T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI KARAMANOGLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI KARAMANOGLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE"

Transkript

1 Sayı :B.30.0.EÖB / ö3i~ Konu : Bölüm Hk * KARAMANOGLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: 31/12/2011 tarih ve B.30.2.KMÜ / sayılı yazınız. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18/02/2009 tarih ve sayıh kararı uyannca, 2547 sayıh Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanhğı'nın görüşü de dikkate ahnarak, yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi lisans programları mezunlarmm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Sağhk Bilimleri Lisansiyeri sayıldığma 26/01/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısmda karar verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim. Prof.Dr.M.A.Yekta SARAÇ Başkan Vekili 9. Cad Bilkent / ANKARA Tclefon : (0312) Faks: (0312)... e-posta Ayrıntılı Bilgi îçin Irtibat: Elektronik Ağ:

2 Sayı : B.30.0.EÖB S{ Konu : Üst Öğrenim Hk * KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: a) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 21/10/2010 tarih ve B.30.2.İST / sayılı yazısı. b) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nm 02/03/2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/1806 sayılı yazısı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, rektörlük bünyesinde çeşitli birimlerde çalışan sözleşmeli personelin sözleşme tarihinden sonra kazamlan önlisans ve lisans dereceleriyle ilgili olarak intibak işlemlerinin yapılması hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, bazı meslek pozisyonlarmm üst öğrenimleri hakkında bilgi talebi konusundaki yazısı 16/03/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nm görüşü de dikkate almarak, Rektörlük btayesinde hem^ pozisyonunda istihdam çdilen personelin Sağlık Hizmetleri MesTelrYüksekökulİarın^Siyaliz ve Tıbbi Laboratuar önlisans programlarmda görmüş olduklan eğitimin hemşirelik mesleğinin üst öğrenimi sayılmadığma karar verilmiştir Bilgilerinize arz ederim. TurgutKILIÇ DAĞITIM - Sağlık Bakanlığına -Maliye Bakanlığına (Devlet Personel Başkanlığına) -ÜAK Başkanlığma -Üniversite Rektörlüklerine VeJKjSy 9. Cad Bi.kent / ANKARA *"!* * **» e. posta Ovok.eov.tr *>*** 4 " ' l M

3 Sayı :B.30.0.EÖB " ^U~x S Konu : Unvan * KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSÎTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: a) Sağlık Bakanhğı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün 01/09/2010 tarih ve B.10.0.AÇS /350-8/4709 sayılı yazısı. b) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'mn 25/02/2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/1592 sayıh yazısı. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün, Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olan Haluk Özhan ŞENTÜRK' ün Özel İstanbul Tüp Bebek Merkezinde Biyolog olarak çalışma müracatında bulunduğu belirtilerek, söz konusu bölümden mezun olanlann "Biyolog" unvanm kullanıp kullanamayacağı konusundaki yazısı 30/03/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısmda incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanhğı'mn görüşü de dikkate almarak, ' Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun olanlann "Biyolog" unvamnı kullanabileceğine karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ve rica ederim. urgut KILIÇ DAGITIM - Sağhk Bakanlığı (Ana Çocuk Sağhğı ve Aile Planlaması Gn.Müd'ne) -Maliye Bakanhğı (Devlet Personel Başk'na) -ÜAK Başkanlığma -Üniversite Rekt'ne 9. Cad Bilkcnt / ANKARA O * Aynntıb Bilgi İçin İrtibat: e -P sta Elektronik Ağ:

4 Sayı :B.30.0.EÖB ISV-yj^ Konu : Eşdeğerlik * KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: a) Deniz DEMİRAL' ın 21/12/2010 tarihli dilekçesi. b) Üniversitelerarası Kurul Başkanhğı'nın 02/03/2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/1806 sayılı yazısı. Deniz DEMİRAL'm, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü Paleoantropoloji Programmdan mezun olduğununu ve daha sonra bölüm admm değiştirildiği ile KPSS ahmlarmda B Grubu atamalarda Antropoloji kodu altmda yer aldığından dolayı mağdur durumda olduklanm belirterek Antropoloji mezunlanmn başvuru yapabildiği yerlere Paleoantropoloji mezunlanmn da başvuru yapıp yapamayacağı konusundaki düekçesi 30/03/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyannca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nm görüşü de dikkate almarak, 22/04/2002 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısmda: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü üe Fizik ve Paleoantropoloji bölümünün birleştirilerek bölüm adımn Antropoloji Bölümü olması nedeniyle, Antropoloji mezunlarınm başvuru yaptıklan yerlere eski adı ile Fizik ve Paleoantropoloji Bölümü Paleontropoloji Programı mezunlannm da başvuru yapabileceklerine karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ve rica ederim. TtfrgutKILIÇ DAĞITIM - Sağlık Bakanlığı -Maliye Bakanlığı (Devlet Personel Başk'na) -ÜAK Başkanhğma -ÖSYM Baskanhğına -Üniversite Rekt'ne -Deniz DEMİRAL 9. Cad Bilkent / ANKARA Aynntılı Bilgi Için Irtibat: e-posta Elektronik Ağ:

5 w^ Sayı :B.30.0.EÖB *3 Konu : Unvan fl û!H l5jl26 KARAMANOĞLU.MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: a) Kayhan KAFALI'mn 17/05/2010 tarihli dilekçesi. b) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nm 25/02/2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/1588 sayılı yazısı. Kayhan KAFALI'nın, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezun olduğunu belirterek, söz konusu bölüm mezunlannm hangi unvam kullanabileceği ile hangi hizmet smıfıhda yer alacağı konusundaki dilekçesi 30/03/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarmca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'mn görüşü de dikkate almarak, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunlarmm "Halkla İlişkiler ve Tamtımcı" unvanmı kullanabileceğine, ancak 657 sayıh Devlet Memurlan Kanun'da Teknik Hizmet Sımfmda değerlendirilemeyeceğine karar verümiştir. Bilgilerinize arz ve rica ederim. Tufgut KILIÇ DAGITIM - Sağlık Bakanhğı -Maliye Bakanlığı (Devlet Persönel Başk'na) -ÜAK Başkanlığma -Üniversite Rektörlüklerine -Kayhan KAFALI 9. Cad Bilkent / ANKARA Aynntılı Bilgi Için Irtibat: e-posta = yok.gov.tr Elektronik Ağ:

6 Sayı :B.30.0.EÖB ?_^<-3 Konu : Unvan QH*Oi4S6O KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: a) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün 02/02/2011 tarih ve B.30.2.DEÜ / sayılı yazısı. b) Üniversitelerarası Kurul Başkanhğı'nın 02/03/2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/1878 sayıh yazısı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversiteleri bünyesinde Sanatta yeterlik programını bitirenlerden "Sanat Doktorası" karşıhğı olarak Dr. unvamm kullamp kullanamayacakları konusundaki yazısı 30/03/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayıh Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarmca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 23/06/1986 tarihli toplanüsında; alınan kararm halen geçerli olduğuna ilişkin görüşü dikkate ahnarak, Sanatta yeterlik alanlann "Doktor" unvamnı kullanarnayacaklarına, Sanatta Yeterlik unvanının kısaltılmış bir ifade ile gösterilmesinin gerekli olmadığına karar verümiştir. Bilgilerinize arz ederim. Turgut KILIÇ DAGITIM - ÜAK Başkanlığına - Üniversite Rektörlüklerine 9 9. Cad Bilkent / ANKARA... e-posta Aynntıh Bilgi İçin İrtibat: Elektronik Ağ:

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/3134 KARAR TARİHİ:08/01/2015 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : M.E.G Av. F.A. ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1 Milli Eğitim Bakanlığı (Re'sen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Evrak Tarih ve Sayısı: 17/10/2014-216661 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A33FRN* Sayı :18235917-650- Konu :2015 Yılı Tercüman Listesi İlanı ÇOK İVEDİ İŞLETME FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 17/03/2015-13405 T.C. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BENU7FLL* Sayı :37641051/310.01.01/ Konu :Erasmus+ Programı Öğrenci Takvimi FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Rektörlük Makamının 13.03.2015

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/06/2015-46865 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE6L3LM37* Sayı :62637355-304.01/ Konu :Burslar İVEDİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/02/2015-14633 *BD601177842* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü Sayı : 99884131-824.07- Konu : Resmi Yazışma Kuralları. ZİRAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 2012 1 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

DOÇENTLİ K SINAVI BAŞ VURU DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU

DOÇENTLİ K SINAVI BAŞ VURU DOSYASI HAZIRLAMA KILAVUZU Elektronik ortamda yayınlanan başvuru formuna ÜAK web sitesinden ulaşabilirsiniz. Başvurma dilekçesindeki T.C. Kimlik Numarası bölümüne nüfus cüzdanınızdaki T.C. Kimlik numaranızı yazmanız gerekmektedir.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827

Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2014-51827 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BD6032640411* Sayı : 77517973-770-

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 18961781/306.01/ Konu : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı I T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Sayı :75850160-104.01.01.01/48152 24/08/2015 Kbnu:Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim DAĞITIM YERLERİNE Yükseköğretim kurumları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN BELİRLENMESİ VE STAJ SÜRECİNE İLİŞKİN ESASLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 9 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU II MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HATAY-2014 III IV İdari Faaliyet Proğramı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Ali KOÇ Ünal DÖNMEZ Gülden YILMAZ

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 16.06.2014 DUYURU 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 16/06/2014-30/06/2014 (saat:17.00) tarihleri arasında başvuru yapılmak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Mayıs 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4022

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Sayı : 28396 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3584 Ekli 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı