N N MÜ TER MEMNUN YET ÜZER NE ETK S : B R ÖZEL BANKA UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N N MÜ TER MEMNUN YET ÜZER NE ETK S : B R ÖZEL BANKA UYGULAMASI"

Transkript

1 ÜRÜN YEN L N N MÜ TER MEMNUN YET ÜZER NE ETK S : B R ÖZEL BANKA UYGULAMASI Vural ÇA LIYAN Selçuk Üniversitesi Esen AH N Selçuk Üniversitesi Rukiye Ülkü KINIK Yap Kredi Bankas Çumra ubesi ÖZET Sürekli artan rekabet bask s alt nda faaliyet gösteren bankalar n ba ar l olmalar n sa layan en önemli unsurlardan birisi, modern bir pazarlama anlay yla sunulan hizmetin niteli ini iyile tirerek rakiplerin sundu u hizmete göre bölgesel ihtiyaçlardaki farkl la may tespit etmek ve bunlar uygulamaya geçirebilmektir. Bir ba ka deyi le bankalar, kârl l klar n artt rmak ve kârl l n süreklili ini sa layabilmek için yeni ürün ve yöntemler bulmak ve bunlar hizmet çe itlili i ile mü terilerine sunmak zorundad r. Bu ba lamda çal mada, bankac l k hizmetlerinde son y llarda gözlenen de i im ve geli meler çerçevesinde, bir özel bankan n Konya ilindeki ubelerinde mü teri memnuniyeti sa lanmas nda ürün yenili inin etkisi ölçülmü tür. Yap lan ara t rma sonucunda mü teri memnuniyetinin ölçülmesi ile ilgili olarak geli tirilen ölçekteki maddelerin üç faktörle aç klanabildi i görülmü tür. Bu üç temel faktör ba lam nda mü terilerin demografik özelliklerine göre memnuniyet düzeylerinde bir farkl l k olup olmad irdelenmi tir. Anahtar Kelimeler: Mü teri Memnuniyeti, Ürün Yenili i. THE EFFECT OF PRODUCT INNOVATION ON THE CUSTOMER SATISFACTION: A PRACTISE IN A PRIVATE BANK ABSTRACT One of the most important elements which lets banks being successful under the continuously increasing pressure of competition is to determine the diversification in the regional needs according to the services supplied by a modern marketing understanding and to implement these policies. In other words, banks need to develop new products and techniques in order to raise the profits, make them sustainable and present these new products and techniques to their customers. In this context, in the study, the effect of product innovation was measured in providing customer satisfaction in the branches of a private bank in Konya in the context of change and devolopment process of banking services in the last years. According to the results, it was seen that the statements on the scale devoloped to measure customer satisfaction could be explained by three factors. Weather the satisfaction levels of customers have a difference or not were examined according to the demographic characteristics of the customers in the context of those 3 fundamental factors. Keywords: Customer Satisfaction, Product Innovation. 349

2 V. Ça layan, E. ahin, R. Ü. K n k 1. G R Günümüzde i letmeler, varl klar n sürdürebilmek, ça n gerisinde kalmamak ve kârl l klar n art rabilmek için, mü teri memnuniyeti konusuna daha fazla önem vermeye ba lam lard r. Mü terilerini iyi tan yan, onlar n beklenti ve ihtiyaçlar n kar layarak mü terilerine kaliteli hizmet sunabilen i letmelerin rekabet üstünlü ü sa lad klar gözlenmektedir. Bankac l k sektörü, di er sektörlerin kurulmas na ve geli mesine sa lad finansman olanaklar n n yan nda, yaratt yeni ürünler ve hizmetler ile farkl sektörlere yeni ufuklar açmakta ve katk lar sa lamaktad r. Her geçen gün artan rekabet ve ileri teknoloji kullan m nedeni ile azalan maliyetler bankalar mü terilerine daha yak nla t rmaktad r. Bu durum sektörde mü teri memnuniyetine verilen önemin artmas na neden olmu tur. Tüm dünyada oldu u gibi Türk bankac l k sektöründe de teknoloji kullan m ile birlikte yeni ürünler ve da t m kanallar kullan lmaya ba lanm t r. Ya anan tüm bu de i imler; bankac l k hizmetlerini geli tirmi ve bu çerçevede bankalar n yeni kararlar almalar n h zland rm t r. Bu ba lamda bankalar n ba ar lar ndaki en önemli unsurlardan biri; modern bir pazarlama anlay yla sunulan hizmetin niteli ini iyile tirmek kapsam nda rakiplerin sundu u hizmete göre bölgesel ihtiyaçlardaki farkl la may tespit ederek bunlar uygulamaya geçirebilmeleridir. Bankalar, kârl l klar n artt rmak ve devam ettirmek için yeni ürün ve yöntemler bulmak zorundad r. Bankalardaki ürün yenili ine paralel olarak, bankalar n sunduklar hizmet çe itleri de artmaktad r. Günümüzde birçok banka; dan manl k hizmetleri, birebir bankac l k, kurumsal ve bireysel bankac l k veya internet bankac l gibi unsurlara a rl k vermeye ba lam t r. Son y llarda teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ubesiz bankac l k kanallar artm, de i mi ve yenilenmi tir. Kullan c say s n n ve hacminin artmas na ba l olarak, teknoloji destekli olarak bankalar, alternatif da t m kanallar na yat r mlar h zland rm t r. Bunun sonucunda bu kanallardan sunulan ürünlerin çe itlenmesi, yenilenmesi gerçekle mektedir. Bu çal mada, bankalarda ya anan hizmet anlay ile teknolojik ürün yeniliklerini irdelenmi ve bu de i im ve yenilikler sonucunda hizmetten faydalanan ki ilerin mü teri memnuniyeti aç s ndan de erlendirilmesi yap larak bankac l k hizmetlerinde son y llarda gözlenen geli meler çerçevesinde; bu sektörde mü teri memnuniyeti sa lanmas nda ürün yenili inin etkisi de erlendirilmi tir. 2. L TERATÜR ÖZET letmelerin rekabetçi bir ortamda varl klar n sürdürebilmeleri veya büyüyebilmeleri, mü teriye dönük bir anlay ve i leyi e sahip olmalar ile yak ndan ili kilidir. Mü teri ili kileri, i letme ile mü teri aras nda kurulan, sat öncesi ve sonras tüm eylemleri kapsayan, kar l kl yarar içeren bir süreçtir (Sundström ve Zika-Viktorsson, 2009:746). Ba ar l mü teri ili kileri kurabilmek için gerekli artlar; do ru mü teri kitlesini hedef almak, mü teriyi edinmek için do ru stratejiler geli tirmek, mü teri kazan ld ktan sonraki a amalarda da süreklili i ve mü teri ba l l n sa layarak çapraz sat imkanlar geli tirmektir ( lter, 2005:19). Bankac l k sektöründe mü teri ili kileri yönetimi; mü teri hakk nda, onun nas l bulunaca, uzun süre nas l ili kide kal naca, servis sa lay c n n mü terinin talep ve ihtiyaçlar na en k sa sürede ve en iyi ekilde nas l yan t verilebilece i konusunda bilgi elde etmesidir (Littler ve Melanthiou, 2006:432). Ayr ca mü teri memnun olmad nda veya mü terinin i letmeyi terk etme ihtimali ortaya ç kt nda bunu engellemek ve ili kiyi yeniden düzenlemek için en uygun ekilde davran lmas d r (Alagöz, 2003:3). Yenilik, daha önce olmayan bir eyi ke fetmek ya da yap lmayan yapmak ve bu yenilikler sayesinde kâr art sa lamak anlam na gelmektedir (Ona, 2009:1). Dolay s yla i letmenin mü terileri, yenilik ile ilgili tüm çal malar n belirleyicisidirler. Bu yüzden tüketici tercihleri de i irken i letmenin ürün ve hizmet yelpazesi de i mezse, i letmenin ürün ve hizmetleriyle tüketici tercihleri aras nda önemli bir fark ortaya ç kacak ve sonuçta i letme sahip oldu u rekabet avantaj n kaybetme tehlikesiyle kar kar ya kalacakt r (Ça l yan, 2009:9-20). letmelerin hedeflerine ula abilmeleri için mü teri ve mü terinin tatminiyle ilgili tüm konulara a rl k vermesi gerekir (Tozkoparan ve Susmu, 2001:210). Hizmet sektörüne hitap eden bankalar n, birebir ili kinin do al sonucu olarak özellikle ve öncelikli olarak mü teri tatminini sa lamalar gerekmektedir. Birçok i letme yenilik yapabilmek için ciddi yat r mlar yapmakta ancak ço u zaman ba ar s z olmaktad rlar (Kärkkäinen ve Elfvengren, 2002: 87). Ba ar l yeni ürün ve hizmet için, üstün kalite ve uygun fiyatlar n yan s ra mü teri beklentilerinin de kar lan yor olmas gerekmektedir (Güle ve Bülbül, 2004:306). letmeler; talebi art rmak veya maliyetleri dü ürmek gibi yollarla i letme performans n iyile tirmek amac yla yenilik yaparlar. Yenilikçi i letme için yeni bir ürün veya süreç, pazarda üstünlük sa layabilir. Üretkenlik art ran süreç yenilikleri durumunda, i letme rakipleri kar s nda bir maliyet avantaj kazanmakta 350

3 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 ve bu sayede piyasadaki fiyat üzerinden daha fazla kazanç elde etmekte veya talebin esnekli ine ba l olarak, pazar pay kazanmak ve kar art rmak üzere rakiplerine k yasla daha dü ük fiyat daha yüksek sat kombinasyonu kullanabilmektedir. Ürün yenili i durumunda ise, i letme, yeni bir ürün giri i yapmak yoluyla bir rekabetçi avantaj kazanabilmekte ve bu sayede talebi ve fiyatland rma esnekli ini art rabilmektedir. Bu nedenle bankalar n mü teri memnuniyetini sürekli ölçerek memnuniyetsizli in ortaya ç kt hizmetlerde iyile tirmelere gitmeleri kaç n lmaz bir zorunluluktur. Günümüzde farkl bankalar mü terilerine benzer ürünler sunmaktad rlar. Bu nedenle, rekabet edebilmek için daha etkin pazarlama yapmal ve daha iyi hizmet sa lamal d rlar (Ba aran, 2003:123). Yenilemede veya yeni hizmet sunmadaki temel amaç mü teri davran lar ndaki de i imlerin ve bu de i ikliklerin getirdi i talebi kar lama iste i ile bu hizmet sunumunun getiri i ve pazar pay kaybetme kayg s d r (Yadav ve Goel, 2008: 998). Bu ba lamda bankac l k alan ndaki ürün yenile tirmesi u biçimlerde ortaya ç kmaktad r; Ürünü çe itlendirme; mevcut hizmetlerden ba ms z yeni ürünler geli tirme Mevcut hizmetleri tamamlay c yeni hizmetler sunma Hizmet paketi sunumlar ; mevcut ürünlerden yeni kombinasyonlar olu turma Ürün varyasyonlar ; belirli ürünlerin özelliklerini de i tirme (Yüksel vd., 2004:56). Sonuç olarak bankac l k alan ndaki yeni ürün geli tirme her ne kadar rakip bankalar n bu ürün ya da hizmete k sa sürede sahip olmas na neden olsa da, ürünün o banka taraf ndan reklam ve sad k mü terileri arac l yla duyurulmas bankan n bu alandaki ba ar s n n bir göstergesi olarak görülmektedir. Bir ba ka deyi le yeni bir ürün mevcut banka mü terilerine tan t l rken izlenen yöntemlerin mü teri ili kileri ile birlikte yap lmas mü teri memnuniyeti aç s ndan büyük önem ta maktad r. 3. ARA TIRMA METODOLOJ S Çal man n bu bölümünde bir özel bankan n Konya ilinde faaliyet gösteren ubelerinde (banka ad n n aç klanmas n istemedi i için ismine yer verilmemi tir) ürün yenili i faaliyetlerinin mü teri memnuniyeti üzerine olan etkisi ölçmek amac yla yap lan ara t rman n amac, hipotezleri, yöntemi ve bulgular hakk nda bilgi verilecektir. Ayr ca, ara t rmada elde edilen sonuçlar n istatistiksel bak mdan anlaml olup olmad klar de erlendirilecek ve hipotezlerin do rulan p do rulanmad s nanacakt r Ara t rman n Yöntemi ve Örneklem Bu çal man n veri setinin olu turulmas nda anket yönteminden yararlan lm olup anket çal mas bir özel bankan n Konya ilinde faaliyet gösteren ubelerinden i lem yapan mü terileri üzerinde yürütülmü tür. Çal mada veriler standart bir anket formu arac l yla cevaplay c larla (bankada i lem yapan mü terilere) yüz yüze yap lan görü melerle toplanm t r. Anket formu iki bölümden olu makta olup ilk bölümde cevaplay c lar n demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan sorular bulunmaktad r. kinci bölümde ise kat l mc lar n bankan n ürün yenili ine ili kin görü leri ile bankac l k faaliyetlerinden olan memnuniyet düzeyini ölçen bir ölçek yer almaktad r. Memnuniyet ölçe indeki maddeler 5li Likert eklinde sorulmu olup ölçekte 1=hiç memnun de ilim ve 5=çok yüksek derecede memnunum anlam ndad r. Ara t rmada örnekleme dahil edilecek ö rencilerin belirlenmesinde benzer çal malarda kullan lan (Cui vd., 2003; Zhou, 2004) kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmi tir. Kolayda örnekleme çok miktarda veriye h zl bir ekilde ula ma imkân sa lad için tercih edilen bir yöntemdir (Nakip, 2003). Ara t rma Konya ilinde yap ld ndan, ara t rma kapsam Konya ilinde X Bankas na ait yedi ube ile s n rland r lm t r. ubelerin geçmi i lem kay tlar incelenerek örnek büyüklü ü belirlenmi tir. ubelerin toplam kay tl mü teri say s dir. Bu ba lamda çal ma ki i üzerinden yürütülecek olup Yaz c o lu ve Erdo an (2004) taraf ndan haz rlanan Örneklem Büyüklükleri ( = 0.05) tablosu dikkate al narak yap lmas gereken anket say s ±0.05 örneklem hatas ile en az 240 olarak belirlenmi tir. Haz rlanan anketler Temmuz 2009 tarihinden itibaren bütün ubelerde yüz yüze görü me yönteminden yararlan larak gerçekle tirilmi tir. Anketlerin uygulanmas nda gönüllülük esas na göre mü terilerin anketi doldurmas istenmi tir. Bir hafta süreyle yap lan uygulama sonucunda 330 adet anket formu elde edilmi tir. Yap lan incelemelerden sonra de erlendirmeye uygun 312 adet anket formu belirlenmi tir. Bu ba lamda ula lmas hedeflenen 240 örnek say s a lm t r. Dolay s yla elde edilen anket say s hedeflenen anket say s n a t ndan geri dönü üm oran kabul edilebilir bir oran olarak de erlendirilebilir. 351

4 V. Ça layan, E. ahin, R. Ü. K n k 3.2. Ara t rman n Hipotezleri Bankac l k sektöründe mü teri memnuniyeti sa lanmas nda ürün yenili inin etkisinin ara t r ld bu çal man n hipotezleri a a daki ekilde belirlenmi tir. Hipotez 1: Mü terilerin yenilikçilik alg s na göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeyleri aras nda fark vard r. Hipotez 2: Mü terilerin cinsiyetlerine göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeyleri aras nda fark vard r. Hipotez 3:Mü terilerin e itim düzeyine göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri farkl d r. 4. ARA TIRMANIN BULGULARI 4.1. Örneklemin Özellikleri Çal man n bu k sm nda örnekleme ili kin demografik özellikler de erlendirilecektir. Grafik 1. Ara t rmaya Kat lanlara li kin Demografik Bilgiler Ara t rmaya kat lanlar n %45,2si ya aral ndad r ya aral nda olanlar n oran %27,9, ya aral nda olanlar n oran %19,2 ve 46 ya n üzerinde olanlar n oran %7,7 eklindedir. Bankan n mü terilerinin ya grubu ile (%47,1) ya grubunda (%45,2) topland görülmektedir. Ara t rmaya kat lanlar n %24ü bayanlardan ve %76s erkeklerden olu maktad r. Ara t rmaya kat lanlar n %25i ilkö retim mezunlar ndan, %35,6s lise mezunlar ndan, %21,2si lisans mezunlar ndan, %17,3ü yüksekokul mezunlar ndan ve %2si lisansüstü mezunlar ndan olu maktad r. Ara t rmaya kat lanlar n bankayla çal ma süreleri %15,4ü 0-6 ay, %19,2si 7-12 ay, %26,9u 1-3 y l, %14,4ü 3-5 y l ve %24ü 5 y l ve üzeri eklindedir. 352

5 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran Bankan n Ürün ve Hizmet Yenili i le lgili De erlendirmeler Ara t rmaya kat lanlar n bankan n ürün ve hizmet yenilikçili i ile ilgili de erlendirmelerine ili kin bilgiler a a da Tablo 1de görüldü ü gibidir. Tablo 1. Kat l mc lar n Bankan n Yenilikçi e Bak Aç lar Yenilikçili e Bak Aç lar Say % Dünya için yeni ürün (yo un geli tirme çabalar sonucu elde edilen tamamen yeni bir ürün) ,6 letme için yeni ürün ( i letme için yeni fakat rakipler taraf ndan benzeri sunulmu ürünler) 99 35,5 Mevcut ürünlerde ufak de i iklikler veya geli tirmelerle olu turulan yeni ürünler 75 26,9 Toplam ,0 Ara t rmaya kat lanlar n %37,6s bankan n yenilikçili e bak aç s n dünya için yeni ürün üreten bir banka olarak, %35,5i i letme için yeni ürün üreten bir banka olarak ve %26,9u ise mevcut ürünlerde ufak de i iklikler ve geli tirmeler yapan bir banka olarak de erlendirmi lerdir. Ara t rmaya kat lanlar n bankan n yenilikçi ürünlerinden memnuniyet düzeylerini belirlemek amac yla Tablo 2deki faktörler be li likert ölçe i eklinde sorulmu tur. Ölçekte 1 hiç memnun de ilim ve 5 çok yüksek derecede memnunum anlam ndad r. Ara t rmaya kat lanlar n bankan n yenilikçi ürünlerinden memnuniyet düzeylerine ili kin bilgiler a a da Tablo 2de görüldü ü gibidir. Tablo 2. Kat l mc lar n Bankan n Yenilikçi Ürünlerinden Memnuniyet Düzeyi Memnuniyet Düzeyi Ort. S.S. ATMlerden kredi kart ödemesi sonras para üstü vermeye ba lamas 4,57 0,94 ATMlerden faturalar n barkod okuma özelli i ile nakit olarak ödenmesi 4,51 0,97 X Bankas kredi kart n n dünyan n en de erli 10 kart aras nda bulunmas 4,20 1,16 Bireysel mü teriler için A. Kobi mü terileri için B Paketi ile mü teri sadakat program ile mü terilerin ödüllendirilmesi 4,17 1,24 nternet bankac l ndan EFT gönderim saatinin 16.45e kadar uzat lmas 4,10 1,27 lk kez mü terilerin seçtikleri kredi kart na diledikleri hizmeti dahil etme kolayl 3,89 1,29 Payla m ile ilk defa puanla ba platformunu mü terilere sunmas 3,69 1,36 Notlar: (i) n=267, (ii) Ölçekte 1 hiç memnun de ilim ve 5 çok yüksek derecede memnunum anlam ndad r. (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre ( 2 =198,600 ve p<001) sonuçlar istatistiksel bak mdan anlaml d r. Ara t rmaya kat lanlar n en çok memnun olduklar uygulama ATMlerin kredi kart ödemesi sonucunda para üstü vermesidir. Yenilikçi bir uygulama olan ATMden para üstü verme ülkemizde bir ilk olmas bak m ndan önemlidir. Di er yenilikçi bir uygulama olan ATMlerin fatura barkodlar n okuma ve ödemeye olanak vermesi 4,51 ortalama ile ikinci s rada yer almaktad r. Görüldü ü gibi mü teriler bankan n sundu u yenilikçi ürün ve hizmetlerden oldukça memnun olmaktad rlar. Bu çerçevede banka yenilikçi uygulamalara önem veren bir i letme olarak de erlendirilebilir. Di er ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeyleri s ras yla X Bankas kredi kart n n dünyan n en de erli 10 kart aras nda bulunmas (4,20), bireysel mü teriler için A. Kobi mü terileri için B Paketi ile mü teri sadakat program ile mü terilerin ödüllendirilmesi (4,17), internet bankac l ndan EFT gönderim saatinin 16.45e kadar uzat lmas (4,10), ilk kez mü terilerin seçtikleri kredi kart na diledikleri hizmeti dahil etme kolayl (3,89) ve payla m ile ilk defa puanla ba platformunu mü terilere sunmas (3,69) eklindedir Ara t rmaya Kat lanlar n Bankan n Ürün ve Hizmet Kalitesinden Memnuniyet Düzeyleri Mü terilerin bankan n ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini belirlemek amac yla 35 maddeden olu an bir ölçek haz rlanm t r. Ölçe in haz rlanmas nda büyük ölçüde Parasuraman vd. (1988) taraf ndan geli tirilen SERVQUAL ölçe inden yararlan lm t r. Bununla birlikte bankac l k alan nda yap lan di er çal malarda (Könüman 2001, Güven 2002, Alagöz 2003, lter 2005, Yeler 2006, Ç nar 2007, Özgür 2009) dikkate al nm t r. Geli tirilen ölçe in tek bir yap y ölçüp ölçmedi ini ara t rmak ve ölçe i olu turan maddelerin faktör yap s n belirlemek için bir faktör analizi tekni i olan temel bile enler analizine ba vurulmu tur. Faktör analizi uygulanmadan önce maddelere ili kin güvenirlik katsay lar ve madde toplam korelasyonlar incelenmi olup, ölçekteki 12 madde güvenirli i dü ük olmas ve/veya madde toplam 353

6 V. Ça layan, E. ahin, R. Ü. K n k korelasyonlar n n dü üklü ü nedeni ile (cronbach alpha katsay s n n.70ten büyük olmas ve madde toplam korelasyonlar n n.50den büyük olmas artlar dikkate al nm t r) ölçekten ç kar lm ve analizler toplam 23 madde üzerinden sürdürülmü tür. De erlendirmeye al nan kriterlere varimax rotasyonlu temel bile en faktör analizi uygulanm t r. Yap lan aç klay c faktör analizi sonucu a a da Tablo 3de görüldü ü gibidir. Tablo 3. Banka Ürün ve Hizmetlerinden Memnuniyet Kriterlerine li kin Faktör Analizi Faktör/Madde Faktör Yükleri Banka ve Personele li kin Memnuniyet Kriterleri (Cronbach alpha=0.96) Personelin bak ml olmas ndan memnuniyet 0,819 Personelin giyiminin düzgün olmas ndan memnuniyet 0,851 Personelin sorunlarda çözüm bulmak için samimi bir çaba göstermesinden memnuniyet 0,786 Personelin bilgi düzeyinden memnuniyet 0,828 Personelin nazik ve kibar olmas ndan memnuniyet 0,624 Yeterli say da vezne bulunmas ndan memnuniyet 0,681 Veznelerin tamam n n çal yor olmas ndan memnuniyet 0,790 Bekleme yerlerinin yeterli olmas ndan memnuniyet 0,776 ubenin yerinden memnuniyet 0,786 Bankan n modern bir iç görüntüsünün olmas ndan memnuniyet 0,709 Çal anlar m z n mü terilerimizin soru ve sorunlar na cevap verebilecek yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmas 0,762 Bankan n Sundu u Yenilik ve Hizmetlerle lgili Memnuniyet Kriterleri (Cronbach alpha=0.93) Kredi kart puanlar kazan mdan ve kullan mdan memnuniyet 0,762 Kredi kart puanlar ile kart üyelik ücretinin ödenebilmesinden memnuniyet 0,843 Bankan n çe itli ürünlerine online ba vurma imkan 0,862 Mü teriyi ihtiyaç duydu u bütün hesap bilgileri ile donatma 0,867 Yeni hizmetler sunulmas ndan memnuniyet 0,847 Anla labilir talimatnamelere ve bilgilendirme kanallar na sahip olma 0,724 Güvenilirlikle lgili Memnuniyet Kriterleri (Cronbach alpha=0.94) Güvenilirlikten memnuniyet 0,580 Hizmetlere ula labilirlikten memnuniyet 0,573 Kar lama ilgi sayg dan memnuniyet 0,689 Gizlilikten memnuniyet 0,721 Personelin sizde güven olu turmas ndan memnuniyet 0,709 Verilen dekont, hesap cüzdan ve ekstralar n do ru olmas ndan memnuniyet 0,719 Özde er 12,752 3,189 1,076 Aç klanan Varyans (%) 55,445 13,867 4,679 Toplam Varyans (%) 73,991 Notlar: (i) Varimax Rotasyonlu Temel Bile enler Analizi. (ii) KMO=0.893, Barlett Testi= , p<.001. Tablo 3de görüldü ü gibi bankan n ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile ilgili kriterlere ili kin yap lan faktör analizi sonucunda olu an üç grubun öz de erleri 1den büyük olup toplam varyans n %73,99unu aç klamaktad r. Olu an gruplar Banka ve Personele li kin Memnuniyet Kriterleri (11 madde), Bankan n Sundu u Yenilik ve Hizmetlerle lgili Memnuniyet Kriterleri (6 madde) ve Güvenilirlikle lgili Memnuniyet Kriterleri (6 madde) eklinde adland r lm t r. Banka ve personele ili kin memnuniyet kriterleri ba l toplam varyans n %55,445ini aç klamakta olup Personelin bak ml olmas ndan memnuniyet, Personelin giyiminin düzgün olmas ndan memnuniyet, 354

7 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 Personelin sorunlarda çözüm bulmak için samimi bir çaba göstermesinden memnuniyet, Personelin bilgi düzeyinden memnuniyet, Personelin nazik ve kibar olmas ndan memnuniyet, Yeterli say da vezne bulunmas ndan memnuniyet, Veznelerin tamam n n çal yor olmas ndan memnuniyet, Bekleme yerlerinin yeterli olmas ndan memnuniyet, ubenin yerinden memnuniyet, Bankan n modern bir iç görüntüsünün olmas ndan memnuniyet ve Çal anlar m z n mü terilerimizin soru ve sorunlar na cevap verebilecek yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmas maddelerinden olu maktad r. Bankan n sundu u yenilik ve hizmetlerle ilgili memnuniyet kriterleri ise Kredi kart puanlar kazan mdan ve kullan mdan memnuniyet, Kredi kart puanlar ile kart üyelik ücretinin ödenebilmesinden memnuniyet, Bankan n çe itli ürünlerine online ba vurma imkan, Mü teriyi ihtiyaç duydu u bütün hesap bilgileri ile donatma, Yeni hizmetler sunulmas ndan memnuniyet ve Anla labilir talimatnamelere ve bilgilendirme kanallar na sahip olma maddelerinden olu makta olup toplam varyans n %13,867sini aç klamaktad r. Güvenilirlikle ilgili memnuniyet kriterleri toplam varyans n %4,679unu aç klamakta olup Güvenilirlikten memnuniyet, Hizmetlere ula labilirlikten memnuniyet, Kar lama -ilgi- sayg dan memnuniyet, Gizlilikten memnuniyet, Personelin sizde güven olu turmas ndan memnuniyet ve Verilen dekont, hesap cüzdan ve ekstralar n do ru olmas ndan memnuniyet maddelerinden olu maktad r. Ara t rmaya kat lanlar n bankan n yenilikçili ine bak aç lar dikkate al narak, bankan n sundu u ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeylerinde bir farkl l k olup olmad ara t r lm t r. Kat l mc lar n bankan n yenilikçili ine bak aç lar dünya için yeni ürün, i letme için yeni ürün ve mevcut ürünlerde de i iklik olmak üzere üç ba l k alt nda toplanmaktad r (bkz. Tablo 1). Bu ba lamda sonuçlar a a da görüldü ü gibidir. Tablo 4. Kat l mc lar n Yenilikçilik Alg s na Göre Bankan n Ürün ve Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri Kriterler Dünya çin Yeni Ürün (n=105) letme çin Yeni Ürün (n=99) Mevcut Ürünlerde De i iklik (n=75) Anova Testi Ort. S.S. Ort. S.S. Ort. S.S. F p Banka ve Personele li kin Memnuniyet Kriterleri 26,29 4,91 26,39 5,07 23,60 7,46 6,212 <.05 Bankan n Sundu u Yenilik ve Hizmetlerle lgili 45,97 10,55 47,70 9,73 40,72 13,36 8,851 <.001 Memnuniyet Kriterleri Güvenilirlikle lgili Memnuniyet Kriterleri 24,46 5,91 23,97 5,90 20,40 8,14 9,383 <.001 Genel Toplam 96,71 16,43 98,06 18,91 84,72 26,91 10,48 <.001 Notlar: (i) n=279, (ii) Parantez içindeki rakamlar her bir gruba giren mü teri say s n göstermektedir. Mü terilerin bankan n yenilikçili i ile ilgili bak aç lar na göre memnuniyet düzeyleri incelendi inde her bir memnuniyet kriteri için gruplar aras nda istatistiksel bak mdan anlaml farkl l klar n olu tu u görülmektedir. Bu sonuçlar mü terilerin yenilikçilik alg s na göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeyleri aras nda fark vard r eklindeki -1- numaral hipotezi desteklemektedir. Gruplar aras ndaki farkl l k Scheffe testine göre her üç kriter içinde bankan n mevcut ürünlerde de i iklik yapt n belirten üçüncü gruptan kaynaklanmaktad r. Gruplar n ortalamalar na bak ld nda da bankan n mevcut ürünlerde de i iklik yapt n belirten üçüncü grubun memnuniyet kriterlerine ili kin ortalamalar n n di er iki gruba göre daha dü ük oldu u görülmektedir. Ara t rmaya kat lanlar n cinsiyetlerine göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerden memnuniyet kriterlerinde bir farkl l k olup olmad ara t r lm t r. Sonuçlar a a da görüldü ü gibidir. 355

8 V. Ça layan, E. ahin, R. Ü. K n k Tablo 5. Cinsiyete Göre Banka Ürün ve Hizmetlerinden Memnuniyet Kriterleri Bayan (n=75) Erkek (n=237) Ba ms z Gruplararas t Testi Kriterler Ort. S.S. Ort. S.S. t p Banka ve Personele li kin Memnuniyet Kriterleri 24,24 7,64 25,67 6,05-1,67 0,096 Bankan n Sundu u Yenilik ve Hizmetlerle lgili Memnuniyet Kriterleri 43,20 14,96 45,29 11,52-1,27 0,205 Güvenilirlikle lgili Memnuniyet Kriterleri 23,24 7,98 22,63 7,16 0,622 0,534 Genel Toplam 90,68 28,57 93,59 22,03-0,926 0,355 Tablo 5 incelendi inde mü terilerin bankan n ürün yenili i ile ilgili memnuniyet düzeylerinin cinsiyete göre bir farkl l k olu turmad görülmektedir. Bu sonuç mü terilerin cinsiyetlerine göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeyleri aras nda fark vard r eklindeki -2- numaral hipotezi desteklememektedir. Bu durumda, bankan n yapaca yeni ürün veya hizmet uygulamalar nda cinsiyeti ön plana ç kararak rakipler kar s nda rekabetçi bir avantaj kazanabilece i söylenebilir. Ara t rmaya kat lanlar n e itim düzeylerine göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerden memnuniyet düzeylerinde bir farkl l k olup olmad ara t r lm t r. Ara t rmaya kat lanlar ilkö retim-lise ve yüksek okul ve üzerinde e itim yapanlar eklinde iki gruba ayr lm ve de erlendirmeler faktör analizi sonucunda olu an gruplar dikkate al narak yap lm t r. Sonuçlar a a da görüldü ü gibidir. Tablo 6. E itim Düzeyine Göre Banka Ürün ve Hizmetlerinden Memnuniyet Kriterleri lkö retim-lise (n=189) Yüksek Okul ve Üzeri (n=123) Ba ms z Gruplararas t Testi Kriterler Ort. S.S. Ort. S.S. t p Banka ve Personele li kin Memnuniyet Kriterleri 26,44 5,95 23,61 6,91 3,857 <.001 Bankan n Sundu u Yenilik ve Hizmetlerle lgili Memnuniyet Kriterleri 47,76 11,02 40,22 13,14 5,471 <.001 Güvenilirlikle lgili Memnuniyet Kriterleri 23,17 7,50 22,17 7,12 2,178 <.05 Genel Toplam 97,38 21,98 86,00 24,79 4,248 <.001 Kat l mc lar n e itim düzeyleri dikkate al narak yap lan de erlendirme sonucunda her üç grupta da istatistiksel bak mdan anlaml farkl l klar n oldu u görülmektedir. Bu sonuçlar mü terilerin e itim düzeyine göre bankan n sundu u ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri farkl d r eklindeki -3- numaral hipotezi desteklemektedir. E itim düzeyine göre yap lan de erlendirmede e itim düzeyi dü ük olanlar n memnuniyet düzeylerinin ön lisans ve daha yukar s nda e itim alanlara göre daha yüksek oldu u görülmektedir. E itim düzeyi artt kça artan beklentinin bankalar bu yönde h zl ve do ru kararlar almak zorunda b rakaca, bir ba ka deyi le rekabet edebilme f rsat sunaca ileri sürülebilir. 5. SONUÇ Bu çal mada, kuramsal ve uygulamaya dayal bilgiler nda mü teri memnuniyetinin sa lanmas nda ürün yenili inin etkisi ara t r lm t r. Bankan n ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ile ilgili kriterlere ili kin yap lan faktör analizi sonucunda Banka ve Personele li kin Memnuniyet Kriterleri, Bankan n Sundu u Yenilik ve Hizmetlerle lgili Memnuniyet Kriterleri ve Güvenilirlikle lgili Memnuniyet Kriterleri eklinde üç grubun olu tu u ve bu üç grubun toplam varyans n %73,99unu aç klad görülmü tür. Mü terilerin bankan n yenilikçili i ile ilgili bak aç lar na göre memnuniyet düzeyleri incelendi inde her bir memnuniyet kriteri için yenilikçilik alg gruplar aras nda istatistiksel bak mdan anlaml farkl l klar n olu tu u belirlenmi tir. Bu durum bankan n yenilik uygulamalar n n mü terilerin memnuniyet alg s üzerine 356

9 XI. Üretim Ara t rmalar Sempozyumu, Haziran 2011 olumlu bir etkisinin oldu u ve yenilikçili e bak aç lar na göre farkl memnuniyet gruplar n n olu abilece i eklinde de erlendirilmi tir. Mü terilerin ürün yenili i ile ilgili memnuniyet düzeylerinde demografik baz özelliklere göre yap lan de erlendirmelerde, cinsiyete göre bir farkl l n olu mad ancak e itim düzeyine göre istatistiksel bak mdan anlaml farkl l klar n olu tu u tespit edilmi tir. Cinsiyete göre bir farkl l n ortaya ç kmamas bankan n yapaca yeni ürün veya hizmet uygulamalar nda cinsiyeti ön plana ç kararak rakipler kar s nda rekabetçi bir avantaj kazanabilece i eklinde yorumlanm t r. E itim düzeyine göre yap lan de erlendirmede ise e itim düzeyi dü ük olanlar n memnuniyet düzeylerinin ön lisans ve daha yukar s nda e itim alanlara göre daha yüksek oldu u görülmektedir. Bu durum ise e itim düzeyi artt kça artan beklentinin bankalar bu yönde h zl ve do ru kararlar almak zorunda b rakaca, bir ba ka deyi le rekabet edebilme f rsat sunaca eklinde de erlendirilmi tir. Yap lan ara t rman n baz s n rl l klar mevcuttur. Bunlar genel olarak; maddi kaynak yetersizli i nedeni ile uygulaman n tek bir bankan n tek bir ilindeki ubelerinde yap lm olmas ve çal mada bankan n yenilikçi ürün ve hizmetlerinin genel olarak mü teri memnuniyetini art r c bir etki olarak de erlendirilmi olmas d r. Bununla birlikte hangi yenilikçi ürün ve hizmetlerin hangi memnuniyet düzeyini art rd çal ma plan na dahil edilmemi tir. Dolay s yla bundan sonraki çal malarda ara t rman n daha geni bir örneklem üzerinde yap lmas ve bankan n her bir yeni ürün ve hizmetinin hangi kriterleri etkiledi i üzerine bir kurgunun geli tirilmesi önerilmektedir. KAYNAKÇA Alagöz, S. (2003); Bili im Teknolojilerinin Mü teri li kileri Yönetimi (CRM) Üzerine Etkileri ve Bankac l k Sektöründe Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Doktora Tezi, Konya. Ba aran, S. ve Alagöz, M. (2003); Bili im Teknolojileri, Bankac l k Sektörü ve Pazarlamada Yeni Yakla m: CRM, Active Bankac l k Dergisi, Eylül-Ekim. Cui, C. C., Lewis, B.R. and Park, W. (2003); Service Quality Measurement in the Banking Sector in South Korea, International Journal of Bank Marketing, 21(4), Ça l yan, V. (2009); Yenilikçilik, Tedarik Kat l m ve letme Performans Üzerine De er Zinciri Yönetimi Temelli Bir Yakla m: Otomotiv Sektöründe Görgül Bir Ara t rma, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay nlanmam Doktora Tezi, Konya. Ç nar, A. T. (2007); letmelerde Mü teri Hizmeti ve Mü teri Memnuniyeti le Farkl Bankalar ve Bölgeler çin Mü teri Memnuniyetini Belirlemeye Yönelik Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ayd n. Güle, H., K. ve Bülbül, H. (2004); Yenilikçilik: letmeler çin Stratejik Rekabet Arac, Nobel Yay nlar, Ankara. Güven, E. (2002); Mü teri li kileri Yönetimi ve Bankac l k Sektöründe Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul. lter, D., P. (2005); Bireysel Banka Mü terilerinin Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eski ehir. Kärkkäinen, H. ve Elfvengren, K. (2002); Role of Careful Customer Need Assessment in Product Innovation ManagementEmpirical Analysis, International Journal of Production Economics, 80, s Könüman, M. (2001); A Bank n Adan Zye CRM Öyküsü, ActiveLine Bankac l k Dergisi. Kunt, A. (2004); Mü teri li kileri Yönetimi (CRM) ve Lojistik Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, stanbul. Littler, Dale ve Melanthiou, Demetris (2006); Consumer Perceptions of Risk and Uncertainty and The Implications for Behaviour Towards Innovative Retail Services: The Case of Internet Banking, Journal of Retailing and Consumer Services, 13, s Murat, E. (2005); Mü teri li kileri Yönetimi ve Bir Enerji Firmas nda Uygulanmas, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Kayseri. 357

10 V. Ça layan, E. ahin, R. Ü. K n k Nakip, M. (2003); Pazarlama Ara t rmalar Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yay nc l k, Ankara. Ofluo lu, A. (2005); Mü teri li kileri Yönetimi (CRM): Teori ve Uygulamal Bir Çal ma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Konya. Ona, A., O. (2009); Örgütsel Kültür le Yenilikçilik Odakl Örgütsel Faktörler Aras ndaki li ki, Celal Bayar Üniversitesi letme Ana Bilim Dal Yönetim ve Organizasyon Program Yüksek Lisans Tezi, Manisa. Oval, E. (2003); Mü teri li kileri Yönetimi ve Otomotiv Bayiinde Mü teri Memnuniyetinin Ölçülmesi Üzerine Bir Ara t rma, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Hatay. Özgür, P. (2009); Toplam Kalite Yönetiminde Mü teri Tatmini ve Bir Bankada Uygulanmas, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. ve Berry L. L., (1988), SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing. Soyaslan, M. (2006); Mü teri li kileri Yönetimi ve Türkiyedeki Oteller Üzerinde Bir Ara t rma, Uluda Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Bursa. Sundström, Per ve Zika-Viktorsson, Annika (2009); Organizing for Innovation in A Product Development Project Combining Innovative and Result Oriented Ways of Working A Case Study, International Journal of Project Management, 27, s Tozkoparan, G., Susmu, T. (2001); Üretim ve Hizmet Sektörü letmelerinde Örgüt Kültürüne li kin Kar la t rmal Bir Uygulama, Ege Akademik Bak, Cilt 1, Say 1. Uzun, A. Ç. (2004); Mü teri li kileri Yönetiminde Kritik Ba ar Faktörleri, Mu la Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay nlanmam Yüksek Lisans Tezi, Mu la. Yadav, Om Prakash ve Goel, Parveen S. (2008); Customer Satisfaction Driven Quality Improvement Target Planning for Product Development in Automotive Industry, International Journal of Production Economics, 113, s Yaz c o lu, Y. ve Erdo an, S. (2004); Spss Uygulamal Bilimsel Ara t rma Yöntemleri, Detay Yay nc l k, Ankara. Yeler, M. (2006); Mü teri li kileri Yönetimi (CRM) ve Türkiye'de Bankac l k Sektöründe CRM Uygulamalar nda E itimin Rolü, Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Yüksel, A. S., Yüksel, A., Ülkü, Y. (2004); Bankac l k Hukuku ve letmesi, Beta Bas m Yay n, stanbul. Zhou, L. (2004); A Dimension-Specific Analysis of Performance only Measurement of Service Quality and Satisfaction in Chinas Retail Banking, Journal of Services Marketing, 18(7),

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 9, ss.8-27 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Pelin TOKTAŞ Başkent

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SA LIK KURUMLARINDA SERVQUAL ÖLÇÜM MODEL LE H ZMET KAL TES ÖLÇÜMÜ ÜZER NE B R ARA TIRMA: KONYA ÖRNE

SA LIK KURUMLARINDA SERVQUAL ÖLÇÜM MODEL LE H ZMET KAL TES ÖLÇÜMÜ ÜZER NE B R ARA TIRMA: KONYA ÖRNE SA LIK KURUMLARINDA SERVQUAL ÖLÇÜM MODEL LE H ZMET KAL TES ÖLÇÜMÜ ÜZER NE B R ARA TIRMA: KONYA ÖRNE Hasan Kür at GÜLE Selçuk Üniversitesi Emel GELMEZ Selçuk Üniversitesi Vural ÇA LIYAN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte Makale www.madencilik-turkiye.com Mine Yılmaz İlkdoğan Deloitte Türkiye Müdür Yardımcısı miyilmaz@deloitte.com Türkiye de Linyit Kömürüne Genel Bir Bakış Berker Adıgüzel Deloitte Türkiye Danışman badiguzel@deloitte.com

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 Özet Finansal Tablolara Đlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi,

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 07 SPK VE KURUMSAL YÖNETİM 09 05 FUTBOL KULÜPLERİNE ÖZEL KURUMSAL DANIŞMANLIĞI 11 İÇ DENETİM 19 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 17 Kurumsal

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu

Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu Copyright 2004 by Pirelli &C. S.p.A. Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili yasal düzenlemeler uyarınca tüm yasal hakları Pirelli & C. S.p.A ya aittir. İşbu eserin tamamen

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı