TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Mayıs 2014

2 SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTI YÖNETMELİĞİ Yönetmeliğin Konusu Madde 1- Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Kurullarında Sandık üyelerini temsilen, seçilecek delegeler ile Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda, toplantı ve seçim esas ve usullerini gösterir. Tanımlar Madde 2- Bölge Seçim Kurulu: Bölgelerde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlükleri tarafından seçim işlerini yürütmek üzere oluşturulan Kurulu, Delege: Üyelerin, kendilerini temsil etmek üzere seçtikleri Sandık üyeleridir. Genel Müdürlük Seçim Kurulu: Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından seçim işlerini yürütmek üzere oluşturulan Kurulu, Genelge: Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, seçim usul ve esaslarının belirlendiği yazılı belgeyi, İl Seçim Kurulu: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı tek başına delege çıkaramayacak iller, müdürlük düzeyindeki ilçeler, alt birimler ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. İştirakleri tarafından seçim işlerini yürütmek üzere oluşturulan Kurulu, Seçim Kurulu Başkanlığı: Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği mucibince üç yılda bir Ocak ayının ilk on günü içinde, Sandık Genel Müdürlüğü tarafından seçimlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Kurulu, Seçmen Listesi: Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip üyeleri ve oy kullanılacak yerleri gösteren listeyi, ifade eder. Delege Sayısı ve Tespiti Madde 3- Delege sayısı 100 dür. Delege adayı olabilmek için en az üç yıl sandık üyeliği şarttır. Delegeler üç yıl için seçilir. Delegelerden istifa eden, ölen, emekli olanların yerini ilk sıradaki yedekleri alır. Yedek delege bulunmaması halinde ise ilgili il en yakın il delegesine bağlanır. Delegeler görevlerini bizzat yaparlar. Delegenin seçildiği il veya illerin dışında bir yere atanması halinde delegeliği kendiliğinden düşer. Bu halde yukarıdaki fıkra hükmüne göre yeni delege belirlenir. Kaç üyeye bir delege seçileceği 31 Aralık tarihi itibariyle Sandıkta kayıtlı üye sayısı 100 e bölünerek bulunur. Sandıkta kayıtlı üye sayısı seçim yapılacak yılın Ocak ayının ilk 10 günü içinde, Sandık kayıtlarından 31 Aralık tarihi itibariyle tespit edilir. Sandık çalışanları delege seçilemezler ve Sandığın Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alamazlar. 1 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

3 Delege Sayısının Tespiti Madde 4- Delege seçimlerinde Türk Telekom A.Ş. nin organizasyon yapısı dikkate alınır. Buna göre; a) Türk Telekom Genel Müdürü Sandık üyesi ise tabii delegedir. b) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışan Sandık üyeleri, Ankara da bulunan Kurum Harici üyeler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin Ankara ve İstanbul daki iştiraklerinde çalışan Sandık üyeleri ile Sandık personeli Türk Telekom Genel Müdürlüğü kapsamındadır. c) Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin iştiraklerinde çalışan Sandık üyelerinden Ankara ve İstanbul dışındaki illerde bulunanlar, bulundukları illerin kapsamında değerlendirilir. d) Ankara dışındaki illerde bulunan Kurum Harici üyeler, bulundukları illerin kapsamındadır, e) Tek başlarına delege çıkarabilecek sayıda üyeye sahip olmayan Bölge illeri, kendi aralarında veya tek başlarına delege çıkarabilen Bölge illeri ile birleştirilir, f) Türk Telekom Genel Müdürlüğü ve bölge İllerinde çalışan Sandık üyelerinin toplam sayısı bir delegeye düşen üye sayısına bölünür, g) Öncelikle bölme işlemi sonucundaki tam sayılar esas alınır. Tam sayıların toplamı, toplam delege sayısı olan 100 e ulaşmamışsa, artan kesirlerin en yüksek olanından başlanılmak suretiyle, her kesir için bir ilave delege hesap edilerek noksan kalan delege sayısı tamamlanıncaya kadar artan kesirler değerlendirilir. Ancak, artan kesirlerin 0,50 nin altında olması halinde değerlendirmeye alınmaz. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yukarıdaki maddelerde belirtilen organizasyon yapısında değişiklik olması durumunda, delegelerin tespitine ilişkin esaslar Sandık Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Delege Seçiminin Üyelere Duyurulması Ve Adaylığa Müracaat Madde 5- Seçim Kurulu Başkanlığı, Sandık Genel Müdürlüğünden alınacak Sandığa kayıtlı üye sayısı üzerinden birimlere düşen delege sayısını bir önceki madde esaslarına göre tespit ederek durumu Sandık Yönetim Kurulu na bildirir ve bir genelge ile de üyelere Sandık Web sayfası üzerinden, ayrıca SMS ile veya elektronik posta adreslerine bilgilendirme göndererek duyurur. Delege adayları, en geç seçim yılının 31 Ocak tarihi, saat e kadar Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı na müracaatlarını yaparlar. Delege adayı olmak isteyen ve şartları uyan her üye, sadece seçmen listesinde kayıtlı olduğu seçim bölgesinden aday olabilir. Delege Seçiminin Ne Zaman Yapılacağı ve Delege Adaylarının Üyelere Duyurulması Madde 6- Delege seçimi seçim yılının Şubat ayında yapılır. Seçim tarihi ile delege seçilmek için başvuranların ad ve adreslerini gösterir, iller itibariyle düzenlenecek listeler seçim tarihinden en az bir hafta önce Seçim Kurulu Başkanlığı nca bir genelge ile üyelerine Sandık Web sayfası üzerinden, ayrıca SMS ile veya elektronik posta adreslerine bilgilendirme göndermek suretiyle duyurulur. Bu duyurunun illerdeki tüm iş yerlerinin ilan tahtasına asılması talep edilir. 2 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

4 Seçim Kurulu Başkanlığı Madde 7- Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği mucibince üç yılda bir Ocak ayının ilk on günü içinde, Sandık Genel Müdürlüğü tarafından seçimlerin yürütülmesi amacıyla Seçim Kurulu Başkanlığı oluşturulur. İlgili Kurul bir başkan ve üç üye olmak üzere toplam 4 kişiden oluşur. Görevleri: a) Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve kâğıdında "Seçim Kurulu Başkanlığı" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve İl Seçim Kurullarına göndermek, b) Seçimlerde kullanılmak amacıyla kâğıdında "Seçim Kurulu Başkanlığı" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar oy pusulası, tutanak, evrak, form ve liste imal ettirmek ve İl Seçim Kurullarına göndermek, c) Delege adaylığına ait itirazlar hakkında kesin karar vermek, d) Bölge ve Genel Müdürlük seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak, e) Bölge ve Genel Müdürlük seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak, f) Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna etki edebilecek ve o seçimin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, alt kurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak, g) Bölge ve Genel Müdürlük seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yayınlamak, h) Yönetmelikle kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. Seçim Kurulu Başkanlığı nın Kararları Madde 8- Bu yönetmelikte bulunmayan hallerde, Seçim Kurulu Başkanlığı nın kararları uygulanır. Seçim Kurulu Başkanlığı, kararlarını salt çoğunlukla verir; oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur. Seçim Kurulu Başkanlığının nihai kararları ile prensip kararları Sandığa ait internet sitesinde, en kısa zamanda yayınlanır. Genel Müdürlük Seçim Kurulu Madde 9 -Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük delege seçim işlerini yürütmek üzere seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Delege adayları bu Kurulda görev alamaz. Görevleri: a) Genel Müdürlük kapsamında seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, b) Genel Müdürlük bünyesinde ve direktörlüklerde sandık kurullarını oluşturmak, c) Genel Müdürlük kapsamındaki sandık kurullarına, oy sandıklarını ve bu Yönetmelikte yazılı diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, 3 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

5 d) Sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak, e) Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları cevaplandırmak, f) Genel Müdürlük kapsamındaki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek, Genel Müdürlük seçim tutanağını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte Seçim Kurulu Başkanlığı na teslim etmek, g) Yönetmelikle kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. Bölge Seçim Kurulu Madde 10- Bölgelerde Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlükleri tarafından seçim işlerini yürütmek üzere seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Delege adayları bu Kurulda görev alamaz. Görevleri a) Bölge seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, b) Seçimlerde kurulacak sandıkların (il seçim kurullarından gelen talepleri de göz önüne alarak) yerlerini belirlemek ve seçim tarihinden en geç 3 gün önce Seçim Kurulu Başkanlığı na bildirmek, c) Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kendilerine tebliğ edilen genelgeleri İl Seçim Kurullarına bildirmek, d) İl seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu yönetmelikte yazılı diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, e) İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek derhal karara bağlamak, f) İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları cevaplandırmak, g) Aday beyanname veya listelerini almak ve ilan etmek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilan etmek, h) Bölgeye bağlı il seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek bölge seçim çevresi için bir tutanak düzenlemek ve bu tutanakları Seçim Kurulu Başkanlığına iletmek, i) Yönetmelikle kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. İl Seçim Kurulları Madde 11 -Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı tek başına delege çıkaramayacak iller, müdürlük düzeyindeki ilçeler, alt birimler ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. İştirakleri tarafından seçim işlerini yürütmek üzere seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Delege adayları bu Kurulda görev alamaz. Görevleri a) İl çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, b) Sandık kurullarını kurmak, c) İl kapsamındaki sandık kurullarına, oy sandıklarını ve bu Yönetmelikte yazılı diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, d) Sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak, 4 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

6 e) Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları cevaplandırmak, f) İl çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek, İl seçim tutanağını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte Bölge Seçim Kuruluna teslim etmek, g) Yönetmelikle kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. Oy Verme Esasları Madde 12- Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. Her üye oyunu kendisi kullanır. Delege seçiminin yapıldığı gün Sandık üyesi olmayan kişiler oy kullanamazlar. Seçim Kurulu Başkanlığı nca oy kullanacak üyelerin listesinin gönderildiği tarihten delege seçimlerinin yapıldığı güne kadar Sandık üyeliğinden ayrılmış kişiler bir yazı ile Genel Müdürlük Seçim Kurulu ve Bölge Seçim Kurullarına bildirilir ve seçmen listesinden çıkarılmaları sağlanır. Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır. Sayımın ne şekilde yapılacağı, oyların geçerliliği, tutanakların nasıl düzenlenmesi gerektiği gibi hususlar Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanacak genelge ile belirlenir ve Genel Kurul Seçim Kurulu ile Bölge Seçim Kurullarına bildirilir. Oy verme günü, saat sekizden on altıya kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on altıya geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler, sandık başkanı tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. Seçim Sonuçlarının Birleştirilmesi ve Denetlenmesi Madde 13- Sandık kurullarından gelen sonuç tutanaklarının, il seçim kurullarınca birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri, açık ve aralıksız olarak yapılır. İl seçim kurulu, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını, geldikçe almakla beraber, aralıksız olarak çalışır ve gelen tutanakları birleştirmeye devam eder. En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, il dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir ve Bölge Seçim Kurulu na gönderilir. Bölge Seçim Kurulları, bölge dâhilindeki il seçim kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirerek sonucu bir tutanakla tespit eder ve Seçim Kurulu Başkanlığı na gönderir. Genel Müdürlük Seçim Kurulu ise, seçim çevresindeki seçim kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirerek sonucu bir tutanakla tespit eder ve Seçim Kurulu Başkanlığı na gönderir. Bu işlemler, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmak şartıyla, Seçim Kurulu Başkanlığı nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında da yapılabilir. İtirazlar Madde 14- Bu Yönetmelikte gösterilen kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı üyeler ve delege adayları itiraz edebilirler. 5 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

7 Bu şekilde yapılacak itirazlarda, her kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. Seçim Kurulu Başkanlığı nın re'sen veya itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir. İtirazların değerlendirilmesinde, Yönetmelik hükümleri, prensip kararları ve teamüller göz önüne alınarak karar verilir. İtirazlarda Usul Madde 15- Sandık kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine, il seçim kuruluna itiraz olunabilir. Bu itirazlar, sandık sonuç tutanağının düzenlenip başkan ve üyeler tarafından imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla, sandık kurulları vasıtasıyla yapılabileceği gibi, oy verme gününden sonraki gün saat 15.00'e kadar doğrudan il seçim kurullarına yazılı olarak yapılabilir. Sandık başı iş ve işlemlerine karşı, il seçim kuruluna itiraz edilebilmesi için, önce sandık kuruluna itirazda bulunulmuş olması şart değildir. İl seçim kurulları, itirazları en geç itirazın yapıldığı tarihten sonraki gün saat 17.00'ye kadar karara bağlar. İtirazı yapan hazır ise, karar kendisine bildirilir; değilse tebliğ edilir. İl seçim kurulları, yukarıda gösterilen itiraz süresi sona ermeden veya süresinde yapılan itirazları inceleyip bir karara bağlamadan önce, il birleştirme tutanağını düzenleyemez. Bu hükme rağmen, bu tutanağın düzenlenmiş olması, üst seçim kurullarına itiraz için Yönetmelikte öngörülen sürelere başlangıç teşkil etmez. İl seçim kurullarının işlemlerine, tedbirlerine, birleştirme tutanaklarına ve sair muamelelerine karşı, işlemi takip eden gün saat ye kadar Bölge Seçim Kurullarına itiraz edilebilir. Bölge seçim kurulları itirazları, iki gün içinde karara bağlar. Genel Müdürlük Seçim Kurulu kapsamında bulunan sandık kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine, Genel Müdürlük seçim kuruluna itiraz olunabilir. İtirazların yapılma usulü ve süreleri ile itirazın sonuçlandırılması işlemlerinde, il sandık kurullarına ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. Genel Müdürlük seçim Kurulu ve Bölge seçim kurullarının işlemlerine, tedbirlerine, birleştirme tutanaklarına ve sair muamelelerine karşı işlemi takip eden gün saat ye kadar Seçim Kurulu Başkanlığı na yazılı olarak itiraz edilebilir. Seçim Kurulu Başkanlığı bu itirazları 2 gün içerisinde inceler ve kesin olarak karara bağlar. Bu kararlar aleyhine hiçbir mercie ve kanun yoluna başvurulamaz. Delegelerin Tespiti Ve Duyurulması Madde 16- Sandığa gönderilen seçim tutanaklarına göre her birimin delegeleri; Sandık Seçim Kurulunca en yüksek oy alandan başlamak suretiyle sıra ile tespit edilir. Oyların eşit alınması halinde Sandık kıdemli üyesi delege seçilmiş sayılır. Delegelerin tespit edilmesinden sonra aldığı oy oranına göre yedekleri seçilir. Seçilen delegelerle, yedekleri Sandık Seçim Kurulunca bir genelge ile 20 gün içerisinde Sandık üyelerine ve ilgililere duyurulur. 6 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

8 İtiraz halinde itiraz konusu Sandık Seçim Kurulunca Seçim Yönetmeliği hükümlerine göre çözümlenir. Asıl delegeler herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrıldığı takdirde, bunların yerine Yönetim Kurulunca Genel Kurul Toplantılarına aynı seçim bölgesinden kazanılan oylama sırasına göre yedek delegeler çağrılır. Asıl delegenin herhangi bir mazereti nedeniyle Genel Kurul Toplantısına katılamaması halinde, yerine yedek delege katılamaz. Genel Kurula Katılan Delegelerin Yol Ve Zaruri Giderleri Madde 17- Genel Kurula katılan delegelerin görev yerlerinden Genel Kurulun yapıldığı yere gidiş ve dönüş yol giderleri ile Genel Kurulun devamı süresince iaşe ve barınma masrafları Sandık bütçesinden ödenir. Masraf karşılığı verilecek yevmiye miktarı, Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilir. Genel Kurul Toplantı Usul Ve Esasları Madde 18- Genel Kurul toplantısı peş peşe en fazla iki günde yapılır. İki günde yapılmasına karar verilen Genel Kurul toplantısında seçimler ikinci gün yapılır. Madde 19- Genel Kurulun açılışını Sandık Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Divan Teşekkülü Madde 20- Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki vereceği Yönetim Kurulu üyesi Divan seçiminin sağlanması amacıyla delegelerin tekliflerini vermeleri için kısa bir süre verir. Verilen süre içinde teklifler toplanır. Verilen süre kesindir uzatılamaz. Sürenin sonunda verilen teklifleri Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesi delegenin oyuna ayrı ayrı sunar. Teklifler içinde en fazla oy alan liste Divan a seçilmiş olur. Madde 21- Divan kendine mahsus yerine alınıp görevine başladıktan sonra, toplantının nihayetine kadar mevzuat dâhilinde, Genel Kurul un sevk ve idaresinden sorumludur. Madde 22- Divan görevine başladıktan sonra ve gündeme geçmeden önce hazirun cetvelini kontrol eder. Toplantı yeter sayısını tespit etmesi halinde Genel Kurul çalışmalarını başlatır. Madde 23- Gündeme başlamadan önce, mevzuat çerçevesinde gündem değişikliği teklifi varsa, değişiklik talebini Genel Kurulun onayına sunar. Çoğunluk oyunu alması halinde gündeme eklenir. Aksi halde dikkate alınmaz. Madde 24- Divan, Genel Kurul da; toplantının huzurunu bozan kişileri güvenlik kuvvetleri vasıtası ile Genel Kurul salonundan çıkarttırabilir. Önlenemeyecek olayların vukuu halinde, delegenin oy çokluğu ile toplantıyı en fazla 15 gün erteleyebilir. Madde 25- Divan; gündemin görüşülüp karara bağlanmasından sonra, Genel Kurul toplantısını kapatır. Kâtip üyelerce tutulan zabıtları imzalayarak üç gün içerisinde yeni seçilen Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim ve Denetim Kurulları ile Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğüne birer nüsha verilir. 7 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

9 Madde 26- Sandığın özel kanunla kurulmuş olması münasebetiyle Genel Kurul toplantılarında Hükümet Komiseri bulundurulması zorunlu değildir. Madde 27- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi raporlarının ibrasında oy kullanamazlar. Madde 28- Genel Kurul da; Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, gizli oy, açık tasnif usulüne göre; diğer bütün seçim ve oylamalar açık oy şeklinde yapılır. Madde 29- Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilmek isteyenler, listeler halinde veya ferdi olarak bir dilekçe ile Genel Kurul Divan Başkanlığı na müracaat ederler. Madde 30- Oy tasnif sonucunda adaylar; müracaat ettikleri kurulun asıl ve yedek üyeliği için aldıkları oy sayısına göre seçilir ve sıralanırlar. Madde 31- Yönetim veya Denetim Kurulu nun asıl veya yedek üyeliği için müracaat edip seçilenlere eşit oy çıkması halinde, oyları eşit olanlar arasında kur a çekilir. Kur a sonucu oy sayım ve tasnif kurulunca tutanakla tespit edilir. Yürürlük Madde 32- İşbu Yönetmelik Sandık Genel Kurulu tarafından kabul edilmesini müteakip yürürlüğe girer. 8 Seçim ve Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 657

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 657 3627 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 298 Kabul Tarihi : 26/4/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/1961 Sayı : 10796 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, oda, borsa ve Birlik organ

Detaylı

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR

AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Kongre Yönetmeliği 241 AK PARTİ KONGRE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ nin tüm teşkilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, oda, borsa ve Birlik organ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, Sigorta Acenteleri

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Đle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar

Detaylı

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gümrük müşavirliği

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER

HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER HÜR DAVA PARTİSİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELER KURULUŞ: MADDE 1: Partinin adı HÜR DAVA PARTİSİ dir. Genel Merkezi Ankara da, kısa adı HÜDA PAR dır. Amblemi ekte sunulduğu şekilde yeşil zemin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 03.04.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21541 KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 03.04.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21541 KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03.04.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21541 KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç Ve Kapsam Amaç Madde 1 - (Değişik: RG-25/01/2000-23944)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ. Madde 2-

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ. Madde 2- ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ ESKİ ŞEKİLİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YENİ ŞEKİLİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Vakfın Adı ve Merkezi Madde 2- Vakfın Adı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28961

Resmî Gazete Sayı : 28961 Resmî Gazete Sayı : 28961 ANA STATÜ Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr GENEL YÖNETMELİK Mayıs 2014 GENEL YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Telekom

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 3119 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 6964 Kabul Tarihi : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/1957 Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 38

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Resmi Gazete Yayımlanma Tarihi : 22.04.2014 Sayısı : 28980 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı