DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER. Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri,"

Transkript

1 DUYURU 4: 20 Aralık 2011 ĠZLENCELERDE EKSĠKLĠKLER Maltepe Üniversitesi nin Değerli Dekan ve Müdürleri, Üniversitemizde yürütülen Avrupa Yükseköğretim Alanı ÇalıĢmalarına Katılma ÇalıĢmaları kapsamında birimlerinizce Aralık ayı baģında Koordinatörlüğe teslim edilen dosyalardaki ana gövde ve ders izlenceleri değerlendirilmiģ ve bazı konuların yeniden gözden geçirilmesi gereği ortaya çıkmıģtır. Teslim edilen dosyalardan çıkartılan ve özen gösterilmesinin bir kez daha vurgulanmasında yarar umulan noktalara, Genel Olarak Yapılan Hatalar ve Dokümanların Çoğunluğun Yazma Biçimine Uygun Hale Getirilmesi Ġçin Uyarılar baģlığı altındaki üç alt baģlıkta yer verilmektedir: A. Genel (13 Aralık 2011 tarihinde sizlere gönderilmiģ ve sayfasına konulmuģtur.) B. Ana Gövde (13 Aralık 2011 tarihinde sizlere gönderilmiģ ve sayfasına konulmuģtur. Ana Gövdede yapılması gerekli değiģiklikler/düzenlemeler yapılarak, 20 Aralık 2011 Salı sabah 10:00 a kadar koordinatörlüğe iletilmesi beklenmektedir.) C. Ders Ġzlenceleri (Elde olmayan bir nedenle kısa zamanda gönderilememiģ olan bilgiler Ek 1 de verilmektedir.) 13 Aralık 2011 tarihli yazıda da yer alan, ancak doğru anlaģılmasının çok önemli olduğu bir konu olan Güz Dönemi sonunda öğrencilerden alınacak geri bildirimlerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi, öğrencilerden iki Ģekilde geri bildirim almamız gerekmektedir: a. Her bir ders için, ders izlencesinde yer alan AKTS tablosu ile ders izlencelerinin sonundaki, ilgili dersin o bölümün/programın çıktılarını (yeterliliklerini) ne ölçüde karģıladığına iliģkin tablo öğrencilere doldurtulacaktır. Örnek format ekte dikkatlerinize sunulmaktadır (Ek 2). Farklı bölümlere/programlara aynı ders -yani kodu ve adı aynı olan, aynı saatte ve aynı öğretim elemanı tarafından verilen- veriliyorsa, burada en önemli olan konu, her bir bölümün/programın çıktılarının ayrı basılmasıdır. ġöyle ki, o ders/sınıfa giren 5 RST ve 10 Sosyoloji Bölümleri öğrencisi varsa, basılacak 15 tane formun ilk yüzleri aynı olacak, ikinci yüzleri farklı olacaktır. 5 formun arka yüzünde RST Bölümü Program çıktıları, 10 formun arka yüzünde Sosyoloji Bölümü nün Program çıktıları yer alacaktır. Öğrencilere kendi bölümlerine göre formlar dağıtılacak ve kendi programları içinde bu dersin ne kadar yararlı olduğu anlaģılmaya çalıģılacaktır. Buna çok dikkat edilmelidir. b. Ayrıca, her yarıyılda olduğu gibi her ders için (pembe) daha çok öğretim üyesinin performansının değerlendirildiği geri bildirim formları da doldurtulacaktır. (Dün akģam üzeri elimize ulaģan formlar bugün dağıtılmaya baģlanacaktır. Bu formlarla ilgili yönerge Ek 3 dedir.) c. Öğrenci Ger Bildirim Formu-optik form; AKTS-Öğrenci ĠĢyükü tablosu ve Program çıktıları tablosu olmak üzere bu üç tabloyu da dolduran öğrencilere yüzde 5 bonus verilmesine Rektörümüz tarafından karar verilmiģtir. Final notuna eklenebilir. Bu bilgi de öğrencilere iletilecektir. Ders izlencelerinin elektronik ortama girilmesi için süre, zorunlu olarak/elde olmayan teknik nedenlerle uzatılmıģtır. Ancak acilen ekte dikkatlerinize sunulan konular çerçevesinde, tüm öğretim elemanlarınca bu izlencelerin acilen hazırlanmaları gerekmektedir. Çok kısa bir zamanda, çalıģma takvimi yeniden sizlere bildirilecektir. YÖK yetkilileri, , 6111 sayılı yasa gereği) yerel kredilerden tamamen vazgeçilmesi beklendiğini vurgulamaktadırlar.

2 13 Aralık 2011 tarihli yazıda sizlere kısa sürede gönderileceği belirtilen Ģu dokümanlar da hazır olmasına karģın Ģimdi gönderilememektedir. Ancak, elimizde olmayan pürüzler halledildikten sonra en kısa zamanda ulaģtırılmaya çalıģılacaktır. 1. ATA ders izlenceleri ve ek liste. 2. TRD ders izlenceleri ve ek liste. 3. ĠNG ders izlenceleri ve ek liste. 4. Ġngilizce TYYÇ (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) 5. Ana gövdenin (lisans) Ġngilizcesi. 6. Temel Alan Yeterlilikleri nin (Sosyal ve DavranıĢ Bilimleri) Ġngilizcesi. AYAK ÇalıĢmaları Bölüm/Program Dosyalarının ana gövdelerinin (izlenceler dıģında) bugün (20 Aralık 2011 Salı sabah) 10:00 a kadar, Dekan ve Müdürlerin kontrolünde CD ye kayıtlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Sekreteri Serpil ÇĠL e (2205) ya da Fakülte Sekreteri Özlem CANBAKAL a (2204) iletilmesini bir kez daha hatırlatmak isterim. Ġyi dileklerim ve saygılarımla. Prof. Dr. Belma AKġĠT, Rektör DanıĢmanı ve BEK BaĢkanı

3 EK AKTS ETĠKETĠ VE DĠPLOMA EKĠ ETĠKETĠNE BAġVURU FORMLARINA KONULACAK BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM BĠLGĠLERĠ 2 Aralık 2011 tarihinde teslim edilen (edilmesi gereken) dokümanlarla ilgili eksiklikler ve yanlıģlıklar (Güncellenme tarihi: 20 Aralık 2011) GENEL OLARAK YAPILAN HATALAR VE DOKÜMANLARIN ÇOĞUNLUĞUN YAZMA BĠÇĠMĠNE UYGUN HALE GETĠRĠLMESĠ ĠÇĠN UYARILAR: DERS ĠZLENCELERĠ: Akademik Yılı Programları tam olarak verilecektir. Örneğin, bazı dosyalarda yalnızca Güz dönemi derslerine yer verilmiģtir. Ġstenen, hem Güz hem de Bahar dönemine ait derslerin tamamıdır. 2. Ders izlencelerinde yer alan planlanan öğrenme çıktıları da, yapar, eder diye bitirilecektir. (Bu derste öğrenciler, yapar.) 3. Ders izlencelerinde kullanılan bölüm/program çıktılarının (yeterliklilerinin), bölüm/program ana gövde içinde yer alan program çıktıları ile tamamen aynı olması gerekmektedir. Bazı dosyalarda farklı olduğu görülmektedir. 4. Ġzlencelerde, dersin amacına, ders elemanının vermeyi amaçladığı değil, öğrencinin neyi alacağının amaçlandığı yazılmalıdır. ( Bu derste, öğrencilere sosyal araģtırmanın ilke ve uygulamaları bir baģlangıç olarak sunulmaktadır. Amaç öğrencilerin, araģtırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araģtırma arasındaki iliģki, çeģitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. gibi.) 5. Ġzlencelerde, değerlendirme ve AKTS tablolarındaki hücrelerde hiç boģluk kalmamalı, boģluklara tire (-) çizilmelidir. 6. Ġzlencelerde, 6 AKTS Kredisi değil AKTS Kredisi: 6 olarak yazılmalıdır. 7. Ġzlencelerde AKTS değil, AKTS Kredisi yazılmıģ olması gerekmektedir. Zira ECTS (European Credit Transfer System) ifadesi sisteme verilen ismi oluģturan kelimelerin baģ harfidir. Bu sistemden üretilen krediyi ifade etmek için de, Ġngilizce ve Türkçe olmak üzere ilgili tüm dokümanlarda yer aldığı gibi, ECTS Credits ya da AKTS Kredisi denmek durumundadır. (Daha ayrıntılı bilgi için temel dokümana bakılabilir: 8. AKTS Kredileri yeniden kontrol edilecek, hem 4 yıllık öğretim programında hem de ders izlencesinin içinde (izlencenin ilk sayfasındaki tanıtım kutusunda ve AKTS tablosunda) aynı olduğundan emin olunacaktır Kasım 2011 tarihinde gönderilen örnek izlencede, öğretim elemanının ders saatlerine ve sınıflara da yer verilmiģtir. Çok az öğretim elemanının bunu dikkate aldığı görüldüğünden ve örneğin gelecek yarıyıl için bilinemeyeceğinden, izlencelerden bu bilginin kaldırılmasına karar verilmiģtir.

4 10. Bazı izlencelerde, ders içeriğine 14 haftalık programda verilen konular yazılmıģtır. Bunlar özetlenmelidir. 11. Ders izlenceleri arka arkaya sıralanırken, yarıyıllara göre değil, ana gövdedeki Ders ve Program Yeterlilikleri (Çıktıları) matriksinde yer aldığı sıra ile verilmelidir. (Ders Tanımları da aynı sırada olmalıdır.) 12. Ofis saatleri, yani görüģme saatleri, haftada 10 saat olarak belirlenmeli ve izlencedeki uygun yere (öğretim elemanı ile ilgili kutuya) yazılmalıdır. Bu 10 saat, o dönemde o öğretim elemanından ders alan tüm öğrenciler için, dersin dıģında ayrılan süredir. 13. Ġzlencelerdeki metinler, her taraf iki tarafa yaslı değil, sola yaslı olmalıdır. 14. Ġzlencelerde, örneğin Ön KoĢul: un karģısına hiçbir Ģey yazılmamıģ ya da küçük/büyük harflere duyarsız kalınmıģtır. Örnekteki gibi, Yok. yazılmalıdır. 15. Bütün dersler, 4 yıllık programa göre yeniden kontrol edilecek, eksik ders, ders tanımı ve ders izlencesinin kalmamasına azami özen gösterilecektir. 16. Her bir dersin izlencesinde, program çıktılarını ne derecede (1-5 arası) karģıladığını gösteren tablo ile ana gövdedeki ders ve Program (Yeterlilikleri) Çıktıları matriksi karģılaģtırılacaktır. Farklılık olmamasına özel önem verilecektir. 17. Üniversitemizde standardı sağlanmak üzere izlencelere konulmuģ olan dipnotlar silinmelidir. 18. Bitirme tezleri gibi, stajlar ve okul uygulamaları için de ders izlencesi hazırlanmalıdır. 4 yıllık (2 yıllık) programda yer alan, kod verilen her aktivite için izlence geliģtirilmelidir. 19. Ders kategorisinde tek yer iģaretlenecektir. Bu tür iģaretlemelerde standart modelde olduğu gibi, + değil, her yerde X iģareti kullanılacaktır. 20. Ġzlencelerdeki satır atlamalara dikkat edilmeli, mümkün olduğunca standart modele uygun hale getirilmelidir. 21. Değerlendirme tablosunda, katkı payı kolonuna konulmuģ olan tüm % iģaretleri silinecektir. Zira toplamlar 100 olunca, zaten bu ifade edilmiģ olmaktadır. Ayrıca, bazı izlencelerde, sayısı kolonuna da % iģaretleri konulmuģtur, bunların kaldırılması ve kaç ödev ya da kaç ara sınav verilmiģse, bu sayının yazılması uygun olacaktır. 22. Ġzlencelerde, sınavlara yer verilmeyecektir. Bazı izlencelerde, kaynak yazımında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, yazar adının italik, kitap adının düz olması, vb. gibi. Kaynaklar yeniden kontrol edilmeli ve düzeltilmelidir. Örnekteki gibi verilmelidir. a. Kitap için: Yazar ın soyadı -virgül-adının baģ harfi-nokta-yayınlandığı yıl-nokta-kitabın adı (italik)-nokta- basıldığı Ģehir- iki nokta üst üste-yayınevi-nokta- -nokta (Mümkünse, ISBN de koyulmalıdır.) b. Makale için: Yazar ın soyadı -virgül-adının baģ harfi-nokta-yayınlandığı yıl-nokta-tırnakmakalenin adı -virgül-derginin adı (italik)-nokta-cilt no-virgül-sayı no-virgül-sayfa numaraları (aralık verilecektir.). Örnek: Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Narsüt, K Medikal AraĢtırmalarda Bazı Etik Sorunlar, Sosyal Hizmet Dergisi. Cilt VII, Sayı 5, ss Yalnızca kodların dıģında olmak üzere, Ġngilizce metinlerde, her Ģey Ġngilizce, Türkçe metinlerde her Ģey Türkçe olacaktır.

5 24. 2 Aralık 2011 de teslim edilen dosyalardaki ATA, TRD ve ĠNG derslerinin izlenceleri çıkartılacaktır. Zira o derslerin izlenceleri sizlere koordinatörlüğün kontrolü olmadan gönderilmiģtir. Elinizdeki bu dokümanın eki olarak, sizlere yeni izlenceler gönderilmektedir. Ġzlencelerle birlikte ayrıca, Ģube kodlarının ve o Ģubenin öğretim elemanının adı ve iletiģim bilgileri olan bir liste de bulunmaktadır. Yeni gönderilenler ıģığında, liste dikkatlice incelenmeli; ilgili bölüm/programın kodu ne ise Ģube kodu o olarak yazılmalı ve yine aynı listeden, o dersi o bölüme veren öğretim elemanının adı yazılmalı ve ilgili programın çıktısı ile dersin arasındaki iliģkiyi gösteren tablo, o program çıktıları kullanılarak hazırlanmalıdır. Ġzlencelerle ilgili format ve bir Ġzlence örneği Ek 4 de dikkatlerinize sunulmaktadır.

6 EK 2 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA ÇALIġMALARI EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ GERĠ BĠLDĠRĠM BĠLGĠLERĠ: ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA VE DERSĠN PROGRAM ÇIKTILARINI KARġILAMA DURUMU Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Adı: Dersin verildiği Dönem: Akademik Yılı Güz Dönemi Dersin Adı:.. Dersin Kodu:.. Ders Sorumlusu/Sorumluları:. Formu dolduran öğrencinin Adı ve soyadı:.. Sınıfı:. Bölümü: Formun doldurulduğu tarih:. AKTS - Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu Etkinlikler Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Sayısı Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü Bu form, birinci sayfada AKTS-ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ TABLOSU, arkada da ĠLGĠLĠ PROGRAMIN ÇIKTILARI (Öğrencinin kendi bölümün çıktıları) olmak üzere arkalı önlü olarak tek kâğıda bastırılacak ve ders sorumlu öğretim elemanı tarafından, ilgili dersi alan öğrencilere, final sınavından hemen önce doldurtulacaktır. Ġlgili Program çıktılarını uygun Ģekilde dersi veren öğretim elemanı dolduracaktır.

7 Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri (Çıktıları) ile ĠliĢkisi 1 (. Bölümü/Programı) No Program Yeterlikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi Öğrenci hangi bölümün/programın öğrencisi ise, hangi bölüme/programa kayıtlı ise, o programın yeterlilikleri (çıktıları) ve program adı yazılacaktır. 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.

8 Ek 3 T. C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÖĞRETĠM ELEMANI PERFORMANS DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠ ( AKADEMĠK YILI GÜZ DÖNEMĠ) (20 Aralık 2011) 1. Bu yönerge, optik okuyucu formunda bulunan ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU nun öğrenciler tarafından doldurulması sırasında kullanılmak üzere hazırlanmıģtır. 2. Personel Dairesi BaĢkanlığından, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul bünyesinde bulunan her öğretim elemanına ait kurum sicil numarası öğrenilecektir. 3. Fakülte/enstitü/yüksekokulda bir ya da iki kiģi bu iģi yapmak üzere görevlendirilecek ve bu yönerge kendilerine verilecektir. Görevlendirilen kiģiler öğretim elemanlarına bu yönergeyi iletmekten sorumlu olacaklardır. Görevliler, her ders için bir zarf hazırlayacaklardır. Bu zarfın içine, o dersi alan öğrenci sayısı kadar (pembe optik okuyucu formunda bulunan) ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMu koyacaklar ve zarfın üzerine hem dersin adı ve kodunu hem de öğretim elemanının adı, soyadı ve kurum sicil numarasını (5 haneli ve en sağa yanaģık. Örneğin 2314 ise, olacak Ģekilde) yazarak o dersi veren öğretim elemanına teslim edeceklerdir. 4. Ders saati ücretliler de dahil olmak üzere, güz döneminde derse giren öğretim elemanları, verdikleri her ders için görevlilerden teslim aldıkları zarfın içindeki formları öğrencilere dağıtacaklar ve formların üst kısmında bulunan ilgili kutuya, dersin kodunu kodlamaları (iģaretlemelerini) (madde 5) ve dersin adı ile öğretim elemanının adı ve soyadını formdaki ilgili yere yazmalarını sağlayacaklardır. Ayrıca, bu yönergenin ekinde bulunan fakülte/yüksekokul/enstitü/bölüm/program kodları uyarınca, öğrenciler fakülte/enstitü/ yüksekokul (madde 7a), bölüm/program (madde 7b), öğrencinin kaçıncı yarıyılda olduğu ve formun doldurulduğu tarih (madde 8) ile öğretim elemanının kurum sicil numarası (madde 3 ve madde 9) için ayrılan kutucukları uygun Ģekilde kodlayacaklardır (iģaretleyeceklerdir.) 5. Optik formda, dersin kodu için ayrılan yedi hanelik bölüm de Ģu Ģekilde iģaretlenecektir: Soldan itibaren ilk dört hane dersin kodunun harfleri, ikinci üç hane ise dersin kodunun rakamları için ayrılmıģtır. Ġlk dört hane iģaretlenirken, eğer dersin harf kodu 3 tane harften oluģuyorsa, ilk hane boģ bırakılarak, sağ yaklaģık olarak iģaretlenmelidir. ġöyle ki: Dersin Kodu MATH 143 ise sorun olmayacaktır. MAT 143 ise, harfli 4 hanenin ilk hanesi boģ bırakılacak son üçüne MAT yazılacaktır. 6. Ġngilizcede olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin ĠST yerine IST, PSĠ yerine PSI kodlanacaktır. 7. Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Bölüm kodları, ekteki liste yardımı ile belirlenerek öğrencilere yazdırılacaktır. ġöyle ki; a. Optik formda Fakülte/Yüksekokul/Enstitü için ayrılan ve iki hanelik olan yerlere, ekte yer alan ve her Fakülte/Yüksekokul/Enstitü adının sol yanında yer alan kodlar yazdırılacaktır. Örneğin, Eğitim Fakültesi için 01, Mühendislik Fakültesi için 08 gibi. b. Optik formda Bölüm için ayrılan ve iki hanelik olan yerlere, ekte yer alan ve her Fakülte/Yüksekokul/Enstitünün altındaki bölüm adının sol yanında yer alan kodlar yazdırılacaktır. Örneğin, Eğitim Fakültesi- Eğitim Bilimleri Bölümü, RPD Programı için 01; Mühendislik Fakültesi- Endüstri Bölümü için 03 gibi. 8. Optik formda, formun doldurulduğu tarih de, ayrılan 6 hane doldurularak belirtilecektir. Soldan itibaren ilk iki hane gün, için, ikinci iki hane ay için ve son iki hane yıl için olmak üzere doldurulacaktır. 9. Öğretim elemanının kurum sicil numarası için 5 haneli alan ayrılmıģtır. Bu 5 kutucuğa, kurum sicil numarası sağa yanaģık Ģekilde kodlanacaktır. Örneğin 2314 ise, olacak Ģekilde iģaretlenecektir. 10. Öğretim elemanlarının adları ve soyadları kodlanırken de, Ġngilizcede olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Örneğin Gülçin Karlıdağ adı, gulcin karlidag olarak kodlanacaktır. 11. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir derse iki veya daha fazla öğretim elemanı giriyorsa, her biri için ayrı zarf hazırlanmasının gerekliliğidir. 12. Öğrencilerden sorulara geçmeden önce, üstteki tüm bilgileri eksiksiz doldurmaları istenecektir. 13. Soruların yanıtları için uygun yerlere iģaretler konulacaktır.

9 EK: (ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠ nin eki) T. C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠM FORMU DOLDURMA YÖNERGESĠNĠN EKĠ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ/BÖLÜM/PROGRAM KODLARI (20 Aralık 2011) Fakülte Bölüm Fakülte/Bölüm adı 01 Eğitim Fakültesi 01 Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı 02 Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Programı 03 Ġlköğretim Bölümü-Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 04 Ġlköğretim Bölümü-Okulöncesi Öğretmenliği Programı 05 Özel Eğitim Bölümü-Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Programı 06 Özel Eğitim Bölümü-Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı 07 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü- Ġngilizce Öğretmenliği Programı 02 Fen-Edebiyat Fakültesi 01 Felsefe Bölümü 02 Matematik Bölümü 03 Psikoloji Bölümü 04 Sosyal Hizmet Bölümü 05 Sosyoloji Bölümü 03 Güzel Sanatlar Fakültesi 01 Çizgi Film-Animasyon Bölümü 02 Görüntü Sanatları Bölümü 03 Grafik Tasarımı Bölümü 04 Oyunculuk Bölümü 04 Hukuk Fakültesi 05 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 01 Bankacılık ve Finans Bölümü 02 Ġktisat Bölümü 03 Ġnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 04 ĠĢletme Bölümü 05 Muhasebe ve Denetim Bölümü 06 Uluslararası ĠliĢkiler ve AB Bölümü 07 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 06 ĠletiĢim Fakültesi 01 Gazetecilik Bölümü 02 Görsel ĠletiĢim Tanıtım Bölümü 03 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü (Tr) 04 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü (Ġng) 05 Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü 07 Mimarlık Fakültesi 01 Mimarlık Bölümü (Tr) 02 Mimarlık Bölümü (Ġng) 03 Ġç Mimarlık Bölümü 04 Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 08 Mühendislik Fakültesi 01 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 02 Bilgisayar Mühendisliği (Ġngilizce) Bölümü 03 Elektrik_Elektronik Mühendisliği Bölümü 04 Endüstri Mühendisliği Bölümü 05 ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü 06 Yazılım Mühendisliği Bölümü 07 Yazılım Mühendisliği (Ġngilizce) Bölümü Tıp Fakültesi

10 FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ/BÖLÜM/PROGRAM KODLARI (Devamı) Enstitü/YO Bölüm/ ABD/ Kodu program Kodu Enstitü/YO ve ABD/Program adı Fen Bilimleri Enstitüsü 01 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (doktora-tezli-tezsiz) 02 Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 03 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 04 Finans Mühendisliği Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 05 Matematik Anabilim Dalı (tezli-tezsiz) 06 Mimarlık Anabilim Dalı (doktora-mimarlık tezli-mimarlık tezsiz-restorasyon tezli-restorasyon tezsiz) 07 Yapı-Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı 11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 12 Sosyal Bilimler Enstitüsü 01 Eğitim Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezli-Tezsiz) 02 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (Tezli-Tezsiz) 03 Felsefe ABD Felsefe (Tezli-Tezsiz) 04 Felsefe (Doktora) 05 Halkla ĠliĢkiler ABD Pazarlama ĠletiĢimi (Tezli-Tezsiz) 06 Ġç Mimarlık ABD Ġç Mimarlık (Tezli-Tezsiz) 07 Ġktisat ABD Ġktisat (Tezli-Tezsiz) 08 Ġktisat (Doktora) 09 ĠletiĢim Bilimleri ABD ĠletiĢim Bilimleri (Doktora) 10 ĠĢletme ABD ĠĢletme (Tezli-Tezsiz-Uzaktan Eğitim) 11 Ġnsan Hakları ABD Ġnsan Hakları YL (Tezli Tezsiz) 12 Kamu Hukuku ABD Kamu Hukuku (Tezli) 13 Özel Hukuk ABD Özel Hukuk (Tezli) 14 Özel Hukuk (Doktora) 15 Psikoloji ABD Psikoloji YL (Tezli) 16 Psikoloji Doktora 17 RTS ABD Radyo Televizyon ve Sinema (Tezli-Tezsiz) 18 Sosyoloji ABD Sosyoloji (Tezli Tezsiz YL) 19 Sosyoloji (Doktora) 20 Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi ABD Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi YL (Tezli-Tezsiz) 21 Yabancı Diller Eğitimi ABD Ġngiliz Dili Eğitimi (Tezli) HemĢirelik Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu 15 Meslek Yüksekokulu 01 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/ Bilgisayar Programcılığı Programı 02 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı P 03 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü / Çocuk GeliĢimi Programı 04 Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık ve Sigortacılık Programı 05 Görsel-ĠĢitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü / Radyo ve Televizyon 06 Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü / Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Prog 07 Pazarlama ve DıĢ Ticaret Bölümü / Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı 08 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr 09 Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü

11 EK 4a. DERS ĠZLENCE FORMATININ TÜRKÇESĠ T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ.. FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dersin Kodu: ġube Kodu 3 : AKTS Kredisi:... yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu/Seçmeli 4 s/hafta Teorik: s/hafta Uygulamalı: s/hafta Dersin dili: Dersin Koordinatörü, iletiģim bilgileri ve görüģme saatleri 5 : Dersi veren Öğretim elemanı, iletiģim bilgileri ve görüģme saatleri: Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi (Varsa): Dersin Genel Amacı: (Burada en önemli nokta, öğrenci merkezli ifadeler kullanılmasıdır.) Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: (Ders Ġzlence Formatının en sonundaki notlara bakınız.) Genel Yeterlilikler: (Ders Ġzlence Formatının en sonundaki notlara bakınız.) Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin veriliģ Ģekli: (Yüz-yüze/uzaktan/ikisi birlikte) ( Yüz yüze. diye yazılacaktır.) Uygulamanın (staj) yapıldığı yer (Varsa): ( Yok. diye yazılacaktır. Varsa silinecektir.) ÖnkoĢul: ( Yok. diye yazılacaktır.) EĢ dönemli koģul: (Aynı dönemde alınması gereken baģka bir ders olup olmadığı) ( Yok. diye yazılacaktır.) Önerilen ilave dersler: (Çift anadal ve yandal programları dıģında, çalıģma programlarını daha iyi tamamlamak üzere, zorunlu ders programı dıģında öğrencilere önerilen dersler ya da program bileģenleri) ( Yok. diye yazılacaktır.) Dersin içeriği: (Bu derste tartıģılacak temel konular, haftalık ders programının kısa bir özeti) 2 Dersin verildiği programın adı yazılacaktır. Örneğin, aynı isim ve kodla verilen belli bir Sosyoloji dersi, hem ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler Bölümüne hem de Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne açılıyorsa, bir ders izlencesinde buraya Halkla ĠliĢkiler Lisans Programı, diğerinde, Sosyoloji Programı yazılacaktır. TRD gibi çok Ģubeye verilen dersler bütün üniversitede aynı olduğundan, bu dersler için buraya bir Ģey yazılmayacaktır. 3 MUBĠS de her dersin en az bir Ģubesi bulunmaktadır. 4 Biri seçilecektir. 5 Dersi birden fazla öğretim elamanı veriyorsa, koordinatör için ayrılan yere dersin koordinatörünün, öğretim elemanı için ayrılan yere de öğretim elemanının adı ve gereken bilgiler yazılacaktır. Yalnızca tek sorumlusu olan dersler için koordinatör için ayrılan satır silinecektir.

12 Ders kategorisi: (Yalnızca bir kategori, uygun kutuya X konularak iģaretlenecektir. 6 ) Ders Kitabı: 1. Temel Meslek Dersleri 2. Uzmanlık/alan Dersleri 3. Destek Dersleri 4. Aktarılabilir Beceri Dersleri 5. BeĢeri, ĠletiĢim ve Yönetim Becerileri Dersleri Yardımcı Okumalar: Haftalık ders konuları: Haftalar TartıĢılacak/ĠĢlenecek Konular 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta 13. Hafta 14. Hafta Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi ÇalıĢmaları Sayısı Katkı Payı Devam Laboratuvar Uygulama Alan ÇalıĢması Derse Özgü Staj (Varsa) Ödev Sunum Projeler Seminer Kısa sınavlar (Quiz) Ara Sınavlar Final Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı Notuna Katkısı Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı Toplam Toplam 6 Bu konuda bölüm öğretim elemanlarının birlikte karar vermesi uygun olacaktır.

13 AKTS 7 (Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu) Etkinlikler Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü Sayısı Süresi (Saat) Toplam ĠĢ Yükü Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri (Çıktıları) ile ĠliĢkisi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi AKTS kredilerinin hesaplandığı dosyalar ve öğrencilerden bu konuda alınan geri bildirimler, sorulduğunda gösterilmek üzere hazır bulundurulmalıdır. Bilindiği gibi, aynen geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da, AKTS lerle ilgili olarak öğrencilerden geri bildirim alınacak ve hesaplamalar yapılacaktır. 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek olarak belirtilecektir.

14 EK 4b. DERS ĠZLENCE FORMATININ ĠNGĠLĠZCESĠ SYLLABUS FORMAT MALTEPE UNIVERSITY FACULTY OF UNDERGRADUATE PROGRAMME Course Name: Fall Semester Course Code: Section Code: ECTS Credits. year. semester Undergraduate Compulsory/Elective h/week Lectures: h/week Application: h/week Coordinator of the Course, contact info and Office hours: Language of Instruction:. Lecturers of the Course, contact info and Office hours: (If any) Web address of the course or the lecturer: Objectives of the Course: Learning Outcomes and Subordinate Skills: Generic Competencies: Instructional Methods and Techniques: Mode of Delivery: Place of Special Course Internship (If any): Pre-requisites: Co-requisites: Recommended Optional Programme Components: Course Content:

15 Course Category: 1. Core Courses 2. Major Area Courses 3. Supportive Courses 4. Transferable Skill Courses 5. Communication and Management Skills Courses Textbook: Recommended/ Required Reading: Course Outline Weeks Subjects to be Discussed / Covered Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Evaluation System Semester Requirements Attendance Laboratory Application Field Work Special Course Internship (If any) Homework Assignments Presentations Project Seminar Quiz Mid-Terms Final Percentage of Semester Work Percentage of Final Grade TOTAL TOTAL Number Percentage of grade

16 ECTS Student Workload Table Activities Course Hours (Including exam week 14x hours/week) Laboratory Application Field Work Special Course Internship (If any) Study Hours-out of Class (pre/after studies) Presentation / Seminar Preparation Project Homework Assignments Mid-Terms Final Total Workload Number Duration (hours) Total Workload The Relationship Between Course Learning Outcomes and Program Qualifications / Outcomes Level of Contribution 8 No Program Qualifications / Outcomes Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

17 EK 4c. TÜRKÇE DERS ĠZLENCESĠNĠN DOLDURULMUġ ÖRNEĞĠ T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ SOSYOLOJĠ LĠSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı: SOSYOLOJĠDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ I Dersin Kodu: SOS 201 Dersin ġubesi: 01 AKTS Kredisi: 6 2. yıl 2. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta Teorik: 3 s/hafta Uygulamalı: 0 s/hafta Dersin dili: Türkçe Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, ĠletiĢim bilgileri: Prof. Dr. Belma T. AKġĠT, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Oda no: 314, e-posta: Dahili tel no GörüĢme Saatleri: Salı 13:00-17:00, ÇarĢamba 10:00-12:00 ve 13:00-17:00 Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi: Dersin Genel Amacı: Bu derste, öğrencilere sosyal araģtırmanın ilke ve uygulamaları bir baģlangıç olarak sunulmaktadır. Amaç, öğrencilerin, araģtırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araģtırma arasındaki iliģki, çeģitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. AraĢtırma terminolojisini bilir, 2. Diğerleri tarafından yapılan araģtırmaları doğru okur ve üzerinde tartıģabilir, 3. Bir araģtırma modeli geliģtirebilir ve 4. Grupla çalıģır. Genel Yeterlilikler: 1. Sorgulayan, 2. Etik kurallara uyan, 3. Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum ve farklılıklara saygı gösteren, 4. Takım halinde çalıģabilen ve zamanı etkili kullanabilen. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, gündelik hayat içinden örneklerle kavramları kavratma ve tartıģtırma, sorgulama; proje tasarımı. Dersin veriliģ Ģekli: Yüz-yüze. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok. ÖnkoĢul: Yok. EĢ dönemli koģul: Yok. Önerilen ilave dersler: Yok.

18 Dersin içeriği: AraĢtırma kavramı, araģtırmanın boyutları, metodolojinin anlamları, araģtırmanın adımları, niceliksel/niteliksel araģtırmalar ve teknikleri, araģtırma tasarımı, rapor yazımı ve araģtırmada etik sorunlar tartıģılmaktadır. Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri X 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. BeĢeri, ĠletiĢim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Neuman, W. L Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. (Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, çeviri: Sedef Özge). Cilt I ve Cilt II. Ġstanbul: Yayın Odası. ISBN (Takım), (Cilt I), (Cilt II). Yardımcı Okumalar: Punch, K. F Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi. Saruhan, ġ. C. ve A. Özdemirci Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi ve Metodoloji. Ġstanbul: Alkım Yayınevi.

19 Haftalık ders konuları: Haftalar ĠĢlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler 1. Hafta Dersin tanıtımı, ders içeriği hakkında tartıģma ve öğrencilerle birlikte ders planına son Ģeklinin verilmesi. 2. Hafta AraĢtırma? Bilim? AraĢtırma, Sosyal AraĢtırma, Neden Sosyal AraĢtırma? AraĢtırmanın Basamakları Temel konular, kavramlar 3. Hafta AraĢtırmanın Boyutları: Amacı açısından Kullanım Alanı açısından 4. Hafta Zamanı KullanıĢı açısından Veri Toplama Tekniği açısından 5. Hafta Teori ve AraĢtırma Teori ve Ġdeoloji 6. Hafta Metodolojinin Anlamları (Yöntembilimde temel yaklaģımlar) Pozitivist yöntem bilim anlayıģı 7. Hafta Yorumsamacı yöntem bilim anlayıģı 8. Hafta EleĢtirel yöntem bilim anlayıģı 9. Hafta Feminist yöntem bilim anlayıģı Post modernist yaklaģım 10. Hafta AraĢtırmanın adımları Temel araģtırma sorusunun geliģtirilmesi Kavramsal çerçevenin olgunlaģtırılması (DeğiĢkenler ve hipotezlerin tespiti) Veri toplama yönteminin belirlenmesi 11. Hafta Niteliksel ve niceliksel araģtırmalar ve karģılaģtırılmaları 12. Hafta Niceliksel AraĢtırma Tasarımı Niceliksel verilerin toplanması Niceliksel verilerin değerlendirilmesi Niceliksel araģtırmaların çeģitleri 13. Hafta Niteliksel AraĢtırma Tasarımı Niteliksel verilerin toplanması Niteliksel verilerin değerlendirilmesi Niteliksel araģtırmaların çeģitleri 14. Hafta AraĢtırmalarda etik sorunlar AraĢtırma raporunun yazımı

20 Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi ÇalıĢmaları Sayısı Katkı Payı Devam 14 hafta 5 (Bonus) Laboratuvar - - Uygulama - - Alan ÇalıĢması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev - - Sunum - - Projeler - - Seminer - - Kısa sınav (Quiz) 2 5 (Bonus) Ara Sınavlar 2 50 Final 1 50 Toplam 100 Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı 50 Toplam 100 AKTS (Öğrenci ĠĢ Yükü Tablosu) Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam (Saat) ĠĢ Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuvar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan ÇalıĢması Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön çalıģma, pekiģtirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam ĠĢ Yükü 150

21 Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile ĠliĢkisi No 1 Program Yeterlikleri/Çıktıları Sosyolojinin hangi kavramlarla bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavramlarla üretilen bilginin toplumsal gerçeklikteki karģılığının neler olduğunu bilir. Katkı Düzeyi X 2 Sosyolojik bakıģ açısının ve değerlendirme yönteminin yararlarını öğrenir. X 3 Temel sosyolojik sorunları tanımlama ve bireysel olduğu kadar ekip içinde X yer alarak da çözme becerisi kazanır. 4 Sosyolojik perspektifleri eleģtirel bir bakıģ açısı ile tartıģır; bilgi ve X uygulama eksikliklerini tespit eder. Sosyal yaģamı eleģtirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirler; aile, X 5 devlet, eğitim, din gibi kurumların yapılarını, oluģumlarını ve toplumsal etkilerini tanır. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, 6 toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaģamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iģ yaģamında değerlendirme, proje ve etkinliklere dönüģtürebilme ve uygulama yetkinliğine sahip olur. Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, felsefe, antropoloji gibi diğer X 7 sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; Sosyolojik bilginin diğer sosyal bilimlerin bilgileriyle benzerlik ve farklılığını öğrenir. AraĢtırma amaçları ile araģtırma tasarımı iliģkisini, araģtırma sorusunu ve çeģitli araģtırma tekniklerinin kullanılma koģullarını bilerek araģtırma 8 önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, etik sorunları düģünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaģamına aktarma becerisine sahip olur. Yazılı ve görsel bilgi ve veri kaynaklarına ulaģma yöntemleri hakkında bilgi 9 sahibi olur ve bu bilgiyi kuramsal analiz ve uygulama açısından değerlendirir. Toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği X 10 görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alma yetkinliği kazanır. 11 DüĢüncelerini ve sorunlara iliģkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaģabilir. 12 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaģları ile iletiģim kurabilir. 13 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte biliģim ve X iletiģim teknolojilerini kullanabilir. Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini sürekli olarak canlı tutar; bu 14 bilgisini baģkaları ile paylaģarak zenginleģir; öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taģıyabilir. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile X 15 çevre koruma, iģ sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, değiģime ve yeniliğe karģı açık tutuma sahip olur. X X X X 1 en düģük, 2 düģük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek.

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1

Dersin adı: TÜRK DĠLĠ 1 T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI TÜRK DĠLĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: TRD 151, TRD 157 Dersin Verildiği Akademik yıl/yarıyıl:

Detaylı

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I

Dersin adı: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠMDE KALĠTE ÇALIġMALARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ AVRUPA YÜKSEKÖĞRETĠM ALANINA KATILMA (AYAK) ÇALIġMALARI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ BÖLÜMÜ Dersin Kodu: ATA 151 Dersin Verildiği

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

4. Ders Ġzlencesinde Ön koģul ya da EĢ Dönemli KoĢul yoksa tire çekilmeyecek Türkçesinde yok, Ġngilizcesinde de none yazılacaktır.

4. Ders Ġzlencesinde Ön koģul ya da EĢ Dönemli KoĢul yoksa tire çekilmeyecek Türkçesinde yok, Ġngilizcesinde de none yazılacaktır. DUYURU 3: 21 Kasım 2011 BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM BĠLGĠLERĠ 2012 AKTS ETĠKETĠ VE DĠPLOMA EKĠ ETĠKETĠNE BAġVURU FORMLARINA KONULACAK BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI/PROGRAM BĠLGĠLERĠ STANDART MODEL (Güncellenme tarihi

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları. Görüşme Saati: ÇarĢamba: 10:00-11:00

Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları. Görüşme Saati: ÇarĢamba: 10:00-11:00 Dersin Adı: Dönem IV İç Hastalıkları Dersin Kodu: TIP 401 AKTS Kredisi: 13 Dönem IV Lisans Zorunlu 175 saat / 8 hafta Teorik: 119 saat / 8 hafta lı: 56 saat / 8 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DKB224 4 2+0 2 3 Prerequisite Courses Language Level Type Türkçe First Cycle Face to face / Selective

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları / Computer Application In Structural Engineering 0424571 GÜZ / FALL Yerel

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212.

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Yerel Kredi ECTS. Medyada Yapım II MCS 212. DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Medyada Yapım II Kodu Yarıyıl MCS 212 Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi ECTS Bahar 1 0 2 2 5 Ön Koşullar : Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Veriliş Şekli

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Programlanabilir Sayısal Sistemler

Programlanabilir Sayısal Sistemler T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Programlanabilir Sayısal Sistemler BİL322 AKTS Kredisi 5 3. yıl 6. yarıyıl

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İşaret Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Dersin Kodu: MAK2123 AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Önlisans Mesleki 4 s/hafta

Detaylı

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma,

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma, Tablo 2:DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS WEB DE ANİMASYON Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Filmde Bilgisayar Uygulamaları Dersin Kodu ÇFA 217 AKTS Kredisi 3 2. yıl

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Roman Sanatı Dersin Kodu ÇFA 351 AKTS Kredisi: 2 2. yıl 3.yarıyıl Lisans

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

İleri Karakter Animasyonu uygulamaları olan oyunculuk, ses senkronizasyonu unsurlarına ait uygulamaların başarı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İleri Karakter Animasyonu uygulamaları olan oyunculuk, ses senkronizasyonu unsurlarına ait uygulamaların başarı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır. T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı İleri Karakter Animasyonu Dersin Kodu ÇFA 311 AKTS Kredisi 10 3. yıl 5. yarıyıl

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar

2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar PEDİATRİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Pediatri FTR 218 2.YIL/ 2.yarıyıl Bahar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 0 0 1 ÖnkoĢullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri Course Unit Title Course Unit Code Eco 803 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle) Number of ECTS Credits Allocated Theoretical

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır.

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır. 2017 2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Detaylı

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri I PR 207 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları

İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları İşletme Semineri (MGMT 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İşletme Semineri MGMT 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları

Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Mezuniyet Semineri (IE 589) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Semineri IE 589 Bahar 0 0 0 0 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK ÖN LİSANS PROGRAMI 2012-13 Bahar Yarıyılı Dersin adı: Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Dersin Kodu: AKTS Kredisi: 4 2. yıl 2. yarıyıl Önlisans

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Zeka Testleri PSY 320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersi veren öğretim görevlisinin

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 Bahar Yarıyılı ETİK VE İNSAN HAKLARI İHA 504 01 ve 02 7,5 AKTS Kredisi 1. yıl 2. yarıyıl Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Final Projesi (MATH425) Ders Detayları

Final Projesi (MATH425) Ders Detayları Final Projesi (MATH425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Final Projesi MATH425 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 326 veya Math 427 Dersin

Detaylı

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tipografi GRT 203 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları

Uygulamalı Grafik Tasarımı II (PR 326) Ders Detayları Uygulamalı Grafik II (PR 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygulamalı Grafik II PR 326 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ. ECTS ile tanışma. Ciddi anlamda ECTS Çalışmaları. Karşılaşılan Sorunlar. ECTS Yol Haritası

SUNUM İÇERİĞİ. ECTS ile tanışma. Ciddi anlamda ECTS Çalışmaları. Karşılaşılan Sorunlar. ECTS Yol Haritası SUNUM İÇERİĞİ ECTS ile tanışma Ciddi anlamda ECTS Çalışmaları Karşılaşılan Sorunlar ECTS Yol Haritası ECTS ile ilk tanışma... ECTS ile ilk tanışma 2005 ; Yaşar Üniversitesi ve Erasmus Programı na Katılım

Detaylı

Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları

Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları Motivasyon ve Sosyal Davranış (PSY 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Motivasyon ve Sosyal Davranış PSY 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Form İnşa GRT114 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları

Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Kimya CEAC 201 Güz 3 2 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 104 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing 0114770 7-8 Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

Drapaj (MTT224) Ders Detayları

Drapaj (MTT224) Ders Detayları Drapaj (MTT224) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Drapaj MTT224 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları

Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Haber Yazma (PR 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Haber Yazma PR 234 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Araştırma Yöntemleri (UI520) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri (UI520) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri (UI520) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri UI520 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Görsel Algı II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ DERSİN ADI (tr : DERSİN ADI (en: Akademik Birim : Bölüm : Dersin Kodu : Zorunlu/Seçmeli : Sınıf : Yarıyıl ( 1 / 2 : ÇOMÜ Kredisi : AKTS Kredisi : Dersin Dili : H.Ders Saati : Teorik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016)

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) ( ) Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ( ) Enstitü Müdürlüğünün yazısı ve ekinde Enstitü Kurulu kararı YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MAKET YAPIMI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (PSY 214) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri II PSY 214 Güz 3 0 0 3 7 Ön

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Enerji Yönetimi (ENE 406) Ders Detayları

Enerji Yönetimi (ENE 406) Ders Detayları Enerji Yönetimi (ENE 406) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Yönetimi ENE 406 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE II Course Unit Code Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Moda Tasarımı III (MTT301) Ders Detayları

Moda Tasarımı III (MTT301) Ders Detayları Moda Tasarımı III (MTT301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tasarımı III MTT301 Güz 4 4 0 6 9 Ön Koşul Ders(ler)i MTT202 Moda Tasarımı

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

Yerelleştirme Proje Yönetimi (ETI403) Ders Detayları

Yerelleştirme Proje Yönetimi (ETI403) Ders Detayları Yerelleştirme Proje Yönetimi (ETI403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yerelleştirme Proje Yönetimi ETI403 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kişilik Değerlendirmesi PSY 417 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Tasarımı I Ders Kodu CEAC 405 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Seminer (AB500) Ders Detayları

Seminer (AB500) Ders Detayları Seminer (AB500) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer AB500 Bahar 3 0 0 0 0 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi (ETI303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi ETI303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim Teknikleri EÜT 142 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı