DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri,"

Transkript

1 DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri, Üniversitemizde yürütülen Avrupa Yükseköğretim Alanı ÇalıĢmalarına Katılma ÇalıĢmaları kapsamında birimlerinizce Aralık ayı baģında Koordinatörlüğe teslim edilen dosyalardaki ana gövde ve ders izlenceleri değerlendirilmiģ ve bazı konuların yeniden gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmıģtır. Teslim edilen dosyalardan çıkartılan ve özen gösterilmesinin bir kez daha vurgulanmasında yarar umulan noktalara, Genel Olarak Yapılan Hatalar ve Dokümanların Çoğunluğun Yazma Biçimine Uygun Hale Getirilmesi Ġçin Uyarılar baģlığı altındaki üç alt baģlıkta yer verilmektedir: A. Genel (13 Aralık 2011 tarihinde sizlere gönderilmiģ ve sayfasına konulmuģtur.) B. Ana Gövde (13 Aralık 2011 tarihinde sizlere gönderilmiģ ve sayfasına konulmuģtur. Ana Gövdede yapılması gerekli değiģiklikler/düzenlemeler yapılarak, 20 Aralık 2011 Salı sabah 10:00 a kadar koordinatörlüğe iletilmesi beklenmektedir.) C. Ders Ġzlenceleri (Elde olmayan bir nedenle kısa zamanda gönderilememiģ olan bilgiler Ek 1 de verilmektedir.) 13 Aralık 2011 tarihli yazıda da yer alan, ancak doğru anlaģılmasının çok önemli olduğu bir konu olan Güz Dönemi sonunda öğrencilerden alınacak geri bildirimlerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi, öğrencilerden iki Ģekilde geri bildirim almamız gerekmektedir: a. Her bir ders için, ders izlencesinde yer alan AKTS tablosu ile ders izlencelerinin sonundaki, ilgili dersin o bölümün/programın çıktılarını (yeterliliklerini) ne ölçüde karģıladığına iliģkin tablo öğrencilere doldurtulacaktır. Örnek format ekte dikkatlerinize sunulmaktadır (Ek 2). Farklı bölümlere/programlara aynı ders -yani kodu ve adı aynı olan, aynı saatte ve aynı öğretim elemanı tarafından verilen- veriliyorsa, burada en önemli olan konu, her bir bölümün/programın çıktılarının ayrı basılmasıdır. ġöyle ki, o ders/sınıfa giren 5 RST ve 10 Sosyoloji Bölümleri öğrencisi varsa, basılacak 15 tane formun ilk yüzleri aynı olacak, ikinci yüzleri farklı olacaktır. 5 formun arka yüzünde RST Bölümü Program çıktıları, 10 formun arka yüzünde Sosyoloji Bölümü nün Program çıktıları yer alacaktır. Öğrencilere kendi bölümlerine göre formlar dağıtılacak ve kendi programları içinde bu dersin ne kadar yararlı olduğu anlaģılmaya çalıģılacaktır. Buna çok dikkat edilmelidir. b. Ayrıca, her yarıyılda olduğu gibi her ders için (pembe) daha çok öğretim üyesinin performansının değerlendirildiği geri bildirim formları da doldurtulacaktır. (Dün akģam üzeri elimize ulaģan formlar bugün dağıtılmaya baģlanacaktır. Bu formlarla ilgili yönerge Ek 3 dedir.) c. Öğrenci Ger Bildirim Formu-optik form; AKTS-Öğrenci ĠĢyükü tablosu ve Program çıktıları tablosu olmak üzere bu üç tabloyu da dolduran öğrencilere yüzde 5 bonus verilmesine Rektörümüz tarafından karar verilmiģtir. Final notuna eklenebilir. Bu bilgi de öğrencilere iletilecektir. Ders izlencelerinin elektronik ortama girilmesi için süre, zorunlu olarak/elde olmayan teknik nedenlerle uzatılmıģtır. Ancak acilen ekte dikkatlerinize sunulan konular çerçevesinde, tüm öğretim elemanlarınca bu izlencelerin acilen hazırlanmaları gerekmektedir. Çok kısa bir zamanda, çalıģma takvimi yeniden sizlere bildirilecektir. YÖK yetkilileri, , 6111 sayılı yasa gereği) yerel kredilerden tamamen vazgeçilmesi beklendiğini vurgulamaktadırlar.

2 13 Aralık 2011 tarihli yazıda sizlere kısa sürede gönderileceği belirtilen Ģu dokümanlar da hazır olmasına karģın Ģimdi gönderilememektedir. Ancak, elimizde olmayan pürüzler halledildikten sonra en kısa zamanda ulaģtırılmaya çalıģılacaktır. 1. ATA ders izlenceleri ve ek liste. 2. TRD ders izlenceleri ve ek liste. 3. ĠNG ders izlenceleri ve ek liste. 4. Ġngilizce TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) 5. Ana gövdenin (lisans) Ġngilizcesi. 6. Temel Alan Yeterlilikleri nin (Sosyal ve DavranıĢ Bilimleri) Ġngilizcesi. AYAK ÇalıĢmaları Bölüm/Program Dosyalarının ana gövdelerinin (izlenceler dıģında) bugün (20 Aralık 2011 Salı sabah) 10:00 a kadar, Dekan ve Müdürlerin kontrolünde CD ye kayıtlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Serpil ÇĠL e (2205) ya da Fakülte Sekreteri Özlem CANBAKAL a (2204) iletilmesini bir kez daha hatırlatmak isterim. Ġyi dileklerim ve saygılarımla. Prof. Dr. Belma AKġĠT, Rektör DanıĢmanı ve BEK BaĢkanı

3 EK AKTS ETĠKETĠ VE DĠPLOMA EKĠ ETĠKETĠNE BAġVURU FORMLARINA KONULACAK BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM BĠLGĠLERĠ 2 Aralık 2011 tarihinde teslim edilen (edilmesi gereken) dokümanlarla ilgili eksiklikler ve yanlıģlıklar (Güncellenme tarihi: 20 Aralık 2011) GENEL OLARAK YAPILAN HATALAR VE DOKÜMANLARIN ÇOĞUNLUĞUN YAZMA BĠÇĠMĠNE UYGUN HALE GETĠRĠLMESĠ ĠÇĠN UYARILAR: DERS ĠZLENCELERĠ: Akademik Yılı Programları tam olarak verilecektir. Örneğin, bazı dosyalarda yalnızca Güz dönemi derslerine yer verilmiģtir. Ġstenen, hem Güz hem de Bahar dönemine ait derslerin tamamıdır. 2. Ders izlencelerinde yer alan planlanan öğrenme çıktıları da, yapar, eder diye bitirilecektir. (Bu derste öğrenciler, yapar.) 3. Ders izlencelerinde kullanılan bölüm/program çıktılarının (yeterliklilerinin), bölüm/program ana gövde içinde yer alan program çıktıları ile tamamen aynı olması gerekmektedir. Bazı dosyalarda farklı olduğu görülmektedir. 4. Ġzlencelerde, dersin amacına, ders elemanının vermeyi amaçladığı değil, öğrencinin neyi alacağının amaçlandığı yazılmalıdır. ( Bu derste, öğrencilere sosyal araģtırmanın ilke ve uygulamaları bir baģlangıç olarak sunulmaktadır. Amaç öğrencilerin, araģtırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araģtırma arasındaki iliģki, çeģitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. gibi.) 5. Ġzlencelerde, değerlendirme ve AKTS tablolarındaki hücrelerde hiç boģluk kalmamalı, boģluklara tire (-) çizilmelidir. 6. Ġzlencelerde, 6 AKTS Kredisi değil AKTS Kredisi: 6 olarak yazılmalıdır. 7. Ġzlencelerde AKTS değil, AKTS Kredisi yazılmıģ olması gerekmektedir. Zira ECTS (European Credit Transfer System) ifadesi sisteme verilen ismi oluģturan kelimelerin baģ harfidir. Bu sistemden üretilen krediyi ifade etmek için de, Ġngilizce ve Türkçe olmak üzere ilgili tüm dokümanlarda yer aldığı gibi, ECTS Credits ya da AKTS Kredisi denmek durumundadır. (Daha ayrıntılı bilgi için temel dokümana bakılabilir: 8. AKTS Kredileri yeniden kontrol edilecek, hem 4 yıllık öğretim programında hem de ders izlencesinin içinde (izlencenin ilk sayfasındaki tanıtım kutusunda ve AKTS tablosunda) aynı olduğundan emin olunacaktır Kasım 2011 tarihinde gönderilen örnek izlencede, öğretim elemanının ders saatlerine ve sınıflara da yer verilmiģtir. Çok az öğretim elemanının bunu dikkate aldığı görüldüğünden ve örneğin gelecek yarıyıl için bilinemeyeceğinden, izlencelerden bu bilginin kaldırılmasına karar verilmiģtir.

4 10. Bazı izlencelerde, ders içeriğine 14 haftalık programda verilen konular yazılmıģtır. Bunlar özetlenmelidir. 11. Ders izlenceleri arka arkaya sıralanırken, yarıyıllara göre değil, ana gövdedeki Ders ve Program Yeterlilikleri (Çıktıları) matriksinde yer aldığı sıra ile verilmelidir. (Ders Tanımları da aynı sırada olmalıdır.) 12. Ofis saatleri, yani görüģme saatleri, haftada 10 saat olarak belirlenmeli ve izlencedeki uygun yere (öğretim elemanı ile ilgili kutuya) yazılmalıdır. Bu 10 saat, o dönemde o öğretim elemanından ders alan tüm öğrenciler için, dersin dıģında ayrılan süredir. 13. Ġzlencelerdeki metinler, her taraf iki tarafa yaslı değil, sola yaslı olmalıdır. 14. Ġzlencelerde, örneğin Ön KoĢul: un karģısına hiçbir Ģey yazılmamıģ ya da küçük/büyük harflere duyarsız kalınmıģtır. Örnekteki gibi, Yok. yazılmalıdır. 15. Bütün dersler, 4 yıllık programa göre yeniden kontrol edilecek, eksik ders, ders tanımı ve ders izlencesinin kalmamasına azami özen gösterilecektir. 16. Her bir dersin izlencesinde, program çıktılarını ne derecede (1-5 arası) karģıladığını gösteren tablo ile ana gövdedeki ders ve Program (Yeterlilikleri) Çıktıları matriksi karģılaģtırılacaktır. Farklılık olmamasına özel önem verilecektir. 17. Üniversitemizde standardı sağlanmak üzere izlencelere konulmuģ olan dipnotlar silinmelidir. 18. Bitirme tezleri gibi, stajlar ve okul uygulamaları için de ders izlencesi hazırlanmalıdır. 4 yıllık (2 yıllık) programda yer alan, kod verilen her aktivite için izlence geliģtirilmelidir. 19. Ders kategorisinde tek yer iģaretlenecektir. Bu tür iģaretlemelerde standart modelde olduğu gibi, + değil, her yerde X iģareti kullanılacaktır. 20. Ġzlencelerdeki satır atlamalara dikkat edilmeli, mümkün olduğunca standart modele uygun hale getirilmelidir. 21. Değerlendirme tablosunda, katkı payı kolonuna konulmuģ olan tüm % iģaretleri silinecektir. Zira toplamlar 100 olunca, zaten bu ifade edilmiģ olmaktadır. Ayrıca, bazı izlencelerde, sayısı kolonuna da % iģaretleri konulmuģtur, bunların kaldırılması ve kaç ödev ya da kaç ara sınav verilmiģse, bu sayının yazılması uygun olacaktır. 22. Ġzlencelerde, sınavlara yer verilmeyecektir. Bazı izlencelerde, kaynak yazımında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, yazar adının italik, kitap adının düz olması, vb. gibi. Kaynaklar yeniden kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Örnekteki gibi verilmelidir. a. Kitap için: Yazar ın soyadı -virgül-adının baģ harfi-nokta-yayınlandığı yıl-nokta-kitabın adı (italik)-nokta- basıldığı Ģehir- iki nokta üst üste-yayınevi-nokta- -nokta (Mümkünse, ISBN de koyulmalıdır.) b. Makale için: Yazar ın soyadı -virgül-adının baģ harfi-nokta-yayınlandığı yıl-nokta-tırnakmakalenin adı -virgül-derginin adı (italik)-nokta-cilt no-virgül-sayı no-virgül-sayfa numaraları (aralık verilecektir.). Örnek: Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Narsüt, K Medikal AraĢtırmalarda Bazı Etik Sorunlar, Sosyal Hizmet Dergisi. Cilt VII, Sayı 5, ss Yalnızca kodların dıģında olmak üzere, Ġngilizce metinlerde, her Ģey Ġngilizce, Türkçe metinlerde her Ģey Türkçe olacaktır.

5 24. 2 Aralık 2011 de teslim edilen dosyalardaki ATA, TRD ve ĠNG derslerinin izlenceleri çıkartılacaktır. Zira o derslerin izlenceleri sizlere koordinatörlüğün kontrolü olmadan gönderilmiģtir. Elinizdeki bu dokümanın eki olarak, sizlere yeni izlenceler gönderilmektedir. Ġzlencelerle birlikte ayrıca, Ģube kodlarının ve o Ģubenin öğretim elemanının adı ve iletiģim bilgileri olan bir liste de bulunmaktadır. Yeni gönderilenler ıģığında, liste dikkatlice incelenmeli; ilgili bölüm/programın kodu ne ise Ģube kodu o olarak yazılmalı ve yine aynı listeden, o dersi o bölüme veren öğretim elemanının adı yazılmalı ve ilgili programın çıktısı ile dersin arasındaki iliģkiyi gösteren tablo, o program çıktıları kullanılarak hazırlanmalıdır. Ġzlencelerle ilgili format ve bir Ġzlence örneği Ek 4 de dikkatlerinize sunulmaktadır.

6 EK 2 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA ÇALIġMALARI EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ GERĠ BĠLDĠRĠM BĠLGĠLERĠ: ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA VE DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINI KARġILAMA DURUMU Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Adı: Dersin verildiği Dönem: Akademik Yılı Güz Dönemi Dersin Adı:.. Dersin Kodu:.. Ders Sorumlusu/Sorumluları:. Formu dolduran öğrencinin Adı ve soyadı:.. Sınıfı:. Bölümü: Formun doldurulduğu tarih:. AKTS - Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu Etkinlikler Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Sayısı Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü Bu form, birinci sayfada AKTS-ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ TABLOSU, arkada da ĠLGĠLĠ PROGRAMIN ÇIKTILARI (Öğrencinin kendi bölümün çıktıları) olmak üzere arkalı önlü olarak tek kâğıda bastırılacak ve ders sorumlu öğretim elemanı tarafından, ilgili dersi alan öğrencilere, final sınavından hemen önce doldurtulacaktır. Ġlgili Program çıktılarını uygun Ģekilde dersi veren öğretim elemanı dolduracaktır.

7 Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri (Çıktıları) ile ĠliĢkisi 1 (. Bölümü/Programı) No Program Yeterlikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi Öğrenci hangi bölümün/programın öğrencisi ise, hangi bölüme/programa kayıtlı ise, o programın yeterlilikleri (çıktıları) ve program adı yazılacaktır. 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.

8 Ek 3 T. C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÖĞRETĠM ELEMANI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠ ( AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ) (20 Aralık 2011) 1. Bu yönerge, optik okuyucu formunda bulunan ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU nun öğrenciler tarafından doldurulması sırasında kullanılmak üzere hazırlanmıģtır. 2. Personel Dairesi BaĢkanlığından, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul bünyesinde bulunan her öğretim elemanına ait kurum sicil numarası öğrenilecektir. 3. Fakülte/enstitü/yüksekokulda bir ya da iki kiģi bu iģi yapmak üzere görevlendirilecek ve bu yönerge kendilerine verilecektir. Görevlendirilen kiģiler öğretim elemanlarına bu yönergeyi iletmekten sorumlu olacaklardır. Görevliler, her ders için bir zarf hazırlayacaklardır. Bu zarfın içine, o dersi alan öğrenci sayısı kadar (pembe optik okuyucu formunda bulunan) ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMu koyacaklar ve zarfın üzerine hem dersin adı ve kodunu hem de öğretim elemanının adı, soyadı ve kurum sicil numarasını (5 haneli ve en sağa yanaģık. Örneğin 2314 ise, olacak Ģekilde) yazarak o dersi veren öğretim elemanına teslim edeceklerdir. 4. Ders saati ücretliler de dahil olmak üzere, güz döneminde derse giren öğretim elemanları, verdikleri her ders için görevlilerden teslim aldıkları zarfın içindeki formları öğrencilere dağıtacaklar ve formların üst kısmında bulunan ilgili kutuya, dersin kodunu kodlamaları (iģaretlemelerini) (madde 5) ve dersin adı ile öğretim elemanının adı ve soyadını formdaki ilgili yere yazmalarını sağlayacaklardır. Ayrıca, bu yönergenin ekinde bulunan fakülte/yüksekokul/enstitü/bölüm/program kodları uyarınca, öğrenciler fakülte/enstitü/ yüksekokul (madde 7a), bölüm/program (madde 7b), öğrencinin kaçıncı yarıyılda olduğu ve formun doldurulduğu tarih (madde 8) ile öğretim elemanının kurum sicil numarası (madde 3 ve madde 9) için ayrılan kutucukları uygun Ģekilde kodlayacaklardır (iģaretleyeceklerdir.) 5. Optik formda, dersin kodu için ayrılan yedi hanelik bölüm de Ģu Ģekilde iģaretlenecektir: Soldan itibaren ilk dört hane dersin kodunun harfleri, ikinci üç hane ise dersin kodunun rakamları için ayrılmıģtır. Ġlk dört hane iģaretlenirken, eğer dersin harf kodu 3 tane harften oluģuyorsa, ilk hane boģ bırakılarak, sağ yaklaģık olarak iģaretlenmelidir. ġöyle ki: Dersin Kodu MATH 143 ise sorun olmayacaktır. MAT 143 ise, harfli 4 hanenin ilk hanesi boģ bırakılacak son üçüne MAT yazılacaktır. 6. Ġngilizcede olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin ĠST yerine IST, PSĠ yerine PSI kodlanacaktır. 7. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Bölüm kodları, ekteki liste yardımı ile belirlenerek öğrencilere yazdırılacaktır. ġöyle ki; a. Optik formda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü için ayrılan ve iki hanelik olan yerlere, ekte yer alan ve her Fakülte/Yüksekokul/Enstitü adının sol yanında yer alan kodlar yazdırılacaktır. Örneğin, Eğitim Fakültesi için 01, Mühendislik Fakültesi için 08 gibi. b. Optik formda Bölüm için ayrılan ve iki hanelik olan yerlere, ekte yer alan ve her Fakülte/Yüksekokul/Enstitünün altındaki bölüm adının sol yanında yer alan kodlar yazdırılacaktır. Örneğin, Eğitim Fakültesi- Eğitim Bilimleri Bölümü, RPD Programı için 01; Mühendislik Fakültesi- Endüstri Bölümü için 03 gibi. 8. Optik formda, formun doldurulduğu tarih de, ayrılan 6 hane doldurularak belirtilecektir. Soldan itibaren ilk iki hane gün, için, ikinci iki hane ay için ve son iki hane yıl için olmak üzere doldurulacaktır. 9. Öğretim elemanının kurum sicil numarası için 5 haneli alan ayrılmıģtır. Bu 5 kutucuğa, kurum sicil numarası sağa yanaģık Ģekilde kodlanacaktır. Örneğin 2314 ise, olacak Ģekilde iģaretlenecektir. 10. Öğretim elemanlarının adları ve soyadları kodlanırken de, Ġngilizcede olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin Gülçin Karlıdağ adı, gulcin karlidag olarak kodlanacaktır. 11. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir derse iki veya daha fazla öğretim elemanı giriyorsa, her biri için ayrı zarf hazırlanmasının gerekliliğidir. 12. Öğrencilerden sorulara geçmeden önce, üstteki tüm bilgileri eksiksiz doldurmaları istenecektir. 13. Soruların yanıtları için uygun yerlere iģaretler konulacaktır.

9 EK: (ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠ nin eki) T. C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠNĠN EKĠ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ/BÖLÜM/PROGRAM KODLARI (20 Aralık 2011) Fakülte Bölüm Fakülte/Bölüm adı 01 Eğitim Fakültesi 01 Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı 02 Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Programı 03 Ġlköğretim Bölümü-Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 04 Ġlköğretim Bölümü-Okulöncesi Öğretmenliği Programı 05 Özel Eğitim Bölümü-Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Programı 06 Özel Eğitim Bölümü-Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 07 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü- Ġngilizce Öğretmenliği Programı 02 Fen-Edebiyat Fakültesi 01 Felsefe Bölümü 02 Matematik Bölümü 03 Psikoloji Bölümü 04 Sosyal Hizmet Bölümü 05 Sosyoloji Bölümü 03 Güzel Sanatlar Fakültesi 01 Çizgi Film-Animasyon Bölümü 02 Görüntü Sanatları Bölümü 03 Grafik Tasarımı Bölümü 04 Oyunculuk Bölümü 04 Hukuk Fakültesi 05 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 01 Bankacılık ve Finans Bölümü 02 Ġktisat Bölümü 03 Ġnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 04 ĠĢletme Bölümü 05 Muhasebe ve Denetim Bölümü 06 Uluslararası ĠliĢkiler ve AB Bölümü 07 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 06 ĠletiĢim Fakültesi 01 Gazetecilik Bölümü 02 Görsel ĠletiĢim Tanıtım Bölümü 03 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü (Tr) 04 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü (Ġng) 05 Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü 07 Mimarlık Fakültesi 01 Mimarlık Bölümü (Tr) 02 Mimarlık Bölümü (Ġng) 03 Ġç Mimarlık Bölümü 04 Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 08 Mühendislik Fakültesi 01 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 02 Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) Bölümü 03 Elektrik_Elektronik Mühendisliği Bölümü 04 Endüstri Mühendisliği Bölümü 05 ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü 06 Yazılım Mühendisliği Bölümü 07 Yazılım Mühendisliği (Ġngilizce) Bölümü Tıp Fakültesi

10 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ/BÖLÜM/PROGRAM KODLARI (Devamı) Enstitü/YO Bölüm/ ABD/ Kodu program Kodu Enstitü/YO ve ABD/Program adı Fen Bilimleri Enstitüsü 01 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (doktora-tezli-tezsiz) 02 Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 03 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 04 Finans Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 05 Matematik Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 06 Mimarlık Anabilim Dalı (doktora-mimarlık tezli-mimarlık tezsiz-restorasyon tezli-restorasyon tezsiz) 07 Yapı-Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı 11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 12 Sosyal Bilimler Enstitüsü 01 Eğitim Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli-Tezsiz) 02 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (Tezli-Tezsiz) 03 Felsefe ABD Felsefe (Tezli-Tezsiz) 04 Felsefe (Doktora) 05 Halkla ĠliĢkiler ABD Pazarlama ĠletiĢimi (Tezli-Tezsiz) 06 Ġç Mimarlık ABD Ġç Mimarlık (Tezli-Tezsiz) 07 Ġktisat ABD Ġktisat (Tezli-Tezsiz) 08 Ġktisat (Doktora) 09 ĠletiĢim Bilimleri ABD ĠletiĢim Bilimleri (Doktora) 10 ĠĢletme ABD ĠĢletme (Tezli-Tezsiz-Uzaktan Eğitim) 11 Ġnsan Hakları ABD Ġnsan Hakları YL (Tezli Tezsiz) 12 Kamu Hukuku ABD Kamu Hukuku (Tezli) 13 Özel Hukuk ABD Özel Hukuk (Tezli) 14 Özel Hukuk (Doktora) 15 Psikoloji ABD Psikoloji YL (Tezli) 16 Psikoloji Doktora 17 RTS ABD Radyo Televizyon ve Sinema (Tezli-Tezsiz) 18 Sosyoloji ABD Sosyoloji (Tezli Tezsiz YL) 19 Sosyoloji (Doktora) 20 Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ABD Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi YL (Tezli-Tezsiz) 21 Yabancı Diller Eğitimi ABD Ġngiliz Dili Eğitimi (Tezli) HemĢirelik Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu 15 Meslek Yüksekokulu 01 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Programı 02 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı P 03 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü / Çocuk GeliĢimi Programı 04 Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık ve Sigortacılık Programı 05 Görsel-ĠĢitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü / Radyo ve Televizyon 06 Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü / Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Prog 07 Pazarlama ve DıĢ Ticaret Bölümü / Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı 08 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr 09 Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü

11 EK 4a. DERS ĠZLENCE FORMATININ TÜRKÇESĠ T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ.. FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dersin Kodu: ġube Kodu 3 : AKTS Kredisi:... yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu/Seçmeli 4 s/hafta Teorik: s/hafta Uygulamalı: s/hafta Dersin dili: Dersin Koordinatörü, iletiģim bilgileri ve görüģme saatleri 5 : Dersi veren Öğretim elemanı, iletiģim bilgileri ve görüģme saatleri: Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi (Varsa): Dersin Genel Amacı: (Burada en önemli nokta, öğrenci merkezli ifadeler kullanılmasıdır.) Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: (Ders Ġzlence Formatının en sonundaki notlara bakınız.) Genel Yeterlilikler: (Ders Ġzlence Formatının en sonundaki notlara bakınız.) Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin veriliģ Ģekli: (Yüz-yüze/uzaktan/ikisi birlikte) ( Yüz yüze. diye yazılacaktır.) Uygulamanın (staj) yapıldığı yer (Varsa): ( Yok. diye yazılacaktır. Varsa silinecektir.) ÖnkoĢul: ( Yok. diye yazılacaktır.) EĢ dönemli koģul: (Aynı dönemde alınması gereken baģka bir ders olup olmadığı) ( Yok. diye yazılacaktır.) Önerilen ilave dersler: (Çift anadal ve yandal programları dıģında, çalıģma programlarını daha iyi tamamlamak üzere, zorunlu ders programı dıģında öğrencilere önerilen dersler ya da program bileģenleri) ( Yok. diye yazılacaktır.) Dersin içeriği: (Bu derste tartıģılacak temel konular, haftalık ders programının kısa bir özeti) 2 Dersin verildiği programın adı yazılacaktır. Örneğin, aynı isim ve kodla verilen belli bir Sosyoloji dersi, hem ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler Bölümüne hem de Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne açılıyorsa, bir ders izlencesinde buraya Halkla ĠliĢkiler Lisans Programı, diğerinde, Sosyoloji Programı yazılacaktır. TRD gibi çok Ģubeye verilen dersler bütün üniversitede aynı olduğundan, bu dersler için buraya bir Ģey yazılmayacaktır. 3 MUBĠS de her dersin en az bir Ģubesi bulunmaktadır. 4 Biri seçilecektir. 5 Dersi birden fazla öğretim elamanı veriyorsa, koordinatör için ayrılan yere dersin koordinatörünün, öğretim elemanı için ayrılan yere de öğretim elemanının adı ve gereken bilgiler yazılacaktır. Yalnızca tek sorumlusu olan dersler için koordinatör için ayrılan satır silinecektir.

12 Ders kategorisi: (Yalnızca bir kategori, uygun kutuya X konularak iģaretlenecektir. 6 ) Ders Kitabı: 1. Temel Meslek Dersleri 2. Uzmanlık/alan Dersleri 3. Destek Dersleri 4. Aktarılabilir Beceri Dersleri 5. BeĢeri, ĠletiĢim ve Yönetim Becerileri Dersleri Yardımcı Okumalar: Haftalık ders konuları: Haftalar TartıĢılacak/ĠĢlenecek Konular 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta 13. Hafta 14. Hafta Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi ÇalıĢmaları Sayısı Katkı Payı Devam Laboratuvar Uygulama Alan ÇalıĢması Derse Özgü Staj (Varsa) Ödev Sunum Projeler Seminer Kısa sınavlar (Quiz) Ara Sınavlar Final Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı Notuna Katkısı Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı Toplam Toplam 6 Bu konuda bölüm öğretim elemanlarının birlikte karar vermesi uygun olacaktır.

13 AKTS 7 (Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu) Etkinlikler Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü Sayısı Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri (Çıktıları) ile ĠliĢkisi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi AKTS kredilerinin hesaplandığı dosyalar ve öğrencilerden bu konuda alınan geri bildirimler, sorulduğunda gösterilmek üzere hazır bulundurulmalıdır. Bilindiği gibi, aynen geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, AKTS lerle ilgili olarak öğrencilerden geri bildirim alınacak ve hesaplamalar yapılacaktır. 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.

14 EK 4b. DERS ĠZLENCE FORMATININ ĠNGĠLĠZCESĠ SYLLABUS FORMAT MALTEPE UNIVERSITY FACULTY OF UNDERGRADUATE PROGRAMME Course Name: Fall Semester Course Code: Section Code: ECTS Credits. year. semester Undergraduate Compulsory/Elective h/week Lectures: h/week Application: h/week Coordinator of the Course, contact info and Office hours: Language of Instruction:. Lecturers of the Course, contact info and Office hours: (If any) Web address of the course or the lecturer: Objectives of the Course: Learning Outcomes and Subordinate Skills: Generic Competencies: Instructional Methods and Techniques: Mode of Delivery: Place of Special Course Internship (If any): Pre-requisites: Co-requisites: Recommended Optional Programme Components: Course Content:

15 Course Category: 1. Core Courses 2. Major Area Courses 3. Supportive Courses 4. Transferable Skill Courses 5. Communication and Management Skills Courses Textbook: Recommended/ Required Reading: Course Outline Weeks Subjects to be Discussed / Covered Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Evaluation System Semester Requirements Attendance Laboratory Application Field Work Special Course Internship (If any) Homework Assignments Presentations Project Seminar Quiz Mid-Terms Final Percentage of Semester Work Percentage of Final Grade TOTAL TOTAL Number Percentage of grade

16 ECTS Student Workload Table Activities Course Hours (Including exam week 14x hours/week) Laboratory Application Field Work Special Course Internship (If any) Study Hours-out of Class (pre/after studies) Presentation / Seminar Preparation Project Homework Assignments Mid-Terms Final Total Workload Number Duration (hours) Total Workload The Relationship Between Course Learning Outcomes and Program Qualifications / Outcomes Level of Contribution 8 No Program Qualifications / Outcomes Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

17 EK 4c. TÜRKÇE DERS ĠZLENCESĠNĠN DOLDURULMUġ ÖRNEĞĠ T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ LĠSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı: SOSYOLOJĠDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ I Dersin Kodu: SOS 201 Dersin ġubesi: 01 AKTS Kredisi: 6 2. yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta Teorik: 3 s/hafta Uygulamalı: 0 s/hafta Dersin dili: Türkçe Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, ĠletiĢim bilgileri: Prof. Dr. Belma T. AKġĠT, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Oda no: 314, e-posta: Dahili tel no GörüĢme Saatleri: Salı 13:00-17:00, ÇarĢamba 10:00-12:00 ve 13:00-17:00 Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi: Dersin Genel Amacı: Bu derste, öğrencilere sosyal araģtırmanın ilke ve uygulamaları bir baģlangıç olarak sunulmaktadır. Amaç, öğrencilerin, araģtırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araģtırma arasındaki iliģki, çeģitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. AraĢtırma terminolojisini bilir, 2. Diğerleri tarafından yapılan araģtırmaları doğru okur ve üzerinde tartıģabilir, 3. Bir araģtırma modeli geliģtirebilir ve 4. Grupla çalıģır. Genel Yeterlilikler: 1. Sorgulayan, 2. Etik kurallara uyan, 3. Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum ve farklılıklara saygı gösteren, 4. Takım halinde çalıģabilen ve zamanı etkili kullanabilen. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, gündelik hayat içinden örneklerle kavramları kavratma ve tartıģtırma, sorgulama; proje tasarımı. Dersin veriliģ Ģekli: Yüz-yüze. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok. ÖnkoĢul: Yok. EĢ dönemli koģul: Yok. Önerilen ilave dersler: Yok.

18 Dersin içeriği: AraĢtırma kavramı, araģtırmanın boyutları, metodolojinin anlamları, araģtırmanın adımları, niceliksel/niteliksel araģtırmalar ve teknikleri, araģtırma tasarımı, rapor yazımı ve araģtırmada etik sorunlar tartıģılmaktadır. Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri X 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. BeĢeri, ĠletiĢim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Neuman, W. L Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. (Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, çeviri: Sedef Özge). Cilt I ve Cilt II. Ġstanbul: Yayın Odası. ISBN (Takım), (Cilt I), (Cilt II). Yardımcı Okumalar: Punch, K. F Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi. Saruhan, ġ. C. ve A. Özdemirci Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi ve Metodoloji. Ġstanbul: Alkım Yayınevi.

19 Haftalık ders konuları: Haftalar ĠĢlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler 1. Hafta Dersin tanıtımı, ders içeriği hakkında tartıģma ve öğrencilerle birlikte ders planına son Ģeklinin verilmesi. 2. Hafta AraĢtırma? Bilim? AraĢtırma, Sosyal AraĢtırma, Neden Sosyal AraĢtırma? AraĢtırmanın Basamakları Temel konular, kavramlar 3. Hafta AraĢtırmanın Boyutları: Amacı açısından Kullanım Alanı açısından 4. Hafta Zamanı KullanıĢı açısından Veri Toplama Tekniği açısından 5. Hafta Teori ve AraĢtırma Teori ve Ġdeoloji 6. Hafta Metodolojinin Anlamları (Yöntembilimde temel yaklaģımlar) Pozitivist yöntem bilim anlayıģı 7. Hafta Yorumsamacı yöntem bilim anlayıģı 8. Hafta EleĢtirel yöntem bilim anlayıģı 9. Hafta Feminist yöntem bilim anlayıģı Post modernist yaklaģım 10. Hafta AraĢtırmanın adımları Temel araģtırma sorusunun geliģtirilmesi Kavramsal çerçevenin olgunlaģtırılması (DeğiĢkenler ve hipotezlerin tespiti) Veri toplama yönteminin belirlenmesi 11. Hafta Niteliksel ve niceliksel araģtırmalar ve karģılaģtırılmaları 12. Hafta Niceliksel AraĢtırma Tasarımı Niceliksel verilerin toplanması Niceliksel verilerin değerlendirilmesi Niceliksel araģtırmaların çeģitleri 13. Hafta Niteliksel AraĢtırma Tasarımı Niteliksel verilerin toplanması Niteliksel verilerin değerlendirilmesi Niteliksel araģtırmaların çeģitleri 14. Hafta AraĢtırmalarda etik sorunlar AraĢtırma raporunun yazımı

20 Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi ÇalıĢmaları Sayısı Katkı Payı Devam 14 hafta 5 (Bonus) Laboratuvar - - Uygulama - - Alan ÇalıĢması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Kısa sınav (Quiz) 2 5 (Bonus) Ara Sınavlar 2 50 Final 1 50 Toplam 100 Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı 50 Toplam 100 AKTS (Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu) Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam (Saat) ĠĢ Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü 150

21 Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile ĠliĢkisi No 1 Program Yeterlikleri/Çıktıları Sosyolojinin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavramlarla üretilen bilginin toplumsal gerçeklikteki karģılığının neler olduğunu bilir. Katkı Düzeyi X 2 Sosyolojik bakıģ açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenir. X 3 Temel sosyolojik sorunları tanımlama ve bireysel olduğu kadar ekip içinde X yer alarak da çözme becerisi kazanır. 4 Sosyolojik perspektifleri eleģtirel bir bakıģ açısı ile tartıģır; bilgi ve X uygulama eksikliklerini tespit eder. Sosyal yaģamı eleģtirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirler; aile, X 5 devlet, eğitim, din gibi kurumların yapılarını, oluģumlarını ve toplumsal etkilerini tanır. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, 6 toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaģamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iģ yaģamında değerlendirme, proje ve etkinliklere dönüģtürebilme ve uygulama yetkinliğine sahip olur. Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, felsefe, antropoloji gibi diğer X 7 sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; Sosyolojik bilginin diğer sosyal bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenir. AraĢtırma amaçları ile araģtırma tasarımı iliģkisini, araģtırma sorusunu ve çeģitli araģtırma tekniklerinin kullanılma koģullarını bilerek araģtırma 8 önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, etik sorunları düģünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaģamına aktarma becerisine sahip olur. Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaģma yöntemleri hakkında bilgi 9 sahibi olur ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirir. Toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği X 10 görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alma yetkinliği kazanır. 11 DüĢüncelerini ve sorunlara iliģkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaģabilir. 12 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaģları ile iletiģim kurabilir. 13 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte biliģim ve X iletiģim teknolojilerini kullanabilir. Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutar; bu 14 bilgisini baģkaları ile paylaģarak zenginleģir; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taģıyabilir. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile X 15 çevre koruma, iģ sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, değiģime ve yeniliğe karģı açık tutuma sahip olur. X X X X 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek.