikliklerr var vrağın ilgili yere iade edilmesi. vrağıa referans numarası verilerek kayıt altına alınması. vrak kurum içi mi? avale edilen evrağın ilgili birimlere zimmet karşılığı birimlere gönderilmesi. kurum dışına gönderilecek evrak zarflanır ve Yazı İşleri Müdürlüğüne zimmet karşılığı * : vet ** : ayır Mali izmetler Müdürü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GİDER BİRİMİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GİDER BİRİMİ ASKER AİLE YARDIMI ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ASKER AİLE YARDIMI ÖDEME LİSTESİNİN MALİ HİZMETLER BİRİMİNE GÖNDERİLMESİ H ASKER AİLESİ MAAŞ EVRAKININ MALİ HİZMETLER GİDER

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMASI İTİT ÜNİVRSİTSİ STRATJİ GLİŞTİRM DAİR BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞMASI A. BÜTÇ V PRFORMANS PROGRAMI ŞÜB MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞMASI 1)BÜTÇ AZIRLAMA Orta Vadeli Program Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Orta Vadeli

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali İşlemlerin Süreç Akış Planının amacı, Ahi Evran Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı T.C. İTİT ÜNİVRİSTSİ İKTİSADİ V İDARİ BİLİMLR FAKÜLTSİ MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı No YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı

Kanun - Yönetmelik -Usul Esas Adı İTİT ÜNİVRİSTSİ MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ MVZUATLAR Kanun - Yönetmelik -Usul sas Adı YÜKSKÖĞRTİM KANUNU YÜKSKÖĞRTİM PRSONL KANUNU DVLT MMURLARI KANUNU. SOSYAL SİGORTALAR V GNL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TÜRKİY CUMURİYTİ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIKLARI 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-4857 sayılı İş Kanunu 3-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 4-5393 sayılı Belediye Kanunu 5-10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ

MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM MİSYON - TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Muhasebat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan Manisa Defterdarlığı

Detaylı

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ SİVAS DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ II İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 1 Genel Esaslar... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 1 Birimler

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Hukuki Dayanak... 3 Tanımlar... 3 İKİNCİ BÖLÜM... 4 MUHASEBE

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2012 1. MAAŞ TAAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu azırlama İş

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar UŞAK DEFTERDARLIĞI MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Uşak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM....2 Muhakemat Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI İŞ ÜNVANI DÖNER SERMAYE SAYMANI İŞİN KISA TANIMI Muhasebe olmak. hizmetlerinin yürütülmesi ve muhasebe biriminin sorumlusu GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI 1.Ortak belirlenmiş görev ve

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR T.C. HATAY DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Hatay

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI

TOKAT DEFTERDARLIĞI. İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI TOKAT DEFTERDARLIĞI İşlem Yönergesi İKEP GRUBU TOKAT DEFTERDARLIĞI 23.01.2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar... 5 BİRİNCİ BÖLÜM 5 Amaç, Dayanak,Defterdarlık Misyonu ve Tanımlar... Amaç... 5 Dayanak...

Detaylı