Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi"

Transkript

1 Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER

2 L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay c unsuru Yüksek Performans ve Gelifltirilebilirlik Sistem odalar ndan çal flma alanlar na, Legrand kurulan sistemin bütünü için yüksek performans ve gelifltirilebilirli ini garanti eder. LCS 10 Giga, LCS 6, LCS 5 sistemleri ve fiber optik ile, LCS yap sal kablolama sistemleri, güvenlik ve veri aktar m h z aç s ndan en yüksek seviyedeki gereksinimlere cevap verir. Armada kaideleri (gulotlar, alüminyum sütunlar, geçifl buatlar ), bölgesel da t m kutular ve LCS kabinler sayesinde kurulan sistem, kusursuz biçimde gelifltirilebilir. S STEM ODALARI Kofralar, kabinler, s yönetimi, kablo yönetimi D KEY KABLOLAMA Fiber optik, LCS 10 Giga ve LCS 6 sistemleri YATAY KABLOLAMA Yap sal kablolama, bak r ya da fiber optik sistemleri, kablosuz eriflim, bölgesel da t m kutular, tüm kurulum çözümleri

3 LEGRAND IN ARTILARI W i - Fi eriflim noktalar va rolan ya p s a l kablolama sistemine dahil edilerek h a r e ket özgürlü ü sa lar. sistem odalar nda Kablo düzenleyiciler Kabin içindeki patchcord lar n ve kablolar n yönetimini en iyi flekilde organize ederler. 2U ve 3U yüksekli inde mevcut olup, s ras yla 24 veya 48 adet RJ45 konnektörün kablolanmas n sa larlar. KAT dikey kablolamada LC S 10 Giga Sistemi 10 Gbits/s lik veri aktar m h z nı destekleyen LCS 10 Giga sistemi h zl ve aletsiz sonland rma ile kolay kurulum olana sa lar. yatay kablolamada Bölgesel da t m kutular Kabin ve prizler aras ndaki ba lant n n merkezi olan bu yeni çözümler, zay f ak m ba lant lar n binan n tek noktas nda toplar. Ayr ca, daha sonra sisteme dahil olabilecek prizlerin birlefltirilmesini kolaylaflt rarak büyük esneklik sa lar. ZEM N KAT

4 Son y llarda, - H a re ket özgürlü ü (tafl nabilir bilgisayarlar ve kurum içinde bu bilgisayarla çal flanlar n say s ndaki art fl) - Ü re t ke n l i k (kurumun her noktas ndan kesintisiz o l a rak a a eriflim) - Bölgesel a ba lant s (örne in bir toplant s a lonunda, çal flanlar veya ziya re tç i ler ta raf ndan a a eriflim) gibi de iflik ihtiyaçlar karfl lamak için Wi-Fi te k n o lo j i lerinden gittikçe daha fazla ya ra r l a nı l m a k ta d ı r. ü n i ve rs i te gibi orta m l a rda kullan m gidere k ya y g n l a fl m a k ta d r. Bu siste m, afla daki gibi bilgi ve uygulamalara h zl bir biçimde ulaflma imkan sa lar. - T bbi dosya l a r - - B a r kod o k u m a s E - p o sta kullan m - n ternet eriflimi - n ternet üzerinden te le fon görüflmesi G e le cek y llarda daha da fazla kullan lacak olan bu te k n o lojinin günümüzde ticari yap lar, hastane, ote l, Wi- Fi eriflim noktalar ile ek kablolamaya i h t i yaç duyulmayan ko l ay kurulum

5 ...dahas hareket özgürlü ü Wi-Fi eriflim noktalar, ticari yap lar n her alan na kurularak, üretkenlik, gelifltirilebilirlik ve hareket özgürlü ü ihtiyaçlar na cevap verir Ortak çal flma alanlar (Toplant odalar, konferans salonlar, e itim merkezleri, kütüphaneler...): Çal flanlar n ve ziyaretçilerin kablosuz a a eriflimini sa lar Ardiye alanlar (Ambarlar, depolar...): Binan n her noktas nda a a eriflimi sa lar LEGRAND Wi-Fi ER fi M NOKTASININ AVANTAJLARI a ve b/g standartlar n destekleyen çift bant geniflli i Ek kablolamaya ihtiyaç duyulmayan kolay kurulum ve hareket özgürlü ü Maksimum 2 x 54 Mbits/s lik veri aktar m h z Yüksek güvenlik seviyesi: WPA2 veya i kablosuz flifreleme ve yetkilendirme yöntemleri Wi-Fi eriflim noktas ile birlikte teslim edilen CD sayesinde konfigürasyon ve güvenli kurulum kolayl Ortak kullan m alanlar (Garlar, havaalanlar, oteller... ): Ziyaretçilerin internete kablosuz eriflimini sa lar Wi-Fi ER fi M NOKTALARI a+b/g standartlar na uygun + RJ45 priz a+b/g standartlar na uygun b/g standartlar na uygun POWER OVER ETHERNET ENJEKTÖRLER (POE) 1 eriflim noktas için 1 portlu eriflim noktas için 4 portlu eriflim noktas için 12 portlu 19" eriflim noktas için 24 portlu 19" Ürünler hakk nda daha detayl bilgi için sat fl ofislerimize dan fl n z.

6 Pazarlama Müdürlü ü ve stanbul Bölge Sat fl Müdürlü ü Refik Saydam Cad. No: fiiflhane - STANBUL Tel : (212) (pbx) (212) Faks : (212) Adana Bölge Sat fl Müdürlü ü Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler fl Merkezi A Blok Kat: 3 No: ADANA Tel : (322) (pbx) Faks : (322) Ankara Bölge Sat fl Müdürlü ü Sanayi Cad. Çavufl sok. Akgül flhan No:3 D: Ulus - ANKARA Tel : (312) (312) Faks : (312) Bursa Bölge Sat fl Müdürlü ü Gazc lar Cad. Petek Bozkaya fl Merkezi C Blok Kat: 2 No: BURSA Tel : (224) (224) Faks : (224) zmir Bölge Sat fl Müdürlü ü 1203/11. sok. Ömer Atl fl Merkezi No: 3 Kat: 7 D: Yeniflehir - ZM R Tel : (232) (4 hat) Faks : (232) Antalya Sat fl rtibat Tel : (242) Faks : (242) GSM : (535) Denizli Sat fl rtibat Tel : (258) Faks : (258) GSM : (532) Eskiflehir Sat fl rtibat Tel : (222) Faks : (222) GSM : (533) Gaziantep Sat fl rtibat Tel : (342) Faks : (342) GSM : (535) Konya Sat fl rtibat Tel : (332) Faks : (332) GSM : (535) LEGRAND ELEKTR K SANAY A.fi. E LTAfi ELEKTR K MALZ. SAN. PAZ. A.fi. ÜCRETS Z TEKN K DANIfiMA HAT T I Pazartesi - Cuma saat: 08:00 den 18:00 e kadar Fabrika - Merkez GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi hsan Dede Cad. No: Gebze - KOCAEL Tel : (262) (pbx) Faks: (262)

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

Yeni bir çağ başlıyor Celest

Yeni bir çağ başlıyor Celest Yeni bir çağ başlıyor Celest Estetik ve kullanıcı dostu Celest, daire ve dikdörtgenin mükemmel birleşimiyle şekil ve işlev arasındaki uyumu sağlar. Yenilikçi renk ve malzeme çeşitliliği yeni bir estetik

Detaylı

Yeni bir çağ başlıyor Celest

Yeni bir çağ başlıyor Celest Yeni bir çağ başlıyor Celest Estetik ve kullanıcı dostu Celest, daire ve dikdörtgenin mükemmel birleşimiyle şekil ve işlev arasındaki uyumu sağlar. Yenilikçi renk ve malzeme çeşitliliği yeni bir estetik

Detaylı

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN

5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN Her Yerden Kolay Internet Eriflimi ve Çözümleri 5651 SAYILI YASANIN GEREKLER N TRCwifiZone LE UYGULAYIN nternet Servisiniz Kontrolünüz Alt nda TRCwifiZone Nedir? TRCwifiZone; kablolu veya kablosuz internet

Detaylı

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü

Sahip Olmak steyece iniz Tek letiflim Çözümü Türkiye Distribütörü Arifis Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.ti. Atatürk Mah. Sedef Cad. 31 Ada Residence A Blok Kat:16 D:66 34758 Ataflehir Kadıköy STANBUL Tel : +90 216 629 05 01 Fax : +90 216 629 04 94 info@arifis.com.tr

Detaylı

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw

Duvar Tipi. Tam Yo uflmal Kazan CGB 75-100 4 YILDIZ ENERJ PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR VER ML L SINIFI. Kapasite aral 19-395 kw Duvar Tipi Tam Yo uflmal Kazan 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CGB 75-100 PREST JL PROJELER Ç N PREM KS KAZANLAR Kapasite aral 19-395 Sadeli in, Yüksek Verimin ve Gücün, Üstün Teknolojiyle buluflma noktas

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

wimax nternet say sal veri tafl mak, mobil iletiflim a lar ysa anolog ses iletimi için tasarlanm flt. Mobil iletiflimde say sal

wimax nternet say sal veri tafl mak, mobil iletiflim a lar ysa anolog ses iletimi için tasarlanm flt. Mobil iletiflimde say sal Yeni Kablosuz genifl bant internet teknolojisi wimax nternet say sal veri tafl mak, mobil iletiflim a lar ysa anolog ses iletimi için tasarlanm flt. Mobil iletiflimde say sal veri iletiminin kullan lmaya

Detaylı

Karada fiirketler Grubu

Karada fiirketler Grubu KARADA ELEKTRON K ARAÇLAR SAN. ve T C. LTD. fit. Emniyet Evleri Mah. Yeniçeri Sk. No:17/1 4.Levent 34416 stanbul / TÜRK YE Tel: +90 (212) 280 27 81 (pbx) +90 (212) 278 29 90 +90 (212) 264 52 91 +90 (212)

Detaylı

PNÖMAT K TÜP S STEMLER HASTANELER Ç N AKILLI ÇÖZÜMLER B LG SAYAR KONTROLLÜ PNÖMAT K TÜP S STEM ÇÖZÜMLER Sa l k Hizmetlerinde Karfl lafl lan Zorluklar Hastanelerin temel görevi, kaliteli ve yenilikçi tedaviler

Detaylı

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi

CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI CSZ Serisi Tam Yo uflmal Boylerli Solar Kombi CSZ-20/300 - CSZ-24/300 GÜNEfi KOLEKTÖRLER NE ENTEGRE HAZIR PAKET ÇÖZÜM Enerji tasarrufunda uzman marka Günefl kolektörleriyle

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES

Tekno Group YETK L TEKNO GROUP ÜYES Tekno Group Tekno Group Nedir? Bina Elektroni i ve Zayıf akım sistemleri konusunda en modern ve geliflmifl ürün ve hizmetleri sunabilmek için konusunun uzmanı firmaların biraraya gelerek oluflturdu u bir

Detaylı

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER

SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 630 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER SABIT AYARLI TERMIK MANYETIK KOMPAKT ŞALTER ŞIMDI 60 A E KADAR BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER 60 A E KADAR GENİŞLETİLMİŞ SERİ Her türlü koşulda çalışmak için tasarlandı! DRX

Detaylı

HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS

HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS ENKA Teknik Bilgi fllem Sorumlusu Ufuk Taflp nar; Kullan c memnuniyeti, dolay s yla da performans art fl sa lad k. Bilgi iflleme gelen problemler azald. Bu sayede daha verimli

Detaylı

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -162 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adland r l r. Özellikleri

Detaylı

ZM R ENTERNASYONAL FUARI 27 A ustos - 5 Eylül 2010 zmir Uluslararas Fuar Alan, Kültürpark / ZM R Onur Konu u l: Gaziantep ANA TEMA: ENERJ H MAYELER NDE DESTEKLEYEN KURULUfiLAR KONAKLAMA ANA SPONSORU ORGAN

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2011 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON MUTLU

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Allplan Mimari CINEMA 4D. Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler

Allplan Mimari CINEMA 4D. Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler Allplan Mimari CINEMA 4D PROJE YÜRÜTME fiflletme Mimarlar ve Tasar mc lar için ak ll çözümler Tasar mla lgili Tüm Gereksinimleriniz çin Allplan Mimari Nemetschek Allplan Mimari yaz l m kolay kullan m ve

Detaylı