Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR

3 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SINBO SCM 2625 ESPRESSO MAK NASI KULLANIM TAL MATI This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

4

5 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: 1. Tüm talimat okuyunuz. 2. Cihaz kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj n n ürünün etiketinde belirtilen voltaj düzeyine uygun olmas n kontrol ediniz. 3. Bu cihaza toprakl fifl tak lm flt r. Prizin düzgün flekilde topraklanm fl oldu undan emin olunuz. 4. Yang na, elektrik flokuna ve yaralanmaya maruz kalmamak için kabloyu, fifli suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. 5. Cihaz temizlemeden önce ya da kullanmad n z zamanlarda fiflten çekiniz. Parçalar söküp takmadan ya da cihaz temizlemeye bafllamadan önce cihaz n so umas n bekleyiniz. 6. Kablosu ya da fifli ar zalanm fl olan, normal flekilde çal flmayan, ar zal, yere düflürülmüfl ya da hasarl cihaz kullanmaya kalk flmay n z. nceleme, onar m ya da elektriksel ya da mekanik ayarlama ifllemi için makineyi yetkili servis merkezine götürünüz. 7. Cihaz üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan lmas halinde yang n, elektrik floku ya da yaralanma gibi tehlikeler ortaya ç kabilir. 8. Cihaz, güç kablosu masa ya da tezgah kenar ndan sarkmayacak flekilde düz bir zemine ya da masaya yerlefltiriniz. 9. Güç kablosunun cihaz n s cak yüzeyleriyle temas etmemesini sa lay n z. 10. Zarar görmemesi için kahve makinesini s cak yüzeylere ya da ateflin yak n na koymay n z. 11. Cihaz n güç ba lant s n kesmek için fifli prizden ç kar n z. Her zaman fifli kavray n z. Kesinlikle kabloyu çekmeyiniz. 12. Cihaz tasarland kullan m amac d fl nda kullanmay n z ve kuru ortamda tutunuz. 13. Cihaz çocuklar n yak n nda kullan yorken çok dikkatli olunuz. 14. S cak buhar n cildinizi yakmamas için dikkatli olunuz. 15. Cihaz n s cak yüzeylerine (kaynama s ras nda buhar çubu u ve buhar filtresi) temas etmeyiniz. Yaln zca tutacak ya da saplardan tutunuz. 16. Kahve makinesini içine su koymadan çal flt rmay n z. 17. Cihazda kahve haz rlan yorken ya da buhar ç k yorken metal huniyi ç karmaya kalk flmay n z. 18. Cihaz çal flt rmaya bafllamadan önce fiflini prize tak n z ve fifli prizden ç karmadan önce tüm dü meleri kapal konuma getiriniz. 19. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. 20. Çocuklar n cihazla oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. 21. Bu cihaz ev içi kullan m ya da afla da belirtilen benzeri uygulamalar için tasarlanm flt r: - ma azalar, ofisler ve di er iflyerlerindeki personel dinlenme odalar ; - çiftlikler; - otel, motel ve di er konaklama tesislerinde konuklar n kendileri taraf ndan; - oda ve kahvalt tipi tesisler

6 22. Aç k alanlarda kullanmay n z. 23. Bu talimat muhafaza ediniz. C HAZIN ÖZELL KLER TEKN K ÖZELL KLER Çalıflma basıncı: MAX 5 BAR 0,24L pres döküm alüminyum kazan, 4 bardak espresso Paslanmaz çelik filtreli sabit plastik huni Kapuçino ya da sıcak içecek yapmak için köpüklendirme özelli i Gösterge lambalı kullanıfllı kontrol dü mesi Aflırı ısınma ve aflırı basınca karflı emniyetli ve güvenli bir cihaz Temizleme kolaylı ı için sökülebilir köpüklendirme cihazı ve damlama tepsisi Paslanmaz çelik dekorasyonlu flık tasarım AC 230V, 50Hz, 800W Aksesuarlar: KAHVE KAfiI I 4-BARDAKLIK PASLANMAZ ÇEL K F LTRE D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIM (Üründe önceden bildirim yap lmaks z n de iflikli e gidilebilir) 1. Ölçü Kafl 2. Buhar Tüpü 3. Köpürtme Ayg t 4. Sürahi Kapa 5. Tutacak 6. Sürahi 7. Hazne Kapa 8. Buhar Dü mesi 9. Gösterge 10. Çelik Filtre 11. Metal Huni 12. Bast rma Çubu u (kahve dökerken parçac klar n d flar akmas n önlemek için çelik filtreye bask yapar) 13. Metal Huni Tutaca 14. Sökülebilir Raf 15. Damlama Tepsisi - 4 -

7 C HAZIN TANITIMI A. LK KULLANIMDAN ÖNCE 1. Kahve makinesini ambalajdan ç kar n z ve tüm aksesuarlar listeye göre kontrol ediniz. 2. Tüm sökülebilir parçalar afla daki "TEM ZL K VE BAKIM" bölümünde aç klanan flekilde temizleyiniz. Daha sonra parçalar yerlerine geri tak n z. 3. Çelik filtrenin yerine tak ld ndan emin olunuz. Sürahiyi ç kar labilir rafa yerlefltiriniz. 4. Cihaz bölüm B ve C de aç klanan flekilde çal flt r n z (çelik filtreye kahve koymadan). Ayn ifllemi 2-3 kez tekrarlay n z. TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler B. ESPRESSO KAHVE HAZIRLAMA 1. Hazne kapa n ters saat yönünde çevirerek ç kar n z. Su haznesine sürahiyi kullanarak yeterli miktarda su dökünüz. Azami kap asiteyi aflmay n z. Not: 1) Sürahinin üzerinde bardak iflaretleri yer almaktad r, azami hazne kapasitesi 4 bardak iflaretine kadar olan su miktar na eflittir. Asgari hazne kapasitesi 2 bardak iflaretine kadar olan su miktar na eflittir. 2) Suyu su haznesine dökmeden önce güç kablosunun prizden çekilmifl oldu undan ve buhar dü mesinin konumunda oldu undan emin olunuz. 2. Hazne kapa n saat yönünde çevirerek kilitlenene kadar yerine yerlefltiriniz. 3. Çelik filtreyi metal huniye yerlefltiriniz, ölçü kafl n kullanarak çelik filtreye çekilmifl kahve doldurunuz, bir kafl k çekilmifl kahve ile bir bardak iyi kalitede kahve haz rlayabilirsiniz. Daha sonra çekilmifl kahveyi s k flt r n z. Not: stedi iniz miktarda s cak kahve elde etmek için gerekli miktarda çekilmifl kahveyi çelik filtrenin 2 bardak ve 4 bardak iflaretlerini göz önünde bulundurarak koyunuz

8 4. Hunideki ç k nt lar n cihaz n oluklar yla hizalay n z ve huniyi INSERT konumunda içeri sokunuz, huniyi ters saat yönünde çevirerek LOCK konumuna kilitlenene kadar kahve makinesine sabitleyiniz (Bkz. fiekil 1). 5. Sürahiyi ç kar labilir rafa yerlefltiriniz. 6. Fifli prize tak n z. Buhar dü mesini konumuna getiriniz, gösterge yanacakt r, 2 dakika bekledikten sonra kahve dökülmeye bafllayacakt r. 7. stedi iniz miktarda kahve haz rland ktan sonra PAUSE buhar dü mesini PAUSE konumuna çeviriniz, gösterge lambas sönecektir ve kahve makinesi duracakt r, kahveniz içmeye haz rd r. Daha sonra sürahiyi ç kar n z ve buhar kontrol C HAZIN KULLANIMI dü mesini konumuna getirerek haznede kalan buhar tahliye ediniz. D KKAT: Kahve haz rlama ifllemi s ras nda sizin de baz zamanlarda ifllem yapman z gerekti i için kahve makinesinin bafl ndan ayr lmay n z. 8. Çelik filtreyi ç karmadan ya da hazne kapa n açmadan önce hazne içerisindeki bas nc n tahliye edildi inden emin olunuz. lk olarak buhar dü mesini konumuna getiriniz, hazne içerisindeki buhar köpürtme ayg t ndan d flar ç kacakt r. Bas nç azald ktan sonra çelik filtreyi ç karmak ya da hazne kapa n açmak için çelik filtrenin so umas n bekleyiniz. 9. Kahve haz rlama ifllemi tamamland ktan sonra metal huniyi ters saat yönünde çevirerek d flar ç kar n z ve kahve kal nt lar n bask çubu uyla bast r lm fl çelik filtreden boflalt n z. Parçalar n tamamen so umas n bekledikten sonra akan suyun alt nda durulay n z. (Çelik filtreyi yerine takmadan önce bask çubu unu as l konumuna getiriniz) C. SÜT KÖPÜRTME/KAPUÇ NO YAPMA Bir bardak espressonun üstüne köpürtülmüfl süt döktü ünüzde bir bardak kapuçino elde edersiniz. Yöntem: 1. Öncelikle B. ESPRESSO KAHVE HAZIRLAMA bölümünde aç klanan flekilde yeterli büyüklükte bir kapta espresso haz rlay n z. 2. Haz rlayaca n z her bardak için yeterli miktarda sütü bir kab n içerisine dökünüz, buzdolab ndan ç km fl tam ya l süt kullanman z tavsiye edilir (s cak olmamal d r!). Not: Kab n büyüklü ünün seçerken, çap n 70±5 mm den küçük olmamas tavsiye edilir, süt hacmen artaca için kab n yeterli yükseklikte olmas gerekti ini unutmay n z

9 C HAZIN KULLANIMI 3. Buhar dü mesini konumuna getiriniz, gösterge lambas yanacakt r. 4. Köpürtme ayg t n sütün içerisine yaklafl k iki santimetre kadar sokunuz, yaklafl k 2 dakika sonra köpürtme ayg t ndan buhar ç kmaya bafllayacakt r. Kab yukar, afla ve dairesel hareketlerle köpürtünüz. 5. fllem tamamland ktan sonra buhar kontrol dü mesini PAUSE konumuna getirerek köpürtme ifllemini durdurabilirsiniz. Daha sonra kab ç kar n z ve buhar kontrol dü mesini konumuna getirerek haznede kalan buhar tahliye ediniz. Not: Buhar oluflumu durduktan hemen sonra dikkatli bir flekilde buhar ç k fl n slak bir süngerle temizleyiniz! 6. Köpürtülmüfl sütü haz rlam fl oldu unuz espressoya dökünüz, kapuçinonuz haz rd r. stedi iniz miktarda flekerle tatland rd ktan sonra köpü ün üstüne bir miktar toz kakao serpifltirniz. Not: Yeniden kahve haz rlamaya bafllamadan önce cihaz n so umas n beklemenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde espresso kahvede yan k kokusu meydana gelebilir. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler 1. Temizlik ifllemine bafllamadan önce güç kayna ba lant s n kesiniz ve kahve makinesinin so umas n bekleyiniz. 2. Kahve makinesinin gövdesini hafifçe nemlendirilmifl bir sünger yard m yla temizleyiniz. Not: Kesinlikle alkol ya da solvent gibi temizlik malzemeleri kullanmay n z. Cihaz n gövdesini kesinlikle suya sokarak temizlemeye kalk flmay n z. 3. Metal huniyi saat yönünde çevirerek ç kar n z, içindeki kahve kal nt lar n gideriniz ve bulafl k deterjan yla y kad ktan sonra suyla iyice durulay n z. 4. Tüm sökülebilir aksesuarlar suyla y kay p iyice kurulay n z. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r

10 TEM ZL K VE BAKIM M NERAL KALINTILARININ TEM ZLENMES 1. Kahve makinesinin sorunsuz bir flekilde çal flabilmesi ve kahvenin tam lezzetini verebilmesi için cihaz n içindeki borular n temiz tutulmas gerekmektedir, bunun için her 2-3 ayda bir cihaz n içindeki mineral kal nt lar n temizlemelisiniz. 2. Hazneyi su ve kireç sökücü ile hazne üzerinde belirtilen MAX seviyesine kadar doldurunuz (su ve kireç çözücü oran 4:1, ayr nt l bilgi kireç çözücünün kullan m talimat nda belirtilmifltir). Lütfen ev tipi kireç çözücü kullan n z, kireç çözücü yerine sitrik asit (kimyevi malzeme depolar ndan ya da eczanelerden al nabilir) de kullanabilirsiniz (yüz ölçek suya üç ölçek sitrik asit). 3. Espresso kahve program na göre metal huniyi (içine kahve koymadan) ve sürahiyi yerine yerlefltiriniz. Suyu B. ESPRESSO KAHVE HAZIRLAMA bölümünde aç klanan flekilde iflleyiniz. 4. Buhar dü mesini konumuna getiriniz, gösterge lambas yanacakt r, bu flekilde iki bardak s v (yaklafl k 2 oz.) haz rlay n z. Daha sonra buhar dü mesini konumuna getirip 5 saniye bekleyiniz. 5. Buhar dü mesini konumuna getiriniz ve 2 dakika boyunca buhar haz rlay n z, daha sonra buhar dü mesini konumuna getirerek cihaz hemen durdurunuz, kireç çözücünün cihaz içerisinde en az 15 dakika kalmas n bekleyiniz. 6. Cihaz yeniden bafllat n z ve 4-5 ad mlar n en az 3 kez uygulay n z. 7. Daha sonra buhar dü mesini konumuna getirerek cihazda hiç kireç çözücü kalmayana kadar cihaz çal flt r n z. 8. Daha sonra MAX. seviyesine kadar musluk suyu doldurarak yeniden su iflleyiniz (kahve koymadan), ve 4-5 (art k 5. ad mda 15 dakika beklemeye gerek yoktur) ad mlar n 3 kez tekrarlay n z ve hazne içinde hiç su kalmayana kadar cihaz çal flt r n z ad m en az 3 kez tekrarlayarak borular n temizlendi inden emin olunuz

11 SORUN G DERME Sürahiden ya da sürahinin kapa ndan su s z yor Sürahi düzgün flekilde yerlefltirilmemifl Sürahinin merkez çizgisinin kahve sepetinin ak fl deli ine düzgün flekilde hizaland ndan emin olunuz. Hazne içerisindeki su seviyesi MAX iflaretini geçiyor. Hazne içerisindeki su seviyesi MIN ve MAX iflaretleri aras nda olmal d r. Hazne içindeki metal parçalar paslan yor. Kullan lan kireç çözücü önerilen türde de il. Hazne içerisindeki metal parçalar n paslanmas na neden oluyor. Üretici taraf ndan tavsiye edilmifl kireç çözücüler kullan n z. Kahve makinesinin alt k sm ndan su s z yor. Damlama tepsisinde çok fazla su var. Damlama tepsisini boflalt n z. Kahve makinesi ar zal. Lütfen onar m için yetkili servise baflvurunuz. Filtrenin d fl k sm ndan su s z yor. Filtre kenar nda bir miktar çekilmifl kahve kalm fl. Temizleyiniz. Espresso kahvede asit (sirke) tad var. Mineral kal nt lar temizlendikten sonra do ru flekilde temizlik yap lmam fl. Kahve makinesini ilk kullan mdan önce bölümünde aç klanan flekilde birkaç kez temizleyiniz. Çekilmifl kahve uzun bir süre boyunca s cak ve nemli bir ortamda tutulmufl. Kahve bayatlam fl. Lütfen taze çekilmifl kahve kullan n z ya da çekilmifl kahveyi serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çekilmifl kahve paketini ilk açt ktan sonra a z yeniden s k ca kapat p buzdolab nda saklayarak kahvenin tazeli ini yitirmemesini sa lay n z. Kahve makinesi hiç çal flm yor. Fifl prize do ru flekilde tak lmam fl. Güç kablosunu prize do ru flekilde ba lay n z, cihaz buna ra men çal flm yorsa onar m için lütfen yetkili servis merkeziyle ba lant ya geçiniz. Buharla köpürtme yapam yor. Buhar haz r göstergesi (yeflil lamba) yanm yor. Buhar haz r göstergesi (yeflil lamba) yand ktan sonra köpürtme için buhar kullan labilir. Kap çok büyük ya da flekli uygun de il

12 SORUN G DERME Uzun ve dar bir kap kullan n z. Ya s z süt kullan lm fl. Tam ya l ya da yar m ya l süt kullan n z. Hata nedenini bulamad n z takdirde C HAZI kendi bafl n za demonte etmeye kalk flmay n z, yetkili servis merkeziyle ba lant ya geçiniz. ÇEVRE DUYARLI fiek LDE ELDEN ÇIKARINIZ Çevreyi korumaya yard mc olabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere riayet ediniz: art k çal flmayan elektrikli cihazlar n z uygun at k iflleme merkezlerine teslim ediniz. SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli)

13 SINBO SCM 2925 CEE MAKER INSTRURCTION MANUAL ENGLISH Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference IMPORTANT SAFEGUARDS Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following: 1. Read all instructions. 2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked on the rating plate. 3. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed. 4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, in water or other liquid. 5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance cool down completely before taking off, attaching components or before cleaning. 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. 7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons. 8. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table or counter. 9. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance. 10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be damaged. 11. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord. 12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment. 13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. 14. Be careful not to get burned by the steam. 15. Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh just boiling). Use handle or knobs. 16. Do not let the coffee maker operate without water. 17. Do not remove the metal funnel when appliance in brewing coffee or making steam. 18. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed from wall outlet. 19. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety

14 IMPORTANT SAFEGUARDS 20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. 22. Do not use outdoors. 23. Save these instructions. KNOW YOUR PRODUCT (Product may be subject to change without prior notice) 1. Measuring Cup 2. Steam Tube 3. Frothing Device 4. Carafe Cover 5. Handle 6. Carafe 7. Tank Cover 8. Steam Knob 9. Indicator 10. Steel Mesh 11. Metal Funnel 12. Press Bar (Press steel mesh with it when pour coffee residue to avoid its slipping out) 13. Metal Funnel Handle 14. Removable Shelf 15. Drip Tray A. FOR THE FIRST USE 1. Remove the coffee maker from the package, and check the accessories according to the list. 2. Clean all the detachable components according to the following section of CLEANING AND MAINTENANCE. Then assemble them completely. 3. Ensure the steel mesh place in position. Place the carafe on removable shelf. 4. Operation the appliance according to the section of B and C (no coffee powder in steel mesh). Repeat 2-3 times. B. MAKE ESPRESSO CEE 1. Remove the tank cover by turning it in anti-clockwise. Pour appropriate water in water tank with the carafe. Do not exceed the maximum capacity

15 BEFORE THE FIRST USE Note: 1) The carafe has the cup marks, the maximum tank capacity is equal to 4 cups marks water quantity. The minimum tank capacity is equal to 2 cups marks water quantity. 2) Before pouring the water into the water tank, be sure the power cord is unplug from the power outlet and the steam knob is in the position. 2. Replace the tank cover in place by turning the cover in clockwise until it locks in position. 3. Put the steel mesh into metal funnel, add coffee powder to steel mesh with measuring spoon, a spoon coffee powder can make about a cup of top-grade coffee. Then press the coffee powder tightly with the tamper. Note: Select your desired coffee powder to make desired cups coffee, the steel mesh has 2 cups and 4 cups marks. 4. Make sure the tubers on the funnel align with the grooves in the appliance, then insert the funnel into from the INSERT position, and you can fix the funnel into coffee maker firmly through turn it anti-clockwise until it is locked in the LOCK position (see Fig. 1). 5. Place the carafe on the removable shelf. 6. Plug the power cord into the outlet. Turn the steam knob to position, and the indicator is illuminated, wait for about 2 minutes, there will be coffee flowing out. 7. After desired coffee has obtained, you should turn steam knob to PAUSE position, the indicator go out and the coffee maker stops working, your coffee is ready now. Then remove the carafe and turn the steam control knob to position release the residual steam in the tank. WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during making the coffee, as you need operate manually sometimes! 8. Before removing steel mesh or opening the tank cover, make sure the pressure in the tank shall be released. The method is turn the steam knob to the position firstly, the steam in the tank will eject from the frothing device. After pressure has released, and wait for the steel mesh cooling down, you can remove the steel mesh or open the tank cover. 9. After finishing making the coffee, you can take the metal funnel out through turn clockwise, and then pour the coffee residue out with the steel mesh pressed by press bar. Let them cool down completely, then rinse under running water. (When assemble the steel mesh again, you shall turn over the press bar to the original position) PAUSE

16 FROTHING MILK/ MAKE CAPPUCCINO You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothing milk. Method: 1. Prepare espresso first with container big enough according to the part B. MAKE ESPRESSO CEE. 2. Fill a jug with desired amount of milk for each cappuccino to be prepared, you are recommended to use whole milk at refrigerator temperature (not hot!). Note: In choosing the size of jug, it is recommend the diameter is not less than 70±5mm, and bear in mind that the milk increases in volume, make sure the height of jug is enough. 3. Turn the steam knob to the position, the indicator will light up. 4. Insert the frothing device into the milk about two centimetres, after about 2 minutes, the steam will come out from the frothing device. Froth milk in the way moving vessel round from up to down. 5. When the required purpose is reached, you can turn the steam control knob to PAUSE position stop frothing. Then remove the jug and turn the steam control knob to position release the residual steam in the tank. Note: Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops generating, but care not to hurt! 6. Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is ready. Sweeten to taste and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder. Note: We recommend you allow the appliance to cool down before making coffee again. Otherwise burnt odor may occur in your espresso coffee. CLEAN AND MAINTENANCE 1. Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning. 2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often. Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning. 3. Detach the metal funnel through turn it clockwise, get rid of coffee residue inside, then you can clean it with cleanser, but at last you must rinse with clear water. 4. Clean all the detachable attachments in the water and dry thoroughly. CLEANING MINERAL DEPOSITS 1. To make sure your coffee maker operating efficiently, internal piping is cleanly and the peak flavor of coffee, you should clean away the mineral deposits left every 2-3 months. 2. Fill the tank with water and descaler to the MAX level ( the scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use household descaler, you can use the citric acid (obtainable from chemist s or drug stores) instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid)

17 3. According to the program of make espresso coffee, put the metal funnel (no coffee powder in it) and carafe (jug) in place. Brewing water per B. MAKE ESPRESSO CEE. 4. Turn the steam knob to position, the indicator will be illuminated, and make two cups coffee (about 2Oz). Then turn the steam knob to position and wait for 5s. 5. Turn the steam knob to position and make steam for 2min, then turn the steam CLEANING MINERAL DEPOSITS knob to position to stop the unit immediately, make the descalers deposit in the unit at least 15 minutes. 6. Restart the unit and repeat the steps of 4-5 at least 3 times. 7. Then turning the steam knob to position to brew until no descaler is left. 8. Then brewing coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, repeat the steps of 4-5 for 3 times (it is not necessary to wait for 15 minutes in step of 5), then brewing until no water is left in the tank. 9. Repeat the step of 8 at least 3 times to make sure the piping is cleanly. TROUBLE SHOOTING Carafe leakage water or water leaks out from lid of carafe The carafe is not located properly Let centreline of carafe aligns with leakage opening of brew basket well. The level of water in the tank exceeds the scale of MAX. The water level in the tank should be within the scale of MIN and MAX. The metal parts in the tank have rust. The descaler is not recommended type. It may corrode the metal parts in the tank. Use the descaler recommended by manufacturer. Water leaks from the bottom of coffee maker. There is much water in the drip tray. Please clean the drip tray. The coffee maker is malfunction. Please contact with the authorized service facility for repairing. Water leaks out of outer side of filter. There is some coffee powder on filter edge. Get rid of them. Acid (vinegar) taste exists in Espresso coffee. No clean correctly after cleaning mineral deposits. Clean coffee maker per the content in before the first use for several times

18 TROUBLESHOOTING The coffee powder is stored in a hot, wet place for a long time. The coffee powder turns bad. Please use fresh coffee powder, or store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness. The coffee maker cannot work any more. The power outlet is not plugged well. Plug the power cord into a wall outlet correctly, if the appliance still does not work, please contact with the authorized service facility for repairing. The steam cannot froth. The steam ready indicator (green indicator) is not illuminated. Only after the steam ready indicator (green indicator) is illuminated, the steam can be used to froth. The container is too big or the shape is not fit. Use high and narrow cup. You have used skimmed milk Use whole milk or half-skimmed milk Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found, you had better contact certified serving center. ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center

19 SINBO SCM 2925 MACHINE À CAFÉ MODE D'EMPLOI FRANÇAIS Avant de commencer à utiliser l appareil, lisez ce manuel en entier et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ Vous devez absolument prendre en considération les précautions principales de sécurité avant l'utilisation de l appareil électrique. 1. Lisez les instructions en entier. 2. Avant de commencer à utiliser l appareil, contrôlez si voltage du réseau de la prise correspond bien au niveau du voltage indiqué sur l étiquette du produit. 3. Une fiche électrique de terre est montée à cet appareil. Assurez-vous que la prise de courant est correctement installée à base de terre. 4. Pour éviter de subir un incendie, un choc électrique ou une blessure, n immergez pas le cordon ou la fiche électrique dans l eau ou dans tout autre liquide. 5. Débranchez l appareil de la prise de courant avant de le nettoyer ou lorsque vous n'en faites pas usage. Attendez que l appareil refroidisse avant d y monter ou d en démonter les pièces ou avant de nettoyer l appareil. 6. Ne tentez pas d utiliser un appareil dont le cordon d alimentation ou la fiche électrique est détériorée, un appareil qui ne fonctionne pas normalement, qui est en panne, tombé parterre ou un appareil endommagé. Remettez l appareil au centre de service agréé pour examen, réparation ou opération d ajustement électrique ou mécanique. 7. En cas d usage d accessoires qui ne sont pas conseillés par le fabricant de l appareil, des dangers tels qu un incendie, un choc électrique ou une blessure peuvent se produire. 8. Installez l appareil sur une surface ou une table plate de façon à ce que le cordon d alimentation ne pende pas du bord de la table ou de l établi. 9. Veillez à ce que le cordon d alimentation de l appareil ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes. 10. Afin d éviter que la machine à café ne subisse de dommage, ne le posez pas sur des surfaces chaudes ou à proximité du feu. 11. Pour couper la connexion de source de l appareil, débranchez la fiche électrique de la prise de courant. Saisissez toujours la fiche. Ne tirez jamais du cordon. 12. N utilisez pas l appareil à des fins autres que celles pour les quelles il est conçu. 13. Soyez très prudent lorsque vous utilisez l appareil près des enfants. 14. Veillez à ce que la vapeur chaude ne vous brûle pas la peau. 15. Ne contactez pas les surfaces chaudes (le tube de vapeur et le filtre de vapeur lors du bouillonnement) de l appareil. Saisissez uniquement des poignées ou des manches. 16. Ne faites pas fonctionner la machine à café sans avoir mis de l eau à l intérieur. 17. Ne tentez pas de retirer l entonnoir en métal lorsque du café se prépare dans la machine ou lorsque de la vapeur en sort

20 CONSIGNES DE SECURITE 18. Branchez la fiche électrique à la prise de courant avant de commencer à mettre l appareil en marche et positionnez tous les boutons sur «arrêt» avant de débrancher la fiche électrique de la prise de courant. 19. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. 20. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. 21. Cet appareil est conçu pour usage domestique ou pour applications similaires indiquées ci-dessous : - magasins, offices et salles communes pour personnels dans les autres lieux de travail ; - fermes ; - par les invités se trouvant dans les hôtels, motels et autres aires de repos ; - installations types chambre et petit-déjeuner. 22. N utilisez pas dans des espaces libres. 23. Conservez ce manuel. PRENEZ CONNAISSANCE DU PRODUIT (Une modification de produit peut avoir lieu sans préavis). 1. Cuillère de mesurage 2. Tube de vapeur 3. Engin pour mousser 4. Couvercle de carafe 5. Poignée 6. Carafe 7. Couvercle de réservoir 8. Bouton de vapeur 9. Indicateur 10. Filtre en acier 11. Entonnoir en métal 12. Barre de pression (fait de la pression sur le filtre en acier pour empêcher que les résidus de café ne coulent dehors lors de l effusion du café). 13. Poignée d entonnoir en métal 14. Etagère amovible 15. Plateau d égouttement A. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 1. Ôtez la machine à café de son emballage et contrôlez tous les accessoires selon la liste

21 2. Nettoyez toutes les pièces amovibles tel que décrit sous le chapitre de «NETTOYAGE ET ENTRETIEN». Montez ensuite les pièces de nouveau à leur place. 3. Assurez-vous que le filtre en acier est monté à sa place. Installez la carafe à l étagère amovible. 4. Mettez l appareil en marche tel que décrit sur «B» et sur «D» (sans mettre de café dans le filtre en acier). Répétez la même opération 2-3 fois. B. PRÉPARATION DE CAFÉ ESPRESSO 1. Enlevez le couvercle du réservoir en le faisant tourner dans le sens antihoraire. Versez suffisamment d eau dans le réservoir d eau en vous servant de la carafe. Ne dépassez pas la capacité maximum. Remarque : 1) Il se trouve des signes de verres sur la carafe, la capacité maximum de réservoir équivaut à la quantité d eau jusqu au signe de 4 verres. La capacité minimum de réservoir équivaut à la quantité d eau jusqu au signe de 2 verres. 2) Avant de verser l eau dans le réservoir d eau, assurez-vous d avoir débranché le cordon d alimentation de la prise de courant et d avoir positionné le bouton de vapeur AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION sur. 2. Installez le couvercle du réservoir en le faisant tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu il s il se verrouille. 3. Installez le filtre en acier à l entonnoir en métal, mettez du café moulu dans le filtre en acier en vous servant de la cuillère de mesurage, vous pouvez préparer un verre de café de bonne qualité avec une cuillère de café moulu. Compressez ensuite le café moulu. Remarque : Pour obtenir du café chaud à la quantité que vous désirez, mettez le café moulu à la quantité nécessaire en tenant compte des signes de 2 verres et de 4 verres du filtre en acier. 4. Alignez les avancées de l entonnoir avec les rainures de l appareil et introduisez l entonnoir à l intérieur à la position de «INSERT», immobilisez l entonnoir à la machine à café en le faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu il se verrouille à la position de «LOCK». (Voir illustration 1). 5. Installez la carafe à l étagère amovible. 6. Branchez la fiche électrique à la prise de courant Positionnez le bouton de vapeur sur. l indicateur va s allumer, le café commencera à couler après une attente de 2 minutes. 7. Une fois qu'assez de café a été préparé, tournez le bouton de vapeur sur la position de PAUSE, la lampe indicatrice va s éteindre et la PAUSE

22 PRÉPARATION DE CAFÉ ESPRESSO machine à café va s arrêter, votre café est prêt à boire. Retirez ensuite la carafe et libérez la vapeur restante dans le réservoir en positionnant le bouton de vapeur sur. ATTENTION : Ne quittez pas votre place puisque vous aussi vous devez parfois effectuer des opérations lors de l opération de préparation de café. 8. Assurez-vous que la pression qui est à l intérieur du réservoir a été libérée avant de retirer le filtre en acier ou avant d'ouvrir le couvercle du réservoir. Positionnez tout d abord le bouton de vapeur sur, la vapeur qui est à l intérieur du réservoir sortira dehors par l engin de mousse. Une fois que la pression a diminué, attendez que le filtre en acier refroidisse pour le retirer ou pour ouvrir le couvercle du réservoir. 9. Une fois que l opération de préparation est terminée, faites sortir dehors l entonnoir en métal en le faisant tourner dans le sens antihoraire et dévidez les résidus de café qui sont dans le filtre en acier pressé avec la barre de pression. Après avoir attendu que les pièces refroidissent totalement, lavez sous l eau courante. (Mettez la barre de pression à sa vraie position avant de monter le filtre en acier à sa place). C. MOUSSER LE LAIT/FAIRE DU CAPPUCCINO Lorsque vous versez du lait moussé par-dessus un verre d espresso, vous obtiendrez un verre de cappuccino. Méthode : 1. Tout d abord, préparez de l espresso dans un bol de grandeur suffisante tel que décrit sous le chapitre de «B. PRÉPARATION DE CAFÉ ESPRESSO». 2. Pour chaque verre que vous allez préparer, versez assez de lait dans un récipient, nous vous conseillons d utiliser du lait riche en matière grasse qui vient de sortir du frigidaire (il ne doit pas être chaud!). Remarque : Lorsque vous choisissez la grandeur du récipient, il est conseillé que le diamètre ne soit pas plus petit que 70±5 mm, étant donné que le lait va augmenter de volume, n oubliez que le récipient doit être assez haut. 3. Positionnez le bouton de vapeur sur, la lampe indicatrice va s allumer. 4. Introduisez l engin de mousse à l intérieur du lait à peu près de deux centimètres, environ 2 minutes plus tard, de la vapeur commencera à sortir de l engin de mousse. Faites mousser le récipient avec des mouvements vers le haut, vers le bas et des mouvements circulaires. 5. Une fois que l opération est terminée, vous pouvez arrêter l opération de production de mousse en positionnant le bouton de vapeur sur PAUSE. Retirez ensuite le récipient et libérez la vapeur restante dans le réservoir en positionnant le bouton de vapeur sur. Remarque : Tout de suite après que la formation de vapeur se soit arrêtée, nettoyez avec

23 MOUSSER LE LAIT/FAIRE DU CAPPUCCINO attention la sortie de vapeur avec une éponge mouillée. 6. Versez le lait mousseux dans l espresso que vous venez de préparer, votre cappuccino est prêt. Parsemez un peu de cacao en poudre sur la mousse après avoir sucré à votre goût. Remarque : Nous vous conseillons d attendre que l appareil refroidisse avant de commencer à préparer de nouveau du café. Dans le cas contraire, une odeur de brûlé peut se former dans le café espresso. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 1. Coupez la connexion de la source d alimentation avant de démarrer l opération de nettoyage et attendez que la machine à café refroidisse. 2. Nettoyez le corps de la machine à café à l aide d une éponge légèrement humidifiée. Remarque : N utilisez jamais de produits de nettoyage tels que l alcool ou le solvant. Ne tentez jamais de nettoyer le corps de l appareil en le plongeant dans l eau. 3. Retirez l entonnoir en métal en le faisant tourner dans le sens horaire, éliminez les restes de café qui sont à l intérieur et rincez bien à l eau après l avoir lavé avec du détergent de vaisselle. 4. Lavez tous les accessoires amovibles avec de l eau puis essuyez bien. NETTOYAGE DES RESTES DE MINÉRAUX 1. Pour assurer que la machine à café fonctionne sans problème et que le café puisse donner sa saveur complète, les tubes qui sont à l intérieur de l appareil doivent être tenus propres, à cet effet vous devez nettoyez les restes de minéraux qui sont à l intérieur de l appareil une fois tous les 2-3 mois. 2. Remplissez le réservoir avec de l eau et de l anticalcaire jusqu au niveau de MAX (le taux d eau et de l anticalcaire est de 4 :1, pour plus d information, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'anticalcaire). Veuillez utiliser de «l anticalcaire de type domestique», au lieu de l'anticalcaire, vous pouvez aussi bien utiliser de l'acide citrique (peut être acheté des dépôts de matériaux chimiques ou des pharmacies), (trois mesures d acide citrique pour cents mesures d'eau). 3. Installez la carafe et l entonnoir en métal selon le programme de café espresso (sans mettre de café à l intérieur). Traitez l'eau tel que décrit sous le chapitre de "B.PRÉPARATION DE CAFÉ ESPRESSO". 4. Positionnez le bouton de vapeur sur, la lampe indicatrice va s allumer, préparez ainsi deux verres de liquide (environ 2 oz.). Positionnez ensuite le bouton de vapeur sur et attendez 5 secondes. 5. Positionnez le bouton de vapeur sur et préparez de la vapeur pendant 2 minutes, ensuite positionnez le bouton de vapeur sur puis arrêtez tout de suite l appareil,

24 NETTOYAGE DES RESTES DE MINÉRAUX attendez que l'anticalcaire reste au moins 15 minutes dans l appareil. 6. Remettez l appareil en marche, appliquez les pas 4-5 au moins 3 fois. 7. Positionnez ensuite le bouton de vapeur sur et faites fonctionner l appareil jusqu à ce qu il ne reste plus aucun anticalcaire dans l appareil. 8. Traitez ensuite de l eau en remplissant de l eau du robinet jusqu au niveau de MAX. (sans mettre de café), et répétez 3 fois les pas 4-5 (il n y a plus besoin d attendre 15 minutes au 5ème pas) et faites fonctionner l appareil jusqu'à ce qu il ne reste plus aucune eau dans le réservoir. 9. Assurez-vous que les tubes sont nettoyés en répétant le 8ème pas au moins 3 fois. DÉPANNAGE De l eau suinte de la carafe ou de son couvercle La carafe n est pas installée correctement Assurez-vous que le trait de centre de la carafe est bien aligné avec le trou de coulée du panier de café. Le niveau d eau qui est à l intérieur du réservoir dépasse le signe de MAX. Le niveau d eau qui est à l intérieur du réservoir doit être entre les signes de MIN et de MAX. Les pièces en métal qui sont à l intérieur du réservoir se rouillent. L anticalcaire utilisé n est pas de type conseillé. Il cause l'oxydation des pièces en métal qui sont à l intérieur du réservoir. Utilisez des anticalcaires qui sont conseillés par le fabricant. De l eau suinte par la partie inférieure de la machine à café. Il y a trop d'eau sur le plateau d'égouttement. Dévidez le plateau d égouttement. La machine à café est en panne. Veuillez consulter le centre de service agréé pour réparation. De l eau suinte de la partie extérieure du filtre. Du café moulu est resté au bord du filtre. Nettoyez. Il y a un gout d acide (de vinaigre) dans le café espresso. Après le nettoyage des restes de minéraux, vous n avez pas fait un nettoyage correct. Nettoyez la machine à café quelques fois tel que décrit sous le chapitre de Avant la première utilisation». Le café moulu a été tenu dans un milieu chaud et humide pendant longtemps. Le café est devenu rassis. Veuillez utiliser du café fraichement moulu ou conservez le café moulu dans un milieu

25 DÉPANNAGE frais et sec. Après avoir ouvert la première fois l emballage du café moulu, refermezle fermement et conservez-le dans le frigidaire pour assurer que le café ne perde pas sa fraicheur. La machine ne fonctionne pas du tout. La fiche électrique n est pas branchée correctement à la prise de courant. Branchez le cordon d alimentation correctement à la prise de courant, si l appareil ne marche toujours pas, veuillez passer en contact avec le centre de service agréé pour la réparation. N arrive pas à faire de mousse avec la vapeur. Le témoin lumineux de vapeur prête» (la lampe verte) n est pas allumé. La vapeur pour mousser peut être utilisée une fois que l indicateur de «vapeur prête» (la lampe verte) est allumé. Le récipient est trop grand ou la forme est inconvenable. Utilisez un récipient long et étroit. Du lait non gras est utilisé. Utilisez du lait gras ou demi-gras. Dans le cas où vous ne trouvez pas la cause du problème, ne tentez pas de démonter l APPAREIL tout seul, mettez-vous en contact avec le centre de service agréé. REMETTEZ AU REBUT DE FAÇON RESPECTUEUSE VERS L ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez respecter les réglementations locales. Veuillez délivrer vos appareils électriques qui ne fonctionnent plus aux centres de traitement de déchets appropriés

26 SINBO SCM 2925 KIEAPPARAAT GEBRUIKSHANDLEIDING NEDERLANDS Neem deze handleiding zorgvuldig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als naslagbron. BELANGIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd volgende essentiële veiligheidsvoorzorgen worden in acht genomen. Vooraleer u het apparaat in gebruik neemt: 1. Lees aandachtig alle instructies. 2. Controleer of de plaatselijke netspanning overeenstemt met de voltage die vermeld is op het typeplaatje. 3. Dit apparaat is voorzien van een geaarde stekker; verifieer of het stopcontact degelijk geaard is. 4. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of in een andere vloeistof om brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. 5. Neem de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en vóór elke reiniging. Wacht tot het apparaat afgekoeld is voordat u onderdelen gaat demonteren, monteren of schoonmaken. 6. Gebruik het apparaat niet ingeval het snoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd of defect is, gevallen is of niet normaal functioneert; breng het naar een bevoegde service om het te laten nazien, herstellen of afstellen. 7. Gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen kan leiden tot brand, elektrische schok en verwondingen. 8. Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak en laat het snoer niet over de rand van tafel of aanrecht hangen. 9. Let erop dat het snoer niet in contact komt met hete delen van het apparaat. 10. Om beschadiging te voorkomen, plaats het koffieapparaat niet op een warme bodem of dicht bij het vuur. 11. Haal de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat te verbreken. Grijp altijd de stekker vast, trek nooit aan het snoer. 12. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel en in een droge omgeving. 13. Let vooral goed op als het apparaat gebruikt wordt terwijl er kinderen in de buurt zijn. 14. Wees voorzichtig tijdens het gebruik en behoed u voor contact met ontsnappende hete stoom. 15. Sommige delen van het apparaat worden heet tijdens het gebruik (stoompijp, schuimkop, filter), raak ze niet aan met de blote hand. Grijp het apparaat alleen vast aan het hengsel of de handvatten. 16. Zet het koffieapparaat niet aan zonder water

27 BELANGIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 17. Neem de metalen trechter niet uit het apparaat tijdens het koffiezetten en terwijl er stoom ontsnapt. 18. Steek de stekker in het stopcontact voordat u het apparaat inschakelt en zet alle knoppen in UIT stand voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. 19. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor het veilig gebruik Er moet voldoende toezicht worden gehouden om te beletten dat kinderen met het apparaat gaan spelen. 21. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor gebruik op volgende plaatsen: - in rustruimtes voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkplaatsen; - in landbouwbedrijven; - in hotel, motel en andere logeergelegenheden voor gebruik door de gasten; - in Bed & Ontbijt inrichtingen. 22. Gebruik het apparaat niet buitenhuis. 23. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. LEER UW APPARAAT KENNEN (Wijzigingen aan dit product kunnen doorgevoerd worden zonder voorafgaande kennisgeving) 1. Maatlepel 2. Stoompijp 3. Schuimkop 4. Kandeksel 5. Handvat 6. Kan 7. Reservoirdeksel 8. Stoomknop 9. Indicatielampje 10. Stalen filter 11. Metalen trechter 12. Aandrukstaaf (Drukt de gemalen koffie aan en belet dat er koffiegruis in de koffie terecht komt) 13. Trechterhengsel 14. Uitneembaar rek 15. Drupschaal A. VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT 1. Neem het koffieapparaat uit de verpakking en controleer aan de hand van de lijst van onderdelen of er niets ontbreekt

28 VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT 2. Reinig alle uitneembare onderdelen volgends de instructies onder REINIGING EN ONDERHOUD. Monteer vervolgens de onderdelen opnieuw in het apparaat. 3. Verifieer of de stalen filter degelijk is aangebracht. Plaats de kan op het uitneembaar rek. 4. Schakel het apparaat in en volg de instructies onder B en C (zonder dat u koffie in de filter doet). Herhaal deze handelingen 2-3 maal. B. ESPRESSOKIE ZETTEN 1. Verwijder het deksel van het reservoir door het te draaien, tegen de richting van het uurwerk in. Vul het reservoir met behulp van de kan. Doe er voldoende water in maar let op de maximum capaciteit niet te overschrijden. Opmerking: 1) Op de kan bevinden zich maataanduidingen voor kopjes. De maximum reservoircapaciteit wordt bereikt als u de kan vult tot aan het streepje voor 4 kopjes. Voor de minimum hoeveelheid water in het reservoir vult u de kan tot aan het streepje voor 2 kopjes. 2) Vooraleer u water in het reservoir giet, verifieer of de stekker uit het stopcontact is gehaald en of de stoomknop in stand staat. 2. Breng het deksel op het reservoir aan en draai het vast in de richting van het uurwerk. 3. Plaats de stalen filter in de metalen trechter en doe gemalen koffie in de filter met behulp van het maatlepeltje. Eén maatje gemalen koffie is voldoende voor een kop geurige koffie. Breng vervolgens de aandrukstaaf aan om de gemalen koffie in de filter aan te drukken. Opmerking: Doe gemalen koffie in de filter naargelang het aantal kopjes koffie dat u wilt bereiden, rekening houdend met de aanduidingen voor 2 en 4 kopjes voor wat betreft de hoeveelheid water die u in het reservoir giet. tandjes van de trechter in lijn met de gleuven in het apparaat en duw de trechter in INSERT stand in het apparaat. Schroef de trechter in het apparaat in de richting van het uurwerk tot hij LOCK stand vast zit (Zie Figuur 1). 5. Plaats de kan op het uitneembaar rek. 6. Steek de stekker in het stopcontact. PAUSE Zet de stoomknop in stand indicatielampje licht op en na 2 minuten vloeit er koffie uit het apparaat.. 7. Draai na bereiding van de gewenste hoeveelheid koffie de stoomknop in PAUSE stand; het indicatielampje gaat uit, het koffieapparaat wordt uitgeschakeld en uw koffie is klaar,

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SCM 2926 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 -

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 - SCM 2937 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SFS 5704 BUHARLI P fi R C KULLANIM TAL MATI Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SCM 2938 KAHVE YAPMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SHB 3102 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 5 3 4-1 - TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 120 ELECTRONIC Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A 120 Electronic dik elektrikli

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7324 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

HERBA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Steam Generator. Buhar jeneratörlü ütü

HERBA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Steam Generator. Buhar jeneratörlü ütü HERBA Buhar jeneratörlü ütü Steam Generator Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Herba Buhar Jeneratörlü ütüyü sat n alm fl oldu

Detaylı

K 476 Samba Meyve Sıkacağı Smoothie Maker

K 476 Samba Meyve Sıkacağı Smoothie Maker Model No: K 476 SAMBA Meyve Sıkacağı Smoothie Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 476 Samba Meyve Sıkacağı Smoothie Maker MAIN PARTS 3 Safety-button 1 Motor Unit Blending jar 2 1. Motor Unit

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS 1 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR

SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR SVC 3459 ELEKTR KL SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi ÖNEML GÜVENL K TAL MATI LÜTFEN KILAVUZU D KKATL B R fiek LDE OKUYUP BAfiVURU KAYNA I OLARAK SAKLAYINIZ Cihaz kullanmaya bafllamadan

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

Coffee Maker User Manuel Kahve Makinesi Kullanım Kılavuzu BKK 3065 KM

Coffee Maker User Manuel Kahve Makinesi Kullanım Kılavuzu BKK 3065 KM Coffee Maker User Manuel Kahve Makinesi Kullanım Kılavuzu BKK 3065 KM Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from

Detaylı

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer

3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü. 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer 3 İşlevli LCD Ekran Biberon Isıtıcı & Buhar Sterilizörü 3-in-1 LCD Screen Bottle Warmer & Steam Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine HARVEST COFFEE TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi Instructions manuel Turkish Coffee Machine Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F ÇAYCI AR 3002 ÇAY MAKİNESİ AR 3002 TEA MAKER AR 3002 ELEKTRISCHE T E E K A N N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL TEA FILTER E D E L

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı