BAĞIMSIZ DENETİM VE MUHASEBE ETİĞİ: SPK ya TABİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETİM VE MUHASEBE ETİĞİ: SPK ya TABİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 BAĞIMSIZ DENETİM VE MUHASEBE ETİĞİ: SPK ya TABİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Öğr. Gör. Selim CENGİZ Çankırı Karatekin Üniversitesi ÖZET Bağımsız denetimin kendisinden beklenen yararları sağlayabilmesi ve üstün kalitede ürünler üretebilmesi öncelikle etik kurallarına uyulmasıyla gerçekleşebilir. Etik değerlerin kaynağı temel olarak sorumluluk bilincidir. Her mesleğin kendine has özel etik kuralları olduğu gibi bağımsız denetiminde kendi içinde özel etik kurallarından söz etmek mümkündür. Bu bağlamda çalışmamızın amacı bağımsız denetim ve muhasebe etiği arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu kapsamda bağımsız denetim ve meslek etiği ile ilgili geniş bir literatür taraması yapılarak bağımsız denetimde, meslek etiğinin yeri ve önemi belirlenmiştir. Ayrıca bağımsız denetim işi icra edilirken, meslek mensuplarının etik konusundaki davranışları da tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise, SPK ya bağlı bağımsız denetçiler üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar, bağımsız denetim yapılırken, muhasebe meslek etiğine tam uyulmadığını düşünmektedirler. Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Muhasebe Etiği ABSTRACT Independent audit can provide the expected benefits and produce superior quality products occur primarily uyulmasıyla ethical rules. A source of ethical values as the basis of 'responsibility' consciousness. Every profession has its own special code of ethics as an independent in the special ethical rules that it is possible to control. In this context of the study was to determine the relationship between the independent auditing and accounting ethics. Professional ethics in this context, the independent audit and review the literature related to a wide range of independent audit, the importance of professional ethics were determined. In addition, audit work is being performed, on the ethical behavior of professionals also were determined. Later, an investigation was carried out on the CMB due to the independent auditors. The data was obtained via questionnaire. According to the survey, participants performed an independent audit, accounting, professional ethics believe that full compliance. Key Words: Audit, Accounting Ethics 1. GİRİŞ Etik kavramı son yıllarda önemi giderek artan bir kavram olmaktadır. Bu sebepten dolayı her alanda etik kuralların belirlenmesi ve bu kurallara uyulması gerekmektedir. Diğer

2 mesleklerde olduğu gibi, muhasebe mesleğinde de etik kurallar mevcuttur. Muhasebe meslek mensupları görevlerini yerine getirirken objektif, doğru, güvenilir ve dürüst olmak zorundadırlar. Bu noktada birtakım sıkıntılar olabilir. Yaşanan bu sıkıntıların çözümü için meslek etiği ilkelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada muhasebe etiği kavramı incelenerek, bağımsız denetçilerin muhasebe etiği konusundaki algılama düzeylerini belirlemek amacıyla SPK ya tabii denetim firmalarında yapılan araştırmanın sonuçları ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. 2. BAĞIMSIZ DENETİM VE MUHASEBE ETİĞİ Amerikan Muhasebeciler Birliği nin Temel Denetim Kavramları Komitesi nin raporunda belirtildiğine göre denetim; Bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, önceden belirlenen kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili verilerin objektif olarak toplanması, değerlenmesi ve sonuçların ilgili kişilere raporlanması sürecidir. Denetim kavramı, kişilerin ya da örgütlerin faaliyetlerinin toplumsal ve kişisel kurallarla uyumlu olup olmadığını belirlemek için yapılan bir değerlendirme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Mali konularda alınan kararların güvenilir olmayan bilgilere dayanma riskinden dolayı denetim ilke ve kuralları çoğunlukla mali işlemlere yoğunlaşmıştır (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010, s. 12). Denetimin kökeni çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ülkemizde Anayasa nın 125. maddesindeki İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır hükmü ile yargısal denetimi, 160. maddesindeki Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir hükmüyle de Sayıştay denetimi düzenlenmiştir (Akın, 2000, s ). Denetim türlerinden biri olan bağımsız denetim, kendi adına çalışan veya bir denetim şirketinin ortağı olan kişiler tarafından işletmelerin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetim çalışmasıdır (Kepekçi, 2004, s. 8). Bağımsız denetime ilişkin ilk düzenlemeler 1987 yılından önce bankalar için daha sonra da sermaye piyasası için oluşturuldu yılında 19 denetim şirketi bir araya gelerek Bağımsız Denetim Derneğini kurmuşlardır. Halka açık şirketler için ilk bağımsız denetim uygulaması 1989 yılında başlamıştır yılında yayınlanan 3568 sayılı Yasa ile denetim yapma görevi serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir. (Uzay, Gönen, iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/denetim_kuruluşlari.pdf, E.T: ) Muhasebe süreci ve mali tabloların hazırlanması, işletmelerin faaliyet alanları büyüdükçe daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu durum mali tabloların güvenilirliğini de riske atmaktadır. Bu sebepten dolayı işletme yöneticileri mali tabloların güvenilirliğini ölçmede bağımsız denetçilere güvenmektedir.

3 Bağımsız denetimin amacı, kamunun aydınlatılmasını sağlayarak sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması ve tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasıyla birlikte bu amaçlarını gerçekleştirirken bir takım etik kuralları da göz ardı etmemelidir. Etik, bireylerin eylem ve etkinliklerinin toplum üzerindeki etkileri ile birlikte toplumun kriterlerine uyum açısından yasal ve sorumluluk olarak tanımlanmaktadır (Kutlu, 2008, s. 5). Etik, kişi, toplum ve örgütler açısından neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaşılabilmesi konusunda oldukça önemli olan bir disiplindir (Ertaş ve Arslan, 2009, s.24). Etik kavramı özellikle ABD de Watergate skandalından sonra irdelenmeye başlamış ve bugün gerek dünyada gerekse ülkemizde önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle başta ABD olmak üzere bütün dünyada etik kavramı üzerine pek çok araştırma yapılmıştır (Yılancı, 2006, s. 43). Meslek etiği ise, etiğin bir alt disiplinidir. Meslek etiği, iş hayatındaki davranışları belirleyen, neyin, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı konusunda yol gösteren ilke ve kuralların bütünüdür. Diğer mesleklerde olduğu gibi, muhasebe mesleğinde de meslek etiği ilkelerine gerek duyulmaktadır. Muhasebe meslek mensupları görevlerini yerine getirirken doğru, dürüst ve güvenilir olmak zorundadırlar. Meslek mensuplarının yaşadıkları bu sıkıntıları giderebilme noktasında meslek etiği önemli bir rol üstlenmektedir (Selimoğlu, 1997, s.147). Bir meslek grubunun güçlü olmasının temel göstergelerinden birisi etik ilkelere olan bağlılığıdır. Herhangi bir meslek grubunda etik kavramı ne kadar önemli olursa, o mesleğe olan güven o ölçüde artış gösterecektir (Ertaş ve Arslan, 2009, s. 26) Muhasebe etiğine ilişkin düzenlemeler ABD deki meslek örgütleri tarafından ortaya konulmuştur. Ülkemizde ise Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından; Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları İle İlgili Mecburi Meslek Kararı başlığı altında ilkeler sıralanmıştır. TÜRMOB tarafından 2001 yılında hazırlanan Mecburi Meslek Kararı; Meslek Ahlakı ve Önemi, Mesleki Uzmanlık, Defter tutma ve finansal tabloları hazırlama, Muhasebe ilkelerine ve standartlara uyma zorunluluğu, Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık, Mesleki özen ve titizlik, Tasdik işlerinde ve denetimde bağımsızlık kuralı, Sır saklama, Ücretler, Denetim standartları ve muhasebe ilkeleri, Öngörü yasağı, Haksız rekabet yasağı, Personel sağlanması, Dürüst olmayan davranışlar, Reklam ve teşvik yasağı, Ücretlerin düşürülmesi ve komisyon yasağı v.s. başlıklar altında açıklanmıştır.1 Diğer yandan Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) etik kodlar oluşturarak kuruluşları yönlendirme görevi üstlenmiştir (Kutlu, 2008, s.90). Bağımsız denetçilerin uyacakları etik ilkelere ilişkin önemli bir düzenleme de, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 16 ncı maddesi uyarınca yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik uyarınca sermaye piyasasında yaptırılacak bağımsız denetlemelerde, bağımsız denetleme kuruluşları ile denetçiler için geçerli olan denetleme standartlarının genel esasları ve mesleki ilkeleri belirleyen, 18 Haziran 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, X-3 seri no lu Bağımsız Denetleme Kuruluşları ve Denetçilerine İlişkin Genel Esasları Belirleyen Tebliğ dir. Bu tebliğde denetçilerin uyması gereken etik kurallar bulunmaktadır ( Koçberber, 2008, s. 85) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

4 Bağımsız denetçilerin uyması gereken etik kurallar ise; mesleki şüphecilik, bağımsızlık, mesleki özen ve titizlik, ticaret ve mesleğe aykırı faaliyet yasağı, reklam, sır saklama yükümlülüğü, karşılıklı ilişkiler ve haksız rekabettir. Mesleki şüphecilikte bağımsız denetçi, finansal tablolarda önemli bir değişiklik olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. Bağımsız denetim yapan kuruluşlar işlemlerini gerçekleştirirken tamamen bağımsız olmak durumundadırlar. Bağımsız denetçiler denetimin planlanması, raporların hazırlanması ve işlemlerin yürütülmesinde özen göstermelidirler. Bağımsız denetçiler mesleki faaliyetleri dışında ticari, sınai ve zirai hiçbir işle uğraşmazlar. Başka bir denetim kuruluşunda ortak olamazlar. 3. UYGULAMA 3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı Ve Yöntemi Bu çalışmanın amacı, bağımsız denetim ve muhasebe etiği arasındaki ilişkiyi belirlemeye yöneliktir. Bu amaca yönelik olarak, Sermaye Piyasasında bağımsız denetime yetkili kuruluşlar üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın anakütlesini ve örneklemini, Türkiye deki mevcut SPK ya bağlı bağımsız denetim şirketleri oluşturmaktadır. Şuan SPK ya bağlı bağımsız denetim hizmeti veren 93 şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin tamamına elektronik posta yoluyla anket soruları gönderilmiştir. Gönderilen anketlerin 45 tanesi geri dönmüştür. Araştırma ile ilgili verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi, SPSS 11.5 for Windows İstatistik paket programından yararlanılarak yapılmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucu elde edilen bulgular yorumlanmıştır Bulgular Anket uygulaması kapsamında SPK ya bağlı 93 bağımsız denetim şirketine elektronik posta yoluyla anket gönderilmiştir ve 45 şirketten cevap alınmış. Bu çerçevede, araştırma ile ilgili olarak 45 şirket değerlendirmeye alınmıştır. Yanıtlanan anket oranı % 49 olarak gerçekleşmiştir. A. Demografik Özelliklere Ait Bulgular Araştırmaya katılan bağımsız denetçilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular şu şekilde özetlenebilir: Ankete katılan meslek mensuplarının yaklaşık % 72 si erkek, yaklaşık % 28 i bayandır. Ankete katılan meslek mensuplarının yaklaşık % 25 i yaş arasında, yaklaşık % 22 si yaş arasında, yaklaşık % 12 si yaş arasında, yaklaşık % 32 si yaş arasında, yaklaşık % 9 u yaş arasındadır. Bu ankete cevap veren personelin yaklaşık % 31 i kıdemli baş denetçi, yaklaşık % 25 i sorumlu ortak baş denetçi, yaklaşık % 24 ü denetçi ve % 20 si denetçi yardımcısıdır. Bu şirketlerin denetim alanında faaliyet gösterme süreleri yaklaşık %25 i 1 5 yıl arası, yaklaşık % 30 si 6 10 yıl arası, yaklaşık % 35 i yıl arası ve yaklaşık % 10 u yıl arası faaliyet gösterdiği tespit edilmişidir. Araştırmaya katılanların, %75 i üniversite mezunu olup, bunların %25 i yüksek lisans veya doktora düzeyinde bir eğitim aldıkları belirlenmiştir. B. Bağımsız Denetim ve Meslek Etiği ile ilgili Bulgular

5 Araştırma için hazırlanmış olan ankette bağımsız denetim ve muhasebe meslek etiği ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. SPK ya bağlı 93 bağımsız denetim şirketi üzerine yapılan anket çalışmasından elde edilen verilere göre; Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz kurum ile kaç yıldır çalışıyorsunuz sorusuna ankete katılan bağımsız şirketlerin yaklaşık % 45 i 1 4 yıl arası, yaklaşık % 40 ı 4 5 yıl arası, yaklaşık % 15 i 6 10 yıl arası olarak cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz kuruma hesap dönemi içerisinde çalışanlarınız yasal kayıtları incelemek için gidiyorlar mı? sorusuna ankete katılan şirketlerin tamamı evet cevabını vermişlerdir. Bağımsız denetim firmanız, ilişkide bulunduğu işletmelere dışarıdan defter tutma veya firma için muhasebe bilgi sistemi kurma, geliştirme ayrıca muhasebe sistemi üzerine danışmanlık hizmetleri vermektedir ifadesine katılımların yaklaşık %80 i hayır, yaklaşık %15 i evet ve yaklaşık %5 i ise kısmen şeklinde cevap vermişleridir. Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz işletmelere iç denetim hizmetlerinde yardımcı oluyor musunuz? sorusuna ankete katılan bağımsız denetim şirketlerin %70 i hayır, %30 u evet şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim hizmetleri yerine getiren çalışanlarınız rotasyona tabi tutulmaktadır ifadesine katılımcıların yaklaşık %75 i evet, %25 i hayır şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz işletmelere, firma adına fatura, makbuz, senet, sözleşme, finansal tablo hazırlama gibi konularda yetkili misiniz? sorusuna ankete katılanların tamamına yakını hayır şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz kurumlardan alacağınız veya ödenmemiş denetim ücreti bulunmakta mıdır? sorusuna ankete katılanların tamamına yakını hayır şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz işletmelerden denetim ücretini, firmanız tarafından zamanında ve düzenli olarak alınılmaktadır ifadesine şirketlerin yaklaşık tamamı evet şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz işletmelerde çalışanlarınız, ilişkide bulunduğu bu işletmelerin yönetim organizasyonunda veya karar alma ya da uygulamada yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır ifadesine bağımsız denetim şirketlerin yaklaşık tamamı hayır şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim hizmetini yerine getirirken denetim ücreti, denetim sonuçları herhangi bir şarta bağlanmış mıdır? sorusuna katılımcıların hepsi hayır şeklinde cevap vermişleridir. Bağımsız denetim hizmeti verdiğiniz işletmelerle, kişi ya da kurumun ortaklarıyla, yöneticileriyle, denetçileriyle 1 inci derecede akrabalık, işletmenizin kendisi veya iştirakleri

6 ile herhangi bir borç-alacak ilişkisi vardır ifadesine katılımcı şirketlerin yaklaşık hepsi hayır şeklinde cevap vermişlerdir Bağımsız denetim firmanızın eski veya mevcut çalışanları iş yaptığınız işletmelerde görev almakta mıdır? soruna bağımsız denetim şirketlerin yaklaşık %70 i hayır, yaklaşık 30 u evet şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim işini ifa ederken, denetim görevinin planlanmasında, programlanmasında ve yürütülmesinde adına iş yapılan yönetimden, ortaklardan veya başka kişi/kişilerden talimat alınıyor mu, denetlenecek hususlar öncelikleri tespit edilip ve yapılacak denetimlere uygun yöntemler seçiliyor mu? sorusuna katılımcı şirketlerin tamamı evet şeklinde cevap vermişlerdir. Bağımsız denetim şirketinizin genel yıllık faaliyetlerinin ayrıntılı bir dökümü, denetimde yıllık hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını, ortaklık yapılarını vb... hususları yıllık faaliyet raporlanıp kamuoyuyla paylaşılmaktadır ifadesine katılımcıların tamamı evet şeklinde cevap vermişleridir. Yukarda ki anket sonuçlarından hareketle, ankete katılan SPK ya bağlı bağımsız denetçilerle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliriz; a. Denetçi firma ile işletme arasındaki ilişkilerin uzun süreli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aslında bu durumun en temel nedeni Türkiye de muhasebenin ve denetimin halen bilgi için değil vergi için tutulmasıdır. Anket sonuçlarından anlaşıldığı üzere denetlenen kurumlar için vergi daha öncelikli olmaktadır. İlişkilerin uzun süreli olması ise kurum ile denetçi arasında yakınlaşmayı göstermektedir. İlgili hususun denetim körlüğüne sebep olma ihtimali vardır. Hatta bazı durumlarda uzun süreli ilişkilerde müteselsil sorumluluğu olmasına rağmen denetçi mevzuata aykırılık arz eden hususlara göz yumabilmektedir. b. Bağımsız denetim hizmetlerine ilişkin olarak denetçi şirket denetlenen firmaya bir fiil giderek denetim hizmeti verdiği anlaşılmaktadır. c. Anket sonuçlarına göre bağımsız denetim elemanları rotasyona tabi tutulmaktadır. d. Bağımsız denetim hizmetlerinde denetim firmaları danışmanlık hizmeti sağlamaktadırlar. Bağımsız denetim hizmetlerinde tasdik denetim hizmetlerine nazaran danışmanlık hizmetleri için ayrı bir sözleşme yapılmakta ve denetim ücretine ek bir ücret söz konusu olmaktadır. Verilen danışmanlık hizmetlerinin boyutunun denetçi bağımsızlığını tehdit eden nitelikte olmadığı kanaatine varılmıştır. e. Anket sonuçlarına göre bağımsız denetim hizmeti veren denetim Şirketleri müşteri işletmenin defterlerini tutmamaktadırlar. f. Elde edilen verilere göre bağımsız denetim hizmetlerinde denetim şirketleri müşteri işletmenin iç denetim hizmetlerine yardımcı olmakta ve değerleme çalışmaları yapmaktadırlar. g. Denetim firmaları denetim müşterileri için tahkim veya bilirkişilik hizmetleri vermemekte, fatura, makbuz, senet, sözleşme vb< belge düzenleme yetkisine haiz bulunmamakta ve finansal tablo hazırlamamaktadır. Yalnız muhasebe sistemi kurulması esnasında denetim firmalarından görüş alındığı hatta kullanılacak muhasebe

7 porgramlarının seçiminde bile ilgili denetim firmalarından yazılı görüş istendiği saptanmıştır. h. Anket sonuçlarına göre denetim firmalarının denetim müşterisi nezdinde ödenmemiş ücreti bulunmamaktadır. Denetim ücretleri zamanında ve eksiksiz ödenmektedir. Yalnız denetim için yapılan masraflar bazı müşteriler tarafından karşılanmamakta, hatta bazı müşteriler ilgili durumu abartılı bulduklarını ifade etmişlerdir. Rekabetin yoğun olduğu, asgari ücret tarifesinin de altında iş yapılabildiği ortamda ilgili hususun denetçi bağımsızlığını olumsuz etkileyeceği kanaatine varılmıştır. Müşteri için yapılacak masrafları denetçi firma karşılayacağından yöneticiler denetçiye masraflar konusunda baskı yapacaklar; denetçi ise olağan şartları sağlayamadığından dolayı sağlıklı bir denetim yapamayacaktır. i. Anket sonuçlarına göre gerek tasdik hizmetlerinde gerek bağımsız denetim hizmetlerinde denetim firmasının elemanlarının, müşterinin veya iştiraklerinin yönetim organizasyonunda veya karar alma ya da uygulamada herhangi bir pozisyonda yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. j. Anket sonuçlarına göre bağımsız denetim hizmetlerinde denetim ücreti, denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmamıştır. k. Anket sonuçlarına göre gerek tasdik hizmetlerinde gerekse bağımsız denetim hizmetlerinde denetim firmasının ortakları, yöneticileri, denetçileri, denetçi yardımcıları ile bunların eş ve çocukları ile 1 inci derecede akrabaları, müşteri işletmede kendisi veya iştirakleri ile herhangi bir borç-alacak ilişkisi bulunmamaktadır. I. Yapılan incelemede eski denetim elemanlarının çoğunlukla müşteri işletmelerde istihdam edildiği anlaşılmıştır. Denetim sözleşmelerinde ilgili duruma karşın hükümler yer aldığı anlaşılmış yalnız söz konusu hükümlerin uygulanmadığı ankete katılan firmalar tarafından belirtilmiştir. Denetim firmalarının eski elemanların müşteri işletmelerde istihdamı sayesinde denetim müşterisi için harcanan zamanın ve emeğin azalacağı görüşünde oldukları, diğer taraftan müşteri işletmelerin eski denetim elemanlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlandıklarını kanaati oluşmuştur. Söz konusu husus bağımsızlığı zedeleyici önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 4. SONUÇ Bağımsızlık; denetim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun oluşturulmasında ve denetimin sürecinin her aşamasında yansız bir bakış açısına sahip olmak. Diye tanımlanabilir. 141 Bilindiği üzere bağımsızlık denetçinin yaptığı işlerin en önemli güvencesidir. Diğer bir ifade ile bağımsızlığı konusunda kuşku duyulan bir denetçi tarafından hazırlanan raporlara güvenilemez. Anketin en belirgin sonucu belki de denetçi ile denetlenen arasındaki ilişkinin uzun süreli olmasıdır. Diğer bir ifade ile denetçi, denetlediği firma için kemikleşmiştir. Bu ilişkinin engellenememesi bir nev i denetçiyi denetlediği firmanın ücretli çalışanı haline getirmekte ve bağımsızlığı engellemektedir. Özellikle vergi denetiminde yaşanan ilişkilerin bağımsız denetime nazaran daha uzun süreli olması vergi denetiminin bağımsızlığı konusunda şüphe uyandırmaktadır.

8 Ayrıca söz konusu husus müşteri işletme açısından değerlendirilecek olursa, denetlenen firmanın denetim firması rotasyonuna sıcak bakmadığı hatta denetim ekibinin değişmesine bile sıcak bakmadığı anlaşılmıştır. Ankete belli bir standardın üzerindeki işletmelerin katıldığı düşünüldüğünde, söz konusu işletmelerin denetimi bir formalite, ek bir iş yükü olarak gördüğü kanaati oluşmuştur. Denetim şirketlerinde eleman sirkülasyonu yüksek düzeydedir. Uluslar arası alanda faaliyet gösteren denetim şirketlerinin çalışanlarından alınan şifai bilgilere göre bir denetim elemanının ortalama çalışma süresi vergi bölümü için yaklaşık 3 yıl bağımsız denetim bölümü için yaklaşık 2 yıl olarak ifade edilmiştir. Söz konusu yüksek sirkülasyonun en temel nedeni yoğun iş yüküdür. Diğer taraftan müşteri işletmeler için denetim firmasından eleman alınmasının bazı yararları vardır. Bunlardan ilk akla gelenler alınan elemanın önceden firmayı ve sektörü tanıması, teknik ve pratik bilgisinin yüksek düzeyde olması dolayısıyla yetiştirme maliyetinin olmamasıdır. Söz konusu husus denetim firması boyutundan bakılacak olursa denetim firmaları, eski elemanlarının müşteri işletmelerde istihdamı sayesinde müşteri için harcanan zamanın ve emeğin azalacağı ve aralarındaki bağın kuvvetleneceği görüşündedirler. Alan memnun, satan memnun olduğu sürece bu ilişki devam edecek ancak bağımsızlık unsuru zedelenecektir. Anketin 12 inci sorusu denetim müşterisinde denetim firmasının eski çalışanlarının istihdamına ilişkin olup ankete katılanların yaklaşık %62 sinde denetim firmasının eski çalışanları istihdam edilmektedir. Bu durum ise denetçi ile denetlenen firma arasındaki ilişkinin hangi ölçüde bağımsız olduğu sorusunu akla getirmektedir. Anket sonuçlarından denetim şirketlerin çoğunlukla ücretlerini tam ve zamanında aldıkları belirlenmiştir. Bilindiği üzere denetçi ücretini denetlediği firmadan almaktadır. Denetçinin faaliyetlerini idame ettirebilmesi aldığı ücrete bağlıdır. Dolayısıyla denetimin tam anlamıyla bağımsız olabilmesi için ücret faktörünün aradan kaldırılması gereklidir. Böylelikle denetçi bağımsızlığını sağlayan diğer düzenlemeler daha fazla anlam ifade edecektir. Diğer taraftan denetim müşterileri denetim firmasını seçerken temel aldıkları en önemli kriter talep edilen ücrettir. Dolayısıyla müşteriler sadece fiyatı değerlendirerek denetçiyi seçmektedirler. Hatta bazı firmalarda söz konusu husus muhasebe veya denetim ile ilgisi bulunmayan satın alma departmanları veya komisyonları aracılığı ile yürütülmektedir. Doğal olarak her denetim firmasının teknik ve pratik tecrübesi ile yerel ve uluslararası piyasadaki itibarları aynı değildir. Bu sebeple sadece ücret faktörünün göz önünde tutulması suretiyle yapılacak bir seçim hatalı olacaktır. Denetlenecek olan firmanın beklentileri ile denetim firmasının sunabilecekleri uyuşmayacak ve denetimin güvenilirliği konusunda şüpheler uyanacaktır. KAYNAKÇA AKIN C. (2000), Kamu Yönetiminde Yeniden Düzenleme Çalışmaları ve Denetim Sistemimiz, Türk İdare Dergisi, Sayı:427, Haziran s Bağımlı ve Bağımsız muhasebecilerin meslek etiği algılama düzeylerine ilişkin bir araştırma, Fatih Coşkun ERTAŞ, Mihriban ÇOŞKUN ARSLAN, Muhasebe ve Denetime Bakış, yıl:8, sayı:27. Ocak 2009.

9 Bağımsız Denetim, Celal KEPEKÇİ, Avcıol Basım Yayın, 2004, İstanbul. Dünya ve türkiyede denetim etiği, Seyit Koçberber, Sayıştay dergisi, sayı 68. yıl İç Denetim Güncel Yaklaşımlar, Niyazi KURNAZ, Tansel ÇETİNOĞLU, 2010, Kocaeli İç Denetim, Münevver Yılancı, Nobel Yayınları, 2006, İstanbul Muhasebe Meslek Ahlakı, Hüseyin Ali KUTLU, Nobel Yayınları, 2008, İstanbul. TÜRMOB, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhsebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı Resmi Gazete, , sayı UZAY Şaban ve GÖNEN Seçkin, Türkiye de Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Görünümü, iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/denetim_kuruluşları.pdf, (Erişim Tarihi: ).

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor T.C. Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 12.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu

TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu TÜSİAD, iç denetim ile ilgili raporunu kamuoyuna sundu 27 Mayıs 2010 TS/BAS-BÜL/10-44 TÜSİAD, Reel Sektörde İç Denetim Uygulamaları: Tespit ve Öneriler başlıklı raporunu, 27 Mayıs 2010 Perşembe günü The

Detaylı

2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2012 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KURULUŞUN HUKUKİ YAPISI 3. KURULUŞUN ORGANİZASYON YAPISI 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 5.

Detaylı

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 31 ARALIK 2010

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2011 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2011 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2011 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor T.C. Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 12.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mart 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28954 TEBLİĞ Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME

Detaylı

RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU RM RİTİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na Konu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ ve ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ ve ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ ve ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu kararın amacı; etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.S. (THE MEMBER FIRM OF JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL) 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM Anonim Şirketi tarafından 2013 yılı

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 93 94 7.Bölüm Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Ücretlendirme 7. MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR

SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR TANIM İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri

Detaylı

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 1 İÇİNDEKİLER LGENEL BİLGİ: II- AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELER 1- HUKUKİ YAPI VE ORTAKLAR 2-YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİR GRUBA

Detaylı

SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU

SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor, KGK ( Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHSEBE DENETİMİ SINAV SORU VE CEVAPLARI 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Soru 1: (Not Değeri 30 Puan) Genel kabul görmüş denetim standartlarından; Çalışma

Detaylı

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU Rapor 1.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SM ve SMMM ve YMM MESLEK AHLAK KURALLARI İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI

SM ve SMMM ve YMM MESLEK AHLAK KURALLARI İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI SM ve SMMM ve YMM MESLEK AHLAK KURALLARI İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI AMAÇ MADDE 1-3568 sayılı Kanun'a göre ruhsat almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Sayıştayların (Yüksek Denetim Kurumlarının) Bağımsızlığı Hakkında Mexico Deklarasyonu

Sayıştayların (Yüksek Denetim Kurumlarının) Bağımsızlığı Hakkında Mexico Deklarasyonu ISSAI 10 Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Standartları (ISSAI), Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) tarafından yayımlanmıştır. Daha fazla bilgi için, www.issai.org adresini ziyaret

Detaylı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

RANDIMAN DENETİM YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

RANDIMAN DENETİM YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ RANDIMAN DENETİM YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 1.Genel 2. Kalite Güvence Sistemine İlişkin Yapı 3. Kalite Güvence Sistemi Prosedürleri Madde-1 Amaç Madde- 2 Kapsam Madde-

Detaylı

KAMUOYUNA; 5 Ocak 2015

KAMUOYUNA; 5 Ocak 2015 KAMUOYUNA; 5 Ocak 2015 Bu rapor, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta:

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: info@lidergd.com Web: www.lidergd.com LİDER GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 12.03.2015 Sayı: 2015/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 12.03.2015 Sayı: 2015/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 12.03.2015 Sayı: 2015/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki

Detaylı

MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU. www.moorestephens.com.tr PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU. www.moorestephens.com.tr PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş 2013 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. İstanbul, 31 Mart 2014 Bu rapor, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun

Detaylı

ADRES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEDEN GEÇİRME RAPORU

ADRES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEDEN GEÇİRME RAPORU 12.01.2015 ADRES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEDEN GEÇİRME RAPORU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na Konu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.12.2013 Sirküler No : 2013 / 50 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ (Sıra No :431) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/142-1 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre düzenlenmiş, Bankamızın 2013

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -30 AMAÇ MUHASEBE VE FİNANSMAN Bu faaliyette verilecek

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/113. Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ

ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ 7.5. HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU ÇALIŞMA RAPORU ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ TÜRMOB tarafından haksız

Detaylı

KONU: Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi.

KONU: Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi. Denetimnet.net 23 Ocak 2013 23 Ocak 2013 KONU: Hangi Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olacağı Belirlendi. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23 Ocak

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI

ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. SERMAYE:250.000.-TÜRKLİRASI 29 / 06 / 2015 ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Detaylı

MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE MESLEK MENSUPLARININ ETİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA *

MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE MESLEK MENSUPLARININ ETİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA * Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2014/2, Sayı:20 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2014/2, Number:20 MUHASEBE MESLEK ETİĞİ VE

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

07.01.2009. Değerli Üyemiz,

07.01.2009. Değerli Üyemiz, 07.01.2009 Değerli Üyemiz, Son zamanlarda bazı Esnaf Odaları ile kuruluşların, yetkileri olmadığı halde Oda veya kuruluşları bünyesinde muhasebe hizmeti vererek, 3568 sayılı Meslek Yasamız ile Yönetmeliklerine

Detaylı

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU Sayı: 2015-5 08/04/2015 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2014 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2014 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ RAPORU KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2014 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ

I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A- GİRİŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA TİCARİ İŞLETMELER İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN İŞLEVİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I- TİCARET KANUNUNDA TİCARİ İŞLETMELERE

Detaylı