METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 Bülteni Özel Sayı No: 513 * Aralık 2009 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal i Kurultayı Sonuç Bildirgesi Metal i Birliği nde tek yumruk olalım! Metal i Kurultayı kapitalist sistemin krizinin işçi sınıfına ve emekçilere ağır bedeller ödettiği bir dönemde, 22 Kasım günü İstanbul da gerçekleştirildi. Ön hazırlık çalışmaları çeşitli sanayi havzalarında oluşturulan Kurultay Hazırlık Komiteleri tarafından yürütülen aya İzmir, Ankara ve Bursa dan temsili katılımlarla birlikte ağırlığını metal işçilerinin oluşturduğu 200 ü aşkın işçi ve emekçi katıldı. Kurultay hazırlıkları kapsamında Gebze, Kartal, Ümraniye, Topkapı, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenyurt ta birçok işçi toplantısı gerçekleştirildi, sendikalı-sendikasız on binlerce metal işçisine çeşitli araçlarla seslenerek metal işçilerinin öncü birliğinin yaratılması ihtiyacı gündemleştirildi. Yine bunun yanısıra çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar, kapitalist krizin işçi sınıfına etkileri ve sendikal demokrasi başlıklı birçok gündem bu çalışmalar sırasında değerlendirilerek öncü metal işçileri bir araya getirilmeye çalışıldı. Tüm bu ön hazırlık çalışmalarından yansıyan olumlu tepkiler mevcut sorunlara çözümlerin üretilmesi, sendikaların işçi sınıfının mücadele mevzileri olarak yeniden yapılandırılması, metal işkolunda öncü işçi birliğinin yaratılması ve bir mücadele programının/ hattının oluşturulması için Metal i Kurultayı nın önemli bir adım olduğunu göstermiştir. Bu tablonun bir yansıması olarak, ayda Kurultay Hazırlık Komiteleri tarafından hazırlanan 3 tebliğin sunumunun yanısıra 7 direnişten işçiler söz alarak deneyimlerini aktardılar. Ayrıca mücadele programı tartışmaları sırasında söz alan 32 işçi, metal işçilerinin birliği, mücadele ilkeleri ve programı üzerine düşünce ve önerilerini dile getirdi. Onlarca işçinin kürsüden söz hakkını kullandığı ve kararların da bir parçası olduğu Metal i Kurultayı, bu özelliğiyle daha önceki benzer birçok etkinlikten ayrı bir tablo sundu. Kurultayda tartışılan metal işçilerinin mücadele programı taslağına önümüzdeki günlerde ay tartışmaları ışığında son şekli verilecek. Bununla birlikte ayda yapılan tartışmalar ışığında ortaya çıkan sonuçlar genel olarak şu şekildedir: 1- Bir yandan sermaye sınıfının ve onun metal sektöründeki baş temsilcisi MESS in saldırıları, öte yandan ise sendikaların ihanetçi-icazetçi bürokratlar denetiminde tutulması metal işçilerinin mücadelesinin gelişmesinin önündeki en temel engellerdir. Bu engelleri aşmak ise ancak öncülerden başlayarak metal işçilerinin bir çatı altında toplanması ve bu engelleri aşacak bir mücadeleyi yükseltmesi ile mümkündür. Bu çerçevede Metal i Birliği, metal işçilerinin öncü gücü olarak bu mücadeledeki yerini örgütlü bir şekilde almalıdır. 2- Bugüne kadar sanayi havzalarında oluşturulan Kurultay Hazırlık Komiteleri bundan sonra Metal i Birliği nin yerel birimleri olarak çalışmalı, fabrikalarda derinleşen bir faaliyet ile metal işçilerini birlik çatısı altında toplamalı, belli periyotlarla gerçekleştireceği toplantılarda tabanın

2 söz ve karar hakkının güvence altına alındığı bir işleyişi metal işçilerinin mücadelesine hakim kılmalıdır. 3- Bugün metal işçileri ile birlikte tüm işçi sınıfının yaşadığı sorunların temelinde burjuvazinin sınıf egemenliği, kapitalizmin kâr odaklı sınıfsal yapısı yatmaktadır. Metal işçilerinin mücadelesi bu egemenliği hedef almalı, sınıfsız, sömürüsüz bir toplumsal düzen olan sosyalizmi temel bir ilke olarak benimsemelidir. 4- Sermaye sınıfının çok yönlü siyasal, iktisadi, sosyal ve kültürel saldırıları işçi sınıfının çalışma koşullarını ağırlaştırmakta, sınıf bilincini köreltmektedir. Bu çok yönlü saldırılara karşı ekonomik-demokratik ve siyasal mücadele güçlendirilmelidir. 5- Yasal ve icazetçi sınırlar aşılmalı, metal işçilerinin mücadelesi militan bir kanala akıtılmalıdır. Bu çerçevede sermayenin saldırılarına ve sendikal ihanetlere karşı işçi sınıfının devrimci şiddeti örgütlenmelidir. 6 - Metal işçileri işçi sınıfının birleşik hareketinin yaratılması için üzerine düşen rolü oynamalı, sınıfın diğer bölükleri ile eylemli dayanışma içerisinde olmalıdır. Diğer ezilen kesimlerin sorunlarına sahip çıkılmalı, işçi sınıfının uluslarlarası birliğinin yaratılması için çaba harcanmalıdır. 7- Sendikal bürokrasinin denetimine terkedilen sendikal yönetimler fabrikalardan başlatılacak mücadele ile adım adım geri alınmalı, sendikal bürokrasi sendikalardan temizlenmelidir. Bu çerçevede sendikal demokrasinin işletilmesi sendikal alan çalışmasında özel bir önem taşımaktadır. 9- TİS ve grev başta olmak üzere metal işçilerinin mücadelesinin gelişme kanalları etkin bir şekilde değerlendirilmelidir. Mevzi direnişler, birleşik direnişin yaratılması hedefiyle ele alınmalıdır. 10- Kapitalist sistemin krizinin işçi sınıfına fatura edilmesine karşı kararlı bir mücadele yürütülmeli, ağırlaşan çalışma ve yaşam koşulları mücadelenin temel bir gündemi olabilmelidir. En genel hatlarıyla ifade ettiğimiz bu değerlendirmeler önümüzdeki günlerde Metal i Birliği nin mücadele programı olarak bir kez daha kamuoyuna duyurulacaktır. Ancak bugünden söylenebilecek olan metal işçilerinin artık sermaye sınıfının saldırılarına ve sendikal ihanetlere karşı yalnız ve çaresiz olmadığıdır. Metal i Birliği artık metal işçilerinin mücadele mevzisi olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Metal i Birliği 2 Aralık METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Metal i Kurultayı toplandı! kuru t İşç kuru an le an le Metal i Kurultayı 22 Kasım günü tartışmalara geçildi. Önce programı tan bir İstanbul da Su Gösteri Sanatları Sahnesi nde konuşma ile bu bölüm açıldı. Ardından 4 bölüm gerçekleştirildi. halinde hazırlanan mücadele programı taslağı üzerine tartışmalar başladı. İstanbul un 6 sanayi havzasından 200 aşkın işçinin buluştuğu aya ayrıca İzmir, Mücadele programının tartışıldığı bu Bursa ve Ankara dan da temsili katılımlar oldu. bölümde toplam 32 işçi söz alarak program tartışmalarına katıldı, aya ve sınıf Yapılan açılış konuşmasında kapitalizmin mücadelesine ilişkin duygu ve düşüncelerini insanlığa ve metal işçilerine dayattığı yıkım ifade etti. Bu tartışmalar sırasında mevcut tılarak bu yıkıma karşı mücadelenin önemine değinildi. Sendikal çetelerin ve iradesiz program taslağına ilişkin çeşitli öneriler dile sendikal yışların mücadelenin önünde engel getirilirken taslakta yer almayan 10 u aşkın öneri de yine katılımcılar tarafından öneri olarak olduğu vurgulanarak öncü metal işçilerinin bu gidişi değiştirmek için birleşmelerinin öneminin sunuldu. altı çizildi. Kurultayın bu yönde atılmış bir adım Bu bölümün en çok tartışılan başlıkları, olduğu belirtildi. sendikaların tablosu, taban örgütlenmesi ve fiili-meşru mücadele sorunuydu. Yine ayla Açılış konuşmasının ardından divan birlikte ilan edilen Metal i Birliği nin oluşturularak ay programına geçildi. öncü metal işçilerini birleştiren bir mevzi Programda ilk olarak ay ön hazırlık olacağı da bu tartışmalar sırasında ifade edildi. sürecinde yerel hazırlık komitelerinde yapılan Ayrıca 3 tekstil işçisi ve 2 liseli bu bölümde tartışmaların ürünü olan tebliğler sunuldu. konuşarak program taslağı üzerine düşüncelerini Sunulan tebliğler; Metal işkolunda durum, ifade ettiler, kendi deneyimlerini aktardılar. Metal işkolunda örgütlülüğün durumu ve Emekçi Kadın Komisyonları çarpıcı örnekler Metal işçilerinin mücadele deneyimi ve ve somut önermeler içeren tebliğlerini sunarken birikimi başlıklarını taşıyordu. Sosyalist Kamu Emekçileri de Metal i Direnişçi işçiler konuştu Kurultayı nı selamladı, 25 Kasım grevine çağrı Tebliğ sunumlarının ardından direnişçi yaptı. Kolluk güçlerince infaz edilen devrimci işçiler konuştu. Sinter Metal direnişi işçi Alaattin Karadağ a ilişkin yapılan vurgular ve Asemat grevi adına gerçekleştirilen da bu bölümde yapılan bir dizi konuşmada yer konuşmalarda bir yıla yakın bir süredir devam aldı. eden mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceği Sendikalı, sendikasız birçok işçinin söz vurgulandı. Entes direnişçisi Gülistan aldığı bu bölüm ayın en canlı ve verimli Kobatan ise işten atılma sürecinden başlayarak bölümüydü. Yapılan tüm tartışmalarda sermaye direniş sürecini aktardı. Kendisinin de ay düzenine, sendikal ihanet çetelerine öfke hazırlık komitelerinde yer aldığını ifade eden yansıyor, metal işçilerinin mücadele birliğinin Kobatan, sermaye sınıfına karşı mücadelede nasıl yaratılacağı üzerine düşünceler öne örgütlü duruşun önemini vurguladı. çıkıyordu. Kurultay boyunca ilgi neredeyse Metal işçilerinin dışında halen direnişlerini hiç azalmazken hemen hemen tüm konuşmalar sürdüren Esenyurt Belediye işçileri ve kitle tarafından alkış ve slogrla coşkuyla Karahan Tekstil işçisi de ayın söz alarak karşılandı. sınıfın birleşik mücadelesinin altını çizdiler. Yapılan kapanış konuşmasıyla ay Halen devam etmekte olan bu direnişler dışında sonlandırıldı. Konuşmada bir kez daha Metal Sinter Metal ile aynı gün direnişe geçen Gürsaş i Birliği nin rolü ve misyonu tıldı. işçileri ve Desa direnişçisi Emine Arslan da bu Kurultay Hazırlık Komiteleri nin bundan sonra bölümde konuştular. Metal i Birliği nin yerel ayakları olarak Mücadele programı üzerine çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak iki hafta içinde yerel toplantıların gerçekleştirileceği, canlı tartışmalar buralardan seçilen temsilcilerden oluşacak Kurultayın ikinci bölümü gelen destek yürütmenin ise yapılan tartışmalar ışığında mesajlarının okunması ile başladı. Destek program taslağına son şeklinin vereceği ifade mesajlarının okunmasının ardından Kurultay a edildi. sunulan mücadele programı taslağı üzerine Artık Metal i Birliği var!

3 ler ayı tıyor... ayı tıyor... le tıyor... ayı tıyor... ayı t ayı tıyor... ayı tıyor... a ayı tıyor... ayı tıyor... İ ltayı tıyor... ayı tıyor... kurul ıyor... ayı tıyor... ayı tıy iler ayı tıyor... ayı tıyor... l Ekonomik kriz biz işçilerin üzerine her geçen gün daha ağır yükler Kurultayın en heyecanlı bölümü 2. bölümüydü. ltayı tıyor... ayı tıyor... kurul yüklediği, buna rağmen de sendikalarımızın son derece geri tutumlar Bu bölümde Metal i Birliği Program Taslağı nı içerisine girdiği bu dönemde öncü bir çaba ile ortaya konan Metal tartıştık. Bu bölümün en sevindirici yönlerinden latıyor... ayı tıyor... ayı anl i Birliği iradesini son derece mlı bulduğumu belirtmek isterim. birisi işçilerin kürsüye çıkıp konuşmak için adeta Kurultayın biz işçilere sorunlarımızla nasıl mücadele edeceğimiz konusunda birbirleriyle yarışmalarıydı. Akşam ayın bitimine r ayı tıyor... ayı tıyor... yön gösterici olduğuna inanıyorum. kadar ki süre konuşmak isteyenlere yetmemişti. Bu latıyor... Kurultayda gerek sunumlarda, gerek ayı işçi arkadaşların sorunlarını bölümde 32 işçi kürsüye çıkıp hem genel sorunlardan tıyor... ayı anl paylaşmalarında ve gerekse çözümü tartışmalarında, bir şeyler yapmak ve hem de Program Taslağı üzerinden düşünce ve r ayı isteyen insrın coşkusunu tıyor... ve kararlılığını gördüm. Bu bana da umut oldu. önerilerini ifade ettiler. Bugüne kadar katıldığım ayı etkinlikler içerisinde tıyor... bu yönüyle en hareketli olanıydı. Fabrikalarında direnen işçi arkadaşlarımız konuşmalarıyla bizlere ışık tıyor... tuttular. Kurultay bir kez daha bizlere ayı sorunlarımızın ortak tıyor... olduğunu, üreten Kurultayda tartışılan ayı düşünceler oldukça ilginç ve t ama aynı sömürü ortamında yaşayan, aynı sınıfın parçası olduğumuzu çeşitliydi. Bu önemli bir başarıdır bence. Yüzlerce ayı hatırlattı tıyor... ve ortak mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ayı gösterdi. tıyor... işçinin bir araya gelip kendi mücadele programlarını a tartışmaları tam bir işçi demokrasisi örneğidir. ler ayı tıyor... ayı Kurultayın asıl başarısı tıyor... Metal i Birliği nin Bizim bizden başka dostumuz yok. Sermayenin ve onun işbirlikçilerinin le ete-kemiğe bürünmesi ve önüne koyduğu işleri hayata kar hırsına karşı, biz de mücadelemizi üretim alrına taşımalı, onlara tıyor... ayı tıyor... geçirmesi olacaktır. Kurultay ayı bu iradenin olduğunu gereken yanıtı fabrikalarımızda ve bölgelerimizde örgütlenerek vermeliyiz. t göstermiştir. Sonuçta gücünü işçi sınıfının tarihsel Kurultayın bu mücadelede bize yeni ufuklar kazandırdığına inanıyor ve ayı tıyor... ayı tıyor... haklılığından almaktadır. Burada asıl iş mücadele ayın tüm kararlarının bir parçası ve örgütleyicisi olarak üzerime düşen a programını hayata geçirecek biz metal işçilerine her şeyi yapacağımı buradan bir kez daha ifade ediyorum. ler ayı tıyor... ayı düşüyor. Aylardır emeği tıyor... geçen herkese teşekkür le Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz! ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Bu bilinçle tıyor... Yaşasın Metal i Birliği! ayı tıyor... mücadeleye devam... ayı t Gebze den Çelik-İş üyesi bir işçi Çiğli den bir metal işçisi ayı tıyor... ayı tıyor... a ler ayı tıyor... ayı tıyor... le tıyor... ayı tıyor... ayı t ayı tıyor... ayı tıyor... a Merhaba, Bizlerin yaşam koşullarının daha da Ben Kartal da bir fabrikada çalışan ler ayı tıyor... ayı tıyor... le Ben 11 aydır grevde olan Asemat tan kötüye gittiği, patronların kendi karları Birleşik Metal üyesi bir işçiyim. Aynı tıyor... bir işçiyim. 22 Kasım da İstanbul da için her geçen gün daha fazla kanımızı zamanda bir kaç yıldır işçilerin haklarını ayı tıyor... ayı t düzenlenen Metal i Kurultayı na emdiği şu günlerde, toplanan Metal savunabilmeleri için örgütlü mücadeleye katıldım. Böyle bir etkinliğe ilk defa i Kurultayı nın ortaya koyduğu girmeleri gerektiğini düşünerek çalışma ayı tıyor... ayı tıyor... a katılmış oldum. irade ve çabayı tebrik ediyorum. yürütüyorum. Kurultay içerik olarak güzel geçti. Kurultayın sonucunda oluşan Metal Yaklaşık altı aydır Kartal havzasında ler ayı tıyor... ayı tıyor... le Ama daha kalabalık olması ve metal i Birliği nin tek yumruk metal işçilerini bir araya getirebilmek işçilerinin daha çok ilgi göstermesi olmamıza vesile olacağına inanıyorum. için ay çalışması yürüttük ve tıyor... gerektiğinin altını çizmek istiyorum. ayı Evet tıyor... Metal i Kurultayı sonunda ayı da başardık. Büyük emekle t Burada işçi önderlerine gerçekten öncü işçilerin çabasıyla gerçekleşti. gerçekleşen ayın sağlam ve ayı çok tıyor... büyük bir iş ve büyük bir görev Kurultay, ayı kendi gücünden habersiz tıyor... doygun geçtiğini düşüyorum. Kurultayda a konuşma yapan tüm arkadaşlar Metal düşüyor. Bu da şunu gerektiriyor; işçi olan, örgütsüz ve dağınık metal ler ayı önderlerinin daha çok çalışması, tıyor... işçileri işçilerinin neler yapacağını bize ayı i tıyor... Birliği ne neden ihtiyaç le olduğunu doğru biçimde ortaya daha çok bilinçlendirmesi, işçi sınıfının gösterdi. Kurultay, istersek hayatı koydular. Kurultayın ikinci bölümünde tıyor... tarihini daha iyi tabilmesi gerekiyor. ayı nasıl durduracağımızı, tıyor... dünyayı nasıl ayı t yapılan program tartışmalarında birçok Bu arada Türk Metal üyesi işçilerinin güzelleştireceğimizi bize fark ettirdi. yeni madde eklendi. ayı ve tıyor... diğer iş kollarından işçilerin İzmir den ayı gelen demir-çelik işçisi tıyor... a katılmaları biz metal işçilerini daha çok Artık Metal i Birliği var. Ama arkadaş konuşmasında bir çukur ler ayı onurlandırdı. henüz yolun başındayız. Önemli olan tıyor... kazın içine bütün patronları koyun, ayı bu birliği tıyor... geniş kitlelere ulaştırarak le Kurultayla birlikte kurulan Metal bizler de içine bir kere tükürelim, yaşatabilmektir. Ben buradan bir kez tıyor... i Birliği biz metal işçilerine ayı onları tükürüğümüzle tıyor... boğarız daha tüm ayı işçi kardeşlerimizi birliğimize t güç kattı. Şimdi aldığımız bu güçle ifadesini kullanmıştı. Bu kadar basit çağırıyorum. ayı mücadelemizi tıyor... sürdüreceğiz. aslında. ayı Gücümüzün farkına varalım, tıyor... Yaşasın Metal i Birliği! a Kahrolsun faşizm, yaşasın işçilerin örgütlenelim. Metal i Birliği ler ayı birliği! çatısı altında toplanalım! Yaşasın mücadelemiz! tıyor... ayı tıyor... le Bir Asemat işçisi Ümraniye den bir metal işçisi Birleşik Metal üyesi bir işçi tıyor... ayı tıyor... ayı t ayı tıyor... ayı tıyor... METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ a 3 Kurultay bizleri birleştiren bir araç oldu Metal i Birliği bize güç kattı Birlik çatısı altında toplanalım! Heyecanlı bir aydı! Tüm işçi kardeşlerimi birliğimize çağırıyorum

4 Metal işçileri ay kürsüsünde birliğini ve mücadelesini tartıştı... Entes direnişçisi Gülistan Kobatan: Belki ben taleplerimi henüz kazanamadım ama şimdiden direnişin birçok kazanımı oldu. Fabrikada yıllardır işçi sağlığı ile ilgili olarak alınmayan önlemler direnişten sonra alınmaya başlandı. En önemlisi 6 ayı aşkın süredir Entes patronu işçi atamıyor. Bu da direnişimin amacına hizmet ettiğini göstermektedir... Bu direniş bana yaşamanın direnmek olduğunu, hem de kadın bir işçi olarak kadınları özgürleştiren asıl şeyin mücadele olduğunu öğretti. O yüzden tüm saldırılar karşısından hukuki mücadelenin yanında fiili meşru ve militan bir mücadelenin şart olduğunu, işgal, grev ve direnişin bizim için vazgeçilmez olduğunu öğrendim... Çiğli Platformu ndan bir metal işçisi: Artık bu mücadele militşmalıdır. Bugüne kadar metal işçiler hep savunmada. Biz niye daha fazlasını istemeyelim. Biz niye onun verdiği ile yetinelim... Bu sendikacıların hepsinin gitmesi gerekiyor. Bizim bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan biraz daha fazla militanlık. Bu insra daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. İşverenlere, kapitalistlere, onlarla iyi geçinenlere. Biz bu insanlıktan nasibini almamış aşağılıklara katlanmak zorunda değiliz, sırtımızda taşımak zorunda değiliz, beslemek zorunda değiliz. Bizim yapacağımız bu kadar basitken önümüzde bunu başarmak için örgütlenme gibi oldukça zor bir görev duruyor. Ve biz bunu yapacağımızı düşünüyoruz... Asemat işçisi: Böyle bir ayın oluşması bizleri heyecndırıyor. Bir şeyler yapılıyor. Duyarlı insrın olduğunu, bir şeylerin yapılacağına umudumuz var. Bu tür şeyleri görmek coşkumuzu arttırıyor. Bundan sonra da destek olacağız içerisinde yer alacağız, elimizden geldiği kadar... Grevimizin başlarında, üçüncü ayında falan içeride makineler çalışmaya başladı. Adam mesela matkapçı ama preste çalışıyor, mesela presçi ama forkliftte çalışıyor. Ama makineler çalışıyor. Sendika bize demişti greve çıkarken sizin makinenizi asla sizden başka kimse çalıştıramaz diye. Biz işte makineler çalışıyor, gelin eylem yapalım, müdahale edelim dedik işçiler olarak. Gittik toplandık. Böyle kendiliğinden oluşan içgüdüsel bir coşku vardı orada. İşverene karşı bizi sömürene karşı böyle bir kin herkeste vardır. Düşmanının artık kokusundan mı nesindense tanıyor. Bir anda bir öfke boşalması oldu. İçeriye giren dışarı çıkan araçlara saldırılar oldu. Birkaç kişi gözaltına alındı. Sendikadan başkr geldiler. Arkadaşlar işte yapmayın etmeyin biz yasal süreci başlattık. Noter gelecek tutanak tutulacak falan filan. Yani o coşkuyu o öfkeyi yerle bir ettiler, yönlendiremediler. Ondan sonra müfettişler geldi. İşte bir grup iniyorlar resmi arabalardan; takım elbiseli adamlar. Çıkarken işverenle kol kola çıkıyorlar. Onun tuttuğu tutanak zaten kime hizmet ettiği belli. Onun bize ne faydası olabilir. Yasalar kesinlikle bizim yanımızda değil. Bize fiili militan bir tutum gerekiyor... Çelik iş üyesi bir işçi: Konuştuklarımıza bakılırsa işyerlerinde yaşadığımız sorunlar hep benzer sorunlar. Ekonomik krizin getirdiklerini hep beraber yaşıyoruz. Kapitalizm açlıklar yoksulluklar üretiyor. Şimdi bu düzen var oldukça bu böyle sürecek. Sendikaları tartışıyoruz. Gerçekten bağlı bulunduğumuz sendikalar sanki örgütlü oldukları işyerlerinin patronluğunu yapar gibi, krizi nasıl en az zararla atlatırız hesabını yapıyorlar. Sendika bürokrasinin üzerine çöreklenmiş bir devlet baskısı varken, patronların istediği gibi bir sendikal yapı ortada duruyorken işyeri komitelerinin önemi ortaya çıkıyor... GOP tan bir işçi: Normal bir insanı sınıf bilinçli bir işçiden ayıran özellik kendi konumunun emek ve sermaye çelişkisini sömürüldüğünü masıdır. Sömürüye dur demek gerektiğini masıdır. Bunu ise birliklerde platformlarda çalışarak güçlendirebiliriz. Sanayi havzalarında kuracağımız platformlarla, hem içeriden hem dışarıdan yürüteceğimiz çalışmalarla örgütlenmelerimizi çoğaltabiliriz... Türk Metal üyesi bir işçi: Türk Metal üyesi bir işçiyim. Biz sendikamızdan hiç memnun değiliz. Dediğiniz gibi çeteci bir yapıları var. Bizleri tehdit ediyorlar. İşveren bizi tehdit ediyor. Onlar da işverenle birlik oldukları için bizim gözümüzü korkutuyorlar. Birleşik Metal i bize işçileri ortada bıraktı diyerek karalıyorlar. Fabrikanın kapısına gelip işverenle kahvelerini içip geri gidiyorlar. yi dinlemiş dinlememiş onların umurlarında değil. Bunu değiştirmek için arkadaşlarımıza tabilmeliyiz, komiteler kurmalıyız... DESA direnişçisi Emine Aslan: 352 gün direndik ve direnirken karşılaşmadığımız kötü hiçbir şey kalmadı; hem patron tarafından hem devletin güvenlik güçleri tarafından. Bu güvenlik güçlerini kim getiriyor oraya patron getiriyor. O zannediyor ki orada direnen bir kişi ve korkacak. Hâlbuki kendisi korkuyor. Kendisi korktuğu için getiriyor. Bir kişiye 6 otobüs çevik kuvvet gelir mi? Geliyor. Ve işte o kadar çok korkuyorlar. Önce yasaları değiştirmemiz azım. Çünkü yasalarda çok boşluk var. Davayı kazandığım halde işe dönemiyorum. Bu yasaların değişmesi için de biz işçi emekçiler el birliği olup meydra dökülüp Haziran daki işçi arkadaşlarımızın yaptığını yapmalıyız ki haklarımızı alalım... Esenyurt tan bir metal işçisi: sınıfı kendi mücadelesine yabancılaşmış. Bu çok önemli bir sorun. Yani grev, işgal ve direniş bu sınıfın yarattığı bir değerdir. Burjuvazi bu değerleri unutturmuş sınıfa. Biz işgali grevi direnişi bu sınıfın gündemine sokmak zorundayız. Ama nasıl sokacağız. Yaşatarak sokacağız. Şimdi Metal i Birliği oluşuyor, bu ne demektir? Bu gelişecek olan sınıf hareketine müdahale edebilmek, yön verebilmektir. Metal i Birliği bu görevi yapacak. Bunu nasıl yapacaktır? Ne kadar işçilerle bağı var, ne kadar fabrikayla bağı var. O işçilerle kurduğu ilişki ne kadar güçlü. Bunu düşünerek adımlarımızı atmalıyız. Biz işçi sınıfının yarattığı değerleri bu sınıfa hatırlatmak zorundayız. Bugün ufak tefek direnişler var bizleri mutlu ediyor. Umutlandırıyor. O direnişler burjuvaziye korku salıyordu. Kolay değil. K yaratılan değerler kolay yok olmaz. Bugün genç kuşak bunu unutmuş olabilir ama içinde bunu gören bilen işçiler var... 4 METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

5 Topkapı dan bir metal işçisi: Mücadele düzeyinizi ufkunuz belirler. Eğer siz kapitalizmi aşan bir ufka sahip değilseniz ne militan bir mücadele yürütebilirseniz, ne de sonuca ulaşabilirsiniz. Ne de tabanı uyandıran ve tabanı harekete geçiren bir süreç işletebilirsiniz. Kazanıp kazandıracağız ifadesi Türk Metal Sendikası nın ana desturudur. Hep bunu ilke edinmiş bir sendikadır. Hep bunu söyler. Pratiği de buna göre şekillenir. Fakat metal işçilerinin hiçbir zaman bu yışla kazandığı görülmemiştir. Mesela kriz dönemine bakalım. Birleşik Metal in belki bir pratiği vardı. Bir dönem militan işgallerle yürüyen bir süreç işletti. Sonuçta eğer siz kapitalizmi aşan bir ufka sahip değilseniz sonuçta gelip eldekini korumaya dönüyorsunuz. Ya da fedakârlığın bir kısmını biz üstlenelim diyorsunuz. Ama kapitalizmi aşan bir ufkunuz olsa krizin faturasını, işten atmaları meşru görmezsiniz. Krizin faturasını beraber ödeyelim demezsiniz. Doğal olarak böyle bir perspektifle hareket ettiğinizde de ona göre bir mücadele enerjisi ortaya koyarsınız... Böyle bir yışa ufka sahip değilseniz getirip her şeyi sendikal mekanizmalar içerisinde boğarsınız. Bir yerden sonra her şeyi koltuğunuzu korumaya bağlarsınız. Fakat eğer kapitalizmi aşan bir ufka sahipseniz koltuğu düşünmezsiniz. Sizin için esas olan sınıfın çıkarlarıdır, sınıfın sonuca ulaşmasıdır. Sınıfın sömürüyü sınırlamasıdır ve esas olarak ta sömürü düzenini ortadan kaldırmasıdır... Aliağa dan bir metal işçisi: Döküm işinde çalışan işçileriz biz. İşyerinde Türk Metal örgütlü. Bence bizim için en acil ihtiyaç fabrika komitelerinin oluşturulmasıdır. Komiteler üzerinden mücadele edersek ancak yaptığımız işlerden sonuç alabiliriz. Sendikaların durumu ise zaten ortada. in büyük çoğunluğu da zaten sendikalara güvenmiyorlar. Bu güvensizliği kırmak gerekiyor. Sendikalardaki bu yıpranmayı çözecek olan ise devrimci işçilerdir. Örgütlenme konusunda söz yetki kararın kesinlikle işçilerde olması gerekiyor. Eğer biz söz yetki karar hakkımızı kullanamazsak başımızda olan ihanetçiler bizi hemen satacaklardır. Eğer bugün direnişler bir yıldır hala çözülemeden sürüyorsa bunu vebali maalesef bizdedir. Denetim eğer bizde değilse sonuç böyle oluyor. Bu özellikle Türk Metal de böyle. patrondan çok sendikadan korkuyor... Kartal dan bir metal işçisi: Metal i Birliği ni var edebilmeliyiz. Metal i Birliği bugün ekmek gibi tuz gibi bir ihtiyaç olduğunu, yaşamsal bir noktada durduğunu göstermektedir. Çünkü metal işçilerini bir sendikal ihanet tablosu bekliyor, çünkü metal işçilerini düzenin zoru baskısı bekliyor. Öyleyse böyle bir tabloda metal işçilerinin kendi birliğini kurması, kendi birliğini yükseltmesi, bu bayrak altında sermayeye, kendi içindeki uzlaşmacı ihanetçi yışlara karşı mücadele edebilmesi hayati bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor. Bu sermayeye karşı bir başkaldırıdır. Sermaye yüzyıllardır işçi sınıfını bir savaşa davet etti, işçi sınıfı yüzyıllardır çeşitli biçimlerde bu savaşa girdi. Ancak bugün Metal i Birliği zemini ile birlikte biz de bu savaş çağrısına yanıt verebilmek durumundayız. Savaş çağrıları kabulümüzdür. Hak ettikleri yanıtı vereceğiz... Ümraniye den bir elektronik işçisi: Bizim yapmamız gereken fiili meşru mücadeleyi ön plana çıkarmaktır. Bizi korumayanı biz de sahiplenmemeliyiz. Buna bir örnek vermek istiyorum. Demirdöküm grevinde polis geliyor grevi kırmak için. Polisi demir levyelerle dövüyorlar. Arkasında jandarma geliyor onu da dövüyorlar. Arkasından tanklarla geliyorlar. 3 işçi ölüyor ama orada sendikal mücadele kazanılıyor. Gerçek örgütlülük Demirdöküm işçilerinin yapmış olduğu örgütlülüktür... İMES ten bir işçi: Sendikalar bütçelerinden belirli bir miktar grev ve direniş fonu olarak ayırsın denmiş. Ama bizim bir gerçeği görmemiz gerekiyor. Toplantı başladığından beri sendika bürokratlarından sendika ağalarından bahsedip duruyoruz. Sendikaların nerden nasıl çıktığına dair hepimizin fikri var. Dayanışma sandığından çıkmıştır. mücadele etmek için dayanışma sandıklarını kurmuştur, oralardan çıkarmıştır sendikaları. Bugün sendikalar bu haliyle hangi direnişe maddi olanak sağlayabilir ki? Bizim bugünden kendi aramızda bir dayanışma fonu oluşturmamız lazım. Metal i Birliği nin önüne böyle bir hedefi de koymamız lazım. Bu iş çünkü tek başına sendikalara bırakılacak bir iş değil. Aynı zamanda biz mücadeleyi büyütürken metal işçilerini bir araya getirirken kendi dayanışma ağımızı da örmemiz gerekiyor... Esenyurt tan bir kadın işçi: Buradan işçi kardeşlerime, özelde ise işçi kadınlara seslenmek istiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeye göz yummasınlar. Biz bir olduğumuz sürece varız. Kadın işçiler olarak kendimizi geliştirmek, sessiz kalmamak, bilinçlenmek gerektiğini düşünüyorum. Ve her zaman şunu bilmek gerekiyor ki biz bir kişi olduğumuzda bile birçok şey yapabiliriz. Birlerden milyonlar da doğar... Türk Metal üyesi bir işçi: Şimdi uzlaşma diyalog çağdaş insan modeli olarak sunuluyor ya biz çağdaş olmayalım arkadaşlar zorba olalım biraz da. Bize medeniyetsiz insan desinler. Sendikacı orada benim aidatlarımı yiyip bir sorun olduğunda bakmıyor arkasını dönüp gidiyorsa orada biz zorba olalım. Ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım. Biz mesela işten atılmadan önce Asemat la aynı patronun fabrikasında çalışıyorduk. Gebze deki fabrikasında çalışıyorduk biz. Orada Türk Metal örgütlüydü. İmzalanan bir TİS var ama adam ona bile uymuyor. 4-5 taksitte maaş veriyor. Bir yerden sonra sıktı artık. İnsr borç harç. Bir şeyleri başlatalım dedik. Toplantılar yaptık. İşyerinde eylem mi yapılacak onu yapalım. Sendika mı değiştirilecek onu yapalım. Ama bir an önce yapalım yani. Çünkü biliyoruz bu iş çok uzadığı takdirde bizi atacaklar bir şekilde. En azından boşa gitmemiş olalım. Asemat üzerinden tmamın sebebi, şu: Arkadaşlar direnişteler ve o direnişin durumunun nedeni biziz arkadaşlar. Bizim üzerimizdedir onun günahı. Biz sahip çıkmış olsaydık, ulaşabilmiş olsaydık durum farklı olurdu. Biz işten atıldıktan sonra ayıldık ama ben orada da bir şeyin kopacağını biliyordum. Orada da huzursuzluklar olduğunu öğrendim ama ulaşamadık. Biz Asemat la bir arada olabilseydik, bir mücadele programı etrafında kenetlenmiş olsaydık çok daha farklı şeyler yapabilirdik. Bu tabi bizim eksikliğimiz. Biz demek ki halen daha sorunları kendi işyerlerimizden menkul görüyoruz. Artık bu bakışı değiştirmemiz gerekiyor... Birleşik Metal üyesi bir işçi: Sendika orada tutunabilmek oranın örgütlü olmasını sağlayabilmek için işçilerin dişe diş mücadelesini örgütleyemiyor. Sadece yetkilerini korumak için geri adım üzerine geri adım atıyorlar. Öncüleri de devre dışı bırakmak için birçok yol deniyorlar. Baş temsilci bizim arkamızdan insra bunlar terörist vb. sözler sarf ediyordu. Aynı temsilci bizim yanımıza geldiğinde ise biz aleviyiz Kürt üz birbirimizi kollamalıyız diyordu. Ama biz bunların hepsine karşı mücadele ettik... Bugün ben örgütlü olmasaydım bunları yapabilir miydim? Gerçekten sendikalı olsun sendikasız olsun Metal i Birliği çatısı altında bir araya gelip mücadeleyi örgütleyebilmeliyiz. Metal i Birliği ile metal sektörünün yoğun olduğu sanayi bölgelerinde dışarıdan doğru da seslenebilmeli, müdahale edebilmeliyiz... Eski demirdöküm grevcisi: Örgütlenme uzun vadeli bir iş. Sosyal ilişkilere inmeniz lazım. Onla kahveye gitmeniz lazım top oynamanız lazım. Onların sorunlarıyla ilgilenmeniz lazım. İnsrın içine gireceksin emek harcayacaksın. Emek harcandıktan sonra yapılamayacak şey yok... METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 5

6 Netaş grevinin 23. yılında MESS önündeydik... Netaş grevi bundan tam 23 yıl önce 12 Eylül karanlığına karşı grev yapılamaz denen bir dönemde gerçekleşmiş, 12 Eylül karanlığını yırtarak işçi sınıfının mücadelesinin her türlü engeli aşacağını dosta düşmana göstermişti. Netaş grevi aynı zamanda 89 bahar eylemlerinin de ilk kıvılcımı olmuştu. Bizler de bu önemli grevi unutmadığımızı göstermek, metal işçilerinin mücadele geleneğini birlik iradesi ile büyüteceğimizi bir kez daha haykırmak için ayımızın 4 gün öncesinde MESS önündeydik. Metal işçilerinin boynunda 50 yıldır asılı duran MESS prangasına karşı gerçekleştirdiğimiz eylemde metal işçilerinin mücadele birikimini daha da ileriye taşımak için adımlarımızı sıklaştırdığımızı dile getirdik. Sömürüye ve zorbalığa boyun eğmeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, ne sermayenin saldırılarının ne de sendikal ihanet çetelerinin bu mücadeleye engel olamayacağını söyledik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Netaş, Profilo, Demirdöküm gibi şanlı direnişlere imza atan metal işçilerinin mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Ve bu mücadelede artık çok daha güçlüyüz. Çünkü artık Metal i Birliği var. Sinter Metal işçilerine saldırı... Yaklaşık 11 aydır direnişlerini sürdüren Sinter Metal işçileri işe iade davalarının Mart a ertelenmesinin ardından mahkemelerinin sürekli olarak ertelenmesine karşı duydukları öfkeyi Böyle adalet istemiyoruz, Geç kalınmış adalet, adalet değildir, Adalet yoksa barış da yok, Direne direne kazanacağız slogrıyla dile getirmişlerdi. Yasaların hiçbir zaman işçiler için işlemediğini, patronları korumak için bu yasaların çıktığını ve hakimlerin de bu yönde kararlar aldıklarını söyleyen işçiler buna karşılık bugün bir kez daha direniş alanında yerlerini aldılar. Sabah işe giriş saatinde Sinter Metal fabrikası önündeki direniş alanında toplanan işçiler fabrika müdürü İlker Öztürk ü görmeleri üzerine tepkilerini ortaya koydular. Bunun üzerine İlker Öztürk bir süre sonra kapıdan yanında patron yalakalarıyla birlikte çıktı. Yaklaşık 10 kişilik bir grup direnişçi işçilerin üzerine yürüdü. Hızını alamayan faşist yönetim ve yalakalarının saldırısı müdürün belindeki silahı işçilere gösterip tehdit etmesiyle had safhaya ulaştı. Bu sırada direnişçi işçilerle bu güruh arasında bir arbede yaşandı. Direnişçi işçilerden biri Adaletten aldığımız darbe yetmiyormuş gibi şimdi de faşistler saldırdı şeklinde olayla ilgili düşüncelerini ifade etti. Kendi çıkarları için işçilerin hak arama mücadelelerinin hiçbir türlüsüne katlanamayan ve bunun önüne geçmek için işçi kanı dökmekten geri duymayan faşist sermayedarlar Sinter Metal fabrikasında bir kez daha kirli yüzünü göstermiştir. Ne Sinter Metal patronu ne de onun gibi işçileri kendi çarkları arasında öğütmeye çalışan sermaye sınıfı hiçbir biçimde sınıf mücadelesini engelleyemeyecektir. e kalkan eller bir gün mutlaka kırılacaktır! OSB-İMES i Derneği Entes te mücadele kararlılığı Direnişinde 200. günü geride bırakan Gülistan Kobatan için 11 Aralık günü OSİM-DER tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. İMES A Kapısı ndan direniş yerine gerçekleştirilen yürüyüşe BDSP ve Metal i Birliği dövizleri ile birlikte katılırken EMEP ve ÖDP de temsili olarak destek verdi. Yürüyüş boyunca bir kez daha İMES ve OSB işçilerine krizin faturasını ödememe, direnişe geçme çağrıları yapıldı. Ayrıca işçiler Entes ve Sinter Metal direnişleri ile dayanışmaya çağrıldı. Direniş yerinde ilk olarak bir gün önce Bursa da bir iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren 19 maden işçisi anıldı ve Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz! sloganı atıldı. Daha sonrasında Entes direnişçisi sınıfa karşı sınıf tavrının sonucunda direnişe geçtiğini ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi. Sinter Metal direnişçileri ise yaptıkları konuşmada Bizler baskılarla da karşılaşsak da, bir yerlerde ölsek de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. dediler. Yapılan konuşmaların ardından iki işçini hazırladığı bir şiir dinletisi sunuldu. Şiir dinletisinin ardından ise yine slogrla Sinter Metal işçilerinin direniş alanına yüründü. 6 METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

7 Burjuvazi k besleniyor... İletişim adres ve telefonları... Mail adresi: İstanbul - Esenyurt Kültür Evi Fatih Mah. Bahçeyolu Cad. 936.Sok. No:13-Esenyurt Tel: (212) Eli kanlı cellatlardan hesap soracağız! 19 Kasım akşamı devrimci bir işçi olan Alaattin Karadağ Esenyurt-Avcılar polisi tarafından katledildi. Sermaye medyasında polisin dur ihtarına uyulmadığı gerekçesi ile çıkan silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildiği iddia edilse de görgü tanıkları Alaattin Karadağ ın katledilişini çok daga farklı tıyorlar. Bir cinayet şebekesi olan polisin ve medyasının tüm yalrına rağmen görgü tanıkları yaralı olarak yerde yatmakta olan Karadağ ın olay yerine gelen Ford Transit marka bir minibüsten inen uzun boylu bir sivil tarafından infaz edildiğini söylüyorlar. Saklayıp üzerini örtmeye çalıştıkları bu cinayetin nedeni ise Alaattin Karadağ ın politik kimliği. Küçük yaşlardan beri işçilik yapan Alaattin Karadağ 10 yılı aşkın bir süredir de işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele eden, bu uğurda canını vermeye hazır olan, Türkiye Komünist Partisi(TKİP) üyesi komünist bir militandı. Alaattin Karadağ 2001 yılında da İzmir de bir işçi mitinginde tutuklanmış, ağır işkencelerden geçirilmiş, o dönem cezaevlerinde gerçekleşen ölüm oruçlarına katılmıştı. Tahliye olduktan sonra da işçilik yaşamına ve mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Ve Alaatin sermayenin cellatlarını sadece sadece 19 Kasım akşamı yediği kurşunda, ya da daha öncesinde gördüğü işkencelerde tanımadı. Birçok sektörde olduğu gibi metal sektöründe de işçilik yapan Karadağ sağ elinin dört parmağını adına iş kazası dedikleri bir cinayet girişiminde kaybetmişti. Oysa bu cinayet girişimi sadece ve sadece Alaattin in sınıf kinini bilemeye yaradı. Bir kez daha ve daha büyük bir öfkeyle sermayenin sınıf egemenliğini ortadan kaldırmak için kavgaya atıldı İşte korkuları bu yüzdendi. Ve bu yüzden alçakça bir cinayetle onu ve mücadelesini yok edebileceklerini sandılar. Ancak yanılıyorlar. Ne Alaattinler ne de onların mücadeleleri böyle alçakça katliamlarla bugüne kadar bitirilemedi, bundan sonra da bitirilemez. Bugüne kadar yüzlerce, binlerce insanı sokak ortasında yargısız infazlarla, işkencelerle öldürmeleri nasıl bir işe yaramadıysa Alattin Karadağ ın katledilmesi de bu cellatların ömürlerini 5 dakika dahi uzatmaya yetmeyecektir. Son 2 yılda PVSK ile birlikte artan devlet terörüne, sokak ortasında infaz edilen 30 un üzerinde insana rağmen hala işçi emekçiler mücadeleye devam ediyorsa, Alaattin ler daha büyük bir kinle kavgaya atılıyorsa Alattin lerin katledilmesi de bu mücadeleyi dindiremeyecektir. Nice Alaatinler daha büyük bir kinle sermaye sınıfının bezirgan saltanatının üzerine üzerine yürüyecektir. Çünkü onların ömrünü uzatmaya çalıştıkları kapitalizm belası her gün insanlık için çok daha büyük bir yıkım getirmektedir. İşte Alaattin in katledilmesinden daha bir ay bile geçmeden sokak ortasında polis infazları devam ediyor. İşte yıllardır işçi sınıfının kanı üzerinden yükselen kapitalizm seri iş cinayetlerine devam ediyor. Yaşamını sürdürme kavgası veren 19 maden işçisi göz göre göre ölüme gönderiliyor. Ve dünyanın dört bir yanında sermaye işçi kanı ile büyüyor. Kapitalizmin bu çıplak gerçeği var olduğu müddetçe de ne Alaattinler i ne de mücadelelerini yok etmeye güçleri yetmeyecek. Sınıf mücadelesinde ölümsüzlüğe uğranan her yiğit devrimci bir kez daha işçi sınıfının mücadelesinde dirilecek. Mücadelemiz onlarla birlikte büyüyecek. Topkapı dan bir metal işçisi İstanbul - Kartal Kültür Evi Derneği Karlıktepe Mah. Gürpınar Sok. No:26/1 Kartal Tel: (534) İstanbul - OSB-İMES i Derneği Yukarı Dudullu Mah. Kerem Sokak No:5/3 Ümraniye Tel: (216) İstanbul - Sefaköy Kültür Evi İnönü Mah. Tolga Cad. No:65 Küçükçekmece Tel: (212) İstanbul - Topkapı Derneği Davutpaşa Cad. TİM-1 İş Merkezi Kat:3/230 Topkapı Tel: (212) İstanbul - Tersane i Birliği Derneği Evliya Çelebi Mah. Yasemin Sok. No:31/3 İçmeler Tel: (216) Ankara - Mamak Kültür Evi Tıp Fakültesi Cad. No:255 / B Tuzluçayır Tel: (312) Ankara - Sincan Derneği Vatan Cad. Melek Sok. No:1/9 Sincan Tel: (506) İzmir - Çiğli Kültür Sanat Evi 8075 Sok. No:11/A Kapalı Durak (Narin Kahv. altı) Çiğli Tel: (232) Manisa Birliği Derneği Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulv. Adiliye Sokağı 4/1 Tel: (236) Adana Sanayi i Derneği Tel: (322) METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 7

8 Kurultay açılış konuşmasından......hiç kuşkusuz ki ödenen bu bedellerin en temel nedeni bizlerin örgütsüzlüğü ve saflarımızdaki dağınıklıktır. Kökleri 12 Eylül askeri faşist cuntasında yatan bu örgütsüzlük tablosunda ise sermayenin çok yönlü iktisadi, sosyal ve ideolojik saldırıları ile birlikte içimize yerleştirilen ihanet şebekelerinin, yani sendikal bürokrasinin çok özel bir rolü oldu. Her şeyiyle bizim olan sendikalarımız özellikle 12 Eylül le birlikte sermayenin örgütsel ve ideolojik denetimi altına girdiler. Hepimizin yakından tanıdığı Türk Metal çetesi 12 Eylül ün çocuğu olarak metal işçilerinin tarihinde yerini aldı......sınıf hareketinin ve toplumsal mücadelenin önemli kritik kavşaklarında hep metal işçileri vardır. Bunun için sermaye sınıfı ve devleti metal işçilerini kontrol altında tutmayı ve güçten düşürmeyi özel bir iş edinmiştir. Tekelci burjuvazinin koçbaşı olan MESS, bu amaçla sistematik çalışmalar yürütmüş, politikalar geliştirmiştir. Bugün tekelci burjuvazinin politik planda güncel eğilimleriyle ters düştüğü halde korunmaya özen gösterilen Türk Metal çetesi bu doğrultuda örgütlenmiştir. Çünkü metal işçilerinin mücadelesinin önünü kesmek, işçi sınıfının önünü kesmektir......eğer bugün gündelik mücadelemizi yürüteceğimiz örgütlerimiz olan sendikalarımız sermayenin ideolojik ve fiili işgali altındaysa, sınıfın çıkarlarını bir kenara atan bürokratlar sendikalardaki yönetici koltuklarını kendi çıkarları için kullanıyorlarsa öncü işçilerin görevi bu bürokrat takımını buralardan söküp atmak sendikalarımızı yeniden sınıf mücadelesine kazanmaktır. Özellikle sınıf mücadelesinin motor gücü olan metal sektöründe sendikal ihanet şebekelerini aşmak çok daha kritik bir önem taşımaktadır......bu önemli görevleri yerine getirebilmek ise hiç kuşku yok ki ortaklaşmış ve güçlü bir iradeyi gerektiriyor. Öncülerden başlayarak tüm işçi sınıfını kapsayacak bir birliktelik ve hareketlilik bu bahsettiğimiz görevleri yerine getirebilmenin ilk ve en temel koşulunu oluşturuyor. İşte bu nedenle bugün buradayız. Bu nedenle Metal i Birliğini yaratmak gibi oldukça önemli bir iddia ile çıkıyoruz... Artık METAL İŞÇİLERİ BİRLİĞİ var!... Bülteni Özel Sayı No: 513 * Fiyatı: 25 YKr * Aralık 2009 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md. : Ayten ÖZDOĞAN * E:KSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Mollaşeref Mah. Millet Cad. 50/10 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) * * Baskı: Özdemir Mat. * Davutpaşa Cad. Güven Sanayi Sit. C Blok No: 242 Topkapı/İstanbul * 0 (212)

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa TORUNTAY Genel Başkan 13 Eylül 2015 Ankara /Latanya Otel Öz Taşıma İş Sendikası 2. OLAĞAN GENEL KURUL Sayın TBMM İdare Amiri ve Değerli Eski Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013 BİYOMED e-bülten - Mayıs 2013 Biyomed büyüyor Biyomedikal Mühendisleri Derneği (BİYOMED), ülkemizdeki Biyomedikal Mühendislerinin bir araya gelmesi ve Biyomedikal Mühendisliği meslek kültürü oluşturma

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği 13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL A.A Nursel Gürdilek İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden "işitme engelli çocuklara daha iyi bir

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı No: 443 * Mayıs 2009 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ Krizin faturasını yırtmak ve mücadelenin önündeki engelleri aşmak için; Metal İşçileri Kurultayı toplanıyor! Metal

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı No: 532 * Şubat 2010 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ TEKEL direnişi direnişimiz, mücadeleyi büyütmek görevimizdir! TEKEL işçilerinin sermaye sınıfının kölelik dayatmalarından

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı No: 543 * Mart 2010 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ TEKEL direnişinin açtığı yoldan ileriye! 1 Mayıs a, genel grevgenel direnişe! Zor ancak umutların yeşerdiği bir kışı

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR Bodrum Gümüşlükte olaysız ve şenlik gibi yapılan sembolik tabela dikimini yapan Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ikinci durağı Kadıkalesi Ormancılar Sitesinde

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI «Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği» 18 Eylül 2015, MERİT Hotel Lefkoşa Halil Erdim Maden Mühendisi TAŞOVA koordinatörü Kuzey Kıbrıs ta İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Mart

Detaylı

Tüm IlnKI-'En ~ TÜM BANKA VE SiGORTA ÇALıŞANLARı SENDiKASı KES K. TOM BANKA VE SIGORTA ÇALıŞANLARı. AYlıK HABER BÜLTENi ÖZEL SAYı HAZiRAN 1997

Tüm IlnKI-'En ~ TÜM BANKA VE SiGORTA ÇALıŞANLARı SENDiKASı KES K. TOM BANKA VE SIGORTA ÇALıŞANLARı. AYlıK HABER BÜLTENi ÖZEL SAYı HAZiRAN 1997 Tüm IlnKI-'En ~ TÜM BANKA VE SiGORTA ÇALıŞANLARı SENDiKASı KES K -izm-jr C-a-d-. y,-ap-r-ak-a-pt-. 2-4-/1-2 -li-ef&-f-a-x;-o(-3-12-) 4-1-7-2S-4-0-K-ız-ı'-ay--A-N-K-AR-A ~, TOM BANKA VE SIGORTA ÇALıŞANLARı

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011

SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 SENDİKAL HAREKET, İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ve ÖRGÜTLENME STRATEJİLER GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 2011 1 SENDİKA NEDİR? Emekçilerin,ekonomik, demokratik, kültürel, hukuksal ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR

TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR LYS YE HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATINDA 26 DURAK 254 ŞAİR VE YAZAR Ş. İBRAHİM YILDIRIM Beta Yayın No : 3350 2. Baskı Ocak 2016 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-508 - 5 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi 2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi Ön Not: Raporlarımız gerçek hayat hikâyelerine dayanmakta, yalnız işçilerin kişisel bilgileri -koruma amaçlı- olarak değiştirilmektedir 1 ASGARİ

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ

METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı No: 578 * Mayıs 2010 Sınıfa karşı sınıf METAL İŞÇİLERİ BÜLTENİ 1 Mayıs ın coşkusu ve kararlılığı ile; Çaldıklarını geri almak için MESS i ve uşaklarını yenelim! 1 Mayıs ta yüz binler

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.5 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 2 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ 3 İŞYERİ KOMİTELERİ YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.4 SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ SOSYAL EKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

İŞÇİ BÜLTENİ. Kendilerine saraylar yapanlar bizi açlığa mahkum ediyorlar. Asgari ücrete %6 zam geldi! Gücümüz Birliğimizden Gelir!

İŞÇİ BÜLTENİ. Kendilerine saraylar yapanlar bizi açlığa mahkum ediyorlar. Asgari ücrete %6 zam geldi! Gücümüz Birliğimizden Gelir! Gücümüz Birliğimizden Gelir! İŞÇİ BÜLTENİ facebook.com/iscilerinbirligidernegi.ibd Asgari ücrete %6 zam geldi! İşçi Bülteni Özel Sayı 1205 - Ocak 2015 Kendilerine saraylar yapanlar bizi açlığa mahkum ediyorlar

Detaylı

KAMUSALLIK YENİDEN ÇALIŞTAYI

KAMUSALLIK YENİDEN ÇALIŞTAYI 2.8.3. KAMUSALLIK YENİDEN ÇALIŞTAYI EMO Ankara Şubesi ve ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Kamusallık Yeniden Uluslararası Çalıştayı 8 Ocak 2010 Cuma günü ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU

MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU Müşteriye gidecek olan email body si: Sayın, MÜŞTERİ TEMAS ANKETİ SORU FORMU 0649002036300014 Mersis no.lu Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. nin Çağrı Merkezi ile irtibata geçmiş bulunuyorsunuz. Bu süreçte yaşadığınız

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

DEVRİMCİ İLETİŞİM VE ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI TANITIM BROŞÜRÜ

DEVRİMCİ İLETİŞİM VE ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI TANITIM BROŞÜRÜ DEVRİMCİ İLETİŞİM VE ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI TANITIM BROŞÜRÜ Broşür No: 1 Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası Tanıtım Broşürü Dev İletişim-İş Genel Merkezi Abide-i Hürriyet

Detaylı

7. dönem çalışma raporu NÜKLEER KARŞITI PLATFORM. EMO Kocaeli Şubesi 160

7. dönem çalışma raporu NÜKLEER KARŞITI PLATFORM. EMO Kocaeli Şubesi 160 NÜKLEER KARŞITI PLATFORM 160 Akkuyu da Nükleere Hayır! (NKP Üyeleri) 29 Mart 2012 Akkuyu`da yapılması planlanan nükleer santralın ÇED toplantısı Nükleer Karşıtı Platform üyesi, Odalar, çevre örgütleri

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı

IEEE Türkiye Başkanlar Kurultayı İTÜ IEEE ailesinden merhaba! 1992 yılından beri İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi nde faaliyet gösteren, teknik üniversite öğrencisinin mesleki ve sosyal açıdan gelişimini hedefleyen sayısız çalışma yapan

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver!

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 69 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mayýs 2006 Fiyatý 25 YKr Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Geçtiðimiz kýþ aylarýnda

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı.

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( MASAK) ve Gazi Üniversitesinin müşterek düzenlediği ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Detaylı