İKİNCİ BÖLÜM. Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ BÖLÜM. Öğrenci Kabulü ve Kayıt"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Eğitim-Öğretim ve Özel Yetenek Sınavı Yönergesi(1),(2),(3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu na alınacak çocuklara uygulanacak özel yetenek sınavlarının ve yarı zamanlı eğitim programlarının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak Madde 2-(1) Bu yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kapsam Madde 3-(1) Bu Esaslar, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu yarı zamanlı programlarının kayıtkabul, dersler, başarı-başarısızlık, sınavlar, devam-devamsızlık, katılım ve başarı belgesi konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 4-(1) Bu yönergede geçen; a) Üniversite: Akdeniz Üniversitesi ni, b) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosu nu, c) Üniversite Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, ç) Rektörlük: Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü nü, d) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörü nü, e) Konservatuvar: Bünyesinde Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu, Tam Zamanlı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ile Müzik, Sahne Sanatları ve Geleneksel Türk Müziği lisans programları bulunan Devlet Konservatuvarı nı, f) Konservatuvar Kurulu: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20 inci maddesine göre oluşturulan Konservatuvar Kurulu nu, g) Konservatuvar Yönetim Kurulu: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 20 inci maddesine göre oluşturulan Yönetim Kurulu nu, ğ) Konservatuvar Müdürü: Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü nü, h) İlk ve Ortaöğretim Okulu: Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nu, ı) Bölüm Başkanı: Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan ilgili Bölüm Başkanı nı, i) Müzik Bölümü: Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Piyano Ana Sanat Dalları ndan oluşan bölümü, bu dallar: 1) Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrabas Sanat Dalları nı, 2) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalları nı, 3) Piyano Ana Sanat Dalı: Piyano, Arp ve Gitar Sanat Dalları nı, Y-50

2 j) Sahne Sanatları Bölümü: Bale Ana Sanat Dalı ve bu dala bağlı Klasik Bale Sanat Dalı ndan oluşan bölümü, k) Ana Sanat Dalı Başkanı: Antalya Devlet Konservatuvarı bünyesinde bulunan Ana Sanat Dalı Başkanı nı, l) Akademik Takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, kayıt yenileme, birinci ve ikinci yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihleri, resmi ve yarıyıl tatilleri ile genel sınav tarihlerini belirten ve üniversite senatolarınca kabul edilen takvimi, m) Alan Dersleri: Ders çizelgelerinin zorunlu veya ortak dersler kısmında yer alan müzik ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili ana sanat dallarının temel derslerini, n) Yardımcı Alan Dersleri: Ders çizelgelerinin zorunlu veya ortak dersler kısmında yer alan müzik ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili ana sanat dallarının yardımcı alan derslerini, o) Öğrenci: Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu düzeyindeki öğrenimini, Konservatuvar bünyesinde sürdüren öğrenciyi, ö) Veli: Öğrencinin annesi veya babası ya da yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi, p) Yarı Zamanlı: Öğrenimlerini konservatuvar dışındaki diğer okullarda, müzik ve sahne sanatları alanındaki mesleki ve sanatsal eğitimlerini konservatuvarda sürdüren öğrencileri, r) Öğretim Elemanı: Alan, Bölüm, Dal dersleri ile ilgili olarak; 2547 Sayılı Kanun da belirtilen nitelikleri taşıyan öğretim üyelerini ve görevlilerini, s) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders bitimine kadar geçen süreyi, ş) Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretimin başladığı tarihten itibaren bir sonraki öğretim yılının başlamasına kadar geçen süreyi, t) Diğer Okullar: Devlet Konservatuvarlarının dışında kalan resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarını, u) Sınav Notları: Konservatuvar öğrencilerinin her dersten yarıyıl, yılsonu ve genel sınavlarda aldığı puanları, ü) Birinci Yarıyıl Sonu Sınavı: Konservatuvar öğrencilerinin Konservatuvar Yönetim Kurulu nca oluşturulacak komisyonlarca, öğrencilerin bir ders yarıyılında aldığı derslerdeki kazanımları ölçmek amacıyla genel sınavlardan önce yapacağı sınavları, v) Yıl Sonu Sınavı: Öğretim elemanının, öğrencilerin bir ders yılında aldığı derslerdeki kazanımları ölçmek amacıyla genel sınavlardan önce yapacağı sınavları, y) Genel Sınav: Konservatuvar öğrencilerinin Konservatuvar Yönetim Kurulu nca oluşturulacak komisyonlarca, öğrencilerin bir ders yılında aldığı derslerdeki kazanımlarını ölçmek amacıyla ders yılı sona ermeden önce tüm derslerden yapılan sınavları, z) Sınav Kurulu: Sınavların işleyiş ve uygulanmasından sorumlu kurulu, a.a ) Sınav Uygulama Kurulları: Sınavda sorulacak soruları hazırlayan ve sınav jüri üyelerinden oluşan kurulu, ifade eder. Y-51

3 İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kabulü ve Kayıt Öğrenci Kabul Şartları Madde 5-(1) Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Ortaöğretim Okulu na Yarı Zamanlı olarak alınacak öğrencilerde, programların gerektirdiği niteliklere göre aranacak genel ve özel şartlar, Konservatuvar Kurulu nun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Senato kararı ile kesinleşir. Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Madde 6-(1) Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Ortaöğretim Okulu na, sanat dalları düzeyinde alınacak Yarı Zamanlı öğrenci sayısı, Konservatuvar Kurulu nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun kararı üzerine senato tarafından belirlenir. Aday Başvuru Kayıtları Madde 7-(1) Aday kayıt tarihleri, her yıl Konservatuvar Kurulu nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun kararı üzerine Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. 2) Başvurular adayın velisi tarafından, ilan edilen süre içinde tercih ettikleri bölüm ve/veya sanat dalları düzeyinde kayıt formlarını doldurup, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz tamamlayarak, Konservatuvar Müdürlüğü ne teslim etmek koşulu ile yapılır.(başvuruda adayın bulunması zorunludur.) 3) Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler başvuruda bulunmamış sayılır. 4) Başvurusu kabul edilen adaylara SINAV GİRİŞ BELGESİ verilir. 5) Sınav giriş belgesi, öğrencinin kabul edildiği sınav için geçerlidir. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava alınmaz. 6) Aday kayıt formunda ve/veya istenen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ve belgelerinde tahrifat yapanların, özel yetenek giriş sınavlarında başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları silinir. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler Madde 8-(1) (1) Ön kayıt için başvuru dilekçesi, (2) İlköğretim okulundaki durumunu belirten belgenin aslı, (3) T.C. Kimlik belgesinin aslı (T.C. Kimlik No.lu ) ve onaylanmak üzere bir adet fotokopisi, (4) İki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf, (5) Sınav giderleri ödendi belgesi, (6) İkinci sınıftan itibaren başvuran adayların son karnelerinin fotokopisi, Y-52

4 Başvuru ve Sınav Tarihi Madde 9-(1) Başvuru ve sınav tarihi en az 1 (bir) ay önceden Rektörlük tarafından ilan edilip basında duyurulur. Adaylar Özel Yetenek Giriş Sınavları na, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Aksi halde o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Başvuru Yeri Madde 10-(1) Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi(Kampüs) Dumlupınar Bulvarı 07058/ANTALYA Özel Yetenek Sınavı Sınav Üst Kurulu Madde 11-(1) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Konservatuvar Müdürü nün de yer aldığı 3 (üç) kişilik Sınav Üst Kurulu oluşturulur. Sınav Üst Kurulu, sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Sınav Kurulu Madde 12-(1) Birim Yönetim Kurulu, aynı zamanda özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden sorumlu sınav kuruludur. Bu kurul, Sınav Üst Kurulu na karşı sorumludur. Sınav Uygulama Kurulları (Sınav Alt Kurulları) Madde 13-(1) Sınav Uygulama Kurulu/Kurulları, bölüm ve/veya ana sanat dalı başkanlıklarında kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanları arasından Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşturulur. (2) Sınav Uygulama Kurulları, sınavın hemen öncesinde, sınavda sorulacak soruları hazırlamakla ve her konu başlığı için verilebilecek toplam puanlamayı belirlemekle yükümlüdür. (3) Eğer Akdeniz Üniversitesi nde ilgili sanat dalında yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı yoksa, başka Üniversite ve/veya Devlete bağlı sanat kurumlarından uzman öğretim elemanı/ sanatçı istenerek yukarıdaki ölçütlerde sınav alt kurulları oluşturma yoluna gidilir. (4) Sınav Uygulama Kurulları, Sınav Kurulu na karşı sorumludur. Y-53

5 Kabul Sınavları Madde 14-(1) Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nca belirlenen sınav uygulama kurullarının düzenleyeceği Özel Yetenek Sınavları nda başarılı olmaları gerekir. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri nde sınavlar, Baraj Sınavı ile Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur. a) Baraj Sınavı: Baraj Sınavı nda; bölüm ve ana sanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, duyuş ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Baraj Sınavı nda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylar Kesin Kabul Sınavı na girmeye hak kazanır. b) Kesin Kabul Sınavı: Kesin Kabul Sınavı nda; Baraj Sınavı nda başarılı olan adayların, sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Özel Yetenek Kesin Kabul Sınav Komisyonu, başarılı olan adayın tercihini, yeteneğini, fiziksel uygunluğunu ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, adaya en uygun sanat dalını tespit eder. Adaylar, komisyonun kararına uymak ve tespit edilen sanat dalına kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar. c) Kesin Kabul Sınavı değerlendirme ölçütleri: Duyuş Sınavı: %50 Fiziksel uygunluk/performans: %50 ağırlık puanı üzerinden değerlendirilir. 2) Sınavda yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylar, kontenjan sayısı itibariyle en yüksek puandan, en düşük puana doğru sıralanarak Müzik ve Bale İlköğretim veya Ortaöğretim Okulu na Yarı Zamanlı olarak kayıt yaptırmaya hak kazanır. Kontenjan sayısının tamamlanamadığı hallerde 70 puan barajını aşan yedek adaylar sırası ile kayıt yaptırabilir. Kontenjan açığı bulunsa dahi Yetmiş (70) puanın altında alanlar değerlendirmeye alınmaz. (3) Adaylar aynı sınav döneminde başvurdukları iki ana sanat dalının sınavına girebilir. Her iki sanat dalının sınavını başarmaları halinde adaylar, kontenjan dahilinde ancak bir sanat dalına kesin kayıt yaptırabilir. (4) Adaylar eşit puan aldıkları takdirde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Yaşlarının da eşit olması halinde komisyon huzurunda kura çekilerek belirlenir. Y-53/1

6 Sınav Değerlendirme Ölçütleri Madde 15-(1) Müzik Bölümü a)duyuş Sınavı İlkokul 1 1 ses, 2 ses, 2/4 lük iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi) (ikinci ölçü ikinci vuruş notası her zaman dörtlük nota değerinde biter.) 1 ses 2 ses Ezgi 1 Ezgi 2 Ritim 1 Ritim 2 5 adet 5 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Puanlama sistemi: a. 1 ses ve 2 ses her biri ikişer puan olarak hesaplanır. b. ezgi 1, ezgi 2, ritim 1 ve ritim 2 şu kriterlere göre puanlanır: - 8 ve 10 puan arası: bir nota dışında temiz okudu, bir hata dışında keskin ritim duygusu var, bir nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 5 ve 7 puan arası: iki-üç nota dışında temiz okudu, iki-üç ritim hatası yaptı, iki-üç nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 0 ve 4 puan arası: dört ve daha fazla notayı temiz okuyamadı, üçten fazla ritim hatası yaptı, melodide üç notadan daha fazla hata yaptı. c. Puanlama 60 üzerinden yapılır. Elde edilen değer 100 lük sisteme çevrilir. İlkokul ses, 2 ses, 3 ses, 2/4 lük iki ölçü ve 6/8 lik iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi, noktalı sekizlik onaltılık ve tersi, senkop; sekizlik sekizliğe bağlı, sekizlik onaltılığa bağlı) 1 ses 2 ses 3 ses Ezgi 1 Ezgi 2 Ritim 1 Ritim 2 5 adet 5 adet 5 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Puanlama sistemi: a. 1 ses, 2 ses ve 3 ses her biri ikişer puan olarak hesaplanır. b. ezgi 1, ezgi 2, ritim 1 ve ritim 2 şu kriterlere göre puanlanır: - 8 ve 10 puan arası: bir nota dışında temiz okudu, bir hata dışında keskin ritim duygusu var, bir nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 5 ve 7 puan arası: iki-üç nota dışında temiz okudu, iki-üç ritim hatası yaptı, iki-üç nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 0 ve 4 puan arası: dört ve daha fazla notayı temiz okuyamadı, üçten fazla ritim hatası yaptı, melodide üç notadan daha fazla hata yaptı. c. Puanlama 70 üzerinden yapılır. Elde edilen değer 100 lük sisteme çevrilir. Y-53/2

7 Ortaokul ses, 2 ses, 3 ses, 4 ses, 2/4 lük iki ölçü ve 6/8 lik iki ölçü ezgi ve ritim (sekizlik, onaltılık, terazi, noktalı sekizlik onaltılık ve tersi, senkop: sekizlik sekizliğe bağlı, sekizlik onaltılığa bağlı, onaltılık onaltılığa bağlı, onaltılık sekizliğe bağlı) 1 ses 2 ses 3 ses 4 ses Ezgi 1 Ezgi 2 Ritim 1 Ritim 2 5 adet 5 adet 5 adet 5 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 0 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan Puanlama sistemi: a. 1 ses, 2 ses, 3 ses ve 4 ses her biri ikişer puan olarak hesaplanır. b. ezgi 1, ezgi 2, ritim 1 ve ritim 2 şu kriterlere göre puanlanır: - 8 ve 10 puan arası: bir nota dışında temiz okudu, bir hata dışında keskin ritim duygusu var, bir nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 5 ve 7 puan arası: iki-üç nota dışında temiz okudu, iki-üç ritim hatası yaptı, iki-üç nota hatası dışında melodiyi doğru verdi. - 0 ve 4 puan arası: dört ve daha fazla notayı temiz okuyamadı, üçten fazla ritim hatası yaptı, melodide üç notadan daha fazla hata yaptı. c. Puanlama 70 üzerinden yapılır. Elde edilen değer 100 lük sisteme çevrilir. Ortaokul 8 Birinci kur hedeflerinden sorumludur. Sıfırdan başlayacak öğrenciler için düzenlenen özel yetenek sınavına başvuramaz. b) Piyano ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalları ile Gitar Sanat Dalı nda: 1) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Piyano, Gitar, Keman, Viyola ve Viyolonsel Sanat Dalları nda, ve 5. sınıfa kadar başvuran adaylar için, adayın genel müzik yeteneğini ölçmeye yönelik sınav yapılır: genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama, fiziksel uygunluk gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Piyano Sanat Dalına 5. sınıf için başvuran adayların başlangıç seviyesinde 1 Etüt ( Leshgorn, Bertini, Czerny ) ile J.S.Bach iki sesli invention kitabından 1 parça çalmaları, enstrumana yönelik fiziksel yatkınlığın ölçülebilmesi için Gitar sanat dalına yine 5. sınıfa başvuran adayların başlangıç düzeyinde eserler çalabilmesi gerekir. Söz konusu sanat dallarına 6. sınıftan itibaren başvurmak isteyen adaylar, girmek istedikleri sınıfın Konservatuvar Kurulu tarafından onaylanmış en az bir alt sınıf müfredatına denk bir programdan çalgı ve işitsel kuram alanında sınava tabii tutulur. Y-53/2

8 2) Kontrabas Sanat Dalı nda; ve 7. sınıftan itibaren adayın genel müzik yeteneğini ölçmeye yönelik sınav yapılır: Genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama, fiziksel uygunluk gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Sanat dalına 7. sınıfta başlamaya hak kazanan adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında hızlandırılmış bir programa tabii tutulur. Öğrenciler 8. sınıfın sonunda çalgı ve işitsel kuram 3. kur müfredatını tamamlamak zorundadır. Söz konusu sanat dalına 8. sınıftan itibaren başvurmak isteyen adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında, Konservatuvar kurulu tarafından onaylanmış en az 1. kur müfredatına denk bir programdan sınava tabii tutulur. c) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalları nda: (1) Obua, Flüt, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet ve Trombon Sanat Dalları nda ise, ve 7. sınıftan itibaren adayın genel müzik yeteneğini ölçmeye yönelik sınav yapılır: genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama, fiziksel uygunluk (parmak, diş, dudak) gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Sanat dallarından birine 7. sınıfta başlamaya hak kazanan adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında hızlandırılmış bir programa tabii tutulur. Öğrenciler 8.sınıfın sonunda, çalgı ve işitsel kuram 3. kur müfredatını tamamlamak zorundadır. Söz konusu sanat dallarına 8. sınıftan itibaren başvurmak isteyen adaylar, çalgı ve işitsel kuram alanında en az 1. kur müfredatına denk bir programdan sınava tabii tutulur. (2) Sahne Sanatları Bölümü a) Bale Anasanat Dalı nda: 1) Müzik ve Bale Ortaöğretim Okulu Bale Ana Sanat Dalı na 5. sınıftan başvuran adaylar için bale yapmaya elverişli olup olmadığını belirlemeye yönelik uygulamalı sınav yapılır. Fiziksel uygunluk, genel zihinsel algılama, ritim algılama, ezgi algılama, bir veya birden çok ses algılama gibi konularda değerlendirme yapılır. Bunun içinde vücut esnekliği, kemik ve kas yapısının bale yapmaya uygunluğu, ses, ritm, haraket algısı gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. Söz konusu sanat dalına 6.,7. ve 8. sınıflardan başvurmak isteyen adaylar, girmek istedikleri sınıfın Konservatuvar Kurulu tarafından onaylanmış en az bir alt sınıf müfredatına denk bir programdan: bar, orta, zıplama kombinasyonlarından oluşan bir Klasik Bale Dersi sınavına tabii tutulur. Vücut esnekliği, baleye uygunluğu, hareket algısı ve hareketlerin teknik özellikleri doğruluk açısından değerlendirilir. Ayrıca adayların müzik kulağını ölçmek için bir sınav yapılır, ritm, ezgi, bir veya birden çok ses algılama gibi konularda ölçme ve değerlendirme yapılır. 2) Sınav Uygulama Kurulları nda 1 (bir) adet ortopedi dalında uzman hekim, bulundurma zorunluluğu vardır. Ortopedi uzmanı adayın fiziksel olarak uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Sınav Uygulama Kurulu nda yer alır. Uzman hekimin, adayın bale yapmaya fiziksel olarak uygun olmadığı yönünde görüş bildirmesi durumunda adayın sınavı, notları göz önünde bulundurulmaksızın geçersiz sayılır. Adayın bale yapmaya engel bir durumunun olmadığının tespit edilmesi halinde ortopedi uzmanının değerlendirmesi yetenek sınavı not ortalamasının dışında tutulur. Y-53/3

9 Asil ve Yedek Aday Kayıtları Madde 16-(1) Sınav sonuçları en yüksek puandan, en düşüğe doğru sıralanır, başarı notu 100 üzerinden 70 puandır. 70 ve üzeri puan alan adaylar kontenjan ve puan sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır. Kontenjan sayısının tamamlanamadığı hallerde 70 puan barajını aşan yedek adaylar sırası ile kayıt yaptırabilirler. 70 puanın altında kalan adaylar kontenjan açığı bulunsa bile değerlendirmeye alınmazlar. Sınav Sonucuna İtiraz Madde 17-(1) Sınav sonuçlarına itiraza ilişkin dilekçeler; sonuçların duyurulduğu günü izleyen ilk iş günü çalışma saati bitimine kadar Konservatuvar Müdürlüğü ne verilir. Dilekçe, ilgili kurullarda değerlendirilir. Kurul kararı kesindir. Diğer Kurallar Madde 18-(1)Sınavların yapılış biçimi ve sınavla ilgili gerekli görülen açıklamalar, sınav haftasında Antalya Devlet Konservatuvarı web sayfasından duyurulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kesin Kayıt Kesin Kayıt Madde 19-(1)Müzik ve Bale İlköğretim Okulu veya Ortaöğretim Okulu na Yarı Zamanlı olarak girmeye hak kazanan öğrenciler, kesin kayıtlarını Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yaptırmak zorundadır. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Madde 20- (1) Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Özel Yetenek Sınavı nı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: a) T.C.Kimlik belgesinin aslı ve onaylanmak üzere bir adet fotokopisi, (TC Kimlik numarası bulunan) b) Kayıtlı olduğu ilköğretim okulundan alınacak öğrenci belgesi, c) Öğrencinin velisinden alınacak kesin kayıt dilekçesi, ç) On iki adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf, d) Kesin Kayıt ödendi belgesi, e) İkametgâh Belgesi, f) Başvurduğu alanla ilgili sağlık yönünden elverişli olduğunu gösterir, tam donanımlı resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Bildirim Madde 21-(1) Her çeşit bildirim, adayların Antalya Devlet Konservatuvarı na ön kayıtta belirttiği adrese yazıyla ve/veya Konservatuvar duyuru tahtasında yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Programa Kayıt, Eğitim-Öğretim Esasları Okulun Amacı, Esas ve İlkeleri Madde 22 (1) Okulun amacı, Müzik ve sahne sanatları alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri olan öğrencilerin;

10 Y-53/4 a) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, b) Özel yetenek gerektiren üst öğretim programlarına hazırlanmalarını, c) Yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, ç) Araştırmacılığa yönelmelerini, d) Ulusal ve uluslararası eserleri tanımalarını ve yorumlamalarını, sağlamaktır. Bölüm ve Dallar Madde 23 (1) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nda Müzik ve Sahne Sanatları olmak üzere iki bölümde eğitim yapılır. Bu bölümlerden; a) Müzik Bölümü: Yaylı çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı çalgılar ve Piyano Ana Sanat Dalları ndan oluşur. Bu dallar: 1) Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, 2) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı: Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba ve Vurmalı Çalgılar, 3) Piyano Ana Sanat Dalı: Piyano ve Gitar gibi Sanat Dallarından oluşur. b) Sahne Sanatları Bölümü: Bale Ana Sanat Dalı ve bu dala bağlı Bale Dansçılığı Sanat Dalı ndan oluşur. Kayıt Yenileme Madde 24-(1)Kabul sınavlarının sonuçlarına göre ilk sınıflara girmeye hak kazanan öğrenciler ile seviye sınavları sonuçlarına göre ileri sınıflara alınan öğrencilerin kayıtlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaptırmaları zorunludur. Kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin konservatuvarla ilişikleri kesilir. 2) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nda Yarı Zamanlı olarak eğitim gören öğrenciler, Akademik takvimde belirtilen dönemlerde kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir. 3) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Yarı Zamanlı programına, diğer Konservatuvarlardan sınavsız nakil geçiş yapılamaz. Nakil ve Geçiş Madde 25- (1) Okullar arası nakil ve geçişler öğrencinin; a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması, b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması, c) Konservatuvar Yönetim Kurulu nca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca yapılacak sınavlarda başarılı olması, halinde yapılır. (2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri, a) Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce Konservatuvar Müdürlüğü ne yazılı olarak başvurulması, b) Kontenjan bulunması, c) Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması, halinde yapılır. d)alan dersleri sınavlarından herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer alan ve yardımcı alan derslerinin sınavlarına alınmaz.

11 Y-53/5 Eğitim Öğretim Süresi Madde 26 -(1) Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Ortaöğretim Okulu eğitimöğretim süresi, Müzik Bölümü ne bağlı Yaylı Çalgılar ve Piyano Ana Sanat Dalları nda sekiz, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Bale Ana Sanat Dalı nda dört yıldır. Ders Yılı Süresi ve Ön Koşul Madde 27- (1) Konservatuvar eğitiminde bir öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. (2) Akademik takvim ile haftalık ders ve sınav programları, öğrencinin diğer öğretim kurumlarındaki çalışma takvimleri göz önünde bulundurulmak koşuluyla, Konservatuvarın fiziki kapasitesi ve öğretim kadrosu esas alınarak yapılır. Gerekli hallerde dersler ve sınavlar, Rektörlüğün onayı ile Cumartesi, Pazar ve mesai saatleri dışında da yapılabilir. (3) Konservatuvarda her öğretim yılında okutulan alan dersleri, bir önceki yılın tamamlayıcısı ve o yılın eğitimine bağlı ön koşullu dersler olarak kabul edilir. Bu nedenle ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Öğretim Programları Madde 28- (1) Öğretim programları, Konservatuvar Kurulu nun önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun kararı ile belirlenir. Devam Devamsızlık Madde 29-(1) a) Derslere devam zorunludur. b) Bir ders yılı içinde alan dersleri ile yardımcı alan derslerinden herhangi birine sekiz saatten fazla özürsüz olarak girmeyen öğrenciler, dönem puanı veya notlarına bakılmaksızın o yıl için genel sınav hakkını kaybeder. Ancak 8 (sekiz) saatin üzerindeki devamsızlıklarını bir özüre dayalı olarak yaptıklarını belgelendirenlerin sınava girebilmeleri, beş saate kadar olan devamsızlıklarda müdürün, daha fazlası için ise Konservatuvar Yönetim Kurulu nun vereceği karara bağlıdır. c) Bir gün içinde, alan dersleri ile yardımcı alan derslerinden 1 (bir) saatten fazla programlanmış aynı adı taşıyan derslerdeki devamsızlık bir ders saati olarak kabul edilir. d) Sağlık raporu ve özür belgeleri, özrün sona erdiği tarihten itibaren ilk iş günü içerisinde velinin dilekçesi ile okul yönetimine verilir. Okula Geç Gelme Madde 30-(1)Okula zamanında gelmeyip de özürleri Okul Müdürlüğü nce kabul edilen öğrenciler derslere alınmakla beraber o gün için geç gelmiş sayılırlar. Geç gelme birinci ders saati için söz konusudur. Birinci ders saatinden sonra okula gelenler derse alınırlar. Ancak yarım gün devamsız sayılırlar. Başarının Değerlendirilmesi Madde 31-(1) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinin değerlendirmesinde; a) Öğrenciler, alan derslerinden birinci yarıyıl sonunda komisyonlu yarıyıl sonu sınavına alınır. Sınav tarihleri birinci dönemin son dört haftasında ilgili ana sanat ve bölüm başkanının önerisi üzerine müdürlükçe belirlenir. Dersin öğretim elemanı, dönem içi yapacağı değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için bir kanaat puanı veya notu verir. Birinci yarıyıl puanı veya notu, yarıyıl sonu komisyonlu sınav puanı veya notu ile kanaat puanı veya notunun aritmetik ortalamasıdır. İkinci yarıyıl puanı veya notu ise öğretim elemanının yapacağı sınav puanı veya notu ile kanaat puanı veya notunun aritmetik ortalamasından oluşur.

12 Y-53/6 b) Yardımcı alan derslerinin yarıyıl ve yılsonu puanı veya notu ise, öğretim elemanının yapacağı sınav puanı veya notu ile kanaat puanı veya notunun aritmetik ortalamasından oluşur. (2) Öğrenciler ders yılı sona ermeden, alan derslerinin her birinden, dersin özelliğine göre yapılacak komisyonlu Genel Sınav a alınır. Ancak öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için; a) Devam koşulunu yerine getirmiş olması, b) Birinci ve ikinci dönem puanı veya notlarının aritmetik ortalamasının en az 70 veya birinci dönem puanı veya notuna bakılmaksızın ikinci dönem puanı veya notunun en az 70 olması gerekir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, o ders yılı için genel sınav haklarını kaybeder ve alan derslerinden başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, başarısız sayıldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. c) Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler yılsonunda yapılacak komisyonlu Genel Sınav lara alınır. Bu sınavlarda başarı puanı veya notu 100 üzerinden 70 tir. Öğrencinin bu sınavlardan aldığı puan veya not, o derse ilişkin sınıf geçme puanı veya notu sayılır. 70 puanın veya notun altında kalan öğrenciler o derslerden bütünleme sınavına girer. d)yardımcı alan derslerinde ders yılı sonunda ikinci dönem puan veya notunun en az 70 olması koşuluyla, birinci ve ikinci dönem puanı veya notlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan derslerinden bütünleme sınavına alınır. Bütünleme Sınavları ve Başarının Belirlenmesi Madde 32-(1) Bütünleme Sınavları, yılsonu Genel Sınavların bitiminden sonra 30 gün içerisinde okul müdürlüğünce belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı olabilmesi için, alan ve yardımcı alan derslerinden en az 70 puan alması gerekir. Öğrencinin bu sınavlarda aldığı puanı veya notu o dersin yılsonu puanı veya notu sayılır. Mazeret Sınavları Madde 32-(1) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinin dönem sonu veya bütünleme sınavlarına özürleri nedeniyle katılmayan ve özürleri yönetimce kabul edilen öğrenciler, Konservatuvar müdürlüğünce belirlenen bir tarihte mazeret sınavlarına alınır. İlişik kesme Madde 33-(1)Bütünleme Sınavları sonunda; Müzik ve Bale İlköğretim ve Orta Öğretim Okulu nda herhangi bir alan veya yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrencilerin okul ile ilişiği kesilir. Kurul ve Komisyonlar Madde 34 (1) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinin yarıyıl sonu, genel, bütünleme, sanat dalı değiştirme, nakil-geçiş, seviye tespit ve mazeret sınav komisyonları, ilgili ana sanat dalı ve bölüm başkanının önerisi ve Konservatuvar Yönetim Kurulu nun onayı ile oluşturulur. Y-53/7

13 Değerlendirmede Esas Alınan Puan, Not ve Dereceler Madde 35- (1) Alan ve yardımcı alan puan, not ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir: Puan Not Derece Pekiyi İyi Orta Yetersiz-Geçmez Başarısız-Geçmez Başarı ve Katılım Belgesi Verilmesi Madde 36 - (1) A.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğrenimini başarıyla tamamlayanlara öğrenim alanı ve seviyesine göre formatı Müdürlükçe belirlenen Devlet Konservatuvarı Başarı Belgesi düzenlenir. (2) Düzenlenen başarı ve katılım belgeleri Konservatuvar Müdürü tarafından imzalanır. Sanat Dalı veya Ana Sanat Dalı Değişikliği Madde 37- (1) Yarı zamanlı Müzik ve Bale İlköğretim veya Ortaöğretim öğrencilerinin ana sanat veya sanat dalı değişikliği; Bir eğitim öğretim yılı içerisinde Ana Sanat Dalı veya Sanat Dalı değişikliği mümkün değildir. Alanlarında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılı için yapılacak olan Özel Yetenek Sınavlarında başarılı olmaları halinde ilgili sanat dalına kayıt yaptırmaya hak kazanır. Sanat Dalı Öğretim Elemanı Değişikliği Madde 38 (1) Sanat dalı öğretim elemanı değişikliği eğer aynı sanat dalında birden fazla öğretim elemanı var ise ana sanat dalı başkanının görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Kayıt Dondurma Madde 39 (1) Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine, belgeleyecekleri haklı ve geçerli nedenleri bulunması durumunda, Konservatuvar Müdürlüğü ne dilekçe yoluyla başvurdukları takdirde, ilgili ana sanat dalı başkanlığının onayı ve Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile eğitim süresince bir defaya mahsus olmak üzere ve en fazla bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurma hakkı verilir. Konservatuvar Müdürlüğü ne hiçbir şekilde haber vermeden devamsız sayılan, genel ve bütünleme sınavlarına mazeret bildirmeden katılmayan öğrencilerin okulla ilişiği kesilir. Y-53/8

14 Karneler Madde 40-(1) Öğrencilere yarıyıl ve eğitim-öğretim yılı sonunda derslerdeki başarısı, davranış gelişimi ve okula devam durumunu belirten karne verilir. (2) Karneler; Müzik ve Bale İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu nda, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Müdürü ve Konservatuvar Müdürü tarafından imzalanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Madde 41 - (1) Bu Esaslar Akdeniz Üniversitesi Senatosu nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 42 - (1) Bu Esasların hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür tarih ve 10/85 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi. Y-53/9

YÖNETMELİK. e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

YÖNETMELİK. e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; müzik ve sahne sanatları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci

Detaylı

YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 Niğde Üniversitesinden: YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

1 Ekim 2006 Pazar Resmi Gazete Sayı: 26306 YÖNETMELĠK NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

1 Ekim 2006 Pazar Resmi Gazete Sayı: 26306 YÖNETMELĠK NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 1 Ekim 2006 Pazar Resmi Gazete Sayı: 26306 Niğde Üniversitesinden: DeğiĢiklik Yapan Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi YÖNETMELĠK NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yaşar Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Ağustos 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28376 Niğde Üniversitesinden: YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 12 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28321 YÖNETMELİK İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulundan: İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ Afyonkarahisar 2013 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Mardin Artuklu Üniversitesinden: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK. Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28771 YÖNETMELİK Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 1 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25.06.2013 Tarih ve 13 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Yaşar Üniversitesinden: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) UFUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (16 Eylül 2012 tarih ve 28413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE l (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı