Prof. Dr. Belma Konuklugil Eczacılık Fakültesi Tamamlandı. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Mühendislik Fakültesi Tamamlandı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Belma Konuklugil Eczacılık Fakültesi Tamamlandı. Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Mühendislik Fakültesi Tamamlandı"

Transkript

1 Dönem: Alanı: Tümü Türü: Tümü Birim: Tümü Durumu: Türkiye Denizlerindeki Sünger ve Diğer Kaynaklardan Bioaktif Doğal Etken Maddelerin Eldesi Ankara çevresindeki aktif fayların jeolojik ve jeofizik yöntemlerle incelenmesi Doğum İndüksiyonunda İntravenöz Oksitosin İnfüzyonu ile Servikal Olgunlaştırıcı Balonun (Cervical Ripening Ballon) Karşılaştırılarak Sonuçların Değerlendirilmesi. Non steroidal antienflamatuvar etkin maddelerin sıcaklığa duyarlı polimerler ile hazırlanan transdermal dozaj şekilleri üzerinde çalışmalar Türk toplumunda bazı bireylerde CYP1B1 gen polimorfizminin incelenmesi Statinlerin koroner bypass cerrahisi sonrası etkileri ve pleiotropik etkilerinin araştırılması Kedi böbreklerinde yaş ve cinsiyete bağlı morfolojik değişimlerin stereolojik açıdan değerlendirilmesi Hipoksinin fare HL-1 kardiyomiyositlerinde H+ homeostazı üzerindeki hızlı ve uzun süreli etkileri Saccharomyces cerevisiae'da "quorum sensing" ile mitokondriyal regülasyon mekanizmalarının araştırılması Mersin körfezi (Taşucu-Kazanlı, Güney Türkiye) sahil kumlarının ekonomik özellikleri: Ağır mineral plaser araştırmaları Çift periyodik yapıların analizi ve tasarımı. Ankara bölgesindeki sığırlarda ürolit insidansının ve mineral tiplerinin belirlenmesi Engebeli Alanlarda Ölçülen Doğru Akım Özdirenç Verilerinin Üç Boyutlu Ters Çözümü İçin Yeni Bir Algoritmanın Geliştirilmesi ve Arkeolojik Alanda Uygulanması Prof. Dr. Belma Konuklugil Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Feride Söylemez - Özge İnal Eczacılık Fakültesi Doç. Dr. Ahmet Oğuz Ada Eczacılık Fakültesi Doç. Dr. Mustafa Serkan Durdu Doç. Dr. Çağdaş Oto Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Hilmi Burak Kandilci Yrd. Doç. Dr. Evren Doruk Engin Yrd. Doç. Dr. Zehra Semra Karakaş Biyoteknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Asım Egemen Mühendislik Fakültesi Yılmaz Doç. Dr. Aziz Arda Sancak Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Emin Candansayar Karışık Organoçinko ve Bakır Bileşiklerinin C-N Eşleşmesi Doç. Dr. Naime Didem Reaksiyonlarında Kullanılması. Aminlerin Atom Ekonomik Sentezi ve C- Kahya N Eşleşmesi Mekanizması "Volumetric and morphological Evaluation of Mandibular Concavity in Dental İmplant Patients Using Cone-Beam Computed Tomography." (Dental İmplant Tedavisi Planlanan Hastalarda KIBT ile Mandibuler Konkavitelerin Boyut ve Hacimlerinin Değerlendirilmesi.) Non-nörojenik nörojenik mesane ve urofasial (Ochoa) sendrom olgularında HPSE2 gen değişimlerinin araştırılması Allojenik periferik kan kaynaklı kök hücre vericilerinde rekombinan insan granülosit koloni stimüle edici faktörün genotoksisite üzerine etkisi Yaşamın ilk iki yılında maternal hepatit A ve suçiçeği antikor düzeylerinin belirlenmesi Karabaş (Kangal) köpek ırkında melanokortin 1 reseptör (MC1R) geni dizi analizi Doç. Dr. Kıvanç Kamburoğlu Doç. Dr. Zeynep Birsin Özçakar Mühendislik Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Doç. Dr. Dilber Talia İleri Doç. Dr. Filiz Şimşek Orhon Prof. Dr. Okan Ertuğrul Veteriner Fakültesi Sayfa 1/5

2 Dönem: Alanı: Tümü Türü: Tümü Birim: Tümü Durumu: Köpeklerin bulaşıcı venereal tümörünün klinikopatolojik, Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu Veteriner Fakültesi immunhistolojik ve insitu polimeraz zincir reaksiyonu (ınsitu PZR) metoduyla bulgularının değerlendirilmesi Dinamik yükleme yapılan kısa implantlarda kron-implant oranının Prof. Dr. Asiye Nehir Özden Diş Hekimliği Fakültesi stres dağılımına etkisinin incelenmesi Poliamid esaslı protez kaide rezinlerinin bazı özelliklerinin Prof. Dr. Gülay Kansu Diş Hekimliği Fakültesi değerlendirilmesi Gelişimsel disleksi:dilbilim ve EEG verilerinin ilişkilendirilmesi Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psoriasiste TNF Alfa- Adiponektin İlişkisi ve Oral Asitretin Tedavisinin İnsülin Rezistansı Üzerine Etkileri Endotelyal Progenitor Hücrelerin rhug-csf İle Mobilizasyonu ve Aferezle Toplanan Üründeki Miktarı İnsülün direnci olan non-alkolik yağlı karaciğer (NAYK) hastalarında, diyet ve egzersizin endotelyal fonksiyon bozukluğu ve kardiyovasküler risk profili üzerine etkisinin belirlenmesi Prof. Dr. Cengizhan Erdem Prof. Dr. Önder Arslan Prof. Dr. Ramazan İdilman Aspirin duyarlılığı olan ve astımla birlikte olan veya olmayan nasal polip (ve/veya)- kronik rinosinüzitli olgularda aspirin desensitisazyonunun tedavideki erken ve uzun dönemli klinik etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerden sorumlu mekanizmaların araştırılması İmplantın "Pier Abutment" olarak kullanıldığı doğal diş- implant bağlantılı sabit protetik restorasyonların biyomekanik analizi Malpoze implantlarda farklı ölçü yöntemlerinin hassasiyetinin değerlendirilmesi Maksillofasiyal deformiteli hastalarda 3 boyutlu yazılım programının kullanılması Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik Prof. Dr. Kadriye Funda Akaltan Prof. Dr. Ufuk Hasanreisoğlu Prof. Dr. Reha Şükrü Kişnişci Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'de Agroparkların Uygulanabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması Prof. Dr. Bülent Gülçubuk Epilepside etiyolojiye farklı bir bakış açısı olarak otoimmunite ve immun reaksiyonlar Perioperatif yüksek oksijen yoğunluklu ventilasyonun, gastrointestinal anastomoz direnci üzerine etkisi Türk toplumunda mide kanserli hastalarda KLF-5 gen ekspresyon düzeyinin araştırılması GnRH-antagonist/rec FSH ve GnRH-agonist/rec FSH İVF protokolleri uygulanan hastaların folliküler sıvı VEGF ve svcam konsantrasyonlarının laboratuar ve klinik sonuçlar üzerine olan etkisinin araştırılması Çocukluk çağı solid tümörlerinde immünohistokimyasal fascin, transforming growth factor b-1 (tgfb-1) ve transforming growth factor b-1 reseptörlerinin incelenmesi, tanı, remisyon ve eğer gelişrse rölapsta tgfb-1 düzeylerinin serumda ölçülmesi ve sonuçlarının prognoz üzerine etkilerinin araştırılması Prof. Dr. Gülhis Deda Prof. Dr. Memet Erdal Anadol Prof. Dr. Ali Ekrem Ünal Prof. Dr. Bülent Berker Prof. Dr. Leman Gülsan Yavuz Çocuklarda tek taraflı multikistik displastik böbrek hastalığında sorumlu genlerin araştırılması Prof. Dr. Fatma Fatoş Yalçınkaya Sayfa 2/5

3 Dönem: Alanı: Tümü Türü: Tümü Birim: Tümü Durumu: Antenatal ve erken postnatal hidronefroz tanısı alan hastaların izlemi Prof. Dr. Fatma Fatoş Yalçınkaya Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Basılı Kaynaklarının Dijitalleştirilmesi Pilot Projesi Karbon nano yapılar: grafen dot,grafen anti dot ve Karbon nanotüpler Süperkritik CO2 ortamında grafenin sentezlenmesi ve karakterizasyonu Yaban mersini posasının antioksidan kapasitesi ve trans- resveratrol derişimi üzerine ses ötesi dalgaların etkisinin incelenmesi Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Prof. Dr. Bekir Sıtkı Kandemir Prof. Dr. Ayla Çalımlı Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Afife Güvenç Mühendislik Fakültesi İletken Polimer/Hallosit Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Karekterizasyonu ve Sensör Özelliklerinin İncelenmesi İstanbul-Şile civarındaki kuvars kumlarının incelenmesi ve ekonomik öneminin değerlendirilmesi Santrifüj yöntemiyle geçirgenlik ve konsolidasyon parametrelerinin elde edilmesine yönelik ampirik denklemler geliştirilmesi Prof. Dr. Meral Şahin Prof. Dr. Şükrü Koç Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Kamil Kayabalı Mühendislik Fakültesi Türkiye yerli keçi ırklarının scrapie (PrP9 bakımından tanımlanması Yabani Buğday (Aegilops sp) Türlerinde D Genomunun Tuzluluğa Toleransa Etkisi. Süt proteini ürünleri kullanılarak üretilen keçi sütü yoğurtlarının bazı nitelikleri Şalgam suyundan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve fenolik asit dekarboksilaz enzim üreten suşların seçimi Prof. Dr. Mustafa Muhip Özkan Prof. Dr. Melehat Avcı Birsin Prof. Dr. Zübeyde Asuman Gürsel Kıral Prof. Dr. Kamuran Ayhan Mühendislik Fakültesi Derasemizasyonla enentiyomerik saflıkta 1-fenil etanol üretimi Prof. Dr. Ülkü Mehmetoğlu Mühendislik Fakültesi Ankara ili Beypazarı ilçesinde organik tarımsal üretimin önemi konusunda üretici bilinç düzeyinin araştırılması İyon-Seçici Elektrotların Performanslarına Membran Bileşenlerinin ve Yapım Tekniklerinin Etkilerinin İncelenmesi Metallerin toksikokinetiğinde rol oynayan bazı enzim ve proteinlerin gen polimorfizminin anne kanı, plasenta ve kordon kanında kurşun düzeylerine etkisi Hastanelerde Kurumsal İmaj ve Hasta Bağlılığı İlişkisi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İbn-i Sina Hastanesi'nde Bir Uygulama - Yener Ataseven Uzm. Dr. H.Elif Kormalı Ertürün Doç. Dr. Zeliha Kayaaltı Adli Bilimler Enstitüsü Doç. Dr. Ömer Rıfkı Önder Sağlık Bilimleri Fakültesi Türk Safkan Arap Atlarının Ortalama Yarış Hayatının Hesaplanması Ve Yarış Hayatına Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. İsmayil Safa Gürcan Veteriner Fakültesi Okul yöneticileri ve öğretmenlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkileme taktikleri ve örgütsel adalet ile ilişkisi Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda vitamin D düzeyleri Doç. Dr. Cihat Kağan Gürkan Doç. Dr. Şakir Çınkır Eğitim Bilimleri Fakültesi Koyun ve Sığır karkas ve dışkısında Clostridium perfringens'in İnsidensi ve moleküler karakterizasyonu. Doç. Dr. Muammer Göncüoğlu Veteriner Fakültesi Sayfa 3/5

4 Dönem: Alanı: Tümü Türü: Tümü Birim: Tümü Durumu: Bor İlavesinin İn Vitro Rumen Ortamında Metan Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Prof. Dr. Gültekin Yıldız Veteriner Fakültesi Bor Mineralinin Süt Verimine Etkisinin İn Vitro Ortamda İincelenmesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız Veteriner Fakültesi Yumurta-larva parazitoiti chelonus oculator panzer (hymenoptera: Braconidae) ile helicoverpa armigera hübner (lepidoptera: Noctuidae) arasında bazı biyolojik ilişkileri üzerinde çalışmalar Prof. Dr. Cem Özkan Yeni nesil kolonlar kullanılarak bazı antiviral ilaçların sıvı kromatografik yöntemlerle eş zamanlı analizi ve optimizasyonu Kardiyomiyosit ve Nöronal Kültüre Hücrelerde Hücreiçi Serbest Ca2+ ve Zn2+ Derişimlerinin Simültane Olarak Gözlenmesi ve Etkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Kronik myelositer lösemide (kml ) lösemi kök hücresinin prognoz ile ilişkisi (lösemi kök hücresi - sokal index ilişkisinin saptanması) ve tirozin kinaz inhitör tedavisine moleküler yanıt ile ilişkisi. Tip 2 diyabetli ve metabolik sendromlu hastalarda periodontal durumun oksidatif stres markerları üzerine etkisinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Belma Turan Prof. Dr. Osman İlhan Prof. Dr. Meral Günhan Diş Hekimliği Fakültesi Dekstran sodyum sülfat ile kolit oluşturulmuş sıçanlarda, kolon mukozasının inflamasyon rezolusyon mediatörlerinden lipoksin A4 'ü sentez kapasitesinin değerlendirilmesi Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Nöronal Hiperksitabiliteye Eşlik Eden Otonomik ve Davranışsal Yanıtların Biyotelemetrik Yöntemle Analizi. Türkiye'de Yayılış Gösteren Kayalık Faresi, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının mtdna (sitokrom b ve kontrol bölgesi) ve nükleer DNA Sekans Analizi Prof. Dr. Mehmet Melli Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu Prof. Dr. Reyhan Çolak "Hypogymnia Physodes Liken Türünde UVA,UVB,UVC Radyasyonlarının ve Pb+2, Cr+6 Katyonlarının Uygulanması Sonucunda Klorofil, Protein İçeriği ve DNA Metilasyon Modelindeki Olası Değişimlerin Moleküler Markörler ile Değerlendirilmesi" Erimiş karbonatlı yakıt hücre anot materyallerinden nikel plakaların optimum koşullarda hazırlanması İletken polimer/poli (etilen teraftalat) dokuma kompozitlerinin hazırlanması, karekterizasyonu ve elektromanyetik koruma etkinliğinin incelenmesi Bazı Türlerin Tayini için Modifiye Amperometrik Enzim Elektrotların Geliştirilmesi Farklı Atomlarla Katkılanan Kalay Oksit İnce Filmlerin Optiksel, Yapısal Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi Farklı starter kültürler kullanılarak üretilen kefirlerde bioaktif peptitler üzerine bir araştırma Prof. Dr. E.Sümer ARAS Prof. Dr. Gülay Özkan Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Saçak Prof. Dr. Esma Kılıç Prof. Dr. Saliha Tülay Serin Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Atila Yetişemiyen Sayfa 4/5

5 Dönem: Alanı: Tümü Türü: Tümü Birim: Tümü Durumu: Bitkisel ekstraktların antimikrobiyel ve antioksidan aktivitelerinin köfte tipi et ürünlerinin kalitesine etkileri Siyah Üzüm Suyunun Antosiyanin Profili ve İşleme ve Depolama Sırasında Değişimi. Kalecik Karası Üzümlerden (Vitis Vinifera L) Üretilen Kırmızı Üzüm Suyunun Çeşitli Durultma Yardımcı Maddeleri ile Durultulması ve Durultmanın Üzüm Suyu Rengi Üzerine Etkisi. Prof. Dr. Ayla Soyer Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Aziz Ekşi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Özkan Mühendislik Fakültesi Çilek ve Nar Sularının Sıcak Durultma Yöntemiyle Durultulması. Prof. Dr. Mehmet Özkan Mühendislik Fakültesi Salinomisin'in İnsan Over Kanseri Hücre Hattı (OVCAR-3) Üzerine Olan Sitotoksik Ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması Metal destekli ve desteksiz MCM-41 katalizörünün sentezi ve karakterizasyonu Prof. Dr. Ayşe Fulya Tekşen Prof. Dr. Zarife Mısırlıoğlu Sayfa 5/5

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr.

Sonuçlandı 3 2007-VF-05 Doç.Dr.Ayla ÖZCAN. Sonuçlandı 2007-VF-016 Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN. Sonuçlandı 10 2007-OF-020 Doç.Dr. 2007-2014 MALİ YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SEKTÖRÜ : Bilimsel Araştırma Projeleri (Cari Projeler ) PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SIR A PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BAŞLAMA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU PROJE BAŞLAMA TARİHİ PROJE BİTİŞ TARİHİ 1 Ayvalık Zeytin Çeşidi Meyvelerinde Görülen Şekil Bozukluğunun Olası Nedenlerinin İncelenmesi ve

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

2014 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2014 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2014 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Sıra Bölüm Proje No Proje Adı Unvanı Proje Başlangıç Bitiş No Yöneticisi Tarihi Tarihi İkinci Trimester Gebelikte Anne Serumunda S100B Protein Düzeyleri,

Detaylı

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI KATILIMLI 22-25 HAZİRAN 2009 TRABZON 19 th NATIONAL ELECTRON MICROSCOPY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPITION 22-25 JUNE 2009 TRABZON, TURKEY ÖZET

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 25-29 Eylül 2012 PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Trabzon http://www.fizyoloji2012.org

Detaylı

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ 22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ MAKALE BAŞLIĞI Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta nın In vitro Gelişimine Etkileri Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psba-trnh,

Detaylı

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler

XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler XXXIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ:

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 8. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 8. KONGRESİ 7-9 KASIM 2013 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ / ANKARA Kitaplar Serisi: 30 I Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu yayın

Detaylı

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATR İK ALL TEDAVİSİNDE İLK ÇOK MERKEZLİ TEDAVİ PROTOKOLÜ: BFM-TR ALL 000 Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ

9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ 9. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 3-5 EYLÜL 2015 KONYA YER: SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA 08.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA

24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA 24-26 Kasım 2011 Başkent Öğretmenevi ANKARA Değerli Katılımcılar; Yeterli ve güvenli gıda arzı; son yıllarda gerek dünyada, gerekse ülkemizde gündemde yer işgal eden konuların başında gelmektedir. Gıda

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 8 MAYIS 2015 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları BinasıBilkent/Ankara YBU Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yükseköğretim kurumlarında, kurumun stratejik planı ve hedefleri

Detaylı

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32 1 İÇİNDEKİLER KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106 Alerji ve İnflamasyon 29-32 Doğal immünite.33-40 Edinsel immünite...41-43 Enfeksiyon

Detaylı

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI Organizasyon Komitesi Akademik Danışman Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY Kimya Mühendisleri Odası KMO Ege Bölge Şubesi Başkanı

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr BOREN FAALİYET RAPORU 2012 www.boren.gov.tr BAKANIN SUNUŞU BOREN FAALİYET RAPORU 2012 Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK-10 3-6 Eylül 2012 Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Özet Kitabı I II DESTEKLEYEN KURULUŞLAR III IV Onuncu

Detaylı