DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri,"

Transkript

1 DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri, Üniversitemizde yürütülen Avrupa Yükseköğretim Alanı ÇalıĢmalarına Katılma ÇalıĢmaları kapsamında birimlerinizce Aralık ayı baģında Koordinatörlüğe teslim edilen dosyalardaki ana gövde ve ders izlenceleri değerlendirilmiģ ve bazı konuların yeniden gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmıģtır. Teslim edilen dosyalardan çıkartılan ve özen gösterilmesinin bir kez daha vurgulanmasında yarar umulan noktalara, Genel Olarak Yapılan Hatalar ve Dokümanların Çoğunluğun Yazma Biçimine Uygun Hale Getirilmesi Ġçin Uyarılar baģlığı altındaki üç alt baģlıkta yer verilmektedir: A. Genel (13 Aralık 2011 tarihinde sizlere gönderilmiģ ve sayfasına konulmuģtur.) B. Ana Gövde (13 Aralık 2011 tarihinde sizlere gönderilmiģ ve sayfasına konulmuģtur. Ana Gövdede yapılması gerekli değiģiklikler/düzenlemeler yapılarak, 20 Aralık 2011 Salı sabah 10:00 a kadar koordinatörlüğe iletilmesi beklenmektedir.) C. Ders Ġzlenceleri (Elde olmayan bir nedenle kısa zamanda gönderilememiģ olan bilgiler Ek 1 de verilmektedir.) 13 Aralık 2011 tarihli yazıda da yer alan, ancak doğru anlaģılmasının çok önemli olduğu bir konu olan Güz Dönemi sonunda öğrencilerden alınacak geri bildirimlerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi, öğrencilerden iki Ģekilde geri bildirim almamız gerekmektedir: a. Her bir ders için, ders izlencesinde yer alan AKTS tablosu ile ders izlencelerinin sonundaki, ilgili dersin o bölümün/programın çıktılarını (yeterliliklerini) ne ölçüde karģıladığına iliģkin tablo öğrencilere doldurtulacaktır. Örnek format ekte dikkatlerinize sunulmaktadır (Ek 2). Farklı bölümlere/programlara aynı ders -yani kodu ve adı aynı olan, aynı saatte ve aynı öğretim elemanı tarafından verilen- veriliyorsa, burada en önemli olan konu, her bir bölümün/programın çıktılarının ayrı basılmasıdır. ġöyle ki, o ders/sınıfa giren 5 RST ve 10 Sosyoloji Bölümleri öğrencisi varsa, basılacak 15 tane formun ilk yüzleri aynı olacak, ikinci yüzleri farklı olacaktır. 5 formun arka yüzünde RST Bölümü Program çıktıları, 10 formun arka yüzünde Sosyoloji Bölümü nün Program çıktıları yer alacaktır. Öğrencilere kendi bölümlerine göre formlar dağıtılacak ve kendi programları içinde bu dersin ne kadar yararlı olduğu anlaģılmaya çalıģılacaktır. Buna çok dikkat edilmelidir. b. Ayrıca, her yarıyılda olduğu gibi her ders için (pembe) daha çok öğretim üyesinin performansının değerlendirildiği geri bildirim formları da doldurtulacaktır. (Dün akģam üzeri elimize ulaģan formlar bugün dağıtılmaya baģlanacaktır. Bu formlarla ilgili yönerge Ek 3 dedir.) c. Öğrenci Ger Bildirim Formu-optik form; AKTS-Öğrenci ĠĢyükü tablosu ve Program çıktıları tablosu olmak üzere bu üç tabloyu da dolduran öğrencilere yüzde 5 bonus verilmesine Rektörümüz tarafından karar verilmiģtir. Final notuna eklenebilir. Bu bilgi de öğrencilere iletilecektir. Ders izlencelerinin elektronik ortama girilmesi için süre, zorunlu olarak/elde olmayan teknik nedenlerle uzatılmıģtır. Ancak acilen ekte dikkatlerinize sunulan konular çerçevesinde, tüm öğretim elemanlarınca bu izlencelerin acilen hazırlanmaları gerekmektedir. Çok kısa bir zamanda, çalıģma takvimi yeniden sizlere bildirilecektir. YÖK yetkilileri, , 6111 sayılı yasa gereği) yerel kredilerden tamamen vazgeçilmesi beklendiğini vurgulamaktadırlar.

2 13 Aralık 2011 tarihli yazıda sizlere kısa sürede gönderileceği belirtilen Ģu dokümanlar da hazır olmasına karģın Ģimdi gönderilememektedir. Ancak, elimizde olmayan pürüzler halledildikten sonra en kısa zamanda ulaģtırılmaya çalıģılacaktır. 1. ATA ders izlenceleri ve ek liste. 2. TRD ders izlenceleri ve ek liste. 3. ĠNG ders izlenceleri ve ek liste. 4. Ġngilizce TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) 5. Ana gövdenin (lisans) Ġngilizcesi. 6. Temel Alan Yeterlilikleri nin (Sosyal ve DavranıĢ Bilimleri) Ġngilizcesi. AYAK ÇalıĢmaları Bölüm/Program Dosyalarının ana gövdelerinin (izlenceler dıģında) bugün (20 Aralık 2011 Salı sabah) 10:00 a kadar, Dekan ve Müdürlerin kontrolünde CD ye kayıtlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Serpil ÇĠL e (2205) ya da Fakülte Sekreteri Özlem CANBAKAL a (2204) iletilmesini bir kez daha hatırlatmak isterim. Ġyi dileklerim ve saygılarımla. Prof. Dr. Belma AKġĠT, Rektör DanıĢmanı ve BEK BaĢkanı

3 EK AKTS ETĠKETĠ VE DĠPLOMA EKĠ ETĠKETĠNE BAġVURU FORMLARINA KONULACAK BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM BĠLGĠLERĠ 2 Aralık 2011 tarihinde teslim edilen (edilmesi gereken) dokümanlarla ilgili eksiklikler ve yanlıģlıklar (Güncellenme tarihi: 20 Aralık 2011) GENEL OLARAK YAPILAN HATALAR VE DOKÜMANLARIN ÇOĞUNLUĞUN YAZMA BĠÇĠMĠNE UYGUN HALE GETĠRĠLMESĠ ĠÇĠN UYARILAR: DERS ĠZLENCELERĠ: Akademik Yılı Programları tam olarak verilecektir. Örneğin, bazı dosyalarda yalnızca Güz dönemi derslerine yer verilmiģtir. Ġstenen, hem Güz hem de Bahar dönemine ait derslerin tamamıdır. 2. Ders izlencelerinde yer alan planlanan öğrenme çıktıları da, yapar, eder diye bitirilecektir. (Bu derste öğrenciler, yapar.) 3. Ders izlencelerinde kullanılan bölüm/program çıktılarının (yeterliklilerinin), bölüm/program ana gövde içinde yer alan program çıktıları ile tamamen aynı olması gerekmektedir. Bazı dosyalarda farklı olduğu görülmektedir. 4. Ġzlencelerde, dersin amacına, ders elemanının vermeyi amaçladığı değil, öğrencinin neyi alacağının amaçlandığı yazılmalıdır. ( Bu derste, öğrencilere sosyal araģtırmanın ilke ve uygulamaları bir baģlangıç olarak sunulmaktadır. Amaç öğrencilerin, araģtırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araģtırma arasındaki iliģki, çeģitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. gibi.) 5. Ġzlencelerde, değerlendirme ve AKTS tablolarındaki hücrelerde hiç boģluk kalmamalı, boģluklara tire (-) çizilmelidir. 6. Ġzlencelerde, 6 AKTS Kredisi değil AKTS Kredisi: 6 olarak yazılmalıdır. 7. Ġzlencelerde AKTS değil, AKTS Kredisi yazılmıģ olması gerekmektedir. Zira ECTS (European Credit Transfer System) ifadesi sisteme verilen ismi oluģturan kelimelerin baģ harfidir. Bu sistemden üretilen krediyi ifade etmek için de, Ġngilizce ve Türkçe olmak üzere ilgili tüm dokümanlarda yer aldığı gibi, ECTS Credits ya da AKTS Kredisi denmek durumundadır. (Daha ayrıntılı bilgi için temel dokümana bakılabilir: 8. AKTS Kredileri yeniden kontrol edilecek, hem 4 yıllık öğretim programında hem de ders izlencesinin içinde (izlencenin ilk sayfasındaki tanıtım kutusunda ve AKTS tablosunda) aynı olduğundan emin olunacaktır Kasım 2011 tarihinde gönderilen örnek izlencede, öğretim elemanının ders saatlerine ve sınıflara da yer verilmiģtir. Çok az öğretim elemanının bunu dikkate aldığı görüldüğünden ve örneğin gelecek yarıyıl için bilinemeyeceğinden, izlencelerden bu bilginin kaldırılmasına karar verilmiģtir.

4 10. Bazı izlencelerde, ders içeriğine 14 haftalık programda verilen konular yazılmıģtır. Bunlar özetlenmelidir. 11. Ders izlenceleri arka arkaya sıralanırken, yarıyıllara göre değil, ana gövdedeki Ders ve Program Yeterlilikleri (Çıktıları) matriksinde yer aldığı sıra ile verilmelidir. (Ders Tanımları da aynı sırada olmalıdır.) 12. Ofis saatleri, yani görüģme saatleri, haftada 10 saat olarak belirlenmeli ve izlencedeki uygun yere (öğretim elemanı ile ilgili kutuya) yazılmalıdır. Bu 10 saat, o dönemde o öğretim elemanından ders alan tüm öğrenciler için, dersin dıģında ayrılan süredir. 13. Ġzlencelerdeki metinler, her taraf iki tarafa yaslı değil, sola yaslı olmalıdır. 14. Ġzlencelerde, örneğin Ön KoĢul: un karģısına hiçbir Ģey yazılmamıģ ya da küçük/büyük harflere duyarsız kalınmıģtır. Örnekteki gibi, Yok. yazılmalıdır. 15. Bütün dersler, 4 yıllık programa göre yeniden kontrol edilecek, eksik ders, ders tanımı ve ders izlencesinin kalmamasına azami özen gösterilecektir. 16. Her bir dersin izlencesinde, program çıktılarını ne derecede (1-5 arası) karģıladığını gösteren tablo ile ana gövdedeki ders ve Program (Yeterlilikleri) Çıktıları matriksi karģılaģtırılacaktır. Farklılık olmamasına özel önem verilecektir. 17. Üniversitemizde standardı sağlanmak üzere izlencelere konulmuģ olan dipnotlar silinmelidir. 18. Bitirme tezleri gibi, stajlar ve okul uygulamaları için de ders izlencesi hazırlanmalıdır. 4 yıllık (2 yıllık) programda yer alan, kod verilen her aktivite için izlence geliģtirilmelidir. 19. Ders kategorisinde tek yer iģaretlenecektir. Bu tür iģaretlemelerde standart modelde olduğu gibi, + değil, her yerde X iģareti kullanılacaktır. 20. Ġzlencelerdeki satır atlamalara dikkat edilmeli, mümkün olduğunca standart modele uygun hale getirilmelidir. 21. Değerlendirme tablosunda, katkı payı kolonuna konulmuģ olan tüm % iģaretleri silinecektir. Zira toplamlar 100 olunca, zaten bu ifade edilmiģ olmaktadır. Ayrıca, bazı izlencelerde, sayısı kolonuna da % iģaretleri konulmuģtur, bunların kaldırılması ve kaç ödev ya da kaç ara sınav verilmiģse, bu sayının yazılması uygun olacaktır. 22. Ġzlencelerde, sınavlara yer verilmeyecektir. Bazı izlencelerde, kaynak yazımında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, yazar adının italik, kitap adının düz olması, vb. gibi. Kaynaklar yeniden kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Örnekteki gibi verilmelidir. a. Kitap için: Yazar ın soyadı -virgül-adının baģ harfi-nokta-yayınlandığı yıl-nokta-kitabın adı (italik)-nokta- basıldığı Ģehir- iki nokta üst üste-yayınevi-nokta- -nokta (Mümkünse, ISBN de koyulmalıdır.) b. Makale için: Yazar ın soyadı -virgül-adının baģ harfi-nokta-yayınlandığı yıl-nokta-tırnakmakalenin adı -virgül-derginin adı (italik)-nokta-cilt no-virgül-sayı no-virgül-sayfa numaraları (aralık verilecektir.). Örnek: Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Narsüt, K Medikal AraĢtırmalarda Bazı Etik Sorunlar, Sosyal Hizmet Dergisi. Cilt VII, Sayı 5, ss Yalnızca kodların dıģında olmak üzere, Ġngilizce metinlerde, her Ģey Ġngilizce, Türkçe metinlerde her Ģey Türkçe olacaktır.

5 24. 2 Aralık 2011 de teslim edilen dosyalardaki ATA, TRD ve ĠNG derslerinin izlenceleri çıkartılacaktır. Zira o derslerin izlenceleri sizlere koordinatörlüğün kontrolü olmadan gönderilmiģtir. Elinizdeki bu dokümanın eki olarak, sizlere yeni izlenceler gönderilmektedir. Ġzlencelerle birlikte ayrıca, Ģube kodlarının ve o Ģubenin öğretim elemanının adı ve iletiģim bilgileri olan bir liste de bulunmaktadır. Yeni gönderilenler ıģığında, liste dikkatlice incelenmeli; ilgili bölüm/programın kodu ne ise Ģube kodu o olarak yazılmalı ve yine aynı listeden, o dersi o bölüme veren öğretim elemanının adı yazılmalı ve ilgili programın çıktısı ile dersin arasındaki iliģkiyi gösteren tablo, o program çıktıları kullanılarak hazırlanmalıdır. Ġzlencelerle ilgili format ve bir Ġzlence örneği Ek 4 de dikkatlerinize sunulmaktadır.

6 EK 2 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA ÇALIġMALARI EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ GERĠ BĠLDĠRĠM BĠLGĠLERĠ: ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA VE DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINI KARġILAMA DURUMU Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Adı: Dersin verildiği Dönem: Akademik Yılı Güz Dönemi Dersin Adı:.. Dersin Kodu:.. Ders Sorumlusu/Sorumluları:. Formu dolduran öğrencinin Adı ve soyadı:.. Sınıfı:. Bölümü: Formun doldurulduğu tarih:. AKTS - Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu Etkinlikler Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Sayısı Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü Bu form, birinci sayfada AKTS-ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ TABLOSU, arkada da ĠLGĠLĠ PROGRAMIN ÇIKTILARI (Öğrencinin kendi bölümün çıktıları) olmak üzere arkalı önlü olarak tek kâğıda bastırılacak ve ders sorumlu öğretim elemanı tarafından, ilgili dersi alan öğrencilere, final sınavından hemen önce doldurtulacaktır. Ġlgili Program çıktılarını uygun Ģekilde dersi veren öğretim elemanı dolduracaktır.

7 Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri (Çıktıları) ile ĠliĢkisi 1 (. Bölümü/Programı) No Program Yeterlikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi Öğrenci hangi bölümün/programın öğrencisi ise, hangi bölüme/programa kayıtlı ise, o programın yeterlilikleri (çıktıları) ve program adı yazılacaktır. 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.

8 Ek 3 T. C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÖĞRETĠM ELEMANI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠ ( AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ) (20 Aralık 2011) 1. Bu yönerge, optik okuyucu formunda bulunan ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU nun öğrenciler tarafından doldurulması sırasında kullanılmak üzere hazırlanmıģtır. 2. Personel Dairesi BaĢkanlığından, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul bünyesinde bulunan her öğretim elemanına ait kurum sicil numarası öğrenilecektir. 3. Fakülte/enstitü/yüksekokulda bir ya da iki kiģi bu iģi yapmak üzere görevlendirilecek ve bu yönerge kendilerine verilecektir. Görevlendirilen kiģiler öğretim elemanlarına bu yönergeyi iletmekten sorumlu olacaklardır. Görevliler, her ders için bir zarf hazırlayacaklardır. Bu zarfın içine, o dersi alan öğrenci sayısı kadar (pembe optik okuyucu formunda bulunan) ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMu koyacaklar ve zarfın üzerine hem dersin adı ve kodunu hem de öğretim elemanının adı, soyadı ve kurum sicil numarasını (5 haneli ve en sağa yanaģık. Örneğin 2314 ise, olacak Ģekilde) yazarak o dersi veren öğretim elemanına teslim edeceklerdir. 4. Ders saati ücretliler de dahil olmak üzere, güz döneminde derse giren öğretim elemanları, verdikleri her ders için görevlilerden teslim aldıkları zarfın içindeki formları öğrencilere dağıtacaklar ve formların üst kısmında bulunan ilgili kutuya, dersin kodunu kodlamaları (iģaretlemelerini) (madde 5) ve dersin adı ile öğretim elemanının adı ve soyadını formdaki ilgili yere yazmalarını sağlayacaklardır. Ayrıca, bu yönergenin ekinde bulunan fakülte/yüksekokul/enstitü/bölüm/program kodları uyarınca, öğrenciler fakülte/enstitü/ yüksekokul (madde 7a), bölüm/program (madde 7b), öğrencinin kaçıncı yarıyılda olduğu ve formun doldurulduğu tarih (madde 8) ile öğretim elemanının kurum sicil numarası (madde 3 ve madde 9) için ayrılan kutucukları uygun Ģekilde kodlayacaklardır (iģaretleyeceklerdir.) 5. Optik formda, dersin kodu için ayrılan yedi hanelik bölüm de Ģu Ģekilde iģaretlenecektir: Soldan itibaren ilk dört hane dersin kodunun harfleri, ikinci üç hane ise dersin kodunun rakamları için ayrılmıģtır. Ġlk dört hane iģaretlenirken, eğer dersin harf kodu 3 tane harften oluģuyorsa, ilk hane boģ bırakılarak, sağ yaklaģık olarak iģaretlenmelidir. ġöyle ki: Dersin Kodu MATH 143 ise sorun olmayacaktır. MAT 143 ise, harfli 4 hanenin ilk hanesi boģ bırakılacak son üçüne MAT yazılacaktır. 6. Ġngilizcede olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin ĠST yerine IST, PSĠ yerine PSI kodlanacaktır. 7. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Bölüm kodları, ekteki liste yardımı ile belirlenerek öğrencilere yazdırılacaktır. ġöyle ki; a. Optik formda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü için ayrılan ve iki hanelik olan yerlere, ekte yer alan ve her Fakülte/Yüksekokul/Enstitü adının sol yanında yer alan kodlar yazdırılacaktır. Örneğin, Eğitim Fakültesi için 01, Mühendislik Fakültesi için 08 gibi. b. Optik formda Bölüm için ayrılan ve iki hanelik olan yerlere, ekte yer alan ve her Fakülte/Yüksekokul/Enstitünün altındaki bölüm adının sol yanında yer alan kodlar yazdırılacaktır. Örneğin, Eğitim Fakültesi- Eğitim Bilimleri Bölümü, RPD Programı için 01; Mühendislik Fakültesi- Endüstri Bölümü için 03 gibi. 8. Optik formda, formun doldurulduğu tarih de, ayrılan 6 hane doldurularak belirtilecektir. Soldan itibaren ilk iki hane gün, için, ikinci iki hane ay için ve son iki hane yıl için olmak üzere doldurulacaktır. 9. Öğretim elemanının kurum sicil numarası için 5 haneli alan ayrılmıģtır. Bu 5 kutucuğa, kurum sicil numarası sağa yanaģık Ģekilde kodlanacaktır. Örneğin 2314 ise, olacak Ģekilde iģaretlenecektir. 10. Öğretim elemanlarının adları ve soyadları kodlanırken de, Ġngilizcede olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin Gülçin Karlıdağ adı, gulcin karlidag olarak kodlanacaktır. 11. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir derse iki veya daha fazla öğretim elemanı giriyorsa, her biri için ayrı zarf hazırlanmasının gerekliliğidir. 12. Öğrencilerden sorulara geçmeden önce, üstteki tüm bilgileri eksiksiz doldurmaları istenecektir. 13. Soruların yanıtları için uygun yerlere iģaretler konulacaktır.

9 EK: (ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠ nin eki) T. C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠNĠN EKĠ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ/BÖLÜM/PROGRAM KODLARI (20 Aralık 2011) Fakülte Bölüm Fakülte/Bölüm adı 01 Eğitim Fakültesi 01 Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı 02 Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Programı 03 Ġlköğretim Bölümü-Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 04 Ġlköğretim Bölümü-Okulöncesi Öğretmenliği Programı 05 Özel Eğitim Bölümü-Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Programı 06 Özel Eğitim Bölümü-Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 07 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü- Ġngilizce Öğretmenliği Programı 02 Fen-Edebiyat Fakültesi 01 Felsefe Bölümü 02 Matematik Bölümü 03 Psikoloji Bölümü 04 Sosyal Hizmet Bölümü 05 Sosyoloji Bölümü 03 Güzel Sanatlar Fakültesi 01 Çizgi Film-Animasyon Bölümü 02 Görüntü Sanatları Bölümü 03 Grafik Tasarımı Bölümü 04 Oyunculuk Bölümü 04 Hukuk Fakültesi 05 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 01 Bankacılık ve Finans Bölümü 02 Ġktisat Bölümü 03 Ġnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 04 ĠĢletme Bölümü 05 Muhasebe ve Denetim Bölümü 06 Uluslararası ĠliĢkiler ve AB Bölümü 07 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 06 ĠletiĢim Fakültesi 01 Gazetecilik Bölümü 02 Görsel ĠletiĢim Tanıtım Bölümü 03 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü (Tr) 04 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü (Ġng) 05 Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü 07 Mimarlık Fakültesi 01 Mimarlık Bölümü (Tr) 02 Mimarlık Bölümü (Ġng) 03 Ġç Mimarlık Bölümü 04 Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 08 Mühendislik Fakültesi 01 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 02 Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) Bölümü 03 Elektrik_Elektronik Mühendisliği Bölümü 04 Endüstri Mühendisliği Bölümü 05 ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü 06 Yazılım Mühendisliği Bölümü 07 Yazılım Mühendisliği (Ġngilizce) Bölümü Tıp Fakültesi

10 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ/BÖLÜM/PROGRAM KODLARI (Devamı) Enstitü/YO Bölüm/ ABD/ Kodu program Kodu Enstitü/YO ve ABD/Program adı Fen Bilimleri Enstitüsü 01 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (doktora-tezli-tezsiz) 02 Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 03 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 04 Finans Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 05 Matematik Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 06 Mimarlık Anabilim Dalı (doktora-mimarlık tezli-mimarlık tezsiz-restorasyon tezli-restorasyon tezsiz) 07 Yapı-Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı 11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 12 Sosyal Bilimler Enstitüsü 01 Eğitim Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli-Tezsiz) 02 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (Tezli-Tezsiz) 03 Felsefe ABD Felsefe (Tezli-Tezsiz) 04 Felsefe (Doktora) 05 Halkla ĠliĢkiler ABD Pazarlama ĠletiĢimi (Tezli-Tezsiz) 06 Ġç Mimarlık ABD Ġç Mimarlık (Tezli-Tezsiz) 07 Ġktisat ABD Ġktisat (Tezli-Tezsiz) 08 Ġktisat (Doktora) 09 ĠletiĢim Bilimleri ABD ĠletiĢim Bilimleri (Doktora) 10 ĠĢletme ABD ĠĢletme (Tezli-Tezsiz-Uzaktan Eğitim) 11 Ġnsan Hakları ABD Ġnsan Hakları YL (Tezli Tezsiz) 12 Kamu Hukuku ABD Kamu Hukuku (Tezli) 13 Özel Hukuk ABD Özel Hukuk (Tezli) 14 Özel Hukuk (Doktora) 15 Psikoloji ABD Psikoloji YL (Tezli) 16 Psikoloji Doktora 17 RTS ABD Radyo Televizyon ve Sinema (Tezli-Tezsiz) 18 Sosyoloji ABD Sosyoloji (Tezli Tezsiz YL) 19 Sosyoloji (Doktora) 20 Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ABD Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi YL (Tezli-Tezsiz) 21 Yabancı Diller Eğitimi ABD Ġngiliz Dili Eğitimi (Tezli) HemĢirelik Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu 15 Meslek Yüksekokulu 01 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Programı 02 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı P 03 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü / Çocuk GeliĢimi Programı 04 Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık ve Sigortacılık Programı 05 Görsel-ĠĢitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü / Radyo ve Televizyon 06 Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü / Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Prog 07 Pazarlama ve DıĢ Ticaret Bölümü / Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı 08 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr 09 Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü

11 EK 4a. DERS ĠZLENCE FORMATININ TÜRKÇESĠ T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ.. FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dersin Kodu: ġube Kodu 3 : AKTS Kredisi:... yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu/Seçmeli 4 s/hafta Teorik: s/hafta Uygulamalı: s/hafta Dersin dili: Dersin Koordinatörü, iletiģim bilgileri ve görüģme saatleri 5 : Dersi veren Öğretim elemanı, iletiģim bilgileri ve görüģme saatleri: Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi (Varsa): Dersin Genel Amacı: (Burada en önemli nokta, öğrenci merkezli ifadeler kullanılmasıdır.) Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: (Ders Ġzlence Formatının en sonundaki notlara bakınız.) Genel Yeterlilikler: (Ders Ġzlence Formatının en sonundaki notlara bakınız.) Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin veriliģ Ģekli: (Yüz-yüze/uzaktan/ikisi birlikte) ( Yüz yüze. diye yazılacaktır.) Uygulamanın (staj) yapıldığı yer (Varsa): ( Yok. diye yazılacaktır. Varsa silinecektir.) ÖnkoĢul: ( Yok. diye yazılacaktır.) EĢ dönemli koģul: (Aynı dönemde alınması gereken baģka bir ders olup olmadığı) ( Yok. diye yazılacaktır.) Önerilen ilave dersler: (Çift anadal ve yandal programları dıģında, çalıģma programlarını daha iyi tamamlamak üzere, zorunlu ders programı dıģında öğrencilere önerilen dersler ya da program bileģenleri) ( Yok. diye yazılacaktır.) Dersin içeriği: (Bu derste tartıģılacak temel konular, haftalık ders programının kısa bir özeti) 2 Dersin verildiği programın adı yazılacaktır. Örneğin, aynı isim ve kodla verilen belli bir Sosyoloji dersi, hem ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler Bölümüne hem de Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne açılıyorsa, bir ders izlencesinde buraya Halkla ĠliĢkiler Lisans Programı, diğerinde, Sosyoloji Programı yazılacaktır. TRD gibi çok Ģubeye verilen dersler bütün üniversitede aynı olduğundan, bu dersler için buraya bir Ģey yazılmayacaktır. 3 MUBĠS de her dersin en az bir Ģubesi bulunmaktadır. 4 Biri seçilecektir. 5 Dersi birden fazla öğretim elamanı veriyorsa, koordinatör için ayrılan yere dersin koordinatörünün, öğretim elemanı için ayrılan yere de öğretim elemanının adı ve gereken bilgiler yazılacaktır. Yalnızca tek sorumlusu olan dersler için koordinatör için ayrılan satır silinecektir.

12 Ders kategorisi: (Yalnızca bir kategori, uygun kutuya X konularak iģaretlenecektir. 6 ) Ders Kitabı: 1. Temel Meslek Dersleri 2. Uzmanlık/alan Dersleri 3. Destek Dersleri 4. Aktarılabilir Beceri Dersleri 5. BeĢeri, ĠletiĢim ve Yönetim Becerileri Dersleri Yardımcı Okumalar: Haftalık ders konuları: Haftalar TartıĢılacak/ĠĢlenecek Konular 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta 13. Hafta 14. Hafta Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi ÇalıĢmaları Sayısı Katkı Payı Devam Laboratuvar Uygulama Alan ÇalıĢması Derse Özgü Staj (Varsa) Ödev Sunum Projeler Seminer Kısa sınavlar (Quiz) Ara Sınavlar Final Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı Notuna Katkısı Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı Toplam Toplam 6 Bu konuda bölüm öğretim elemanlarının birlikte karar vermesi uygun olacaktır.

13 AKTS 7 (Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu) Etkinlikler Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü Sayısı Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri (Çıktıları) ile ĠliĢkisi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi AKTS kredilerinin hesaplandığı dosyalar ve öğrencilerden bu konuda alınan geri bildirimler, sorulduğunda gösterilmek üzere hazır bulundurulmalıdır. Bilindiği gibi, aynen geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, AKTS lerle ilgili olarak öğrencilerden geri bildirim alınacak ve hesaplamalar yapılacaktır. 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.

14 EK 4b. DERS ĠZLENCE FORMATININ ĠNGĠLĠZCESĠ SYLLABUS FORMAT MALTEPE UNIVERSITY FACULTY OF UNDERGRADUATE PROGRAMME Course Name: Fall Semester Course Code: Section Code: ECTS Credits. year. semester Undergraduate Compulsory/Elective h/week Lectures: h/week Application: h/week Coordinator of the Course, contact info and Office hours: Language of Instruction:. Lecturers of the Course, contact info and Office hours: (If any) Web address of the course or the lecturer: Objectives of the Course: Learning Outcomes and Subordinate Skills: Generic Competencies: Instructional Methods and Techniques: Mode of Delivery: Place of Special Course Internship (If any): Pre-requisites: Co-requisites: Recommended Optional Programme Components: Course Content:

15 Course Category: 1. Core Courses 2. Major Area Courses 3. Supportive Courses 4. Transferable Skill Courses 5. Communication and Management Skills Courses Textbook: Recommended/ Required Reading: Course Outline Weeks Subjects to be Discussed / Covered Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Evaluation System Semester Requirements Attendance Laboratory Application Field Work Special Course Internship (If any) Homework Assignments Presentations Project Seminar Quiz Mid-Terms Final Percentage of Semester Work Percentage of Final Grade TOTAL TOTAL Number Percentage of grade

16 ECTS Student Workload Table Activities Course Hours (Including exam week 14x hours/week) Laboratory Application Field Work Special Course Internship (If any) Study Hours-out of Class (pre/after studies) Presentation / Seminar Preparation Project Homework Assignments Mid-Terms Final Total Workload Number Duration (hours) Total Workload The Relationship Between Course Learning Outcomes and Program Qualifications / Outcomes Level of Contribution 8 No Program Qualifications / Outcomes Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

17 EK 4c. TÜRKÇE DERS ĠZLENCESĠNĠN DOLDURULMUġ ÖRNEĞĠ T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ LĠSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı: SOSYOLOJĠDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ I Dersin Kodu: SOS 201 Dersin ġubesi: 01 AKTS Kredisi: 6 2. yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta Teorik: 3 s/hafta Uygulamalı: 0 s/hafta Dersin dili: Türkçe Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, ĠletiĢim bilgileri: Prof. Dr. Belma T. AKġĠT, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Oda no: 314, e-posta: Dahili tel no GörüĢme Saatleri: Salı 13:00-17:00, ÇarĢamba 10:00-12:00 ve 13:00-17:00 Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi: Dersin Genel Amacı: Bu derste, öğrencilere sosyal araģtırmanın ilke ve uygulamaları bir baģlangıç olarak sunulmaktadır. Amaç, öğrencilerin, araģtırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araģtırma arasındaki iliģki, çeģitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. AraĢtırma terminolojisini bilir, 2. Diğerleri tarafından yapılan araģtırmaları doğru okur ve üzerinde tartıģabilir, 3. Bir araģtırma modeli geliģtirebilir ve 4. Grupla çalıģır. Genel Yeterlilikler: 1. Sorgulayan, 2. Etik kurallara uyan, 3. Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum ve farklılıklara saygı gösteren, 4. Takım halinde çalıģabilen ve zamanı etkili kullanabilen. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, gündelik hayat içinden örneklerle kavramları kavratma ve tartıģtırma, sorgulama; proje tasarımı. Dersin veriliģ Ģekli: Yüz-yüze. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok. ÖnkoĢul: Yok. EĢ dönemli koģul: Yok. Önerilen ilave dersler: Yok.

18 Dersin içeriği: AraĢtırma kavramı, araģtırmanın boyutları, metodolojinin anlamları, araģtırmanın adımları, niceliksel/niteliksel araģtırmalar ve teknikleri, araģtırma tasarımı, rapor yazımı ve araģtırmada etik sorunlar tartıģılmaktadır. Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri X 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. BeĢeri, ĠletiĢim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Neuman, W. L Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. (Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, çeviri: Sedef Özge). Cilt I ve Cilt II. Ġstanbul: Yayın Odası. ISBN (Takım), (Cilt I), (Cilt II). Yardımcı Okumalar: Punch, K. F Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi. Saruhan, ġ. C. ve A. Özdemirci Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi ve Metodoloji. Ġstanbul: Alkım Yayınevi.

19 Haftalık ders konuları: Haftalar ĠĢlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler 1. Hafta Dersin tanıtımı, ders içeriği hakkında tartıģma ve öğrencilerle birlikte ders planına son Ģeklinin verilmesi. 2. Hafta AraĢtırma? Bilim? AraĢtırma, Sosyal AraĢtırma, Neden Sosyal AraĢtırma? AraĢtırmanın Basamakları Temel konular, kavramlar 3. Hafta AraĢtırmanın Boyutları: Amacı açısından Kullanım Alanı açısından 4. Hafta Zamanı KullanıĢı açısından Veri Toplama Tekniği açısından 5. Hafta Teori ve AraĢtırma Teori ve Ġdeoloji 6. Hafta Metodolojinin Anlamları (Yöntembilimde temel yaklaģımlar) Pozitivist yöntem bilim anlayıģı 7. Hafta Yorumsamacı yöntem bilim anlayıģı 8. Hafta EleĢtirel yöntem bilim anlayıģı 9. Hafta Feminist yöntem bilim anlayıģı Post modernist yaklaģım 10. Hafta AraĢtırmanın adımları Temel araģtırma sorusunun geliģtirilmesi Kavramsal çerçevenin olgunlaģtırılması (DeğiĢkenler ve hipotezlerin tespiti) Veri toplama yönteminin belirlenmesi 11. Hafta Niteliksel ve niceliksel araģtırmalar ve karģılaģtırılmaları 12. Hafta Niceliksel AraĢtırma Tasarımı Niceliksel verilerin toplanması Niceliksel verilerin değerlendirilmesi Niceliksel araģtırmaların çeģitleri 13. Hafta Niteliksel AraĢtırma Tasarımı Niteliksel verilerin toplanması Niteliksel verilerin değerlendirilmesi Niteliksel araģtırmaların çeģitleri 14. Hafta AraĢtırmalarda etik sorunlar AraĢtırma raporunun yazımı

20 Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi ÇalıĢmaları Sayısı Katkı Payı Devam 14 hafta 5 (Bonus) Laboratuvar - - Uygulama - - Alan ÇalıĢması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Kısa sınav (Quiz) 2 5 (Bonus) Ara Sınavlar 2 50 Final 1 50 Toplam 100 Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı 50 Toplam 100 AKTS (Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu) Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam (Saat) ĠĢ Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü 150

21 Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile ĠliĢkisi No 1 Program Yeterlikleri/Çıktıları Sosyolojinin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavramlarla üretilen bilginin toplumsal gerçeklikteki karģılığının neler olduğunu bilir. Katkı Düzeyi X 2 Sosyolojik bakıģ açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenir. X 3 Temel sosyolojik sorunları tanımlama ve bireysel olduğu kadar ekip içinde X yer alarak da çözme becerisi kazanır. 4 Sosyolojik perspektifleri eleģtirel bir bakıģ açısı ile tartıģır; bilgi ve X uygulama eksikliklerini tespit eder. Sosyal yaģamı eleģtirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirler; aile, X 5 devlet, eğitim, din gibi kurumların yapılarını, oluģumlarını ve toplumsal etkilerini tanır. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, 6 toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaģamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iģ yaģamında değerlendirme, proje ve etkinliklere dönüģtürebilme ve uygulama yetkinliğine sahip olur. Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, felsefe, antropoloji gibi diğer X 7 sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; Sosyolojik bilginin diğer sosyal bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenir. AraĢtırma amaçları ile araģtırma tasarımı iliģkisini, araģtırma sorusunu ve çeģitli araģtırma tekniklerinin kullanılma koģullarını bilerek araģtırma 8 önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, etik sorunları düģünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaģamına aktarma becerisine sahip olur. Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaģma yöntemleri hakkında bilgi 9 sahibi olur ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirir. Toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği X 10 görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alma yetkinliği kazanır. 11 DüĢüncelerini ve sorunlara iliģkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaģabilir. 12 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaģları ile iletiģim kurabilir. 13 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte biliģim ve X iletiģim teknolojilerini kullanabilir. Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutar; bu 14 bilgisini baģkaları ile paylaģarak zenginleģir; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taģıyabilir. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile X 15 çevre koruma, iģ sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, değiģime ve yeniliğe karģı açık tutuma sahip olur. X X X X 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek.

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: ATA 151 Dersin Verildiği

Detaylı

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI TÜRK DĠLĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: TRD 151, TRD 157 Dersin Verildiği Akademik yıl/yarıyıl:

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları. Görüşme Saati: ÇarĢamba: 10:00-11:00

Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları. Görüşme Saati: ÇarĢamba: 10:00-11:00 Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları Dersin Kodu: TIP 401 AKTS Kredisi: 13 Dönem IV Lisans Zorunlu 175 saat / 8 hafta Teorik: 119 saat / 8 hafta lı: 56 saat / 8 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları / Computer Application In Structural Engineering 0424571 GÜZ / FALL Yerel

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212.

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212. DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Medyada Yapım II Kodu Yarıyıl MCS 212 Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi ECTS Bahar 1 0 2 2 5 Ön Koşullar : Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Veriliş Şekli

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma,

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma, Tablo 2:DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS WEB DE ANİMASYON Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing 0114770 7-8 Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MAKET YAPIMI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI 2015 EK TERCİH DÖNEMİ LAR & BAŞARI SIRALARI FAKÜLTELER,,, BAŞARI SIRALARI ve 2015-2016 ÇİZELGESİ I BAŞARI SIRASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 1 382.78731 44.783 45.550,00 - Diş

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ ÇİZELGESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ ÇİZELGESİ BÖLÜM / PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ TABAN PUANI TAVAN PUANI ÜCRETLER (TL) DİŞ HEKiMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 405.958 456.221

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar SAĞLIKLI YAġAM VE EGZERSĠZ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Sağlıklı YaĢam ve Egzersiz FTR 334 3.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 5 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016)

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) ( ) Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ( ) Enstitü Müdürlüğünün yazısı ve ekinde Enstitü Kurulu kararı YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ajans İşletme SGT 438 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DUYURU 2: 16 Kasım 2011 MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ STANDART MODELĠ. Değerli Dekan ve Müdürler,

DUYURU 2: 16 Kasım 2011 MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ STANDART MODELĠ. Değerli Dekan ve Müdürler, DUYURU : 16 Kasım 011 MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ STANDART MODELĠ Değerli Dekan ve Müdürler, Avrupa Komisyonu na, 01 yılında açılacak ilk çağrıda, AKTS Etiketi ve Diploma Eki Etiketi almak için yapacağımız baģvuru

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili POLİÇE ÜRETİM TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Medya Tasarımı SGT 328 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Personel Seçimi ve Testler PSY 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri I PSY 213 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örnek Olay Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700902012 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı LİMER KOMZİT TEST YÖNTEMLERİ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye günümüzde kullanımı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı : T.C.Kimlik No : Bölümü : Sınıf : Telefon : STAJ YERĠ BĠLGĠLERĠ Staj Yeri Adı : Staj Yeri Yetkilisi : Staj Yeri Adresi : Telefon / Fax : E-posta

Detaylı

Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci

Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci AKTS FORMLARINDA YAPILAN HATALAR Funda NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Nevşehir, 2012 1 Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması ihtiyacı

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı SGT 434 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Perspektif Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

KURULARARASI VE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURULARARASI VE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURULARARASI VE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKULTE PROGRAM KURUMLARARASI YURT DIŞI 2.SNF.

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Bilişsel Dil Gelişimi TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığında Risk Grupları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 14.08.2014 Karar No : 6 GÜNDEM: 1- Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Program açılmasına ilişkin Protokol kapsamında

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yeni Medya Teknolojileri 213000000001235 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Endüstrisinde Ergonomi ORE 750 2 3+0 3 6

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Endüstrisinde Ergonomi ORE 750 2 3+0 3 6 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

DERS BİLGİLERİ FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3. Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU

DERS BİLGİLERİ FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3. Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 622 I I 3+0+0 3 7. Ders Tipi.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 622 I I 3+0+0 3 7. Ders Tipi. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tedarik Zincir Yönetimi Man 622 I I 3+0+0 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı