METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 Bülteni Özel Sayı No: 513 * Aralık 2009 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal i Kurultayı Sonuç Bildirgesi Metal i Birliği nde tek yumruk olalım! Metal i Kurultayı kapitalist sistemin krizinin işçi sınıfına ve emekçilere ağır bedeller ödettiği bir dönemde, 22 Kasım günü İstanbul da gerçekleştirildi. Ön hazırlık çalışmaları çeşitli sanayi havzalarında oluşturulan Kurultay Hazırlık Komiteleri tarafından yürütülen aya İzmir, Ankara ve Bursa dan temsili katılımlarla birlikte ağırlığını metal işçilerinin oluşturduğu 200 ü aşkın işçi ve emekçi katıldı. Kurultay hazırlıkları kapsamında Gebze, Kartal, Ümraniye, Topkapı, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenyurt ta birçok işçi toplantısı gerçekleştirildi, sendikalı-sendikasız on binlerce metal işçisine çeşitli araçlarla seslenerek metal işçilerinin öncü birliğinin yaratılması ihtiyacı gündemleştirildi. Yine bunun yanısıra çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar, kapitalist krizin işçi sınıfına etkileri ve sendikal demokrasi başlıklı birçok gündem bu çalışmalar sırasında değerlendirilerek öncü metal işçileri bir araya getirilmeye çalışıldı. Tüm bu ön hazırlık çalışmalarından yansıyan olumlu tepkiler mevcut sorunlara çözümlerin üretilmesi, sendikaların işçi sınıfının mücadele mevzileri olarak yeniden yapılandırılması, metal işkolunda öncü işçi birliğinin yaratılması ve bir mücadele programının/ hattının oluşturulması için Metal i Kurultayı nın önemli bir adım olduğunu göstermiştir. Bu tablonun bir yansıması olarak, ayda Kurultay Hazırlık Komiteleri tarafından hazırlanan 3 tebliğin sunumunun yanısıra 7 direnişten işçiler söz alarak deneyimlerini aktardılar. Ayrıca mücadele programı tartışmaları sırasında söz alan 32 işçi, metal işçilerinin birliği, mücadele ilkeleri ve programı üzerine düşünce ve önerilerini dile getirdi. Onlarca işçinin kürsüden söz hakkını kullandığı ve kararların da bir parçası olduğu Metal i Kurultayı, bu özelliğiyle daha önceki benzer birçok etkinlikten ayrı bir tablo sundu. Kurultayda tartışılan metal işçilerinin mücadele programı taslağına önümüzdeki günlerde ay tartışmaları ışığında son şekli verilecek. Bununla birlikte ayda yapılan tartışmalar ışığında ortaya çıkan sonuçlar genel olarak şu şekildedir: 1- Bir yandan sermaye sınıfının ve onun metal sektöründeki baş temsilcisi MESS in saldırıları, öte yandan ise sendikaların ihanetçi-icazetçi bürokratlar denetiminde tutulması metal işçilerinin mücadelesinin gelişmesinin önündeki en temel engellerdir. Bu engelleri aşmak ise ancak öncülerden başlayarak metal işçilerinin bir çatı altında toplanması ve bu engelleri aşacak bir mücadeleyi yükseltmesi ile mümkündür. Bu çerçevede Metal i Birliği, metal işçilerinin öncü gücü olarak bu mücadeledeki yerini örgütlü bir şekilde almalıdır. 2- Bugüne kadar sanayi havzalarında oluşturulan Kurultay Hazırlık Komiteleri bundan sonra Metal i Birliği nin yerel birimleri olarak çalışmalı, fabrikalarda derinleşen bir faaliyet ile metal işçilerini birlik çatısı altında toplamalı, belli periyotlarla gerçekleştireceği toplantılarda tabanın

2 söz ve karar hakkının güvence altına alındığı bir işleyişi metal işçilerinin mücadelesine hakim kılmalıdır. 3- Bugün metal işçileri ile birlikte tüm işçi sınıfının yaşadığı sorunların temelinde burjuvazinin sınıf egemenliği, kapitalizmin kâr odaklı sınıfsal yapısı yatmaktadır. Metal işçilerinin mücadelesi bu egemenliği hedef almalı, sınıfsız, sömürüsüz bir toplumsal düzen olan sosyalizmi temel bir ilke olarak benimsemelidir. 4- Sermaye sınıfının çok yönlü siyasal, iktisadi, sosyal ve kültürel saldırıları işçi sınıfının çalışma koşullarını ağırlaştırmakta, sınıf bilincini köreltmektedir. Bu çok yönlü saldırılara karşı ekonomik-demokratik ve siyasal mücadele güçlendirilmelidir. 5- Yasal ve icazetçi sınırlar aşılmalı, metal işçilerinin mücadelesi militan bir kanala akıtılmalıdır. Bu çerçevede sermayenin saldırılarına ve sendikal ihanetlere karşı işçi sınıfının devrimci şiddeti örgütlenmelidir. 6 - Metal işçileri işçi sınıfının birleşik hareketinin yaratılması için üzerine düşen rolü oynamalı, sınıfın diğer bölükleri ile eylemli dayanışma içerisinde olmalıdır. Diğer ezilen kesimlerin sorunlarına sahip çıkılmalı, işçi sınıfının uluslarlarası birliğinin yaratılması için çaba harcanmalıdır. 7- Sendikal bürokrasinin denetimine terkedilen sendikal yönetimler fabrikalardan başlatılacak mücadele ile adım adım geri alınmalı, sendikal bürokrasi sendikalardan temizlenmelidir. Bu çerçevede sendikal demokrasinin işletilmesi sendikal alan çalışmasında özel bir önem taşımaktadır. 9- TİS ve grev başta olmak üzere metal işçilerinin mücadelesinin gelişme kanalları etkin bir şekilde değerlendirilmelidir. Mevzi direnişler, birleşik direnişin yaratılması hedefiyle ele alınmalıdır. 10- Kapitalist sistemin krizinin işçi sınıfına fatura edilmesine karşı kararlı bir mücadele yürütülmeli, ağırlaşan çalışma ve yaşam koşulları mücadelenin temel bir gündemi olabilmelidir. En genel hatlarıyla ifade ettiğimiz bu değerlendirmeler önümüzdeki günlerde Metal i Birliği nin mücadele programı olarak bir kez daha kamuoyuna duyurulacaktır. Ancak bugünden söylenebilecek olan metal işçilerinin artık sermaye sınıfının saldırılarına ve sendikal ihanetlere karşı yalnız ve çaresiz olmadığıdır. Metal i Birliği artık metal işçilerinin mücadele mevzisi olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Metal i Birliği 2 Aralık METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal i Kurultayı toplandı! kuru t İşç kuru an le an le Metal i Kurultayı 22 Kasım günü tartışmalara geçildi. Önce programı tan bir İstanbul da Su Gösteri Sanatları Sahnesi nde konuşma ile bu bölüm açıldı. Ardından 4 bölüm gerçekleştirildi. halinde hazırlanan mücadele programı taslağı üzerine tartışmalar başladı. İstanbul un 6 sanayi havzasından 200 aşkın işçinin buluştuğu aya ayrıca İzmir, Mücadele programının tartışıldığı bu Bursa ve Ankara dan da temsili katılımlar oldu. bölümde toplam 32 işçi söz alarak program tartışmalarına katıldı, aya ve sınıf Yapılan açılış konuşmasında kapitalizmin mücadelesine ilişkin duygu ve düşüncelerini insanlığa ve metal işçilerine dayattığı yıkım ifade etti. Bu tartışmalar sırasında mevcut tılarak bu yıkıma karşı mücadelenin önemine değinildi. Sendikal çetelerin ve iradesiz program taslağına ilişkin çeşitli öneriler dile sendikal yışların mücadelenin önünde engel getirilirken taslakta yer almayan 10 u aşkın öneri de yine katılımcılar tarafından öneri olarak olduğu vurgulanarak öncü metal işçilerinin bu gidişi değiştirmek için birleşmelerinin öneminin sunuldu. altı çizildi. Kurultayın bu yönde atılmış bir adım Bu bölümün en çok tartışılan başlıkları, olduğu belirtildi. sendikaların tablosu, taban örgütlenmesi ve fiili-meşru mücadele sorunuydu. Yine ayla Açılış konuşmasının ardından divan birlikte ilan edilen Metal i Birliği nin oluşturularak ay programına geçildi. öncü metal işçilerini birleştiren bir mevzi Programda ilk olarak ay ön hazırlık olacağı da bu tartışmalar sırasında ifade edildi. sürecinde yerel hazırlık komitelerinde yapılan Ayrıca 3 tekstil işçisi ve 2 liseli bu bölümde tartışmaların ürünü olan tebliğler sunuldu. konuşarak program taslağı üzerine düşüncelerini Sunulan tebliğler; Metal işkolunda durum, ifade ettiler, kendi deneyimlerini aktardılar. Metal işkolunda örgütlülüğün durumu ve Emekçi Kadın Komisyonları çarpıcı örnekler Metal işçilerinin mücadele deneyimi ve ve somut önermeler içeren tebliğlerini sunarken birikimi başlıklarını taşıyordu. Sosyalist Kamu Emekçileri de Metal i Direnişçi işçiler konuştu Kurultayı nı selamladı, 25 Kasım grevine çağrı Tebliğ sunumlarının ardından direnişçi yaptı. Kolluk güçlerince infaz edilen devrimci işçiler konuştu. Sinter Metal direnişi işçi Alaattin Karadağ a ilişkin yapılan vurgular ve Asemat grevi adına gerçekleştirilen da bu bölümde yapılan bir dizi konuşmada yer konuşmalarda bir yıla yakın bir süredir devam aldı. eden mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceği Sendikalı, sendikasız birçok işçinin söz vurgulandı. Entes direnişçisi Gülistan aldığı bu bölüm ayın en canlı ve verimli Kobatan ise işten atılma sürecinden başlayarak bölümüydü. Yapılan tüm tartışmalarda sermaye direniş sürecini aktardı. Kendisinin de ay düzenine, sendikal ihanet çetelerine öfke hazırlık komitelerinde yer aldığını ifade eden yansıyor, metal işçilerinin mücadele birliğinin Kobatan, sermaye sınıfına karşı mücadelede nasıl yaratılacağı üzerine düşünceler öne örgütlü duruşun önemini vurguladı. çıkıyordu. Kurultay boyunca ilgi neredeyse Metal işçilerinin dışında halen direnişlerini hiç azalmazken hemen hemen tüm konuşmalar sürdüren Esenyurt Belediye işçileri ve kitle tarafından alkış ve slogrla coşkuyla Karahan Tekstil işçisi de ayın söz alarak karşılandı. sınıfın birleşik mücadelesinin altını çizdiler. Yapılan kapanış konuşmasıyla ay Halen devam etmekte olan bu direnişler dışında sonlandırıldı. Konuşmada bir kez daha Metal Sinter Metal ile aynı gün direnişe geçen Gürsaş i Birliği nin rolü ve misyonu tıldı. işçileri ve Desa direnişçisi Emine Arslan da bu Kurultay Hazırlık Komiteleri nin bundan sonra bölümde konuştular. Metal i Birliği nin yerel ayakları olarak Mücadele programı üzerine çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak iki hafta içinde yerel toplantıların gerçekleştirileceği, canlı tartışmalar buralardan seçilen temsilcilerden oluşacak Kurultayın ikinci bölümü gelen destek yürütmenin ise yapılan tartışmalar ışığında mesajlarının okunması ile başladı. Destek program taslağına son şeklinin vereceği ifade mesajlarının okunmasının ardından Kurultay a edildi. sunulan mücadele programı taslağı üzerine Artık Metal i Birliği var!

3 ler ayı tıyor... ayı tıyor... le tıyor... ayı tıyor... ayı t ayı tıyor... ayı tıyor... a ayı tıyor... ayı tıyor... İ ltayı tıyor... ayı tıyor... kurul ıyor... ayı tıyor... ayı tıy iler ayı tıyor... ayı tıyor... l Ekonomik kriz biz işçilerin üzerine her geçen gün daha ağır yükler Kurultayın en heyecanlı bölümü 2. bölümüydü. ltayı tıyor... ayı tıyor... kurul yüklediği, buna rağmen de sendikalarımızın son derece geri tutumlar Bu bölümde Metal i Birliği Program Taslağı nı içerisine girdiği bu dönemde öncü bir çaba ile ortaya konan Metal tartıştık. Bu bölümün en sevindirici yönlerinden latıyor... ayı tıyor... ayı anl i Birliği iradesini son derece mlı bulduğumu belirtmek isterim. birisi işçilerin kürsüye çıkıp konuşmak için adeta Kurultayın biz işçilere sorunlarımızla nasıl mücadele edeceğimiz konusunda birbirleriyle yarışmalarıydı. Akşam ayın bitimine r ayı tıyor... ayı tıyor... yön gösterici olduğuna inanıyorum. kadar ki süre konuşmak isteyenlere yetmemişti. Bu latıyor... Kurultayda gerek sunumlarda, gerek ayı işçi arkadaşların sorunlarını bölümde 32 işçi kürsüye çıkıp hem genel sorunlardan tıyor... ayı anl paylaşmalarında ve gerekse çözümü tartışmalarında, bir şeyler yapmak ve hem de Program Taslağı üzerinden düşünce ve r ayı isteyen insrın coşkusunu tıyor... ve kararlılığını gördüm. Bu bana da umut oldu. önerilerini ifade ettiler. Bugüne kadar katıldığım ayı etkinlikler içerisinde tıyor... bu yönüyle en hareketli olanıydı. Fabrikalarında direnen işçi arkadaşlarımız konuşmalarıyla bizlere ışık tıyor... tuttular. Kurultay bir kez daha bizlere ayı sorunlarımızın ortak tıyor... olduğunu, üreten Kurultayda tartışılan ayı düşünceler oldukça ilginç ve t ama aynı sömürü ortamında yaşayan, aynı sınıfın parçası olduğumuzu çeşitliydi. Bu önemli bir başarıdır bence. Yüzlerce ayı hatırlattı tıyor... ve ortak mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ayı gösterdi. tıyor... işçinin bir araya gelip kendi mücadele programlarını a tartışmaları tam bir işçi demokrasisi örneğidir. ler ayı tıyor... ayı Kurultayın asıl başarısı tıyor... Metal i Birliği nin Bizim bizden başka dostumuz yok. Sermayenin ve onun işbirlikçilerinin le ete-kemiğe bürünmesi ve önüne koyduğu işleri hayata kar hırsına karşı, biz de mücadelemizi üretim alrına taşımalı, onlara tıyor... ayı tıyor... geçirmesi olacaktır. Kurultay ayı bu iradenin olduğunu gereken yanıtı fabrikalarımızda ve bölgelerimizde örgütlenerek vermeliyiz. t göstermiştir. Sonuçta gücünü işçi sınıfının tarihsel Kurultayın bu mücadelede bize yeni ufuklar kazandırdığına inanıyor ve ayı tıyor... ayı tıyor... haklılığından almaktadır. Burada asıl iş mücadele ayın tüm kararlarının bir parçası ve örgütleyicisi olarak üzerime düşen a programını hayata geçirecek biz metal işçilerine her şeyi yapacağımı buradan bir kez daha ifade ediyorum. ler ayı tıyor... ayı düşüyor. Aylardır emeği tıyor... geçen herkese teşekkür le Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz! ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Bu bilinçle tıyor... Yaşasın Metal i Birliği! ayı tıyor... mücadeleye devam... ayı t Gebze den Çelik-İş üyesi bir işçi Çiğli den bir metal işçisi ayı tıyor... ayı tıyor... a ler ayı tıyor... ayı tıyor... le tıyor... ayı tıyor... ayı t ayı tıyor... ayı tıyor... a Merhaba, Bizlerin yaşam koşullarının daha da Ben Kartal da bir fabrikada çalışan ler ayı tıyor... ayı tıyor... le Ben 11 aydır grevde olan Asemat tan kötüye gittiği, patronların kendi karları Birleşik Metal üyesi bir işçiyim. Aynı tıyor... bir işçiyim. 22 Kasım da İstanbul da için her geçen gün daha fazla kanımızı zamanda bir kaç yıldır işçilerin haklarını ayı tıyor... ayı t düzenlenen Metal i Kurultayı na emdiği şu günlerde, toplanan Metal savunabilmeleri için örgütlü mücadeleye katıldım. Böyle bir etkinliğe ilk defa i Kurultayı nın ortaya koyduğu girmeleri gerektiğini düşünerek çalışma ayı tıyor... ayı tıyor... a katılmış oldum. irade ve çabayı tebrik ediyorum. yürütüyorum. Kurultay içerik olarak güzel geçti. Kurultayın sonucunda oluşan Metal Yaklaşık altı aydır Kartal havzasında ler ayı tıyor... ayı tıyor... le Ama daha kalabalık olması ve metal i Birliği nin tek yumruk metal işçilerini bir araya getirebilmek işçilerinin daha çok ilgi göstermesi olmamıza vesile olacağına inanıyorum. için ay çalışması yürüttük ve tıyor... gerektiğinin altını çizmek istiyorum. ayı Evet tıyor... Metal i Kurultayı sonunda ayı da başardık. Büyük emekle t Burada işçi önderlerine gerçekten öncü işçilerin çabasıyla gerçekleşti. gerçekleşen ayın sağlam ve ayı çok tıyor... büyük bir iş ve büyük bir görev Kurultay, ayı kendi gücünden habersiz tıyor... doygun geçtiğini düşüyorum. Kurultayda a konuşma yapan tüm arkadaşlar Metal düşüyor. Bu da şunu gerektiriyor; işçi olan, örgütsüz ve dağınık metal ler ayı önderlerinin daha çok çalışması, tıyor... işçileri işçilerinin neler yapacağını bize ayı i tıyor... Birliği ne neden ihtiyaç le olduğunu doğru biçimde ortaya daha çok bilinçlendirmesi, işçi sınıfının gösterdi. Kurultay, istersek hayatı koydular. Kurultayın ikinci bölümünde tıyor... tarihini daha iyi tabilmesi gerekiyor. ayı nasıl durduracağımızı, tıyor... dünyayı nasıl ayı t yapılan program tartışmalarında birçok Bu arada Türk Metal üyesi işçilerinin güzelleştireceğimizi bize fark ettirdi. yeni madde eklendi. ayı ve tıyor... diğer iş kollarından işçilerin İzmir den ayı gelen demir-çelik işçisi tıyor... a katılmaları biz metal işçilerini daha çok Artık Metal i Birliği var. Ama arkadaş konuşmasında bir çukur ler ayı onurlandırdı. henüz yolun başındayız. Önemli olan tıyor... kazın içine bütün patronları koyun, ayı bu birliği tıyor... geniş kitlelere ulaştırarak le Kurultayla birlikte kurulan Metal bizler de içine bir kere tükürelim, yaşatabilmektir. Ben buradan bir kez tıyor... i Birliği biz metal işçilerine ayı onları tükürüğümüzle tıyor... boğarız daha tüm ayı işçi kardeşlerimizi birliğimize t güç kattı. Şimdi aldığımız bu güçle ifadesini kullanmıştı. Bu kadar basit çağırıyorum. ayı mücadelemizi tıyor... sürdüreceğiz. aslında. ayı Gücümüzün farkına varalım, tıyor... Yaşasın Metal i Birliği! a Kahrolsun faşizm, yaşasın işçilerin örgütlenelim. Metal i Birliği ler ayı birliği! çatısı altında toplanalım! Yaşasın mücadelemiz! tıyor... ayı tıyor... le Bir Asemat işçisi Ümraniye den bir metal işçisi Birleşik Metal üyesi bir işçi tıyor... ayı tıyor... ayı t ayı tıyor... ayı tıyor... METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ a 3 Kurultay bizleri birleştiren bir araç oldu Metal i Birliği bize güç kattı Birlik çatısı altında toplanalım! Heyecanlı bir aydı! Tüm işçi kardeşlerimi birliğimize çağırıyorum

4 Metal işçileri ay kürsüsünde birliğini ve mücadelesini tartıştı... Entes direnişçisi Gülistan Kobatan: Belki ben taleplerimi henüz kazanamadım ama şimdiden direnişin birçok kazanımı oldu. Fabrikada yıllardır işçi sağlığı ile ilgili olarak alınmayan önlemler direnişten sonra alınmaya başlandı. En önemlisi 6 ayı aşkın süredir Entes patronu işçi atamıyor. Bu da direnişimin amacına hizmet ettiğini göstermektedir... Bu direniş bana yaşamanın direnmek olduğunu, hem de kadın bir işçi olarak kadınları özgürleştiren asıl şeyin mücadele olduğunu öğretti. O yüzden tüm saldırılar karşısından hukuki mücadelenin yanında fiili meşru ve militan bir mücadelenin şart olduğunu, işgal, grev ve direnişin bizim için vazgeçilmez olduğunu öğrendim... Çiğli Platformu ndan bir metal işçisi: Artık bu mücadele militşmalıdır. Bugüne kadar metal işçiler hep savunmada. Biz niye daha fazlasını istemeyelim. Biz niye onun verdiği ile yetinelim... Bu sendikacıların hepsinin gitmesi gerekiyor. Bizim bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan biraz daha fazla militanlık. Bu insra daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. İşverenlere, kapitalistlere, onlarla iyi geçinenlere. Biz bu insanlıktan nasibini almamış aşağılıklara katlanmak zorunda değiliz, sırtımızda taşımak zorunda değiliz, beslemek zorunda değiliz. Bizim yapacağımız bu kadar basitken önümüzde bunu başarmak için örgütlenme gibi oldukça zor bir görev duruyor. Ve biz bunu yapacağımızı düşünüyoruz... Asemat işçisi: Böyle bir ayın oluşması bizleri heyecndırıyor. Bir şeyler yapılıyor. Duyarlı insrın olduğunu, bir şeylerin yapılacağına umudumuz var. Bu tür şeyleri görmek coşkumuzu arttırıyor. Bundan sonra da destek olacağız içerisinde yer alacağız, elimizden geldiği kadar... Grevimizin başlarında, üçüncü ayında falan içeride makineler çalışmaya başladı. Adam mesela matkapçı ama preste çalışıyor, mesela presçi ama forkliftte çalışıyor. Ama makineler çalışıyor. Sendika bize demişti greve çıkarken sizin makinenizi asla sizden başka kimse çalıştıramaz diye. Biz işte makineler çalışıyor, gelin eylem yapalım, müdahale edelim dedik işçiler olarak. Gittik toplandık. Böyle kendiliğinden oluşan içgüdüsel bir coşku vardı orada. İşverene karşı bizi sömürene karşı böyle bir kin herkeste vardır. Düşmanının artık kokusundan mı nesindense tanıyor. Bir anda bir öfke boşalması oldu. İçeriye giren dışarı çıkan araçlara saldırılar oldu. Birkaç kişi gözaltına alındı. Sendikadan başkr geldiler. Arkadaşlar işte yapmayın etmeyin biz yasal süreci başlattık. Noter gelecek tutanak tutulacak falan filan. Yani o coşkuyu o öfkeyi yerle bir ettiler, yönlendiremediler. Ondan sonra müfettişler geldi. İşte bir grup iniyorlar resmi arabalardan; takım elbiseli adamlar. Çıkarken işverenle kol kola çıkıyorlar. Onun tuttuğu tutanak zaten kime hizmet ettiği belli. Onun bize ne faydası olabilir. Yasalar kesinlikle bizim yanımızda değil. Bize fiili militan bir tutum gerekiyor... Çelik iş üyesi bir işçi: Konuştuklarımıza bakılırsa işyerlerinde yaşadığımız sorunlar hep benzer sorunlar. Ekonomik krizin getirdiklerini hep beraber yaşıyoruz. Kapitalizm açlıklar yoksulluklar üretiyor. Şimdi bu düzen var oldukça bu böyle sürecek. Sendikaları tartışıyoruz. Gerçekten bağlı bulunduğumuz sendikalar sanki örgütlü oldukları işyerlerinin patronluğunu yapar gibi, krizi nasıl en az zararla atlatırız hesabını yapıyorlar. Sendika bürokrasinin üzerine çöreklenmiş bir devlet baskısı varken, patronların istediği gibi bir sendikal yapı ortada duruyorken işyeri komitelerinin önemi ortaya çıkıyor... GOP tan bir işçi: Normal bir insanı sınıf bilinçli bir işçiden ayıran özellik kendi konumunun emek ve sermaye çelişkisini sömürüldüğünü masıdır. Sömürüye dur demek gerektiğini masıdır. Bunu ise birliklerde platformlarda çalışarak güçlendirebiliriz. Sanayi havzalarında kuracağımız platformlarla, hem içeriden hem dışarıdan yürüteceğimiz çalışmalarla örgütlenmelerimizi çoğaltabiliriz... Türk Metal üyesi bir işçi: Türk Metal üyesi bir işçiyim. Biz sendikamızdan hiç memnun değiliz. Dediğiniz gibi çeteci bir yapıları var. Bizleri tehdit ediyorlar. İşveren bizi tehdit ediyor. Onlar da işverenle birlik oldukları için bizim gözümüzü korkutuyorlar. Birleşik Metal i bize işçileri ortada bıraktı diyerek karalıyorlar. Fabrikanın kapısına gelip işverenle kahvelerini içip geri gidiyorlar. yi dinlemiş dinlememiş onların umurlarında değil. Bunu değiştirmek için arkadaşlarımıza tabilmeliyiz, komiteler kurmalıyız... DESA direnişçisi Emine Aslan: 352 gün direndik ve direnirken karşılaşmadığımız kötü hiçbir şey kalmadı; hem patron tarafından hem devletin güvenlik güçleri tarafından. Bu güvenlik güçlerini kim getiriyor oraya patron getiriyor. O zannediyor ki orada direnen bir kişi ve korkacak. Hâlbuki kendisi korkuyor. Kendisi korktuğu için getiriyor. Bir kişiye 6 otobüs çevik kuvvet gelir mi? Geliyor. Ve işte o kadar çok korkuyorlar. Önce yasaları değiştirmemiz azım. Çünkü yasalarda çok boşluk var. Davayı kazandığım halde işe dönemiyorum. Bu yasaların değişmesi için de biz işçi emekçiler el birliği olup meydra dökülüp Haziran daki işçi arkadaşlarımızın yaptığını yapmalıyız ki haklarımızı alalım... Esenyurt tan bir metal işçisi: sınıfı kendi mücadelesine yabancılaşmış. Bu çok önemli bir sorun. Yani grev, işgal ve direniş bu sınıfın yarattığı bir değerdir. Burjuvazi bu değerleri unutturmuş sınıfa. Biz işgali grevi direnişi bu sınıfın gündemine sokmak zorundayız. Ama nasıl sokacağız. Yaşatarak sokacağız. Şimdi Metal i Birliği oluşuyor, bu ne demektir? Bu gelişecek olan sınıf hareketine müdahale edebilmek, yön verebilmektir. Metal i Birliği bu görevi yapacak. Bunu nasıl yapacaktır? Ne kadar işçilerle bağı var, ne kadar fabrikayla bağı var. O işçilerle kurduğu ilişki ne kadar güçlü. Bunu düşünerek adımlarımızı atmalıyız. Biz işçi sınıfının yarattığı değerleri bu sınıfa hatırlatmak zorundayız. Bugün ufak tefek direnişler var bizleri mutlu ediyor. Umutlandırıyor. O direnişler burjuvaziye korku salıyordu. Kolay değil. K yaratılan değerler kolay yok olmaz. Bugün genç kuşak bunu unutmuş olabilir ama içinde bunu gören bilen işçiler var... 4 METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

5 Topkapı dan bir metal işçisi: Mücadele düzeyinizi ufkunuz belirler. Eğer siz kapitalizmi aşan bir ufka sahip değilseniz ne militan bir mücadele yürütebilirseniz, ne de sonuca ulaşabilirsiniz. Ne de tabanı uyandıran ve tabanı harekete geçiren bir süreç işletebilirsiniz. Kazanıp kazandıracağız ifadesi Türk Metal Sendikası nın ana desturudur. Hep bunu ilke edinmiş bir sendikadır. Hep bunu söyler. Pratiği de buna göre şekillenir. Fakat metal işçilerinin hiçbir zaman bu yışla kazandığı görülmemiştir. Mesela kriz dönemine bakalım. Birleşik Metal in belki bir pratiği vardı. Bir dönem militan işgallerle yürüyen bir süreç işletti. Sonuçta eğer siz kapitalizmi aşan bir ufka sahip değilseniz sonuçta gelip eldekini korumaya dönüyorsunuz. Ya da fedakârlığın bir kısmını biz üstlenelim diyorsunuz. Ama kapitalizmi aşan bir ufkunuz olsa krizin faturasını, işten atmaları meşru görmezsiniz. Krizin faturasını beraber ödeyelim demezsiniz. Doğal olarak böyle bir perspektifle hareket ettiğinizde de ona göre bir mücadele enerjisi ortaya koyarsınız... Böyle bir yışa ufka sahip değilseniz getirip her şeyi sendikal mekanizmalar içerisinde boğarsınız. Bir yerden sonra her şeyi koltuğunuzu korumaya bağlarsınız. Fakat eğer kapitalizmi aşan bir ufka sahipseniz koltuğu düşünmezsiniz. Sizin için esas olan sınıfın çıkarlarıdır, sınıfın sonuca ulaşmasıdır. Sınıfın sömürüyü sınırlamasıdır ve esas olarak ta sömürü düzenini ortadan kaldırmasıdır... Aliağa dan bir metal işçisi: Döküm işinde çalışan işçileriz biz. İşyerinde Türk Metal örgütlü. Bence bizim için en acil ihtiyaç fabrika komitelerinin oluşturulmasıdır. Komiteler üzerinden mücadele edersek ancak yaptığımız işlerden sonuç alabiliriz. Sendikaların durumu ise zaten ortada. in büyük çoğunluğu da zaten sendikalara güvenmiyorlar. Bu güvensizliği kırmak gerekiyor. Sendikalardaki bu yıpranmayı çözecek olan ise devrimci işçilerdir. Örgütlenme konusunda söz yetki kararın kesinlikle işçilerde olması gerekiyor. Eğer biz söz yetki karar hakkımızı kullanamazsak başımızda olan ihanetçiler bizi hemen satacaklardır. Eğer bugün direnişler bir yıldır hala çözülemeden sürüyorsa bunu vebali maalesef bizdedir. Denetim eğer bizde değilse sonuç böyle oluyor. Bu özellikle Türk Metal de böyle. patrondan çok sendikadan korkuyor... Kartal dan bir metal işçisi: Metal i Birliği ni var edebilmeliyiz. Metal i Birliği bugün ekmek gibi tuz gibi bir ihtiyaç olduğunu, yaşamsal bir noktada durduğunu göstermektedir. Çünkü metal işçilerini bir sendikal ihanet tablosu bekliyor, çünkü metal işçilerini düzenin zoru baskısı bekliyor. Öyleyse böyle bir tabloda metal işçilerinin kendi birliğini kurması, kendi birliğini yükseltmesi, bu bayrak altında sermayeye, kendi içindeki uzlaşmacı ihanetçi yışlara karşı mücadele edebilmesi hayati bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor. Bu sermayeye karşı bir başkaldırıdır. Sermaye yüzyıllardır işçi sınıfını bir savaşa davet etti, işçi sınıfı yüzyıllardır çeşitli biçimlerde bu savaşa girdi. Ancak bugün Metal i Birliği zemini ile birlikte biz de bu savaş çağrısına yanıt verebilmek durumundayız. Savaş çağrıları kabulümüzdür. Hak ettikleri yanıtı vereceğiz... Ümraniye den bir elektronik işçisi: Bizim yapmamız gereken fiili meşru mücadeleyi ön plana çıkarmaktır. Bizi korumayanı biz de sahiplenmemeliyiz. Buna bir örnek vermek istiyorum. Demirdöküm grevinde polis geliyor grevi kırmak için. Polisi demir levyelerle dövüyorlar. Arkasında jandarma geliyor onu da dövüyorlar. Arkasından tanklarla geliyorlar. 3 işçi ölüyor ama orada sendikal mücadele kazanılıyor. Gerçek örgütlülük Demirdöküm işçilerinin yapmış olduğu örgütlülüktür... İMES ten bir işçi: Sendikalar bütçelerinden belirli bir miktar grev ve direniş fonu olarak ayırsın denmiş. Ama bizim bir gerçeği görmemiz gerekiyor. Toplantı başladığından beri sendika bürokratlarından sendika ağalarından bahsedip duruyoruz. Sendikaların nerden nasıl çıktığına dair hepimizin fikri var. Dayanışma sandığından çıkmıştır. mücadele etmek için dayanışma sandıklarını kurmuştur, oralardan çıkarmıştır sendikaları. Bugün sendikalar bu haliyle hangi direnişe maddi olanak sağlayabilir ki? Bizim bugünden kendi aramızda bir dayanışma fonu oluşturmamız lazım. Metal i Birliği nin önüne böyle bir hedefi de koymamız lazım. Bu iş çünkü tek başına sendikalara bırakılacak bir iş değil. Aynı zamanda biz mücadeleyi büyütürken metal işçilerini bir araya getirirken kendi dayanışma ağımızı da örmemiz gerekiyor... Esenyurt tan bir kadın işçi: Buradan işçi kardeşlerime, özelde ise işçi kadınlara seslenmek istiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeye göz yummasınlar. Biz bir olduğumuz sürece varız. Kadın işçiler olarak kendimizi geliştirmek, sessiz kalmamak, bilinçlenmek gerektiğini düşünüyorum. Ve her zaman şunu bilmek gerekiyor ki biz bir kişi olduğumuzda bile birçok şey yapabiliriz. Birlerden milyonlar da doğar... Türk Metal üyesi bir işçi: Şimdi uzlaşma diyalog çağdaş insan modeli olarak sunuluyor ya biz çağdaş olmayalım arkadaşlar zorba olalım biraz da. Bize medeniyetsiz insan desinler. Sendikacı orada benim aidatlarımı yiyip bir sorun olduğunda bakmıyor arkasını dönüp gidiyorsa orada biz zorba olalım. Ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım. Biz mesela işten atılmadan önce Asemat la aynı patronun fabrikasında çalışıyorduk. Gebze deki fabrikasında çalışıyorduk biz. Orada Türk Metal örgütlüydü. İmzalanan bir TİS var ama adam ona bile uymuyor. 4-5 taksitte maaş veriyor. Bir yerden sonra sıktı artık. İnsr borç harç. Bir şeyleri başlatalım dedik. Toplantılar yaptık. İşyerinde eylem mi yapılacak onu yapalım. Sendika mı değiştirilecek onu yapalım. Ama bir an önce yapalım yani. Çünkü biliyoruz bu iş çok uzadığı takdirde bizi atacaklar bir şekilde. En azından boşa gitmemiş olalım. Asemat üzerinden tmamın sebebi, şu: Arkadaşlar direnişteler ve o direnişin durumunun nedeni biziz arkadaşlar. Bizim üzerimizdedir onun günahı. Biz sahip çıkmış olsaydık, ulaşabilmiş olsaydık durum farklı olurdu. Biz işten atıldıktan sonra ayıldık ama ben orada da bir şeyin kopacağını biliyordum. Orada da huzursuzluklar olduğunu öğrendim ama ulaşamadık. Biz Asemat la bir arada olabilseydik, bir mücadele programı etrafında kenetlenmiş olsaydık çok daha farklı şeyler yapabilirdik. Bu tabi bizim eksikliğimiz. Biz demek ki halen daha sorunları kendi işyerlerimizden menkul görüyoruz. Artık bu bakışı değiştirmemiz gerekiyor... Birleşik Metal üyesi bir işçi: Sendika orada tutunabilmek oranın örgütlü olmasını sağlayabilmek için işçilerin dişe diş mücadelesini örgütleyemiyor. Sadece yetkilerini korumak için geri adım üzerine geri adım atıyorlar. Öncüleri de devre dışı bırakmak için birçok yol deniyorlar. Baş temsilci bizim arkamızdan insra bunlar terörist vb. sözler sarf ediyordu. Aynı temsilci bizim yanımıza geldiğinde ise biz aleviyiz Kürt üz birbirimizi kollamalıyız diyordu. Ama biz bunların hepsine karşı mücadele ettik... Bugün ben örgütlü olmasaydım bunları yapabilir miydim? Gerçekten sendikalı olsun sendikasız olsun Metal i Birliği çatısı altında bir araya gelip mücadeleyi örgütleyebilmeliyiz. Metal i Birliği ile metal sektörünün yoğun olduğu sanayi bölgelerinde dışarıdan doğru da seslenebilmeli, müdahale edebilmeliyiz... Eski demirdöküm grevcisi: Örgütlenme uzun vadeli bir iş. Sosyal ilişkilere inmeniz lazım. Onla kahveye gitmeniz lazım top oynamanız lazım. Onların sorunlarıyla ilgilenmeniz lazım. İnsrın içine gireceksin emek harcayacaksın. Emek harcandıktan sonra yapılamayacak şey yok... METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 5

6 Netaş grevinin 23. yılında MESS önündeydik... Netaş grevi bundan tam 23 yıl önce 12 Eylül karanlığına karşı grev yapılamaz denen bir dönemde gerçekleşmiş, 12 Eylül karanlığını yırtarak işçi sınıfının mücadelesinin her türlü engeli aşacağını dosta düşmana göstermişti. Netaş grevi aynı zamanda 89 bahar eylemlerinin de ilk kıvılcımı olmuştu. Bizler de bu önemli grevi unutmadığımızı göstermek, metal işçilerinin mücadele geleneğini birlik iradesi ile büyüteceğimizi bir kez daha haykırmak için ayımızın 4 gün öncesinde MESS önündeydik. Metal işçilerinin boynunda 50 yıldır asılı duran MESS prangasına karşı gerçekleştirdiğimiz eylemde metal işçilerinin mücadele birikimini daha da ileriye taşımak için adımlarımızı sıklaştırdığımızı dile getirdik. Sömürüye ve zorbalığa boyun eğmeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, ne sermayenin saldırılarının ne de sendikal ihanet çetelerinin bu mücadeleye engel olamayacağını söyledik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Netaş, Profilo, Demirdöküm gibi şanlı direnişlere imza atan metal işçilerinin mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Ve bu mücadelede artık çok daha güçlüyüz. Çünkü artık Metal i Birliği var. Sinter Metal işçilerine saldırı... Yaklaşık 11 aydır direnişlerini sürdüren Sinter Metal işçileri işe iade davalarının Mart a ertelenmesinin ardından mahkemelerinin sürekli olarak ertelenmesine karşı duydukları öfkeyi Böyle adalet istemiyoruz, Geç kalınmış adalet, adalet değildir, Adalet yoksa barış da yok, Direne direne kazanacağız slogrıyla dile getirmişlerdi. Yasaların hiçbir zaman işçiler için işlemediğini, patronları korumak için bu yasaların çıktığını ve hakimlerin de bu yönde kararlar aldıklarını söyleyen işçiler buna karşılık bugün bir kez daha direniş alanında yerlerini aldılar. Sabah işe giriş saatinde Sinter Metal fabrikası önündeki direniş alanında toplanan işçiler fabrika müdürü İlker Öztürk ü görmeleri üzerine tepkilerini ortaya koydular. Bunun üzerine İlker Öztürk bir süre sonra kapıdan yanında patron yalakalarıyla birlikte çıktı. Yaklaşık 10 kişilik bir grup direnişçi işçilerin üzerine yürüdü. Hızını alamayan faşist yönetim ve yalakalarının saldırısı müdürün belindeki silahı işçilere gösterip tehdit etmesiyle had safhaya ulaştı. Bu sırada direnişçi işçilerle bu güruh arasında bir arbede yaşandı. Direnişçi işçilerden biri Adaletten aldığımız darbe yetmiyormuş gibi şimdi de faşistler saldırdı şeklinde olayla ilgili düşüncelerini ifade etti. Kendi çıkarları için işçilerin hak arama mücadelelerinin hiçbir türlüsüne katlanamayan ve bunun önüne geçmek için işçi kanı dökmekten geri duymayan faşist sermayedarlar Sinter Metal fabrikasında bir kez daha kirli yüzünü göstermiştir. Ne Sinter Metal patronu ne de onun gibi işçileri kendi çarkları arasında öğütmeye çalışan sermaye sınıfı hiçbir biçimde sınıf mücadelesini engelleyemeyecektir. e kalkan eller bir gün mutlaka kırılacaktır! OSB-İMES i Derneği Entes te mücadele kararlılığı Direnişinde 200. günü geride bırakan Gülistan Kobatan için 11 Aralık günü OSİM-DER tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. İMES A Kapısı ndan direniş yerine gerçekleştirilen yürüyüşe BDSP ve Metal i Birliği dövizleri ile birlikte katılırken EMEP ve ÖDP de temsili olarak destek verdi. Yürüyüş boyunca bir kez daha İMES ve OSB işçilerine krizin faturasını ödememe, direnişe geçme çağrıları yapıldı. Ayrıca işçiler Entes ve Sinter Metal direnişleri ile dayanışmaya çağrıldı. Direniş yerinde ilk olarak bir gün önce Bursa da bir iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren 19 maden işçisi anıldı ve Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz! sloganı atıldı. Daha sonrasında Entes direnişçisi sınıfa karşı sınıf tavrının sonucunda direnişe geçtiğini ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi. Sinter Metal direnişçileri ise yaptıkları konuşmada Bizler baskılarla da karşılaşsak da, bir yerlerde ölsek de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. dediler. Yapılan konuşmaların ardından iki işçini hazırladığı bir şiir dinletisi sunuldu. Şiir dinletisinin ardından ise yine slogrla Sinter Metal işçilerinin direniş alanına yüründü. 6 METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

7 Burjuvazi k besleniyor... İletişim adres ve telefonları... Mail adresi: İstanbul - Esenyurt Kültür Evi Fatih Mah. Bahçeyolu Cad. 936.Sok. No:13-Esenyurt Tel: (212) Eli kanlı cellatlardan hesap soracağız! 19 Kasım akşamı devrimci bir işçi olan Alaattin Karadağ Esenyurt-Avcılar polisi tarafından katledildi. Sermaye medyasında polisin dur ihtarına uyulmadığı gerekçesi ile çıkan silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildiği iddia edilse de görgü tanıkları Alaattin Karadağ ın katledilişini çok daga farklı tıyorlar. Bir cinayet şebekesi olan polisin ve medyasının tüm yalrına rağmen görgü tanıkları yaralı olarak yerde yatmakta olan Karadağ ın olay yerine gelen Ford Transit marka bir minibüsten inen uzun boylu bir sivil tarafından infaz edildiğini söylüyorlar. Saklayıp üzerini örtmeye çalıştıkları bu cinayetin nedeni ise Alaattin Karadağ ın politik kimliği. Küçük yaşlardan beri işçilik yapan Alaattin Karadağ 10 yılı aşkın bir süredir de işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele eden, bu uğurda canını vermeye hazır olan, Türkiye Komünist Partisi(TKİP) üyesi komünist bir militandı. Alaattin Karadağ 2001 yılında da İzmir de bir işçi mitinginde tutuklanmış, ağır işkencelerden geçirilmiş, o dönem cezaevlerinde gerçekleşen ölüm oruçlarına katılmıştı. Tahliye olduktan sonra da işçilik yaşamına ve mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Ve Alaatin sermayenin cellatlarını sadece sadece 19 Kasım akşamı yediği kurşunda, ya da daha öncesinde gördüğü işkencelerde tanımadı. Birçok sektörde olduğu gibi metal sektöründe de işçilik yapan Karadağ sağ elinin dört parmağını adına iş kazası dedikleri bir cinayet girişiminde kaybetmişti. Oysa bu cinayet girişimi sadece ve sadece Alaattin in sınıf kinini bilemeye yaradı. Bir kez daha ve daha büyük bir öfkeyle sermayenin sınıf egemenliğini ortadan kaldırmak için kavgaya atıldı İşte korkuları bu yüzdendi. Ve bu yüzden alçakça bir cinayetle onu ve mücadelesini yok edebileceklerini sandılar. Ancak yanılıyorlar. Ne Alaattinler ne de onların mücadeleleri böyle alçakça katliamlarla bugüne kadar bitirilemedi, bundan sonra da bitirilemez. Bugüne kadar yüzlerce, binlerce insanı sokak ortasında yargısız infazlarla, işkencelerle öldürmeleri nasıl bir işe yaramadıysa Alattin Karadağ ın katledilmesi de bu cellatların ömürlerini 5 dakika dahi uzatmaya yetmeyecektir. Son 2 yılda PVSK ile birlikte artan devlet terörüne, sokak ortasında infaz edilen 30 un üzerinde insana rağmen hala işçi emekçiler mücadeleye devam ediyorsa, Alaattin ler daha büyük bir kinle kavgaya atılıyorsa Alattin lerin katledilmesi de bu mücadeleyi dindiremeyecektir. Nice Alaatinler daha büyük bir kinle sermaye sınıfının bezirgan saltanatının üzerine üzerine yürüyecektir. Çünkü onların ömrünü uzatmaya çalıştıkları kapitalizm belası her gün insanlık için çok daha büyük bir yıkım getirmektedir. İşte Alaattin in katledilmesinden daha bir ay bile geçmeden sokak ortasında polis infazları devam ediyor. İşte yıllardır işçi sınıfının kanı üzerinden yükselen kapitalizm seri iş cinayetlerine devam ediyor. Yaşamını sürdürme kavgası veren 19 maden işçisi göz göre göre ölüme gönderiliyor. Ve dünyanın dört bir yanında sermaye işçi kanı ile büyüyor. Kapitalizmin bu çıplak gerçeği var olduğu müddetçe de ne Alaattinler i ne de mücadelelerini yok etmeye güçleri yetmeyecek. Sınıf mücadelesinde ölümsüzlüğe uğranan her yiğit devrimci bir kez daha işçi sınıfının mücadelesinde dirilecek. Mücadelemiz onlarla birlikte büyüyecek. Topkapı dan bir metal işçisi İstanbul - Kartal Kültür Evi Derneği Karlıktepe Mah. Gürpınar Sok. No:26/1 Kartal Tel: (534) İstanbul - OSB-İMES i Derneği Yukarı Dudullu Mah. Kerem Sokak No:5/3 Ümraniye Tel: (216) İstanbul - Sefaköy Kültür Evi İnönü Mah. Tolga Cad. No:65 Küçükçekmece Tel: (212) İstanbul - Topkapı Derneği Davutpaşa Cad. TİM-1 İş Merkezi Kat:3/230 Topkapı Tel: (212) İstanbul - Tersane i Birliği Derneği Evliya Çelebi Mah. Yasemin Sok. No:31/3 İçmeler Tel: (216) Ankara - Mamak Kültür Evi Tıp Fakültesi Cad. No:255 / B Tuzluçayır Tel: (312) Ankara - Sincan Derneği Vatan Cad. Melek Sok. No:1/9 Sincan Tel: (506) İzmir - Çiğli Kültür Sanat Evi 8075 Sok. No:11/A Kapalı Durak (Narin Kahv. altı) Çiğli Tel: (232) Manisa Birliği Derneği Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulv. Adiliye Sokağı 4/1 Tel: (236) Adana Sanayi i Derneği Tel: (322) METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 7

8 Kurultay açılış konuşmasından......hiç kuşkusuz ki ödenen bu bedellerin en temel nedeni bizlerin örgütsüzlüğü ve saflarımızdaki dağınıklıktır. Kökleri 12 Eylül askeri faşist cuntasında yatan bu örgütsüzlük tablosunda ise sermayenin çok yönlü iktisadi, sosyal ve ideolojik saldırıları ile birlikte içimize yerleştirilen ihanet şebekelerinin, yani sendikal bürokrasinin çok özel bir rolü oldu. Her şeyiyle bizim olan sendikalarımız özellikle 12 Eylül le birlikte sermayenin örgütsel ve ideolojik denetimi altına girdiler. Hepimizin yakından tanıdığı Türk Metal çetesi 12 Eylül ün çocuğu olarak metal işçilerinin tarihinde yerini aldı......sınıf hareketinin ve toplumsal mücadelenin önemli kritik kavşaklarında hep metal işçileri vardır. Bunun için sermaye sınıfı ve devleti metal işçilerini kontrol altında tutmayı ve güçten düşürmeyi özel bir iş edinmiştir. Tekelci burjuvazinin koçbaşı olan MESS, bu amaçla sistematik çalışmalar yürütmüş, politikalar geliştirmiştir. Bugün tekelci burjuvazinin politik planda güncel eğilimleriyle ters düştüğü halde korunmaya özen gösterilen Türk Metal çetesi bu doğrultuda örgütlenmiştir. Çünkü metal işçilerinin mücadelesinin önünü kesmek, işçi sınıfının önünü kesmektir......eğer bugün gündelik mücadelemizi yürüteceğimiz örgütlerimiz olan sendikalarımız sermayenin ideolojik ve fiili işgali altındaysa, sınıfın çıkarlarını bir kenara atan bürokratlar sendikalardaki yönetici koltuklarını kendi çıkarları için kullanıyorlarsa öncü işçilerin görevi bu bürokrat takımını buralardan söküp atmak sendikalarımızı yeniden sınıf mücadelesine kazanmaktır. Özellikle sınıf mücadelesinin motor gücü olan metal sektöründe sendikal ihanet şebekelerini aşmak çok daha kritik bir önem taşımaktadır......bu önemli görevleri yerine getirebilmek ise hiç kuşku yok ki ortaklaşmış ve güçlü bir iradeyi gerektiriyor. Öncülerden başlayarak tüm işçi sınıfını kapsayacak bir birliktelik ve hareketlilik bu bahsettiğimiz görevleri yerine getirebilmenin ilk ve en temel koşulunu oluşturuyor. İşte bu nedenle bugün buradayız. Bu nedenle Metal i Birliğini yaratmak gibi oldukça önemli bir iddia ile çıkıyoruz... Artık METAL İŞÇİLERİ BİRLİĞİ var!... Bülteni Özel Sayı No: 513 * Fiyatı: 25 YKr * Aralık 2009 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md. : Ayten ÖZDOĞAN * E:KSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Millet Cad. 50/10 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) * * Baskı: Özdemir Mat. * Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sit. C Blok No: 242 Topkapı/İstanbul * 0 (212)

METAL İŞÇİLERİ. Saldırı işçi sınıfınadır! Sınıfa karşı sınıf. GREV hakkına sahip çıkalım!

METAL İŞÇİLERİ. Saldırı işçi sınıfınadır! Sınıfa karşı sınıf. GREV hakkına sahip çıkalım! İşçi Bülteni Özel Sayı No: 861 * Haziran 2012 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Saldırı işçi sınıfınadır! GREV hakkına sahip çıkalım! Sermaye hükümeti torba yasa adı altında gündeme getirdiği paketlerle

Detaylı

işçi bülteni Haklarımızı koruyalım! OSB -İ M E S

işçi bülteni Haklarımızı koruyalım! OSB -İ M E S OSB -İ M E S işçi bülteni İşçi Bülteni Özel Sayı 598 TEMMUZ 2010 Haklarımızı koruyalım! Patronlar sınıfı çalışan milyonlarca işçinin üzerinden kurduğu sömürü düzenini işçilerin ve tüm toplumun haklarını

Detaylı

Sosyal yıkım saldırılarına karşı örgütlü mücadeleye!

Sosyal yıkım saldırılarına karşı örgütlü mücadeleye! OSB-ĐMES ĐŞÇĐ BÜLTENĐ Đşçi Bülteni Özel Sayı No: 241 Đşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır! Aralık 2007 * Fiyatı: 25 YKr Sosyal yıkım saldırılarına karşı örgütlü mücadeleye! Geçmişe baktığımızda

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı No: 355 * Ekim 2008 Sözleşme görüşmeleri MESS in esnek çalışma, hak gaspları ve düşük ücret dayatması nedeniyle uyuşmazlıkla sonuçlandı

Detaylı

Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Nisan 2012 Fiyatı: 1,00 TL FETHEDİLEMEYECEK KALE YOKTUR! 1 MAYIS'TA ALANLARA. Çapa da Direniş Sahip Çıktı

Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Nisan 2012 Fiyatı: 1,00 TL FETHEDİLEMEYECEK KALE YOKTUR! 1 MAYIS'TA ALANLARA. Çapa da Direniş Sahip Çıktı Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Nisan 2012 Fiyatı: 1,00 TL FETHEDİLEMEYECEK KALE YOKTUR! 1 MAYIS'TA ALANLARA Robert BOSCH İşçisi Hakkına Çapa da Direniş Sahip Çıktı Ediyor Sürüyor 11 İşçinin Katili Kapitalist

Detaylı

işçi bülteni 1 Mayıs ta TAKSİM e! OSB -İ M E S Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için...

işçi bülteni 1 Mayıs ta TAKSİM e! OSB -İ M E S Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için... OSB -İ M E S işçi bülteni İşçi Bülteni Özel Sayı 426 NİSAN 2009 Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için... 1 Mayıs ta TAKSİM e! 1 Mayıs ta krizin faturasını ödemeyeceğimizi dosta düşmana gösterelim.

Detaylı

Haydi 1 Mayıs a! METAL İŞÇİLERİ. Sınıfa karşı sınıf. Baskı ve sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışmaya!

Haydi 1 Mayıs a! METAL İŞÇİLERİ. Sınıfa karşı sınıf. Baskı ve sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışmaya! İşçi Bülteni Özel Sayı No: 849 * Nisan 2012 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Baskı ve sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışmaya! Haydi 1 Mayıs a! İşçi sınıfının kapitalist sömürü koşullarına

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist

Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye propaganda edilen kapitalist Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2008 No:7 Krizin Faturası Patronlara! İnsanlık için en iyi sistem diye

Detaylı

işçi bülteni OSB -İ M E S Asalak patronlardan hesap sormak, kölece çalışma koşullarını parçalamak için metal işçilerinin birliğini örgütleyelim

işçi bülteni OSB -İ M E S Asalak patronlardan hesap sormak, kölece çalışma koşullarını parçalamak için metal işçilerinin birliğini örgütleyelim OSB -İ M E S işçi bülteni İşçi Bülteni Özel Sayı 502 Kasım 2009 Asalak patronlardan hesap sormak, kölece çalışma koşullarını parçalamak için metal işçilerinin birliğini örgütleyelim 22 Kasım da Metal İşçileri

Detaylı

Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı...

Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı... İşçi Bülteni Özel Sayı No:1161 * Ağustos 2014 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ facebook: Metal İşçileri Birliği - MİB Türk Metal bayram arifesinde satış taslağını açıkladı... Satışa geçit yok,

Detaylı

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden Seçim sonuçları: AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden haberler sayfa 5 Nisan 2014 / Sayı:

Detaylı

İŞÇİDEN İŞÇİYE İ şçil er in bi rli ğ i s e rm a y e y i y e n e c ek!

İŞÇİDEN İŞÇİYE İ şçil er in bi rli ğ i s e rm a y e y i y e n e c ek! İşçi Bülteni Özel Sayı No: 1109 Mart 2014 Ankara İşçi Bülteni İŞÇİDEN İŞÇİYE İ şçil er in bi rli ğ i s e rm a y e y i y e n e c ek! Sandık larından güçlüyüz! Greif işçilerinin yolundan ileri! Bir seçim

Detaylı

TANIYAMAYACAKSINIZ BİZİ!

TANIYAMAYACAKSINIZ BİZİ! Seçimlerin ardından Bu partilerin her birinin birbirlerinden farklılıklarını göstererek girdikleri kampanya rekabetinde, biz hiçbirinin gündelik, olağan, her günkü çalışmaya, bu çalışmanın kapitalist niteliğine

Detaylı

Eksen Yayıncılık büroları

Eksen Yayıncılık büroları 3 İçindekiler Devrim hazırlığını liselerimizden omuzlayalım! 5 Liselerde ''ÖZGÜRLÜK'' 6 Düzenin tuzaklarına kanmayalım! Haklı ve meşru mücadelemizi 7 engelleyemeyecekler! 9 Bu devlet, sermayenin devleti

Detaylı

V Q I YH DQD\DVDO UHIRUPFXOXN

V Q I YH DQD\DVDO UHIRUPFXOXN Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi, gerçekte yeni anayasayı, TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD ın istediği tam neoliberal "ekonomik anayasa"yı öngörmektedir. Bizim "Kölece İstihdam Strateji Belgesi" adını verdiğimiz

Detaylı

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan...

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... 2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2006/20 (20) 27 Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER AKP ye yönelik operasyon açığa çıktı Düzen cephesinde sertleşen iç mücadelenin yeni aşaması........................ 3 Kızışan

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ

Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ İşçi Bülteni Özel Sayı No:1177 *Kasım 2014 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal İşçileri Birliği -MİB Ne dayatmaları kabul ederiz, ne de satış sözleşmesini! G rup toplu sözleşme sürecinde Türk

Detaylı

YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM!

YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Ocak 2015 Fiyatı: 1,00 TL 2015 YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM! TIP FAKÜLTESİ HALK İÇİN BÜTÇE DEMOKRATİK HASTANESİ NDE DİRENİŞ TÜRKİYE MİTİNGİ YAPILDI TÜRK METAL YİNE SATTI!

Detaylı

12 Eylül ün Hesabı Daha Kapanmadı!

12 Eylül ün Hesabı Daha Kapanmadı! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Eylül 2010 No:30 12 Eylül le hesaplaşma hâlâ işçi sınıfının önünde bir görev olarak duruyor!

Detaylı

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK!

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK! Demokrasiniz sizin olsun! İşçi sınıfı açısından düşman sermaye sınıfıdır. Mevzubahis olan emekçilerin daha iyi bir gelecek ve dünya, insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için eylem ve talepleri olunca

Detaylı

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK!

DÜZEN PARTİLERİNE DE LİBERAL REFORMİSTLERE DE OY YOK! Demokrasiniz sizin olsun! İşçi sınıfı açısından düşman sermaye sınıfıdır. Mevzubahis olan emekçilerin daha iyi bir gelecek ve dünya, insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için eylem ve talepleri olunca

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

Grev ve Direnişleri İşçilerin Ortak Mücadelesine Çevirelim

Grev ve Direnişleri İşçilerin Ortak Mücadelesine Çevirelim Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Kasım 2008 No:8 Acil Taleplerimiz İçin Mücadeleye! Ekonomik kriz, iddia

Detaylı

Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ. Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı;

Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ. Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı; OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı 935 - Şubat 2013 Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı; Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız belli olacak. Asgari

Detaylı

Halk hala sokakta. Mart bahara çağrıdır, bahar isyana... karşı geldiği için öldürülen kadın sayısının katliam

Halk hala sokakta. Mart bahara çağrıdır, bahar isyana... karşı geldiği için öldürülen kadın sayısının katliam Tüm bölgeye yayılan direnişin, fitilini ateşleyen Tunus ta halkın öfkesi üç hükümet devirdi, daha da devirecek gibi görünüyor. Halk ise eylemlerine devam ediyor ve sokakları terk etmekte acele etmeyecek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Unutmadık, hesap soracağız! 16. yıldönümünde Gazi ve Ümraniye de gerçekleştirilen

Unutmadık, hesap soracağız! 16. yıldönümünde Gazi ve Ümraniye de gerçekleştirilen 8 Mart için alanlardayız! Kadın çalışmasında ileriye doğru küçük adımları atarken bile çok ısrarcı, çok özverili, sabırlı ve daha soğukkanlı olmamız gerektiğini görüyor ve şimdi adımlarımızı böyle atmaya

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı