POL.01 Rev.Tar/No: /1.0 HĠZMETE ÖZEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL"

Transkript

1 SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir. Bilgi güvenliği politikasının amacı ise, tüm ilgili taraflara TÜRKSAT bilgi güvenliği gereksinimlerinin bildirilmesi ve yazılı kuralların temel dayanağının oluşturulmasıdır. 2. KAPSAM Bu politika tüm TÜRKSAT ı kapsamaktadır. TÜRKSAT, bünyesinde kurulmuş ve işletilmekte olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamı dâhilinde aşağıdaki direktörlükler ve faaliyetleri bulunur. BiliĢim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Direktörlüğü, E-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörlüğü, Uydu Hizmetleri ve Kurumsal Çözümler Direktörlüğü, Ġnternet ve Ġnteraktif Hizmetler Direktörlüğü, Uydu Kontrol Direktörlüğü, Kablo Sistemleri Altyapı ve ĠĢletme Direktörlüğü TÜRKSAT bünyesinde kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), TÜRKSAT varlıkları ve TÜRKSAT tarafından yürütülen faaliyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. BGYS sertifikası kapsamında yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak kullanılan varlıklar da kapsam içerisindedir. BGYS sertifikası kapsamındaki birimlerin aşağıda verilen konumlardaki çalışma ortamları BGYS sertifikası kapsamındadır. TÜRKSAT, Konya Yolu 40. km Gölbaşı/ANKARA adresinde yerleşik olan lük Kampüsü TÜRKSAT, Cevizlidere Mahallesi, Cevizlidere Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik olan TÜRKSAT ek binası. TÜRKSAT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü, Yedek Uydu Kontrol İstasyonu Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik olan TÜRKSAT çalışma ofisi kapsam dahilinde değerlendirilmektedir.

2 SAYFA 2 / 6 TÜRKSAT Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi aşağıdaki varlık ve teknoloji kategorilerini kapsamaktadır: a. Veri dosyaları, sözleşmeler vb. den oluşan bilgi varlıkları, b. Uygulama yazılımları, sistem yazılımları ve hizmetlerden oluşan yazılım varlıkları, c. Yönlendirici cihazları, güvenlik cihazları, sistem yönetim sunucuları, yasal yükümlülükler kapsamında kurulmuş sunucu sistemleri, uydu sistemleri, bilgisayarlar, iletişim donanımı ve veri depolama ortamlarını içeren fiziksel varlıklar, d. Tüm işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili aydınlatma, iklimlendirme, kablolama gibi unsurlardan oluşan hizmet varlıkları, e. Kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan insan kaynakları varlıkları. f. BGYS dokümanları ve kayıtları. 3. SORUMLULUK TÜRKSAT Bilgi Güvenliği İcra Kurulu, Bilgi Güvenliği Politikasını yönetmekten, Yönetim Gözden Geçirmesi faaliyetini yürütmekten, BGYS altyapısını desteklemek ve işleyişini devam ettirmekten sorumludur. Birim yöneticileri, Bilgi Güvenliği Politikasını uygulamak ve çalışanlarının esaslara bağlılıklarını sağlamaktan sorumludur. Her bir TÜRKSAT çalışanı; a) Bilgi Güvenliği Politikası ve kurallarını bilmek; bu kural ve esaslara uygun davranmaktan, b) Güvenlik ihlallerini bildirmekten, c) Sistemin geliştirilmesi için uygun gördüğü öneri ve geliştirmeleri iletmekten sorumludur. Sözleşmeli tedarikçiler ve/veya iş ortakları, bu esasa ve bu esas ile yürürlüğe konularak uygulanan BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymaktan sorumludurlar. 4. TANIMLAR Bu esaslarda geçen; a) Bilgi Güvenliği: TÜRKSAT bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunması. b) Bilgi ĠĢleme Altyapısı: Bilgi işlenmesi sırasında kullanılan bilgisayar donanım, yazılım, bilgisayar ağları ve insan kaynakları. c) BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi. d) Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması. e) EriĢilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an erişilebilir olması.

3 SAYFA 3 / 6 f) Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması. g) Kullanıcı: Bilgi İşleme Altyapısını kullanan çalışanlar. h) TÜRKSAT: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. i) ĠK: İnsan Kaynakları j) Bilgi Güvenliği Ġcra Kurulu: Kurum içerisinde ilgili tüm birimlerden katılımcıların bulunduğu yönetimin de temsil edildiği bilgi güvenliği yönetim sisteminde stratejik kararları vererek, Yönetim Gözden Geçirme faaliyetini yürüten kurul. 5. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ NEDĠR? Bilgi, diğer önemli ticari ve kurumsal varlıklar gibi, bir işletme ve kurum için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği, iş sürekliliğini sağlamak, kayıpları en aza indirmek için tehlike ve tehdit alanlarından korur. Bilgi güvenliği, bu politikada aşağıdaki bilgi niteliklerinin korunmasını hedefler: Gizlilik: Bilginin sadece erişim yetkisi verilmiş kişilere erişilebilir olduğunu garanti etmek; Bütünlük: Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve yetkisiz değiştirilememesini temin etmek; EriĢilebilirlik: Yetkili kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye ve ilişkili kaynaklara en hızlı şekilde erişebileceklerini garanti etmek. Bilgi güvenliği politikası dokümanı, yukarıdaki gereksinimleri sağlayabilmek için oluşturulmuş denetimlerin uygulanması sırasında kullanılacak en üst seviyedeki prensiplerin belirtildiği dokümandır. 6. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ HEDEFLERĠ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek, çalışanların bilgi güvenliği farkındalıklarını arttırmak, teknik güvenlik kontrollerini uygulamak ve kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak, kurumsal Riskleri en alt seviyeye indirerek kurumun güvenliği ile güvenilirliğini ve temsil ettiği kurumun imajını korumaktır. Detaylı bilgi güvenliği hedefleri Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında belirlenir.

4 SAYFA 4 / 6 7. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ALTYAPISI Bilgi Güvenliği ile ilgili faaliyetler Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından koordine edilir. Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından atanmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi, TÜRKSAT bünyesinde bilgi güvenliğinin geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine ilişkin sorumlulukların koordinasyonunu sağlar. Kapsam dâhilindeki birimlerde BGYS Sorumluları(Sistem Temsilcileri), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Çalışmalarını takip etmek ve koordine etmekle yükümlüdürler. TÜRKSAT, bilgi güvenliğini yönetmek için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Bu kapsamda tüm TÜRKSAT bünyesinde Bilgi Güvenliği İcra Kurulu ve sertifika kapsamı dâhilindeki birimlerde Bilgi Güvenliği Komiteleri kurulmuş, roller ve sorumluluklar Bilgi Güvenliği Organizasyonu Prosedürü ile tanımlanmıştır. 8. ROLLER VE SORUMLULUKLAR TÜRKSAT çalışanları rol ve sorumlulukları kurum içi görev tanımlarında tanımlanmıştır. 9. ESASLAR 9.1. Her türlü bilgi; en az kesintiyle hizmet alanlar, hizmet verenler ve yetkilendirilmiş üçüncü taraflarca erişilebilir olacaktır Bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sürekli olarak sağlanması için azami derecede çalışmalar yapılacaktır Hizmet alanlar ve verenler ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve/veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınacaktır Uygun erişim kontrolü EriĢim Denetimi Prosedürü nde ortaya konmuş esaslara göre sağlanacak ve bilgi yetkisiz erişime karşı korunacaktır Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisinde bilginin en üst düzeyde korunabilmesi için riskler BGYS kapsam dâhilindeki birimlerde kabul edilebilir düzeylere indirilecektir. TÜRKSAT varlık ve risk yönetimi metodolojisi, Varlık ve Risk Yönetimi Prosedürü ile tanımlanmıştır T.C. yasaları, yönetmelikler, genelgeler ve sözleşmeler ile belirlenmiş gereksinimler karşılanacak, bunlar ile uyumlu çalışma Yasal Gereksinimlere Uyum Prosedürü ndeki esaslara göre sağlanacaktır Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği yönetimi uygulanacaktır Personelin bilgi güvenliği farkındalığını artıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak kurum çalışanlarına ve yeni işe giren çalışanlara sağlanacaktır.

5 SAYFA 5 / Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilecek; ihlallere sebep olan uygunsuzluklar tespit edilecek, ana sebepleri bulunarak tekrar edilmesini engelleyici önlemler Bilgi Güvenliği Ġhlal Olayı Yönetim Prosedürü ne göre alınacaktır Çalışma alanlarında, Temiz Ekran/Temiz Masa Politikası na uygun olarak, tasnif dışı özellikteki bilgiler dışında bilgilerin, başkalarınca görülmesine imkan verilmeyecek şekilde önlemler alınacaktır TÜRKSAT çalışanları kullandıkları tüm bilgi sistemlerinde Parola Politikası na uygun hareket edeceklerdir TÜRKSAT çalışanları kurum ağ ve internet sistemlerini kullanırken Ġnternet ve Ağ Kullanım Politikası na uygun hareket edeceklerdir İK Yönetiminde Bilgi Güvenliğinin sağlanabilmesi için Ġnsan Kaynakları Güvenliği Prosedürü ne göre hareket edilecektir Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak tüm TÜRKSAT birimlerinde üçüncü taraflarla(yüklenici, tedarikçi, müşteri, vb.) çalışılırken Üçüncü Taraflarla ÇalıĢma Prosedürü ne uygun hareket edilecektir TÜRKSAT çalışanları bütün faaliyetlerde, bilmesi gereken prensibine göre bilgilendirilecektir TÜRKSAT bünyesindeki bilgi işleme varlıklarının kabul edilebilir kullanımları, BiliĢim Olanakları Kullanım ve Yetkilendirme Prosedüründe tanımlanmıştır TÜRKSAT bünyesinde yazılım geliştirme faaliyeti, Yazılım GeliĢtirme Prosedürü ne uygun şekilde gerçekleştirilir Tüm birim yöneticileri bu esasların uygulanmasından birinci derecede sorumlu olacaklar ve personelinin esaslara uygun olarak çalışmasını sağlayacaktır. 10. GÖZDEN GEÇĠRME Bilgi Güvenliği Politikası organizasyonel değişiklikler, iş şartları, yasal ve teknik düzenlemeler vb. nedenlerle günün koşullarına uyumluluk açısından değerlendirilir Bu esaslar düzenli olarak, yılda en az bir (1) kez, gözden geçirilir. 11. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Tüm BGYS Dokümantasyonu

6 SAYFA 6 / DOKÜMAN REVĠZYON GEÇMĠġĠ No Revizyon Tarihi Revizyon Detayı İlk sürüm Organizasyon şemasının değişmesi sebebiyle güncellenmiştir. (Revizyon kodları Yönetim Sistemleri Uyumluluk Yazılımı sebebiyle 1.0 dan yeniden başlatılmıştır.)

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası

ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası ISO-BGYS-PL-001 Bilgi Güvenliği Politikası İlk Yayın Tarihi: 02.09.2014 ISO REFERANSLARI ISO27001 Ref. Madde No 5.2 Politika Rev. No Tarih Hazırlayan DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Değişiklik Nedeni /Sayfa No 0

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ PLANI

BİLGİ GÜVENLİĞİ PLANI BİLGİ GÜVENLİĞİ PLANI Hazırlayan: Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü 2015 İçindekiler 1. AMAÇ 2 2. HEDEF 2 3. KAPSAM..3 4. TANIMLAR.3 5..ESASLAR.4 6.ROLLER

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Bilgi Güvenliği Politikası Sayfa : 1/9 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman Bilgileri Adı: Doküman No: Revizyon No: Doküman Tarihi: Referans / Gerekçe Onaylayan Bilgi Güvenliği Politikası İlk yayındır Ödeme

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI BG.PO.01 01.10.2013 1/15 BGYS... 2 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 Kurumun Bilgi Güvenliği kapsam alanı yazılacak.... 2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR... 2 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ... 3 5. BİLGİ

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ 1 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE İLİŞKİN

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ve YÖNETĠMĠ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Eğitim Etkinliği 26 Mayıs 2009 Salı, 09:30-12:30 Eğitimci : Neşe SAYARI ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi 1/76 GÜNDEM Bilgi Güvenliği

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.03.44 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Yatırım Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, yatırım

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

DOK-004 BGYS Politikası

DOK-004 BGYS Politikası DOK-004 BGYS Politikası 1/7 Hazırlayanlar İsim Şule KÖKSAL Ebru ÖZTÜRK Döndü Çelik KOCA Unvan Defterdarlık Uzmanı Defterdarlık Uzmanı Çözümleyici Onaylayan İsim Mustafa AŞÇIOĞLU Unvan Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PLANI

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ PLANI BGYS POLİTİKASI...2 1. AMAÇ...2 2. KAPSAM...2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR...3 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ... 3 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU... 3 5.1.BGYS TAKIMI VE YETKİLERİ...

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015

ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 ARAġTIRMA BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE SAĞLIĞIN GELĠġTĠRĠLMESĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKALARI KILAVUZU 2015 Dr. Şükrü ARPACI İl Sağlık Müdürü ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

TS ISO/IEC 27001 DENETİM LİSTESİ

TS ISO/IEC 27001 DENETİM LİSTESİ ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGYS-009 TS ISO/IEC 27001 DENETİM LİSTESİ SÜRÜM 1.10 21.02.2008 Hazırlayan: Fikret Ottekin P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA, BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 Bu Kılavuz, Sağlık Bakanlığının; Eylül 2007

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 27001 Mart 2006 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLER Information technology Security techniques

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

ISO/IEC 27001 Özdeğerlendirme Soru Listesi

ISO/IEC 27001 Özdeğerlendirme Soru Listesi ISO/IEC 27001 Özdeğerlendirme Soru Listesi Bu soru listesindeki sorular, kurduğunuz/kuracağınız yönetim sistemdeki belirli alanlara daha fazla ışık tutmak, tekrar değerlendirerek gözden geçirmek ve denetime

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı