ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 Çevre ve Orman Bakanlığından : ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevrenin ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak üzere, elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair hukuki ve teknik esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 (1) Bu Yönetmelik, Ek 1A da verilen sınıflara dahil olan elektrikli ve elektronik eşyalar için geçerlidir. Ek 1A da tanımlanan sınıflara giren ürünlerin ayrıntılı listesi Ek 1B de verilmiştir. Ek 2 de yer alan uygulamalar, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi hükümlerinden muaftır. (2) Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden evvel piyasaya sunulmuş olan ürünler için üretilen servis amaçlı yedek parçalar ile yalnızca ulusal güvenliğin korunmasına yönelik veya askeri amaçlı kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş ürünler, bu Yönetmelik kapsamına girmez. (3) Elektrikli ve elektronik eşyalarda kullanılan pil ve akümülatörler; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ne tabidir. Dayanak Madde 3 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu nda öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 1 inci ve 2 inci maddeleri ile 9 uncu maddesinin (d), (h), (o), (p), (s) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 (1) Bu yönetmelikte geçen ; a)bakanlık: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığını, b)yönetmelik: Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik i, c)elektrikli ve Elektronik Eşya veya EEE : Ek 1A da verilen sınıflara dahil olan ve alternatif akım olarak 1000 Volt u, doğru akım olarak da 1500 Volt u geçmeyecek şekilde kullanım için dizayn edilmiş olan; uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları, ç)homojen Malzeme: Sökme, kesme, ezme, aşındırma gibi mekanik işlemlerle farklı malzemelere ve parçalara ayrılamayan malzemeyi, d)üretici: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere; kullandığı satış yöntemine bağlı olmaksızın:

2 (i) Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan, (ii) Kendi markasıyla, başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları satan, (gerçek üreticinin markasının (i) alt bendinde belirtildiği gibi ürün üzerinde görülmesi durumunda satıcı, üretici olarak kabul edilmez), (iii) Ticari amaçlarla EEE ithal eden, gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Genel İlkeler Madde 5 (1) elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler şunlardır: a) Elektrikli ve elektronik eşyalarda kullanılan zararlı maddelerin (kurşun (Pb), cıva (Hg), krom +6 (Cr+6), polibromürlü bifenil (PBB) ve polibromürlü difenil eter (PBDE)) Yönetmeliğin 7(a) maddesinde belirtilen düzeylere indirilmesi esastır. b) Teknik ve ekonomik yapılabilirlik esas olmak üzere ve uluslararası teknolojik gelişmelere de paralel olarak üreticiler, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün geliştirme, ar-ge ve tasarım faaliyetlerinde, bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanılmamasını veya yerlerine daha güvenli alternatif maddelerin kullanılmasını sağlamakla yükümlüdürler. İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bakanlığın Görev ve Yetkileri Madde 6 Bakanlık; a) Bu Yönetmeliğin uygulanması için destek ve koordinasyonu sağlamakla, b) Ek 2 de verilen muafiyet listesini bilimsel ve teknolojik gelişmeler gerektirdiği takdirde güncellemek ve değiştirmekle, c) Üreticilerden Ek 3 teki yıllık beyan formunu toplayarak bu Yönetmeliğe uygunluğunun sağlanması için gerekli kayıt sistemini oluşturmakla ve beyan formunu veren üreticilere beyan kayıt belgesi düzenlemekle, d) Piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla; elektrikli ve elektronik eşyaların piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında; ithalat durumunda gümrüklerde veya ürün piyasada iken piyasa denetimleriyle ürünlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunu denetlemekle veya denettirmekle, e) Bu Yönetmeliğe aykırılık durumunda, i. ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, ii. piyasaya arz edilmiş ürünlerin piyasadan toplatılmasını, iii. Çevre Kanunu nda öngörülen cezaların tatbik edilmesini sağlamakla, görevli ve yetkilidir. Üreticilerin Yükümlülükleri Madde 7 Üreticiler; a) Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürdükleri yeni EEE lerde homojen bir malzeme içerisinde, kurşun, cıva, krom +6, polibromürlü bifenil ve polibromürlü difenil eter maddelerinin ağırlık olarak %0,1 oranından (1000 ppm); kadmiyum maddesinin ise ağırlık olarak % 0,01 (100 ppm) oranından daha fazla bulunmamasını sağlamakla, b) Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluşundan itibaren 5 yıl süreyle muhafaza etmekle,

3 c) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar EK 3 te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa vermekle, d) İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için bu Yönetmeliğin 8. maddesine uymakla yükümlüdürler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler İthalatın kontrol altına alınması Madde 8 (1) İthal edilecek Elektrikli ve elektronik eşyalarda bu Yönetmeliğin 7 (a) maddesinde belirtilen kısıtlamalaların kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılacak düzenlemelere göre yapılır. Yönetmeliğe aykırılık Madde 9 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu nun ilgili cezai hükümleri ve madde 6 (e) bendi uygulanacaktır. Düzenleme yetkisi Madde 10 (1)Aksine hüküm bulunmadığı hallerde Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü düzenlemeyi yapmakla yetkilidir. Yürürlük Madde 11 (1) Bu Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

4 EK 1 A BU YÖNETMELİĞİN KAPSAMINA GİREN ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYA KATEGORİLERİ 1. Büyük ev eşyaları 2. Küçük ev aletleri 3. IT ve telekominikasyon ekipmanları 4. Tüketici elektroniği 5. Aydınlatma ekipmanları 6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 8. Otomatlar

5 EK 1 B EK IA DAKİ SINIFLANDIRMALARA GİREN ÜRÜNLERİN AYRINTILI LİSTESİ 1. Büyük ev eşyaları a) Soğutucular b) Buzdolapları c) Dondurucular d) Gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük aletler e) Çamaşır makineleri f) Kurutucular g) Bulaşık makineleri h) Pişirici cihazlar i) Elektrikli ocaklar j) Elektrikli saclar k) Mikrodalga fırınlar l) Gıda pişirici ve hazırlayıcı diğer büyük aletler m) Elektrikli ısıtıcılar n) Elektrikli radyatörler o) Odaları, yatakları, oturma gruplarının ısıtılmasında kullanılan diğer büyük ısıtıcılar p) Elektrikli vantilatörler/aspiratörler q) Klimalar r) Diğer fan, havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları s) EEE tanımı kapsamındaki diğer büyük ev eşyaları 2. Küçük ev aletleri a) Elektrikli süpürgeler b) Halı yıkama makineleri c) Diğer yıkayıcı makineler d) Örgü, dokuma, dikiş ve diğer kumaş işleyici makineler e) Ütü makineleri, ütüleme ve diğer giysi bakım aletleri. f) Tost makineleri g) Kızartma makineleri h) Öğütücüler, kahve makineleri, paketleme cihazları i) Elektrikli bıçaklar j) Saç kesimi, saç kurutucu, diş fırçalama, tıraş, masaj ve diğer vücut bakım aletleri k) Duvar ve kol saatleri ve diğer zaman ölçümü ve göstergesi veya kaydı için kullanılan aygıtlar l) Tartılar m) EEE tanımı kapsamındaki diğer küçük ev aletleri 3. Bilişim ve telekominikasyon ekipmanları a) Merkezi veri işlenmesi: b) Ana bilgisayarlar (Mainframe) c) Mini bilgisayarlar d) Yazıcı birimleri e) Kişisel bilgisayar ekipmanları: f) Kişisel bilgisayarlar (CPU birimi, fare, ekran ve klavye dahil) g) Dizüstü bilgisayarlar (CPU birimi, fare, ekran ve klavye dahil)

6 h) Notebook bilgisayarlar i) Notepad bilgisayarlar j) Yazıcılar k) Kopyalama ekipmanı l) Elektrikli ve elektronik daktilolar m) Cep ve masa hesap makinaları ve elektronik bilgi toplama, muhafaza etme, işleme, sunma veya iletme için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar n) Kullanıcı terminalleri ve sistemleri o) Faks makineleri p) Teleks q) Telefonlar r) Ankesörlü telefonlar s) Kablosuz telefonlar t) Cep telefonları u) Telesekreterler ve telekomünikasyon vasıtasıyla ses, görüntü ve başka bilgilerin iletilmesi için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar v) EEE tanımı kapsamındaki diğer bilişim ve telekominikasyon ekipmanları 4. Tüketici elektroniği ürünleri a) Radyo alıcıları b) Televizyon alıcıları c) Video kameraları d) Video kaydediciler e) Hi-fi kaydediciler f) Audio amplifikatörleri g) Müzik enstrümanları h) Ve Sinyal vasıtasıyla dahil olmak üzere, telekomünikasyondan başka yol ile ses veya görüntü dağıtımı için kullanılan diğer ürün ve ekipmanlar i) EEE tanımı kapsamındaki diğer tüketiciği elektroniği ürünleri 5. Aydınlatma ekipmanları a) Elektrik ampulleri ve evlerde kullanılan aydınlatma gereçleri b) Fluoresan lambalı aydınlatıcılar c) Düz fluoresan lambalar d) Kompakt fluoresan lambalar e) Basınçlı sodyum lambaları ve metal halit lambalar dahil olmak üzere, yüksek güçlü deşarj lambaları f) Düşük basınçlı sodyum lambaları g) Telli ampuller hariç ışık verme veya ışık kontrolü için kullanılan diğer ekipman h) EEE tanımı kapsamındaki diğer aydınlatma ekipmanları 6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere) a) Matkaplar b) Testereler c) Dikiş makinaları d) Ahşap, metal veya diğer malzemelerin işlenmesinde kullanılan torna, değirmen, kumlama, zımpara, kesme, parçalama, delme, delik açma, dövme, katlama, eğme ve diğer işleme aletleri e) Perçinleme, çivileme, vidalama, perçin, çivi ve vida sökme ve benzer işlemler için kullanılan aletler f) Kaynak, lehim ve benzer makineler

7 g) Sıvı veya gaz halindeki maddelerin sprey, dağıtma, sürme veya diğer şekillerde uygulanması için kullanılan ekipman h) Çim biçme ve diğer bahçıvanlık işlerinde kullanılan aletler i) EEE tanımı kapsamındaki diğer elektrikli ve elektronik aletler 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri a) Elektrikli tren ve yarış arabası takımları b) El tipi video oyun konsolleri c) Video oyunları d) Bisiklet sürme, koşma, kürek çekme vb. sporlar için kullanılan bilgisayarlar e) Elektrikli veya elektronik spor aletleri f) Jetonlu makineler g) EEE tanımı kapsamındaki diğer oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri 8. Otomatlar a) Sıcak içecek otomatları b) Sıcak veya soğuk şişe veya kutu otomatları c) Katı ürünler için otomatlar d) Para otomatları e) Otomatik şekilde her çeşit ürün teslim eden bütün aletler f) EEE tanımı kapsamındaki diğer otomatlar.

8 YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNDEN MUAF TUTULACAK KURŞUN, CIVA, KADMİYUM, KROM +6, POLİBROMLU BİFENİLLER (PBB) VEYA POLİBROMLU DİFENİL ETERLER (PBDE) UYGULAMALARI EK 2 1. Lamba başına 5mg i geçmemek üzere, kompakt floresan lambalardaki cıva kullanımı. 2. Aşağıdaki miktarları geçmemek kaydıyla, genel kullanım amaçlı düz floresan lambalardaki cıva kullanımı: - halofosfat 10 mg - normal ömürlü trifosfat 5 mg - uzun ömürlü trifosfat 8 mg 3. Özel amaçlı düz (doğrusal) floresan lambalardaki cıva kullanımı. 4. Bu Ek de özel olarak bahsi geçmeyen diğer lambalardaki cıva kullanımı. 5. Katod ışın tüplerinin, elektronik komponentlerin ve floresan tüplerin camlarındaki kurşun kullanımı. 6. Alaşım maddesi olarak çelikte ağırlıkça en fazla % 0,35 oranında, alüminyumda ağırlıkça en fazla % 0,4 oranında, bakır alaşımlarında ağırlıkça en fazla % 4 oranında kurşun içeriği Yüksek ergime sıcaklığına sahip lehim içindeki kurşun kullanımı (örn. % 85 ten daha fazla kurşun içeren kalay-kurşun alaşımlı lehimler) - sunuculardaki, depolama ve depolama dizisi sistemlerindeki, anahtarlama, işaretleşme, iletim amaçlı ağ altyapısı ekipmanlarında ve de telekominikasyon amaçlı ağ yönetimindeki lehimlerde kurşun kullanımı, - elektronik sermaik parçalarda kurşun kullanımı (örn. piezzoelektronik aygıtlar) 8. Elektrik kontaklarında ve kadmiyum kaplamalarda kadmiyum ve bileşiklerinin kullanımı. 9. Absorbsiyonlu buzdolaplarında, karbon çelik soğutma sistemlerindeki korozyon önleyici madde olarak kullanılan krom a) Polimerik uygulamalarda kullanılan DecaBDE. b) Kurşun-bronz alaşımlı yatak ve burçlardaki kurşun. 11. Pin konnektör sistemlerinde kullanılan kurşun. 12. Termal iletken modül c-ring'lerde kaplama malzemesi olarak kullanılan kurşun. 13. Optik ve filtre camlarda kullanılan kurşun ve kadmiyum. 14. Mikroişlemci kılıflarında, işlemci kılıfı ile bacakların birbirlerine bağlanmasında kullanılan, alaşımında ikiden fazla materyal bulunan, ağırlık olarak %80'den fazla, %85'den az kurşun içeren lehimlerde kullanılan kurşun. 15. Flip-Chip kılıflardaki entegrelerde, yarı-iletken çekirdek ile kılıf taşıyıcısı arasındaki elektriksel bağlantıyı sağlayan lehimin içerdiği kurşun. 16. Silikat kaplamalı tüp içeren lineer akkor filamanlı lambalarda kullanılan kurşun. 17. Profesyonel reprografi uygulamaları için kullanılan Yüksek Yoğunluklu Deşarjlı (YYB) lambalardaki ışık sağlayıcı etken halinde bulunan kurşun-halide. 18. BSP (BaSi2O5:Pb) gibi fosforları ihtiva eden, bronzlaştırıcı lamba olarak kullanılan ve de diazo-baskı reprografisi, litografi, sinek öldürücüler, SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) gibi fosfor içerikli foto kimyasal ve kür işlemlerindeki özel lambalar olarak kullanılan boşalmalı lambaların flüoresan tozlarının içinde, aktivatör halinde bulunan kurşun (ağırlıkça %1 veya daha az kurşun). 19. Özel oluşumlarda temel amalgam olarak kullanılan PbBiSn-Hg ve PbInSn-Hg içeren kurşun ve çok küçük Enerji Tasarruf Lambaları (ETL) nda yardımcı amalgam olarak kullanılan PbSn-Hg içeren kurşun

9 20. Likid kristal ekranlarda (LCD) yer alan düz flüoresan lambaların ön ve arka parçalarının birleştirilmesinde kullanılan camdaki kurşun oksit. 21. Borosilikat camların cilalarındaki mürekkep uygulamalarının kurşun ve kadmiyum içerikleri. 22. Fiber optik komünikasyon sistemlerinde kullanılan RIG Faraday rotatorlerde safsızlık olarak kurşun. 23. Fine Pitch komponentlerdeki bacak kaplamasındaki Kurşun (Bacak aralığı 0.65 mm den küçük olan NiFe leadframe e sahip ve Bacak aralığı 0.65 mm den küçük olan Bakır leadframe e sahip konnektörler hariç) 24. Disksel ve düzlemsel, sıralı seramik multilayer kapasitelerin through hole makina lehimlemelerinde kullanılan kurşun. 25. Plazma display panel(pdp) ve Yüzey iletim elektron soğurucu paneller (SED) panellerde bulunan kurşun oksit. 26. Black light blue (BLB) lambaların cam kısımlarında kullanılan kurşun oksit db nin üzerinde çalışan hoparlörlerde kullanılan dönüştürücülerin lehimlerinde kullanılan kurşun alaşımları. 28. Boyanmamış metal yüzeylerde korozyon önleyici olarak kullanılan kaplamalarda, tutturucularda, IT&Telekom ekipmanı elektromanyetik shieldlerinde bulunan krom Kristal camlarda bulunan kurşun bağı.

10 EK 3 UYGUNLUK BEYAN FORMU T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı /.. /... Piyasaya sürmek istediğimiz, aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerimizin Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olduğunu taahhüt eder, gereğini arz ederiz. EK1 A SINIFI PİYASAYA SÜRÜLEN ÜRÜN 1. Büyük ev eşyaları Var Yok 2. Küçük ev aletleri Var Yok 3. IT ve telekominikasyon ekipmanları Var Yok 4. Tüketici elektroniği Var Yok 5. Aydınlatma ekipmanları Var Yok 6. Elektrikli ve elektronik aletler Var Yok 7. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri Var Yok 8. Otomatlar Var Yok Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 26ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim dahilinde olduğunu kabul ederim Firma Unvanı Yetkili İmza Firmanın adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası :

ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĠN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĠN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERĠN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRĐKLĐ VE ELEKTRONĐK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Đlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ esmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler

ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. (5) Sağlık ve güvenlikle ilgili kanuni yükümlülükler ve atık yönetimi mevzuatı hükümleri saklıdır.

YÖNETMELİK. (5) Sağlık ve güvenlikle ilgili kanuni yükümlülükler ve atık yönetimi mevzuatı hükümleri saklıdır. 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Çevre ve ġehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; elektrikli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/39531 04/06/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAŞARANLAR DEMİR ÇELİK İNŞ. GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. MANİSA ŞUBESİ ESKİ MENEMEN CAD. NO: 31 MURADİYE SAN. BÖLGESİ

Detaylı

ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK EŞYALARIN (AEEE) KONTROLÜ YÖNETMELIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik atıkların üretiminden

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ M. Şükran ARCAN - Çevre Mühendisi 26 Nisan 2012 Antalya AEEE LERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği üyelik sürecinde

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi REVİZYON TAKİP SAYFASI Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 4.0 3.0 2.0 1.1 1.0 0.1 0.0 03.07.2013 02.07.2012 16.03.2012 23.08.2011 26.07.2011 13.09.2007 15.11.2005, RoHS Recast vb. gelişmeler kapsamında

Detaylı

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0

KULLANIMI YASAKLI VE/VEYA SINIRLI KİMYASAL MADDELER REVİZYON TAKİP SAYFASI. Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 REVİZYON TAKİP SAYFASI Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Tarifi 6.0 5.0 4.0 3.0 24.10.2014 08.01.2014 03.07.2013 02.07.2012 Tablo 1 de K2 kategorisinde yer alan maddeler -EK:14 İzne Tabi Maddeler Listesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĐK

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĐK Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 30.12.2009 ÇARŞAMBA Sayı : 27448 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA

Detaylı

CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) (31.12.2014 T. 29222 R.G.

CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) (31.12.2014 T. 29222 R.G. CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) (31.12.2014 T. 29222 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9)

CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9) Amaç

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından:

Ekonomi Bakanlığından: Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIYAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de sayılan Yönetmelikler kapsamında

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN (E-ATIK) ZARARLARI, YÖNETİMİ VE TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN (E-ATIK) ZARARLARI, YÖNETİMİ VE TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (1-12) ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLARIN (E-ATIK) ZARARLARI, YÖNETİMİ VE TÜRKİYEDEKİ UYGULAMALARININ Besim AKIN 1, Ayşegül Kuru 2 1 İstanbul

Detaylı

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 16 13.6.14 13 Haziran 14 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri, 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin

Detaylı