TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI"

Transkript

1 TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Madde 2. Tanımlar Tüzükte aşağıdaki tanımlar karşılarında gösterilenleri ifade eder. a) Dernek:- Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği b) Genel Kurul:- Genel Merkez Genel Kurulu c) Genel Başkan:- Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı d) Yönetim Kurulu:- Genel Merkez Yönetim Kurulu e) Denetim Kurulu:- Genel Merkez Denetim Kurulu f) Onur Kurulu:- Genel Merkez Onur Kurulu g) Genel Merkez:- Şube ve Temsilciliklerin bağlı olduğu tüzel kişilik. h) Şube:- Derneğe bağlı tüzel kişiliği olmayan yerel birim i) Temsilcilik:- Atama ile yerel görev yapan birim, kişi veya kişiler. j) Komite:- Genel Merkezde ve şubelerde atama ile oluşturulan ve idari işlemlerde ve projelerde devamlı çalışan birim k) Çalışma Grubu:- Genel Merkezde ve şubelerde atama ile oluşturulan ve belli bir konuda kısa süreli çalışan birim Madde 3. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı Derneğin amacı, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak ve önlemler almak, toplumda ve bireyde güvenli sürüş ve trafik bilincini oluşturmak ve geliştirmek, sürücülere, yolculara, yayalara yol güvenliği ve trafik eğitimi vermek, bu alanda çalışanları teşvik etmek ve desteklemek suretiyle kent içi ve kent dışı karayollarında trafik kazalarını önlemek, trafik kazalarının neden olduğu ölümleri ve yaralanmaları azaltmak, toplumun trafik kültürünü geliştirmektir. Bunun için Dernek trafik ve yol güvenliği alanında faaliyet yapar. Madde 4. Amacın gerçekleştirilmesi için çalışma konu ve biçimleri a) Trafik ve yol güvenliği konularında, doğrudan doğruya bağımsız olarak veya diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı projeler geliştirir ve uygular. b) Trafik ve yol güvenliği projeleri konusunda araştırmalar yapar, veriler toplar ve önerilerde bulunur.

2 c) Trafik ve yol güvenliği konusunda ve alanında yurt içinde ve yurt dışında bilimsel, eğitsel nitelikte konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, yarışmalar ve benzeri nitelikte toplantılar, etkinliklerler düzenler, düzenlenenlere katılır. d) Sürücüler için eğitim konferansları verir, kurslar açar ve çalıştırır. e) İlköğretim okullarında, orta öğretim okullarında ve üniversitelerde eğitim ve bilinçlendirme konferansları, panelleri ve sempozyumları düzenler, düzenlenenlere katılır. f) Ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, birlikte projeler yapar. g) Her türlü yayın organı ve vasıtalarından yararlanarak sürücü, yolcu ve yayaları bilgilendirir, uyarır. h) Kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda veya kamu kuruluşlarına başvurarak çalışmalar yapar, raporlar hazırlar. i) Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği yetki ile ilgili kamu ve yerel kuruluşlarda görev yapar. j) Gerek duyulduğunda diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütür. k) Toplumu ve üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disket ve CD yapar, internet WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapar. l) Taşınır ve taşınmaz mallara sahip olur, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve resmi, hukuki, mali işlemleri yapar. m) Yurt içinde ve yurt dışında ayni ve nakdi bağış yapar, aynı şekilde ayni ve nakdi bağış kabul eder, yardım toplama faaliyetlerinde bulunur. n) Gerekli görülen yerlerde şubeler, temsilcilikler açar. o) Federasyon kurar, ayni amaçlı federasyonlara katılır. p) Vakıf kurar, benzer amaçlı vakıflara katılır. r) Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturur, platformlara katılır. s) Diğer derneklere üye olur. Diğer dernekleri üye alır. t) Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunur, yurt dışında temsilcilik açar, derneklere ve vakıflara katılır, üst kuruluş kurar veya kurulmuş üst kuruluşlara üye olarak katılır, bu kuruluşlara temsilciler gönderir, bu kuruluşlarla ortak projeler yapar. u) Genel kurul kararıyla borçlanır. v) Üyeleri için lokal kurar. Kültür, gezi, eğlence ve benzeri etkinlikleri düzenler. y) İhtiyaçlarını karşılamak üzere kar amacı gütmeyen iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, tesisler kurar, bunları işletir, işlettirir. z) Çalışma alanına giren diğer hizmetleri yapar. Bölüm II ÜYELİK Madde 5. Derneğe Üye Olma Koşulları ve Yöntemi

3 a) Nitelikler. Fiili ehliyetini kullanma hakkına sahip, Medeni Kanun ve Dernekler Kanununa göre üyeliğe engel hali bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilir. Derneğe giren her üye, Derneğin amaçlarını, Dernek Tüzüğü esaslarını kabul etmiş olur. Dernekler Kanununun 3. maddesine konu olan kişilerin Derneğe üye olabilmeleri için gerekli izinlerin alınması şarttır. b) Yöntem. İki Dernek üyesinin önerdiği aday üye Başvuru Belgesini doldurarar Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgah senedi ile birlikte Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu başvuruyu inceler ve otuz gün içinde olumlu veya olumsuz kararını adaya bildirir. c) Yabancılar. Yabancı uyrukluların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olmaları gereklidir. Onur Üyeliği için bu şart aranmaz. d) Süre. Tüzükte açıklanan haller dışında üyelik, Dernek var oldukça devam eder. MADDE 6. Üyelik Çeşitleri a) Üye. Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyedir. b) Onur üyesi. Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse Yönetim Kurulu tarafından Onur Üyesi seçilebilir. Onur Üyesinin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Madde 7. Üyenin Hakları ve Sorumlulukları a) Haklar. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye tekrar Derneğe üye olabilir. b) Sorumluluklar. Her üye, üyeliğe kabulu ile giriş aidatını ve her yıl Genel Kurulun saptayacağı yıllık aidatı zamanında ödemekle, Derneğin Tüzük, İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür. MADDE 8. Üyeliğin Sona Ermesi a) İstifa. Üye istifa isteğini, yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. İstifa eden üye, var ise, Derneğe olan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. b) Zorunluluk. Bir üyenin, ilgili kanun ve yönetmelikler hükümleri gereği derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi halinde üyeliği sona erer. c) Üyelikten çıkarılma. 1. Tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan, 2. Yüklendiği aidatı belli dönemlerde haklı bir neden olmaksızın veya Yönetim Kurulunun bildirim süresi içinde ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. d) Hak talep edememek. Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

4 BÖLÜM III DERNEK ORGANLARI VE YÖNETİMİ Madde 9. Organlar a) Genel Merkez 1. Genel Kurul 2. Genel Başkan 3. Yönetim Kurulu 4. Denetim Kurulu 5. Onur Kurulu 6. Komiteler ve Çalışma Grupları b) Şubeler 1. Şube Genel Kurulu 2. Şube Başkanı 3. Şube Yönetim Kurulu 4. Şube Denetim Kurulu 5. Şube Komiteleri ve Çalışma Grupları c) Temsilciler Genel Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı, Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu seçildikleri olağan Genel Kurul toplantısından sonraki yılın 1 Ocak gününden bir sonraki yılın 31 Aralık gününe kadar iki yıl süre ile görev yapar. Madde 10. Genel Kurul Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Merkezine kayıtlı üyelerden oluşur. Madde 11. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri a) Dernek organlarını seçer. b) Dernek Tüzüğünün değiştirir, yorumlar. c) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun raporlarını, gelir ve gider hesaplarını görüşür ve aklar. d) Bir sonraki dönem için düzenlenen Tahmini Bütçeyi görüşür ve aynen veya değiştirerek kabul eder. e) Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik kararlar verir. f) Yeni şubelerin açılmasına karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. g) Derneğin diğer organlarını denetler, gerek gördüğünde haklı gerekçeyle görevden alır. h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç tüzük, yönetmelik ve yönergeleri aynen veya değiştirerek onaylar.

5 i) Derneğin vakıf kurmasına karar verir. j) Derneğin federasyon kurmasına, bir federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar verir, bu federasyonda derneği temsil edecek delegeleri seçer. k) Yönetim Kurulunun önerisi ile diğer bir derneğe üye olunmasına karar verir. l) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hususlarında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. m) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. n) Yönetim Kurulunun önerilerini karara bağlar. o) Derneğin borçlanması hakkında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. p) Derneğin feshi kararını verir. r) Üyelikten çıkarılma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararına karşı yapılan itirazı inceler ve karara bağlar. s) Kanunlarda, yönetmeliklerde, Dernek Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirir. Madde 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı a) Toplantı Zamanı. Genel Kurul iki yılda bir; tek sayılı takvim yıllarında Aralık ayında olağan toplantısını yapar. Genel Kurulu Yönetim Kurulu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. b) Çağrı yöntemi. Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul Toplantısına katılacak üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün önce günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile kendilerine bildirilmek veya Yönetim Kurulunun lüzum görmesi halinde bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. c) Toplantı yeter sayısı. Olağan Genel Kurul, kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde kayıtlı üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılımı gereklidir. Toplantıda yeter sayı sağlanamamışsa Yönetim Kurulu tarafından tutanak düzenlenir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarını teşkil eden üye sayısının iki katından az olamaz. d) Toplantıya katılma. Genel Kurul Toplantısına katılan üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen üye listesindeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum toplantı tutanağına yazılır. e) Şube Delegeleri. Genel Kurulu Toplantısına katılan şube delegeleri Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. f) Toplantı yapılış yöntemi. Toplantı, Genel Başkan veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı, bir Genel Kurul Sekreteri ve bir Genel Kurul Oy Toplama Görevlisi seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. g) Genel Kurul Gündemi. Genel Kurul Toplantısının gündemi genel olarak aşağıdaki

6 şekilde yapılır. 1. Genel Kurul Toplantısının açılması, yoklama, saygı duruşu 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, gündemin oya sunulması ve kabulü 3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun ve gelir gider hesabının okunması ve müzakeresi. 4. Denetim Kurulunun raporunun okunması ve müzakeresi. 5. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması. 6. Gelecek dönem Tahmini Bütçesinin müzakeresi ve oylanarak kabulü. 7. Giriş ve Yıllık ödentilerin tesbiti 8. Gelecek Dönem Genel Başkanının seçimi. 9. Gelecek Dönem Yönetim Kurulunun seçimi. 10. Gelecek Dönem Denetim Kurulunun seçimi. 11. Gelecek Dönem Onur Kurulunun seçimi 12. Dilekler 13. Genel Kurulun kapanışı. Bunlardan başka gerekli görülen diğer konular gündeme eklenir. h) Görüşülecek konular. Genel Kurul Toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin talebi ile görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. i) Oy hakkı. Genel Kurul Toplantısında her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu toplantıda kendisi kullanır, başkasını vekil atayamaz. Üye tüzel kişi ise Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği temsilci oy kullanır. Şube delegeleri seçimlerde ve kararlarda oy kullanırlar. Temsilciler Genel Kurul Toplantısına katılabilirler, oy kullanamazlar. Onur üyeleri Genel Kurul Toplantısına katılabilirler, oy kullanamazlar. j) Oy kullanma yöntemi. Aksine karar alınmamışsa, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile, diğer seçimler ve kararlar açık oylama ile yapılır. Gizli oylama, Dernek kaşesi ile mühürlenmiş pusulaların üyelere dağıtılması ve kapalı olarak toplanmasından sonra açık dökümü yapılarak gerçekleştirilir. Açık oylama, Genel Kurul Başkanının saptayacağı şekilde yapılır. k) Karar yeter sayısı. Genel Kurul Toplantısında, kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. l) Toplantı tutanağı ve belgelerin teslimi. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar için tutanak düzenlenir ve Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul Sekreteri ve Genel Kurul Oy Toplama Görevlisi tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. m) Genel kurul sonuçlarının Mülki Amirliğe bildirilmesi. Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetlim Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin bilgileri ile diğer ilgili evrak Mülki Amirliği bildirilir. MADDE 13. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

7 Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin aynı konudaki yazılı isteği üzerine Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en geç bir ay içinde Olağanüstü Toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı ve uygulaması Olağan Genel Kurul Toplantısı koşulları ile yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız toplantı gündemi üzerinde konuşulur ve karar verilir. Madde 14. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar. Üyelerin tamamının, bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde kararlar alınması Olağan Genel Kurul Toplantısı yerine geçmez. Madde 15. Genel Başkan Genel Başkan Derneğin yönetiminden ve temsilinden sorumludur. Genel Başkan, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder, bu kurulun kararlarını uygular. Genel Başkan bu göreve tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. Madde 16. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında Derneğin tüm yasal işlemlerini Dernek adına yerine getirir ve bütün üyeleri, görevlileri ve komiteleri yönetir. a) Oluşumu. Yönetim Kurulu, ayrıca seçilen Genel Başkanla birlikte, sekiz asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıl olup seçildiği Olağan Genel Kurul toplatısından sonraki 1 Ocak gününden ikinci yılın 31 Aralık gününe kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul Toplantısında en çok oy alandan başlamak üzere ilk yedi aday Yönetim Kurulu asıl üyesi, sonraki beş aday Yönetim Kurulu yedek üyesi seçilirler. c) Görev bölümü. Genel Başkandan başka diğer üyelerin görevleri Genel Kurul Toplantısında sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim Kurulu kendi içinden bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer. d) Toplantılar. Yönetim Kurulu Genel Başkanın çağrısı ile en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu her zaman toplantıya çağırılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında Genel Başkan başkanlık yapar. Genel Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini Genel Başkan Yardımcısı yapar. Genel Başkan Yardımcısının da bulmadığı hallerde toplantı ileri bir tarihe ertelenir. e) Karar ve yeter sayı. Yönetim Kurulu asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının oy çokluğuyla alınır. Oylamada eşitlik olduğu takdirde Genel Başkanın oyu iki oy sayılarak karar alınır. Alınan kararlar sırasıyla Karar Defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. f) Üyeliğin düşmesi. Mazeretsiz olarak ve haber vermeden arka arkaya altı Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan asıl üye istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu üyeliği düşer. g) Üyelikten istifa. Yönetim Kurulu asıl üyelerinden herhangi birisi Genel Başkana hitaben yazılı başvurusu ile Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa edebilir.

8 h) Yedek üyelerin daveti. Yönetim Kurulunun dönemi süresi içerisinde asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul Toplantısında en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağırılır. i) Yönetim Kurulunun görev yapamaması. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından Yönetim Kurulunun tümünün yeniden seçimini yapılmak üzere Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine sulh hukuk hakimi üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplamakla görevlendirir. Üye sayısı düşen Yönetim Kurulunun görevi bu toplantıya kadar devam eder. Madde 17. Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri Yönetim Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında, kanunların, yönetmeliklerin ve Dernek Tüzüğünün öngördüğü görevleri yapar, yetkileri kullanır ve sorumlulukları yerine getirir. Yönetim Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur. a) Temsil. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil yetkisi Genel Başkan tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu, temsil konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine de yetki verebilir. b) Yetki. Derneğin temsil yetkisini üçüncü kişilere karşı kullanmak üzere imza sirküleri düzenler, bankalarda ve diğer ilgili kurumlarda mali işlemler için Genel Saymana ve uygun göreceği diğer kişilere yetki verir, gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgesi için gerekli yetki belgesini düzenler. c) Genel Kurul Toplantıları ve kararları. Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, bunun için gerekli işlemleri zamanında yapar, toplantı gündemini hazırlar, Genel Kurul kararlarını uygular. d) Yönetim. Dernek Tüzüğünün, İç Tüzüğünün, yönetmeliklerinin ve yönergelerinin öngördüğü ve belirli çalışmaların ve hizmetlerin yapılması için komiteler kurar, hizmetli kadroları oluşturur, görevlileri atar. e) Üyeler. Derneğe üye olmak için başvuran adaylar hakkında karar verir, üyelerin kayıtlarını tutar, üyelerin ödentilerini takip eder, üyelikten istifaların ve çıkarılmanın kararlarını verir, uygular. f) Raporlar. Dönem çalışma raporunu ve gelecek dönem yapılması öngörülen işlere ait çalışma planını hazırlar ve Genel Kurula sunar. g) Bütçe. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar. h) Defterler ve kayıtlar. Kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü defterlerin ve kayıtların tutulmasını sağlar, gerekli zamanlarda defterleri onaylatır. i) Mallar. Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir ve kontrol eder. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina ve tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, Dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis eder. j) Şubeler. Gerek duyulan yerlerde şubelerinin açılmasını Genel Kurula sunar, Genel Kurul kararına göre gerekli işlemleri yapar. Şubelerin çalışmalarını devamlı takip ve kontrol eder ve denetller. Gerektiğinde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden alır.

9 k) Temsilcilikler. Gerek duyulan yerlerde Derneğin çalışmalarının yürütülmesi, Derneğin tanıtılması ve temsil edilmesi için temsilci atanarak temsilcilikler kurulmasına karar verir ve gerekli işlemleri yapar, yaptırır. l) İç yönetim. Tüzük hükümlerinin ayrıntılarını ve çalışma yöntemlerini belirten İç Tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlar ve uygular. m) Tanıtım. Derneği tanıtmak için medya ile programlar geliştirir, gerekli sosyal faaliyetlerde bulunur. n) Kaynak yaratma. Derneğin giderlerini karşılamak üzere üye aidatından başka gelir kaynakları bulmak ve yaratmak için çalışmalar yapar, projeler hazırlar. o) Proje üretmek. Derneğin amacına uygun olarak trafik ve yol güvenliği ile ilgili her türlü projeleri hazırlar, hazırlattırır ve uygular, uygulattırır. Bunun için üyelerin hizmetlerinden ve üçüncü şahısların çalışmalarından yararlanır. Yöntem ve çalışma şekillerini gerektiğinde yönetmelik ve yönergelerle düzenler. p) Diğerleri. Kanunların, yönetmeliklerin ve Dernek Tüzüğünün öngördüğü görevleri yapar. Yönetim Kurulu kararlarına karşı ancak Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk kararı ile Yönetim Kurulu kararlarını iptal edebilir veya değiştirebilir. Madde 18. Denetim Kurulu ve Derneğin İç Denetimi a) Oluşumu. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıl olup seçildiği Olağan Genel Kurul toplatısından sonraki 1 Ocak gününden ikinci yılın 31 Aralık gününe kadardır. Denetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kurulunun seçimindeki yöntem ile seçer. Denetim Kurulu kendi içinde asıl üyelerden birisini Başkan seçer. c) Görev ve yetkileri. Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından kendilerine gösterilmesi veya verilmesi, yönetim ve işletme yerlerine ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. d) İç Denetim. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. e) Genel Kurul. Denetim Kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. f) Şubeler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine Denetim Kurulu üyeleri şubelerin hesaplarını da tetkik için görevlenidirilebilirler. Şubelerde yapılan inceleme sonuçları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula, ayrıca Şube Yönetim Kuruluna raporla

10 bildirilir. Madde 19. Onur Kurulu Üyelerin Derneğin Tüzük, İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri ile ilgili kanunlara uymamaları halinde Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun, üyeleriden herhangi birisinin, şubelerin başvurusu ile şikayet konusunu inceler ve karar verir. a) Oluşumu. Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıl olup seçildiği Olağan Genel Kurul toplatısından sonraki 1 Ocak günün ikinci yılın 31 Aralık gününe kadardır. Onur Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. Şubelerde Onur Kurulu bulunmaz. b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul, Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerini Denetim Kurulunun seçimindeki yöntem ile seçer. Onur Kurulu kendi içinde asıl üyelerden birisini Başkan seçer. c) Başvuruların Onur Kuruluna Sunum Yöntemi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu başvurularını doğrudan Onur Kuruluna yapar. Üyeler başvurularını Yönetim Kurulu kanalıyla Onur Kuruluna ulaştırır. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yapılacak başvurular Denetim Kurulu kanlıyla olur. Şube Yönetim Kurulunun ve üyelerinin başvuruları Yönetim Kurulu kanalıyla Onur Kuruluna sunulur. Şube Başkanı veya Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında başvurular Onur Kuruluna sunulmak üzere Şube Denetim Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna iletilir. d) Görev ve Yetkileri. Onur Kurulu başvuruları inceledikten ve gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra uyarı ve üyelikyen çıkarma disiplin cezalarını verir. e) Uyarı 1. Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, 2. Derneğin onurunu kıracak davranış ve söylemde bulunan, 3. Derneğin lokal ve işletmeleri yönetmelik kurallarına uymayan, üyelere veya organlara bir defaya mahsus olma üzere uyarı yapar. f) Üyelikten çıkarma Evvelce ayni konuda uyarı cezası almış olanlar üyelikten çıkarma kararı verir. Onur Kurulu tarafından verilen karar Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. BÖLÜM IV ŞUBE VE TEMSİLCİLİK Madde 20. Şube kuruluşu Dernek, gerek görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açar. Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin Mülki Amirliğine verir.

11 Madde 21. Şubenin oluşumu, sorumlulukları a) Oluşumu. Şube, ayrı bir kuruluş olmayan, tüzel kişiliği bulunmayan, Genel Merkeze bağlı, Derneğin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyette bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlardan kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. b) Sorumluluk. Şube, Şube Başkanı tarafından yönetilir ve Genel Başkana karşı sorumludur. Şube, Yönetim Kurulunun kararlarına uymakla ve Genel Başkanın talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Madde 22. Şube üyeliği Şube üyelik koşul ve yöntemleri, çeşitleri, hak ve sorumlulukları ile üyeliğin sona erme şekilleri Tüzüğün İkinci Bölümündeki maddelerde belirtildiği gibidir. Şu kadar ki, şube her Üye Başvuru Belgesinin bir suretini Genel Merkeze göndermekle yükümlüdür. Madde 23. Şube Genel Kurulu a) Oluşumu. Şube Genel Kurulu, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. b) Görev ve yetkileri. Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetim Kurulu üyelerini seçer, Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu ve bütçesini görüşür ve onaylar, Şube Denetim Kurulu raporunu görüşür ve onaylar, bu kurulları aklar, bir sonraki dönem tahmini bütçesini görüşür ve onaylar, Genel Kurula katılacak üç delege seçer. c) Toplantılar. Şube Genel Kurulu iki yılda bir, tek sayılı takvim yıllarında, Eylül ayında olağan olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulunun veya Şube Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da şube kayıtlı üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantının çağrı yöntemi, yeter sayı, yapılış yöntemi, oy hakkı ve kullanma yöntemi, kararlarda yeter sayı, tutanak düzenlenmesi ve Mülki Amirliğe başvuru usulu Tüzüğün (12) maddesinde belirtildiği gibidir. d) Genel Kurula katılacak Şube Delegeleri. Şube Genel Kurulu Toplantısında seçilen üç delegenin adları toplantıdan sonra Genel Merkeze bildirir. Genel Kurul Toplantısına bu toplantıdan önce yapılan en son Şube Genel Kurulu Toplantısında seçilen delegeler katılır. Madde 24. Şube Yönetim Kurulu a) Oluşumu. Şube Yönetim Kurulu beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Üyelerin seçim yöntemi, görev süresi, toplantılar, karar ve yeter sayı, Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi, Şube Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa, yedek üyelerin daveti, Şube Yönetim Kurulunun görev yapamaması hususları Tüzüğün (16) maddesinde belirtildiği gibidir. b) Görev bölümü. Şube Genel Kurul Toplantısında sonraki ilk toplantısında Şube Yönetim Kurulu kendi içinden Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanı seçer. c) Görevleri. Şube Yönetim Kurulu Tüzüğün (17) Maddesindeki görevleri yerine getirir. Ancak bunlardan şube yetkisi dışında kalanlar hariç tutulur. d) Sorumlulukları. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kuruluna ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

12 e) Sorumlulukların yerine getirilmemesi. Şube Yönetim Kurulunun Derneğin amaçlarına aykırı çalışması, Genel Başkanın ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uymaması halinde, Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kuruluna işten el çektirmeye, şubenin diğer üyelerinden oluşturulacak bir kurula geçici yönetim yetkisi vermeye ve Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmaya yetkilidir. Ayrıca söz konusu işlemlerin tümünü veya bir kısmını uygulamakla görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinden birisini şubeye gönderebilir. Şube Yönetim Kuruluna işten el çektirilmesi ve yeni bir Şube Yönetim Kurulunun oluşumu ile bu işlemin sebep ve sonuçları şubenin bulunduğu yerdeki Mülki Amirliğe bildirilir. Madde 25. Şube Deneticisi Şube denetimi bir asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Üyelerin seçimi, görevleri, yetkileri ve şube iç denetimi Tüzüğün (18) Maddesinde belirtildiği gibidir. Madde 26. Şubenin kapatılması a) Kanuni nedenlerle kapatılma. Kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uyulmaması halinde Şube ilgili mahkeme kararı ile kapatılır. b) Genel Merkez tarafından kapatılma. Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, Şube Genel Kurul Toplantılarını zamanında yapmayan, Genel Merkez ile ilgi ve iletişimini kesen ve bağımsız çalışma yapan, Genel Merkez çalışma planına uymayan, Genel Başkan ve Yönetim Kurulu ihtar ve uyarılara rağmen tutumunda ısrar eden Şube, Yönetim Kurulunca yaptırılacak inceleme ve denetim sonucunda Genel Kurul tarafından kapatılır. Genel Merkezin kararı, Yönetim Kurulu tarafından şubenin bulunduğu yerin Mülki Amirliğine yazılı olarak sunulur. Ayrıca Şube Genel Kurulunun, Genel Kurul kararlarına, Genel Başkan ve Yönetim Kurulu talimatlarına uymaması halinde Genel Başkan ve Yönetim Kurulu kararı ile ihtar verilir. Tayin edilecek süre içerisinde uygun hareket edilmediği takdirde Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun istemi ile Genel Kurul kararı ile şube kapatılır. Bunların dışında, şubenin bulunduğu yerde Derneğin amaçlarına uygun çalışma yapılmasını gerektiren koşul ve ortamın ortadan kalkması halinde şube, Genel Merkez tarafından kapatılır. c) Fesih. Şube Genel Kurulu karar vermek suretiyle kendini feseder. Bu takdirde şubenin mal varlığı Genel Merkeze devredilir. Fesih, Tüzüğün ilgili maddelerindeki koşul ve yöntemle yapılır. Madde 27. Şube ile ilgili diğer hususlar. Kanun ve yönetmelik gereği derneklerin yapması gereken işlemlerde, konusuna göre, şube yetkisini aşan hususlar hariç, Tüzüğün ilgili maddeleri aynen uygulanır. Madde 28. Temsilcilik Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek çalışmalarını yürütmek için Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açar. Yönetim Kurulu kararıyla temsilci atanan kişi veya kişiler temsilciliğin adresini o yerin Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirir. Temsilciler, Genel Kurula katılabilir, ancak oy kullanamaz. Şube temsilcilik açamaz.

13 Genel Merkez gerek gördüğünde Temsilciliği kapatır ve durumu o yerin Mülki Amirliğine bildirir. BÖLÜM V GELİRLER, GİDERLER, DEFTERLER MADDE 29. Gelirler, Ödentilerin Belirlenme Şekli a) Giriş ödentisi. Derneğe giren her üyeden, bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Giriş ödentisi miktarı, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Şubeler Genel Merkezden ayrı olarak daha az miktarda giriş ödentisi saptayabilirler. b) Yıllık ödenti Üyelerden her yıl yıllık ödenti alınır. Yıllık ödenti miktarı her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Şubeler Genel Merkezden ayrı olarak daha az miktarda yıllık ödenti saptayabilirler. c) Çalışma Gelirleri. Dernek tarafından düzenlenen veya katılımda bulunulan toplantı, konferans, seminer, gösteri, gezi, yayın, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, spor yarışması ve benzer çalışmalardan elde edilen gelirlerdir. d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. Satış, kiralama ve başka suretlerle elde edilen gelirlerdir. e) Bağışlar ve yardımlardan elde edilen gelirler. Üyelerden ve yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlardan yapılan bağışlardan ve yardımlardan, yardım toplama hakkındaki kanun hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlardan.elde edilen gelirlerdir. f) Yöntem. Dernek gelirleri Yönetim Kurulu kararı ile Dernek tarafından bastırılan Alındı Belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliğini, imzasını ve fotoğrafını içeren Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası dosyada saklanır, bir nüshası yetki verilen kişide durur, bir nüshası Mülki Amirliğe verilir. MADDE 30. Giderler Giderler fatura, makbuz, fiş, Dernek tarafından bastırılan "Gider Pusulası" ile ve istisnai ve zorunlu hallerde birisi Genel Sayman olmak üzere en az üç görevlinin imzası ve gerekçesinin açıklanması suretiyle düzenlenecek tutanak karşılığı yapılır. Giderlerin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra yapılması, ve yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile onaylanması zorunludur. MADDE 31. Defterler, Belgeler, Dosyalar Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve noterden veya Mülki Amirlikten onaylı defterleri ve diğer evrakı öngörülen şekilde tutulur. Defterler sayfaları bitinceye kadar kullanılır. Defterlerin ara tasdiki yaptırılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler form ile sürekli form yapraklı defterlerin her yıl Aralık ayında tasdiki zorunludur.

14 Alındı belgeleri, harcama belgeleri, ve diğer belgeler ve dosyalar, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır. Dernek ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanakları Defteri tutabilir, bilgileri bilgisayar ortamında kaydeder ve saklar. Her yıl, Derneğin bir yıllık çalışmaları ve gelir ve gider işlemleri ile ilgili olarak o yılı takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde "Dernek Beyannamesi" düzenlenerek Mülki Amirliğe verilir. BÖLÜM VI DİĞER HÜKÜMLER MADDE 32. Borçlanma Dernek, kişi, kurum ve kuruluşlara borçlanabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanan tahmini bütçenin % 20 oranındaki harcamalar için Genel Kuruldan yetki almaya gerek olmaksızın Dernek adına borçlanma işlemleri yapmaya tam yetkilidir. Bütçenin %20 sini aşan harcamalar ve borçlanma işlemleri için Yönetim Kurulu Genel Kuruldan yetki alır. MADDE 33. İç Yönetim Dernek, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü hükümlerine aykırı olmayan ve Derneğin yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge düzenler. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen usullerle değiştirilir. Madde 34. Kamu Kurul ve Kuruluşları ile Projeler Dernek, çalışma alanında kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütür. Bununla ilgili sözleşme ve protokolleri yapar. Madde 35. Bildirimler Genel Merkez ve şubeler yönetim ve çalışmalarla ilgili, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğince öngörülen bildirimleri yöntemine uygun şekilde ve zamanında Mülki Amirliğe bildirir. Madde 36. Tüzük Değişikliği a) Yetki. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Yönetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin en az üçte birinin teklifi ile hazırlanan Tüzük değişikliği Genel Kurul gündemine konur. b) Toplantı oranı. Genel Kurulun olağan veya olağanüstü birinci toplantısında tüzük değişikliği yapılabilmesi için Derneğe kayıtlı üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. c) Karar oranı. Tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. MADDE 37. Fesih ve Tasfiye

15 a) Yetki. Genel Kurul, Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Derneğin fesih ve tasfiyesi, Yönetim Kurulunun bu hususu olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ile yapılır. b) Toplantı oranı. Genel Kurulun olağan veya olağanüstü birinci toplantısında fesih ve tasfiye kararı alınabilmesi için kayıtlı üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. c) Karar oranı. Fesih ve tasfiyeye ilişkin olağan veya olağanüstü Genel Kurul kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. d) Karar. Derneğin feshi kararı ile birlikte, Dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de Genel Kurulca karara bağlanır. e) İşlemler. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren başlanır. Fesih ve tasfiye işlemlerinde ilgili kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine göre harerket edilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu, yedi gün içerisinde tasfiye tutanağını da ekleyerek bir yazı ile durumu dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirir. MADDE 38. Hüküm Bulunmayan Haller Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 39. Tüzüğün Kanunlara uyumu Bakanlar Kurulunun 20 Ağustos 1959 tarih ve 4/12065 sayılı kararı ile Kamu Yararlı olan, 22 Mayıs 1973 tarih ve 1/6423 sayılı kararı ile Türkiye adını kullanan ve 8 Kasım 1973 tarih ve 7/7352 sayılı kararı ile yurt dışındaki kuruluşlara üye olan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin bu Tüzüğü 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uyum sağlamak üzere 24 Aralık 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Avrasya Aile Hekimliği Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir..

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde TBD Tüzüğü değişti 4 Ekim de olağanüstü toplanan TBD, Tüzüğü nün 7 maddesini değiştirdi. Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez organları ve dernek gelirleri gibi konular

Detaylı

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ

MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİK T : 20 MART 2016 DERNEK KÜTÜK NO : 34-166/098 ANKARA 1993 MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (MEYED) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ DERNEĞİN ADI

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MERSİN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MADDE 21 KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI : Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 500,00 TL., aylık olarak ta 50,00 TL. Aidat alınır. Üye aidatları

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi Derneğin adı MADDE 1 (1) Derneğin adı; Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği dir. (2)

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİZİM AVRUPA (EUROPA NOSTRA) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Bizim Avrupa (Europa Nostra) Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Madde 2- Dernek, Türkiye de kültürel miras alanındaki faaliyetlerin

Detaylı

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ HAYVAN SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Hayvan Severler Derneği dir. Derneğin merkezi Çeşme/İZMİR dır. Şube açma hakkı saklıdır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu tüzüğün amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği nin kuruluş ve çalışma amaçlarını belirlemek ve dernek

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ

İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ İCRA MEMURLARI DERNEĞİ, DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: İCRA MEMURLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK)

AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) AKARDER TÜZÜĞÜ (TASLAK) Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Beğdili Karahasanlıları Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği dir. Kısa adı BEĞKARDER dir. Merkezi Almanya dadır. Dernek, yurtiçinde ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI

KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI MADDE 1 Derneğin Adı: Özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışı temelinde

Detaylı

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İSTANBUL DÜŞÜNCE DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kanıta Dayalı Tıp Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KULELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Derneğin Adı 1845 yılında kurulmuş olup İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan Kuleli Askeri Lisesi nde okumuş olanlar için KULELİLER DERNEĞİ adı

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER. KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU

KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER. KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU KULÜP TÜZÜĞÜ 1. GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi Makine ve Bilişim Teknolojileri Kulübü ve kısa adı MABİTEK dir. Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 EĞİTİMHANE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Eğitimhane Derneği dir. Derneğin kısa adı: EHD dir. Dernek, gerektiğinde genel kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1

Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Bursa tüm aşçılar BUTAD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Bursa tüm aşçılar Butad Derneği dir. Derneğin merkezi Bursa dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Detaylı

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ NÖRALTERAPĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Nöralterapi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 DEĞERLER VE PROJELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Değerler ve Projeler Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK ve KALİTE GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Markalaşma, Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği dir. Derneğin Kısaltılmış adı MARKAYDER

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COĞRAFYACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: COĞRAFYACILAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi BALIKESİR dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

UKDE. Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü

UKDE. Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü ULUSLARARASI KÜLTÜR DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ UKDE Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği Tüzüğü Derneğinin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin Adı: dir. Kısa adı UKDE dir. Derneğin merkezi Ankara dır.

Detaylı

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun KuruluĢu: Madde 1 - Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Topluluğu, Necmettin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GİRESUN TELSİZ RADYO AMATÖRLERİ ve DOĞA SPORLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde-1. Derneğin Adı: GiTRAD "Giresun Telsiz Radyo Amatörleri ve Doğa Sporları Derneği dir. Derneğin merkezi; Giresun

Detaylı

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜK Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan ve Toplum Derneği dir. Derneğin merkezi, Aksaray il merkezidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ

İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ TÜZÜK Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İnsan ve Toplum Derneği dir. Derneğin merkezi, Aksaray il merkezidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ SANAT PSİKOTERAPİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1: Derneğin adı: Sanat Psikoterapileri Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Tokat / Reşadiye Kabalı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Posted on Mayıs 11, 2012 by kabalikoyu TOKAT- REŞADİYE KABALI KÖYÜ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı SANKO Üniversitesi ne bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı Derneğin Adı: Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği dir. Kısa adı, NÜD dür. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin

VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin 1 VETERİNER TAVUKÇULUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde : 1 -Derneğin Adı: Veteriner Tavukçuluk Derneğidir. Derneğin Merkezi: Madde :2 -Derneğin Merkezi Ankara' dadır. Şubesi yoktur. Madde :3 -Derneğin

Detaylı

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: TAM SANAT Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek gerekli gördüğü takdirde işbu tüzük hükümlerine göre tabi faaliyet göstermek

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLER BİRLİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönergenin amacı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinde öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, çalışma,

Detaylı

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İĞNEADA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İğneada Sosyal Gelişim Derneği (İSGEDER) dir. Derneğin merkezi KIRKLARELİ/İĞNEADA dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

Veteriner Onkoloji Derneği

Veteriner Onkoloji Derneği Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal Veteriner Onkoloji Derneği EDİTÖRE MEKTUP LETTER TO THE EDITOR İbrahim DEMİRKAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Editör, Veteriner Onkoloji Derneği tarafımızdan

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Her Yerde Sanat Derneği dir. Derneğin merkezi Mardin dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

( tarih ve sayılı Resmi Gazete) TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı