MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU"

Transkript

1 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU Amaç MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğu nun amacı, Tarih ile uğraşan ve bu bölüme ilgi duyan öğrencilerin tarih bilgilerini arttırmalarına, tarih ilmiyle ilgili sorunlar hakkında fikir beyan etmelerine, yazılı çalışmalar hazırlamalarına, bunları sözlü olarak sunmalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayarak özgüvenlerini arttırmalarına yardımcı olabilmek için her türlü yerel ve ulusal tarih Araştırmalarıları yapmak için altyapı oluşturmak, Üniversitemiz öğrencilerinin kendilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, Topluluğu ve faaliyetlerini tanıtıcı doküman hazırlamak, seminer düzenleme ve üniversite bünyesinde kurslar açılmasına katkıda bulunma, Panel, konferans, Tarihî geziler, açık kütüphane, yerel tarih değerlerinin üniversitemizde sergilenmesi, Projeler hazırlamak, Toplantılar düzenlemek, Tarih Araştırmaları Topluluğu düzenleyeceği bu gibi faaliyetlerde üniversite için ve dışı diğer öğrenci toplulukları ile işbirliğine girmeyi de amaçlar. Topluluk bünyesinde dergi çıkartılması, topluluğun amaçlarındandır. MADDE 2- Topluluğun Adı ve Amblemi a. Topluluğun Adı: Tarih Araştırmaları Topluluğu b. Topluluğun Amblemi: Osmanlı Devleti nin en geniş sınırlara ulaştığını gösteren harita ve Bayrak motifi. Topluluğun Adresi MADDE 3- Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/MUŞ Üyelik MADDE 4- Tarih Araştırmaları Topluluğu na üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri gerekli formu doldurarak Tarih Araştırmaları Topluluğu na üye olabilirler. Tarih Araştırmaları Topluluğu nda Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan şahıslar lisans öğrenimlerinin bitiminde fahri üyelik statüsüne geçirilir. Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü lisans öğrencileri dışında kalan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve bu bölümden mezun olmuş şahıslar, topluluğa gerekli formu doldurarak fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin seçme veya seçilme hakları yoktur. Üyelikten Çıkarma MADDE 5- a. Yönetim Kurulu, gerekçe göstermek şartıyla Topluluk üyelerini üyelikten çıkartabilir. Bu karar Tarih Araştırmaları Topluluğu Koordinatörü nün onayını gerektirir. Üyelikten çıkartma gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir.

2 b. Tüzükte yer alan topluluk amaçları dışında faaliyet göstermek, c. Yönetim kurulunun oy çoğunluğuyla belirlenmiş topluluk etkinliklerini engelleyici faaliyetlerde bulunmak, Tarih Araştırmaları Topluluğu nun Teşkilat Yapısı Genel Kurul MADDE 6- Tarih Araştırmaları Topluluğunun asli üyelerinden oluşur. Genel Kurul un Yetkileri, Yapılan etkinliklerin değerlendirilmesiyle, Bir sonraki akademik yıl teşkilat ve organlarda görev yapacak üyelerin seçilmesiyle, Tarih Araştırmaları Topluluğu Tüzüğü ile ilgili değişikliklerin onaylanmasıyla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu MADDE 7- Yönetim Kurulu topluluk başkanı, 2 başkan yardımcısı, Disiplin kurulundan bir kişi, Denetim Kurulu ndan bir kişi bir yazman, bir sayman ve dört asil üyeden oluşur. Yönetim kuruluna gerektiği durumlarda iştirak etmek üzere 8 yedek üye de yönetim kuruluna seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir eğitim-öğretim yılıdır. Yönetim Kurulu öğrenim dönemlerinde en az iki haftada bir kez toplanır. Bir dönemde yapılan toplantıların üçüne mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu kararı ile yönetimden ihraç edilir. İhraç edilen kişi bir daha Yönetim kurulunda görev alamaz. Yalnızca topluluğa üye olabilir. Yönetim Kurulu üyesinin yönetimden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu oy birliği ile dönemin asıl üyeleri arasından seçim yapar ve atar. Denetleme Kurulu MADDE 8- Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Topluluğun saymanlık defteri, muhtelif evrak ve demirbaş eşyalarının durumu ile elde edilen gelir ve giderlerin harcamasını denetler, demirbaş eşyaların kayıtlarının uygun düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bu denetleme sonucunda durumu bir raporla Yönetim Kurulu na bildirir. Denetleme kurulu 3 yedek, üç asil üyeden oluşur. Disiplin Kurulu MADDE 9- Genel kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Araştırmaları Topluluğu Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen üye öğrenci Disiplin kurulunca tespit edilir, Genel Kurul 2/3 çoğunlukla üyeyi topluluktan çıkarır. Evraklar MADDE 10- Topluluğa ait genel evraklar a. Karar defteri- sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir. b. Üye kayıt formları- isimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları yazılı fotoğraflı form; sayman tarafından muhafaza edilir. c. Kasa Defteri, Para Makbuzu, Topluluk Demirbaş Defteri- Sayman tarafından tutulur. İşleyiş

3 MADDE 16- a. Genel Kurul olağan toplantıları, eğitim ve öğretim yılı içerisinde güz ve bahar yarıyılı başlarında ve sonlarında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır. b. Dönem başlarında yapılan toplantılarda, o dönem yapılacak etkinlikler belirlenir. Dönem sonralarındaki toplantılarda o dönem yapılan etkinlikler değerlendirilir. İkinci dönem sonunda yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Genel Kurula o yılın faaliyet raporunu sunar ve yeni dönemin Yönetim Kurulu seçilir. c. Genel Kurul toplantılarının yürütülmesi Yönetim Kurulu sorumluluğu altındadır. Topluluk Başkanı toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinden olan kişiler arasından, d. Topluluk Başkanı tarafından Yazman, Sayman, akademik faaliyet ve dış ilişkiler sorumluları olarak görev dağılımı yapar. Yazman, genel kurul süresince olup biten tüm olay ve kararları tutar ve toplantı sonunda yazıya geçirir; Sayman oyları sayıp bir rapor hazırlayarak genel kurula toplantı sonunda sunar. Akademik faaliyet sorumlusu, Tarih Araştırmaları Topluluğu nun düzenleyeceği faaliyetler için çalışmalar yapar. Dış ilişkiler sorumlusu da diğer üniversitelerde bulunan Tarih Toplulukları ile ilgili ortak çalışmalar yürütmek amacıyla girişim ve faaliyetlerde bulunur. e. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararlar zapta geçilerek topluluk başkanınca imzalanır. Bu zabıtlar ilgili dosyalarda saklanır. Gerçekleştirilen bütün organizasyonlar, organizasyon sonunda özetlenerek, ilgili tüm belgeler ve dokümanlarla beraber (fotoğraf, grafik, dosya vs.) sonraki çalışmalara örnek teşkil etmesi amacıyla saklanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Sorumlulukları MADDE 12- a. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Seçimi ı. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. ıı. Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan asıl üyelerin Genel Kurul toplantılarının en az 3/4üne katılmış olmaları gerekir. Yönetim Kurulu seçimleri İkinci Dönem sonundaki olağan Genel Kurul Toplantısında yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu göreve başlar. ııı. Kapalı oy açık sayım esasına; salt çoğunluk ve tur sistemine göre yapılır. Salt çoğunluk oranı Genel Kurula katılan asıl üye sayısının 3/2 sidir. 1. turda salt çoğunluk sağlanamaması durumunda, 2. turda oylama tekrarlanır. Aynı sonucun tekrarlanması durumunda ise, 3. tura geçilir. 3. turda salt çoğunluk aranmaz, en çok oy alan oylamayı kazanır. b. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Görev ve Sorumlulukları ı. Yönetim kurulu topluluğun idari organı olup çalışmaları en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından topluluğun mali gelir ve giderleri ile demirbaş eşyaların korunmasında birinci derecede sorumludur. ıı. Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu her genel kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder. ııı. Yönetim Kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşabilmesi için tüzük ve yönerge dâhilinde her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. ıv. Yönetim Kurulu öğretim dönemlerinde ayda bir toplanır gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısı ile olağan üstü de toplanabilir.

4 v. Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste 3 defa katılmayan topluluk üyesi yönetim kurulu karı ile topluluktan çıkarılır. vı. Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlemini yürütür. vıı. Yönetim Kurulu belirtilen toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda yedek üyelerle yönetim işlerini yürütür. vııı. Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde sosyal kültürel toplumsal ve felsefi konularla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir. ıx. Bu tüzükte belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlarda Yönetim Kurulu Muş Alparslan Üniversitesi topluluk yönergesine göre hareket eder. x. Yönetim kurulu üyelerine, İçişlerinden Sorumlu, Dışişlerinden Sorumlu, Akademik Faaliyetlerden sorumlu gibi görevler de verilir. Yönetim Kurulu görevleri sona eren üyelerin bu görevleri de sona erer. Yıllık Aidat MADDE 13- Tarih Araştırmaları Topluluğu nun belli bir yıllık aidat kararı yoktur. Bu konuda karar yönetim kurulundadır. Yönetim Kurulu, yıllık 5 Tl yi geçmemek şartıyla Yıllık aidat belirleme yetkisini elinde bulundurur. Toplantı Yeter Sayısı MADDE 14- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan asıl üyelerin Genel Kurul toplantılarının en az 3/4üne katılmış olmaları gerekir. Yönetim Kurulu seçimleri İkinci Dönem sonundaki olağan Genel Kurul Toplantısında yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu göreve başlar. Toplantı Yöntemi MADDE 15- Tarih Araştırmaları Topluluğu asli üyelerinden oluşan, dönem başlarında ve sonlarında mecburi olmak koşuluyla, eğitim öğretim yılı içerisinde Yönetim Kurulu nun belirlediği tarihlerde toplanan karar ve değerlendirme merciidir. Adaylıklar MADDE 16- Topluluğun Yönetim Kuruluna adaylıklar Genel kuruldan bir hafta önce duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir. Tüzük Değişikliği MADDE 17- Tüzük değişikliği Yönetim Kurulu üyelerinin ya da Topluluk koordinatörünün teklifi ile ilgili değişiklik tasarıları sunularak, yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı ile gerçekleştirilir. Koordinatörün, ilgili değişikliği tekrar görüşmek üzere Topluluk başkanına geri gönderebilir. İlgili değişiklik için, Yönetim Kurulu toplantısına katılan asli üye sayısının 3/2 sinin oylamada değişiklik lehine oy vermesi ve topluluk koordinatörünün tüzük değişikliğini onaylaması gerekir. Değişiklik kararı koordinatörün onayı ile yürürlüğe girer.

5 Topluluğun Feshi MADDE 18- Kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin dışına çıkması durumunda kurucu üyeler tarafından veya genel kurulun toplanması ve karara bağlanması ile topluluk faaliyetleri Senato da feshedilir. Yürürlülük MADDE 19- Bu Topluluk Tüzüğü Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20- Bu Tüzük Topluluk Başkanı tarafından yürütülür. Tarih Araştırmaları Topluluğu Kurucu Üyeleri Mehmet Gümüş (Başkan) Alev Demir Ali Arslan Canan Atalay Cihan Tanrıverdi Ebru Ava Emine Akdoğan Fırat Demiroğlu Hülya Taş Kadri Çoğalan Musa Gezginci Teselli Gün Tuba Aykut Yonca Gezer Yusuf Altay

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü dür Gedik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak İlgili Rektör Yardımcısı

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Ġstanbul Bilim Üniversitesi öğrencilerinin ders dıģı sosyal,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE l (1) Bu Yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesinde

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

a) ASLİ ÜYELER TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ MADDE-4 ÜYELİK ŞARTLARI : MADDE-4 ÜYELİK ŞARTLARI : YENİ ŞEKİL MEVCUT ŞEKİL

a) ASLİ ÜYELER TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ MADDE-4 ÜYELİK ŞARTLARI : MADDE-4 ÜYELİK ŞARTLARI : YENİ ŞEKİL MEVCUT ŞEKİL TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ MADDE-4 ÜYELİK ŞARTLARI : a) ASLİ ÜYELER Derneğin gayesini benimseyip, medeni haklarını kullanma ehliyetine ve asgari CPL lisansına sahip hava aracı

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi ne kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı