T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarım sağlamak, bir araya toplamak ve onlara eser verecek imkanlar hazırlamak, eserlerini değerlendirmek, eserlerin sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar öncelikle Muş Alparslan Üniversitemizin, ilimizin, bölgenin ve genelde ülkenin Tarihi kültürel ve Tabii değerleri üzerine çalışmalar yapmak, yasal çerçevede (fotoğraf dernekleri ve sanat kuruluşları) ortak çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmek topluluğumuzun amacıdır. Öğrenciler arasında Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesine katkıda bulunmak. Topluluğun Adı ve Amblemi MADDE 2: Topluluğun adı, Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğudur. Amblemi ise aşağıdaki gibidir. (Logomuz bir fotoğraf makinesinin içindeki aynanın perdelerinden oluşur.) Topluluğun adresi MADDE 3: Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölüm Programları, merkez kampüs Muş Üyelik MADDE 4: Muş Alparslan üniversitesi öğrencileri doğal olarak topluluk üyesidir. Ayrıca üyelik başvurusu yönetim kurulunca kabul edilen her öğrenci bir eğitim-öğretim süresince Muş Alparslan üniversitesi fotoğrafçılık topluluğu üyesi olur. Topluluğa kaydolan öğrenciler üyelere sağlanan tüm imkânlardan yararlanır ve etkinlikler için sorumluluklar yüklenir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Topluluk faaliyetlerinden yararlanma da öncelik hakkı bu üyelerindir.

2 Üyelikten Çıkarma MADDE 5: a) Üyeler gurubun amacını aşan ve yasal olmayan, ahlaki sınırları aşan davranışları tespit edildiğinde gurup yönetimi tarafından üyelikten düşürülebilir. b) Topluluğa üye olan herkes, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gerekçe bildirerek veya gerekçe bildirmeksizin istedikleri anda üyelikten çıkabilirler. c) Topluluk Tüzüğüne aykırı davranmak, Yönetim Kurulu Toplantılarından ve çalışmalarından üç kere özürsüz olarak uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Topluluğun yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgi göstermemek, ve üniversitemize aykırı gruplarla iş birliği yapan üyelerin üyelikten çıkarılmasını gerektirir. Genel kurul MADDE 6: Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğunun üyeleri genel kurulu oluşturur. Genel Kurul Toplantıları Toplantı yeter sayısı ilk kurulda sağlanmaz ise bir hafta sonra toplantı yeter sayısı aranmaksızın Genel Kurul toplanmış olur. Kurulun Görevleri Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı sonunda bir sonraki yıl için Yönetim ve Denetim Kurulun asil üyeleri ile yedek üyelerini seçer. Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla kendi tüzüğünde değişikliğe karar verir. Bunu Genel Sekreterlik onayına sunar. a) Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı basında Yönetim Kurulu nun teklif ettiği 2/3 çoğunlukla üyelik esaslarını kabul eder. b) Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla üyelikten çıkarma kararı verir. c) Genel Kurul, öğrenci kulüpleri koordinatörlüğünde, Muş Alparslan Üniversitesi mensupları arasından bir danışman görevli talep edilir. d) Genel Kurul Yönetim Kurulunun isteği ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3 ünün imzası ile Genel Kurul u toplayamazsa, toplantı öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü nce yapılır. e) Genel Kurulun karar alabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekmektedir. Yönetim Kurulu MADDE 7: Topluluk başkanı, Başkan yardımcısı, yazman, sayman ve bir asil üyeden oluşur. Yönetim kuruluna gerektiği durumlarda iştirak etmek üzere beş yedek üye de yönetim kuruluna seçilir. Yönetim Kurulu topluluk başkanı, Başkan yardımcısı, yazman, sayman ve bir asil üyeden oluşur. Yönetim kuruluna gerektiği durumlarda iştirak etmek üzere beş yedek üye de yönetim kuruluna seçilir. Yönetim Kurulunun Görevleri Bu madde yönetim kurulunun organlarını ve işleyişini belirler.

3 a)genel Kurul Toplantılarının gün, saat ve yerini belirler, Karar Defterine işler ve Danışmanın üst yazısı ekinde SKS Daire Başkanlığına iletir. b) Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu her genel kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder. c) Yönetim Kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşabilmek için tüzük ve yönerge dâhilinde her türlü kararı alma yetkisinde sahiptir. d) Yönetim Kurulu öğretim dönemlerinde ayda bir toplanır gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısı ile olağanüstü de toplanır. e) Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste üç defa katılmayan topluluk üyesi yönetim kurulu kararı ile topluluktan çıkarılır. f) Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlerini yürütür. g) Yönetim Kurulu belirtilen toplantı yeter sayısının altına düğmesi durumunda yedek üyelerle yönetim işlerini yürütür. h) Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde sosyal, kültürel, toplumsal ve felsefi konularla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir. i) Bu tüzükte belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlarda Yönetim Kurulu Muş Alparslan Üniversitesi topluluk yönergesine göre hareket eder. Denetleme Kurulu MADDE 8: Genel Kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun Görevleri Topluluğun saymanlık defter, muhtelif evrak ve demirbaş eşyalarının durumu ile elde edilen gider ve giderlerin harcanmasını denetler, demirbaş eşyalarının kayıtlarının uygun düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bu denetleme sonucunda durumu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirilir. Disiplin Kurulu MADDE 9: Genel Kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Disiplin Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulunun Görevleri Muş Alparslan Üniversitesi Çevre Topluluğu Yüksek Öğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suç olarak ve disiplin cezası gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen birini işleyen üye öğrenci disiplin kurulunca tespit edilir. Genel Kurul 2/3 çoğunlukla üyeyi topluluktan çıkarır. Evraklar MADDE 10: a) Karar Defteri: Sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir. b) Üye Kayıt Forumları: isimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları yazılı fotoğraflı form; sayman tarafından muhafaza edilir. c) Kasa defteri, para makbuzu, topluluk demirbaş defteri, sayman tarafından tutulur.

4 İşleyiş MADDE 11: a) Yönetim Kurulu, yeterli çoğunluğun oluştuğunun tespiti durumunda toplantıyı açar. Divan Kurulu için üyeler tarafından verilen önergeler oylanır, en çok oyu alan adaylar seçilir. Divan Kurulu bir başkan ve iki yazman üyeden oluşur. Divan Kurulu, dernekler kanunu, medeni kanun, dernekler yönetmeliği ve dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda önceden belirlenmiş olan gündemle toplantıyı yönetir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. b) Genel Kurul da kararlar salt çoğunlukla alınır. c) Topluluk organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım ile yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Sorumlulukları MADDE 12: Topluluğun yönetim kuruluna adaylıkları genel kuruldan bir hafta önceden duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir. Yıllık Aidatlar MADDE 13: Topluluğumuzun yıllık aidat ücreti yoktur. Toplantı Yeter Sayısı MADDE 14: Üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Toplantı Yöntemi MADDE 15: Toplantı Genel Kurul için yılda en az iki, Yönetim Kurulu için en az ayda bir yapılır. Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapılır. Topluluk faaliyetleri, kurul toplantıları, sosyal medya ve internet üzerinden sosyal paylaşım siteleri yardımıyla, topluluk üyelerine topluluğun iletişim kaynakları (internet, topluluk panosu vb.)kullanılarak duyurulur. Adaylıklar MADDE 16: Topluluğun Yönetim Kuruluna adaylıklar Genel Kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir. Tüzük Değişikliği ve Boşluklar MADDE 17: Yönetim Kurulu mevcut tüzükte ihtiyaçları karşılaması ve sıkıntıların giderilmesi Yönetim Kurulunun salt çoğunluk kararıyla tüzük değişiklikleri yapılabilir. Tüzükte doğacak boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda son karar Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine sunulur. Topluluğun Feshi MADDE 18: Kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin dışına çıkması durumunda kurucu üyeler tarafından veya genel kurulun toplanması ve karara bağlanması ile topluluk faaliyetleri senatoda feshi edilir.

5 Yürürlülük MADDE 19: Bu topluluk Tüzüğü Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20: Bu Tüzük Topluluk Başkanı tarafından yürütülür. Faaliyetler MADDE 21: Üniversitemizde öğrenimlerini sürdüren öğrenci arkadaşlarımızın doğayı korumak ve ölümsüzleştirmelerine katkıda bulunmak. Üniversitemize, Muş halkına ve Türkiye ye örnek olacak çalışmalarımız ile çevremize örnek olmak çabası içerisinde olacağız. Üniversitemizin sosyal aktivitelerinde, konferans ve panellerde aktif olmak ve fotoğrafçılık hakkında ki bilgilerimizi üyelerimize son derece titizlikle aktarmak amacımız ve öncelikli faaliyetimiz olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz ile üyelerimize yeni yerler tanıtmayı ve öğrenilenleri uygulama fırsatı tanımayı amaçlamaktayız. Asil ve Kurucu üyeler MADDE 24: 1- Mustafa KILIÇ (Başkan) 2- Ömer Mustafa YALÇINER (Başkan Yrd.) 3- Gülistan ŞEN 4- Volkan KIVANÇ 5- Ayşenur HAS 6- Übeyd KAPLAN 7- Esra BAŞARAN 8- Kübra PİŞKİN 9- Hakan AYDIN