SSW 812 D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSW 812 D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 TR th. Firma : DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER Nfi. SPOR MAL. MALAT SAN. VE T C. A.fi. Adresi : fieyh Sinan Mah. Tekirda Yolu Üzeri Karatepe Mevkii Çorlu/TEK RDA Tel. : Fax : Yetkili Kifli Kafle- mza : SSW 812 D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU SEWING MACHINE MACHINE À COUDRE NÄHMASCHINE NAAIMACHINE FOLOSITI MASINA INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE GB D Mal n Cinsi : Dikifl Makinesi Bakanl kça Belirlenen Kullan m Ömrü 10 Y ld r. CE Belgesi Var. CE Belgesi Veren Kurluflun; Bel. Veren : TÜV Product Services Adresi : Am Grauen Stein D Köln Germany Belge No. : AE F SATICI F RMA MZA KAfiE TEL: N RO Made in P.R.C for Turkey

2 TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. D K fi MAK NES KULLANIM KILAVUZU Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri ÖNEML GÜVENL K UYARILARI 1. Cihaz kullanmadan önce kullan m k lavuzundaki tüm talimatlar dikkatli bir flekilde okuyun, güvenlik uyar lar na dikkat edin ve bu talimatlar saklay n. 2. Dikifl makinesi, fifli tak l haldeyken kesinlikle gözetimsiz b rak lmamal d r. 3. Cihaz kullanaca n z yerin voltaj n n ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmad n kontrol ediniz. 4. Dikifl makinesini kulland ktan hemen sonra ve temizlemeden önce, cihaz n fiflini prizden mutlaka ç kar n. 5. Elektrik aksam n n bulundu u bölümü söküp açmaya u raflmay n. 6. Cihaz sabit olan yüzeylerde çal flt r n z. Çal fl rken hareket ettirmeyin. 7. Cihaz ev kullan ma uygun olup d fl mekanlarda kullan lmaz. 8. Makinenin ampülünü de ifltirmeden önce makinenin fiflini mutlaka ç kar n ve 15 W ile ayn tip de erdeki bir ampül ile de iflim yap n. 9. Cihaz, hasarl kablo veya fifl ile, herhangi bir flekilde ar zalanm fl ise çal flt rmay n.cihaz n tamiri için en yak n yetkili servise baflvurun. 10.Çocuklar n, cihaz kullanmas na izin vermeyin ve gözetimsiz b rakmay n. 11.Bu k lavuzda yeralan, sadece üretici firman n önerdi i aksesuarlar kullan n. 12.Kontrol, onar m, elektriksel veya mekanik ayarlama için dikifl makinesini en yak n servis merkezine götürün. 13.Dikifl makinesini, herhangi bir hava aç kl t kal flekilde kesinlikle çal flt rmay n. Dikifl makinesinin vantilatör aç kl klar nda ve ayak kumandas nda iplik, toz veya kumafl parças birikmemesine dikkat edin. 14.Makinenin aç kl klar ndan içeri yabanc madde düflürmeyin veya sokmay n. 15.Bu makineyi, aerosol (sprey)ürünlerinin kullan ld yerlerde çal flt rmay n. 16.Ba lant y kesmek için, önce dikifl fl n «O» konumuna getirin, sonra cihaz n fiflini prizden ç kar rken,fiflten tutarak çekip ç kar n. 17.Parmaklar n z hareketli parçalardan uzak tutun. Dikifl makinesinin i nesi etraf nda özel dikkat gerekir. 18.Her zaman uygun i ne platformu kullan n. Yanl fl platform, i nenin k r lmas na neden olabilir. 19.E ri i ne kullanmay n. 20.Dikifl dikerken, kumafl itmeyin veya çekmeyin. Bu durum, i neyi Marka: THALATÇI / MALATÇI F RMA VE ADRES : IMPORTER / EXPORTER Cinsi: D K fi MAK NES Modeli: SSW-812 BELGE Z N TAR H : 01/02/2008 BELGE NO. : GARANT SÜRES : 2 YIL AZAM TAM R SÜRES : 30 fi GÜNÜ Bu garanti belgesinin kullan lmas na 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen garanti belgesi uygulama esaslar na dair tebli uyar nca TC Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ün ce izin verilmifltir. CONTACT DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER NfiAAT SPOR MALZEMELER MALAT SAN. VE T C. A.fi. fieyh Sinan Mahallesi Tekirda Yolu Üzeri Karatepe Mevkii Çorlu/TEK RDA GUARANTEE GARANT fiartlari 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2. Mal n bütün parçalar dahil olamak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas,temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç -üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4.Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5.Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; -Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla,bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt ndan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, -Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, -Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisine düzenleyece i raporla ar zan n tamirine mümkün bulunmad n n belirlenmesi,durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6.Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir.

3 ZONGULDAK-EMEK ELEKTRON K-YAS N AYVAZ PAP LA fihani NO:10 (0372) TRABZON-YETSAN ELEKTRON K-AL HAYDAR YILMAZ FAT H MAH. FAT H CAD. NO:2/B TRABZON-STAR ELEKTRON K-HAL L ER NÖNÜ MAH. BORA SOK. NO: TRABZON-ÇIRAK TEKN K-YETER ÇIRAK FAT H MH. AYASOFYA CD. NO:57 MERKEZ UfiAK-YALÇIN ELEKTRON K- SMA L YALÇIN SL CE MH.YILDIRIM BEYAZIT CD.NO:22 (0276) UfiAK-ATAK ELEKTRON K-BAYRAM ATAK DURAK MH.AKBUR SK.NO:55/A UfiAK UfiAK-KUPLAY ELEKTRON K- BRAH M KUPLAY ÜNALAN MH. ZÜBEYDE HN. CD.NO:2/D MERKEZ VAN-ÖZ USTA TAM RAT-BURHAN AYDIN KÜLTÜR MERKEZ C VARI DEM RC LER 1.SK NO:1/C VAN-TUNCAY ELEKTRON K-FAT H TUNCAY VERG DA RES ARKASI SARIMURAT SK.NO:28 MERKEZ (0432) VAN-fiASER ELEKTRON K-.SERHAT BAfiAR fiihke CAD. NURLAÇ N PSJ. NO: VAN-ÖZKANAT TAM RAT-DAVUT KANAT EMN YET KARAKOL ARKASI NO:3 (0432) YALOVA-PREST J ELEKTR K-ERDAL KARAKAfi STANBUL CD. BORA SK.NO:3/B MERKEZ (0226) YALOVA-DO AN TEKN K SO UTMA-ORHAN DO AN CUMHUR YET MH. MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29/A ALTINOVA YOZGAT-AYDIN SO UTMA-MURAT AYDIN AHISHAV MH. 2. HANLAR SK. NO:10 AKDA MADEN YOZGAT-KARDEfiLER ELEKTRON K-YAHYA ARSLAN CUMHUR YET CAD.NO:29 1/C SORGUN YOZGAT-TUNCER SO UTMA-S NAN TUNCER MEDRESE MAH. S VAS CAD. NO:79 SEZEN APR. ALTI YOZGAT-AYDIN SO UTMA-MURAT AYDIN AHISHAV MH. 2. HANLAR SK. NO:10 AKDA MADEN YOZGAT-ÖNDER ELEKTRON K-DAVUT GÜLER UN PAZARI NO:14 YOZGAT ZONGULDAK-UZMAN ELEKTRON K-AL OSMAN ERSÖZ ERDEM R CAD. NO:130 KARADEN ZERE L ZONGULDAK-EMN YETL SERV S-RIZA ÇOLAK YEN MH. ATATÜRK CD. NO:24 DEVREK-ZONGULDAK (0372) döndürerek k r lmas na neden olabilir. 21. ne bölgesinde i neye iplik geçirmek, i neyi de ifltirmek, makaraya iplik takmak veya bask aya n de ifltirmek gibi ifllemler ve ayarlamalar yaparken makineyi kapat n. 22.Kapaklar ç kar rken, ya lama yaparken veya bu kullan m k lavuzunda bulunan herhangi bir di er ayarlama ifllemi yaparken dikifl makinesinin fiflini mutlaka prizden ç kar n. 1.BÖLÜM Teknik Özellikler Ev tipi dikifl makinesi Zigzag overlok yapabilme Model seçim butonu ile 20 farkl flekilde dikifl yapabilme Kontrol edilebilir dikifl uzunlu u Dakikada 700 ilmik atabilme Ayarlanabilir iplik gerginli i De iflebilir, kullan m kolay dikifl yata Ayak pedal kontrolü Dü me deli i dikebilme Elektronik h z yönetimi Ters çevirme butonu ile ters dikifl yapabilme özelli i Geniflletilebilir kumafl platformu lik açabilme özelli i Aksesuar kutusu Fermuar dikme özelli i Dikifl fl Farkl flekillerde (kabuk, çift i ne, a flekilli,kutu flekilli,desen,kenar k v rma) dikifl yapabilme özelli i Ürün tafl ma tutaca AC 220 V / 50 Hz / 85 W Dikifl Makinesinin Bölümleri fiirnak-ürün ELEKTRON K-HÜSEY N ÜRÜN CUMHUR YET CD. PTT YANI ULUDERE R ZE-CEVAH R ELEKTRON K-KAZIM CEVAH R TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. fi PSJ fiirnak-serdar ELEKTRON K- SMA L SAYRAÇ fiah MH.NURULLAH CD. NO:26 C ZRE fiirnak-abay ELEKTRON K-MESUT ABAY 2.CD.S EMENS BAY KARfiISI S LOP TEK RDA -FULL TEKN K-MUSTAFA UÇKUN MUH TT N MH. F K R SK. NO:12/B ÇORLU TEK RDA -ÇA RI ELEKTRON K-MEHMET ÖZDEM R U URMUMCU CAD.NO:26/3 ÇERKEZKÖY TEK RDA -FULL TEKN K-MUSTAFA UÇKUN MUH TT N MH. F K R SK. NO:12/B ÇORLU TEK RDA -ARI ELEKTRON K-HAKAN ARI AYDO DU MH. fieh TLER CD. NO:33/A MERKEZ TEK RDA -KER MO ULLLARI T C.-ERKAN KER MO ULLARI YEN MAHALLE GÜLDESTE SK. NO:4/B MALKARA SAKARYA-ÇINAR ELEKTRON K- BRAH M ÇINAR KÖMÜRPAZARI CAD.NO13 SAKARYA SAMSUN-GÜNEY T CARET (ELEKTR KL )-YUSUF GÜNEY EM R EFEND MAH. EMN YET SOK. NO:16/C BAFRA (0362) SAMSUN-ÖZKAN ELEKTRON K-HÜSEY N ÖZKAN ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85 ÇARfiAMBA (0362) SAMSUN-DEN Z ELEKTRON K-SABR ARSLAN KAD KÖY MH.OSMAN YE CD.NO: SAMSUN-ÖZÇEV K T CARET-HAYR ÖZÇEV K Ç FTL K MAH. HAKKI BEY CAD. NO: SAMSUN-GÜLTEK N SO UTMA-ERKAN GÜLTEK N M MAR S NAN MH. ATATÜRK BLV.NO:150 ATAKUM S RT-ERYILMAZ ELEKTRON K-M.ERYILMAZ CUMHUR YET CD.NO:25 S RT TEK RDA -BATI TEKN K-YEL Z BARLAZ YEN MH. TAKS M CD. NO:9 SARAY TEK RDA -POYRAZ TEKN K H SAR MH. ADALET SK. NO:24 HAYRABOLU S NOP-YILKAY SO UTMA-MEHMET YILMAZ YALI MH.DR.AZM HAMZAO LU CD. NO:46 AYANCIK S NOP-ÖZTÜRK BEYAZ EfiYA BAKIM ONARIM SERV S BAYRAM ÖZTÜRK GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY TEK RDA -HAKAN ELEKTRON K-HAKAN ASLAN MURAD YE MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A MURATLI (0282) TOKAT-CEM TEKN K SO UTMA-MET N AYDIN SO UK PINAR MH. G.O.P BULV.241/A HO:14 CD.NO:24 BOYABAT (0368) S NOP-ADA EV ALETLER -HAKAN CEZA R CAM KEB R MH. A. KEYKUBAT CD. NO:9 MERKEZ (0368) S VAS-EKOL ELEKTRON K-ERTU RUL KOLDAfi H KMET IfiIK CAD. NALBANTLARBAfiI NO:1/D MERKEZ TOKAT-C HAN ELEKTRON K- LYAS DEDE G.O.PAfiA BULV. S VAS CD. ESK ARTOVA GARAJI ÜSTÜ NO:290/A (0356) fi.urfa-aktafi ELEKTRON K-AHMET AKTAfi ASFALT CD. NO:22/F MERKEZ TOKAT-UZAY ELEKTRON K-TU RUL ULUHAN G.O.P.BULVARI 13 SK. NO:31/C MEYDAN CAM KARfiISI TOKAT-ÜSTÜN ELEKTR K-MUH TT N ÜSTÜNAKIN Z RAAT BANKASI ARKASI 3. BLOK NO:3 TURHAL TOKAT-H DRO ELEKTR K-MUSTAFA BAYSAL CUMHUR YET MH. GAZ BULVARI NO:144 ERBAA (0356) TOKAT-SELÇUK ELEKTRON K-CENG ZHAN SELÇUK BENG LER MH. CAH T KÜLEB CD. NO:19 N KSAR fi.urfa-güven ELEKTR K-MAHMUT MEYDAN MAH. KÖPRÜBAfiI U UR SOK. NO:12 B REC K fi.urfa-küçük T CARET-ERGÜN KÜÇÜK ATA. MAH. TOPÇU MEYDANI TOPÇULAR SOK. NO:14/B (0356) TRABZON-fiENGÜL TEKN K-MUSTAFA fiengül BAGKUR KARfiISI NO:10/A ARAKLI TRABZON-ATOM ELEKTRON K-VOLKAN YET M ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 AKÇAABAT FAX fi.urfa-müjde SO UTMA-AHMET MÜJDE KELEfi ABD O LU MH. BAfiKURT SK. NO:7 V RANfiEH R fi.urfa-ifiik SO UTMA-ÖMER IfiIK D K L MH. Z YARET SK.NO:10 SURUÇ fi.urfa-em N ELEKTRON K-EM N B LMEZ NÖNÜ BLV.ESK BU DAY PAZ.NO:18 S VEREK fiirnak-cem ÖZEL SERV S-NAZIM KISACIK KALE MH. ESK BELED YE CD. NO.20 C ZRE Geri çevirme butonu (Ters çevirme) 2. Model seçim butonu (Desen seçim dü mesi) 3. Dikifl uzunlu u seçim dü mesi 4. Bobin sar m durdurucu 5. Masura mandal 6. Makara mandal 7. Sar m germe diski 8. plik tutma bobini 9. plik çekme kolu 10. plik germe diski 11. Ampul kapa 12. Bask aya 13. p k rma bölümü 14. Dikifl aya de ifltirme kolu 15. ne platformu 16. Geniflletilebilir kumafl platformu(aksesuar kutusu) 17. Tutma kulpu 18. Denge çark 19. Dikifl fl açma/kapama dü mesi 20. Güç(Elektrik kablosu ba lant bölümü) 21. ne s kma vidas 22. Serbest kol kumafl platformu 23. Bask aya kolu

4 Aksesuarlar 1.Fermuar aya, 2.Dü me ili i aya, 3.Yön de ifltirme mandal 4.Dü me ili i kesici, 5.Tornavida, 6.Mekik, 7. ne, 8.Bak m ya NOT: Aksesuar kutusu geniflletilebilir kumafl platformunda olup, afla da gösterildi i gibi kutuyu kendinize do ru çekerek açabilirsiniz.aksesuarlar kutu içerisindedir. 2.BÖLÜM D K fi MAK NES FONKS YONLARI Geniflletilebilir Kumafl Platformu Geniflletilebilir kumafl platformu ile, dikifl dikerken çal flma alan artt r labilirve yerinden kolayl kla da ç kar labilir. Ayr ca, serbest kol kumafl platformuda kullan labilir.kumafl platformunu flekilde gösterildi i gibi ç karabilir, sonra da tekrar birlefltirerek yerine oturtabilirsiniz.serbest kol kumafl platformunda dikifl uygulamas nda;cep,plise ve bluzkenar dikerken,kumafl n i nenin önünde birikmemesine dikkat edin.giysi kolu,bluz kenarlar, pantolon paçalar veya di er yuvarlak flekilli giysileri,diz ve dirsek yamalar ve çocuk giysilerini bu platformda kolayl kla dikebilirsiniz. Yandaki flekilde giysi kolunun,geniflletilebilir kumafl platformuna yerlefltirilmesi gösterilmektedir. Güç Kayna UYARI:Makine güç kayna na ba lanmadan önce,makinenin üzerinde belirtilen voltaj ve frekans n,güç kayna yla uygun olup olmad kontrol edilmelidir. 1. Ba lant fifli, 2. Dikifl fl açma/kapama dü mesi, 3. Priz 4. Elektrik ba lant noktas, 5. Makine fifli, 6. Ayak kontrol pedal Öncelikle makinenin fiflini elektrik ba lant noktas na tak n Ba lant fiflini prize tak n Anahtar butonla dikifl fl n aç n. MU LA-ASTEKN K-AHMET MEM K YEN MH SK. NO:8 YATA AN MU LA-GÜN TEKN K-YILGÖR ÇELEN MÜSTAKBEY MH.RAGIPBEY CD. A.YESEV SK. NO: KOCAEL -B ROL ELEKTRON K-NEVZAT AKDAfi HACI HAL L MAH. YAZI CAD.1228 SOK. NO:4 GEBZE (0262) KOCAEL -SAMET ELEKTRON K-MAHMUT GÖZÜAÇIK BA DAT CD. NO:42/2 D LOVASI KOCAEL -DORUK TEKN.MÜH.FETH B ROL ÖZ fi KARABAfi MH. C.TOPEL MH.MÜNECC M AR F SK. NO:6/A MERKEZ KONYA-DURMAZLAR ELEKTR K-S NAN DURMAZ ANKARA-KONYA CD. NO:67 C HANBEYL KARAMAN-GÜRSES ELEKTRON K-MEHMET SOYASLAN YUNUS EMRE CAM KARfiISI NO: KARS-DELTA ELEKTRON K-EKBER NURLUGEY BELED YE fi HANI NO: KARS- NC ELEKTRON K-AT LLA KARAKAfi KAZIM KARABEK R fi HANI KAT:1 NO: KASTAMONU-ÇA DAfi BEYAZ EfiYA-DAVUT UYGUN CEBRA L MH. S MSAR SK. NO:1/A MERKEZ KASTAMONU-EM N T CARET-EM N YUMUfiAK NÖNÜ MH. KÖMÜR KARA SK.NO:19 MERKEZ (0366) KASTAMONU-DE fi M ELEKTRON K-AHMET DEDELER TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A TAfiKÖPRÜ (0366) KAYSER -U UR SO UTMA-U UR HAYTA HARMAN MH.BELED YE PASAJI ÜZER NO:15 DEVEL MAN SA-GÜRMAK TEKN K-AHMET GÜREfi DMAN SK. NO:47/A SOMA KOCAEL -KARDEfiLER ELEKTRON K-RAMAZAN AKDAfi KAZIM KARABEK R MH.MEVLANA CD.NO:1/A DARICA (0236) MAN SA-BURCU ELEKTRON K-ERTAN GÖRDESL TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO: MERKEZ MU LA-SUN ELEKTRON K-SADETT N& SMA L ZENC TEPE MH. 36 SK. NO:19 MARMAR S (0252) (0252) MU LA-CAN-AY TEKN K-CENG Z RAM TGAN TURGUT RE S CAD.15/A BODRUM MU LA-TEKN K SO UTMA-AFfi N YILDIRIM HACI LYAS MH.PAZAR SK. NO:14 M LAS MU LA-STAR ELEKTRON K-YAVUZ ERDO DU N fid B CD. NO:1/C AKYAKA BELDES ULA MAN SA-GÖKKUfiA I ELEKTRON K-MEHMET ERG N SO UKSU MAH. SMETPAfiA CAD.NO:94 ALAfiEH R MAN SA-AYKAR SO UTMA T CARET-YAS N ZEYBEK BEfiEYLÜL MH.BELED YE CD.NO:23 SAL HL MAN SA-SÖZB LEN ELEKTR K-MEHMET SÖZB LEN RAGIPBEY MAH.16.SOK.NO:24 AKH SAR MAN SA-EM N ELEKTRON K-EM N IRA ALTAY MH.SEV NÇ SK. NO:25 TURGUTLU KONYA-SAF R SO UTMA-MEVLÜT ARABACI FER TPAfiA MH.GÜNEY SK.NO:3/F SELÇUKLU MUfi-HAfi MO LU EK C ELEKTRON K-ABDULLAH EK C HAfi MO. EK C fi HANI BELED YE CD. NO:20A/2 MAN SA-fiEN SO UTMA-HAKAN fien ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO:21/B SARUHANLI KONYA-SARI SO UTMA-VEL SARI CAM AT K MH. ATATÜRK CD. 52.SK. NO:4/A ILGIN (0436) NEVfiEH R-ALSTAR SO UTMA-C HAT KOYUTÜRK AKSARAY CD. NO:47/A MERKEZ N GDE-HUZUR ELEKTR K- AHMET KURTGÖZÜ LHANLI MH. ÖZKILIÇ APT. ALTI NO:43 MERKEZ N DE-BAYKAN ELEKTR K-BAYRAM BALKAN fiah SÜLEYMAN MAH.TERM NAL CAD.BALIM SOK.NO:2 (0388) MARD N-SA LAM ELEKTRON K-MÜN R SA LAM ESNAF SANATKARLARI KARfiISI NO:20/2 M DYAT MARD N-ATOM BOB NAJ-KADR YAVUZ YILDIRIM MH. SELMAN PAK SK. NO:9/A NUSAYB N MARD N-UZAY ELEK.-EKRAM KARAMANO ULLARI BELED YE MEYDANI NO:36 DER K (0482) MARD N- BRAH MO LU ISITMA SO UTMA-RECEP BO A fianliurfa CAD. ECE PSJ. NO:7-8 KIZILTEPE (0482) KONYA-ÜNAL ELEKTR K-EROL ÜNAL ESK SEBZE PAZARI ARKASI NO:19 ERE L KONYA-ERKAM SO UTMA H ZM.-HUZEYFE TAfiDELEN KARAKURT MH.TAfiKAPI MEDRESE CD. NO:223/C MERKEZ KAYSER -AR-TEK SERV S- BRAH M DURUSU CUMH. MAH. U UR SOK.NO:12/B ATATÜRK EV YANI ORDU-STAR TEKN K-AT LLA ÇAKMAK KALEDERE MH. 20 TEMMUZ CD. NO:16 ÜNYE ORDU-SERV S T CARET-MUAMMER SARI BUCAK MAH. 15. SOK. NO: ORDU-KORKMAZ SO UTMA-F KR KORKMAZ YEN MAHALLE ALPASLAN TÜRKEfi CD.NO:78/1 MERKEZ (0452) ORDU-TEKN K SO UTMA-YUSUF TEMEL fi R NEVLER MH. SMETPAfiA CD. NO:161/A MERKEZ ORDU-SAT-TEK ISITMA-SO UTMA-RECEP SAYILAN SAKARYA MH. YEN KUMRU CD. NO:111 FATSA OSMAN YE-MODERN ELEKTRON K-NAKAN KÜÇÜKO LU ORTAOKUL CD.K fi O LU ÇARfiISI NO: MARD N-HAKAN ELEK.-ABDURRAHMAN ARTUKO LU AYDINLAR S T.C VACI YÜCESOY APT.ALTI YEN fieh R (0482) MARD N-CEMALO ULLARI SERV.-RESUL KÜÇÜKASLAN BULVAR CD.PTT KARfiISI NO: KONYA-EROL ELEKTRON K-GÜROL ZEREN MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO:38 AKfiEH R KONYA-GÜRKAN TEKN K-fiAHSUVAR GÜR AN G.ALEMfiAH MH.SIRÇALI MED. CD. BN B B SOK.NO:1/B MERAM (0332) (0332) KONYA-ZÜMRÜT SO UTMA-HASAN Ç YLEZ Ö RETMENEVLER MAH. LARENDE CAD. NO:56/B KONYA-SELV SO UTMA-HASAN SELV HACI ARMA AN MAH.ANTALYA CAD.NO:108/F BEYfiEH R KONYA-TUNCER ELEKTRON K-MUSTAFA TUNCER MU LA-ÖZKAN TEKN K SO UTMA-ÖZKAN D LMEÇ MERKEZ MH. ATATÜRK CD. NO:56 DALAMAN KAYSER -AKfi ELEKTRON K-AHMET KIfi ÇORAKÇILAR MH.CENG Z TOPEL CD.NO:20/B MEL KGAZ KAYSER -ÖZ FEDAKAR ELEKTRON K-HÜSEY N FEDAKAR SERÇE ÖNÜ MH. SELAN K CD. B RKAN SK. TAÇ S TES NO:9 KOCAS NAN (0352) KIRIKKALE-KARDEfiLER ELEKTRON K-AL GAÇKA GÜZELTEPE MAH. CELAL AT K CAD. NO:4/B KIRKLAREL -BUSE ELEKTRON K-TURGUT ÇAPRAZ K. BRAH M MAH.KAPAN CAM SOK.ACUN PASAJI NO: KIRKLAREL -AKKAN T CARET-DURSUN KAN YILMAZ MAH.ESK KIRKLAREL CAD.NO:22 LÜLEBURGAZ (0288) KIRfiEH R-GARANT ELEKTRON K-RAMAZAN AÇIKBAfi ANKARA CD. YA MUR fihani NO:9/B MERKEZ KIRfiEH R-ELEKTRO TEKN K-M.YAfiAR GÖKBULUT ANKARA CD. NO:7 MERKEZ OSMAN YE-YAYIN TEKN K-OSMAN AVARA UZUN ÇARfiI CAD. AKBANK ARKASI NO:17 KAD RL KIBRIS CAD.NO:26 SEYD fieh R KÜTAHYA-DORUK ELEKTRON K-HÜSEY N ORDU CUM. CD. SEVG YOLU NUR fihani NO:35 MERKEZ MALATYA-YUVAM ELEKTRON K-F KRETT N GÜLDAfi ST KLAL MAH. MAMO LU SOK.NO: MAN SA-MOTOCANSU-ERDAL KARAHAN CAM CED T MH.62.SKNO:67 KULA MAN SA-ALTINER ELEKTRON K-TEK N ALTINER M.S NAN MH.AKKUfi SK.NO:10/A MAN SA MAN SA-AKIN ELEKTRON K-AKIN KARA PAfiA MH.7.SK. NO:25 AKH SAR K L S-KRAL ELEKTR K-HÜSEY N KÖMÜRCÜ MURTAZA CAD. NO: KOCAEL -YILDIRIM ELEKTRON K-NECAT YILMAZ H.HAL L MH SK. NO:13/C GEBZE OSMAN YE-TERMO SO UTMA-MUZAFFER TÜRKO LU UZUNBANI MH. UZUNBANI CAD. NO:31/A DÜZ Ç R ZE-ÖZER TEKN K-MAKSUT ÖZER EMN YET MÜD. KARfiISI fia RLER YOLU ÜZER NO:3/2B ÇAYEL (0464) MU LA-ELBO ELEKTRON K-fiERAFETT N USLAN ORHAN YE MH.HÜRR YET CD.NO:1/6 MU LA MU LA- LKSEL ELEKTRON K-ÜNSAL GÖK YEN YOL CD.NO:51/9 MARMAR S MU LA-ANADOLU TEKN K SERV S-O UZHAN ÖZDE BAHA fiikman CD. NO:157 ÖLÜDEN Z YOLU ÜZER FETH YE MU LA-BA CI SO UTMA-SERKAN BA CI ATATÜRK BULVARI KÖYCE Z CD. NO:53/B DALYAN (0252) MU LA-MEL H ELEKTRON K-MEL H/BAHATT N AKBULUT SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17 DATÇA KOCAEL -EKOL MÜHEND SL K-LEVENT DÜLGER SARAYALTI MH. EFE SK. NO:14/C MERKEZ KOCAEL -KILINÇ ELEKTRON K-A. HSAN KILINÇ NÖNÜ CD.YASEF SK.NO:10/M KARAMÜRSEL

5 Ayak Kontrol Pedal ZM R-ERDEM S. LEVENT ELEK.LAB.-ERDEM LEVENT 1710 SK. NO:70/B KARfiIYAKA STANBUL-BUZ TEKN K-N HAT DEM R A.GAZ MH. FAT H BLV.BALCI SK.NO:3 SULTANBEYL (0232) ZM R- LTER ELEKTRON K-N YAZ LTER ZM R(75.YIL) CD.NO:81/C-D URLA ZM R-AY ELEKTRON K-ATALAY AYT MUR DR.SELAHATT N ÖZKURT CAD. NO:13/A MENEMEN ZM R-B RL K SO UTMA-ELEKTR K-AKIN YILDIZ 8211/2 SK. NO:1/1C Ç L (0232) ZM R-UMUT ELEKTRON K-ÖMER ZEYT NC K YILDIZ CD.NO:152/A YEfi LYURT KONAK ZM R-S STEM ELEKTRON K-NECMETT N KAYAN 2414 SK. NO:10 GÜLTEPE KONAK (0232) ZM R-ÖZKA SO UTMA- SMA L GEYGEL FEVZ ÇAKMAK MH. DEM RC EFE SK. NO:93 BALÇOVA STANBUL-ÇAM TEKN K-YÜCEL ÇAM SLAMBEY MH. NEC P FAZIL CD.257 SK NO:25 G.O.PAfiA STANBUL-M CROSYSTEM ELEKT.-AYHAN ULAfi 1.ORTA SK.NO:18/1 KADIKÖY ZM R-GÜRGEN ELEKTRON K-MUSTAFA GÜRGEN 321 SOK. NO:4/A BETONYOL STANBUL-ENG N ELEKTRON K-ENG N DURGUN TEVF KBEY MH. MERKEZ CD. ORK DE SK. NO:3/1 SEFAKÖY STANBUL-NUR ELKT.-ELEKTRNK-MUHAMMET KATIRCI MERKEZ MH. ASALET CD. NO:22 GÜNGÖREN STANBUL-SADIK ELEKTRON K-SADIK ÇAMALAN ESK TOPTAfiI CD. NO:48/1 ÜSKÜDAR STANBUL-Z RVE TEKN K-RECEP fiev K FAT H MH. EM N SK.NO: 4/1F S L VR STANBUL-SEV-CAN T C.-NECMETT N SARIALTUN Y. BEYAZIT CD. ZAFER MH. TÜRKBEY SK. NO:6/2 YEN BOSNA STANBUL-KASVA ELEKTRON K-SEDAT UÇAR AB DE- HÜRR YET CD.NO:210/26 fi fil CAM YANI STANBUL-UZMAN ELEKTRON K-CEMAL BA LAN YEN DO AN MAH.42.SOKNO:50 ZEYT NBURNU (0543) (0232) ZM R-YILDIRIM ELEKTRON K-ABDULLAH YILDIRIM 11/2 SK.NO:6 ÜÇKUYULAR ZM R-KUDRET ELEKTRON K-KUDRET GÖRGÜN BURAKRE S CAD.NO:239/B ÇAMD B FAX ZM R-ACEM ELEKTRON K-CEYDA BEfi RL 552/2 SK. NO:4/A BORNOVA (0232) ZM R-ÇA LAR ELEKTRON K-GÜRKAN fiengül 670/1 SK. NO:57/B BUCA (0232) (0232) ZM R-MELTEM ELEKTRON K-AL SOYKAN HÜRR YET CD. GÜNGELEN PSJ. NO:17 ÖDEM fi ZM R-CAN SO UTMA-GÜNAY ÇER TEPEKÖY MH.ASLANLAR CD. NO:8/A TORBALI K.MARAfi-AKSUNGUR ELEKTR K-HÜSEY N AKGUR UZUNOLUK CAD. ILGAZ SOK. NO:22/A FAX K.MARAfi-KALE ELEKT.-SÜLEYMAN GEZER TAfiAR YUSUFLAR MAH. SAY T ZAR FO LU BULVARI NO:36/B (0344) K.MARAfi-DEM RO LU SO UTMA-OSMAN DEM R GÜNEfiL MH. TERM NAL CD. NO:30 ELB STAN (0344) KARABÜK-ACAR ELEKTRON K-ZAFER ACAR VAKIF fi HANI KAT:2 EMN YET MÜD. YANI KARABÜK-GÖKAY TEKN K-HÜSEY N GÖKAY NÖNÜ MH. ESK BA LAR SK. NO:13 SAFRANBOLU (0370) STANBUL-YILKA T CARET-YILMAZ KAPUCUO LU SEYMEN SOK.NO:27/A KURTULUfi STANBUL-AS-EL ELEKTRON K- LHAN PEKD R HATBOYU CAD.NO:84PEND K (0216) (0216) STANBUL-IfiIK ELEKTRON K-HAKAN YAfiAR AYAZA A MASLAK ATATÜRK CD. fi fil STANBUL-ÇA DAfi SERV S LTD.fiT.-LEM KAD R PEK CENNET MH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D K.ÇEKMECE FAX ZM R-ALBAYRAK ELEKTR K-TURGAY ALBAYRAK G.O.PAfiA BLV. NO:82/Z-1 MEZARLIKBAfiI ÇANKAYA ZM R-EGE SERV S-BARIfi TOKAY 6 SK. NO:3 ATIFBEY MH. KARAKOL KARfiISI GAZ EM R ZM R-ÇANKAYA D J TAL ELEKTRON K-BÜLENT ÇIKIKCI 1372.SOK. NO:17/1A ÇANKAYA ZM R-GEZG N SERV S-H DAYET GEZG N K.KEMALBEY CAD.NO: BERGAMA (0232) (0232) ZM R-BAYRAK ELEKTRON K- CUMAL BAYRAKÇI 3010 SK. NO:13 ÇEfiME (0232) Ayak kontrol pedal,dikifl h z n de ifltirir.pedala nekadar s k basarsan z,dikifl o kadar h zl ilerler. Dikifl Ifl ve Ampülün De ifltirilmesi Dikifl fl ampulü,üst kapa n arkas nda bulunur.ampulü de ifltirirken,üst kapa ç kar n(ön vida) Uyar :Ampulü de ifltirirken,makinenin gücünü kapat n. Ampulü ç karma Ampulü tutun ve sola do ru çevirin. Ampulu takma Ampulu tutun ve sa a do ru çevirin. Bask Aya n Ç karma ve Takma STANBUL-ELS T END. ELEKTRON K-N. BAHR GÖKSEL F.PAfiA MH.L SE CAD.NO:10/2 ÇATALCA STANBUL-TOROS ELEKTRON K-AHMET Ç ÇEK MERK. MAH.KÜÇÜKKÖY YOLU NO:65 GAZ OSMANPAfiA (0212) STANBUL-KÖYLÜBAY ELEKTRON K-ERCÜMENT KÖYLÜBAY ALBAY HÜSAMETT N ERTÜRK SK. NO:7/A ÜSKÜDAR (0216) STANBUL-ARSLAN ELEKTRON K-ARSLAN KÖSEO LU N SBET YE CD. PEKER SK. NO:28 LEVENT BEfi KTAfi STANBUL-AKSAN SO UTMA-N HAT AKDA AKfiEMSETT N MH. SEYRAN SK. NO:33 EYÜP STANBUL-ÜNKO ELEKTR K-MUSTAFA ÖZTAfi CER.PAfiA CAD.G.SEBZEC LER SOK.NO:26 AKSARAY STANBUL-UMUT ELEKTRON K-KEMAL UYGUR HAL TA A CAD.CELAL MUHTAR SOK.NO:20/2 KADIKÖY STANBUL-YÜKSEL ELEKTRON K-SAL H YÜKSEL M.FEVZ ÇAKMAK MAH. NÖNÜ CAD. NO:138 GÜNGÖREN STANBUL-ÖZKAN ELEKTRON K-SÜLEYMAN ÖZKAN DEREBOYU SK. NO:113 MEC D YEKÖY STANBUL-CHIP ELEKTRON K-ARET-BERÇ DADYAN BOZKURT CAD.NO:235 KURTULUfi STANBUL-ÇA LAYAN ELEKTRON K-TEMC T ÇA LAYAN 25.ADA 109 NUMARA STOÇ STANBUL-AD L TV HASTANES -FAZLI KESEN ZÜMRÜTEVLER TÜL N NO:69/2 MALTEPE STANBUL-GÜLSER TEKN K-RAMAZAN ECE N.KEMAL MH. SÜTCÜ MAM CAD. fi R N GÖRELE APT. NO:128 KAT:1 ÜMRAN YE (0216) STANBUL-AYDIN SERV S-RECEP KAYDIN ÇINAR CAD.C HAN SOK.NO:12/E CEV ZL -KARTAL STANBUL-H ZMET D J TAL-BURHAN KAfiD B KURTKÖY MH.CEV Z SK. NO:2 PEND K STANBUL-KANTARCI ELEKTRON K-SAL H KANTARCI M. AK F ERSOY MAH. fianliurfa CAD. NO:158 S.BEYL (0216) (0216) STANBUL-ULUDO AN ELEKT.-BAYRAM ULUDO AN KAYABAfiI ÇIKMAZI NO:5 BEYKOZ STANBUL-H SAR SERV S-OLCAY BAYARSLAN NUR PAfiA CD.NO:48/A BA LAR MEVK SARIYER STANBUL-KARDEfiLER SO UTMA-NEfiET TEMUR S.N ZAM MH.fi.ERKAN ALYANAK SOK.NO:11 Z.BURNU (0212) STANBUL-KORKMAZ ELEKTR K-Z YA KORKMAZ Y.DUDULU fienel CAD.NO:76 ÜMRAN YE (0216) STANBUL-GÜR TEKN K SERV S-GÜRCAN SAATC O LU ATATÜRK CD.GÖZDE SK.UYGUR APT.NO:3/A MALTEPE STANBUL-YILDIRIM ELEKTR K-BÜLENT YILDIRIM K.KARABEK R MAH.2.SOK.NO:10/B ESENLER (0212) (0212) STANBUL-TOLGA ELEKTRON K-HUR YE ERGÖKfiEN DEREBOYU CAD.NO:28 KASIMPAfiA STANBUL-NUR ELEKTRON K-CÜNEYT SEMERC O LU DEN ZKÖfiKLER MAH. DERYA SOK. NO:36/1 AVCILAR STANBUL-ÖZKAN ELEKTRON K-MÜM N KIRCI KARTALTEPE MAH. B LGEHAN CAD.NO:32 BAYRAMPAfiA STANBUL-SANCAKTAR BEYAZ EfiYA-TANER ULUDAfi ORTAÇEfiME CAD. NO:91/C SARIYER STANBUL-KOCAYILDIZ SO UTMA-A.KOCAYILDIZ NÖNÜ CD. NO:56 PEND K STANBUL-PEKER SO UTMA-AHMET PEKER KALE Ç MH. FERHATPAfiA CD. NO:8/8 ÇATALCA STANBUL-TEKN K ELEKTRON K-KASIM ALTNBA NÖNÜ CD.BAYO LU AP.NO:37/1 MALTEPE STANBUL-BTS BAfiARAN TEK SER-M.KEMAL BAfiARAN DEREBOYU CD. NO:108/A MEC D YEKÖY-fi fil 0212) STANBUL-ATILIM ELEKTRON K-MEHMET KÜÇÜKURAL CEBEC MH. 1. CEBEC YOLU 2472 SK. NO:10/A S.Ç FTL (0212) STANBUL-B L M ELEKTRON K-MUSTAFA ÖZKAN HARMANTEPE A. PEKÇ CAD. CAM DÜK. NO:22 GÜLTEPE STANBUL-TELV D ELEKTRON K-DO AN YILDIZLAR MAZHAR OSMAN SK. FERAH APT. NO:24/A KADIKÖY STANBUL-ÜNVER ELEKTRON K-ZAK R NALBULAN MARMARA CAD.ALTINTAfi SOK.NO:16 HAZNEDAR STANBUL- LKE TEKN K-NUR ÖZKAN ST KLAL MH. fiehzade CD.ÜMRAN YE STANBUL-EMRE ELEKTR K-AL AKPINAR MAHMUTBEY CD.KÖPRÜYOLU SK.NO:8 BAHÇEL EVLER STANBUL-KUMRU ELEKTRON K-ADEM ELL C KEMAL PAfiA MH. NAMIK KEMAL CD. NO:126 BA CILAR (0212) STANBUL- K ZLER ELEKTRON K-MURAT Ç.ÖZTÜRK SAKIZA A MH. BERR NC N SK. NO:16/A BAKIRKÖY (0212) Bask aya n ç kar rken; Öncelikle denge çark n çevirerek i nenin yukar ç k fl n sa lay n, flekilde gösterildi i gibi dikifl aya de ifltirme kolunu belirtilen yöne do ru itin ve bask aya n n ç k fl n sa lay n. Bask aya n takarken; Bask aya n tutun ve bask aya manivelas n hareket ettirerek yerine yerlefltirin. neyi De ifltirme Denge çark n, i neyi yüksek konuma ç karacak flekilde çevirin ve bask aya n indirin. ne k skaç mandal n saat yönünün tersine çevirerek gevfletin. Kullan lm fl i neyi ç kar n ve yeni i neyi, yass taraf geriye bakacak flekilde tak n. neyi takarken i ne, i ne k skac na tornavidayla mümkün oldu u kadar s k flekilde yerlefltirilmelidir. Not: nenin bükülmüfl veya körelmifl olup olmad ndan emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. pek veya ipeksi gibi kumafllar dikilirken hasarl i ne kullan ld nda, s kl kla dü ümler ve ilmik atlamas yla karfl lafl l r.afla da referans olmas aç s ndan i ne boyu ve iplik özellikleri tablosu verilmifltir

6 Makara Tutaca n Kullanma fiekil 1: Makara tutaca, makaralar tutma ifllevi görür. Dikifl dikerken makara tutucuyu yukar do ru kald r n. Dikifl makinesini kald r rken, makara tutaca n afla indirin. fiekil 2: Kullan lan ipli in makara tutaca na kolayl kla dolanmas veya dü ümlenmesine karfl, deli i makaraya bakacak flekilde tutarak resimde gösterildi i gibi ipli i delikten geçirebilirsiniz. Meki i Ç karma / Takma ÇORUM-U UR ELEKTRON K-U UR YALÇIN ÜÇTUTLAR MAH.FAT H CAD.5.SOK.EYÜP SULTAN APT.1/C ÇORUM-YAS N ELEKTRON K- SMA L DA ÜÇTUTLAR MAH. FAT H SOK.NO:17/C ÇORUM DEN ZL -URAL TEKN K-AL URAL 572.SK. NO:16 UÇANCIBAfiI MERKEZ DEN ZL -ÖZPOLAT ELEKTRON K- BRAH M ÖZGÜL L SE CD. NO:77 DEN ZL D YARBAKIR-VURANEL ELEKTR K-ABBAS VURANEL FIRAT BLV.PEYAS MH.63.SK.ÇELEB 4 APT.GAZ LER D YARBAKIR-AZ Z ELEKTRON K-fiEYHMUZ NALÇA GAZ CAD.SÜLEYMAN NAZ F SK.NO:23/C D YARBAKIR D.BAKIR-DELTA ELEKTRON K-M.FADIL ORAL STASYON CAD.NO:68 B SM L (0412) D YARBAKIR-D G TAL ELEKTRON K-MEHMET S.BAYKARA KALE MH.SAM SEÇK N CD.NO:5/B S LVAN D YARBAKIR-KARDEfiLER ELEKTRON K-FEYZ KURTTEK N M LL EGEMENL K CD. NO:34 ERGAN D.BAKIR- LK ADIM T CARET-ABDÜL FETTAH DURUP BATIKENT S TES A/5 BLOK ALTI NO:1 MERKEZ (0412) (0412) D YARBAKIR-fiIK ELEKTRON K-VURAN SEY THAN KURTULUfi MH. NAMIK KEMAL CD. NO:20/A B SM L D.BAKIR-STAR ELEKTRON K-RAMAZAN BALIKÇI BA LAR GÜRSEL CAD. NO:127 DÖRTYOL DÜZCE-ENSAR SERV S H ZM.-HÜSEY N TAfiTAN CED D YE MH. fieh T MUHTAR SK. NO:8/A MERK ED RNE-TEKN K ELEKTR K-ZEK YUMURTACI 100.YIL PASAJI NO:8 KEfiAN ED RNE-MUTLU TEKN K-MUTLU ORTA YUKARI ZAFER YE MH. LYAS BEY CD.NO:32/B KEfiAN ED RNE-YILDIZ SO UTMA-ERKAN SABUZKA 1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD.SERHAT S T. B/BLOK 35/A MERKEZ ED RNE-GÜVEN TEKN K-ABDÜLGAN GÜLER GAZ CAD.YUSUF SOK. YURDACAN PSJ.NO:7 UZUNKÖPRÜ ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-FARUK GÜNEfi KÜLTÜR MH.VAL FAHR BEY CD.NO:113/D ELAZI ELAZI -YILMAZ BOB NAJ-FETH YIMAZ YEN MAH.KEMAL SEDELE CAD. 12/E HATAY-BAfiTEKN K SO UTMA-HAfi M BAfi DÖ ÜCÜLER fi HANI NO:1 REYHANLI HATAY-SEREN MAK NA-NECAT EZG BARBAROS MAH.BOZTEPE CAD.NO:17/3 KIRIKHAN HATAY-GÜL STAN ELEKTRON K- SMA L KORKMAZ KURTULUfi MH. fi.o UZ YENER CD.NO:64/C SKENDERUN HATAY-GÜNEfi ELEKTR K-DERV fi BÜLENT YILDIZ ATA.MAH. SKELE CAD.HAYÜK PSJ.NO:38 SAMANDA HATAY-ÖZEN fi-necat YILDIRIMÖZ ÇAY MAH.RA F PAfiA CAD. 61/B SKENDERUN HATAY-FAT H ELEKTRON K-O.TURHAL CANLI SANAY MH.EVREN CD.NO:15 DÖRTYOL I DIR-PARLAK TEKN K- BRAH M PARLAK TOPÇULAR CAD. NO: ISPARTA-ÜNALAN SO UTMA-MUSTAFA ÜNALAN P R MEHMET MH SK. NO:11/A MERKEZ ISPARTA-ARICAN SO UTMA-FAT H ARICAN BANK. CD. fiekerbank KAR. NO:118 YALVAÇ-ISPARTA (0246) ÇEL-MERT ELEKTRON K-MET N FINDIKLI GAZ LER MH. ATATÜRK BULVARI NO:119 TARSUS (0324) ÇEL-PINAR ELEKTRON K-YAKUP TANRISEVS N MAHMUD YE MAH.118.SOK.NO:46/B ÇEL-AKN SAN SO UTMA-HAKAN N SAN GMK.BLV.FAT H MH.18 SK.ÖZÜDO RU S T. 3/A MEZ TL ÇEL-HAKAN ELEKTRON K-AYDIN ILIKSU B.EVLER MH SK. D NL APT ALTI NO:3/11 YEN fieh R ÇEL-TEKN K fi-hasan GEÇ M ATATÜRK CD. U UR fi HANI NO:1 TARSUS ELAZI -ÖZDEV TEKN K-ERDAL DEVEC -AHMET ÖZBEK ZZETPAfiA MH. KAZIM BAYAR CD. NO:24/A MERKEZ (0424) ERZ NCAN-B LG N ELEKTRON K-ERS N KAVLAK ERZ NCAN CD.BELED YE fi HANI REFAH YE ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K-ÜM T AYDIN NÖNÜ MH. MERKEZ ÇARfiISI 15 SK. NO:5 MERKEZ ERZURUM-GÜVEN ELEKTRON K-O UZHAN YALDIZ Z YABEY CD.BELED YE PSJ. NO:6 OLTU ERZURUM-IfiIN ELEKTRON K-M.AL KEVGÜR DERE MH.AfiA I KÖfiK CD. NO:3 ERZURUM ERZURUM-AT LAY ELEKTRON K-ALPASLAN AT LAY KONGRE CAD.HASIRHAN PASJ.NO:87 (0442) (0442) ESK fieh R-SEV M TEKN K-HÜSEY N ATAR GÖKMEYDAN MH. ULUS CD. NO:22/A MERKEZ ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K-SERVET KURUM DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SK. NO:37/B G.ANTEP- K ZO LU ELEKT.LTD.fiT -ÖMER K ZO LU EYÜBO LU MH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/C (0342) (0342) (0342) G.ANTEP-MUSTAFA ÇUBUKÇU-MUSTAFA ÇUBUKÇU MÜTERC M ASIM CD. KÖRÜKÇÜ SK. NO:8/A (0342) FAX (0342) G.ANTEP-ÇAPAN TEKN K-MET N ÇAPAN CUMHUR YET MAH.MERMER SOK.NO:10 N Z P GAZ ANTEP-YILMAZ SO UTMA-MAHMUT YILMAZ AYDINLIK MH.GÖZ CD. ÜNLÜ S T.NO:2 ISLAH YE G RESUN-YÜKSEL SO UTMA- RFAN YÜKSEL HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:257 BULANCAK G RESUN-MUTLUSES ELEKTRON K-ABDULLAH MUTLU GAZ CAD.HASAN AKBULUT SOK.NO:9/B G RESUN-GÜNEfi TEK.-HAL L BÜLENT KARAAHMETO LU HACI S YAM MAH.FAT H CAD.NO: GÜMÜfiHANE-VESTEL YETK L SERV S -YAfiAR YALÇIN HASANBEY MH. HASANBEY CD. NO:17/A MERKEZ (0324) (0324) ÇEL-SADIK ELEKTR K-BÜLENT fi MfiEK GÖKSU MH. O UZKAAN CD. NO:22/B S L FKE ÇEL-ÇEL K ELEKTRON K-MURAT GÖRMEZ BAHÇE MH. ORMAN filetmes ALTI NO:61/B ANAMUR ÇEL-ESEN ELEKTR K-MEHMET fiafimaz MERKEZ MAH.ATATÜRK CD.NO:11 ERDEML STANBUL-DESER fiube-tahtakale SERV S TAHTAKALE CD. P RHAN KAT:4 EM NÖNÜ (0212) STANBUL-AYGÜL TEKN K-YAKUP BIÇAK 19 MAYIS MH. OSMAN GAZ CD. NO:7 B.ÇEKMECE HAKKAR -HAKAN TEKN K SO UTMA-KEREM ER K ÇEVRE YOLU S VAS APT. NO:84/B MERKEZ HATAY-SER SO UTMA-MEHMET HAVL O LU KURTULUfi CD.NO:15/C ANTAKYA HATAY-YEL Z BOB NAJ-M.FAT H ÖZBADEMC MUSTAFAL MH. STASYON CD. NO:143 ERZ N fiekil 1: Geniflletilebilir kumafl platformunu ç kard ktan sonra i neyi yükseltmek için denge çark n ileri do ru çevirin ve i neyi yukar kald rarakön kapa aç n. fiekil 2: Mekik ç k fl n tutarak meki i yerinden ç kar n. BOLU-BEST ELEKTRON K-OSMAN KALAY TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B BOLU-COfiKUN ELEKTR K BOB NAJ-AHMET COfiKUN SEV LLER MAH.SAKARYA CAD.NO:27 GEREDE BURDUR-ALTAY ELEKTRON K-HÜSEY N ALTAY O UZHAN MH.O UZHAN CAM KARfiISI NO:34/B BUCAK BURDUR-GÜRSES ELEKTRON K-AD L KURULAY KONAK MH. GAZ CD. BAKIRCI SK. NO:6/B (0248) (0248) BURSA-GÜVEN TEKN K-ÖZDEM ÖZGÜL KÜPLÜPINAR MH. AYBER CD. NO:26 OSMANGAZ BURSA-AGUS ELEKTR K-AL KAfi HAMZABEY MH. PAZARYER SK. NO:2/A M.K.PAfiA BURSA-2H TEKN K-HÜSEY N AYDEM R CAM KEB R MH. GEML K CD. fienocak fihani NO:46 ORHANGAZ BURSA-ERER T CARET-ERTU RUL ERDO AN ÖMERBEY MH. CAM SK.SU APT.NO:30 MUDANYA BURSA-AC L TV-ÇET N ATAfi DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK.NO:7 GEML K (0224) BURSA-ÇA DAfi ELEKTRON K-FAT H YAVAfi HIDIR BAL MH. AL CAN CD. NO:6/B YEN fieh R (0224) BURSA-AKYÜZ ELEKTRON K-FAHRETT N AKYÜZ ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B OSMANGAZ (0224) BURSA-SERKAN TEKN K-SERKAN BAYEZ T YEN CE MH. ANKARA CD. GAZ AHMET TÜRKYILMAZ SK NO: 4 NEGÖL ÇANAKKALE-YONCA ELEKTRON K-KEREM R Ç KEMALPAfiA MH. DE RMENL K SK. NO:16/B MERKEZ ÇANAKKALE-TEKN K ELEKTRON K-S.SEM H KIVIRCIK ASAF PAfiA CAD.NO:56/B (0286) (0286) ÇANAKKALE-GÜVEN ELEKTR.-HÜSEY N KÜÇÜKBERBER M.fiEF K AKER CD.KAM L ALAN PASAJI NO:10 GEL BOLU ÇANAKKALE-SILA TEKN K-BAYRAM TOPÇU ST KLAL CD. HAN SK. NO:4 B GA (0286) ÇANAKKALE-TÜRKER ELEKTRON K-SAFFET TÜRKER CUMHUR YET MH.ÇANAKKALE CD. NO:41 ÇAN ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-EKREM B LG Ç BU DAY PAZARI SA MA A S T.B BLOK NO: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-METE PALABIYIK CENG ZTOPEL CD. NO:2/F ÇORUM fiekil 3: Meki i yuvas na yerlefltirirken, yerine oturdu undan emin olmak için mekik sap n içeri do ru itin

7 Makara Sarma BALIKES R-GARANT SO UTMA- LHAN KOCABAfi MALKOC MAH.MÜFTÜ fievket CAD.76.SOKNO:4/A GÖNEN ANKARA-ARSLANLAR ELEKTRON K-TUNCAY OKUMUfi GÜZELKENT MH. ÇARfiI ARYA NO:50 ERYAMAN MERKEZ SERV S: DESER ELEKTRON K San. Tic. Ltd. fiti. (0212) Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avc lar - STANBUL BALIKES R-D G TAL ELEK.-ÖZKAN & ÖZCAN ÖLÇ 17EYLÜL MAH. HACIKEfiFETT N CAD. NO:20/A BANDIRMA (0266) ANKARA-GÖKSEL ELEKT-MUSTAFA ZEYNEL GÜNAY 21.CD. KARTALKAYA APT.NO:29/A KIRIKKONAKLAR A RI-AKTAfi ELEKTRON K-SA D AKTAfi SA D NURS CAD.ESK OTOGAR KARfiISI NO:285 (0472) BALIKES R-GÜRSES ELEKTRON K-ÖZCAN BALIKÇI MALKOÇ MH.LÜTFÜ fievket CD.NO:2/B GÖNEN BALIKES R-ATASOY SO UTMA-M.KEMAL ATASOY K Z ÇAY MH.PLAJ CD. NO:9/B EDREM T (0266) BALIKES R-HAL L KILIÇ-HAL L KILIÇ YEN ÇARfiI BASIN SOKAK VAKIF fi HANI NO:20 (0266) (0266) AKSARAY- T NA ELEKTR K-HARUN DEM R ESK SANAY CAD. HUZUR PANS YON YANI 1.SOK. NO:9/A AMASYA-ATAKAN ELEKTRON K-HULUS ATAKAN YÜZEVLER MAH.KUCUR PEHL VAN SOK.NO:39/B BALIKES R-U UR TEKN K-fiAK R DUYGULU MAHKEME MH. AKIN CD. NO:10/A BURHAN YE AMASYA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-fiEREF ÇALIfiKAN ÖZEL DARE fi HANI NO:21 SULUOVA AMASYA-DEVRAN ELEKTRON K-MUSA GÜDEK CAM CED D MH.HACI RAHAT CD.NO:83 MERZ FON (0266) BALIKES R-ANIL SO UTMA-MURAT ERTU GÜNAYDIN MAH.2. OKUL CAD.NO:16/A BANDIRMA BALIKES R-UZAY ELEKTRON K-SUAT OLPAK VEHB BEY MAH.SELAN K PSJ.NO:2/B AYVALIK (0266) BARTIN-MARTI ELEKTRON K-TURAN TUTSAL HENDEKYANI CD. ORTA MH. NO:101/B MERKEZ ANTALYA-AKGÜL TEKN K SERV S -MEHMET Z YA AKGÜL A. MEN. BUL. KAVAKLIKUYU CD. YED T. KAR. SALUR APT. NO:9 KUMLUCA (0242) (0242) ANTALYA-ARIKAN SO UTMA-YUSUF ARIKAN fiekerhane MH. YAYLA YOLU CD.ÇINAL SK. NO:4/K ALANYA ANTALYA-YÜCEL SO UTMA-HÜSEY N DEM REL HÜKÜMET CD. NO:54 ELMALI (0242) ANTALYA-B L-TEK SO UTMA-S.HÜSEY N ÖZÇÖREKÇ YEN MH. DÖRTYOL CD. ALPASAR fi MRK.NO:16/E KEMER ANTALYA-CANKALP ELEKTRON K-AYHAN CANKALP TUZCULAR MH. MARET SK. FARAÇLAR PSJ. NO:11 (0242) ANTALYA-EKOL ELEKTRON K-SELAHATT N fiah N A.PAZARCI MAH.FEVZ PAfiA CAD.NO:133 MANAVGAT (0242) ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-CEMALETT N YILDIRIM ATATÜRK CD. NO:69 MERKEZ (0478) AMASYA-FLAfi ELEK.-MEHMET NECM AÇIKER YÜZEVLER MH.TORUMTAY SOK.NO:25 DEM RD fi APT (0358) (0358) AMASYA-KUTUP TEKN K SO -FAT H YENER GÖKMEDRESE MH. M.K.P CD.NO:115/A MERKEZ ANKARA-MERT TEKN K SERV S-ÖMER UYSAL AKTEPE MH. 2.CD. NO:47/A KEÇ RÖREN ADANA-ÖZER ELEKTRON K-ADEM BALIKÇI OBALAR CAD.SAL H ZEK BUGAY fihani NO: ADANA-DORUK SO UTMA-MEHMET RUfiEN KIRAÇ REfiAT BEY MAH.AV.MAHMUT ERO LU CAD.NO:8 SEYHAN ADANA-DÜZGÜN T CARET-MEHMET DÜZGÜN BARAJ YOLU 4.DURAK MEVS M APT.NO:4/1 (0322) (0322) ADANA-DÜZOVA OYUN ALET.-MAHMUT AKKOÇ K.SAAT MEYDANI H LAL fi MER. BODRUM KAT NO:32 SEYHAN (0322) ADANA-DURAN SO UTMA-DURAN AKKOÇ CUM. MH. DEDEO LU SK. S S APT. ZEM N KAT KOZAN (0322) ADANA-BEYAZ EfiYA TAM R VE SERV S-HÜSEY N DEM R BÜYÜK KIRIM MH. 4.SK. NO:8/A CEYHAN (0322) (0322) ADANA-SER N ELEKTRON K-SEDAT SER N MAHFESI MAZ MH.KENAN EVREN BLV. SEYHAN ADIYAMAN-GÜRBÜZ SO UTMA-ALPER GÜRBÜZ ATATÜRK CD. KORUPINAR MH.HASTANE YOLU BESN BATMAN-NEZ R fiendur-nez R fiendur MEYDAN MH.CUMHUR YET CD.NO:48/A BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-AHMET fiah NLER CUMHUR YET CD.fiAH NLER PSJ.NO:36 ARTV N-BALTA ELEKTR K-T.TURHAN BALTAO LU GÜRSEL CD. TAKAZLAR APT.ALTI NO:10-C ARHAV ANKARA-ESPA ELEKTRON K-AHMET ERGÜZEL HOfiDERE CD. NO:88/C YUKARI AYRINCI ANKARA-GARANT MED KAL-AL D K L TAfi ATATÜRK MH.MELTEM SK.NO:32/19 S NCAN ANKARA-AKAY ELEKTRON K-AK F AKTAfi KAfi FHOCA SK.NO:56/A fieh TL K AB D NPAfiA (0312) (0312) ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-MUSTAFA K NG R SIRATUT MAH.CUMHUR YET CAD.NO:7/C ADIYAMAN-KAR SO UTMA-ENDER KARCIO LU CAM MAH.GAZ CAD.NO:154 GÖLBAfiI BAYBURT-ZAFER ELEKTRON K-ZAFER OCAKLI CAM KEB R MAH. ULUCAM CAD. NO: B LEC K-EDEBAL SO UTMA-RECA YILDIRICI ST KLAL MH. REF KA ÖZTÜRK CD.NO:1/A MERKEZ B NGÖL-KARTAL ELEKTRON K-MEDEN KARTAL CUMHUR YET CD. NO:8 KARLIOVA ARTV N-BALTA ELEKTR K-TEVF K TURHAN GÜRSEL CD.TAKOZLAR APT ALTI-ARHAV ARTV N-ARTV N ELEKTRON K-MUSA YAZICI HALKEV CD.NO:7 MERKEZ AYDIN-ALTAY TEKN K-MUSTAFA ALTAY HACI FEYZULLAH MH. ÜSTÜN ADA S T.NO:2 KUfiADASI AYDIN-ERD ELEKTR KL EV ALET.-NECAT KARAHAYIT H.ABAT MAH.111 SOK NO:5 C NE (0256) ADIYAMAN-ELEK.EV ALETLER HAST.-YAS N BOZAN FAT H MH. ZAFER CD. NO:48 KAHTA ANKARA-ERDO DU SO UTMA-ESRA GÜN ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C YEN MAHALLE ANKARA-Y T ELEKTRON K-YUSUF Y T M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21 S NCAN B NGÖL-S MGE ELEKTRON K -A.MEL K BA Ifi YEN fieh R MH.YEfi M SK.NO:14/C MERKEZ (0312) ANKARA-U UR TEKN K SERV S-U UR YURTO LU MAMAK CD.ERD REN SK. 12/10 DEM RL BAHÇE MAMAK (0426) B TL S-BETÜL ELEKTRON K-SUPH DEM RKOL BANKALAR CD. KASAPLAR ÜSTÜ KAT:2 NO:9 MERKEZ (0434) AYDIN-UZMAN ELEKTRON K-KAM L KARAHALLI ATATÜRK BULVARI ESK ADL YE ALTI NO:73 D D M AYDIN-YILMAZ ELEKTRON K-ORHAN YILMAZ KURTULUfi MH. GARAJ CD. NO.5/B MERKEZ ANKARA-DO AN TEKN K SERV S-DO AN YILMAZ M LL EGEMENL K CD. NO:134/A BEYPAZARI B TL S-D ZAYN ELEKTR K-ÖZGÜR VAK NUR CD. EREM CENTER fi MRK.MERKEZ ADIYAMAN-YILDIRIM SERV S-HÜSEY N POLAT BAHÇEL VLER MH.177 SK. NO:2 ADIYAMAN AFYON-ATV ELEKTRON K-CEM L AKBULUT AMBARYOLU ZAFER ÇARfiISI NO:13/4 AFYONKARAH SAR (0272) AFYON-YILMAZ SO UTMA-TURGAY YILMAZ YEN MAH.PTT CAD.NO:12 EM RDA AFYON-EM N ELEKTRON K-EM N TAfiKIRAN ENST TÜ CD.NO:19 AFYON AFYON-FAT H ELK.EV ALT-FAT H ÇOMAK CUMHUR YET MH.CEVAT AHET PAfiA CD.NO:3 (0272) B TL S-U UR SO UTMA-ZÜLF KAR ÜZEL TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI AHLAT B TL S-AY BUZ TEKN K-MEHMET AY CUMHUR YET CD. SÜPHAN PASAJI NO:73 TATVAN (0434) (0256) AYDIN-BARIN ELEKTRON K-HASAN BARIN ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161B NAZ LL (0256) (0256) AYDIN-GÜNAL ELEKTRON K-DURMUfi GÜNAL KOÇLAR CD. NO:32/C SÖKE ANKARA-AYDEM R ELEKTR K-YILMAZ SAK CUMHUR YET MH.SELÇUK CD. NO:27/B POLATLI (0312) ANKARA-BEKS SERV S H ZMETLER - SA ÇEV K SE MENLER MH.CEMAL GÜRSEL CAD.NO:51/A GÖLBAfiI (0312) (0312) ANKARA-YÜCEL ELEKTRON K-YÜCEL TOKMAKCI BA LARBAfiI CAD.NO:107/A AB D NPAfiA (0312) (0312) AFYON-ÖZLEM TEKN K-MEHMET ÇILA ÇAKIR MH. HAMAM SK. NO:17 SANDIKLI BALIKES R-ÖZER TEKN K-ERDAL BOZACIO LU CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A EDREM T A RI-ACELE-PEfi N ELEKTRON K-GAL P GÜLER BUHARA SOK. NO:12 PATNOS (0532) (0472) (1)Denge çark n, makineyle ba lant s n keser gibi sa a do ru d flar çekin. (2)Makaradaki ipi, makara sar c germe diskine do ru çekin. (3) pli i masuran n içindeki delikten geçirin ve masuray masura mandal na yerlefltirin. (4)Masuray sa a do ru çevirin. (5)Ayak pedal n afla do ru indirirken, ipin ucunu tutun. Birkaç dönüflten sonra durun. Masuray kapatmak için artan ipi kesin. (6) Ayak pedal n yine afla indirin. Masura dolana kadar ipi sar n ve sonra makineyi durdurun.masura mandal n sola itin ve ipi kesin. (7) Denge çark n n makineyle temas için, sola do ru itin (orjinal konumuna getirin). Uyar : Sarma ifllemi bitti inde, masura mandal sola itilmelidir. pi Meki in çinden Geçirme (1) Masuray meki e yerlefltirin. pli in, ok iflaretiyle gösterilen flekilde (saat yönünde) ç kt ndan emin olun. (2) pli i, meki in yar k k sm ndan çekin. (3) pli i, ç k fl deli inden masura gerginli i düzenleme yay na do ru çekin. Not: pli i yaklafl k 10 cm. çekin. Makineye plik Takma Denge çark n ileri do ru çevirerek i neyi yukar konuma getirin. Bask aya n yükseltin ve makaray makara tutaca na yerlefltirin (flekilde gösterildi i gibi). pli i, makaran n arka taraf ndan çekin. (1) pli i, iplik tutma bobininden geçirin. (2) pli i tutun ve iplik germe diskinin içine çekin ve iplik platformundan geçirin. (3) pli i s k ca yukar çekin ve iplik çekme kolunun deli ine sa taraftan geçirin. (4) Sonra ipli i afla çekin ve iplik kancas ndan geçirin. (5) pli i afla çekin ve iplik çengelinden geçirin. (6) pli i, i ne deli ine önden arkaya do ru geçirin. Not: pli i daha kolay geçirebilmek için, ipli i keskin bir makasla kesin. Afla daki resimde ipli in tak lmas detayl bir flekilde gösterilmektedir. UYARI: E er ip yanl fl veya eksik bir biçimde tak l rsa, masura bölümüne ip sar lmas ve dikifl dikilememesi gibi bir durumla karfl lafl labilir

8 Afla daki pin Yukar ya Ç kar lmas (1) Bask aya n kald r n ve ipli i sol elinizle üstten tutun. (2) Denge çark n ok yönünde çevirmeye devam edin. Alttaki ipli i yukar çekebilmek için, ipli i üstten çekin. (3) Her iki taraftaki ipli i de yaklafl k 5cm ay r n ve onlar bask aya n n alt ndan arkaya do ru çekin. Üstteki pli in Gerginlik Ayar Düz dikifl yaparken, üstteki ve alttaki ipli in her ikisinin de kumafl n iki kat aras nda dü ümlenmesi gerekir. plik germe diskinin seçim dü mesini ayarlay n. (1) Ayarlama göstergesi (2) Üstteki ipli in gerginli i daha fazlaysa, göstergeyi yukar çevirin. (3) Üstteki ipli in gerginli i daha azsa, göstergeyi afla çevirin. Zigzag dikifl durumunda üstteki ipli in gerginli i; Zigzag dikiflten en iyi sonucu elde etmek için, üstteki ipli in gerginli i düz dikiflte oldu undan daha az olmal d r. Üstteki iplik, tersen görünür olmal d r. Model Seçim Butonu Dikifl için istenilen boyut seçimi yap lmadan önce i ne denge çark çevrilerek yukar ya kald r l r ve model seçim butonundan istenilen desen seçimi yap l r. Çift neli Dikifl Seçimi Çift i neli dikifl dikmek için, model seçimi (1)-(10) aras nda ayarlanmal d r. Afla daki ayarlama ile istedi iniz dikifl uzunlu u seçilebilir. "+" Yo un dikifl için artt r n. "-" Seyrek dikifl için azalt n. Not : Seçim butonundaki 2 ve 3.nolar aras nda, dikifl geniflli i de iflir (flekilde gösterildi i gibi)

9 Dikifl Uzunlu u Seçim Butonu En uygun dikifl uzunlu unu ayarlamak için seçim butonunu çevirin.numara büyüdükçe, dikifl uzunlu u artar. Dü me deli i yaparken, do ru de er "..." fleklinde yap lan ayarlamad r.zigzag dikifl için, 0.5 ile 4 aras ndaki de erler kullan labilir. Do ru elastik dikifl de eri +(1)-(10) aras nda olmal d r. Elastik dikifl en iyi flekilde nas l yap l r? Elastik dikifl tatmin edici olmad nda, daha yo un dikifl için seçim butonunu "-" yönünde ve daha seyrek dikifl için "+" yönünde çevirmelisiniz. Not : Seçim butonunu çevirirken, i ne durmufl flekilde ve kumafltan olabildi ince yüksek konumda olmal d r. Ters Çevirme Butonu E er ters çevirme butonu sürekli afla bas l flekildeyse, makine sürekli ters dikifl yapacakt r. Alt Besleme Mandal 1. Kapa aç n. 2. Besleme mandal n, flaft çekerek ve flekilde gösterildi i gibi ok iflaretleri yönünde hareket ettirerek indirin. (2) Alt difl mandal 3. Besleme mandal n, alt difl mandal n çekerek ve flekilde gösterildi i gibi ok iflaretleri yönünde ve "A" iflaretine gelecek flekilde hareket ettirerek yukar kald r n. Not: Al fl lm fl dikifl için, tüm besleme mandallar yukar kald r lmal d r. Bask Aya Seçim Butonu fiekil1:bask aya seçimi; Koton pazen ve örgü streç tekstili için:1, Aplike dikifl, file kumafl ve nak fl için: 2 Al fl lm fl dikifl için: 3 fiifon, dantel, pamuk ve di er çeflitli ince materyaller için:

10 3.BÖLÜM D K fi D KMEYE BAfiLAMA Düz Dikifl 1- Model seçim butonu : 1 veya 2 2- Dikifl uzunlu u : ne ifli için bask aya : zigzag 4- plik germe diskinin gerginli i : 2-6 Yukar da belirtilen ayarlar yapt ktan sonra, bask aya n yükseltin ve kumafl i ne platformunun ayak telinin yan na koyun.denge çark n ileri do ru çevirin ve i neyi kumafl n üstüne indirin. Bask aya n indirin ve ipli in arka tarafta kald ndan emin olun. Ayak pedal na bas n. Kumafl, ayak teli boyunca ilerleyecektir ve besleme mandal taraf ndan otomatik olarak ileri do ru hareket ettirilecektir. pli i sonland rmak için, lütfen ters çevirme butonuna bas n ve birkaç ters dikifl yap n. Kumafl çekerek bask aya n yükseltin ve ipli i arka tarafa çekin. Her iki ipli i de bir makasla kesin. Daha sonra kullanmak üzere ipli i belli bir uzunlukta b rak n. Dikifl Yönünü De ifltirme Dikifl iflleminden sonra, makineyi durdurun ve i nenin kumafl n üstüne inmesi için denge çark n çevirin. Bask aya n yükseltin. Yönü istedi iniz gibi de ifltirmek için kumafl çevirin.dikifl dikmeye devam etmek için bask aya n indirin ve istenilen yönde dikifle devam edin. ne Platformunda Ayak Teli fieritleri ne platformundaki ayak teli fleritleri, i ne ile iplik aras ndaki geniflli i korumaya yard mc olur. 1- Ayak teli fleritleri 2- Köfleler 3- ne platformu 4- ne platformu deli i 5- ne merkezine dikifl geniflli i Afla da belirtilen tablo ayak teli fleritleri ile i ne aras ndaki mesafenin uyumunu gösterir

SHC 4348 SAÇ KESME MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU UKR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER

SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER TR FR EN NL SHD 2688, SHD 2689 SAÇ DÜZLEfiT R C HAIR STRAIGHTENER LISSEUR KERAMISCHE STRAIGHTENER ES HR RU SHD-2688 SHD-2689 KULLANIM KILAVUZU MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE

Detaylı

SF 6713 16 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA

Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Yerli Üretim ELEKTR KL IZGARA Ç NDEK LER 1. Izgaran z n Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5. Cihaz n Bu Durumlarda

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL

Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Yerli Üretim ELEKTR KL BARBEKÜ / GRILL Ç NDEK LER 1. ERA Barbekü Grill in Genel Görünümü... 3 2. Bafllarken... 4 3. Ticari Kullan mlara Uygun De ildir!... 4 4. Cihaz n z Kullanmaya Bafllamadan... 4 5.

Detaylı

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM

Detaylı

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SAH 6107 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SAH 6107 HAVA NEMLEND R C S KULLANMA

Detaylı

Yerli Üretim TOST MAK NES

Yerli Üretim TOST MAK NES Yerli Üretim TOST MAK NES RAP DO NUN ÖZELL KLER Ç kar labilir ve y kanabilir, yap flmaz kaplamal s t c plakalar. 2-3 6 dilim tost ekme ini aynı anda alabilen genifl plaka yüzeyi Gösterge fl, 3 kademeli

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA Ç ÜN TE MODELLER MSH-GA50VB E (E1-E2) (E1) E MSH-GA60VB (E1-E2) (E1) MSH-GD80 MSH-GA80VB (E1) (E1-E2) KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştımak

Detaylı

KAYZER 1885 SU ISITICISI

KAYZER 1885 SU ISITICISI KAYZER 1885 SU ISITICISI Kullanma kılavuzu 1 KULLANMA KILAVUZU Su ısıtıcınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü

Detaylı

KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştırmak için, kullanmadan önce bu işletme talimatlarını mutlaka okuyun

KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştırmak için, kullanmadan önce bu işletme talimatlarını mutlaka okuyun KULLANMA KILAVUZU INVERTER DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTE MODELLERİ MSZ-FD25VA-(E1-E2) MSZ-FD25VAS-(E1-E2) MSZ-FD35VA-(E1-E2) MSZ-FD35VAS-(E1-E2) MSZ-FD50VA-(E1-E2) MSZ-FD50VAS-(E1-E2) KULLANICILAR İÇİN

Detaylı

MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE

MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE MERKÜR ŞARJLI SÜPÜRGE Kullanma Kılavuzu 1 2 MERKÜR KULLANMA KILAVUZU Şarjlı süpürgenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir.

Detaylı

OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi

OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi OMEGA Yumurta Haşlama Makinesi KULLANMA KILAVUZU 1 2 Giriş Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ VENÜS SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ Kullanma Kýlavuzu 1 Saç Düzleştiricimizi seçtiğiniz için size teşekkür ederiz. Amacımız, saçlarınızı daha kolay ve zevkli yapabilmenize yardımcı olabilmektir. Cihazınızı bu kullanma

Detaylı

BASKÜL Banyo Baskülü

BASKÜL Banyo Baskülü BASKÜL Banyo Baskülü Kullanma Kılavuzu 1 BANYO BASKÜLÜ KULLANMA KILAVUZU Perfect 9003 Baskülünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını

Detaylı

ANİ SU ISITICISI MARİN

ANİ SU ISITICISI MARİN ANİ SU ISITICISI MARİN Kullanma Kýlavuzu 1 2 7 4 6 5 3 1 2 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandýkça ne kadar doðru seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden daha fazlasýný verebilmektir.

Detaylı

ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus

ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus ŞOK BUHARLI ÜTÜ Violet 2600-Violet 2600Plus Kullanma Kýlavuzu 1 VİOLET 2600 VİOLET 2600 PLUS KULLANIM KLAVUZU Ütünüzü kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3 Max Robo Kullanma K lavuzu BKK 256 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın

ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın ChefMaster ChefMaster Lux Mikrodalga Fırın Kullanma Kýlavuzu 1 2 MÝKRODALGA KULLANMA KILAVUZU Mikrodalga fýrýnýnýzý kullandýkça ne kadar doðru bir seçim yaptýðýnýzý anlayacaksýnýz. Hedefimiz size ödediðinizden

Detaylı