TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI"

Transkript

1 TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ TÜZÜK BÖLÜM I DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin adı TÜRKİYE TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME DERNEĞİ dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Madde 2. Tanımlar Tüzükte aşağıdaki tanımlar karşılarında gösterilenleri ifade eder. a) Dernek:- Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği b) Genel Kurul:- Genel Merkez Genel Kurulu c) Genel Başkan:- Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı d) Yönetim Kurulu:- Genel Merkez Yönetim Kurulu e) Denetim Kurulu:- Genel Merkez Denetim Kurulu f) Onur Kurulu:- Genel Merkez Onur Kurulu g) Genel Merkez:- Şube ve Temsilciliklerin bağlı olduğu tüzel kişilik. h) Şube:- Derneğe bağlı tüzel kişiliği olmayan yerel birim i) Temsilcilik:- Atama ile yerel görev yapan birim, kişi veya kişiler. j) Komite:- Genel Merkezde ve şubelerde atama ile oluşturulan ve idari işlemlerde ve projelerde devamlı çalışan birim k) Çalışma Grubu:- Genel Merkezde ve şubelerde atama ile oluşturulan ve belli bir konuda kısa süreli çalışan birim Madde 3. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı Derneğin amacı, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak ve önlemler almak, toplumda ve bireyde güvenli sürüş ve trafik bilincini oluşturmak ve geliştirmek, sürücülere, yolculara, yayalara yol güvenliği ve trafik eğitimi vermek, bu alanda çalışanları teşvik etmek ve desteklemek suretiyle kent içi ve kent dışı karayollarında trafik kazalarını önlemek, trafik kazalarının neden olduğu ölümleri ve yaralanmaları azaltmak, toplumun trafik kültürünü geliştirmektir. Bunun için Dernek trafik ve yol güvenliği alanında faaliyet yapar. Madde 4. Amacın gerçekleştirilmesi için çalışma konu ve biçimleri a) Trafik ve yol güvenliği konularında, doğrudan doğruya bağımsız olarak veya diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı projeler geliştirir ve uygular. b) Trafik ve yol güvenliği projeleri konusunda araştırmalar yapar, veriler toplar ve önerilerde bulunur.

2 c) Trafik ve yol güvenliği konusunda ve alanında yurt içinde ve yurt dışında bilimsel, eğitsel nitelikte konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, yarışmalar ve benzeri nitelikte toplantılar, etkinliklerler düzenler, düzenlenenlere katılır. d) Sürücüler için eğitim konferansları verir, kurslar açar ve çalıştırır. e) İlköğretim okullarında, orta öğretim okullarında ve üniversitelerde eğitim ve bilinçlendirme konferansları, panelleri ve sempozyumları düzenler, düzenlenenlere katılır. f) Ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, birlikte projeler yapar. g) Her türlü yayın organı ve vasıtalarından yararlanarak sürücü, yolcu ve yayaları bilgilendirir, uyarır. h) Kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda veya kamu kuruluşlarına başvurarak çalışmalar yapar, raporlar hazırlar. i) Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği yetki ile ilgili kamu ve yerel kuruluşlarda görev yapar. j) Gerek duyulduğunda diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütür. k) Toplumu ve üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disket ve CD yapar, internet WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapar. l) Taşınır ve taşınmaz mallara sahip olur, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, bunlarla ilgili sözleşmeleri ve resmi, hukuki, mali işlemleri yapar. m) Yurt içinde ve yurt dışında ayni ve nakdi bağış yapar, aynı şekilde ayni ve nakdi bağış kabul eder, yardım toplama faaliyetlerinde bulunur. n) Gerekli görülen yerlerde şubeler, temsilcilikler açar. o) Federasyon kurar, ayni amaçlı federasyonlara katılır. p) Vakıf kurar, benzer amaçlı vakıflara katılır. r) Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturur, platformlara katılır. s) Diğer derneklere üye olur. Diğer dernekleri üye alır. t) Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunur, yurt dışında temsilcilik açar, derneklere ve vakıflara katılır, üst kuruluş kurar veya kurulmuş üst kuruluşlara üye olarak katılır, bu kuruluşlara temsilciler gönderir, bu kuruluşlarla ortak projeler yapar. u) Genel kurul kararıyla borçlanır. v) Üyeleri için lokal kurar. Kültür, gezi, eğlence ve benzeri etkinlikleri düzenler. y) İhtiyaçlarını karşılamak üzere kar amacı gütmeyen iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, tesisler kurar, bunları işletir, işlettirir. z) Çalışma alanına giren diğer hizmetleri yapar. Bölüm II ÜYELİK Madde 5. Derneğe Üye Olma Koşulları ve Yöntemi

3 a) Nitelikler. Fiili ehliyetini kullanma hakkına sahip, Medeni Kanun ve Dernekler Kanununa göre üyeliğe engel hali bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilir. Derneğe giren her üye, Derneğin amaçlarını, Dernek Tüzüğü esaslarını kabul etmiş olur. Dernekler Kanununun 3. maddesine konu olan kişilerin Derneğe üye olabilmeleri için gerekli izinlerin alınması şarttır. b) Yöntem. İki Dernek üyesinin önerdiği aday üye Başvuru Belgesini doldurarar Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgah senedi ile birlikte Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu başvuruyu inceler ve otuz gün içinde olumlu veya olumsuz kararını adaya bildirir. c) Yabancılar. Yabancı uyrukluların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olmaları gereklidir. Onur Üyeliği için bu şart aranmaz. d) Süre. Tüzükte açıklanan haller dışında üyelik, Dernek var oldukça devam eder. MADDE 6. Üyelik Çeşitleri a) Üye. Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyedir. b) Onur üyesi. Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse Yönetim Kurulu tarafından Onur Üyesi seçilebilir. Onur Üyesinin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Madde 7. Üyenin Hakları ve Sorumlulukları a) Haklar. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye tekrar Derneğe üye olabilir. b) Sorumluluklar. Her üye, üyeliğe kabulu ile giriş aidatını ve her yıl Genel Kurulun saptayacağı yıllık aidatı zamanında ödemekle, Derneğin Tüzük, İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür. MADDE 8. Üyeliğin Sona Ermesi a) İstifa. Üye istifa isteğini, yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. İstifa eden üye, var ise, Derneğe olan tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. b) Zorunluluk. Bir üyenin, ilgili kanun ve yönetmelikler hükümleri gereği derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi halinde üyeliği sona erer. c) Üyelikten çıkarılma. 1. Tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan, 2. Yüklendiği aidatı belli dönemlerde haklı bir neden olmaksızın veya Yönetim Kurulunun bildirim süresi içinde ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. d) Hak talep edememek. Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

4 BÖLÜM III DERNEK ORGANLARI VE YÖNETİMİ Madde 9. Organlar a) Genel Merkez 1. Genel Kurul 2. Genel Başkan 3. Yönetim Kurulu 4. Denetim Kurulu 5. Onur Kurulu 6. Komiteler ve Çalışma Grupları b) Şubeler 1. Şube Genel Kurulu 2. Şube Başkanı 3. Şube Yönetim Kurulu 4. Şube Denetim Kurulu 5. Şube Komiteleri ve Çalışma Grupları c) Temsilciler Genel Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı, Şube Başkanı, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu seçildikleri olağan Genel Kurul toplantısından sonraki yılın 1 Ocak gününden bir sonraki yılın 31 Aralık gününe kadar iki yıl süre ile görev yapar. Madde 10. Genel Kurul Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Merkezine kayıtlı üyelerden oluşur. Madde 11. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri a) Dernek organlarını seçer. b) Dernek Tüzüğünün değiştirir, yorumlar. c) Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun raporlarını, gelir ve gider hesaplarını görüşür ve aklar. d) Bir sonraki dönem için düzenlenen Tahmini Bütçeyi görüşür ve aynen veya değiştirerek kabul eder. e) Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik kararlar verir. f) Yeni şubelerin açılmasına karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. g) Derneğin diğer organlarını denetler, gerek gördüğünde haklı gerekçeyle görevden alır. h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç tüzük, yönetmelik ve yönergeleri aynen veya değiştirerek onaylar.

5 i) Derneğin vakıf kurmasına karar verir. j) Derneğin federasyon kurmasına, bir federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılmasına karar verir, bu federasyonda derneği temsil edecek delegeleri seçer. k) Yönetim Kurulunun önerisi ile diğer bir derneğe üye olunmasına karar verir. l) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hususlarında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. m) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. n) Yönetim Kurulunun önerilerini karara bağlar. o) Derneğin borçlanması hakkında karar ve Yönetim Kuruluna yetki verir. p) Derneğin feshi kararını verir. r) Üyelikten çıkarılma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararına karşı yapılan itirazı inceler ve karara bağlar. s) Kanunlarda, yönetmeliklerde, Dernek Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirir. Madde 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı a) Toplantı Zamanı. Genel Kurul iki yılda bir; tek sayılı takvim yıllarında Aralık ayında olağan toplantısını yapar. Genel Kurulu Yönetim Kurulu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. b) Çağrı yöntemi. Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul Toplantısına katılacak üyeler, toplantı gününden en az onbeş gün önce günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile kendilerine bildirilmek veya Yönetim Kurulunun lüzum görmesi halinde bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. c) Toplantı yeter sayısı. Olağan Genel Kurul, kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde kayıtlı üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılımı gereklidir. Toplantıda yeter sayı sağlanamamışsa Yönetim Kurulu tarafından tutanak düzenlenir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarını teşkil eden üye sayısının iki katından az olamaz. d) Toplantıya katılma. Genel Kurul Toplantısına katılan üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen üye listesindeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum toplantı tutanağına yazılır. e) Şube Delegeleri. Genel Kurulu Toplantısına katılan şube delegeleri Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. f) Toplantı yapılış yöntemi. Toplantı, Genel Başkan veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı, bir Genel Kurul Sekreteri ve bir Genel Kurul Oy Toplama Görevlisi seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. g) Genel Kurul Gündemi. Genel Kurul Toplantısının gündemi genel olarak aşağıdaki

6 şekilde yapılır. 1. Genel Kurul Toplantısının açılması, yoklama, saygı duruşu 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, gündemin oya sunulması ve kabulü 3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun ve gelir gider hesabının okunması ve müzakeresi. 4. Denetim Kurulunun raporunun okunması ve müzakeresi. 5. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması. 6. Gelecek dönem Tahmini Bütçesinin müzakeresi ve oylanarak kabulü. 7. Giriş ve Yıllık ödentilerin tesbiti 8. Gelecek Dönem Genel Başkanının seçimi. 9. Gelecek Dönem Yönetim Kurulunun seçimi. 10. Gelecek Dönem Denetim Kurulunun seçimi. 11. Gelecek Dönem Onur Kurulunun seçimi 12. Dilekler 13. Genel Kurulun kapanışı. Bunlardan başka gerekli görülen diğer konular gündeme eklenir. h) Görüşülecek konular. Genel Kurul Toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin talebi ile görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. i) Oy hakkı. Genel Kurul Toplantısında her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu toplantıda kendisi kullanır, başkasını vekil atayamaz. Üye tüzel kişi ise Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği temsilci oy kullanır. Şube delegeleri seçimlerde ve kararlarda oy kullanırlar. Temsilciler Genel Kurul Toplantısına katılabilirler, oy kullanamazlar. Onur üyeleri Genel Kurul Toplantısına katılabilirler, oy kullanamazlar. j) Oy kullanma yöntemi. Aksine karar alınmamışsa, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oylama ile, diğer seçimler ve kararlar açık oylama ile yapılır. Gizli oylama, Dernek kaşesi ile mühürlenmiş pusulaların üyelere dağıtılması ve kapalı olarak toplanmasından sonra açık dökümü yapılarak gerçekleştirilir. Açık oylama, Genel Kurul Başkanının saptayacağı şekilde yapılır. k) Karar yeter sayısı. Genel Kurul Toplantısında, kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. l) Toplantı tutanağı ve belgelerin teslimi. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar için tutanak düzenlenir ve Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul Sekreteri ve Genel Kurul Oy Toplama Görevlisi tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. m) Genel kurul sonuçlarının Mülki Amirliğe bildirilmesi. Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetlim Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin bilgileri ile diğer ilgili evrak Mülki Amirliği bildirilir. MADDE 13. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

7 Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin aynı konudaki yazılı isteği üzerine Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en geç bir ay içinde Olağanüstü Toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çağrısı ve uygulaması Olağan Genel Kurul Toplantısı koşulları ile yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız toplantı gündemi üzerinde konuşulur ve karar verilir. Madde 14. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar. Üyelerin tamamının, bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde kararlar alınması Olağan Genel Kurul Toplantısı yerine geçmez. Madde 15. Genel Başkan Genel Başkan Derneğin yönetiminden ve temsilinden sorumludur. Genel Başkan, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder, bu kurulun kararlarını uygular. Genel Başkan bu göreve tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. Madde 16. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında Derneğin tüm yasal işlemlerini Dernek adına yerine getirir ve bütün üyeleri, görevlileri ve komiteleri yönetir. a) Oluşumu. Yönetim Kurulu, ayrıca seçilen Genel Başkanla birlikte, sekiz asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıl olup seçildiği Olağan Genel Kurul toplatısından sonraki 1 Ocak gününden ikinci yılın 31 Aralık gününe kadardır. Yönetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul Toplantısında en çok oy alandan başlamak üzere ilk yedi aday Yönetim Kurulu asıl üyesi, sonraki beş aday Yönetim Kurulu yedek üyesi seçilirler. c) Görev bölümü. Genel Başkandan başka diğer üyelerin görevleri Genel Kurul Toplantısında sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim Kurulu kendi içinden bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer. d) Toplantılar. Yönetim Kurulu Genel Başkanın çağrısı ile en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu her zaman toplantıya çağırılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında Genel Başkan başkanlık yapar. Genel Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanlık görevini Genel Başkan Yardımcısı yapar. Genel Başkan Yardımcısının da bulmadığı hallerde toplantı ileri bir tarihe ertelenir. e) Karar ve yeter sayı. Yönetim Kurulu asıl üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının oy çokluğuyla alınır. Oylamada eşitlik olduğu takdirde Genel Başkanın oyu iki oy sayılarak karar alınır. Alınan kararlar sırasıyla Karar Defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. f) Üyeliğin düşmesi. Mazeretsiz olarak ve haber vermeden arka arkaya altı Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan asıl üye istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu üyeliği düşer. g) Üyelikten istifa. Yönetim Kurulu asıl üyelerinden herhangi birisi Genel Başkana hitaben yazılı başvurusu ile Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa edebilir.

8 h) Yedek üyelerin daveti. Yönetim Kurulunun dönemi süresi içerisinde asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul Toplantısında en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağırılır. i) Yönetim Kurulunun görev yapamaması. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından Yönetim Kurulunun tümünün yeniden seçimini yapılmak üzere Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine sulh hukuk hakimi üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplamakla görevlendirir. Üye sayısı düşen Yönetim Kurulunun görevi bu toplantıya kadar devam eder. Madde 17. Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri Yönetim Kurulu, Genel Başkanın başkanlığında, kanunların, yönetmeliklerin ve Dernek Tüzüğünün öngördüğü görevleri yapar, yetkileri kullanır ve sorumlulukları yerine getirir. Yönetim Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur. a) Temsil. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil yetkisi Genel Başkan tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu, temsil konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine de yetki verebilir. b) Yetki. Derneğin temsil yetkisini üçüncü kişilere karşı kullanmak üzere imza sirküleri düzenler, bankalarda ve diğer ilgili kurumlarda mali işlemler için Genel Saymana ve uygun göreceği diğer kişilere yetki verir, gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgesi için gerekli yetki belgesini düzenler. c) Genel Kurul Toplantıları ve kararları. Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, bunun için gerekli işlemleri zamanında yapar, toplantı gündemini hazırlar, Genel Kurul kararlarını uygular. d) Yönetim. Dernek Tüzüğünün, İç Tüzüğünün, yönetmeliklerinin ve yönergelerinin öngördüğü ve belirli çalışmaların ve hizmetlerin yapılması için komiteler kurar, hizmetli kadroları oluşturur, görevlileri atar. e) Üyeler. Derneğe üye olmak için başvuran adaylar hakkında karar verir, üyelerin kayıtlarını tutar, üyelerin ödentilerini takip eder, üyelikten istifaların ve çıkarılmanın kararlarını verir, uygular. f) Raporlar. Dönem çalışma raporunu ve gelecek dönem yapılması öngörülen işlere ait çalışma planını hazırlar ve Genel Kurula sunar. g) Bütçe. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar. h) Defterler ve kayıtlar. Kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü defterlerin ve kayıtların tutulmasını sağlar, gerekli zamanlarda defterleri onaylatır. i) Mallar. Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir ve kontrol eder. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, bina ve tesis inşa ettirir, kira sözleşmesi yapar, Dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis eder. j) Şubeler. Gerek duyulan yerlerde şubelerinin açılmasını Genel Kurula sunar, Genel Kurul kararına göre gerekli işlemleri yapar. Şubelerin çalışmalarını devamlı takip ve kontrol eder ve denetller. Gerektiğinde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden alır.

9 k) Temsilcilikler. Gerek duyulan yerlerde Derneğin çalışmalarının yürütülmesi, Derneğin tanıtılması ve temsil edilmesi için temsilci atanarak temsilcilikler kurulmasına karar verir ve gerekli işlemleri yapar, yaptırır. l) İç yönetim. Tüzük hükümlerinin ayrıntılarını ve çalışma yöntemlerini belirten İç Tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlar ve uygular. m) Tanıtım. Derneği tanıtmak için medya ile programlar geliştirir, gerekli sosyal faaliyetlerde bulunur. n) Kaynak yaratma. Derneğin giderlerini karşılamak üzere üye aidatından başka gelir kaynakları bulmak ve yaratmak için çalışmalar yapar, projeler hazırlar. o) Proje üretmek. Derneğin amacına uygun olarak trafik ve yol güvenliği ile ilgili her türlü projeleri hazırlar, hazırlattırır ve uygular, uygulattırır. Bunun için üyelerin hizmetlerinden ve üçüncü şahısların çalışmalarından yararlanır. Yöntem ve çalışma şekillerini gerektiğinde yönetmelik ve yönergelerle düzenler. p) Diğerleri. Kanunların, yönetmeliklerin ve Dernek Tüzüğünün öngördüğü görevleri yapar. Yönetim Kurulu kararlarına karşı ancak Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk kararı ile Yönetim Kurulu kararlarını iptal edebilir veya değiştirebilir. Madde 18. Denetim Kurulu ve Derneğin İç Denetimi a) Oluşumu. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıl olup seçildiği Olağan Genel Kurul toplatısından sonraki 1 Ocak gününden ikinci yılın 31 Aralık gününe kadardır. Denetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kurulunun seçimindeki yöntem ile seçer. Denetim Kurulu kendi içinde asıl üyelerden birisini Başkan seçer. c) Görev ve yetkileri. Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından kendilerine gösterilmesi veya verilmesi, yönetim ve işletme yerlerine ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. d) İç Denetim. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. e) Genel Kurul. Denetim Kurulu gerek gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. f) Şubeler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine Denetim Kurulu üyeleri şubelerin hesaplarını da tetkik için görevlenidirilebilirler. Şubelerde yapılan inceleme sonuçları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula, ayrıca Şube Yönetim Kuruluna raporla

10 bildirilir. Madde 19. Onur Kurulu Üyelerin Derneğin Tüzük, İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri ile ilgili kanunlara uymamaları halinde Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun, üyeleriden herhangi birisinin, şubelerin başvurusu ile şikayet konusunu inceler ve karar verir. a) Oluşumu. Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıl olup seçildiği Olağan Genel Kurul toplatısından sonraki 1 Ocak günün ikinci yılın 31 Aralık gününe kadardır. Onur Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir. Şubelerde Onur Kurulu bulunmaz. b) Üyelerin seçimi. Genel Kurul, Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerini Denetim Kurulunun seçimindeki yöntem ile seçer. Onur Kurulu kendi içinde asıl üyelerden birisini Başkan seçer. c) Başvuruların Onur Kuruluna Sunum Yöntemi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu başvurularını doğrudan Onur Kuruluna yapar. Üyeler başvurularını Yönetim Kurulu kanalıyla Onur Kuruluna ulaştırır. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yapılacak başvurular Denetim Kurulu kanlıyla olur. Şube Yönetim Kurulunun ve üyelerinin başvuruları Yönetim Kurulu kanalıyla Onur Kuruluna sunulur. Şube Başkanı veya Şube Yönetim Kurulu üyeleri hakkında başvurular Onur Kuruluna sunulmak üzere Şube Denetim Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna iletilir. d) Görev ve Yetkileri. Onur Kurulu başvuruları inceledikten ve gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra uyarı ve üyelikyen çıkarma disiplin cezalarını verir. e) Uyarı 1. Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, 2. Derneğin onurunu kıracak davranış ve söylemde bulunan, 3. Derneğin lokal ve işletmeleri yönetmelik kurallarına uymayan, üyelere veya organlara bir defaya mahsus olma üzere uyarı yapar. f) Üyelikten çıkarma Evvelce ayni konuda uyarı cezası almış olanlar üyelikten çıkarma kararı verir. Onur Kurulu tarafından verilen karar Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. BÖLÜM IV ŞUBE VE TEMSİLCİLİK Madde 20. Şube kuruluşu Dernek, gerek görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açar. Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin Mülki Amirliğine verir.

11 Madde 21. Şubenin oluşumu, sorumlulukları a) Oluşumu. Şube, ayrı bir kuruluş olmayan, tüzel kişiliği bulunmayan, Genel Merkeze bağlı, Derneğin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyette bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlardan kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. b) Sorumluluk. Şube, Şube Başkanı tarafından yönetilir ve Genel Başkana karşı sorumludur. Şube, Yönetim Kurulunun kararlarına uymakla ve Genel Başkanın talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Madde 22. Şube üyeliği Şube üyelik koşul ve yöntemleri, çeşitleri, hak ve sorumlulukları ile üyeliğin sona erme şekilleri Tüzüğün İkinci Bölümündeki maddelerde belirtildiği gibidir. Şu kadar ki, şube her Üye Başvuru Belgesinin bir suretini Genel Merkeze göndermekle yükümlüdür. Madde 23. Şube Genel Kurulu a) Oluşumu. Şube Genel Kurulu, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. b) Görev ve yetkileri. Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetim Kurulu üyelerini seçer, Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu ve bütçesini görüşür ve onaylar, Şube Denetim Kurulu raporunu görüşür ve onaylar, bu kurulları aklar, bir sonraki dönem tahmini bütçesini görüşür ve onaylar, Genel Kurula katılacak üç delege seçer. c) Toplantılar. Şube Genel Kurulu iki yılda bir, tek sayılı takvim yıllarında, Eylül ayında olağan olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulunun veya Şube Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da şube kayıtlı üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantının çağrı yöntemi, yeter sayı, yapılış yöntemi, oy hakkı ve kullanma yöntemi, kararlarda yeter sayı, tutanak düzenlenmesi ve Mülki Amirliğe başvuru usulu Tüzüğün (12) maddesinde belirtildiği gibidir. d) Genel Kurula katılacak Şube Delegeleri. Şube Genel Kurulu Toplantısında seçilen üç delegenin adları toplantıdan sonra Genel Merkeze bildirir. Genel Kurul Toplantısına bu toplantıdan önce yapılan en son Şube Genel Kurulu Toplantısında seçilen delegeler katılır. Madde 24. Şube Yönetim Kurulu a) Oluşumu. Şube Yönetim Kurulu beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Üyelerin seçim yöntemi, görev süresi, toplantılar, karar ve yeter sayı, Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi, Şube Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa, yedek üyelerin daveti, Şube Yönetim Kurulunun görev yapamaması hususları Tüzüğün (16) maddesinde belirtildiği gibidir. b) Görev bölümü. Şube Genel Kurul Toplantısında sonraki ilk toplantısında Şube Yönetim Kurulu kendi içinden Şube Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanı seçer. c) Görevleri. Şube Yönetim Kurulu Tüzüğün (17) Maddesindeki görevleri yerine getirir. Ancak bunlardan şube yetkisi dışında kalanlar hariç tutulur. d) Sorumlulukları. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kuruluna ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

12 e) Sorumlulukların yerine getirilmemesi. Şube Yönetim Kurulunun Derneğin amaçlarına aykırı çalışması, Genel Başkanın ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uymaması halinde, Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kuruluna işten el çektirmeye, şubenin diğer üyelerinden oluşturulacak bir kurula geçici yönetim yetkisi vermeye ve Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmaya yetkilidir. Ayrıca söz konusu işlemlerin tümünü veya bir kısmını uygulamakla görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinden birisini şubeye gönderebilir. Şube Yönetim Kuruluna işten el çektirilmesi ve yeni bir Şube Yönetim Kurulunun oluşumu ile bu işlemin sebep ve sonuçları şubenin bulunduğu yerdeki Mülki Amirliğe bildirilir. Madde 25. Şube Deneticisi Şube denetimi bir asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Üyelerin seçimi, görevleri, yetkileri ve şube iç denetimi Tüzüğün (18) Maddesinde belirtildiği gibidir. Madde 26. Şubenin kapatılması a) Kanuni nedenlerle kapatılma. Kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uyulmaması halinde Şube ilgili mahkeme kararı ile kapatılır. b) Genel Merkez tarafından kapatılma. Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, Şube Genel Kurul Toplantılarını zamanında yapmayan, Genel Merkez ile ilgi ve iletişimini kesen ve bağımsız çalışma yapan, Genel Merkez çalışma planına uymayan, Genel Başkan ve Yönetim Kurulu ihtar ve uyarılara rağmen tutumunda ısrar eden Şube, Yönetim Kurulunca yaptırılacak inceleme ve denetim sonucunda Genel Kurul tarafından kapatılır. Genel Merkezin kararı, Yönetim Kurulu tarafından şubenin bulunduğu yerin Mülki Amirliğine yazılı olarak sunulur. Ayrıca Şube Genel Kurulunun, Genel Kurul kararlarına, Genel Başkan ve Yönetim Kurulu talimatlarına uymaması halinde Genel Başkan ve Yönetim Kurulu kararı ile ihtar verilir. Tayin edilecek süre içerisinde uygun hareket edilmediği takdirde Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun istemi ile Genel Kurul kararı ile şube kapatılır. Bunların dışında, şubenin bulunduğu yerde Derneğin amaçlarına uygun çalışma yapılmasını gerektiren koşul ve ortamın ortadan kalkması halinde şube, Genel Merkez tarafından kapatılır. c) Fesih. Şube Genel Kurulu karar vermek suretiyle kendini feseder. Bu takdirde şubenin mal varlığı Genel Merkeze devredilir. Fesih, Tüzüğün ilgili maddelerindeki koşul ve yöntemle yapılır. Madde 27. Şube ile ilgili diğer hususlar. Kanun ve yönetmelik gereği derneklerin yapması gereken işlemlerde, konusuna göre, şube yetkisini aşan hususlar hariç, Tüzüğün ilgili maddeleri aynen uygulanır. Madde 28. Temsilcilik Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek çalışmalarını yürütmek için Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açar. Yönetim Kurulu kararıyla temsilci atanan kişi veya kişiler temsilciliğin adresini o yerin Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirir. Temsilciler, Genel Kurula katılabilir, ancak oy kullanamaz. Şube temsilcilik açamaz.

13 Genel Merkez gerek gördüğünde Temsilciliği kapatır ve durumu o yerin Mülki Amirliğine bildirir. BÖLÜM V GELİRLER, GİDERLER, DEFTERLER MADDE 29. Gelirler, Ödentilerin Belirlenme Şekli a) Giriş ödentisi. Derneğe giren her üyeden, bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Giriş ödentisi miktarı, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Şubeler Genel Merkezden ayrı olarak daha az miktarda giriş ödentisi saptayabilirler. b) Yıllık ödenti Üyelerden her yıl yıllık ödenti alınır. Yıllık ödenti miktarı her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Şubeler Genel Merkezden ayrı olarak daha az miktarda yıllık ödenti saptayabilirler. c) Çalışma Gelirleri. Dernek tarafından düzenlenen veya katılımda bulunulan toplantı, konferans, seminer, gösteri, gezi, yayın, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, spor yarışması ve benzer çalışmalardan elde edilen gelirlerdir. d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. Satış, kiralama ve başka suretlerle elde edilen gelirlerdir. e) Bağışlar ve yardımlardan elde edilen gelirler. Üyelerden ve yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlardan yapılan bağışlardan ve yardımlardan, yardım toplama hakkındaki kanun hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlardan.elde edilen gelirlerdir. f) Yöntem. Dernek gelirleri Yönetim Kurulu kararı ile Dernek tarafından bastırılan Alındı Belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliğini, imzasını ve fotoğrafını içeren Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası dosyada saklanır, bir nüshası yetki verilen kişide durur, bir nüshası Mülki Amirliğe verilir. MADDE 30. Giderler Giderler fatura, makbuz, fiş, Dernek tarafından bastırılan "Gider Pusulası" ile ve istisnai ve zorunlu hallerde birisi Genel Sayman olmak üzere en az üç görevlinin imzası ve gerekçesinin açıklanması suretiyle düzenlenecek tutanak karşılığı yapılır. Giderlerin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra yapılması, ve yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile onaylanması zorunludur. MADDE 31. Defterler, Belgeler, Dosyalar Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ve noterden veya Mülki Amirlikten onaylı defterleri ve diğer evrakı öngörülen şekilde tutulur. Defterler sayfaları bitinceye kadar kullanılır. Defterlerin ara tasdiki yaptırılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler form ile sürekli form yapraklı defterlerin her yıl Aralık ayında tasdiki zorunludur.

14 Alındı belgeleri, harcama belgeleri, ve diğer belgeler ve dosyalar, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır. Dernek ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanakları Defteri tutabilir, bilgileri bilgisayar ortamında kaydeder ve saklar. Her yıl, Derneğin bir yıllık çalışmaları ve gelir ve gider işlemleri ile ilgili olarak o yılı takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde "Dernek Beyannamesi" düzenlenerek Mülki Amirliğe verilir. BÖLÜM VI DİĞER HÜKÜMLER MADDE 32. Borçlanma Dernek, kişi, kurum ve kuruluşlara borçlanabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanan tahmini bütçenin % 20 oranındaki harcamalar için Genel Kuruldan yetki almaya gerek olmaksızın Dernek adına borçlanma işlemleri yapmaya tam yetkilidir. Bütçenin %20 sini aşan harcamalar ve borçlanma işlemleri için Yönetim Kurulu Genel Kuruldan yetki alır. MADDE 33. İç Yönetim Dernek, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü hükümlerine aykırı olmayan ve Derneğin yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren İç Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge düzenler. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen usullerle değiştirilir. Madde 34. Kamu Kurul ve Kuruluşları ile Projeler Dernek, çalışma alanında kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütür. Bununla ilgili sözleşme ve protokolleri yapar. Madde 35. Bildirimler Genel Merkez ve şubeler yönetim ve çalışmalarla ilgili, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğince öngörülen bildirimleri yöntemine uygun şekilde ve zamanında Mülki Amirliğe bildirir. Madde 36. Tüzük Değişikliği a) Yetki. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Yönetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin en az üçte birinin teklifi ile hazırlanan Tüzük değişikliği Genel Kurul gündemine konur. b) Toplantı oranı. Genel Kurulun olağan veya olağanüstü birinci toplantısında tüzük değişikliği yapılabilmesi için Derneğe kayıtlı üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. c) Karar oranı. Tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. MADDE 37. Fesih ve Tasfiye

15 a) Yetki. Genel Kurul, Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Derneğin fesih ve tasfiyesi, Yönetim Kurulunun bu hususu olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ile yapılır. b) Toplantı oranı. Genel Kurulun olağan veya olağanüstü birinci toplantısında fesih ve tasfiye kararı alınabilmesi için kayıtlı üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. c) Karar oranı. Fesih ve tasfiyeye ilişkin olağan veya olağanüstü Genel Kurul kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. d) Karar. Derneğin feshi kararı ile birlikte, Dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de Genel Kurulca karara bağlanır. e) İşlemler. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren başlanır. Fesih ve tasfiye işlemlerinde ilgili kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine göre harerket edilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu, yedi gün içerisinde tasfiye tutanağını da ekleyerek bir yazı ile durumu dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirir. MADDE 38. Hüküm Bulunmayan Haller Tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 39. Tüzüğün Kanunlara uyumu Bakanlar Kurulunun 20 Ağustos 1959 tarih ve 4/12065 sayılı kararı ile Kamu Yararlı olan, 22 Mayıs 1973 tarih ve 1/6423 sayılı kararı ile Türkiye adını kullanan ve 8 Kasım 1973 tarih ve 7/7352 sayılı kararı ile yurt dışındaki kuruluşlara üye olan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin bu Tüzüğü 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uyum sağlamak üzere 24 Aralık 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.