TPRECD - Medtronic Proje Yarışması Başvuru Yönetmeliği:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TPRECD - Medtronic Proje Yarışması Başvuru Yönetmeliği:"

Transkript

1 TPRECD - Medtronic Proje Yarışması Başvuru Yönetmeliği: Medtronic firması ile beraber aşağıda belirtilen koşullara dayalı olarak kongre öncesi deneysel proje yarışması yapılacak ve Kurultay sonrası firma ile ortak belirlenen tarihte kazanan 2 proje Medtronic Kavacık-İstanbul laboratuvarında araştırmayı gerçekleştirilecektir. 1) Projenin domuz üzerinde plastik cerrahinin herhangi bir konusuyla ilgili olarak prospektif deneysel araştırma projesi olarak planlanması ve proje başvurusundan önce hayvan deneyleri yerel etik kurulu onayı alınmış olması gerekmektedir. 2) Yarışmaya plastik cerrahi asistanları ve uzmanları katılabilecektir. 3) Projelerin kabul edilebilmesi için daha önce gerçekleştirilmemiş orjinal projeler olması gerekmektedir. Yarışmanın asistan ve üyelere duyurulmasına ve 21 Ağustos 2015 tarihinin son başvuru tarihi olarak belirlenmesine 3) Proje yarışması için en az 3 başvuru olması gerekmektedir. Bir araştırıcı sadece bir proje ile katılabilir. 4) Dereceye giren projeler (1. ve 2. proje) o yılki ulusal kurultayda 3 er dakikalık sunumlar şeklinde takdim edilecektir. 5) Deney hayvanlarına genel anestezi uygulanacak ve işlem sonrası sakrifiye edileceği için projenin 1 gün içinde bitecek şekilde planlanmalıdır. Projelerde endoskopik aletler kullanılabilecek ve üç boyutlu modelleme yapılabilecektir. 6) Başvuru sırasında aşağıda yer alan kontrol listesindeki maddelere dikkat edilmeli ve doldurulmalıdır: 1. Başvuru mektubu bulunmalı 2. Çalışma içinde yazarların isimlerine ve çalıştıkları kliniklere işaret edecek hiçbir unsur olmadığına dikkat ettim. 3. Yapılan çalışmanın finansmanında endüstriden sağlanmış bir destek olup olmadığını veya çalışılan ürünü üreten/dağıtan/satan firmalarla yazarların finansal bir ilişkisinin olup olmadığını beyan ettim. 4. Çalışmayı, A4 kağıt üzerine, 12 punto karakterlerle, çift satır aralıklı olarak, kağıdın her tarafından 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde yazdım. 5. Çalışma 2000 kelimeyi aşmayacak şekilde aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur: a. Başlık b. Özet (en fazla kelime) c. Giriş d. Gereç ve Yöntem e. Bulgular f. Tartışma g. Sonuç 6) Jüri tarafından yapılacak değerlendirmede aşağıdaki ölçütlerin önemli olacağının farkındayım: a. Türkçe özet (bölümleme, veri aktarımı, nedensellik, vb) b. Yazının dili, Türkçenin kullanımı ve yazım tekniği

2 c. Makalenin orjinal katkısı d. Kullanılan yöntemlerin amaca uygunluğu e. Sonuçların objektif değerlendirilmesi f. Tartışmada sonuçların irdelenmesi g. Kaynakların seçimi, sayısı ve kullanımı h. Şekiller ve resimlerin kalite ve sayısı Proje Yarışması Yönetmeliği: Amaç: Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen ve Medtronic firmasının sponsorluğunda gerçekleştirelecek ve domuz üzerinde yapılacak projelerin seçilmesi ve standartların belirlenmesidir. Bu proje yarışması yılda bir kez yapılır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi asistanları ve uzmanlarının projeleri katılabilir. Kapsam: Madde 2 Bu Yönetmelik; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği bünyesinde kurulan deneysel proje yarışması jürisinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ve yarışmaya katılım esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Tanımlar: Madde 3 TPRECD: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği TPRECD-YK: Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu DPYJ: Deneysel Proje Yarışma Jürisi İKİNCİ KISIM: Çalışma Esasları: Kurulların Oluşumu, Görev Süreleri ve Çalışma Esasları: Madde 4: Proje Yarışması Kurulu a) Yarışmayı TPRECD Yönetim Kurulunun seçeceği Deneysel Proje Yarışma Jürisi (DPYJ) düzenler. b) DPYJ, TPRECD Yönetim Kurulu'nun seçeceği 5 TPRECD üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin deneysel çalışmalar konusunda tecrübeli olması şartı aranır. c) Üyeler eğer tekrar seçilirlerse sene kısıtlaması olmaksızın görev yapabilirler. d) DPYJ nda görev almak için en az 5 yıllık TPRECD üyesi olma koşulu aranır. e) DPYJ ne seçilen üyelerin görev süresi 2 yıldır. Jüri üyelerinin görev süresi bitiminde, TPRECD-YK resmi yayın organı, resmi veb sitesi ve haberleşme listesi üzerinden boşalan üyelikler için duyuru yapar. Görev almak isteyen üyeler, resmi ve yazılı olarak TPRECD-YK na

3 başvurur. YK, başvurular arasında seçim yaparak yeni üyeleri belirler. İstifa vb.. nedenler ile boşalan üyelikler için TPRECD YK aynı kurallar çerçevesinde üye seçimi yapar. f) DPYJ, kongre düzenleme kurulları ve TPRECD Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içinde çalışır. g) DPYJ görevleri i. Ulusal kurultayın başlangıç tarihinden en az 5 ay önce Deneysel Proje Yarışmasının duyurusunu yapmak, jüri oluşumu için duyuru yapmak ve kurultay düzenleme kurulu ile eşgüdüm içinde çalışmak. iii. Gönderilen projeleri yönergeye uygunluk açısından denetlemek ve ön eleme yapmak. v. Kurultay sırasında Deneysel Proje Yarışması oturumunu yönetmek, vi. Sonuçların TPRECD yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. vii. Kazanan çalışma sahiplerinin birim ve kurum yöneticilerine mektup yazarak sonucu bildirmek. viii. Her kongre sonrasında Deneysel Proje Yarışması ile ilgili bir rapor hazırlayarak TPRECD- YK na iletmek h) DPYJ, özel durumlarda bu yönetmelik üzerinde değişiklik önerisinde bulunabilir ve TPRECD Yönetim Kurulu onayı ile uygulamaya koyabilir. Yarışmaya Başvuru Esasları: Madde 5: ) Projenin domuz üzerinde plastik cerrahinin herhangi bir konusuyla ilgili olarak prospektif deneysel araştırma projesi olarak planlanması ve proje başvurusundan önce hayvan deneyleri yerel etik kurulu onayı alınmış olması gerekmektedir. Yarışmaya plastik cerrahi asistanları ve uzmanları katılabilecektir Projelerin kabul edilebilmesi için daha önce gerçekleştirilmemiş orijinal projeler olması gerekmektedir. Madde 6: Daha önce gerçekleştirilmiş çalışmalar yarışmaya kabul edilmez: Madde 7: Proje yarışması için en az 3 başvuru olması gerekmektedir. Bir araştırıcı sadece bir proje ile katılabilir. Madde 8: Yarışma duyurusu TPRECD'nin resmi internet sayfası, resmi yayın organları, kongre duyuruları veya tüm üyelerine göndereceği mektuplar aracılığı ile kurultay tarihinden en az 5 ay önce yapılır ve aralıklarla tekrarlanır. Başvurular gizli tutulur. Madde 9: Jürinin belirlediği en başarılı araştırmalara birincilik ve ikincilik ödülleri verilir. Eğer aynı puanı alan iki çalışma varsa iki adet birincilik veya ikincilik ödülü verilir. YARIŞMA JÜRİSİ Madde 12: Jüri aşağıdaki üyelerden, tanımlanan şekilde oluşturulur. a) TPRECD Yönetim Kurulu' nun yarışmadan sorumlu olarak seçilen üyesi jürinin doğal üyesi ve başkanıdır. O yoksa kongre bilimsel kurulu başkanı, o da yoksa kurultay başkanı bu görevi yapar. b) Jüri aday üyelerinin: ii) Bu süre içinde ve halen aktif olarak plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile ilgili çalışıyor olmaları, iii) 65 yaşını aşmış olmamaları, iv) TPRECD asil üyesi olmaları, v) Deneysel çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olması c) TPRECD-YK, yukarıdaki özelliklere sahip üyelerine jüri üyesi olmak isteyip istemediklerini yarışmayı duyurduğu kanallardan duyurur. Yeterli başvuru olmaması halinde yazılı olarak da

4 TPRECD üyelerini jüri üyesi olmaya davet edebilir. Belirli bir süre sonunda gelen cevaplar arasından, jüri olmak isteklerine uygun olarak aday üyeleri sınıflandırır. Bu üyeler arasından kura jüri üyesini belirler. d) DPYJ iki yıl süre ile görev yapar. e) Jüri üyeleri ulusal kongre kitapçığında duyurulur. g) Jüri üyeleri kendi kliniklerinden gönderilen veya kendi kliniklerinden kişilerin katıldığı çalışmalara puan veremezler. Madde 13: Projeler aşağıda tarif edildiği şekilde değerlendirilir. Her jüri üyesi,her projeyi kendi başına değerlendirir. Bu değerlendirmede aşağıdaki kriterler göz önünde tutularak 100 tam puan üzerinden puan verilir. Aldığı puan Maks. Puan Türkçe özet (bölümleme, veri aktarımı, nedensellik, vb) 5 Yazının dili, Türkçenin kullanımı ve yazım tekniği 15 Projenin orjinal katkısı 15 Kullanılan yöntemlerin amaca uygunluğu 15 Sonuçların objektif değerlendirilmesi 15 Tartışmada sonuçların irdelenmesi 15 Kaynakların seçimi, sayısı ve kullanımı 10 Şekiller ve resimlerin kalite ve sayısı 10 TOPLAM PUAN Verilen puanlar toplanır, çıkan toplam sayı o kişinin puanlamasına dahil olan jüri üye sayısına bölünerek çıkan ortalama değer sonuç puanı olarak belirlenir. Bu ortalama puan 100 üzerinden 70'in altında ise proje, sıralamaya giremez ve ödül alamaz. Yetmiş ve daha fazla puan alan bildiri yoksa, o dalda ödüle layık çalışma bulunmadığı sonucuna varılır. Sonuçlar, yarışmayı kazananlara bir yazı ile bildirilir ve çalışmasını özel bir oturumda sunacağı belirtilir. Yarışmada derece alamayan diğer yarışmacıların isimleri kesinlikle gizli tutulur. Ödüller ve Ödül Töreni ile ilgili Esaslar: Madde 14: Ödüller: Ödüle layık görülen araştırmaların araştırıcılarının her birine Medtronic Proje Yarışması adı altında Medtronic firması ile beraber TPRECD tarafından hazırlanan başarı sertifikası ve Medtronic Bilim Ödülü sunulur. Ödül olarak birincilere 750 TL, ikincilere 500 TL para ödülü Medtronic Firması tarafından verilir. Madde 15: Ödül sunum protokolü a) Kongre programında bir bölüm, araştırma projelerinin sunulması için ayrılır. Ödüle layık bulunan araştırmalar ve araştırıcıların adları ve kazandıkları ödüller, DPYJ başkanı, yoksa kurultay bilimsel kurul başkanı, o da yoksa kurultay başkanı tarafından açıklanır ve proje sahibi araştırmasını 3 dakikalık sunum şeklinde dinleyicilere sunar.

5 b) Sertifikalar dernek başkanı, bir önceki dönemin dernek başkanı, kurultay başkanı, kurultay bilimsel kurul başkanı ve o toplantıda bulunan en kıdemli üye gibi dernek ileri gelenlerince sahiplerine özel bir törenle verilir. Medtronic Ödülü, aynı törende Medtronic Firmasının saptayacağı temsilci tarafından takdim edilir. Törenin ne zaman yapılacağı kongre düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve kongre kitapçığında ilan edilir. c) Ödül kazananların isimleri, çalıştıkları kuruma TPRECD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak bildirilir. Sonuçlar derneğin resmi yayın organlarında yayımlanarak ilan edilir. Madde 16: Uygulamada doğabilecek herhangi bir aksaklık veya anlaşmazlık durumunda sorunu çözmeye TPRECD-YK yetkilidir. ÜÇÜNCÜ KISIM: Yürürlük, Yürütme ve Geçici Maddeler: Yürürlük Madde 17 Bu yönetmelik TPRECD-YK tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18 Bu yönetmeliği, dernek yönetim kurulu yürütür.