SSW 812 D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSW 812 D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 TR th. Firma : DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER Nfi. SPOR MAL. MALAT SAN. VE T C. A.fi. Adresi : fieyh Sinan Mah. Tekirda Yolu Üzeri Karatepe Mevkii Çorlu/TEK RDA Tel. : Fax : Yetkili Kifli Kafle- mza : SSW 812 D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU SEWING MACHINE MACHINE À COUDRE NÄHMASCHINE NAAIMACHINE FOLOSITI MASINA INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE GB D Mal n Cinsi : Dikifl Makinesi Bakanl kça Belirlenen Kullan m Ömrü 10 Y ld r. CE Belgesi Var. CE Belgesi Veren Kurluflun; Bel. Veren : TÜV Product Services Adresi : Am Grauen Stein D Köln Germany Belge No. : AE F SATICI F RMA MZA KAfiE TEL: N RO Made in P.R.C for Turkey

2 TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri ÖNEML GÜVENL K UYARILARI 1. Cihaz kullanmadan önce kullan m k lavuzundaki tüm talimatlar dikkatli bir flekilde okuyun, güvenlik uyar lar na dikkat edin ve bu talimatlar saklay n. 2. Dikifl makinesi, fifli tak l haldeyken kesinlikle gözetimsiz b rak lmamal d r. 3. Cihaz kullanaca n z yerin voltaj n n ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmad n kontrol ediniz. 4. Dikifl makinesini kulland ktan hemen sonra ve temizlemeden önce, cihaz n fiflini prizden mutlaka ç kar n. 5. Elektrik aksam n n bulundu u bölümü söküp açmaya u raflmay n. 6. Cihaz sabit olan yüzeylerde çal flt r n z. Çal fl rken hareket ettirmeyin. 7. Cihaz ev kullan ma uygun olup d fl mekanlarda kullan lmaz. 8. Makinenin ampülünü de ifltirmeden önce makinenin fiflini mutlaka ç kar n ve 15 W ile ayn tip de erdeki bir ampül ile de iflim yap n. 9. Cihaz, hasarl kablo veya fifl ile, herhangi bir flekilde ar zalanm fl ise çal flt rmay n.cihaz n tamiri için en yak n yetkili servise baflvurun. 10.Çocuklar n, cihaz kullanmas na izin vermeyin ve gözetimsiz b rakmay n. 11.Bu k lavuzda yeralan, sadece üretici firman n önerdi i aksesuarlar kullan n. 12.Kontrol, onar m, elektriksel veya mekanik ayarlama için dikifl makinesini en yak n servis merkezine götürün. 13.Dikifl makinesini, herhangi bir hava aç kl t kal flekilde kesinlikle çal flt rmay n. Dikifl makinesinin vantilatör aç kl klar nda ve ayak kumandas nda iplik, toz veya kumafl parças birikmemesine dikkat edin. 14.Makinenin aç kl klar ndan içeri yabanc madde düflürmeyin veya sokmay n. 15.Bu makineyi, aerosol (sprey)ürünlerinin kullan ld yerlerde çal flt rmay n. 16.Ba lant y kesmek için, önce dikifl fl n «O» konumuna getirin, sonra cihaz n fiflini prizden ç kar rken,fiflten tutarak çekip ç kar n. 17.Parmaklar n z hareketli parçalardan uzak tutun. Dikifl makinesinin i nesi etraf nda özel dikkat gerekir. 18.Her zaman uygun i ne platformu kullan n. Yanl fl platform, i nenin k r lmas na neden olabilir. 19.E ri i ne kullanmay n. 20.Dikifl dikerken, kumafl itmeyin veya çekmeyin. Bu durum, i neyi Marka: THALATÇI / MALATÇI F RMA VE ADRES : IMPORTER / EXPORTER Cinsi: D K fi MAK NES Modeli: SSW-812 BELGE Z N TAR H : 01/02/2008 BELGE NO. : GARANT SÜRES : 2 YIL AZAM TAM R SÜRES : 30 fi GÜNÜ Bu garanti belgesinin kullan lmas na 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen garanti belgesi uygulama esaslar na dair tebli uyar nca TC Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ün ce izin verilmifltir. CONTACT DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER NfiAAT SPOR MALZEMELER MALAT SAN. VE T C. A.fi. fieyh Sinan Mahallesi Tekirda Yolu Üzeri Karatepe Mevkii Çorlu/TEK RDA GUARANTEE GARANT fiartlari 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2. Mal n bütün parçalar dahil olamak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas,temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç -üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4.Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5.Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; -Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla,bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt ndan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, -Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, -Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisine düzenleyece i raporla ar zan n tamirine mümkün bulunmad n n belirlenmesi,durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6.Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir.

3 ZONGULDAK-EMEK ELEKTRON K-YAS N AYVAZ PAP LA fihani NO:10 (0372) TRABZON-YETSAN ELEKTRON K-AL HAYDAR YILMAZ FAT H MAH. FAT H CAD. NO:2/B TRABZON-STAR ELEKTRON K-HAL L ER NÖNÜ MAH. BORA SOK. NO: TRABZON-ÇIRAK TEKN K-YETER ÇIRAK FAT H MH. AYASOFYA CD. NO:57 MERKEZ UfiAK-YALÇIN ELEKTRON K- SMA L YALÇIN SL CE MH.YILDIRIM BEYAZIT CD.NO:22 (0276) UfiAK-ATAK ELEKTRON K-BAYRAM ATAK DURAK MH.AKBUR SK.NO:55/A UfiAK UfiAK-KUPLAY ELEKTRON K- BRAH M KUPLAY ÜNALAN MH. ZÜBEYDE HN. CD.NO:2/D MERKEZ VAN-ÖZ USTA TAM RAT-BURHAN AYDIN KÜLTÜR MERKEZ C VARI DEM RC LER 1.SK NO:1/C VAN-TUNCAY ELEKTRON K-FAT H TUNCAY VERG DA RES ARKASI SARIMURAT SK.NO:28 MERKEZ (0432) VAN-fiASER ELEKTRON K-.SERHAT BAfiAR fiihke CAD. NURLAÇ N PSJ. NO: VAN-ÖZKANAT TAM RAT-DAVUT KANAT EMN YET KARAKOL ARKASI NO:3 (0432) YALOVA-PREST J ELEKTR K-ERDAL KARAKAfi STANBUL CD. BORA SK.NO:3/B MERKEZ (0226) YALOVA-DO AN TEKN K SO UTMA-ORHAN DO AN CUMHUR YET MH. MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29/A ALTINOVA YOZGAT-AYDIN SO UTMA-MURAT AYDIN AHISHAV MH. 2. HANLAR SK. NO:10 AKDA MADEN YOZGAT-KARDEfiLER ELEKTRON K-YAHYA ARSLAN CUMHUR YET CAD.NO:29 1/C SORGUN YOZGAT-TUNCER SO UTMA-S NAN TUNCER MEDRESE MAH. S VAS CAD. NO:79 SEZEN APR. ALTI YOZGAT-AYDIN SO UTMA-MURAT AYDIN AHISHAV MH. 2. HANLAR SK. NO:10 AKDA MADEN YOZGAT-ÖNDER ELEKTRON K-DAVUT GÜLER UN PAZARI NO:14 YOZGAT ZONGULDAK-UZMAN ELEKTRON K-AL OSMAN ERSÖZ ERDEM R CAD. NO:130 KARADEN ZERE L ZONGULDAK-EMN YETL SERV S-RIZA ÇOLAK YEN MH. ATATÜRK CD. NO:24 DEVREK-ZONGULDAK (0372) döndürerek k r lmas na neden olabilir. 21. ne bölgesinde i neye iplik geçirmek, i neyi de ifltirmek, makaraya iplik takmak veya bask aya n de ifltirmek gibi ifllemler ve ayarlamalar yaparken makineyi kapat n. 22.Kapaklar ç kar rken, ya lama yaparken veya bu kullan m k lavuzunda bulunan herhangi bir di er ayarlama ifllemi yaparken dikifl makinesinin fiflini mutlaka prizden ç kar n. 1.BÖLÜM Teknik Özellikler Ev tipi dikifl makinesi Zigzag overlok yapabilme Model seçim butonu ile 20 farkl flekilde dikifl yapabilme Kontrol edilebilir dikifl uzunlu u Dakikada 700 ilmik atabilme Ayarlanabilir iplik gerginli i De iflebilir, kullan m kolay dikifl yata Ayak pedal kontrolü Dü me deli i dikebilme Elektronik h z yönetimi Ters çevirme butonu ile ters dikifl yapabilme özelli i Geniflletilebilir kumafl platformu lik açabilme özelli i Aksesuar kutusu Fermuar dikme özelli i Dikifl fl Farkl flekillerde (kabuk, çift i ne, a flekilli,kutu flekilli,desen,kenar k v rma) dikifl yapabilme özelli i Ürün tafl ma tutaca AC 220 V / 50 Hz / 85 W Dikifl Makinesinin Bölümleri fiirnak-ürün ELEKTRON K-HÜSEY N ÜRÜN CUMHUR YET CD. PTT YANI ULUDERE R ZE-CEVAH R ELEKTRON K-KAZIM CEVAH R TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. fi PSJ fiirnak-serdar ELEKTRON K- SMA L SAYRAÇ fiah MH.NURULLAH CD. NO:26 C ZRE fiirnak-abay ELEKTRON K-MESUT ABAY 2.CD.S EMENS BAY KARfiISI S LOP TEK RDA -FULL TEKN K-MUSTAFA UÇKUN MUH TT N MH. F K R SK. NO:12/B ÇORLU TEK RDA -ÇA RI ELEKTRON K-MEHMET ÖZDEM R U URMUMCU CAD.NO:26/3 ÇERKEZKÖY TEK RDA -FULL TEKN K-MUSTAFA UÇKUN MUH TT N MH. F K R SK. NO:12/B ÇORLU TEK RDA -ARI ELEKTRON K-HAKAN ARI AYDO DU MH. fieh TLER CD. NO:33/A MERKEZ TEK RDA -KER MO ULLLARI T C.-ERKAN KER MO ULLARI YEN MAHALLE GÜLDESTE SK. NO:4/B MALKARA SAKARYA-ÇINAR ELEKTRON K- BRAH M ÇINAR KÖMÜRPAZARI CAD.NO13 SAKARYA SAMSUN-GÜNEY T CARET (ELEKTR KL )-YUSUF GÜNEY EM R EFEND MAH. EMN YET SOK. NO:16/C BAFRA (0362) SAMSUN-ÖZKAN ELEKTRON K-HÜSEY N ÖZKAN ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85 ÇARfiAMBA (0362) SAMSUN-DEN Z ELEKTRON K-SABR ARSLAN KAD KÖY MH.OSMAN YE CD.NO: SAMSUN-ÖZÇEV K T CARET-HAYR ÖZÇEV K Ç FTL K MAH. HAKKI BEY CAD. NO: SAMSUN-GÜLTEK N SO UTMA-ERKAN GÜLTEK N M MAR S NAN MH. ATATÜRK BLV.NO:150 ATAKUM S RT-ERYILMAZ ELEKTRON K-M.ERYILMAZ CUMHUR YET CD.NO:25 S RT TEK RDA -BATI TEKN K-YEL Z BARLAZ YEN MH. TAKS M CD. NO:9 SARAY TEK RDA -POYRAZ TEKN K H SAR MH. ADALET SK. NO:24 HAYRABOLU S NOP-YILKAY SO UTMA-MEHMET YILMAZ YALI MH.DR.AZM HAMZAO LU CD. NO:46 AYANCIK S NOP-ÖZTÜRK BEYAZ EfiYA BAKIM ONARIM SERV S BAYRAM ÖZTÜRK GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY TEK RDA -HAKAN ELEKTRON K-HAKAN ASLAN MURAD YE MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A MURATLI (0282) TOKAT-CEM TEKN K SO UTMA-MET N AYDIN SO UK PINAR MH. G.O.P BULV.241/A HO:14 CD.NO:24 BOYABAT (0368) S NOP-ADA EV ALETLER -HAKAN CEZA R CAM KEB R MH. A. KEYKUBAT CD. NO:9 MERKEZ (0368) S VAS-EKOL ELEKTRON K-ERTU RUL KOLDAfi H KMET IfiIK CAD. NALBANTLARBAfiI NO:1/D MERKEZ TOKAT-C HAN ELEKTRON K- LYAS DEDE G.O.PAfiA BULV. S VAS CD. ESK ARTOVA GARAJI ÜSTÜ NO:290/A (0356) fi.urfa-aktafi ELEKTRON K-AHMET AKTAfi ASFALT CD. NO:22/F MERKEZ TOKAT-UZAY ELEKTRON K-TU RUL ULUHAN G.O.P.BULVARI 13 SK. NO:31/C MEYDAN CAM KARfiISI TOKAT-ÜSTÜN ELEKTR K-MUH TT N ÜSTÜNAKIN Z RAAT BANKASI ARKASI 3. BLOK NO:3 TURHAL TOKAT-H DRO ELEKTR K-MUSTAFA BAYSAL CUMHUR YET MH. GAZ BULVARI NO:144 ERBAA (0356) TOKAT-SELÇUK ELEKTRON K-CENG ZHAN SELÇUK BENG LER MH. CAH T KÜLEB CD. NO:19 N KSAR fi.urfa-güven ELEKTR K-MAHMUT MEYDAN MAH. KÖPRÜBAfiI U UR SOK. NO:12 B REC K fi.urfa-küçük T CARET-ERGÜN KÜÇÜK ATA. MAH. TOPÇU MEYDANI TOPÇULAR SOK. NO:14/B (0356) TRABZON-fiENGÜL TEKN K-MUSTAFA fiengül BAGKUR KARfiISI NO:10/A ARAKLI TRABZON-ATOM ELEKTRON K-VOLKAN YET M ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 AKÇAABAT FAX fi.urfa-müjde SO UTMA-AHMET MÜJDE KELEfi ABD O LU MH. BAfiKURT SK. NO:7 V RANfiEH R fi.urfa-ifiik SO UTMA-ÖMER IfiIK D K L MH. Z YARET SK.NO:10 SURUÇ fi.urfa-em N ELEKTRON K-EM N B LMEZ NÖNÜ BLV.ESK BU DAY PAZ.NO:18 S VEREK fiirnak-cem ÖZEL SERV S-NAZIM KISACIK KALE MH. ESK BELED YE CD. NO.20 C ZRE Geri çevirme butonu (Ters çevirme) 2. Model seçim butonu (Desen seçim dü mesi) 3. Dikifl uzunlu u seçim dü mesi 4. Bobin sar m durdurucu 5. Masura mandal 6. Makara mandal 7. Sar m germe diski 8. plik tutma bobini 9. plik çekme kolu 10. plik germe diski 11. Ampul kapa 12. Bask aya 13. p k rma bölümü 14. Dikifl aya de ifltirme kolu 15. ne platformu 16. Geniflletilebilir kumafl platformu(aksesuar kutusu) 17. Tutma kulpu 18. Denge çark 19. Dikifl fl açma/kapama dü mesi 20. Güç(Elektrik kablosu ba lant bölümü) 21. ne s kma vidas 22. Serbest kol kumafl platformu 23. Bask aya kolu

4 Aksesuarlar 1.Fermuar aya, 2.Dü me ili i aya, 3.Yön de ifltirme mandal 4.Dü me ili i kesici, 5.Tornavida, 6.Mekik, 7. ne, 8.Bak m ya NOT: Aksesuar kutusu geniflletilebilir kumafl platformunda olup, afla da gösterildi i gibi kutuyu kendinize do ru çekerek açabilirsiniz.aksesuarlar kutu içerisindedir. 2.BÖLÜM D K fi MAK NES FONKS YONLARI Geniflletilebilir Kumafl Platformu Geniflletilebilir kumafl platformu ile, dikifl dikerken çal flma alan artt r labilirve yerinden kolayl kla da ç kar labilir. Ayr ca, serbest kol kumafl platformuda kullan labilir.kumafl platformunu flekilde gösterildi i gibi ç karabilir, sonra da tekrar birlefltirerek yerine oturtabilirsiniz.serbest kol kumafl platformunda dikifl uygulamas nda;cep,plise ve bluzkenar dikerken,kumafl n i nenin önünde birikmemesine dikkat edin.giysi kolu,bluz kenarlar, pantolon paçalar veya di er yuvarlak flekilli giysileri,diz ve dirsek yamalar ve çocuk giysilerini bu platformda kolayl kla dikebilirsiniz. Yandaki flekilde giysi kolunun,geniflletilebilir kumafl platformuna yerlefltirilmesi gösterilmektedir. Güç Kayna UYARI:Makine güç kayna na ba lanmadan önce,makinenin üzerinde belirtilen voltaj ve frekans n,güç kayna yla uygun olup olmad kontrol edilmelidir. 1. Ba lant fifli, 2. Dikifl fl açma/kapama dü mesi, 3. Priz 4. Elektrik ba lant noktas, 5. Makine fifli, 6. Ayak kontrol pedal Öncelikle makinenin fiflini elektrik ba lant noktas na tak n Ba lant fiflini prize tak n Anahtar butonla dikifl fl n aç n. MU LA-ASTEKN K-AHMET MEM K YEN MH SK. NO:8 YATA AN MU LA-GÜN TEKN K-YILGÖR ÇELEN MÜSTAKBEY MH.RAGIPBEY CD. A.YESEV SK. NO: KOCAEL -B ROL ELEKTRON K-NEVZAT AKDAfi HACI HAL L MAH. YAZI CAD.1228 SOK. NO:4 GEBZE (0262) KOCAEL -SAMET ELEKTRON K-MAHMUT GÖZÜAÇIK BA DAT CD. NO:42/2 D LOVASI KOCAEL -DORUK TEKN.MÜH.FETH B ROL ÖZ fi KARABAfi MH. C.TOPEL MH.MÜNECC M AR F SK. NO:6/A MERKEZ KONYA-DURMAZLAR ELEKTR K-S NAN DURMAZ ANKARA-KONYA CD. NO:67 C HANBEYL KARAMAN-GÜRSES ELEKTRON K-MEHMET SOYASLAN YUNUS EMRE CAM KARfiISI NO: KARS-DELTA ELEKTRON K-EKBER NURLUGEY BELED YE fi HANI NO: KARS- NC ELEKTRON K-AT LLA KARAKAfi KAZIM KARABEK R fi HANI KAT:1 NO: KASTAMONU-ÇA DAfi BEYAZ EfiYA-DAVUT UYGUN CEBRA L MH. S MSAR SK. NO:1/A MERKEZ KASTAMONU-EM N T CARET-EM N YUMUfiAK NÖNÜ MH. KÖMÜR KARA SK.NO:19 MERKEZ (0366) KASTAMONU-DE fi M ELEKTRON K-AHMET DEDELER TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A TAfiKÖPRÜ (0366) KAYSER -U UR SO UTMA-U UR HAYTA HARMAN MH.BELED YE PASAJI ÜZER NO:15 DEVEL MAN SA-GÜRMAK TEKN K-AHMET GÜREfi DMAN SK. NO:47/A SOMA KOCAEL -KARDEfiLER ELEKTRON K-RAMAZAN AKDAfi KAZIM KARABEK R MH.MEVLANA CD.NO:1/A DARICA (0236) MAN SA-BURCU ELEKTRON K-ERTAN GÖRDESL TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO: MERKEZ MU LA-SUN ELEKTRON K-SADETT N& SMA L ZENC TEPE MH. 36 SK. NO:19 MARMAR S (0252) (0252) MU LA-CAN-AY TEKN K-CENG Z RAM TGAN TURGUT RE S CAD.15/A BODRUM MU LA-TEKN K SO UTMA-AFfi N YILDIRIM HACI LYAS MH.PAZAR SK. NO:14 M LAS MU LA-STAR ELEKTRON K-YAVUZ ERDO DU N fid B CD. NO:1/C AKYAKA BELDES ULA MAN SA-GÖKKUfiA I ELEKTRON K-MEHMET ERG N SO UKSU MAH. SMETPAfiA CAD.NO:94 ALAfiEH R MAN SA-AYKAR SO UTMA T CARET-YAS N ZEYBEK BEfiEYLÜL MH.BELED YE CD.NO:23 SAL HL MAN SA-SÖZB LEN ELEKTR K-MEHMET SÖZB LEN RAGIPBEY MAH.16.SOK.NO:24 AKH SAR MAN SA-EM N ELEKTRON K-EM N IRA ALTAY MH.SEV NÇ SK. NO:25 TURGUTLU KONYA-SAF R SO UTMA-MEVLÜT ARABACI FER TPAfiA MH.GÜNEY SK.NO:3/F SELÇUKLU MUfi-HAfi MO LU EK C ELEKTRON K-ABDULLAH EK C HAfi MO. EK C fi HANI BELED YE CD. NO:20A/2 MAN SA-fiEN SO UTMA-HAKAN fien ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO:21/B SARUHANLI KONYA-SARI SO UTMA-VEL SARI CAM AT K MH. ATATÜRK CD. 52.SK. NO:4/A ILGIN (0436) NEVfiEH R-ALSTAR SO UTMA-C HAT KOYUTÜRK AKSARAY CD. NO:47/A MERKEZ N GDE-HUZUR ELEKTR K- AHMET KURTGÖZÜ LHANLI MH. ÖZKILIÇ APT. ALTI NO:43 MERKEZ N DE-BAYKAN ELEKTR K-BAYRAM BALKAN fiah SÜLEYMAN MAH.TERM NAL CAD.BALIM SOK.NO:2 (0388) MARD N-SA LAM ELEKTRON K-MÜN R SA LAM ESNAF SANATKARLARI KARfiISI NO:20/2 M DYAT MARD N-ATOM BOB NAJ-KADR YAVUZ YILDIRIM MH. SELMAN PAK SK. NO:9/A NUSAYB N MARD N-UZAY ELEK.-EKRAM KARAMANO ULLARI BELED YE MEYDANI NO:36 DER K (0482) MARD N- BRAH MO LU ISITMA SO UTMA-RECEP BO A fianliurfa CAD. ECE PSJ. NO:7-8 KIZILTEPE (0482) KONYA-ÜNAL ELEKTR K-EROL ÜNAL ESK SEBZE PAZARI ARKASI NO:19 ERE L KONYA-ERKAM SO UTMA H ZM.-HUZEYFE TAfiDELEN KARAKURT MH.TAfiKAPI MEDRESE CD. NO:223/C MERKEZ KAYSER -AR-TEK SERV S- BRAH M DURUSU CUMH. MAH. U UR SOK.NO:12/B ATATÜRK EV YANI ORDU-STAR TEKN K-AT LLA ÇAKMAK KALEDERE MH. 20 TEMMUZ CD. NO:16 ÜNYE ORDU-SERV S T CARET-MUAMMER SARI BUCAK MAH. 15. SOK. NO: ORDU-KORKMAZ SO UTMA-F KR KORKMAZ YEN MAHALLE ALPASLAN TÜRKEfi CD.NO:78/1 MERKEZ (0452) ORDU-TEKN K SO UTMA-YUSUF TEMEL fi R NEVLER MH. SMETPAfiA CD. NO:161/A MERKEZ ORDU-SAT-TEK ISITMA-SO UTMA-RECEP SAYILAN SAKARYA MH. YEN KUMRU CD. NO:111 FATSA OSMAN YE-MODERN ELEKTRON K-NAKAN KÜÇÜKO LU ORTAOKUL CD.K fi O LU ÇARfiISI NO: MARD N-HAKAN ELEK.-ABDURRAHMAN ARTUKO LU AYDINLAR S T.C VACI YÜCESOY APT.ALTI YEN fieh R (0482) MARD N-CEMALO ULLARI SERV.-RESUL KÜÇÜKASLAN BULVAR CD.PTT KARfiISI NO: KONYA-EROL ELEKTRON K-GÜROL ZEREN MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO:38 AKfiEH R KONYA-GÜRKAN TEKN K-fiAHSUVAR GÜR AN G.ALEMfiAH MH.SIRÇALI MED. CD. BN B B SOK.NO:1/B MERAM (0332) (0332) KONYA-ZÜMRÜT SO UTMA-HASAN Ç YLEZ Ö RETMENEVLER MAH. LARENDE CAD. NO:56/B KONYA-SELV SO UTMA-HASAN SELV HACI ARMA AN MAH.ANTALYA CAD.NO:108/F BEYfiEH R KONYA-TUNCER ELEKTRON K-MUSTAFA TUNCER MU LA-ÖZKAN TEKN K SO UTMA-ÖZKAN D LMEÇ MERKEZ MH. ATATÜRK CD. NO:56 DALAMAN KAYSER -AKfi ELEKTRON K-AHMET KIfi ÇORAKÇILAR MH.CENG Z TOPEL CD.NO:20/B MEL KGAZ KAYSER -ÖZ FEDAKAR ELEKTRON K-HÜSEY N FEDAKAR SERÇE ÖNÜ MH. SELAN K CD. B RKAN SK. TAÇ S TES NO:9 KOCAS NAN (0352) KIRIKKALE-KARDEfiLER ELEKTRON K-AL GAÇKA GÜZELTEPE MAH. CELAL AT K CAD. NO:4/B KIRKLAREL -BUSE ELEKTRON K-TURGUT ÇAPRAZ K. BRAH M MAH.KAPAN CAM SOK.ACUN PASAJI NO: KIRKLAREL -AKKAN T CARET-DURSUN KAN YILMAZ MAH.ESK KIRKLAREL CAD.NO:22 LÜLEBURGAZ (0288) KIRfiEH R-GARANT ELEKTRON K-RAMAZAN AÇIKBAfi ANKARA CD. YA MUR fihani NO:9/B MERKEZ KIRfiEH R-ELEKTRO TEKN K-M.YAfiAR GÖKBULUT ANKARA CD. NO:7 MERKEZ OSMAN YE-YAYIN TEKN K-OSMAN AVARA UZUN ÇARfiI CAD. AKBANK ARKASI NO:17 KAD RL KIBRIS CAD.NO:26 SEYD fieh R KÜTAHYA-DORUK ELEKTRON K-HÜSEY N ORDU CUM. CD. SEVG YOLU NUR fihani NO:35 MERKEZ MALATYA-YUVAM ELEKTRON K-F KRETT N GÜLDAfi ST KLAL MAH. MAMO LU SOK.NO: MAN SA-MOTOCANSU-ERDAL KARAHAN CAM CED T MH.62.SKNO:67 KULA MAN SA-ALTINER ELEKTRON K-TEK N ALTINER M.S NAN MH.AKKUfi SK.NO:10/A MAN SA MAN SA-AKIN ELEKTRON K-AKIN KARA PAfiA MH.7.SK. NO:25 AKH SAR K L S-KRAL ELEKTR K-HÜSEY N KÖMÜRCÜ MURTAZA CAD. NO: KOCAEL -YILDIRIM ELEKTRON K-NECAT YILMAZ H.HAL L MH SK. NO:13/C GEBZE OSMAN YE-TERMO SO UTMA-MUZAFFER TÜRKO LU UZUNBANI MH. UZUNBANI CAD. NO:31/A DÜZ Ç R ZE-ÖZER TEKN K-MAKSUT ÖZER EMN YET MÜD. KARfiISI fia RLER YOLU ÜZER NO:3/2B ÇAYEL (0464) MU LA-ELBO ELEKTRON K-fiERAFETT N USLAN ORHAN YE MH.HÜRR YET CD.NO:1/6 MU LA MU LA- LKSEL ELEKTRON K-ÜNSAL GÖK YEN YOL CD.NO:51/9 MARMAR S MU LA-ANADOLU TEKN K SERV S-O UZHAN ÖZDE BAHA fiikman CD. NO:157 ÖLÜDEN Z YOLU ÜZER FETH YE MU LA-BA CI SO UTMA-SERKAN BA CI ATATÜRK BULVARI KÖYCE Z CD. NO:53/B DALYAN (0252) MU LA-MEL H ELEKTRON K-MEL H/BAHATT N AKBULUT SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17 DATÇA KOCAEL -EKOL MÜHEND SL K-LEVENT DÜLGER SARAYALTI MH. EFE SK. NO:14/C MERKEZ KOCAEL -KILINÇ ELEKTRON K-A. HSAN KILINÇ NÖNÜ CD.YASEF SK.NO:10/M KARAMÜRSEL

5 Ayak Kontrol Pedal ZM R-ERDEM S. LEVENT ELEK.LAB.-ERDEM LEVENT 1710 SK. NO:70/B KARfiIYAKA STANBUL-BUZ TEKN K-N HAT DEM R A.GAZ MH. FAT H BLV.BALCI SK.NO:3 SULTANBEYL (0232) ZM R- LTER ELEKTRON K-N YAZ LTER ZM R(75.YIL) CD.NO:81/C-D URLA ZM R-AY ELEKTRON K-ATALAY AYT MUR DR.SELAHATT N ÖZKURT CAD. NO:13/A MENEMEN ZM R-B RL K SO UTMA-ELEKTR K-AKIN YILDIZ 8211/2 SK. NO:1/1C Ç L (0232) ZM R-UMUT ELEKTRON K-ÖMER ZEYT NC K YILDIZ CD.NO:152/A YEfi LYURT KONAK ZM R-S STEM ELEKTRON K-NECMETT N KAYAN 2414 SK. NO:10 GÜLTEPE KONAK (0232) ZM R-ÖZKA SO UTMA- SMA L GEYGEL FEVZ ÇAKMAK MH. DEM RC EFE SK. NO:93 BALÇOVA STANBUL-ÇAM TEKN K-YÜCEL ÇAM SLAMBEY MH. NEC P FAZIL CD.257 SK NO:25 G.O.PAfiA STANBUL-M CROSYSTEM ELEKT.-AYHAN ULAfi 1.ORTA SK.NO:18/1 KADIKÖY ZM R-GÜRGEN ELEKTRON K-MUSTAFA GÜRGEN 321 SOK. NO:4/A BETONYOL STANBUL-ENG N ELEKTRON K-ENG N DURGUN TEVF KBEY MH. MERKEZ CD. ORK DE SK. NO:3/1 SEFAKÖY STANBUL-NUR ELKT.-ELEKTRNK-MUHAMMET KATIRCI MERKEZ MH. ASALET CD. NO:22 GÜNGÖREN STANBUL-SADIK ELEKTRON K-SADIK ÇAMALAN ESK TOPTAfiI CD. NO:48/1 ÜSKÜDAR STANBUL-Z RVE TEKN K-RECEP fiev K FAT H MH. EM N SK.NO: 4/1F S L VR STANBUL-SEV-CAN T C.-NECMETT N SARIALTUN Y. BEYAZIT CD. ZAFER MH. TÜRKBEY SK. NO:6/2 YEN BOSNA STANBUL-KASVA ELEKTRON K-SEDAT UÇAR AB DE- HÜRR YET CD.NO:210/26 fi fil CAM YANI STANBUL-UZMAN ELEKTRON K-CEMAL BA LAN YEN DO AN MAH.42.SOKNO:50 ZEYT NBURNU (0543) (0232) ZM R-YILDIRIM ELEKTRON K-ABDULLAH YILDIRIM 11/2 SK.NO:6 ÜÇKUYULAR ZM R-KUDRET ELEKTRON K-KUDRET GÖRGÜN BURAKRE S CAD.NO:239/B ÇAMD B FAX ZM R-ACEM ELEKTRON K-CEYDA BEfi RL 552/2 SK. NO:4/A BORNOVA (0232) ZM R-ÇA LAR ELEKTRON K-GÜRKAN fiengül 670/1 SK. NO:57/B BUCA (0232) (0232) ZM R-MELTEM ELEKTRON K-AL SOYKAN HÜRR YET CD. GÜNGELEN PSJ. NO:17 ÖDEM fi ZM R-CAN SO UTMA-GÜNAY ÇER TEPEKÖY MH.ASLANLAR CD. NO:8/A TORBALI K.MARAfi-AKSUNGUR ELEKTR K-HÜSEY N AKGUR UZUNOLUK CAD. ILGAZ SOK. NO:22/A FAX K.MARAfi-KALE ELEKT.-SÜLEYMAN GEZER TAfiAR YUSUFLAR MAH. SAY T ZAR FO LU BULVARI NO:36/B (0344) K.MARAfi-DEM RO LU SO UTMA-OSMAN DEM R GÜNEfiL MH. TERM NAL CD. NO:30 ELB STAN (0344) KARABÜK-ACAR ELEKTRON K-ZAFER ACAR VAKIF fi HANI KAT:2 EMN YET MÜD. YANI KARABÜK-GÖKAY TEKN K-HÜSEY N GÖKAY NÖNÜ MH. ESK BA LAR SK. NO:13 SAFRANBOLU (0370) STANBUL-YILKA T CARET-YILMAZ KAPUCUO LU SEYMEN SOK.NO:27/A KURTULUfi STANBUL-AS-EL ELEKTRON K- LHAN PEKD R HATBOYU CAD.NO:84PEND K (0216) (0216) STANBUL-IfiIK ELEKTRON K-HAKAN YAfiAR AYAZA A MASLAK ATATÜRK CD. fi fil STANBUL-ÇA DAfi SERV S LTD.fiT.-LEM KAD R PEK CENNET MH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D K.ÇEKMECE FAX ZM R-ALBAYRAK ELEKTR K-TURGAY ALBAYRAK G.O.PAfiA BLV. NO:82/Z-1 MEZARLIKBAfiI ÇANKAYA ZM R-EGE SERV S-BARIfi TOKAY 6 SK. NO:3 ATIFBEY MH. KARAKOL KARfiISI GAZ EM R ZM R-ÇANKAYA D J TAL ELEKTRON K-BÜLENT ÇIKIKCI 1372.SOK. NO:17/1A ÇANKAYA ZM R-GEZG N SERV S-H DAYET GEZG N K.KEMALBEY CAD.NO: BERGAMA (0232) (0232) ZM R-BAYRAK ELEKTRON K- CUMAL BAYRAKÇI 3010 SK. NO:13 ÇEfiME (0232) Ayak kontrol pedal,dikifl h z n de ifltirir.pedala nekadar s k basarsan z,dikifl o kadar h zl ilerler. Dikifl Ifl ve Ampülün De ifltirilmesi Dikifl fl ampulü,üst kapa n arkas nda bulunur.ampulü de ifltirirken,üst kapa ç kar n(ön vida) Uyar :Ampulü de ifltirirken,makinenin gücünü kapat n. Ampulü ç karma Ampulü tutun ve sola do ru çevirin. Ampulu takma Ampulu tutun ve sa a do ru çevirin. Bask Aya n Ç karma ve Takma STANBUL-ELS T END. ELEKTRON K-N. BAHR GÖKSEL F.PAfiA MH.L SE CAD.NO:10/2 ÇATALCA STANBUL-TOROS ELEKTRON K-AHMET Ç ÇEK MERK. MAH.KÜÇÜKKÖY YOLU NO:65 GAZ OSMANPAfiA (0212) STANBUL-KÖYLÜBAY ELEKTRON K-ERCÜMENT KÖYLÜBAY ALBAY HÜSAMETT N ERTÜRK SK. NO:7/A ÜSKÜDAR (0216) STANBUL-ARSLAN ELEKTRON K-ARSLAN KÖSEO LU N SBET YE CD. PEKER SK. NO:28 LEVENT BEfi KTAfi STANBUL-AKSAN SO UTMA-N HAT AKDA AKfiEMSETT N MH. SEYRAN SK. NO:33 EYÜP STANBUL-ÜNKO ELEKTR K-MUSTAFA ÖZTAfi CER.PAfiA CAD.G.SEBZEC LER SOK.NO:26 AKSARAY STANBUL-UMUT ELEKTRON K-KEMAL UYGUR HAL TA A CAD.CELAL MUHTAR SOK.NO:20/2 KADIKÖY STANBUL-YÜKSEL ELEKTRON K-SAL H YÜKSEL M.FEVZ ÇAKMAK MAH. NÖNÜ CAD. NO:138 GÜNGÖREN STANBUL-ÖZKAN ELEKTRON K-SÜLEYMAN ÖZKAN DEREBOYU SK. NO:113 MEC D YEKÖY STANBUL-CHIP ELEKTRON K-ARET-BERÇ DADYAN BOZKURT CAD.NO:235 KURTULUfi STANBUL-ÇA LAYAN ELEKTRON K-TEMC T ÇA LAYAN 25.ADA 109 NUMARA STOÇ STANBUL-AD L TV HASTANES -FAZLI KESEN ZÜMRÜTEVLER TÜL N NO:69/2 MALTEPE STANBUL-GÜLSER TEKN K-RAMAZAN ECE N.KEMAL MH. SÜTCÜ MAM CAD. fi R N GÖRELE APT. NO:128 KAT:1 ÜMRAN YE (0216) STANBUL-AYDIN SERV S-RECEP KAYDIN ÇINAR CAD.C HAN SOK.NO:12/E CEV ZL -KARTAL STANBUL-H ZMET D J TAL-BURHAN KAfiD B KURTKÖY MH.CEV Z SK. NO:2 PEND K STANBUL-KANTARCI ELEKTRON K-SAL H KANTARCI M. AK F ERSOY MAH. fianliurfa CAD. NO:158 S.BEYL (0216) (0216) STANBUL-ULUDO AN ELEKT.-BAYRAM ULUDO AN KAYABAfiI ÇIKMAZI NO:5 BEYKOZ STANBUL-H SAR SERV S-OLCAY BAYARSLAN NUR PAfiA CD.NO:48/A BA LAR MEVK SARIYER STANBUL-KARDEfiLER SO UTMA-NEfiET TEMUR S.N ZAM MH.fi.ERKAN ALYANAK SOK.NO:11 Z.BURNU (0212) STANBUL-KORKMAZ ELEKTR K-Z YA KORKMAZ Y.DUDULU fienel CAD.NO:76 ÜMRAN YE (0216) STANBUL-GÜR TEKN K SERV S-GÜRCAN SAATC O LU ATATÜRK CD.GÖZDE SK.UYGUR APT.NO:3/A MALTEPE STANBUL-YILDIRIM ELEKTR K-BÜLENT YILDIRIM K.KARABEK R MAH.2.SOK.NO:10/B ESENLER (0212) (0212) STANBUL-TOLGA ELEKTRON K-HUR YE ERGÖKfiEN DEREBOYU CAD.NO:28 KASIMPAfiA STANBUL-NUR ELEKTRON K-CÜNEYT SEMERC O LU DEN ZKÖfiKLER MAH. DERYA SOK. NO:36/1 AVCILAR STANBUL-ÖZKAN ELEKTRON K-MÜM N KIRCI KARTALTEPE MAH. B LGEHAN CAD.NO:32 BAYRAMPAfiA STANBUL-SANCAKTAR BEYAZ EfiYA-TANER ULUDAfi ORTAÇEfiME CAD. NO:91/C SARIYER STANBUL-KOCAYILDIZ SO UTMA-A.KOCAYILDIZ NÖNÜ CD. NO:56 PEND K STANBUL-PEKER SO UTMA-AHMET PEKER KALE Ç MH. FERHATPAfiA CD. NO:8/8 ÇATALCA STANBUL-TEKN K ELEKTRON K-KASIM ALTNBA NÖNÜ CD.BAYO LU AP.NO:37/1 MALTEPE STANBUL-BTS BAfiARAN TEK SER-M.KEMAL BAfiARAN DEREBOYU CD. NO:108/A MEC D YEKÖY-fi fil 0212) STANBUL-ATILIM ELEKTRON K-MEHMET KÜÇÜKURAL CEBEC MH. 1. CEBEC YOLU 2472 SK. NO:10/A S.Ç FTL (0212) STANBUL-B L M ELEKTRON K-MUSTAFA ÖZKAN HARMANTEPE A. PEKÇ CAD. CAM DÜK. NO:22 GÜLTEPE STANBUL-TELV D ELEKTRON K-DO AN YILDIZLAR MAZHAR OSMAN SK. FERAH APT. NO:24/A KADIKÖY STANBUL-ÜNVER ELEKTRON K-ZAK R NALBULAN MARMARA CAD.ALTINTAfi SOK.NO:16 HAZNEDAR STANBUL- LKE TEKN K-NUR ÖZKAN ST KLAL MH. fiehzade CD.ÜMRAN YE STANBUL-EMRE ELEKTR K-AL AKPINAR MAHMUTBEY CD.KÖPRÜYOLU SK.NO:8 BAHÇEL EVLER STANBUL-KUMRU ELEKTRON K-ADEM ELL C KEMAL PAfiA MH. NAMIK KEMAL CD. NO:126 BA CILAR (0212) STANBUL- K ZLER ELEKTRON K-MURAT Ç.ÖZTÜRK SAKIZA A MH. BERR NC N SK. NO:16/A BAKIRKÖY (0212) Bask aya n ç kar rken; Öncelikle denge çark n çevirerek i nenin yukar ç k fl n sa lay n, flekilde gösterildi i gibi dikifl aya de ifltirme kolunu belirtilen yöne do ru itin ve bask aya n n ç k fl n sa lay n. Bask aya n takarken; Bask aya n tutun ve bask aya manivelas n hareket ettirerek yerine yerlefltirin. neyi De ifltirme Denge çark n, i neyi yüksek konuma ç karacak flekilde çevirin ve bask aya n indirin. ne k skaç mandal n saat yönünün tersine çevirerek gevfletin. Kullan lm fl i neyi ç kar n ve yeni i neyi, yass taraf geriye bakacak flekilde tak n. neyi takarken i ne, i ne k skac na tornavidayla mümkün oldu u kadar s k flekilde yerlefltirilmelidir. Not: nenin bükülmüfl veya körelmifl olup olmad ndan emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. pek veya ipeksi gibi kumafllar dikilirken hasarl i ne kullan ld nda, s kl kla dü ümler ve ilmik atlamas yla karfl lafl l r.afla da referans olmas aç s ndan i ne boyu ve iplik özellikleri tablosu verilmifltir

6 Makara Tutaca n Kullanma fiekil 1: Makara tutaca, makaralar tutma ifllevi görür. Dikifl dikerken makara tutucuyu yukar do ru kald r n. Dikifl makinesini kald r rken, makara tutaca n afla indirin. fiekil 2: Kullan lan ipli in makara tutaca na kolayl kla dolanmas veya dü ümlenmesine karfl, deli i makaraya bakacak flekilde tutarak resimde gösterildi i gibi ipli i delikten geçirebilirsiniz. Meki i Ç karma / Takma ÇORUM-U UR ELEKTRON K-U UR YALÇIN ÜÇTUTLAR MAH.FAT H CAD.5.SOK.EYÜP SULTAN APT.1/C ÇORUM-YAS N ELEKTRON K- SMA L DA ÜÇTUTLAR MAH. FAT H SOK.NO:17/C ÇORUM DEN ZL -URAL TEKN K-AL URAL 572.SK. NO:16 UÇANCIBAfiI MERKEZ DEN ZL -ÖZPOLAT ELEKTRON K- BRAH M ÖZGÜL L SE CD. NO:77 DEN ZL D YARBAKIR-VURANEL ELEKTR K-ABBAS VURANEL FIRAT BLV.PEYAS MH.63.SK.ÇELEB 4 APT.GAZ LER D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-fiEYHMUZ NALÇA GAZ CAD.SÜLEYMAN NAZ F SK.NO:23/C D YARBAKIR D.BAKIR-DELTA ELEKTRON K-M.FADIL ORAL STASYON CAD.NO:68 B SM L (0412) D YARBAKIR-D G TAL ELEKTRON K-MEHMET S.BAYKARA KALE MH.SAM SEÇK N CD.NO:5/B S LVAN D YARBAKIR-KARDEfiLER ELEKTRON K-FEYZ KURTTEK N M LL EGEMENL K CD. NO:34 ERGAN D.BAKIR- LK ADIM T CARET-ABDÜL FETTAH DURUP BATIKENT S TES A/5 BLOK ALTI NO:1 MERKEZ (0412) (0412) D YARBAKIR-fiIK ELEKTRON K-VURAN SEY THAN KURTULUfi MH. NAMIK KEMAL CD. NO:20/A B SM L D.BAKIR-STAR ELEKTRON K-RAMAZAN BALIKÇI BA LAR GÜRSEL CAD. NO:127 DÖRTYOL DÜZCE-ENSAR SERV S H ZM.-HÜSEY N TAfiTAN CED D YE MH. fieh T MUHTAR SK. NO:8/A MERK ED RNE-TEKN K ELEKTR K-ZEK YUMURTACI 100.YIL PASAJI NO:8 KEfiAN ED RNE-MUTLU TEKN K-MUTLU ORTA YUKARI ZAFER YE MH. LYAS BEY CD.NO:32/B KEfiAN ED RNE-YILDIZ SO UTMA-ERKAN SABUZKA 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD.SERHAT S T. B/BLOK 35/A MERKEZ ED RNE-GÜVEN TEKN K-ABDÜLGAN GÜLER GAZ CAD.YUSUF SOK. YURDACAN PSJ.NO:7 UZUNKÖPRÜ ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-FARUK GÜNEfi KÜLTÜR MH.VAL FAHR BEY CD.NO:113/D ELAZI ELAZI -YILMAZ BOB NAJ-FETH YIMAZ YEN MAH.KEMAL SEDELE CAD. 12/E HATAY-BAfiTEKN K SO UTMA-HAfi M BAfi DÖ ÜCÜLER fi HANI NO:1 REYHANLI HATAY-SEREN MAK NA-NECAT EZG BARBAROS MAH.BOZTEPE CAD.NO:17/3 KIRIKHAN HATAY-GÜL STAN ELEKTRON K- SMA L KORKMAZ KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD.NO:64/C SKENDERUN HATAY-GÜNEfi ELEKTR K-DERV fi BÜLENT YILDIZ ATA.MAH. SKELE CAD.HAYÜK PSJ.NO:38 SAMANDA HATAY-ÖZEN fi-necat YILDIRIMÖZ ÇAY MAH.RA F PAfiA CAD. 61/B SKENDERUN HATAY-FAT H ELEKTRON K-O.TURHAL CANLI SANAY MH.EVREN CD.NO:15 DÖRTYOL I DIR-PARLAK TEKN K- BRAH M PARLAK TOPÇULAR CAD. NO: ISPARTA-ÜNALAN SO UTMA-MUSTAFA ÜNALAN P R MEHMET MH SK. NO:11/A MERKEZ ISPARTA-ARICAN SO UTMA-FAT H ARICAN BANK. CD. fiekerbank KAR. NO:118 YALVAÇ-ISPARTA (0246) ÇEL-MERT ELEKTRON K-MET N FINDIKLI GAZ LER MH. ATATÜRK BULVARI NO:119 TARSUS (0324) ÇEL-PINAR ELEKTRON K-YAKUP TANRISEVS N MAHMUD YE MAH.118.SOK.NO:46/B ÇEL-AKN SAN SO UTMA-HAKAN N SAN GMK.BLV.FAT H MH.18 SK.ÖZÜDO RU S T. 3/A MEZ TL ÇEL-HAKAN ELEKTRON K-AYDIN ILIKSU B.EVLER MH SK. D NL APT ALTI NO:3/11 YEN fieh R ÇEL-TEKN K fi-hasan GEÇ M ATATÜRK CD. U UR fi HANI NO:1 TARSUS ELAZI -ÖZDEV TEKN K-ERDAL DEVEC -AHMET ÖZBEK ZZETPAfiA MH. KAZIM BAYAR CD. NO:24/A MERKEZ (0424) ERZ NCAN-B LG N ELEKTRON K-ERS N KAVLAK ERZ NCAN CD.BELED YE fi HANI REFAH YE ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K-ÜM T AYDIN NÖNÜ MH. MERKEZ ÇARfiISI 15 SK. NO:5 MERKEZ ERZURUM-GÜVEN ELEKTRON K-O UZHAN YALDIZ Z YABEY CD.BELED YE PSJ. NO:6 OLTU ERZURUM-IfiIN ELEKTRON K-M.AL KEVGÜR DERE MH.AfiA I KÖfiK CD. NO:3 ERZURUM ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-ALPASLAN AT LAY KONGRE CAD.HASIRHAN PASJ.NO:87 (0442) (0442) ESK fieh R-SEV M TEKN K-HÜSEY N ATAR GÖKMEYDAN MH. ULUS CD. NO:22/A MERKEZ ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-SERVET KURUM DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SK. NO:37/B G.ANTEP- K ZO LU ELEKT.LTD.fiT -ÖMER K ZO LU EYÜBO LU MH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/C (0342) (0342) (0342) G.ANTEP-MUSTAFA ÇUBUKÇU-MUSTAFA ÇUBUKÇU MÜTERC M ASIM CD. KÖRÜKÇÜ SK. NO:8/A (0342) FAX (0342) G.ANTEP-ÇAPAN TEKN K-MET N ÇAPAN CUMHUR YET MAH.MERMER SOK.NO:10 N Z P GAZ ANTEP-YILMAZ SO UTMA-MAHMUT YILMAZ AYDINLIK MH.GÖZ CD. ÜNLÜ S T.NO:2 ISLAH YE G RESUN-YÜKSEL SO UTMA- RFAN YÜKSEL HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:257 BULANCAK G RESUN-MUTLUSES ELEKTRON K-ABDULLAH MUTLU GAZ CAD.HASAN AKBULUT SOK.NO:9/B G RESUN-GÜNEfi TEK.-HAL L BÜLENT KARAAHMETO LU HACI S YAM MAH.FAT H CAD.NO: GÜMÜfiHANE-VESTEL YETK L SERV S -YAfiAR YALÇIN HASANBEY MH. HASANBEY CD. NO:17/A MERKEZ (0324) (0324) ÇEL-SADIK ELEKTR K-BÜLENT fi MfiEK GÖKSU MH. O UZKAAN CD. NO:22/B S L FKE ÇEL-ÇEL K ELEKTRON K-MURAT GÖRMEZ BAHÇE MH. ORMAN filetmes ALTI NO:61/B ANAMUR ÇEL-ESEN ELEKTR K-MEHMET fiafimaz MERKEZ MAH.ATATÜRK CD.NO:11 ERDEML STANBUL-DESER fiube-tahtakale SERV S TAHTAKALE CD. P RHAN KAT:4 EM NÖNÜ (0212) STANBUL-AYGÜL TEKN K-YAKUP BIÇAK 19 MAYIS MH. OSMAN GAZ CD. NO:7 B.ÇEKMECE HAKKAR -HAKAN TEKN K SO UTMA-KEREM ER K ÇEVRE YOLU S VAS APT. NO:84/B MERKEZ HATAY-SER SO UTMA-MEHMET HAVL O LU KURTULUfi CD.NO:15/C ANTAKYA HATAY-YEL Z BOB NAJ-M.FAT H ÖZBADEMC MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO:143 ERZ N fiekil 1: Geniflletilebilir kumafl platformunu ç kard ktan sonra i neyi yükseltmek için denge çark n ileri do ru çevirin ve i neyi yukar kald rarakön kapa aç n. fiekil 2: Mekik ç k fl n tutarak meki i yerinden ç kar n. BOLU-BEST ELEKTRON K-OSMAN KALAY TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B BOLU-COfiKUN ELEKTR K BOB NAJ-AHMET COfiKUN SEV LLER MAH.SAKARYA CAD.NO:27 GEREDE BURDUR-ALTAY ELEKTRON K-HÜSEY N ALTAY O UZHAN MH.O UZHAN CAM KARfiISI NO:34/B BUCAK BURDUR-GÜRSES ELEKTRON K-AD L KURULAY KONAK MH. GAZ CD. BAKIRCI SK. NO:6/B (0248) (0248) BURSA-GÜVEN TEKN K-ÖZDEM ÖZGÜL KÜPLÜPINAR MH. AYBER CD. NO:26 OSMANGAZ BURSA-AGUS ELEKTR K-AL KAfi HAMZABEY MH. PAZARYER SK. NO:2/A M.K.PAfiA BURSA-2H TEKN K-HÜSEY N AYDEM R CAM KEB R MH. GEML K CD. fienocak fihani NO:46 ORHANGAZ BURSA-ERER T CARET-ERTU RUL ERDO AN ÖMERBEY MH. CAM SK.SU APT.NO:30 MUDANYA BURSA-AC L TV-ÇET N ATAfi DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK.NO:7 GEML K (0224) BURSA-ÇA DAfi ELEKTRON K-FAT H YAVAfi HIDIR BAL MH. AL CAN CD. NO:6/B YEN fieh R (0224) BURSA-AKYÜZ ELEKTRON K-FAHRETT N AKYÜZ ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B OSMANGAZ (0224) BURSA-SERKAN TEKN K-SERKAN BAYEZ T YEN CE MH. ANKARA CD. GAZ AHMET TÜRKYILMAZ SK NO: 4 NEGÖL ÇANAKKALE-YONCA ELEKTRON K-KEREM R Ç KEMALPAfiA MH. DE RMENL K SK. NO:16/B MERKEZ ÇANAKKALE-TEKN K ELEKTRON K-S.SEM H KIVIRCIK ASAF PAfiA CAD.NO:56/B (0286) (0286) ÇANAKKALE-GÜVEN ELEKTR.-HÜSEY N KÜÇÜKBERBER M.fiEF K AKER CD.KAM L ALAN PASAJI NO:10 GEL BOLU ÇANAKKALE-SILA TEKN K-BAYRAM TOPÇU ST KLAL CD. HAN SK. NO:4 B GA (0286) ÇANAKKALE-TÜRKER ELEKTRON K-SAFFET TÜRKER CUMHUR YET MH.ÇANAKKALE CD. NO:41 ÇAN ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-EKREM B LG Ç BU DAY PAZARI SA MA A S T.B BLOK NO: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-METE PALABIYIK CENG ZTOPEL CD. NO:2/F ÇORUM fiekil 3: Meki i yuvas na yerlefltirirken, yerine oturdu undan emin olmak için mekik sap n içeri do ru itin

7 Makara Sarma BALIKES R-GARANT SO UTMA- LHAN KOCABAfi MALKOC MAH.MÜFTÜ fievket CAD.76.SOKNO:4/A GÖNEN ANKARA-ARSLANLAR ELEKTRON K-TUNCAY OKUMUfi GÜZELKENT MH. ÇARfiI ARYA NO:50 ERYAMAN MERKEZ SERV S: DESER ELEKTRON K San. Tic. Ltd. fiti. (0212) Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avc lar - STANBUL BALIKES R-D G TAL ELEK.-ÖZKAN & ÖZCAN ÖLÇ 17EYLÜL MAH. HACIKEfiFETT N CAD. NO:20/A BANDIRMA (0266) ANKARA-GÖKSEL ELEKT-MUSTAFA ZEYNEL GÜNAY 21.CD. KARTALKAYA APT.NO:29/A KIRIKKONAKLAR A RI-AKTAfi ELEKTRON K-SA D AKTAfi SA D NURS CAD.ESK OTOGAR KARfiISI NO:285 (0472) BALIKES R-GÜRSES ELEKTRON K-ÖZCAN BALIKÇI MALKOÇ MH.LÜTFÜ fievket CD.NO:2/B GÖNEN BALIKES R-ATASOY SO UTMA-M.KEMAL ATASOY K Z ÇAY MH.PLAJ CD. NO:9/B EDREM T (0266) BALIKES R-HAL L KILIÇ-HAL L KILIÇ YEN ÇARfiI BASIN SOKAK VAKIF fi HANI NO:20 (0266) (0266) AKSARAY- T NA ELEKTR K-HARUN DEM R ESK SANAY CAD. HUZUR PANS YON YANI 1.SOK. NO:9/A AMASYA-ATAKAN ELEKTRON K-HULUS ATAKAN YÜZEVLER MAH.KUCUR PEHL VAN SOK.NO:39/B BALIKES R-U UR TEKN K-fiAK R DUYGULU MAHKEME MH. AKIN CD. NO:10/A BURHAN YE AMASYA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-fiEREF ÇALIfiKAN ÖZEL DARE fi HANI NO:21 SULUOVA AMASYA-DEVRAN ELEKTRON K-MUSA GÜDEK CAM CED D MH.HACI RAHAT CD.NO:83 MERZ FON (0266) BALIKES R-ANIL SO UTMA-MURAT ERTU GÜNAYDIN MAH.2. OKUL CAD.NO:16/A BANDIRMA BALIKES R-UZAY ELEKTRON K-SUAT OLPAK VEHB BEY MAH.SELAN K PSJ.NO:2/B AYVALIK (0266) BARTIN-MARTI ELEKTRON K-TURAN TUTSAL HENDEKYANI CD. ORTA MH. NO:101/B MERKEZ ANTALYA-AKGÜL TEKN K SERV S -MEHMET Z YA AKGÜL A. MEN. BUL. KAVAKLIKUYU CD. YED T. KAR. SALUR APT. NO:9 KUMLUCA (0242) (0242) ANTALYA-ARIKAN SO UTMA-YUSUF ARIKAN fiekerhane MH. YAYLA YOLU CD.ÇINAL SK. NO:4/K ALANYA ANTALYA-YÜCEL SO UTMA-HÜSEY N DEM REL HÜKÜMET CD. NO:54 ELMALI (0242) ANTALYA-B L-TEK SO UTMA-S.HÜSEY N ÖZÇÖREKÇ YEN MH. DÖRTYOL CD. ALPASAR fi MRK.NO:16/E KEMER ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K-AYHAN CANKALP TUZCULAR MH. MARET SK. FARAÇLAR PSJ. NO:11 (0242) ANTALYA-EKOL ELEKTRON K-SELAHATT N fiah N A.PAZARCI MAH.FEVZ PAfiA CAD.NO:133 MANAVGAT (0242) ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-CEMALETT N YILDIRIM ATATÜRK CD. NO:69 MERKEZ (0478) AMASYA-FLAfi ELEK.-MEHMET NECM AÇIKER YÜZEVLER MH.TORUMTAY SOK.NO:25 DEM RD fi APT (0358) (0358) AMASYA-KUTUP TEKN K SO -FAT H YENER GÖKMEDRESE MH. M.K.P CD.NO:115/A MERKEZ ANKARA-MERT TEKN K SERV S-ÖMER UYSAL AKTEPE MH. 2.CD. NO:47/A KEÇ RÖREN ADANA-ÖZER ELEKTRON K-ADEM BALIKÇI OBALAR CAD.SAL H ZEK BUGAY fihani NO: ADANA-DORUK SO UTMA-MEHMET RUfiEN KIRAÇ REfiAT BEY MAH.AV.MAHMUT ERO LU CAD.NO:8 SEYHAN ADANA-DÜZGÜN T CARET-MEHMET DÜZGÜN BARAJ YOLU 4.DURAK MEVS M APT.NO:4/1 (0322) (0322) ADANA-DÜZOVA OYUN ALET.-MAHMUT AKKOÇ K.SAAT MEYDANI H LAL fi MER. BODRUM KAT NO:32 SEYHAN (0322) ADANA-DURAN SO UTMA-DURAN AKKOÇ CUM. MH. DEDEO LU SK. S S APT. ZEM N KAT KOZAN (0322) ADANA-BEYAZ EfiYA TAM R VE SERV S-HÜSEY N DEM R BÜYÜK KIRIM MH. 4.SK. NO:8/A CEYHAN (0322) (0322) ADANA-SER N ELEKTRON K-SEDAT SER N MAHFESI MAZ MH.KENAN EVREN BLV. SEYHAN ADIYAMAN-GÜRBÜZ SO UTMA-ALPER GÜRBÜZ ATATÜRK CD. KORUPINAR MH.HASTANE YOLU BESN BATMAN-NEZ R fiendur-nez R fiendur MEYDAN MH.CUMHUR YET CD.NO:48/A BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-AHMET fiah NLER CUMHUR YET CD.fiAH NLER PSJ.NO:36 ARTV N-BALTA ELEKTR K-T.TURHAN BALTAO LU GÜRSEL CD. TAKAZLAR APT.ALTI NO:10-C ARHAV ANKARA-ESPA ELEKTRON K-AHMET ERGÜZEL HOfiDERE CD. NO:88/C YUKARI AYRINCI ANKARA-GARANT MED KAL-AL D K L TAfi ATATÜRK MH.MELTEM SK.NO:32/19 S NCAN ANKARA-AKAY ELEKTRON K-AK F AKTAfi KAfi FHOCA SK.NO:56/A fieh TL K AB D NPAfiA (0312) (0312) ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-MUSTAFA K NG R SIRATUT MAH.CUMHUR YET CAD.NO:7/C ADIYAMAN-KAR SO UTMA-ENDER KARCIO LU CAM MAH.GAZ CAD.NO:154 GÖLBAfiI BAYBURT-ZAFER ELEKTRON K-ZAFER OCAKLI CAM KEB R MAH. ULUCAM CAD. NO: B LEC K-EDEBAL SO UTMA-RECA YILDIRICI ST KLAL MH. REF KA ÖZTÜRK CD.NO:1/A MERKEZ B NGÖL-KARTAL ELEKTRON K-MEDEN KARTAL CUMHUR YET CD. NO:8 KARLIOVA ARTV N-BALTA ELEKTR K-TEVF K TURHAN GÜRSEL CD.TAKOZLAR APT ALTI-ARHAV ARTV N-ARTV N ELEKTRON K-MUSA YAZICI HALKEV CD.NO:7 MERKEZ AYDIN-ALTAY TEKN K-MUSTAFA ALTAY HACI FEYZULLAH MH. ÜSTÜN ADA S T.NO:2 KUfiADASI AYDIN-ERD ELEKTR KL EV ALET.-NECAT KARAHAYIT H.ABAT MAH.111 SOK NO:5 C NE (0256) ADIYAMAN-ELEK.EV ALETLER HAST.-YAS N BOZAN FAT H MH. ZAFER CD. NO:48 KAHTA ANKARA-ERDO DU SO UTMA-ESRA GÜN ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C YEN MAHALLE ANKARA-Y T ELEKTRON K-YUSUF Y T M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21 S NCAN B NGÖL-S MGE ELEKTRON K -A.MEL K BA Ifi YEN fieh R MH.YEfi M SK.NO:14/C MERKEZ (0312) ANKARA-U UR TEKN K SERV S-U UR YURTO LU MAMAK CD.ERD REN SK. 12/10 DEM RL BAHÇE MAMAK (0426) B TL S-BETÜL ELEKTRON K-SUPH DEM RKOL BANKALAR CD. KASAPLAR ÜSTÜ KAT:2 NO:9 MERKEZ (0434) AYDIN-UZMAN ELEKTRON K-KAM L KARAHALLI ATATÜRK BULVARI ESK ADL YE ALTI NO:73 D D M AYDIN-YILMAZ ELEKTRON K-ORHAN YILMAZ KURTULUfi MH. GARAJ CD. NO.5/B MERKEZ ANKARA-DO AN TEKN K SERV S-DO AN YILMAZ M LL EGEMENL K CD. NO:134/A BEYPAZARI B TL S-D ZAYN ELEKTR K-ÖZGÜR VAK NUR CD. EREM CENTER fi MRK.MERKEZ ADIYAMAN-YILDIRIM SERV S-HÜSEY N POLAT BAHÇEL VLER MH.177 SK. NO:2 ADIYAMAN AFYON-ATV ELEKTRON K-CEM L AKBULUT AMBARYOLU ZAFER ÇARfiISI NO:13/4 AFYONKARAH SAR (0272) AFYON-YILMAZ SO UTMA-TURGAY YILMAZ YEN MAH.PTT CAD.NO:12 EM RDA AFYON-EM N ELEKTRON K-EM N TAfiKIRAN ENST TÜ CD.NO:19 AFYON AFYON-FAT H ELK.EV ALT-FAT H ÇOMAK CUMHUR YET MH.CEVAT AHET PAfiA CD.NO:3 (0272) B TL S-U UR SO UTMA-ZÜLF KAR ÜZEL TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI AHLAT B TL S-AY BUZ TEKN K-MEHMET AY CUMHUR YET CD. SÜPHAN PASAJI NO:73 TATVAN (0434) (0256) AYDIN-BARIN ELEKTRON K-HASAN BARIN ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161B NAZ LL (0256) (0256) AYDIN-GÜNAL ELEKTRON K-DURMUfi GÜNAL KOÇLAR CD. NO:32/C SÖKE ANKARA-AYDEM R ELEKTR K-YILMAZ SAK CUMHUR YET MH.SELÇUK CD. NO:27/B POLATLI (0312) ANKARA-BEKS SERV S H ZMETLER - SA ÇEV K SE MENLER MH.CEMAL GÜRSEL CAD.NO:51/A GÖLBAfiI (0312) (0312) ANKARA-YÜCEL ELEKTRON K-YÜCEL TOKMAKCI BA LARBAfiI CAD.NO:107/A AB D NPAfiA (0312) (0312) AFYON-ÖZLEM TEKN K-MEHMET ÇILA ÇAKIR MH. HAMAM SK. NO:17 SANDIKLI BALIKES R-ÖZER TEKN K-ERDAL BOZACIO LU CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A EDREM T A RI-ACELE-PEfi N ELEKTRON K-GAL P GÜLER BUHARA SOK. NO:12 PATNOS (0532) (0472) (1)Denge çark n, makineyle ba lant s n keser gibi sa a do ru d flar çekin. (2)Makaradaki ipi, makara sar c germe diskine do ru çekin. (3) pli i masuran n içindeki delikten geçirin ve masuray masura mandal na yerlefltirin. (4)Masuray sa a do ru çevirin. (5)Ayak pedal n afla do ru indirirken, ipin ucunu tutun. Birkaç dönüflten sonra durun. Masuray kapatmak için artan ipi kesin. (6) Ayak pedal n yine afla indirin. Masura dolana kadar ipi sar n ve sonra makineyi durdurun.masura mandal n sola itin ve ipi kesin. (7) Denge çark n n makineyle temas için, sola do ru itin (orjinal konumuna getirin). Uyar : Sarma ifllemi bitti inde, masura mandal sola itilmelidir. pi Meki in çinden Geçirme (1) Masuray meki e yerlefltirin. pli in, ok iflaretiyle gösterilen flekilde (saat yönünde) ç kt ndan emin olun. (2) pli i, meki in yar k k sm ndan çekin. (3) pli i, ç k fl deli inden masura gerginli i düzenleme yay na do ru çekin. Not: pli i yaklafl k 10 cm. çekin. Makineye plik Takma Denge çark n ileri do ru çevirerek i neyi yukar konuma getirin. Bask aya n yükseltin ve makaray makara tutaca na yerlefltirin (flekilde gösterildi i gibi). pli i, makaran n arka taraf ndan çekin. (1) pli i, iplik tutma bobininden geçirin. (2) pli i tutun ve iplik germe diskinin içine çekin ve iplik platformundan geçirin. (3) pli i s k ca yukar çekin ve iplik çekme kolunun deli ine sa taraftan geçirin. (4) Sonra ipli i afla çekin ve iplik kancas ndan geçirin. (5) pli i afla çekin ve iplik çengelinden geçirin. (6) pli i, i ne deli ine önden arkaya do ru geçirin. Not: pli i daha kolay geçirebilmek için, ipli i keskin bir makasla kesin. Afla daki resimde ipli in tak lmas detayl bir flekilde gösterilmektedir. UYARI: E er ip yanl fl veya eksik bir biçimde tak l rsa, masura bölümüne ip sar lmas ve dikifl dikilememesi gibi bir durumla karfl lafl labilir

8 Afla daki pin Yukar ya Ç kar lmas (1) Bask aya n kald r n ve ipli i sol elinizle üstten tutun. (2) Denge çark n ok yönünde çevirmeye devam edin. Alttaki ipli i yukar çekebilmek için, ipli i üstten çekin. (3) Her iki taraftaki ipli i de yaklafl k 5cm ay r n ve onlar bask aya n n alt ndan arkaya do ru çekin. Üstteki pli in Gerginlik Ayar Düz dikifl yaparken, üstteki ve alttaki ipli in her ikisinin de kumafl n iki kat aras nda dü ümlenmesi gerekir. plik germe diskinin seçim dü mesini ayarlay n. (1) Ayarlama göstergesi (2) Üstteki ipli in gerginli i daha fazlaysa, göstergeyi yukar çevirin. (3) Üstteki ipli in gerginli i daha azsa, göstergeyi afla çevirin. Zigzag dikifl durumunda üstteki ipli in gerginli i; Zigzag dikiflten en iyi sonucu elde etmek için, üstteki ipli in gerginli i düz dikiflte oldu undan daha az olmal d r. Üstteki iplik, tersen görünür olmal d r. Model Seçim Butonu Dikifl için istenilen boyut seçimi yap lmadan önce i ne denge çark çevrilerek yukar ya kald r l r ve model seçim butonundan istenilen desen seçimi yap l r. Çift neli Dikifl Seçimi Çift i neli dikifl dikmek için, model seçimi (1)-(10) aras nda ayarlanmal d r. Afla daki ayarlama ile istedi iniz dikifl uzunlu u seçilebilir. "+" Yo un dikifl için artt r n. "-" Seyrek dikifl için azalt n. Not : Seçim butonundaki 2 ve 3.nolar aras nda, dikifl geniflli i de iflir (flekilde gösterildi i gibi)

9 Dikifl Uzunlu u Seçim Butonu En uygun dikifl uzunlu unu ayarlamak için seçim butonunu çevirin.numara büyüdükçe, dikifl uzunlu u artar. Dü me deli i yaparken, do ru de er "..." fleklinde yap lan ayarlamad r.zigzag dikifl için, 0.5 ile 4 aras ndaki de erler kullan labilir. Do ru elastik dikifl de eri +(1)-(10) aras nda olmal d r. Elastik dikifl en iyi flekilde nas l yap l r? Elastik dikifl tatmin edici olmad nda, daha yo un dikifl için seçim butonunu "-" yönünde ve daha seyrek dikifl için "+" yönünde çevirmelisiniz. Not : Seçim butonunu çevirirken, i ne durmufl flekilde ve kumafltan olabildi ince yüksek konumda olmal d r. Ters Çevirme Butonu E er ters çevirme butonu sürekli afla bas l flekildeyse, makine sürekli ters dikifl yapacakt r. Alt Besleme Mandal 1. Kapa aç n. 2. Besleme mandal n, flaft çekerek ve flekilde gösterildi i gibi ok iflaretleri yönünde hareket ettirerek indirin. (2) Alt difl mandal 3. Besleme mandal n, alt difl mandal n çekerek ve flekilde gösterildi i gibi ok iflaretleri yönünde ve "A" iflaretine gelecek flekilde hareket ettirerek yukar kald r n. Not: Al fl lm fl dikifl için, tüm besleme mandallar yukar kald r lmal d r. Bask Aya Seçim Butonu fiekil1:bask aya seçimi; Koton pazen ve örgü streç tekstili için:1, Aplike dikifl, file kumafl ve nak fl için: 2 Al fl lm fl dikifl için: 3 fiifon, dantel, pamuk ve di er çeflitli ince materyaller için:

10 3.BÖLÜM D K fi D KMEYE BAfiLAMA Düz Dikifl 1- Model seçim butonu : 1 veya 2 2- Dikifl uzunlu u : ne ifli için bask aya : zigzag 4- plik germe diskinin gerginli i : 2-6 Yukar da belirtilen ayarlar yapt ktan sonra, bask aya n yükseltin ve kumafl i ne platformunun ayak telinin yan na koyun.denge çark n ileri do ru çevirin ve i neyi kumafl n üstüne indirin. Bask aya n indirin ve ipli in arka tarafta kald ndan emin olun. Ayak pedal na bas n. Kumafl, ayak teli boyunca ilerleyecektir ve besleme mandal taraf ndan otomatik olarak ileri do ru hareket ettirilecektir. pli i sonland rmak için, lütfen ters çevirme butonuna bas n ve birkaç ters dikifl yap n. Kumafl çekerek bask aya n yükseltin ve ipli i arka tarafa çekin. Her iki ipli i de bir makasla kesin. Daha sonra kullanmak üzere ipli i belli bir uzunlukta b rak n. Dikifl Yönünü De ifltirme Dikifl iflleminden sonra, makineyi durdurun ve i nenin kumafl n üstüne inmesi için denge çark n çevirin. Bask aya n yükseltin. Yönü istedi iniz gibi de ifltirmek için kumafl çevirin.dikifl dikmeye devam etmek için bask aya n indirin ve istenilen yönde dikifle devam edin. ne Platformunda Ayak Teli fieritleri ne platformundaki ayak teli fleritleri, i ne ile iplik aras ndaki geniflli i korumaya yard mc olur. 1- Ayak teli fleritleri 2- Köfleler 3- ne platformu 4- ne platformu deli i 5- ne merkezine dikifl geniflli i Afla da belirtilen tablo ayak teli fleritleri ile i ne aras ndaki mesafenin uyumunu gösterir

11 Köfle Dikifli Köfle dikifli yapmadan önce, kumafl n kenarlar ndan 1.6 cm lik bir boflluk b rak larak dikifle bafllan r.kumafl n kenarlar ile köfleleri hizaland nda makineyi durdurun ve i neyi indirmek için denge çark n ileri do ru çevirin. Bask aya n kald r n ve kumafl n köfleleri ayak teli fleridi ile 1.6 cm hizalanana kadar kumafl n yönünü i nenin etraf nda çevirirek de ifltirin. Bask aya n indirin ve yeni yönde dikmeye devam edin. (2) Köfleden gelen iplik Zigzag Dikifl 1- Model seçim butonu : Dikifl uzunlu u : Bask aya : zigzag 4- plik germe diski : 2-6 Yukar da belirtilen ayarlar yapt ktan sonra bask aya indirilerek kumafl n üzerine zigzag dikifli yap l r. Basit zigzag dikifl genellikle kumafl kenar k v rmak, dü me ili i ve elastik k vr m yapmak için kullan l r. 4.BÖLÜM KUMAfi D K M 1-Zigzag Overlok 1- Model seçim butonu : Dikifl uzunlu u : Bask aya : zigzag 4- plik germe diski : 4-6 Yukar da belirtilen ayarlar yapt ktan sonra bask aya indirilerek kumafl n üzerine zigzag overlok uygulan r

12 Bu dikifl, giysinin kenar ndaki ipliklerin ayr lmamas amac yla overlok yapmak için kullan l r. 2-Üçlü Zigzag 1- Model seçim butonu : 6 2- Dikifl uzunlu u : Bask aya : zigzag 4- plik germe diski : 4-6 Yukar da belirtilen ayarlar yapt ktan sonra bask aya indirilerek kumafl n üzerine üçlü zigzag uygulan r. Bu dikifl, sentetik materyaller ve kolay katlanabilen di er materyaller için kullan labilir, ipliklerin ayr lmas n önlemek amac yla overlok yapmak,elastik k vr mlar ve ekleme için de uygundur. Dikifl iflleminden sonra, kenar k v rma dikiflinin 1.5 cm.lik bir k sm artar. Artan bu k sm düzgün bir flekilde kesebilirsiniz. Üçlü Çizgili Düz Dikifl 1- Model seçim butonu : 1 veya 2 2- Dikifl uzunlu u : +(1)-(10) 3- Bask aya : zigzag 4- plik germe diski : 4-6 ki dikifl önde ve tek dikifl arkada oldu unda, dikifl daha s k olacakt r. Giysi parçalar dikiflinden önce, i ne kullanarak iflaretleme yap n. Bu dikifl türü, giysilerin a k s mlar n n dikifli için oldukça uygundur

13 Dü me Dikme 1- Model seçim butonu : Dikifl uzunlu u : 2 3- Dü me dikifli için bask aya yapar 4- plik germe diskinin gerginli i : 2 5- Alt besleme mandal afla konumda olmal d r. 6- Dü meyi, flekilde gösterildi i gibi yerlefltirin. Dü menin her iki deli ini, sol deli i direk olarak i nenin alt na gelecek flekilde yerlefltirerek delik yuvalar yla hizalay n ve bask aya n indirin. Yaklafl k 5 dikifl at n ve i neyi yükseltin. Not: Dü me dikme iflleminden sonra alt besleme mandal normal dikifl için yukar konuma getirilmelidir. Dü menin daha s k olmas n sa lamak için, ipli i 20 cm. fazla kesin. Üstteki ipli i, dü me deli inin alt na indirin ve ipli i dü menin alt nda birkaç kere sar n. pli i arkaya geçirin ve bir dü üm at n. lik Açma 1- Model seçim butonu : fiekil 1'e bak n 2- Dikifl geniflli i : (0.5-1) 3- Bask aya : lik açma 4- plik germe diski gerginli i : 3-5 Dikifl geniflli i, dikifl uzunlu u varyasyonuna ba l olarak, içinde 0 ve 1 aral nda seçilmelidir. 1- Daha s k dikifl için, seçim dü mesini "0" konumuna ayarlay n. Sarma ifl, hafif materyaller için uygundur. 2- Daha gevflek dikifl için, seçim dü mesini "1" konumuna getirin. Gevflek dikifl, a r materyaller için uygundur. Not: En iyi sonucu elde etmek için, küçük kumafl parçalar nda deneme yap n

14 1-Kumafl n üzerine ili i dikkatle iflaretleyin. 2-Sürgüyü ileri itin (A), ilk iflaret (B) ile (C) iflaretinin hizas n koruyun. Bask aya n n üstündeki iflaret, kumafl n üzerindeki iflaretle hizal olmal d r. Bask aya n indirin. 3- Dikifl seçim dü mesini simgesine ayarlay n. Dü melerin önündeki iflaretlere gelene kadar ileri do ru dikmeye devam edin ve sonra i neyi sol üstte b rakarak dikifli durdurun. 4- Dikifl seçim dü mesini simgesinde çizgi 2 üzerine gelecek flekilde ayarlay n ve 4-6 dikifl at n. neyi üstte b rakarak dikifli durdurun. 5- Dikifl seçim dü mesini simgesine ayarlay n. Dü melerin arkas ndaki iflaretlere gelene kadar geriye do ru dikmeye devam edin ve sonra i neyi sa üstte b rakarak dikifli durdurun. 6- Dikifl seçim dü mesini simgesinde çizgi 2 üzerine gelecek flekilde ayarlay n ve 4-6 dikifl at n. neyi üstte b rakarak dikifli durdurun. 7- Dikiflten sonra : lik ipli i uçlar n n yanl fll kla kesilmemesi için, ilik deli inin arka delik bitimine bir i ne sokun. li i bir ilik kesicisiyle dikkatlice kesin. Fermuar Dikme 1- Model seçim dü mesi : 1 2- Dikifl uzunlu u : Bask aya : Fermuar 4- plik germe diski gerginli i : 4-6 Fermuar tek bafl na ya da kumafla i nelenmifl olarak bask aya n n alt na koyun. pli i geriye çekin ve bask aya n indirin. Fermuar difllerini, i ne ucuna mümkün oldu unca yak n tutarak sol taraf dikin. Kumafl ve fermuar ayn anda ve s k ca dikilmelidir. Sonra kumafl z t yöne çevirin. Fermuar n sa taraf n n dikimi, sol taraf ile ayn olmal d r. Gizli K vr m (1) Model seçim dü mesi : 5-6 (2) Dikifl uzunlu u : 1-3 (3) Bask aya : Zigzag ve yön de ifltirme mandal (4) plik germe diski gerginli i :

15 5.BÖLÜM 1- Kumafllar n katlama metodu 2- Bask aya n indirin, bask aya vidas n gevfletin ve yön de ifltirme mandal n n ucunu vidan n alt na gelecek flekilde yerlefltirin. Yön de ifltirme mandal n n bitifl ucunun bask aya n n ortas nda oldu undan emin olduktan sonra viday s k n. 3-Bask aya n kald r n ve pliseler yön de ifltirme mandal n n bitifl ucuna bakacak flekilde kumafllar bask aya n n alt na yerlefltirin. Bask aya n indirin ve daha iyi bir kontrol sa lamak için yavaflça dikmeye bafllay n. Sol zigzag için i ne, pliselerin üzerine gelmelidir. Dikerken, pliselerin, yön de ifltirme mandal n n bitifl ucunun kenar na gelmesine dikkat edin 4-Kumafl n sa taraf yukar ya do ru ütülenirse dikifllerin görünmesi engellenir. DEKORAT F D K fi Kabuk (Shell) Dikifl (1) Model seçim dü mesi : 7-9 (2) Dikifl uzunlu u : +(1)-(10) (3) Bask aya : Zigzag (4) plik germe diski gerginli i : 6-8 Katlanan kumafl, bask aya n n alt na konmal d r ve kabuk (shell) dikifl için i ne, kumafl n sa taraf nda olmal d r. Çift ne Dikifli A fiekilli Dikifl (1) Model seçim dü mesi : 1-10 (2) Dikifl uzunlu u : 1-4 (3) Bask aya : Zigzag (4) plik germe diski gerginli i : 2-6 Afla daki ayarlama ile istedi iniz dikifl uzunlu u seçilebilir. "+" Yo un dikifl için artt r n. "-" Seyrek dikifl için azalt n. (1) Model seçim dü mesi : 6 (2) Dikifl uzunlu u : +(1)-(10) (3) Bask aya : Zigzag (4) plik germe diski gerginli i :

16 Pliseli taraf 1 cm. boflluk b rakarak düz dikin. Dikifl uzunlu u için "4"ü seçin. pli i bir taraftan dü ümleyin. Alttaki ipli i gerin ve eflit aral klarla pliseler yap n.di er taraftaki ipli i sabitleyin. Pliseler aras nda a ve dekoratif dikifl yap n. Sonra, plise dikifllerini ç kar n. Not: Üst iplik bask s n azaltmak, plise dekorasyonunu kolaylaflt r r. Kutu fiekilli Esnek Dikifl (1) Model seçim dü mesi : 10 (2) Dikifl uzunlu u : 1 (3) Bask aya : Zigzag (4) plik germe diski gerginli i : 4-6 Bu dikifller en çok çocuk giysilerinin kol bölgelerinde bulunan, 3 mm.den fazla olan esnek kumafl dikifli için uygundur. Dikifl sonras esnek ipleri s k n.bu dikifller ayr ca iki ayr kumafl sa lam bir flekilde birlefltirmek için kullan l r. Dikiflsiz kumafllar katlay n ve birbirlerine dikin. Desen Dikifli (1) Model seçim dü mesi : 3-5 (2) Dikifl uzunlu u : 0,5-1 (3) Bask aya : Zigzag (4) plik germe diski gerginli i : 1-4 (5) Bask aya gerginli i : 2 Desenleri s k ca kumafla yap flt r n ya da çözülebilir dokusuz yüzeyli (nonwoven) kumaflla ütüleyin. Desenin etraf n dikin ve desen d fl ndaki fazlal klar n yok oldu undan emin olun. Köflelere gelince i neyi kumafla geçirin. Bask aya n kald r n ve kumafl sa a ya da sola yönlendirin

17 Not: Dikifl sonras nda seçim dü mesini de ifltirin. Kenar Birlefltirme (1) Model seçim dü mesi : 10 (2) Dikifl uzunlu u : +(1 )- (10) (3) Bask aya : Zigzag (4) plik germe diski gerginli i : 4-6 Her iki taraf 1.5cm katlay n ve ütüleyin. Katlanan k s mlar 0.3 cm. aral k b rak larak dokusuz yüzeyli (nonwoven) kumaflla sabitlenmelidir. Her dikiflin katlama kenarlar na geldi inden emin olarak yavaflça dikin. 6.BÖLÜM MAK NEN Z N BAKIMI Mekik Yuvas ve Parçalar n n Ç kar lmas Uyar : Makinenizi kapat n ve fiflini prizden çekin. (1) Mekik (2) Mekik kald rma kolu (3) Mekik halkas (4) Mekik yuvas (5) Mekik tafl y c s (6) Orta mil (7) Yuva Mekik yuvas n ç karma: neyi en üst konuma getirin ve mekik kapa n aç n. Meki i makineden ç kar n, mekik kald rma kolunu ortaya ç kar n ve mekik halkas n ç kar n. Not: Besleme mandal n bir f rça ile yumuflak ve kuru bez yard m yla temizleyin. Mekik yuvas n yerine takmak için: Mekik orta i nesini tutun ve dikkatlice mekik tafl y c s na yerlefltirin. Mekik halkas n yerine yerlefltirin ve orta milin mekik tafl y c s n n ortas nda bulunan yuvaya yerleflti inden emin olun. Kald rma kolunu sa a sola çevirerek mekik halkas n sabitleyin

18 Besleme Mandal n n Temizli i Temizlemeden önce makinenizi kapat n ve fiflini prizden çekin. neyi ve bask aya n ç kart n. Tornavida ile i ne platformunun sol yan ndaki viday ç kart n. ne platformunu ç kart n. Besleme mandal difllisini bir f rça ile temizleyin ve i ne platformunu tekrar tak n. Bask aya n yerlefltirince makineniz dikifl için haz rd r. Not: Birinci s n f kalitede dikim için, s k kullan mlarda s k s k temizlik yap lmal d r. Makinenizin Ya lanmas Üst Arka K s mlar n Ya lanmas Öncelikle vida kapa n, viday ve üst kapa ç kar n. Resimde gösterildi i flekilde ya lama ifllemini gerçeklefltirin. 1- Vida kapa 2- Vida 3- Üst kapak 4- Kapak Not: Bir ya da iki damla ya kullan n, aksi halde kumafllar n z kirlenir. E er makine uzun bir süre kullan lmam flsa ve düzgün çal flm yorsa birkaç damla ya uygulayarak düzgün çal flmas sa lan r. Meki in Ya lanmas Resimde gösterilen yerlerin ya lanmas gerekmektedir

19 SORUN G DERME

20 ENGLISH&DEUTSCH WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch der Nähmaschine sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden, bitte lesen Sie daher alle Hinweise durch, bevor Sie die Nähmaschine in Gebrauch nehmen. GEFAHR Zum Schutz gegen elektrischen Schlag: Beim Entfernen von Abdeckungen, beim Ölen der Nähmaschine oder während anderer, in dieser Bedienungsanleitung genannter Wartungsarbeiten muss der Netzstecker der Nähmaschine immer gezogen sein. Die Nähmaschine nie unbeaufsichtigt lassen, solange sie am Stromnetz angeschiossen ist. Nach Gebrauch und vor der Reinigung die Nähmaschine immer vom Stromnetz trennen. Vor einem Glühlampenwechsel immer den Netzstecker ziehen. Nur Glühlampen des gleichen Typs (15 W) verwenden. WARNUNG - Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen: Die Nähmaschine nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist angebracht, wenn die Nähmaschine von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Diese Nähmaschine darf nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck benutzt werden. Es ist nur das hierin genannte, vom Hersteller empfohlene Zubehör zu verwenden. Diese Nähmaschine nicht benutzen, falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, sie nicht störungs frei funktioniert, sie fallengelassen oder beschädigt wurde oder sie ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie die Nähmaschine in diesem Fall zum nächstgelegenen autorisierten Händler oder entsprechenden Fachmann zur Überprüfung oder Reparatur. Bei Gebrauch der Nähmaschine Lüftungsschlitze nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen. Keine Gegenstände in Öffnungen an der Nähmaschine stecken oder in diese hineinfallen lassen. Die Nähmaschine darf nicht Im Freien benutzt werden. Die Nähmaschine nicht an Orten benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden. Zum Ausschalten Hauptschalter auf 0" stellen und den Netzstecker herausziehen. Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen. Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Nähnadel angebracht. Nur originale Stichplatten benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen. Keine krummen Nadeln verwenden. Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch schieben. Dies kann zu Nadelbruch führen. Nähmaschine ausschalten bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel wie Einfädeln, Nadel wechseln, Einfädeln der Spule. Nähfuß wechseln oder ähnlichen Tätigkeiten. SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! Diese Nähmaschine ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ÇÖP Ö ÜTÜCÜLER TF-LO TF-MD TF-UP

ÇÖP Ö ÜTÜCÜLER TF-LO TF-MD TF-UP ÇÖP Ö ÜTÜCÜLER TF-LO TF-MD TF-UP GIDA ÇÖP Ö ÜTÜCÜSÜ MONTAJ TAL MATLARI Sadece uzman tesisatç lar içindir. Afla daki talimatlar sadece kalifiye tesisatç lar n bütün ifllemleri elektriksel ve tesisat kurallar

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız)

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız) Automation (Çözüm Ortaklarımız) lerimiz ve Uzmanlık Alanları SIMATIC, ARTI ALV N BGM Mühendislik DAL ELEKON ENTEGRE ESA NOKTA Endüstriyel PINAR Mühendislik PROS M RETEK Mühendislik SAFER SIMETRONIK S MTEK

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

414 2M 414 2M SLW 414 2M SLM 413 2M

414 2M 414 2M SLW 414 2M SLM 413 2M Aspiratör 414 2M 414 2M SLW 414 2M SLM 413 2M UYARI Davlumbaz n alt k sm ile ocak aras ndaki mesafe en az ndan 65 cm olmal d r. Biriken hava, elektrik d fl ndaki bir enerji kayna ile çal flan cihazlardan

Detaylı

Cihazda kumanda (fiekil 5) sembollerin aç klamalar afla da verilmifltir: A= ACIK KAPALI B = HIZ ( I, II, III) C= LAMBA

Cihazda kumanda (fiekil 5) sembollerin aç klamalar afla da verilmifltir: A= ACIK KAPALI B = HIZ ( I, II, III) C= LAMBA DOMINOX DP 460 DOMINOX DP 460 MONTAJ Ürününüz havay d flar at c (egzoz tipi) davlumbaz ya da iç dolafl mda filtre edici olarak tasarlanm flt r. Aspiratör cam seramik ocaklardan en az 650 mm, gazl ocaklardan

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ayarlanan h zda 15 dakika daha çal flmaya devam edecektir.

ayarlanan h zda 15 dakika daha çal flmaya devam edecektir. DOMINOX DN 160 DOMINOX DN 160 MONTAJ Ürününüz havay d flar at c (egzoz tipi) aspiratör ya da iç dolafl mda filtre edici olarak tasarlanm flt r. Aspiratör cam seramik ocaklardan en az 650 mm, gazl ocaklardan

Detaylı

İçerik: 1.1 adet kapsul Hoparlör 2.1 adet çıkarılabilir USB kablo 3.4 adet cep telefonu audio adaptörü 4.Kullanma klavuzu.

İçerik: 1.1 adet kapsul Hoparlör 2.1 adet çıkarılabilir USB kablo 3.4 adet cep telefonu audio adaptörü 4.Kullanma klavuzu. SPEAKER MORE GP-220 İçerik: 1.1 adet kapsul Hoparlör 2.1 adet çıkarılabilir USB kablo 3.4 adet cep telefonu audio adaptörü 4.Kullanma klavuzu Bölümler: 1. Hoparlör baş kısmı 2. Bilek askısı deliği 3. Usb

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN

KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KAMUDA İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN 008 I KAMU İLK BEŞ İÇ I DENETİM GENEL RAPORU Ağustos 0, Ankara Haziran 009, Ankara I. GİRİŞ Kamu yönetimimize

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

DAVLUMBAZ. Design Plus ISL 5039 Ada K 7388 K 5020 K 5035 K 3039 K 7070 K 3139 K 3120 K 2020 K 7010 K 24

DAVLUMBAZ. Design Plus ISL 5039 Ada K 7388 K 5020 K 5035 K 3039 K 7070 K 3139 K 3120 K 2020 K 7010 K 24 DAVLUMBAZ Design Plus ISL 5039 Ada K 7388 K 5020 K 5035 K 3039 K 7070 K 3139 K 3120 K 2020 K 7010 K 24 UYARI Davlumbaz n alt k sm ile ocak aras ndaki mesafe en az ndan 65 cm olmal d r. Biriken hava, elektrik

Detaylı

Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli. (D Ticarette Standardizasyon 98/10)

Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli. (D Ticarette Standardizasyon 98/10) Ticaret Müste arl ndan Resmi Gazete tarih ve say : 18.03.1998-23317 Uluslararas Gözetim irketleri Statüsüne li kin Tebli (D Ticarette Standardizasyon 98/10) Madde 1-8/1/1996 tarihli ve 96/7794 say Bakanlar

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR. Model:LD06

MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR. Model:LD06 MUSIC INTRO X MP3 ÇALAR Model:LD06 Görünüm ve Kontroller Oblio Music Intro X 1. Kulaklık girii 2. USB balantı yeri kapaı. 3. Ekran 4. [] Sol/Geri tuu 5. [] Ses Arttırma 6. [] Sa/leri tuu 7. [ ] Çalma/duraklatma

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

! ! !!! ! !!! ! !!!! ! !!! ! !!! !! !!! ! !!!! ! 180 160 140 130 120 80 85 90 100 110 !!! ! EC REP SN - 43 - - 44 - - 45 - - 46 - No: 1-4615-27022013 - 47 - MÜfiTER H ZMETLER De

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Yüksek H zl Kilit Dikifl Düz Makine 191D70 / 20 / 20C 30 / 30C 70C Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r.

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W SHB 3083 ET KIYMA MAK NES RU 220-240V~, 50-60Hz, 250W - 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-2 - - 31 - No: 1-3083-04092013 - 32 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI RU - 1 - - 25 - No: 1-3076-21112013 - 26 - - G ARANT fiartlari - 1) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Zig-zag Dikifl Makinesi

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi. Zig-zag Dikifl Makinesi Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Zig-zag Dikifl Makinesi 20U 109 / 109C 112 / 112C 309 20E 910 Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r. 2010 Telif Hakk

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Bebek Yıkama, Aşağı Fındıklı Köyü / Çorum. İnci Türel

Bebek Yıkama, Aşağı Fındıklı Köyü / Çorum. İnci Türel 21 22 Bebek Yıkama, Aşağı Fındıklı Köyü / Çorum İnci Türel Doğdu Töreni, Sivaslı / Uşak İnci Türel 23 Bebek Kırkı, Gaziantep 24 Kırk Uçurma Ziyareti, Çomakdağ Köyü / Milas / Muğla 25 Kırklama Sonrası,

Detaylı

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi

Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Kullan m K lavuzu ve Parça Listesi Yüksek H zl Düz Yatakl Reçme Dikifl Makinesi SINGER ve Cameo "S" iflareti, Singer Limited flirketinin veya ifltiraklerinin tescilli ticari markalar d r. 2011 Singer Company

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik ve Direct Drive Zig-zag Dikifl Makinesi 457K

Kullan m K lavuzu. ve Parça Listesi. Elektronik ve Direct Drive Zig-zag Dikifl Makinesi 457K Kullan m K lavuzu eaçüueçt ve Parça Listesi Elektronik ve Direct Drive Zig-zag Dikifl Makinesi 457K 910L 910M Singer, Singer Limited fiirketinin veya ba l flirketlerin tescilli bir ticari markas d r. 2010

Detaylı

ŞİRİNEVLER M.ŞEHİT FERHAT YILMAZ C.NO:6. Doluluk % 62 BUCAK MAHALLESİ BEKİR SITKI PAMUK CADDESİ NO/19

ŞİRİNEVLER M.ŞEHİT FERHAT YILMAZ C.NO:6. Doluluk % 62 BUCAK MAHALLESİ BEKİR SITKI PAMUK CADDESİ NO/19 ORDU FATSA - ÖZEL REYHAN YÜKSEKÖĞRETİM KIZÖĞRENCİ YURDU Kodu 52 DT 008 Telefon 4524120515 Kapasitesi 48 Barınan 0 M.K.PAŞA MAH.KIZILAY BINASI % 0 FATSA - ÖZEL TAN YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU Kodu 52

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M

SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M SOSYAL DESTEK H ZMETLER YÖNET M (Kodu: S) A-21 YILI YATIRIMLARININ GENEL ELL KLER 21 y l yat r m program n n, sosyal destek hizmetleri yönetimi ana hizmet alan nda yer alan

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp

4-5 Şubat 2013 Hopa Şubesi/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu Şubesi/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş Şubesi/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp 4-5 Şubat 2013 Hopa si/ Artvin 4-5 Şubat 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Şubat 2013 Kahramanmaraş si/ Kahramanmaraş 4-5 Şubat 2013 Ürgüp si/ Nevşehir 4-5 Şubat 2013 Ataköy 5. Kısım si/ İstanbul 4-5 Şubat

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

2-3 Mart 2013 Atrium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir Şubesi/

2-3 Mart 2013 Atrium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir Şubesi/ 2-3 Mart 2013 Atrium si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Starcity si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 CarrefourSA Kozyatağı

Detaylı

KURULU TOPLAMI 0 358 358 207 378 585 249 401 650 A) ETÜD-PROJE LER TOPLAMI a) 2016'da Bitenler

KURULU TOPLAMI 0 358 358 207 378 585 249 401 650 A) ETÜD-PROJE LER TOPLAMI a) 2016'da Bitenler ABANT ZZET BAYSAL ÜN VERS TES KURULU TOPLAMI 0 358 358 207 378 585 249 401 650 YEN Rektörlük Bilimsel Ara rma Projeleri 358 ABDULLAH GÜL ÜN VERS TES KURULU TOPLAMI 4.000 0 4.000 6.538 0 6.538 7.263 0 7.263

Detaylı

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013 4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı si/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa si/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Bakanlıklar si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Mart

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU E-SYBOX ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KEND NDEN EM fil JET DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar Villalar Apartmanlar Lokantalar Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 98.6 Rev. 4//27 KEND

Detaylı

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 3501 TEK MOTORLU 3502 Ç FT MOTORLU 6500 TEK MOTORLU 8001 Ç FT MOTORLU 8002 Ç FT MOTORLU Ç FT F LTRE FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASP RATÖRLER Baymak

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 Ç NDEK LER Bölüm 1 Kapaklar n sökülmesi...1-8 Bölüm 2 Test modu...9-11 Bölüm 3 Kumafl difllisi yüksekli inin ayarlanmas...12 Bölüm 4

Detaylı