ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARI"

Transkript

1 ÇENE EKLEMİ HASTALIKLARI Temporo Mandibuler Eklem (TME) hastalıkları oldukça sık görülür ve baş ağrısı, kulak ağrısı, yüz ağrısı gibi semptomlara neden olur. TME hastalıkları kapsamına hem gerçek TME patolojileri ve hemde çiğneme kaslarının ağrılı hastalıkları girer. TME ramus mandibularisin üst kenarındaki procesus condylaris ile temporal kemıgın squamöz parçasının dış yan yüzünde bulunan fossa mandibularis arasındaki bir eklemdir. Ramus mandibularisin ön kenarındaki çıkıntı M.temporalisin tutunduğu processus coronoideus'tur. Arka kisımda ıse processus condylaris vardır. Temporal kemik ve ramus mandibularisdeki eklem yüzeyleri arasında fibroelastik kıkırdak dokusundan yapılmış eklem diski bulunur. Bu eklem diski eklem yüzlerininbirbirine uyumunu,eklem hareketlerinin kolaylaşmasını ve travmaya karşı yastık görevini görür.her iki eklem yüzeyini saran kapsül processus condylarisin eminencia artikurarisi aşmasına izin verecek derecede esnektır. Lateralvemedial eklam bağlarıyla desteklenir. TME hareketini sağlayan 4 çift çiğneme kası mevcuttur. 1 -M. Temporalis; Mandibulanın yukarı doğru hareketini sağiar. Fossa temporaliste bulunan bu kas arkus zigomatikusun medialinden geçerek coronoid procese tutunur. 2 M. Masseter; Mandibulayı yukarı kaldırır Zigomatik ark ile ramus veangulus mandibula arasında uzanır. 3 -M. pterigoideus medialis; mandibula arka kismını yukarı kaıdırırken mandibulayı öne ve yana hareket ettirir. Sfenoid kemiğin pterigoid proçesinden başlayarak ramus mandibulanın iç yüzüne tutunur 4 -M. pterigoideus Iateralis; Sfenoid kemiğin processus pterigoideusundan başlar TME kapsülüne tutunur. Kasıldığında kapsülle beraber kondiler proçesi çekerek ağzın açılmasını sağlar. Tüm çiğneme kaslarının motor inervasyonu trigeminal sinirin mandibular dalından olur. Sensöriyal innervasyon N. Mandibularisin aurikulotemporal dalı ile olur Fizik Muayene TME hastalığı düşünüldüğünde tam bir baş boyun muayenesi yapılmalıdır. Maksiller ve mandibuler insisiv dişler arasındaki mesafe inter insizyel mesafedir. Normal kişilerde bu mesafe en az 40 mm olmalıdır. İnternal deragementte mm üzerine nadiren çıkar. Myofasial disfunctiondan farklı olarak ağrı olmaz. Her iki hastalıkta da eklem hareketlerinde kısıtlılık vardır. TME hastalıkları değerlendirilirken.dişierin durumunu 3. molar dışın varlıgı, ınfeksiyonlar mutlaka değerlendirilmelidir. Palpasyonla temporal kas ve masseter kas mutlaka 228

2 değerlendirilmelidir. Medial pterigoid kas retromolar trigonun medialinde palpe edilebilir. TME kapsülünün Iateral kısmı tragusun hemen önünden, arka kısmı da dış kulak yolundan palpe edilebilir. TME hastalıklarında genelde hekim tarafından da duyulabilen yada palpe edilebilen sesler oluşabilir. Tıkırtı şeklinde yada aniden oluşan seslerin açılma yada kapanmasıyla olan ilişkisi önemlidir. Radyolojik Muayene Radyolojik yöntemler TME hastalıklarının değerlendirilmesinde çok önemli olmasına rağmen tanı koydurucu değillerdir.anamnez ve fizik muayene ile radyolojik bulgular birleştirilerk teşhise gidilir. Transfarengeal grafi eklem açıkken processus condylarisi çok iyi gösteren dejeneratif hastalıklar hakkında yeterli bilgi verebilen bir grafi türüdür. Transorbital grafide processus condylarisin dejeneratif hast. hakkında bilgi verebilir. Panoramik grafi, mandibulanın iki tarafını iki boyutlu olarak gösterebilir Bu grafi ile condyler proces, glanoid fossa ve diş patolojileri hakkında bilgi edinilir. İlerlemiş dejeneratif hastalıklar ve ankiloz panaromik grafi ile teşhis edilebilir Son yıllarda kullanılmaya başlanan BT eklem etrafındaki osteoid hastalık, ankiloz, ve disk hastalığı hakkında bilgi verir. MR ve atroskopi de kullanılabilir DİSK DEPLASMANI Processus condylaris ile disk arasındaki bağların kopması ve bunu takiben m.pterygoid Iateralisin çekmesi sonucu oluşur. Bu Iigamentin kopması travma yada 3. molar diş çekimi gibi hiperekstansiyona sebep olan durumlar sonucu gelişebiir TME diski en sık olarak Iateral pterygoid kasın çekmesi sonucu anteromediale deplase olur Deplasmanın şiddeti klinik bulguların şiddetini belirler. Disk deplasmanında en belirgin semptomlar klik tarzında ses, ağrı ve ağız açılmasında kısıtlılıktır. Öne doğru deplase olan diskin altında processus condylarisin ağzın açılması ve kapanması sırasındaki hareketi ile klik sesi oluşur Ağrının en önemli nedeni sensörial sinirler yönünden zengin olan retrodiskal yağ dokusunun gerilmesidir. Ayrıca mastikatör kastarın spazmı ve eklem sıvısı içinde salgılanan supstant P gibi bazı peptitler de ağrı oluşumunda rol alabilir. Processus condylaris deplase olan diskin altında hiç hareket edemez ya da kısıtlı hareket ederse ağız açılmasında yetersizlik ya da eklem kilitlenmesi olur. Teşhis genelde anamnez ve fizik muayene iledir. MR diskin durumunu gösterebilir. Şüpheli olunan durumlarda artrografi yapılabilir. Tedavi medikal ya da cerrahi olabilir. Ağrı, ağız açılmasında yetersizlik yoksa sadece klik sesi varsa bir şey yapılmayabilir Ağrı varsa nonsteroid antienflamatuarlar, myorelaksanlar faydalı olabilir. Eğer ağrı ve klik sesi medikal tedaviye rağmen devam ediyorsa cerrahi olarak disk yerine çekilebilir Buna diskoplasti denilir Bu cerrahide processus condylarisin boyu kısaltılır ve retrodiskal doku rezeke edilir Postoperatif dönemde fizik tedavi uygulanmalıdır Eğer eklem klitlenmesi mevcutsa tedavi mümkün olduğunca hızlı yapılmalıdır. Aksi halde disk deforme olur ve repozisyonu güçleşir. Nadiren diskektomi yapılabilir. Disk rezeke edilerek yerine aurikular karlilaj ya da dermal greft konur Diskin artroskopik olarak Iizisi de tedavi yöntemleri arasındadır 229

3 infeksiyöz TEMPOROMANDiBULAR EKLEM ARTRiTi Nadir olmakla birlikte gonore, sifiliz ve tüberküloz gibi hastalıklarda eklem tutulumu olabilir. Lokal enfeksiyon bulguları ve hareket kısıtlılığı olur. Ayrıca bu hastalıklara ait sistemik bulgular da vardır. Radyografik incelemelerde ilerleyen dönemlerde kemik destrüksiyonu saptanabilir. TRAVMATiK ARTRiT Fraktür olmadan TME artriti mandibula travmaları sonrasında gözlenebilir. Klinik olarak ağrı ve hareket kısıtlılığı vardır. İntraartiküler ödem yada hemorajiye ait eklem aralığının genişlemesi radyolojik olarak izlenebilir. Non steroidal antienflamatuarlar ısı uygulanımı yumuşak diyet ve eklem hareketlerinin kısıtlanması tedavi yöntemidir. ROMATOiD ARTRiT Romatoid artritli hastaların 2/3 ünde TME tutulumu da olur. Genelde bilateral tutulum olur. Ağrı, hassasiyet, şişlik ve hareket kısıtlılığı olur. Ankiloz gelişme olasılığı vardır. Tedavide başlangıçta non-steroid antiinflamatuarlar kullanılabilir ancak şiddetli vakalarda hidroksiklorokin, altın tuzları, penisilamin gerekebilir. Ankiloz gelişmişse cerrahi tedavi gerekir. DEJENERATiF EKLEM ARTRiTi Genellikle yaşlı hastalarda gözlenir. Ancak travma yada başka nedenlere bağlı sekonder dejeneratif artrit gençlerde de gözlenebilir. Genelde unilateraldir. Ağrı, klik sesi, krepitasyon, hareket kısıtlılığı mevcuttur. Radyolojik olarak eklem aralığının daralması, osteofit oluşumu, eklem yüzeylerinin erozyonu gibi bulgular saptanabilir Tedavide başlangıçıa nonsteroid antiinflamatuarlar, yumuşak diyet, eklem hareketlerinin kısıtlanması şeklindedir. Ancak 3-6 ay içerisinde düzelme olmuyorsa ve radyolojik olarak kemik erozyonu varsa cerrahi müdahale gerekir. intraartriküler kortikosteoid tedavisi rutin olarak önerilmemekle birlikte akut inflamasyon bulguları varsa uygulanabilir TME TRAVMASI Mandibula travmaları sonrası processus condylariste sık fraktür görülür. Bu durumda preaurikular ağrı, hassasiyet ve ağız açmasında kısıtlılık olur. Unilateral kırıkta mandibula hasta tarafa deviye olur. Fraktür teşhisi genelde fizik muayene ve radyolojik değerlendirmeyle konur Eğer fraktür intrakapsüler ise kısa süreli maksilomandibuler fiksasyon tedavi için yeterlidir. Ancak eğer kırık segmentin malpozisyonu mevcuttsa, fiksasyon için diş mevcut değilse yada bilateral fraktür mevcutsa açık redüksiyon gerekir. Çocuklarda ise processus condylarisin ileri derecede replasmanı mandibula ve yüz gelişimini bozacağı için açık redüksiyon yapılır. Bunun dışında kapalı redüksiyon ve fiksasyon genelde yeterlidir 230

4 TME ANKiLOZU Gerçek ve yalancı olmak üzere 2 ye ayrılır. Gerçek ankiloz, processus kondilarisin mandibuler fossaya füzyonunu ifade ederken yalancı ankilozda eklem hareketierini engelleyen eklem dışı bir patoloji vardır. TME ankilozunun en sık sebebi travma ve romatoid artirittir. Ancak konjenital anomaliler, enfeksiyon yada tümörler de sebep olabilir. Yalancı ankiloz ise processus coronoideusun büyük oluşu, arkus zigomatikusun deplase fraktürleri veya cerrahi ve radyoterapi sonrası skar dokusu nedeniyle olabilir. TME ankilozu vakalarının %50 den fazlası 1 0 yaşın altındadır ve juvenil romatoid artrit veya TME yi etkileyen otitis media sonucu olur. Unilateral ankilozda çene tutulan tarafa deviye olur. Kompansatuar maksiller gelişim maloklüzyona neden olur. Bilateral anklozda ise mandibuler mikronati gelişir. Bu deformitelerin derecesi ankilozon başladığı yaşla ilişkilidir. Teşhis fizik muayene ve radyografiyle konur. Fizik muayenede inter insizer mesafenin 5 mm yada az olduğu görülür. Radyolojik olarak gerçek ankilozda eklemde kemik oluşumu saptanır. Ekstraartiküler kemik oluşumu da mevcut olabilir. Yalancı ankilozda ise eklemde artrit bulguları, coronoid proçesl zigoma füzyonu yada coronoid proçes büyüklüğü saptanabilir. Tedavide ramus mandibulanın mümkün olduğunca üst kısmında yeni bir eklem oluşturulması, füzyon bölgesine silastik yada başka materyaller yerleştirilmesi gibi tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler sonrası uzun süreli fizik tedavi uygulama gerekir. Yalancı ankilozda ise eklem hareketini engelleyen yapılar cerrahi olarak çıkarılır. TME TÜMÖRLERi TME nin primer tümörleri nadirdir. En sık görülen tümörler kondroma, osteokondroma ve osteomadır. Daha seyrek olarak görülen malign tümörler ise fibrosarkoma, kondrosarkoma ve multipl myelomadır. TME ayrıca parotit bezi, bukkal mukoza tümörlerinin yayılımı sonucu da tutulabilir. Semptomlar non spesifiktir ve ağrı, hareket kısıtlılığı, eklem bölgesinde şişlik saptanır. Teşhis fizik muayene ve radyoloji ışığında biyopsiyle konur. Tedavi genelde cerrahidir. Radyoterapi nadiren kullanılır MYOFASiAL AĞRI VE FONKSİYON BOZUKLUĞU SENDROMU (MAFS) Çiğneme kaslarındaki spazm nedeniyle ortaya çıkan bu sendrom TME hastalıklarının semptomlarını taklit eder. Psikolojik faktörlerin de rol oynadığı bu hastalıkta spazm, diş sıkılması veya diş gıcırdatması gibi alışkanlıkların sonucunda gelişir. Yiyeceklerin sürekli aynı tarafta çiğnenmesi de kas spazmına yol açabilir. MAF sendromu başlangıçta fonksiyonel bir hastalık olmasına rağmen zamanla TME ve çiğneme kaslarında organik bozukluklara yol açabilir Genelde unilateral olarak görülür. Yanağa yayılan ağrı, kas hassasiyeti, ağız açılmasında kısıtlılık gibi bulgular oluşturur TME de klik sesleri de oluşabilir. Temporal kas spazmı baş ağrısına, masseter kas spazmı çene ağrısına, medial pterigoid kas spazmı yutma sırasında ağrıya, Iateral kas spazmı da kulak ağrısına ve göz arkasında ağrıya yol açar. MAF sendromu kadınlarda daha sıktır ve en sık yaşları arasında ortaya çıkar. Bulgulara ek olarak tinnitus ve vertigo bulunmasına Costen sendromu denir. Bu sendromdaki iç kulak bulgularının nedeni, glossofarengeal sinir, trigeminal sinir ve timpanik pleksus sempatik Iiflerinin 231

5 iç kulak ile olan bağlantıları olarak düşünülmektedir. Bu bağlantılar nedeniyle orta kulak ve çevre yapılarının patolojilerinde, iç kulak bulguları ortaya çıkabilir Teşhiste anamnez ve fizik muayene çok önemlidir. Ayrıca ayırıcı tanıda en önemli hastalıklar TME nin gerçek hastalıklarıdır. Bunun için radyoloji çok önemlidir. Transfarengeal, transorbital ve panoramik grafiler yardımcı olur. MAF sendromunda bu grafiler normal bulunur. Kemik yapılar CT ile, eklem diski ise MR ile iyi bir şekilde incelenebilir. Biyokimyasal tetkikler de ayırıcı tanıda faydalıdır. Tam kan sayımı, infeksiyöz hastalıklarda serum kalsiyum, fosfat, alkalen fosfataz ölçümleri kemik hastalıklarında, sedimentasyon hızı, romatoid faktör ve Iateks fiksasyon testi romatoid artritte teşhis için yol göstericidir. MAF sendromunun tedavisinde ilk basamak kas spazmına yol açan psikolojik faktörler ve oral alışkanlıkların düzeltilmesidir. Yumuşak diyet, nemli ısı uygulanması, çiğneme kaslarına masaj uygulanması spazmı azaltmak açısından faydalıdır. İlaç tedavisi non steroid antiinflamatuarlar ve kas gevşeticilerini içerir Bu tedavi ile hastaların yaklaşık %50 sinde 2-4 hafta içerisinde semptomlar düzelir. Bu tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda özellikle gece uygulanan ve ağzın açık tutulmasını sağlayan akrilik dental splint uygulanabilir, ultrason ve elektorgalvanik stimülasyon ile yapılan fizik tedavi uygulanabilir. Bu tedavi sırasında da oral alışkanlıklara yönelik tedavi ve ilaç tedavisi devam etmelidir. 232

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI

TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI Üç çift majör tükrük bezi vardır: Parotis, submandibular ve sublingual bezler. Bunlara ek olarak oral ve farengeal mukozada 700-1000 kadar soliter minör tükrük bezi bulunur. Majör

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. KBB/1 KBB/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak KBB/3 Hakkımda: Adım Enes Başak.

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ

MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı MAKSİLLER SİNÜSÜN ODONTOJEN AÇILIMI VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Moumin NTELİ CHOUSEİN Danışman Öğretim

Detaylı

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Özlem OKATAN Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN

Detaylı

YÜZ AĞRISI VE TME ŞİKAYETİ OLAN HASTALARDA KLİNİK MUAYENE

YÜZ AĞRISI VE TME ŞİKAYETİ OLAN HASTALARDA KLİNİK MUAYENE G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 183-191, 1986 YÜZ AĞRISI VE TME ŞİKAYETİ OLAN HASTALARDA KLİNİK MUAYENE Sevda SUCA* Cihan AKÇABOY* Günümüzde yüz, boyun ağrısı ve eklem şikayeti ile dişhekimine

Detaylı

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Uygar BAKŞİ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

Klinik dişhekimliğinde sürekli dişhekimliği eğitimi değerlendirmesi Dr. Wong Foot Meow, BDS (Mal) FDSPRCPS (Glasg) FICD AM (Mal) FICOI

Klinik dişhekimliğinde sürekli dişhekimliği eğitimi değerlendirmesi Dr. Wong Foot Meow, BDS (Mal) FDSPRCPS (Glasg) FICD AM (Mal) FICOI 10 Klinik dişhekimliğinde sürekli dişhekimliği eğitimi değerlendirmesi Dr. Wong Foot Meow, BDS (Mal) FDSPRCPS (Glasg) FICD AM (Mal) FICOI Pek çok pratisyen dişhekimi tecrübe, eğitim veya ekipman eksikliği

Detaylı

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR GÖMÜKLÜK PATOGENEZİ TANI VE CERRAHİ UYGULAMALAR Gömülü diş, beklendiği zamanda sürmeyerek diş arkında

Detaylı

ORTOGNATİK CERRAHİ VE İNTERMAKSİLLER FİKSASYON TEKNİKLERİ

ORTOGNATİK CERRAHİ VE İNTERMAKSİLLER FİKSASYON TEKNİKLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ORTOGNATİK CERRAHİ VE İNTERMAKSİLLER FİKSASYON TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi:Ekin Görkem UYSAL Danışman Öğretim Üyesi:Doç.Dr.Gökhan

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Orhan Gedikli EKSTERNAL DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ SONRASI REKÜRREN EPİFORA OLGULARINDA

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER

OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER OBSTRÜKTİF NAZAL PATOLOJİLER Burun yüzümüzün en uç noktasında yerleşmiş, yüz karakteristiğimizin önemli unsurlarından olan bir organdır. Fonksiyonları bakımından da çok daha önemli bir organımızdır. Burnun

Detaylı

ALT ÇENE AKIL DİŞLERİ CERRAHİ OPERASYONLARI VE FARKLI FLAP TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Hüseyin ÇAKMAK

ALT ÇENE AKIL DİŞLERİ CERRAHİ OPERASYONLARI VE FARKLI FLAP TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Hüseyin ÇAKMAK T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ALT ÇENE AKIL DİŞLERİ CERRAHİ OPERASYONLARI VE FARKLI FLAP TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Hüseyin

Detaylı

MANDİBULAR OSTEOTOMİLER

MANDİBULAR OSTEOTOMİLER T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI MANDİBULAR OSTEOTOMİLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Suphi ÇAĞLAR Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Yiğit

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T.

ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ. ( Uzmanlık Tezi ) Dr. ÖZLEM SAATCİ T. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB KLİNİĞİ Şef: Doç.Dr. Mehmet Külekçi ENDOSKOPİK ENDONAZAL DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI SONUÇLARIMIZ VE BAŞARI DEĞERLENDİRİLMESİ ( Uzmanlık

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞĠTĠM PROGRAMI

TFF SAĞLIK EĞĠTĠM PROGRAMI TFF SAĞLIK EĞĠTĠM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI 3. BASAMAK KURSU DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER Diz Sorunları Bağ yaralanmaları 1 Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Menisküs yaralanmaları 5 Dr. Yavuz Kocabey Kıkırdak yaralanmaları

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ

CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Şef: Doç. Dr. Ş. Mehmet ÖMÜR CALDWELL-LUC ENDİKASYONUNDA SİNOSKOPİNÎN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ İSTANBUL - 1990 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SPONDİLOARTROPATİLER

SPONDİLOARTROPATİLER SPONDİLOARTROPATİLER 252 Spondiloartropatiler Spondiloartropatilerin Genel Özellikleri Gülay KINIKLI Spondiloartropatiler (SpA), romatoid faktör ve anti-nükleer antikorların negatif olup, birçok eklem

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012

EPİDEMİYOLOJİ KRİTİK SEKONDER NEDENLER KRİTİK SEKONDER NEDENLER 03.02.2012 Tüm acil servis başvurularının yaklaşık % 4 ü baş ağrısıdır (5 milyon hasta/yıl) Başvuran hastaların çoğu primer, yaklaşık %3,8 i ciddi ve sekonderdir Acil doktorunun asıl görevi yaşamı tehdit eden baş

Detaylı

BEL FITIĞINDA RİSK GRUPLARI. 1) 30-50 yaşlar arasında daha sık görülür.

BEL FITIĞINDA RİSK GRUPLARI. 1) 30-50 yaşlar arasında daha sık görülür. LOMBER DİSK HERNİSİ (BEL FITIĞI) Bel bölgesinde toplam 5 adet vertebra (omurga) bulunmaktadır. Her 2 omurga arasında 1 adet disk adı verilen, kıkırdak dokudan oluşan, yastıkcık görevi gören yapılar mevcuttur.

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORU ve AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Restoratif Diş Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ağız - Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız - Diş ve Çene Radyolojisi,

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

BİFOSFONATLAR VE DİŞ HEKİMLİĞİ

BİFOSFONATLAR VE DİŞ HEKİMLİĞİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı BİFOSFONATLAR VE DİŞ HEKİMLİĞİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Hatice Gündüz Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nesrin

Detaylı