BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 3343 BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/9/1996 No: 96/8716 Dayandığı Kanunun Tarihi : No: Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 9/1/1997 No: Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 26, S.: Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin, teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle, krize neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde; a) Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan kaldırılması veya milli menfaatler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesini, b) Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak krizin en az zararla ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını, sağlamaktır. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik; Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarını ve ilgili özel kuruluşları kapsar. Sorumluluklar Madde 3 Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanı; hizmetlerin yürütülmesinden Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile kamu kurum ve kuruluşların en üst düzey yöneticileri sorumludur. (Değişik: 4/7/ /4518 K.) Aşağıda belirtilen bakanlık ve kurumlardan; a) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Bu Yönetmelik esaslarına göre kurulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi nin devamlı faal halde tutulmasından, sistem içerisinde yer alan birimlerin bilgilendirilmesinden ve Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriz hallerine ait faaliyetleri Başbakan adına koordine etmekten, b) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c), (d),(f), (g) ve (ı) bentlerinde belirtilen kriz hallerini koordine etmekten, c) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) bendinde belirtilen kriz halini koordine etmekten,

2 3344 d) Sağlık Bakanlığı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen kriz halini koordine etmekten, sorumludur. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık; Bütün bakanlıkları, b) Kriz hali; Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlerine yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabi afetlerin, tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların ve iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu halleri, c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; Krizle ilgili hususları çözümlemek ve krizi sona erdirmek üzere Başbakanlık sorumluluğunda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde teşkil edilen merkezi, d) (Ek: 4/7/ /4518 K.) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü; 3056 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendi ile kurulan Genel Müdürlüğü, (1) e) Bölge Kriz Yönetim Merkezi; Muhtemel veya mevcut kriz bölgesinde, merkezden görevlendirilen elemanlarca tesis edilen ve Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile, ilgili kriz merkezlerine bağlı olarak kurulan merkez veya merkezleri, f) (Değişik: (Ek: 4/7/ /4518 K.) Kriz Merkezi; Genelkurmay Başkanlığı, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçelerde kurulan merkezleri, g) Olağanüstü Hal; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıkları veya ağır ekonomik bunalım halleri ile, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeninin veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi bir şekilde bozulması durumunu, h) Seferberlik; Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırılması halini, ı) Seferberlik Hali; Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumu, j) Savaş; Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacı ile, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeleyi, (1)Bu bendin eklenmesi ile takip eden bentler teselsül ettirilmiştir.

3 3345 k) Savaş Hali; Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamemen sınırlandırıldığı durumu, l) Diğer Haller, Yukarıda belirtilenler dışında olup, normal tedbirlere ilaveten olağan dışı tedbirleri ve düzenlemeleri gerektiren halleri, m) İlgili Özel Kuruluşlar; Kriz bölgesinde hizmeti talep edilen özel kuruluşları, ifade eder. Kriz Yönetimini Gerektiren Haller Madde 5 Kriz yönetimini gerektiren haller şunlardır: a)yurt dışında; Türkiye nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına, milli hedef ve menfaatlerine yönelik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi, b)yurt içinde; Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulması; (1) Terör olayları, (2) Kanunsuz grev, lokavt ve işi bırakma eylemleri, (3) Etnik yapı, din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar; c) Tabi afetler; (1) Deprem, (2) Sel baskını, (3) Çığ düşmesi, (4) (Değişik: 4/7/ /4518 K.) Toprak kayması ve kaya düşmesi, (5)(Ek: 4/7/ /4518 K.) Büyük ölçekteki kazalar ( Kara, deniz ve havada meydana gelen), (6) (Ek: 4/7/ /4518 K.) Diğer meteorolojik afetler. d) İltica ve büyük nüfus hareketleri, e) Tehlikeli ve salgın hastalıklar, f) Büyük yangınlar, (1) Bina ve tesis yangınları, (2) Orman yangınları, (3) Gemi yangınları

4 3346 g) (Değişik: 4/7/ /4518 K.) Nükleer ve kimyasal madde kazaları, h)ağır ekonomik bunalımlar, ı) Diğer haller. Kriz Yönetim Esasları Madde 6 Kriz yönetim esasları şunlardır: a) Müessir bir kriz yönetimi için; kriz durumlarının zamanında teşhisi, kriz durumlarında takip edilecek usullerin önceden tesbiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konması esastır. Kriz Yönetimi, bir kriz durumunun teşhisinden başlayarak, gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına, takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyetlerin manzumesidir. Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin aralarındaki ilişkileri gösteren yapı, EK-A şemada olduğu gibidir. b) (Değişik ilk cümle: 4/7/ /4518 K.) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; kriz emarelerinin belirmesi ve başlaması ile birlikte ilgili organlardan birinin (MGK, Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlar, MGK Genel Sekreteri ve Başbakanlık Müsteşarı) teklifi ve Başbakan ın direktifi ile faaliyete geçer. Ancak, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Sekretaryası, bu yönetmeliğin yayınlanmasını müteakip Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Topyekün Savunma Hizmetleri Başkanı (1) başkanlığında çekirdek olarak Milli Güvenlik kurulu Genel Sekreterliği nezdinde kurulur ve çalıştırılır. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi faaliyete geçirildiğinde personeli tamamlanır. c) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi başlangıçta krizin şiddeti, ihtiyaç duyulan tedbirlerin özellikleri ve merkezin faaliyete geçme maksadının gizlilik derecesi dikkate alınarak, EK-B, C ve D'de (+) olarak işaretlenen kurum ve kuruluşlardan Başbakan tarafından seçilen bir kaçı ile faaliyete geçirilebilir. Bunlar çekirdek kadro olarak mütalaa edilir. d) Kriz önlenemediği veya giderek tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde, durumun gelişmesine göre Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hal ilan edilmesi Kriz Koordinasyon Kurulu'nca yasalara uygun yöntemlerle ilgili mercilere önerilir. Bu hallerin ilan edilmesine kadar geçen sürede olaylar önlenememiş ise, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve Kriz Merkezleri, harekat merkezleri haline dönüşür. Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Halleri ilan edilen durumlarda ise Kriz Merkezleri, Başbakan tarafından aksi emredilmediği takdirde, ilgili mevzuatta belirtilen Koordinasyon Kurulu'na ve/veya Hükümet Harekat Merkezi'ne alt yapı oluşturur. Kriz ve/veya Harekat bu kurullarca aynı mahalden sevk ve idare edilir. e) Kriz esnasında, Kriz Merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar bilgi, haber ve istihbaratı periyodik raporlarla Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ne iletmekle yükümlüdür. (1) Bu fıkrada geçen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bilgi Toplama, Araştırma ve Değerlendirme Başkanı ibaresi, Bakanlar Kurulunun 29/4/2002 tarihli ve 2002/4099 sayılı Kararı ile, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Başkanı olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

5 3347 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin Teşkilatı Madde 7 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin organları şunlardır: a) Kriz Koordinasyon Kurulu, b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, c) Sekretarya. Kriz Koordinasyon Kurulu ve görevleri Madde 8 Kriz Koordinasyon Kurulu'nun oluşumu ve görevleri aşağıda gösterilmiştir: a)kriz Koordinasyon Kurulu'nun oluşumu: Kriz Koordinasyon Kurulu, Başbakan veya yetki vereceği bir Devlet Bakanı başkanlığında krizin cinsine göre EK-B'deki yetkilerden oluşan ve kriz ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulacağı en üst kuruldur. Kurul, Kurul Başkanı'nın veya Kurul üyelerinin isteği üzerine toplanır, gerektiğinde Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. b) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun görevleri: (1) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarla, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'ndan gelen bilgi ve önerileri değerlendirir. Konu ile ilgili politik direktif esaslarını belirler, mevcut politik direktif veya Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklere ait kararlar alır. (2) Değerlendirme sonucuna göre, sorunlar ile ilgili konularda gerekli kararı alır ve uygulanmasını sağlar. Gerektiği hallerde Bakanlar Kurulu Kararı alınması için girişimlerde bulunur. (3) Krize neden olan olayların özelliğine göre Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık ve gerekli görülen il ve ilçelerde "Kriz Merkezleri" kurulmasına ve krizden etkilenen bölgede (muhtemel kriz alanında) merkezden görevlendireceği personel ile "Bölge Kriz Yönetim Merkezi" teşkiline karar verir. (4) Kriz yönetimi için, gereken konularda ilgili makamlarla koordinasyon ve işbirliği sağlar. (5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali ilan edilmesini teklif eder. (6) Genelkurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlıklar ile, bölge ve il Valilerince Kurul'a gönderilecek raporların muhtevasını, şeklini ve gönderilme zamanlarını kriz halinin konusuna göre belirler. (7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nu yetkilendirir.

6 3348 Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu ve görevleri Madde 9 Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu ve görevleri aşağıda gösterilmiştir. a) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun oluşumu: Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında, krizin cinsine göre EK-C deki yetkililerden oluşur ve krizin şiddetine göre Koordinatör'ün teklifi, Kurul'un kararı ile uygun görülecek periyodlarda toplanır. Gerektiğinde Sekretarya tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nun görevleri: Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, kriz yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılması ve milli menfaatler doğrultusunda yönlendirilmesi için Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından verilen yetkiler çerçevesinde teknik ve bürokratik çalışmaları yürütür. (1) Krize ilişkin bilgi ve haberleri değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre alınacak önlemleri belirler ve bunların uygulanması için girişimlerde bulunur, görevlendirme yapar. (2) Yapacağı bu çalışmalarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve gerekli görülecek kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlar. (3) Kamu kaynaklarından temin edilecek araç, gereç, personel ve diğer imkanlarının hizmete tahsisini yönlendirir. (4) Kriz konusunda Bakanlar Kurulu ve Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların veya verilen direktiflerin yerine getirilmesini sağlar ve uygulamalarını takip eder. (5) Gerektiğinde Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali ilan edilmesini Kriz Koordinasyon Kurulu'na teklif eder. (6) Yetkilerini aşan hususların çözüme kavuşturulması için Kriz Koordinasyon Kurulu'nu toplantıya davet eder. (7) Lüzum gördüğü hizmet ve faaliyetlerde Sekretarya'yı yetkilendirir. Sekretarya, görevleri ve çalışma düzeni Madde 10 Sekreteryanın oluşumu, görevleri ve çalışma düzeni aşağıda gösterilmiştir. a) Sekreteryanın Oluşumu: Sekretarya bu maksatla görevlendirilecek bir Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında krizin cinsine göre EK D'deki yetkililerden oluşur. Sekreterya, bu Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde çekirdek olarak kurulur, faaliyetlerini yürütür ve krizin başlaması ile birlikte personeli tamamlanır. Seferberlik ve Savaş Hali ilan edildiğinde ilgili mevzuatta belirtilen personeli tamamlanarak ve ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların personeli çağrılarak Hükümet Harekat Merkezi Sekreteryası'na dönüştürülür. Sekreteryanın çekirdek kadrosu ve personeli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin teklifi ve Başbakan'ın onayı ile ihdas edilir ve görevlendirilir.

7 3349 Sekreteryada Başbakanlık Merkez Teşkilatı (Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü) ndan, (1) Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve diğer kurum ve kuruluşlardan, kurumun görev özelliklerini iyi bilen, güvenirliği tam, kendi alanında başarılı uzman personel görevlendirilir. b) Sekreteryanın görevleri şunlardır, (1) Normal durumlarda çekirdek kadro ile yapacağı görevler, (a) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'ndeki cihaz, araç, gereç ve malzemenin bakım muhafaza ve idamesini sağlar. (b) Muhabere devrelerini kontrol eder ve faal durumda bulundurur. (c) Kriz esnasında Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlık, kurum, kuruluş ve illerde teşkili öngörülen kriz merkezlerinde görev alacak ilgili personelin eğitilmesi ve muhabere şebekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlar ve icra eder. (d) Kriz yönetimi ile ilgili mevzuatı takip eder, buna göre gerekli planlamaları yapar ve yazılı hale getirir. (e) Mevcut kriz merkezlerinin durumunu inceler. Başbakan'a sonuç raporu halinde bildirir. (2) Kriz Durumundaki Görevleri: (a) İç ve dış kaynaklardan gelen krizle ilgili bilgileri toplar, gerekenleri ilgili makamlara iletir veya Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'na sunar. (b) Kriz konusundaki uygulamaları; takip eder ve yapacağı değerlendirme sonuçlarına göre, ihtiyaç duyulacak alternatifli yeni hal tarzları hazırlar, yetkisi dahilinde olanları çözüme kavuşturur, yetkisini aşanları Kriz Değerlendirme ve Takip Kuruluna sunar, (c) Üst Kurullardan verilecek direktiflere göre, gerekli çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa koordinasyon faaliyetlerinde bulunur. Kendisine irtibatlı merkezlerle krizi yönetir, (d) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin mevcut irtibat ve muhabere sistemi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılar, diğer idari ve sosyal hizmetleri yerine getirir, (e) Üst kurullardan verilecek direktiflere göre gerekli çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon faaliyetlerinde bulunur, (f) Gerekli görüldüğünde, krizle ilgili devletlerin ve/veya Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası kuruluşların kriz yönetim merkeziyle koordinasyon ve işbirliği sağlar, (g) Verilen yetkiler dahilinde, kamuoyunu aydınlatmak üzere basın, yayın, radyo ve televizyon aracılığıyla gerekli görülen bilgilerin yayımlanmasını sağlar, (h) Üst kurullar tarafından verilecek diğer görevleri yapar. (1) Bu fıkrada geçen Başbakanlık Merkez Teşkilatından ibaresi, 4/7/2002 tarihli ve 2002/4518 tarihli Yönetmelikle Başbakanlık Merkez Teşkilatı (Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü) ndan olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

8 3350 c) Sekretaryanın çalışma düzeni aşağıdaki şekildedir: (1) Bakanlıkların Müsteşarları ile Genelkurmay, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, (1) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Merkez Bankası, TRT, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve Kızılay ile doğrudan haber akışı sağlayan yeterli sayıda iletişim aracı ile donatılır. (2) Ulusal ve uluslararası her türlü haber ajanslarına açık olacak şekilde telefon, telefax ve görüntülü muhabere cihazları ile donatılır. (3) Uydu haberleşmesi ile yurdun ve dünyanın her tarafına ulaşabilme imkanı sağlanır. (4) Kriz Koordinasyon Kurulu'nun olayların gelişmesini anında izleyebilmesi için, kapalı devre görüntülü sistemleri tesis edilir. (5) Elde ettiği kayıtları istatistiki olarak derleyecek ve bunların değerlendirilmesini "Kriz Tahmini" şeklinde yapabilecek "Uzman" bilgi işlem sistemleri temin edilir. (6) Kriz anında niteliğine göre Sekretarya tarfından gerekli görülen sayıda, önceden belirlenmiş ve kendi kuruluşlarında görevli personel Sekretarya'ya çağrılır. Bu personel önceden eğitilmiş, "Kriz Yönetimi" Sekretarya'lığı tecrübesi olan seçkin ve güvenilir personel grubudur. Vardiyalar halinde 24 saat çalışacak şekilde organize edilir. (7) Kriz dönemlerinde, Kriz Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş yetkililer dışında basına ve kamuoyuna bilgi verilmez. Yapılacak açıklamalar için ne gibi işlemlerin uygulanacağı önceden belirlenir. Kriz Merkezleri ve görevleri: Madde 11 Kriz Merkezleri Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile krizin meydana geldiği il ve ilçelerden en üst düzey yöneticilerin başkanlığında kurulur. İl ve ilçelerde var ise ilgili kuruluş amirleri de Kriz Merkezi'ne dahil edilir. Kriz Merkezleri'nin görevleri şunlardır; (1) Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre kararlar alır ve uygular, (2) Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler, imkan dahilindeki ihtiyaçları karşılar, imkan dışındaki ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir, (3) Birimler arası koordinasyonu sağlar, (4) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine bildirir, (5) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin düzenleyeceği tatbikatlara katılır. Bölge Kriz Yönetim Merkezi Madde 12 Başbakanlık Kiriz Yönetim Merkezi'nin kriz bölgesindeki ünitesi olarak, bölgedeki uygulamaları takip ve kontrol eder, birimler arası hizmetlerin koordinasyonunu sağlar, problemlerin çözümlenmesinde ve merkezden yapılan yardım ve desteğin zamanında ve yerinde kullanılmasında mülki amirlere yardımcı olur. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin ve Kriz Merkezlerinin Bütçesi Madde 13 Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin bütçe ihtiyaçları Başbakanlık bütçesinden Kriz Merkezlerinin bütçe ihtiyaçları ilgili kuruluş bütçelerinden karşılanır. (1) Bu bentde geçen kurulduğunda Başbakanlık Durum Merkezi ibaresi, 4/7/2002 tarihli ve 2002/4518 tarihli Yönetmelikle Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

9 3351 Kriz halinin sona ermesi Madde 14 Kriz hali, krize neden olan durumun ortadan kalkması veya gerginliğin tırmanması ile ülkede Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali uygulamasına geçildiğinde sona erer. Kriz halinin Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Haline dönüşmesi durumunda, Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Sekretaryası Başbakan tarafından aksi emredilmediği takdirde ilan edilen halin mevzuatındaki Koordinasyon Kurulu'na, Seferberlik ve Savaş Haline dönüşmesi durumunda ise Hükümet Harekat Merkezi'ne alt yapı oluşturarak krizi ve/veya harekatı sevk ve idare eder. Kriz Merkezleri Yönergesi Madde 15 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde Kriz Merkezi açması gereken makamlar kendi yönergelerini hazırlar ve ast birimlerine yayımlar. Genelkurmay Başkanlığı'nın ve Bakanlıkların onaylı yönergesini alan ast birimler ikinci ay içerisinde kendi yönergelerini hazırlayarak ilgili makamın onayını müteakip kendi ast birimlerine yayımlar. Kaymakamlıklar ve Garnizon Komutanlıkları dahil ast birimler ise kendi üst makamlarından aldıkları onaylı yönergelere uyumlu kendi yönergelerini üçüncü iki ay içeresinde hazırlayarak bağlı bulundukları makama onaylatır. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 16 Bakanlar Kurulu'nun 22/7/1976 tarihli ve 7/12310 sayılı kararı ile kabul edilen "Buhran Değerlendirme Kurulu kurulması, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 17 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18 Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. E K L E R : EK-A Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin aralarındaki ilişkileri gösteren yapı. EK-B Kriz Koordinasyon Kurulu'nda görev alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar. EK-C Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu'nda görev alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar. EK-D Sekretarya'da görev alacak Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar.

10 3352

11 3353

12 3354

13 3355

14 /9/1996 TARİH VE 96/8716 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin Tarihi Numarası Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/4/2002 4/7/ / / /5/ /8/2002

T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ 3133 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.5.1990, No:90/500 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.11.1983, No:2941 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16.7.1990, No:20576 Yayımlandığı

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU 6197 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU Kanun Numarası : 2941 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 838 * * *

Detaylı

C) Bakanlık kuruluşları, bakanlıkların merkez teşkilatıyla ihtiyaca göre kurulan taşra ve Yurt dışı teşkilatını, bağlı ve ilgili kuruluşları,

C) Bakanlık kuruluşları, bakanlıkların merkez teşkilatıyla ihtiyaca göre kurulan taşra ve Yurt dışı teşkilatını, bağlı ve ilgili kuruluşları, SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 24/05/1990-90/500 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 04/11/1983-2941 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/07/1990-20576 BİRİNCİ KISIM:

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/9/2001, No:2001/3275

TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/9/2001, No:2001/3275 3895 TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/9/2001, No:2001/3275 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/4/1987, No:3348 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 12/12/2001 No: 24611

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1984, No: 4/7778 Dayandığı Kanunun

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2905 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.12.1991, No: 91/2513 Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.5.1927, No: 1050 16.6.1927, No: 1076 21.6.1927, No:

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 YÖNETMELİK Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) tan: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Haziran 1984 PAZARTESİ Sayı: 1843S Mükerrer YÜRÜTME

Detaylı

KANUN AFET VE ACĐL DURUM YÖNETĐMĐ BAŞKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN

KANUN AFET VE ACĐL DURUM YÖNETĐMĐ BAŞKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN 17 Haziran 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27261 KANUN AFET VE ACĐL DURUM YÖNETĐMĐ BAŞKANLIĞININ TEŞKĐLAT VE GÖREVLERĐ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5902 Kabul Tarihi: 29/5/2009 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10627 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6004 Kabul Tarihi : 7/7/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2010 Sayı : 27640 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı