Yapılıyor. Güzel Söz ISPARTAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapılıyor. Güzel Söz ISPARTAM"

Transkript

1 A n k a r a d a H e l v a b a y r a m ı i p t a l.. Birlik l a t p İ Ankara daki büyükelçimiz Şarkikaraağaç Kültür ve Kalkınma Vakfı geleneksel olarak sürdür düğü ''Helva Bayramı'' etkinliğini bu yıl iptal etti. Bu sene etkinliğin 31 mayıs 2015 pazar günü Ankara çubuk yolu Karayolları Dinlenme Parkın da yapmayı planlayan vakıf,olumsuz hava şartları nedeniyle Helva bayramını iptal etti.tüm hemşehrilerimize bu durum vakıf tarafından mesajla bildirildi Olalım Güzel Söz Türbe Dernek yayınorganıdır. YYıı l :7 : 7 Ha z i ra n Şarkikaraağaç a DUYURU İlçemiz için Şarkikaraağaç albümü hazırlanmaktadır. Geçmişe ait ellerinde tarihi fotoğrafları olan ve bunları albüme koydurtmak isteyen bütün hemşehrilerimiz adresimize yazdıkları taktirde kendileri ile iletişim kurulacaktır. Yapılıyor. LÇEMIZDE BULUNAN 7 ADET TÜRBE YENILENIYOR Ilçemiz merkezinde bulunan 7 adet türbenin içler acısı hali son buluyor.yıllardır dile düşen türbelerimizin kırık dökük bakımsız hallerinin giderilmesi için bir türlü gereken adım atılmıyordu.ilçede bulunan türbelerimiz,seyh Mentes hazretleri,pürçüklü Dede hazretleri,karaca Dede hazretleri,eren Dede hazretleri,tantan Dede hazretleri,sıtma Dede-sifa Dede Hazretleriz ile Arap Dede hazretleri Belediye Başkanlığının geliştirdiği bir proje kapsamında yeni cehreye kavuşacak. Hemsehrimiz Heykeltras Mehmet Nuri KIVRAK ın belediye başkanlığı için hazırladığı projenin yapımına hemşehrilerimizin katkı vermesi sağlanarak başlanması planlanıyor. Meh met Nuri KIVRAK Ş a rk ik ar aa ğaç lı Hem şe hr im iz Me hme t Nu ri KI V R A K,G üz e l S a na tl ar d alı nd a uz m an v a b ir s an at mi ma ri si ol ar ak bi r ço k y e nil iğ e i mza at ıy or. S ül ey ma n D e mir el in br on z dan b ir he yk eli ni S D Ü k amp üs ün e kaz and ır an ek ip te et ki n r o l a lma s ını n y a nın da I s pa rt a d a s a nat ü z er in e, S er gi le r, s an at pr oj el er i y apı mı il e B ur d ur d a m im ar i ol ar ak t ama me n e ld e i şl en mi ş ta şl ar la bi r ka pı es er i nin de s ahi bi ol an kı vr a k T a m a nl amı yl a at a y ur du s ev dal ıs ı İ L ÇE M İ Z E P RO JE L E R Şa r kik ar aa ğa ç a dın a bi rç ok ça lış m ala r a i mz a at an Kı v ra k M er k ez A ğ a me zar lı ğı ka pıs ı, bi r zam anla r ya pı lma sı g ünd em e ge le n Şe hit l er an ıt ı ile Ç eş me po ro je si ça lış m ala r ını y ap tı. İ l çem iz Be le diy e B aş ka nlı ğı t ar afı nda n t a lep ed ile n Tür be ler in y en ile nme si pr o jes in i de haz ır lad ı. A n ta ly a da bi r re kl am aj an sı iş le te n hem ş ehr im iz ül ke mizi n h er y er in de ki he mş eh ri le ri ne hi z met v er iy or

2 2 Yıl:7 Haziran 2015 Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana) Avcı nice al (tuzak, hile) bilirse, ayı da onca yol bilir. (Kaşgarlı Mahmud) BİZİM ÖĞRETMENİMİZ MEHMET ZENGİN. Yazan:Em.Öğrt.Mehmet ZENGİN Geçen sayıdan devam GELENDOST MERKEZE ATANıYORUM spor kulübü kurup, malzemelerini sağladım. İki yıl başkanlığını yaptım. kazandım de Gelendost kaymakamı Orhan Tütüncü nün verdiği takdirname. Gelendost ilçe olmuş, arkadaşım Kemal Yılmaz tarih oraya Maarif Memuru olarak atanmıştı. Onun isteği ve sayılı üzerine Gelendost a tayinimi istedim, hemen Isparta Milli Eğitim görevime başladım. Okulun öğretim kadrosu genel- Baydar ın tebrik yapıldı da Gelendost merkez okulundaki Müdürü Sadi likle ilçemiz çevresinden, İsmail Akman, Ali Rıdvan yazısı. Bozbey gibi sevdiğim sınıf arkadaşlarımdan 3- oluşuyordu. 1. sınıfların eğitimini üstlendim Milli Eğitim Müdürü Öğrenci sayısı 51. Niyetim, sınıfımı 5. sınıftan Sadi Baydar ın mezun edinceye kadar bırakmamaktı. Bu amaçla, valilik makamına 30 yaşın olgunluğu ve bunca yıllık tecrübemle, yazdığı taltif planlı ve programlı yoğun bir çalışmaya giriştim. edilmem hakkındaki huyları ve zekâ özellikleriyle iyice tanıdım. 4- Öğrencileri ailevi durumları, sağlıkları, ilgi alanları, yazı. Kendilerini sürekli izliyor, velileriyle işbirliği yapıy tar- ihli Gelendost or, derslerine düzenli hazırlanmalarını sağlıyordum. Kaymakam vekili mezun ettim. Bu özel sınıfımın Başlangıçtaki (1 ici çalışmalarım Böylece amaçladığım gibi fire vermeden 5. sınıftan Recep Oyan ın Sınıf) Toplu fotoğrafımız ) Bu kitapçığın hakkındaki belgesi: Resimler bölümündedir. Her yılki teftiş raporlarım da iyidir. Bu arada 5 yıl mutemetlik yaparak öğret- menlerin maaşlarını da dağıttım yıllarında 1961 yılında ilköğretim müdürü Kemal Yılmaz ın Derneği yönetim kurulunda kesintisiz aktif görev atanması üzerine, ilköğretim müdürlüğüne Ortaokul ve ilkokulun Okul Yaptırma ve Yaşatma üstlendim. Gerek ortaokulun, gerekse yeni ilkoku- lun yapımında çok emeğim vardır yılında temin ettiğim bin lira ile, Gelendost Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü Sicil memurluğuna vekâleten atandım de asaletim gelerek aynı görevi sürdürdüm. İlköğretim müdürlüğü göre- Devamı gelecek sayımızda vimdeki çalışmalarımla amirlerimin hep takdirlerini Sağlıklı yaşam HER KALEMDEN SİZLERE, ÖNERİLERİ. Ö ğr.g ör.es in KA Y A TÜKETEREK VAROLMAK! Tüketimi, belirli bir ihtiyacı karşılamak ya da tatmin etmek için bir ürün ya da hizmeti edinme, sahiplenme ya da kullanma şeklinde tanımlayabiliriz. Tüketimin, daha fazla üretim ve daha fazla tüketim sonucunda da çok refah artışı sağlayacağı görüşünde olanlar olduğu gibi tüketimin insanı sınırlayan, başkalarına bağımlı haline getiren ve insanı kendine ve topluma yabancılaştırdığı yönünde görüşler de vardır. Ancak biz konuya hangi taraftan bakarsak bakalım günümüzde tüketim kavramının insanın yaşamını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesinden daha farklı bir anlam taşımaya başladığı konusunda kuşku yoktur. Günümüzde tüketim biçimi insanların toplum içindeki yerlerini belirlemeye yarayan bir göstergeye dönüşmüştür. Kişinin toplum içindeki konumu tüketebildikleriyle ölçülmekte ve bu konuma tüketim yoluyla ulaşılabileceği düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır. Tüketicilerin yani aslında bizlerin bu düşünceye kapılmamızdaki en önemli etkenlerden biri televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle de bizim ülkemiz gibi televizyon izleme oranlarının yüksek olduğu toplumlarda başta reklamlar, diziler ve çeşitli eğlence programları aracılığıyla sürekli olarak daha iyi bir yaşam tarzı övgüsü ve bu yaşam tarzı için belli ürünlere sahip olunması gerekliliği mesajları verilmektedir. Bu mesaj bombardımanı altında bizler sürekli daha fazla şeye ihtiyacımız olduğuna ikna olarak daha fazla tüketiyor, tüketiyor, tüketiyoruz Bir statü göstergesi olarak görmeye başladığımız marka lar yiyeceklerimizden, giyeceklerimize hayatımızın her alanını kuşatmakta ve bu durumdan en çok da genç kuşaklar etkilenmektedir. Gençler günümüzün yaygın tabiriyle trendi yakalamak için sürekli tüketime yönelerek belki de farkında olmadan bu tüketim kültürü nün yaygınlaşmasına en önemli katkıyı yapmaktadırlar. Elbette üretimin sürekliliği için tüketim gerekli ya da bir başka deyişle gelir kadar giderin de olması doğaldır. Ancak burada düşünmemiz gereken üretmeden tüketme anlayışının yaygınlaşmasının yaratacağı toplumsal, psikolojik ve maddi sonuçlardır. İlk olarak, günü kurtarmak, kısa yoldan, emek vermeden bir şeyler elde etmek, gösterişli tüketim yaparak toplumda bir statü elde edilebileceğinin bir değer olarak görülmeye başlaması toplumsal olarak önemli bir ahlaki soruna işaret etmektedir. İkincisi, psikolojik boyutta yani birey düzeyinde baktığımızda ise daha çok tüketerek maddi doyum sağlanırken ruhsal anlamda derin boşluklar oluşmakta bu boşluklar her alışveriş sonrası yaşanan geçici kısa mutluluk anlarıyla doldurulmaya çalışılmaktadır. Hayatımızdaki ilişkiler de kullan-at mantığıyla üretilen, hayatımıza girmiş birçok eşya gibi kolayca tüketilmeye ve yerlerini yenilerine bırakmaya mahkûm edilmektedir. Akrabalık, dostluk, komşuluk, arkadaşlık gibi samimi ilişkiler içeren geleneksel yapılar çözülmekte ve bizler giderek kendimize ve içinde yaşadığımız topluma yabancılaşmaktayız. Son olarak, tüketim çılgınlığının sözünü ettiğimiz toplumsal ve psikolojik etkilerinin yanında üretmeden sürekli tüketime odaklı bir yaşam biçimi, insanın doğayla olan uyumunu bozarak sahip olduğumuz doğal kaynakların da bilinçsizce tüketilmesine hatta israf edilmesine yol açmaktadır. Bize sunulmuş bu kaynakları kullanırken hiç bitmeyecekmiş gibi hoyratça kullanmak yerine bizden sonraki nesillere borçlu olduğumuzun farkında olarak hareket etmenin çok daha yerinde olacağını düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın

3 3 Yýl:7 Haziran 2015 Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz) Her gecenin bir gündüzü vardır. (Hz. Ali (r.a)) Egirdir-Isparta arasına sıcak asfalt Isparta-Eğirdir arası çift yola sıcak asfalt Şarkikaraağaç çoçuk oyunlarında bölge şampiyonu İlçemiz yine adından söz ettirdi. Gençlik inönü ilköğretim okulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.çocuk oyunları mendil kapmaca Batı Akdeniz Bölge Şampiyonası yarışmasında tüm rakiplerini eleyerek şampiyonluğa uzandı.ilçemizin gençlerine sporu sevdiren Orhun Güneş yönetimindeki öğrencilerimiz Mendil Kapmaca yarışmasında bölge şampiyonu olarak Türkiye şampiyo nasına gitmeye hak kazandı.şampiyona boyunca öğrencilerin yakın takipçisi olan Milli Eğitim Müdürü Ali Göçer de öğrenciler ve emeği geçen herkesi kutladı.istanbul da Türkiye şampiyonasında ilçemizin adını duyuracak takımımıza başarılar dileriz, Isparta,Eğirdir yolu sıcak asfalta kavuşuyor.. 60 milyon liraya ihalesi verilen 35 km uzunluğunda olan Isparta-Eğirdir arası çift yolda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarına başlanılan yolda ulaşım tek yönden veriliyor. Üniversitede Rektör ataması yapıldı SDÜ Rektörlük seçimleri Yapılmasının ardından YÖK tarafından belirlenen üç isim olan Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sonucunda Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ve Prof. Prof. Dr. İlker Dr. Fatih Gültekin Hüseyin Çarıkçı, Aksaray a gönde rilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından üç isim arasından Seçimlerde en çok oyu alan Prof.Dr.Hüseyin İlker ÇARIKCI Rektör olarak atandı. Çarıkcı atama kararından sonra Görevine başladı ŞARKİKARAAĞAÇ IN İLK KOLEJİ AÇILDI. İ l çe mi z i n i l k öz el l i ses i h i zm et e haz ı r. D er sha ne f i ya tı n a K ol ej sl o ganı n ı b eni m s e y e n O s ma n l ı Ko l e j i n d e o k u m a k h e r k e s f a y d a l a n a b i l s i n d i y e y ıl l ı k TL be delle h izm et ver ece k. 1 5 k i ş i l ik s ı n ı f l a r d a ö ğ r e n i m g ö r me s i pl an l anan öğr enc i l ere eği t i md e ger ek l i ol an tüm t ekn ol oj i k i m kanl a r s unul m uş durumda 9, 10, 11 ve 1 2.sınıf dü zey inde e ğit im ver ec ek Osm an lı Ko leji ne iyi b ir lise eği t i mi a l mak ve i y i b i r ün i ver si t e k a z a n m a k is t e y e n, tü m ö ğ re n c i l e r k a y ı t y a p tı r a b i li r Þükrü B. KAPLAN O GÜNLER.. III Sokaktan geçen yabancının dikkatimizi çekip "kime baktın kardeş?" diye sorduğumuz günler. Hele ki yabancı biri yanlışlıkla mahallenin kızına "hişt" desin. Kendi kardeşleri gibi koruyup, kollarlardı mahallenin genci, yaşlısı. Şimdi ilk önce mahalledekiler kıza niyeti bozuyor. Mektup ne kadar kıymetliydi. Gazetelerin aracılığıyla mektup arkadaşlıkları kurulduğu yıllardı. O mektupları gözü gibi saklardı insanlar. Aynı şehirde bile insanlar üşenmez, birbirine mektup yazardı. Her bayramda özenle seçilen tebrik kartlarını yazarken gösteri len özen ve heyecan şimdi hiç bir özel günde yok. Herkese toplu gönderilen kuru bir sms mesajı ile tebrik ediyoruz birbirimizi. Şimdi insanlar sünnete, düğününe bile bizleri mail ile davet edebiliyorlar. Koca kütük gibi ev telefonları salonun ortasında durur,çevirmeli telefonlar ile karşı tarafa ulaşmak için dakikalarca uğraşırdık. Şehirdışı ise santrale yazdırır, bekle babam bekle. Ama ne güzel sohbetlerdi, yıllardır görüşmüyormuş gibi. Şimdi dünyanın öbür ucuna her an ulaşıldığından, telefonla konuşmanında keyfi yok. Hele ki sevdiğinden gelen iki satır mektup. Gençler defalarca okudukları, o iki satırlık mektubu ceplerinde taşırlardı. Aklına geldikçe açıp açıp okumak için. Şimdi? Mail, sms, her türlü mesajı, her ne kadar özel ve sevdiğimiz insanlardan gelse bile şak diye siliyoruz. Kıymeti yok ki gözümüzde... Evlilik ise en fazla dejenere olan. Yıllarca tek bir kızın peşinden koşup, araya aracılar koyup evlili ğe zor ikna edildiğini hatırlıyorum. Şimdi üçüncü buluşmada "biz sözlendik!" Beşinci buluşmada "biz ayrıldık, yürümedi!" Kız tarafı her ne kadar gençler anlaşsa da, damat ile fazla yüz göz olmaz, naz eder, zorla verirdi o yıllarda. "Kızımız çok kıymetli" mesajı vermek için. Şimdi ise kız tarafı Vecihi misali "verin gitsin" Karı kocaların birbirine "bey", "hanım" diye hitap ettiği günler. Şimdi? Yüz göz, karı kocalar kanka misali... Tabi ki örneklerim genelleme değil, ama pek çok kişide şahit olduğumuz durumlar...

4 4 Sayı: 69 Tarih: Haziran 2015 Dünü ve Bugünü İle Başbakanlık Osmanlı ve Tapu Kadastro Arşivlerinden Nefsi Kara Ağac ve Karyeleri Bu boy da tıpkı Yaka-Eymür kısmında bahsettiğimiz üzre aynı özelliklere sahibtir. Yerleşimi Zengibar altlarında bulunuyordu. Karye-i Karkın/Kargın Defter Sıra No: 179/397 Ya kub, Mahmud ve Cafer tımarında ve Çarık yolu üzerinde, bugün Karkın Bağları olarak anılan mevkîide kurulmuş bir yerleşim yeriydi. Soyu Oğuz Han ın üçüncü oğlu Yıldız Han oğlu Karkın Han ın n e s l i n d e n, o n k u n u Akbaba dır. Çok ve doyuran aş mânâsını verdiği gibi Taşkın olarak da mânâlandırılır. Kargunlar daha ziyade Akkoyunlu- Dulkadiroğlu ve Halep-Hatay bölgesindedir. Doğu Anadolu ve Azerbaycan daki ilkbaharda eriyen karlardan kopan sel ve su kabarmasına Kargın-Korkhun denilmesi bu boyun adındandır. Karye-i Ulu-dinek Defter Sıra No: 180/398 Bekir in tımarındaki karye Ulu Dinek, Ulu konak manâsındadır. Karye ile ilgili bugün Ulvi- Dinek ismini telâffuz edenler de vardır. Lâkin bu tâbir aslına uygun olarak kullanılmış değildir. Karye-i Karlu Defter Sıra No: 180/399 Zeâ meti Solak Hamza olan bu 100 Hâne 150 Numro 358: Orta boylu, aksakallı rençber Osman veled-i Acem Bekir, sin 70 Numro 359: Oğlu şab-ı emred Hüseyin, 20 Numro 360: Diğer oğlu Osman, sin 7 Hane 151 Numro 361: Orta boylu, kır sakallı hizmetkâr Ahmed vld. na lband Ahmed, Varak ta 25 kişi VARAK 19 Numro 362: Oğlu şab-ı emred Ahmed, 17 Numro 363: Diğer oğlu Mehmed, sin 7 Hâne 152 Numro 364: Orta boylu, kır sakallı derzi Osman veled-i Hâcı Abdülkadir, sin 50 Hâne 153 Numro 365: Orta boylu, kara sakallı hizmetkâr Hasan veled-i Abdullah, 30 Numro 366: Oğlu Osman, sin 8 Numro 367: Diğer oğlu Halil, sin 2 Hâne 154 Numro 368: Orta boylu, ter bıyıklı halvacı çırağı Ali veled-i Mehmed, sin 25 Hâne 155 Numro 369: Orta boylu, kara sakallı derzi Hüseyin veled-i Süleyman, 32 Numro 370: Oğlu Süleyman, sin 2 Hâne 156 Numro 371: Uzun boylu, kırca sakallı bileyici Mustafa veled-i Mustafa, 50 Numro 372: Oğlu şab-ı emred Mevlüd, 18 Numro 373: Diğer oğlu Ramazan, sin 12 Hâne 157 Numro 374: Orta boylu aksakallı çiftçi Ahmed veled-i Abdullah, sin 65 Numro 375: Oğlu ter bıyıklı Halil, sin 20 Hâne 158 Numro 376: Orta boylu, aksakallı dülger İsmail veled-i Hanoğlu Abdullah, 65 Hâne 159 Numro 376: Orta boylu, kara sakallı derzi Halil vld. Hamamcıoğlu Abdi, 45 Numro 377: Oğlu şab-ı emred Abdi, sin 10 Hâne 160 Numro 378: Orta boylu, kumral bıyıklı hizmetkâr Halil veled-i Abdullah, 30 BİZİM Ziya Gökalp in eseri Türk Medeniyeti Tarihi nde şöyle bir kayıt geçer; Yörükler, SÖZÜMÜZ Celâleddin Harezmşah ile Anadolu ya gelen Türkmenler dir. Bunlar Çavdarlar, Tekeler, Karamanlar, Sarılar, Karakeçililer, Kanklılar, Karapapaklar, Yamudlar (Hamidoğulları), İlbeğliler, Köklenler, İlhanlılar dan müteşekkildi. Yomut Türkmenleri, daha sonra kendilerine gösterilen Isparta, Burdur ve Antalya havalisinde de, Hazar kıyılarında olduğu gibi, Salur boyundan olan Teke Türkmenleri ile yan yana yaşamışlardır. Yomutlar, Oğuzlar ın (Türkmenler) Üç-Oklu boylarından Salurlar dan olup Yomut un babası Kulmı nın şeceresi; 23 atasıyla Oğuzhan a dayanır. (Ebû l Gâzi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, 958, s ) ŞARKÎ KARA AĞAC Hazırlayan Gazeteci-Yazar Bekir YALÇINKAYA Hamideli nde Türkmen Soyumuz KARA AĞAC Kitabından haneli büyük köyün adı Türkmen- Yörükken taifesinden Karlı-Karlu cemâ atinin adındandır. Kara Ağac ın büyüklük ve arazi bakımından sayılı k ö y l e r i n d e n olan Karlu, uzun süre varlığını korusa da bazı köylerin bir diğeriyle birleşmesinden dolayı, nihayet 1831 sayımlarında görünmeyecek şekilde yerleşim özelliğini kaybetmiştir. Karye-i Çavundur Defter Sıra No: 181/400 Hem Çavundur un, hem de Uşak- Eymür ün tımarı Abdi Çavuş tan yola çıkarsak her iki karye kesinlikle birbirine tam sınırdır. Düz ovaların ortalarında yükselen yerler manâsına da gelen Çavundur, Oğuz Han ın dördüncü oğlu Gök Han oğlu Ç a v u l d u r Han ın neslinden ad almış olup onkunu Akdoğan ın manâsı Namuslu ve şerefli, ünü yaygın ve cavlı demektir. Türkmenistan da Mangışlak Çavuldurları, Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadolu daki Çavdar Türkmen oymakları, Erzurum ve çevresindeki Çoğundur adlı köyler de bu boya intisab (giren-kapılanan) edenlerdir. Çavuldur boyu veya Çuvaldar boyu, Oğuz Kağan Destanı na göre 1831 OSMANLI GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE KAZÂ-İ KARA AĞAC Hâne 161 Numro 389: Davudoğlu şab-ı emred Mustafa veled-i Halil, sin 15 Hane 162 Numro 380: Orta boylu, kara sakallı çoban Osman veled-i Musa, sin 30 Numro 381: Oğlu Mustafa, sin 7 Numro 382: Diğer oğlu Ömer, sin 5 Hâne 63 Numro 383-Orta boylu, kara bıyıklı halvacı Musa veled-i İsmail, sin 25 Numro 384-Karındaşı şab-ı emred Musa veled-i İsmail, sin Varak ta 24 kişi VARAK 20 Hâne 164 Numro 385: Orta boylu, kara bıyıklı hizmetkâr Mehmed vld. Mustafa, 35 Numro 386: Oğlu Mustafa, sin 3 Hâne 165 Numro 387: Orta boylu, kumral sakallı hizmetkâr Veli veled-i Bayram, sin 30 Redif, Numro 388: karındaşı orta boylu, ter bıyıklı Yahya veled-i Bayram, sin 25 Hâne 166 Numro 389: Orta boylu, aksakallı derzi Hâfız Mustafa veled-i Ahmed, sin 65 Hâne 167 Numro 390: Odabaşoğlu şab-ı emred Osman veled-i Osman, sin 15 Hâne 168 Numro 391: Uzun boylu aksakallı çiftçi Hasan veled-i Mustafa, sin 65 Hâne 169 Numro 392: Uzun boylu, kara sakallı İbrahim veled-i Mehmed, sin 32 Redif, Numro 393: Yeğeni şab-ı emred Mehmed veled-i Ali, sin 18 Hâne 170 Numro 394: Orta boylu, kumral sakallı tebaadan Hasan veled-i İsmail, sin 40 Numro 395: Oğlu İbrahim, sin 5 Hâne 171 Numro 396: Orta boylu, kara sakallı halvacı Hüseyin vld. Hâcı Ömer, 40 Numro 397: Oğlu Osman, sin 8 Oğuzlar ın 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud a göre Divan-ı Lügati t-türk deki yirmi iki Oğuz bölüğünden yirmincisi Çuvaldar lardır. Kaşgarlı Mahmud un listesindeki Oğuz boylarının adları, zamanlarındaki söyleniş şekillerine göre yazılmıştır. Besim Atalay ın dipnotunda; bu kelime bugün Anadolu da Çavundur şeklinde söylenmektedir. Bu isimde Çankırı ve Amasya illerinde köyler vardır şeklinde yorumlanmıştır. Günümüzde Isparta ilimizin Şarkî Kara Ağac ilçesinde Çavundur isimli bir köy olduğu gibi Çankırı nın Kurşunlu ilçesine bağlı bir Çavundur beldesiyle Amasya nın Merzifon ilçesinde de bir Çavundur köyü bulunmaktadır. Bu boy Üç-Oklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan ın oğlu Gök Han ın soyundan gelmektedir. Çavuldur boyu Kaşgarlı Mahmud un Man kışlak Oğuz ülkesinde bir yer adı şeklinde ifade ettiği bölgeye, Hazar Denizi kıyısındaki yarım adaya giderek yurt tutmuşlar ve buraya Man Kışlak adını vermişlerdir yılında Kilisli Muallim Rıfat'ın yayınladığı Kitâb-i Dede Qorgût alâ Lisân-i taif-i Oghûzân da Çavuldar şeklinde kullanılan bu boy adı, Türkmen dilinde, tıpkı Burdur un Çavdır ı gibi, Çovdur olarak günümüze ulaşmıştır. Günümüzde Türkmenistan'da Çovdur adını taşıyan pek çok yer ve yurt adları vardır. Kazânın kuzeybatı istikâmetinde yer alan Karye-i Çavundur da da bir zâviye şeyhi mevcuttur. Karye-i Sollar ve Selendi Defter Sıra No: 182/401 Karlu nun zeâmeti Solak Hamza, 37 hâneli bu köyün de zeâmetidir. Burası Türkmen Yörükleri nin ilk yerleştikleri y erlerdendir. P a n d a l D a ğ ı n ı n doğuya bakan eteklerinde ve hemen yanı başında düzlükte kurulan Bey karyesiyle de komşudur. Yakın tarihlere kadar hatırlanan Sollar ve Selendi de çevrelerindeki köylere intikal etmişlerdir. Karye-i Armutlu Defter Sıra No: 182/402 Burası 41 hâne, 70 neferli ve defterin 420. sayfasında yazılan ikinci Armudlu dur. Birinci Armudlu ise defterin 408. s ı r a s ı n d a k a y ı t l ı d ı r. Z a m a n ı n d a Mustafa nın hem zeâ meti, hem de Şâh Veli ye birlikte tımarı olan bu birinci Armudlu, özellikle Cumhuriyet dönemine yakın tarihlerden itibaren Sürtme den aldığı nüfusu mezra asıyla birleştirirken, Çeltek ile Yeniköy e de nüfus vererek nüfus kaybı yaşamıştır. KAZÂ-İ KARA AĞAC ın Teşkilât Yapısı Konya Vilâyeti nde Bulunan Kurânın Nâhiyeye ve Nâhiyenin Kazâya ve Kazânın Elviyeye ve Livânın Merkez Vilâyete Olan Bu d ve Mesafesiyle Mikdâr-ı Nüfusu ve Hâne ve Esâmisini Mübeyyin (Hicri 1289/Miladi 1872 Sene) Cetveldir. Mesafe Esâmî-i Kurâ Nüfusu Hânesi Kazâya (M.Vilâyete 22, Re si Livâya 24) Kara Ağac Kazâsı SÂL-NÂME LERDEKİ Zengibar Karyesi HATALAR Sıvar Karyesi Çarıksaray Karyesi Titizlikle incelediğimiz Konya (*) Ofrahı? Karyesi Vilâyeti Sâl-Nâmelerinde hata Arslandoğmuş ar yönünden iki husus dikkatimizi Köprü Karyesi çekmiştir. Ulvî Dümbek (*) Birincisi: Başbakanlık Osmanlı Vakıf Dinek Karyesi Genel Arşivindeki Sâl-Nâmeler Çaltı Karyesi itibariyle köylerin tamamının Kazâ Bey Karyesi Kara Ağac a uzaklıkları kilometre Eyûplar Karyesi olarak yanlıştır. Sandı Çiftliği Meselâ esasen adı Bilcüğez olan Donarşa Karyesi Belceğiz in kazâdan 3 kilometre Fakihler Karyesi uzakta olması mümkün değildir. (*) Çeltik Karyesi Hakeza Moma,Yenice, Bademli, (*) Karayaka çiftliği Görenler ve Güre de 6 şar kilometre den ziyade takribi 55 er kilome- (*) Tilkiler Çiftliği Sürdüm Çiftliği tre uzaklıkta yazılmalıydılar. Hele Armudlu Karyesi ki Ördekçi nin 1/2 lik mesafesi hiç Belceğiz Karyesi de mantığa ve gerçeğe uygun (*) Salur Karyesi /2 değildir. Yakaemir Karyesi /5 İkincisi: Konya Büyükşehir Virân Karyesi Belediyesi nin sponsor olduğu ve Nudra (Terde)? K Mehmet Eminoğlu nun hazırladığı Cıvandar Karyesi Ocak 2007 baskılı Konya Vilâyeti Moma Karyesi Sâl-Nâmesi nde de, yanda Yenice Karyesi görüldüğü üzre köylerin isimleri Bademli karyesi yanlış ele alınmıştır ki, Ofrahı: Görenler karyesi Orvasi, Ulvi Dümbek: Ulvi Dinek, Güre çiftliği Sandı: Selendi, Donarşa: Tunâ- Ördekçi karyesi /2 Şâh, Tilkiler: Çöküler, Sürdüm: Yekûn Kura Sürtme ve Nudra da Terde değil 34 Todre (Lodre) olacaktı.

5 5 Yıl: 7 Haziran 2015 Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a)) Şarkikaraağaç ın bilinmeyen yanı-2 Bekir YALÇINKAYA II.BÖLÜM Kazâya dair kayıdların ilk bölümünde Meclis-i İdare Re is Kâim-makâm (kaymakam) Süleymân Rüşdi nin maiyetinde A zâ-i Tabi iyye (Tabii azâlar) olarak A zâ Süleymân Ağa, Hâcı Hamdi Ağa, Hâcı Halil Ağa ile Mal ve Tahrirât Kâtibi olmak üzere 4 üye, Re is Nâ ib in maiyetinde ise Meclis-i Deâvi (Davâ Meclisi); Mümeyyizân (Temyiz) Hâcı Mustafa Ağa, Muhammed Derviş, Abdi Ağa, Kâtib Şerif ve Sandık Emîni Panayot den teşekkül eden bir kadro bulunmaktadır. (1) Elimizde mevcut olan ve titizlikle incelediğimiz sâl-nâmeler (Yıllıklar), bazıları birbirinin aynısı olsa da 1868 den 1904 tarihine kadar yazılımları devam etmiştir. Dolayısıyla Kara Ağac kazâmızla ilgili hem birimlerimizi, hem de ilçeye ait sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri okumak ve anlamak açısından bu kayıdlar oldukça ehemmiyetlidir. Şimdi mevzuuyu kayıdlar itibariyle kısaca toparlayacak olursak KARA AĞAC; tarihinden Kara Ağac bazen nâhiy, bazen de Kazâ statüsüne alınmıştır. Yani kayıdlarda gördüğümüz kadarıyla; 1475, 1501 ve 1522 tarihlerinde Nâhiye, 1556 larda Kadı ya yazılan fermana göre Kazâ, 1567 lerde ise kâh Nâhiye, kâh Kazâ diye bahsedilen ve nihayet 1864 deki kararla, 1868 den itibaren de fiili idare bakımından süreklilik dönemine giren tekrar Kazâ olarak İdarî Birim yapısına kavuşmuştur. 2-Ayrıca, Câmi-i Kebir Sülâlesi içinde 1842 tarihindeki vergi mükellefleri arasında ilk sırada Müdür-i Kazâ Hâcı Şaban Ağa namıyla bir kazâ müdürü görünse de o tarihte Kara Ağac kazâ değil, bilâkis Yalvac a bağlı bir nâhiyedir. Sanırım bu kazâ müdürlüğü sıfatı Yalvac ın gözönüne alınıp ona bağlı olarak temsilî verilmiş bir unvan olmalıdır. Yoksa, 1831 deki Genel Nüfus Sayımı Defteri nde bir taraftan nâhiyeden bahsedilirken öbür taraftan da Hâcı Şaban Ağa nın Kazâ müdürlüğünden dem vurulmasını anlamak mümkün olmaz. Bunlar da gösteriyor ki arşivlerdeki defterlerin bazı yerlerinde de bir takım çelişkili kayıd hataları bulunm aktadır... BAŞSAĞLIĞI Hemşehrimiz Kulalardan Merhume Hatice KULAOĞLU nu Kaybetmiş olan kederli ailesine sabır,merhuma Cenab-ı Hak tanrahmet dileriz Şarkikaraağaç lıma 3-Kara Ağac da Kaymakam olarak hizmet verenler, ne yazık ki bir takım sıkıntılar, özellikle de arşivlerin çıkan yangında yanması sebebiyle tam olarak bugünkü Kara Ağac makamlarınca bilinmemektedir. Kendilerinden bilgi edinmeye çalışan lokal yazarlarımız da eserlerini, hep bu eksikliğe dayanarak h a z ı r l a m ı ş l a r d ı r. Halbuki kazâ yapılan Kara Ağac ın bilgileri BOA (Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri), TK-KKA (Tapu Kadostro Kuyud-ı Kadime Arşivi) ve Konya Vilâyet Sâl-Nâmeleri (2) gibi kaynaklarda esaslıca mevcuttur. Hemen burada belirtmek gerekir ki Kara Ağac ımızın güzel köylerinden olup BOA da görev yapan Gedikli li Hilmi Akkın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nde Özel Kalem Müdürü olan dostumuz Arif İlhan dan zaman zaman faydalandık ki her arşivin görevlileri de bu konuda ellerinden gelen yardımları yaptılar ve yapmaktadırlar. Yeter ki bizim çabalarımız bu yönde olsun. Tarihi Boyunca Şarkî Kara Ağac'da Hizmet Veren Belediye Başkanları Hem Sâl-nâmelerdeki, hem de Başbakanlık Osmanlı A r ş i v l e r i n d e k i sağlam kayıdlardan faydalanarak sayfamızda da görüldüğü üzre 1868 den 1905 e Şarkî Kara Ağac ın Belediye Re isleri başlığı altında ve bir tablo ile bugüne kadar ele alınmamış bir listeyi değerli okuyucularımızın takdirine sunuyorum. Kara Ağac da ilk fiili Kaymakamlık Kâim-makâm Süleymân Rüşdi A z â l a r : Yusuf Ağa, Hâcı Ahmed, Hâcı Halil Kâim-makâm Mustafa Hamdi 1869 Azâlar: Yusuf Ağa, Hâcı Ahmed, Hâcı Halil BAŞSAĞLIĞI Hemşehrimiz Yorgulardan Merhum Yılmaz BULAYCI nın eşi Merhume Sevim BULAYCI yı Kaybetmiş olan kederli ailesine sabır,merhuma Cenab-ı Hak tanrahmet dileriz Şarkikaraağaç lıma K â i m - m a k â m M u s t a f a H a m d i 1870 A z â l a r : Y u s u f A ğ a, A h m e d Ağa, Ali Kâim-makâm Mehmed Na im 1871 Azâlar: Yusuf Ağa, Ahmed Ağa, Ali Kâim-makâm Mustafa 1972 Azâlar: Ahmedzâde Hâcı Hâfız, Hâcı Ramazan Ağa, Rüşdi İlk Re is ve Müntahabe (Seçilmişler) Dönemi Re is: Hâcı Ömer Ağa Azâlar: A h m e d A ğ a, Mustafa Ağa R e i s : Mustafa E f e n d i Azâlar:, İ s m â î l, A h m e d R e i s : Ramazan Ağa 1881 Azâlar: Hâcı Mehmed, Hâcı Abdurrahman, Osmân Re is: Hâcı Hâfız Mehmed Azâlar: Hâcı Abdurrahman, Hâfız Mehmed, Hâcı Osmân Re is: Hâcı Hâfız Mehmed 1888 Azâlar: Hâcı Veli Ağa, Hâcı Ahmed, Hâcı İbrahim, Hâcı Salih Ağa, Hâcı Ömer Ağa Re is: Hâcı Hüseyin 1893 Azâlar: İrfan, Hâcı Veli Ağa, Hâcı Abdurrahman Ef., Abdulaziz Ef., Hâcı Mehmed Ef., Hâcı Ecir Re is: Hâcı Veli Ağa 1896 Azâlar: İrfan, Hâcı Mustafa Ağa, Hâcı Abdurrahman Ef., Hâcı Ömer Ef., Hâfız Ahmed BAŞSAĞLIĞI Hemşehrimiz Hanife AKSEL İ Merhume Hanife Kaybetmiş olan kederli ailesine sabır,merhuma Cenab-ı Hak tanrahmet dileriz Şarkikaraağaç lıma SÖZ ün ÖZ ü Ramazan ÖZOĞUL Eğitimci-Yazar İLÇEMİZ Şehrimiz tarihi anıları ile baş başa yaşamakta. Anlatılan her şeye eskiden şöyleydi böyleydi diye başlanılmakta. Hiç kimse yarın için şöyle olsun hesabını yapamamaktadır. Olumsuz bir anlayış almış başını gidiyor. Bütün bunları düzeltmek için ne gerekli şehrimize. Şehrimizi yeni bir hal içine sokmak yerine,eski haline de olsa nasıl kavuşturabiliriz? Herkesin dilinde olan medreselerin yerini bulup,onları canlandırmak mı,yoksa yedi Allah dostunun mezarlarını bulup oraları türbe yapmak mı,yada yerleri talan edilen yedi mezarlığı yeniden düzeltmek mi? Nedir bizleri her zaman olumlu işler yapmaya yöneltecek iyi şeyler. Kim yol gösterecek,kim işlerin yoluna girmesini sağlayacak,yada bu insanlar kimin sözünü dinleyip olumlu işler yapmaya başlayacak. On bin insanın yaşadığı bir şehirde neden insanların gözünde ışık yok da herkes ışık arama peşinde.bu insanlar bu soruların cevabını nerede bulacaklar. Hangi tabelada görecekler.gökten mi yağacak,yerden mi bitecek, nasıl olacak.? Kendi başına şehri yeniden imar edecek insanlarımız varken bu insanlarımız neden sorumluluk almamak için hep gemiyi terk etmek peşinde. nedir bu insanlarımızın tükenmeyen kaygıları. Neden önüne geçilemiyor bunların.? Hep birlikte bu sıkıntıları masaya yatıracak bir anlayış neden ortaya çıkmamakta. Varlığını şehrimizde oluşturup çokluğunu bu insanlar neden başka bölgelerde kullanmakta. Arkana bakmadan şehri terk etmek en kolay çözüm yolu. İlçemizin çevresi mermer ve maden yataklarıyla çevrili. Dışarıdan insanlar gelip ocak açıp şehrimizin zenginlik kaynaklarını dışarı aktarırken neden bizler kafamızı kaldırıp sağımıza solumuza bakamamaktayız. Neden insanı yaşat ki sen yaşayasın ilkesi ile hareket edememekteyiz?. Hiç tanımadığımız insanlar ilçemizden mermer çıkarıp yurt dışına satabiliyor da bizler neden bu zenginlik kaynakları ile ilgilenemiyoruz. Nedir beklediğimiz, veya kimdir beklediğimiz? Bu çalışmayı hepimiz yapabiliriz, hepimiz faydalı olabiliriz,hepimiz her şeyi yapabiliriz lakin önce hepimiz olmayı başarmalıyız. İnsanlarımıza zarar veren her şeyi men eden bir kural şehri olmalıyız. Başkalarının yerlerine bakıp gıpta edeceğimize başkaları gibi sabahlara kadar çalışmayı,hak yememeyi, insanlarımıza destek olmayı, borçlarımızı zamanında ödemeyi,sermayemizi üretici işlerde kullanmayı,faiz yememeyi, başkalarının zor gününü kendimize kar olarak dönüştürmemeyi, üretken ve aktaran bir toplum olmayı bir an önce başarmalıyız. Bunu başardığımız vakit örnek şehir olduğumuzun ıspatıdır. Hiç kimseden beklenti içinde olmadan kendi kendimize yetebilecek bir varlık içinde olduğumuz halde,olması gerekenleri hep başkalarından beklersek,hiç kimse bizlere bu beklediğimiz varlığı hediye etmez. Şehrin sahibi şehirde yaşayanlardır. Şehrimize sahip çıkıp şehrimize yakışan güzellikleri bir an önce ekelim ki mart ayında topraktan çıkan çiçekler gibi her yeri kaplasın. Her yerimiz gözümüzde görmek istediğimiz gibi olsun Ama içinde yaşayan insanları ile olsun

6 6 Hemşehri kaleminden Y ıl : 7 H azir a n Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağ şlamak, ancak Allah n işidir. (Mevlana) Değerli okuyucularımız,hemşehrilerimizin kaleme aldığı,bazı fikir,düşünce ve yorumlarını burada yayınlayacak,sizlere ulaştıracağız. Sizlerinde her türlü konu ile ülkemiz,ilçemiz hakkında kaleme alacağınız tüm yazılarınızı burada yayınlıyacağız. Adresimiz 1 BİZİM BİR KARAAĞACIMIZ VARDI... Em.Albay: İsmail ÖZGÜMÜŞ Bu bölüm1950 ve daha önceki doğumlu olan ve vaktinin büyük kısmını Karaağaç'ta geçiren, Karaağaç tan kopmamış Karaağaç'lıların daha çok hoşuna gidecektir. Bizim bir Karaağaç'ımız vardı, etrafı yüksek dağlarla dairevi olarak çevrilmiş -, köyler çevrede, şehir merkezde çapı yaklaşık yirmi kilometre olan dairevî bir ovada yer alan adı gibi bahtı da kara olan bir Karaağaç tır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden itibaren eser ve hatıralar ile o zamanın kültürü hala sıcaklığını muhafaza etmektedir. Son sene evveline kadar memleketimizde işsizlik diye bir sorun yok gibi idi. Çünkü okuyan çocuklar okuyup meslek sahibi olurlar, geri kalanlar çoğunlukla babalarının mesleğini yaparlar, babalarının mesleği yoksa çocuklar ailenin beğendiği veya çocuğun da görüşü alınarak tercih ettiği mesleğe, o mesleği yapan tanıdık ustaya çırak verilirdi. İlkokul tatillerinde çocukların ekserisi terzi çırağı, az bir kısmı berber çırağı verilirdi. Terzi çırakları yakalarına taktığı iğnelere sardıkları bir saplam ipliği rozet gibi taşırlardı da terzi çırağı oldukları belli olurdu. Terzi dükkânlarında çıraklar o kadar çok olurdu ki dükkâna sığmaz, ustalar bazı çırakları nöbetleşe gezmeye gönderirlerdi. Camii Kebir in karşısında Çoruklu nun Hacı ustanın (M.Ali Çorak) terzi dükkânı vardı.1 Ben bu hacı ustaya ilkokul tatillerinde çırak giderdim. Okul cumartesi günü büyük tatile girer, ben o haftayı takip eden pazartesi günü çıraklığa başlardım. Dükkânda ustadan başka iki kardeşi Şeref ve Halil İbrahim ağabeylerin yanı sıra hafız Hacı Mehmet ağabey ile kapçı müftü amcanın oğlu Hasan Hüseyin ağabey de kalfa olarak çalışırlardı. O kalfalardan bir derece daha aşağıda kalfaya yakın seviyede ustamızın kayın biraderi M.Ali ağabey de okul tatillerinde çalışıyordu. Bu as elemanlardan sonra bir de benim gibi yazlık çırak takımı vardı ki sayısı yedi kişiyi buluyordu. Bunlar: (soyadlarını söylemeyeceğim); Ben, Ahmet, Mehmet, Turan, Halil, Tahsin ve bir de Kemali amcanın torunu gelirdi. Dükkânda çıraklardan müşteriye oturacak yer kalmazdı. Bir iki müşteri geldiğinde en kıdemsiz çırak kalkar, ya testinin suyunu yeniden doldurmaya veya dükkânın önünü sulayıp süpürmeye giderdi. Bu işi ağırdan alan olursa Kalfa H.İbrahim ağabey en kıdemsiz çıraklardan ikisine sertçe seslenerek aynı işi yapmalarını söylerdi. Ustamızın işi olduğu zaman bu çıraklardan yeteri kadarı tarlaya haşhaş bozmaya; evde haşhaşları kırmaya; biçilmiş arpaları yığın yapmaya; hatta ustamızın evinde olan 8-10 kuzuyu gütmeye dahi gittiğimiz olurdu. Ustamız mütevazı bir fiyat uygulardı. Takım elbiseyi bu lü yıllarda on liraya dikerdi. Bizim ustadan daha pahalıya diken terziler olduğu gibi, ondan daha da ucuza dikenler de vardı. Yeni elbise dikiminin yanı sıra tamir de yapılırdı. En çok yapılan tamir eskimiş pantolonların dizlerine ve arkasına süvarilik denilen yamanın yapılmasıydı. Hiç unutmam, bir Pazar günü devamlı müşterilerimizden yörük M. Ali amca eskimiş pantolonuna süvarilik vurdurmak için dükkâna geldi. M.Ali amca yaşlarında, kısa boylu, dolgun vücutlu, atik, konuşkan sevimli bir adamdı. Ustamız, M.Ali amcaya, gidip bir metre dimi ve bir küçük makara alıp gelmesini söyledi. M.Ali amca hemencecik alıp geldi. Usta ona pantolonunu çıkarmasını söyledi. Yörük M. Ali amca eşine yıkatıp geldiği daha önce bir defa süvarlik vurulmuş dizleri ve arkası delinmiş kahverengi fitilli kadifeden pantolonunu çıkardı, uzun ak donuyla dükkânın köşesine oturdu. Ustamız arkadaşım Turan la bana pantolonun apış arasını söküp dikiş aralarını ütülememizi söyledi. Biz bu işi yapıp ütü ile dikiş aralarını açarken ütü sıcaklığının da tesiri ile keçi kokusu az da olsa hissediliyordu. Biz işimizi bitirdikten sonra makinaya hazır duruma gelmiş pantolonu Halil İbrahim ağabey eline alıp daha önce ustamızın keserek hazırladığı dimi ile pantolona gerekli yama işlemini yaptı bitirdi. Yörük M. Ali amca ak donuy la oturduğu köşeden kalkarak süvarliği yapılıp tamamlanan pantolonunu alıp giydi, kemerini eli ile düzeltti, şöyle iki üç defa çömelip kalkarak dikişin sağlam olup olmadığını kontrol etti. Yüzündeki ifadeden yapılan işi beğendiği belli oluyordu. 15 SIZLERDEN GELENLER/ANILAR Hertürlü resimleriniz için adresimiz Gecen ay dan devam Bizim kuşağın bugünlere kadar gelişinde önemli etmenlerden birisi de aile saygısıdır. Ben her sabah işe geldiğimde, oğullarım gelir benim elimi öper. Murat ile Hakan karşılaştıklarında devamlı Hakan, ağabeyi Murat ın elini öper. Yani bu el öpmek saygının ve bağlılığın bir işareti olarak algılanabilir. Örneğin Hakan ın ağabeyine bir şey söylemsi gerektiğinde kimi zaman çekingen kaldığını görüyorum. Oğlum bunu ağabeyinle konuş, dediğimde Baba, ben bunu ağabeyime söyleyemem diyor. Bu, korkudan değil, saygıdan. Ben de ağabeyiyle açıkça konuşması gerek tiğini söylüyorum ona. Aralarında para olayı olduğunda ben devreye girmiyorum, çünkü onları etkilemek istemiyorum. Onlar, her şeyi kendi aralarında güzel güzel hallediyorlar. Benim ve oğullarımın arasındaki iliş ki, saygı ve sevgi çerçevesinde kuru lu. İşimizle ilgili konularda çekin meden birbirimizle tartışır, istişare ederiz. Alınacak kararlarda hep bana sorarlar ve birbirlerinin görüşünü alırlar. Aralarında istişare yapmadan, önemli kararları almazlar. Çocukları mümkün olduğu kadar kredi ile çalıştırmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar kendi imkânlarımızla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yıllara meydan okumuş, deyim yerin deyse ticaretin tozunu yutmuş, zor şartlara uyum sağlamayı başarmış birisi olarak genç girişimcilere ne tür mesajlarınız olabilir? Ben sadece onların işlerini sevmeleri ni isterim. Herkesin yaptığı mesleğini sevmesini isterim. Ben mesleğimi çok severim. Mesela başka bir şey düşünemem. İnanır mısınız, ben gece yattığımda hep işimle ilgili şeyler düşünürüm. Yeni kuşağa önerim, yap tığı işi seviyorsa yapsın. Sevmiyorsa yapmasın. Amaç, para kazanmaktan ziyade, yaptığı işi sevmesi olmalı. Para kazanmak bir amaç olmamalı.

7 7 Yıl:7 Haziran 2015 Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir) Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. (Hz. Ali (r.a)) Dr.Sadettin HATIRALAR Dr.Sadettin BİLGİÇ Geçen sayıdan devam II Bölüm Sırası ile arz ettiğimiz bu ıslahatın icrası lüzumuna kani olarak inandığımız bu tedbir- ler alınmadıkça partimizin kuvvetli ve itimat verici bünyeye sahip olamayacağını ifade etmek isteriz. Bu neticenin istihsali için elbirliği ile gayret safretmeye azimli ve kararlıyız. Ancak bu takdirde memleket ve millet karşısında partimize ait müşterek menfaati beraberce taşımak ve buna layık olmak mümkün olacaktır. Saygılarımızın kabulünü istirham ederiz. Senatörler: M. Nuri Ademoğlu, Kazım Yurdakul, Adil Ünlü, Galip Avşaroğlu, Cemalettin Bulak, Enis Kansu, Şevket Bulatoğlu, I. Necip Danışoğlu, Cahit Akyar, Mehmet Ünaldı, İhsan Sabri Çağlayangil, Turan Kapanlı, I.Rifat Öztürkçine, Akıf İyidoğan, I.Haluk Nurbaki, İsmail Sarıgöz, Nazmi Kerimoğlu, Nihat Ata, CEVAT Kanpolat,Nihat Turgut, Şadi Binay, Cevdet Perin, Sadık Tekin Müftüoğlu, Muhittin Güven, Nihat Kürşat, Mehmet Yüceler, Necmettin Akan, Süreyya Sofuoğlu, Cevdet Oskay, Birinci Ahmet Kara, Zeki Yağmurdereli, Fevzi Fırat, Ahmet Topaloğlu, Orhan Apaydın, Mehti Mıhcıoğlu, Ömer Eken, Nihat Su, Sabit Osman, İsmet Sezgin, Kaya Bulut, Birinci Ekrem Paksoy, Ahmet Türken, İlhami Erten, Ömer Faruk Sanaç, Çavit Oral, Süleyman Ünlü, Nurettin Bulak, Kadri Özek, Latif Aküzüm, Cemal Babaç, Orhan Tuğrul, H.Cahit Yılmaz, Nuri Bayar, Kamran Evliyaoğlu, Nazmi Ökten, Ramiz Karakaş,Ali Fuat Alişan, Ertuğrul Sakarya, Kudret Mavitan, Selahattin Güven, Hürrem Kubat. Muhtıra koalisyonunun bozulmasını rejim buhranı olarak vasıflandırarak başlıyor ve demokrasiyle bağdaşmayan iddaalar ve tek- liflerle sürüyor. Demokrasilerde koalisyonların bozulması hükümetler için birçok alternatif varken niye rejim buhrani ve fevkaladelik oluyor çünkü mesele anayasadaki hakları savunmak değil teslimiyette yerini korumaktı. Bilgiç,bilhassa 27 Mayıs sonrasının burhanlı günlerinde Türk politika hayatında büyük rol oynamış bir insandır,zaten 27 Mayıs burhanını, ondan az olmayan diğer burhanlar 12 Mart ve 12 Eylül hareketleri de takip etmiştir.bütün bu çalkantılarda Dr Sadettin Bilgiç hadiselerin tam ortasında ve bir çok kere de sorumlu bakan olarak üzerinde bulunmuştur. Bu bakımdan bu hatıralar sadece Türk siyasi hayatının bir kanadının değil bütününün panoramasıdır.ayrıca yetişmesi ve memleket hakkında verdiği bilgiler de bu günkü nesillere dün ü ve dünün şartlarını en ibretli bir tarzda vermektedir. AP si içinde bu düşüncede olanların bulun- duğu bilindiği için, İsmet İnönü hükümeti kurma çalışmalarına geçmiyor bekliyordu. Aradan 3 hafta geçipte AP snde bölünme olmayınca CHP si YTP si ve Osman Bölükbaş ın genel başkanlığına CKMP si ikinci koalisyon hükümetini kurdular. Demokratik parlamenter sistemin gereği bu idi. Nitekim de aynı meclis bu hükümetten sonra bünyesinden iki hükümet daha çıkardı. Kıyamet kopmadı, buhranda olmadı. Bu bekleme döneminde birinci koalisyon hükümetindeki altı bakanımızda, Turan Kapanlı ve Nuri Bayar AP sinden istifa ettiler. Olaylar bu şekilde gelişirken Budayı güçlenirsiniz terkinlerine rağmen bula- madık. Aksine YTP ^den Sadık Perİnçek, Nizamettin Erkmen, Refet Sezgin ve Ankara teşkilatının itirazlarına rağmen Orhan Erenli kendi imzamla partiye aldım. Bu arkadaşlar partiye geldikleri andan itibaren de partide hep buna karşı oldular Demokrat Partilere Kısmi Af 22 Şubatçılarla ilgili 50 sayılı kanun çıktık- tan sonra 12 EKİM 1962 de 72 sayılı kanunla kısmi af çıkarılarak Dp lilerin 29 Ekim 1962 de evlerine dönmeleri sağlandı. Ben şahsen 5 yıla mahkum Dp liler 8 ay sonra Meşruten tahliye edilecekleri için affa bu şekilde taraftar değildi. Böyle bir affın Yassı Ada kararlarına ve mahkemesine Meşrulaştıracağı endişesini taşıyordu. Maalesef öylede oldu. 5yıla mahkum olanlar ailelerinin baskısı altındaydık. Bu kanunla affı bölmüş olduk. 8ağustos1966 tarihinde çıkartılan 730 sayılı af kanunu ile, Dp lilerin fer-i ve mütemmim cezalarına da kaldırarak herkezin mesleğini icra etmesini ve memuriyete dönmesini sağladık. Müebbet hapis mahkumlarını da affettik ve tahliye ettirdik. Fakat siyasi haklare Anayasa değişikliğini gerektirdiği için maalesef iade edilmedi. MAZİNİN İZLERİNDEN Bekir YALÇINKAYA ŞARKİKARAAĞAÇ lı ŞEHİDLER DOSYASI 1138-Salih lerden Mehmet oğlu Er Salih-Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Türbetepe Muharebesinde Ölüm Tarihi: 10/07/ Hasan lardan Hasan oğlu Er Ramazan-Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Kaplan Kaya Muharebesinde Ölüm Tarihi: 29/08/ Koca lardan Mehmet oğlu Er Haydar-Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Elazığ Hastahanesi Ölüm Tarihi: Bilinmiyor 1142-Abdullah oğlu Er İbrahim-Çaltı İstiklâl Savaşı Garb Cephesi Ölüm Yeri: Dazlıktepede Ölüm Tarihi: 19/07/ Mustafa oğlu Er Ahmet- Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Tınaztepe Harbinde Ölüm Tarihi: 27/08/ Emin oğlu Er Süleyman- Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Ankara Merkez Hastahanesi Ölüm Tarihi: 21/07/ Kalkaroğulları ndan (Kalkıroğulları olacak) Mehmet oğlu Er Abdurrahman-Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Çatal- lı'da Ölüm Tarihi: 09/06/ Mustafa oğlu Er Osman- Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Müttalip'de Ölüm Tarihi: 21/07/ Ahçaz lardan Ömer oğu Er Osman-Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Mezar Tepe'de Ölüm Tarihi: 01/09/ Yaşa lardan Ahmet oğlu Er Mehmet-Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Karahisar Muharebesinde Ölüm Tarihi: 15/07/ Bıyık lardan Hacı Mehmet oğlu Er Mehmet Ali-Şarkikaraağaç İstiklâl Savaşı Garp Cephesi Ölüm Yeri: Bostanlı Harbi Ölüm Tarihi: 07/10/1337 ŞARKİKARAAĞAÇ A BAKIŞ Hazırlayan: Yrd.Doç.Selim H.ÖZKAN Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. BASKI Isparta 2005 Gecen sayıdan devam 3.Köyler Sarı kaya (Ayas): Köy ün halkı sarı aba Türklerinden dir. Hatta isminin Sarı Aba olduğu fakat yanlış anlaşılma sonucu sarı kabalı Şeklinde telaffuz edildiği söylenmektedir. Koy dağ ile göl arasında kurulmuştur. Manzarası oldukça güzeldir. Halk geçimini tarımcılık ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Köyde balık avcılığı yaparak geçinenlerde bulunmaktadır. Köydeki hay vancılık la geçinenler Anamas yaylasında yaylamaktadırlar. Köyün nüfusu 322 dır., Yakaemir Yaka emir; Köyün ilçeye uzaklığı 8 km dir. Köy düz bir ova üzerinde kurulmuştur. Köy halkı geçimini hayvancıllık ve tarımcılık yaparak sağlamaktadır. Köyde köy grub teknisyen- liği faaliyet göstermektedir. nüfusu 397dir. Yassıbey (Fele): Yassıbel köyü Şarkikaraağacın doğusundadır. doğuda göçeri, batıda Karayaka güneyde, Gıyakdede Kuzeyde Çaltı ve beyköy ile çevrilidir. Köyün ilk ismi Fele dir.fele isminin buraya yerleşen aşiret reisinden kaldığı rivayet edilmektedir. Sarıkaya

8 Yýl:7 Haziran 2015 Dernek Adýna Kurucusu Þükrü B.KAPLAN Sorumlu Yazýiþleri Müdürü Sabit K. ALPARSLAN Nostalji Haber Müdürü Grafik Tasarým Haber Ebru ARAPOÐLU Banu YURTÇU Televizyon yoktu. Gazete de her zaman olmazdı. Öyle güzel cahildik ki, keyfimiz bozulmazdı hiç! Dışarıda kar... Ama kuzine içten içe öyle yanıyor ki. Kuzinenin üzerinde demir maşa... Maşanın üzerinde de ekmek dilimleri. Aydınlık bir kış sabahı ve kızarmış ekmek kokusu... Sucuk lükstü. Yumurta lezzetli. Ekmek her zaman ekmek gibi... Bir kez olsun kümesten yumurta almamış, bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış ve fakat alışveriş merkezlerinin restoran katlarında boğucu bir gürültü ve havasızlık içinde hamburger keyfine fit olmuş çocuklar ve gençler için ben ne kadar yaşlıyım... Dışarıda kar... İçeride kanaat... İçeride huzur... Televizyon yoktu. Gazete de her zaman olmazdı. Adres: Bahçelievler Mahallesi Yeni Otogar No: 7 ISPARTA Baský: İhlas Gazetecilik A.Ş Havalimanı yolu No:38 ANTALYA Tel: Fax: ispartamgazetesi Mustafa SİLLELİ Genel Koordinatör Fahri KÖKSAL Ispartam gazetesi aylýk süreli yayýndýr. Basýn meslek ilkelerine uymaya ŞARKİKARAAĞAÇ TARİHİNDEN MUTLULUGUN RESMINI ÇIZIYORDUK. Ne güzel cahildik, Genel Yayýn Yönetmeni Ýbrahim YILDIZ BİR YAPRAK Öyle güzel cahildik ki, keyfimiz bozulmazdı hiç! Portakal kabuklarını sobanın üzerinedizer, kokusuna râm olurduk.kestane közlemek büsbütün bir gecenin akıllara seza mutluluğuydu. Sonra illa ki, büyüklerin anlattığı hikâyeler,hatıralar... Birçoğu arızalı ve tedaviye muhtaç beyinlerden çıkma dizilerin ve filmlerin açtığı hasarlar yerine, geniş ve besleyici bir masal dünyası... Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret kalacağımız kimin aklına gelirdi? Ekmeklerimiz el değerek üretilirdi, sağlıklıydı, lezzetliydi ve mis gibi kokardı. Çay da kokardı... Domates de... Bütün bu nefasete, küçücük bir bakkal dükkânının zenginliği yetiyordu. Dışarıda kar... İçeride huzur... Zam endişesi, doğal gazın kesilme korkusu, yolda kalma telaşı, rejim tehlikesi... Kimin umurunda... Ne güzel cahildik. Mutluluğun resmini çiziyorduk. Abdurrahman ÇAĞIRICI söz vermiþtir. Köþe yazýlarýndan yazarlarý sorumludurlar. Hazırlayan ve Derleyen Abdurrahman ÇAĞIRICI KİTAPLIĞIMDA BULUNAN KADI'ÜL BEYDAVİ'NİN KURAN TEFSİRİ [H-1272] 1856 YILINA AİT OSMANLICA EL YAZMASI KİTAP Bir Anekdot: Tiyatro sanatçısı İsmet Ay'ın annesi, hep eski günleri, uzakta kalmış anılarını anlatırmış. İsmet Ay bir gün çıkışmış annesine, -Neden hep eskileri anlatıyorsun? Söyleyeceğin yeni bir şeyler yokmu? Annesi şöyle bir bakmış oğluna...sonra öfkeyle cevap vermiş, -Benin akılsız oğlum, Hatıralar yaşlıların bastonudur. [Kaynak: Mehmet Barlas'ın Rüzgar gibi geçti Kitabından] Bunları biliyormusunuz? PINARGÖZÜ MAĞARASI:15 Km uzunluğu ile Türkiye nin en uzun mağarasıdır. Bulunduğu alan olarak mağaralar yönünden oldukça zengin olup, keşfedilmemiş birçok mağaranın bulunma olasılığı yörenin jeolojik açıdan zengin olduğunu göstermektedir. Mağaranın başlangıcı ve bitişi arasında 720 m. lik kot farkı bulunmaktadır. Mağaranın keşfi tam olarak bitirilememiştir. Diğer yandan Dedegöl dağında 1996 yılında keşfedilen Kuyukuyu mağarası 832 m. lik derinliği (1231 m. uzunlukta) derinliği ile dünyada en derin mağaralar içinde 125. ülkemizde ise 3. sırada bulunmaktadır. Biliyormusunuz? Bunu GÜZEL SÖZ Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi olmayan bir olaydır. (İngiliz, Daily Telgraph Gazetesi) Dünyadan Atasözleri ÇİN ATASÖZLERİ A Y n F o togr af AY n Karü katürü Dünyadan.. ilginç olaylar. Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. Çalışılmış düzensizlik, disiplinin; çalışılmış korku, cesaretin; çalışılmış zayıflık, güçlülüğün hazırlayıcısıdır. Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, öteki ise doğmamıştır. > Hiçbir yerde, otoyolda giderken radyoda duydugu göbek havasi esliginde göbek atmak için arabayi 'sag seride çeken' ve az sonra da arkadan gelen arabanin çarpmasi sonucu ölen bilinmez. Türkiye'de bilinir. Adapazari'da Gemi mühendisi kazani kontrol etmek için kazana girdiginde biri gelip >kazanin kapagini kapatmaz ve sonra da gemi yola çikmaz. Türkiye'de Kocaeli, Dilovasi 'nda. > Dünyanın hiçbir yerinde, 'Buralarda bir pideci varmis, ne tarafta acaba?' sorusuna 'Kiymali mi, peynirli mi?' diye cevap verilmez... Türkiye'de Konyada **" Ay ın sözü Gerçeği bildiğin ve ona ulaşmak istediğin halde ulaşamaman kadar kötü hiçbirşey yoktur

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ ANAOKULU SINIF ETKİNLİKLERİ MERKÜR Fen ve Doğa Etkinliği dersinde büyüteçlerle bire bir gözlem yaparak etkinliği tamamladılar.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi,

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi, BELEDİYEDE II.SELİM DÖNEMİ Merhabalar ;Bildiğiniz gibi genelde mali konularda yazılar yazarak sizleri bilgilendirmekteyim Ancak;Bu günkü konumu siyasi içerikli olarak yerel seçim sonuçlarına ayırdım, Öncelikle

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı

Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı 1877 yılında kurulan Bodrum Belediyesini ve Bodrum u yöneten Belediye Başkanlarının gözünden Bodrum un anlatıldığı Bodrum Belediye Başkanları kitabı yayınlandı.

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulselam Soyad: BAŞARIR TC Kimlik No: 18208847648 Uyruk: T.C. Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Batman Doğum Tarihi: 07/08/1994 Telefon: 05456265632 Eposta Adresi:

Detaylı

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA

NOSTALJİ ALBÜMÜ 1. ehit Serhat SANDIKKAYA NOSTALJİ ALBÜMÜ 1 Telin bir dut ağacıydı aslında! En şiddetli fırtınaların bile koparamadığı yapraklardık bizler. -Bir ömür- tadında yaşadığımız günler, Tohma misali akıp gitti Kasım kokan bir sabahta,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

ÇOCUK SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR.

ÇOCUK SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR. ÇOCUK SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR. YIL: 2016 I SAYI: 12 SY.1 R3 (01.01.2011) Hafta sonu tatilini evde geçiren Pır Pır ve Zır Zır bir süreliğine evde yalnız kalırlar. Pır Pır,

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY

CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY CHP DE GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE İKİ ADAY Salih Yanık adaylığını açıkladı. 13 Aralık Pazar günü yapılacak olan Bodrum CHP Gençlik Kolları Seçimi için ikinci olarak adaylığını açıklayan Salih Yanık oldukça

Detaylı

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR

Bu bölüm ile ilgili eksik ya da yanlış yazılan bölümler var ise lütfen site yöneticisi ile irtibata geçer misiniz? 1. ALAYLAR Beldelerde ve köylerde yüzyıllardan beri değişmeyen bir gelenek vardır. İnsanlar soy isimlerinden ziyade mensubu olduğu sülalenin ismi ile anılır ve bilinirler. Her ailenin bir ismi vardır. Aileler; sülale

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ EK-1 İLİ İLÇESİ 2014 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BİLGİ VE ADRESLERİ KURBAN SATIŞ YERİ İLİ İLÇE İSMİ ADRESİ MERKEZ ULUCAK Y KIZILCA ÖREN ARMUTLU BAĞYURDU TORBALI

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET İ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal, engelli,

Detaylı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 30 Kasım 2008 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Beypazarı Köyleri fotoğraf

Detaylı

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. TOPLANTI TARİHİ :01.12.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESİ 16.00'da KATILANLAR : 36 KATILMAYANLAR : 2 MAZERETLİ : Belediye Meclisinin 01 ARALIK PAZARTESİ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 92.YIL KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖREVLER

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 92.YIL KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖREVLER 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 92.YIL KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖREVLER HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar

Detaylı

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011)

ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) ÇANKIRI-ILGAZ (19-20 Şubat 2011) 19 Şubat cumartesi sabah saat 07.30 da FSK Başkanı Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Çankırı ve Ilgaz a gitmek için yola çıkıyoruz. Hava biraz kapalı, hafiften yağmur çiseliyor.

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ Karar No :66 Ardeşen Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22.maddeleri gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.06.2016 Pazartesi günü saat 13,30 da Belediye

Detaylı

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2011 YILI FAALİYETLERİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ Birliğin Kuruluşu Şarkikaraağaç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 16.02.1991 tarih ve 20788

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM. Atık Kağıt Naylon Toplama

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM. Atık Kağıt Naylon Toplama KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ 94 12.01.2015 Bank Asya Teminat Mektubu 93 12.01.2015 Mustafa Özdemir Atama Talebi 92 12.01.2015 Halit Yılmaz Atama Talebi 91 12.01.2015 BİM Atık

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Başkan Gürün den Yaşlılar Haftası nda Anlamlı Ziyaret

Başkan Gürün den Yaşlılar Haftası nda Anlamlı Ziyaret Başkan Gürün den Yaşlılar Haftası nda Anlamlı Ziyaret Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yaşlılar Haftası nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile birlikte ilçelerde vatandaşları

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

DENİZLİ (20) ESKİMÜFTÜ BEREKETLİ DENİZLİ BELEDİYESİ HACIKAPLANLAR ESKİMÜFTÜ UÇANCIBAŞI ESKİMÜFTÜ HACIKAPLANLAR HATİPOĞLU KAYALIK HALLAÇLAR GÜRCAN

DENİZLİ (20) ESKİMÜFTÜ BEREKETLİ DENİZLİ BELEDİYESİ HACIKAPLANLAR ESKİMÜFTÜ UÇANCIBAŞI ESKİMÜFTÜ HACIKAPLANLAR HATİPOĞLU KAYALIK HALLAÇLAR GÜRCAN DENİZLİ (20) 641 Arsa Mahallesİ...m2 Değeri DENİZLİ BELEDİYESİ HACIKAPLANLAR 15 Mayıs Mahallesİ 1062. Sokak... 250,00 1064. Sokak... 200,00 1064/1. Sokak... 200,00 1065. Sokak... 200,00 1070. Sokak...

Detaylı