T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920"

Transkript

1 Re T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 7 ŞUBAT 1939 SALI SAYI: 4126,J KANUNLAR Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşdattırılması hakkında kanun Kanun No: 3573 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Alelûmum aşılı zeytinlerin bakını, tımar ve toplanma ve sıklarının kökletme ve yeniden fidan dikme suıetile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme, yabanî zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat Vekâletinin direktifi altında yapılır. Madde 2 Devlet ormanları içinde bulunan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabanî zeytinliklerin sahaları ile Devlet ormanları dışında kalan Devlete aid boş arazideki yabanî zeytin sahaları Ziraat Vekâletince tesbit ve ilân olunur. Madde 3 Devlet ormanlarile boş arazide muayyen bir kıt'a dahilindeki yabanî zeytinleri aşılamak isteyenler, istedikleri parçanın hudud ve mevkiini ve bu kanunun tayin eylediği şartlar dahilinde imar edeceğini bildiren bir arzuhal ile arazinin aid olduğu kazanın en büyük mülkiye memuruna müracaat eder. Bunlara müracaat tarihini gösterir birer ilmühaber verilir. Madde 4 Bu sahalarda yabanî zeytin ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılayacakları miktar kendilerine tevzi olunur. Tevzi edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde kalır. Talihlerden yerine göre Vekâletin tayin edeceği müddetler zarfında ve vereceği direktifler dairesinde temizlemeyi yapanlara zeytin bakım teşkilâtının müzekkeresi üzerine mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından tapu verilir. Aşılanıp yerinde kalacak zeytinliklerin temizlenmesinden çıkan odun ve kömür, kereste ve saire temizleyene aid olup bunlar zeytin bakım memurundan parasız alınacak bir vesika ile dışarı çıkarılır. Bunlardan hiç bir resim alınmaz. Madde 5 Zeytin teşkilâtının kurulmadığı sahalardaki yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması için vaki olacak talebler üzerine mahallin bağlı bulunduğu kaza, yoksa vilâyet ziraat ve orman idarelerinin birlikte hazırlayacakları rapor üzerine mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından bu kanunun hükümleri dairesinde tapu verilir. Madde 6 Devlet ormanları içinde ve dışındaki yabanî zeytin ağaçlan ya yerlerinde aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak üzere yabanî halinde yeni kurulacak zeytinliklere naklolunur. Bu işlere aid müsaade zeytin bakma teşkilâtına dahil memurun teklifi üzerine mahallin orman idaresince ayrıca keşfe lüzum gösterilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fidanlardan bir gûna resim alınmaz. Madde 7 Birinci derece askerî memnu mıntakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, yabanî zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım teşkilâtının vereceği talimat altında mahallin askerî makamlarınca yaptırılır. Madde 8 Devlet malı zeytinliklerden aşılanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya köylüler manevî şahsiyetlerine verilecek yabanî zeytinlik sahası yirmi hektardan yukarı olamaz. Ancak aldığı sahayı vekâletçe tayin edilecek müddet içinde mahsuldar hale getirenlere müracaatları takdirinde ayni miktarda yeni parçalar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi olmıyanlar, sonra en yakın köylüler ile küçük çiftçiler tercih olunur. İcabında bu yirmi hektar mikdar İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir. Madde 9 Dekar başına on beş ağaçtan fazla ve on ağaçtan aşağı olmamak üzere yabanî zeytinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüd edenlere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, mevzuatı dairesinde ve kanunun 10,28 inci maddeleri hükümlerine göre, ağaç başına bir liraya kadar kerdi verilir. Madde 10 Bankaca ikraz edilecek paranın birinci kısmı arazi tamamen temizlenip delicelerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşının yüzde doksan muvaffak olduğu yine memur raporile tesbit edilmek şartile aşının tatbikından bir sene sonra verilir. Madde 11 Aldığı arazi parçasını açıp deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat Bankasından ilk taksiti alıpta o mevsimde aşı işini bitiremeyenlerden bankadan aldıkları para faizile beraber, bankanın ziraî alacaklarının tahsili yolundaki usulüne tevfikan istirdad olunur ve tapu da iptal edilir. Madde 12 Aşılı zeytinliklerin bakım işleri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış mevsiminde ödenmek üzere Ziraat Bankasınca kısa vadeli ikraz yapılır. Madde 13 Muayyen kıt'adaki zeytinliklerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı hakikî veya hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıymeti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin malını satın alması teklif edilir. Her iki taraf da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıymetlerine nazaran aralarında taksim edilerek tapuya bağlanır. Madde 14 Zeytinliklere deve ve keçi sokulması ve başı boş hayvan bırakılması ve otlama maksadile hayvan sokulması ve zeytin sahalarında eğil yapılması yasaktır. Zeytinliklerde çift sürme veya nakliyatta kullanılan hayvanata iş esnasında ağızlık takılması mecburidir. Bu hükme riayet etmeyenler belediye veya köy ihtiyar heyetleri, zabıta memurları ve zeytin bakım teşkilâtına dahil memurlar tarafından tu-

2 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 7 ŞUBAT 1939 tulan zabıt verakası üzerine beş liradan altmış liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Maliye Vekilleri memurdur. Müdafaa ve Madde 15 Beş yüz ağaçtan aşağı olmamak üzere yabanî zeytin aşılıyanlara veya aşılı zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Ziraat Vekâletince takdir edilecek miktarda naktî mükâfat verilir. Madde 16 Fennî budama aletlerile aşı. takımlarının zeytin müs tahsilleri arasında yayılabilmesi için budama ustalarile ehil müstahsillere Ziraat Vekâletince meccanen budama aşı takımı ve levazımı verilebilir. Madde 17 Yapılacak nizamname dairesinde zeytinliklerde bakım işlerini vaktinde yapmayan zeytincilerden bin ağaca kadar beş liradan 25 liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca kadar 25 liradan 50 liraya, beş bin den fazla ağacı olanlardan 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır. Madde 18 Dördüncü madde hükmüne göre verilen müddet zar fında aşılama ve temizleme işleri yapılmamış olursa verilen mezuniyet sakıt olur ve saha geri alınır. Aşılama ve temizleme vesilesile taleb ettiği sahadan elde ettiği odun, kömür vesaire tazmin ettirilir. Madde 19 Alelûmum el, hayvan ve makine kuvvetile işleyen yağhane ve zeytinyağı fabrikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal edilebilmesi alınması lâzımgelen telkinci ve öğretici tedbirleri almağa Ziraat Vekâleti salahiyetlidir. Madde 20 Zeytinlik içinde yağhane veya fabrika inşa eylemek, Ziraat Vekâletinden mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdirde inşa olunan yağhane işlettirilemez. Madde 21 Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı muhakeme icrası sulh mahkemelerine aiddir. Madde 22 Zeytin ve zeytinyağı standardı için İktısad Vekâletinin talebi ile zeytin bakım teşkilâtına daimî vazife verilebilir. Madde 23 Yabanî ağaçların aşılanması hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki hükümleri mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hükümlerine göre başlanmış ve henüz intaç edilmemiş olan muameleler bu kanunun hükümleri dairesinde ikmal olunur. Madde 24 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 25 Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisad ve Ziraat Vekilleri yerine getirir. Resmi Kanun Düstur Gazete No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sarı 1528 Yabanî ağaçların aşılanması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu Askerî memurlar hakkındaki 3128 sayılı kanunu değiştiren 3428 sayılı kanuna ek kanun Kanun No: 3574 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madda 1 11 şubat 1937 tarih ve 3128 sayılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı Askerî memurlar hakkındaki kanuna eklenen ve 8 haziran 1938 tarih ve 3428 sayılı kanunla değiştirilen birinci muvakkat maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir: Askerî adlî hâkimlerle subaylardan askerî memurluğa geçmiş olanlar bu madde hükmünden istifade edemezler. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. için Resmi Kanun Düstur Gazete No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sarı 1455 Askerî Memurlar hakkında kanun 3~ Askerî Memurlar Kanununa müzeyyel kanun Askerî Memurlar Kanununun tadiline dair kanun Askeri Memurlar Kanununun bazı maddelerile bu kanunun 2 nci maddesini tadıl eden 1637 numaralı kanunun birinci maddesini muaddil kanun Askerî Memurlar Kanununun 5 inci maddesile zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenmesine dair kanun Karar 694 Askerî Memurlar Kanununun 2 nci maddesinin tadiline lüzum olmadığına dair Meclis kararı Askerî Memurlar Kanununun 4 ve 5 inci maddelerinin tefsirine mahal olmadığına dair Meclis kararı Talimatname Askerî Memurlar Kanununa göre yapılmış olan talimatname Askerî Memurlar Talimatnamesinin 25, 26 nci maddelerinin tadili Askerî Memurlar Talimatnamesine zeyl olarak yapılan talimatname «Askerî memur ve hâkim» Kanun numaralı kanunun 6 nci maddesinin tadili numaralı kanuna bazı maddeler ilâvesine, 2505 numaralı kanunun 6, 7 nci maddelerinin ilgasına dair kanun numaralı kanunun tadiline dair olan bu kanunda 1455 numaralı kanuna temas eden hüküm vardır numaralı kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair kanun numaralı kanunun sonuna bir madde ile bir muvakkat madde ilavesine dair numaralı kanunun bazı maddelerini değiştiren 2016 sayılı kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Muavenet Sandığı hakkında kanun Kanun No: 3575 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Askerî Fabrikalar (kara, deniz, hava dahil) teşkilâtında çalışanlara verilecek tazminat ile bunlara veya bunların yetimlerine bağlanacak tekaüd aylıkları için (Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Muavenet Sandığı) namile bir sandık teşkil edilmiştir. Bu sandık (A) ve (B) kısımlarından teşekkül eder. Madde 2 Sandık hükmî şahsiyeti haiz olup Millî- Müdafaa Vekilinin nezaret ve murakabesi altında bir idare meclisi tarafından idare olunur. İdare meclisi; Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Reisliği altında biri deniz ve diğeri hava müsteşarlığınca deniz ve hava mensublarından ve dördü Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünce merkez şube ve kısımlarile fabrika ve müesseselerinde çalışan memur ve içşilerden seçilerek Millî Müdafaa Vekâletince tasdik edilecek altı azadan terekküp eder. Azalık için en az on sene filî hizmette bulunmuş olmak şarttır. Azalık müddeti bir senedir. Müddeti hitam bulan azaların yerliden intihap ve tayinleri caizdir, İdare meclisi reis ve azalarına sandığa aid hizmetler için her ne nam ile olursa olsun hiç bir ücret verilmez. Sandık müdürü, reyi istişarî olmak üzere idare meclisine iştirak eder. İdare meclisi en az ayda bir defa olmak üzere reisin daveti üzerine içtima eder. Müzakere nisabı beştir. Kararlar reylerin ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış sayılır. Reisin bulunmadığı zamanlarda reis vazifesini görmek üzere idare meclisi her senenin birinci içtimaında, gizli reyle, içlerinden birini ikinci reis olarak seçerler. Sandık, müdür tarafından temsil olunur. Sandık namına millî bankalara vuku bulan tevdiattan istirdadlar ve umumiyetle tediyeler reis, müdür ve muhasebecinin müşterek imzalarile icra olunur. Madde 3 Sandık idare meclisinin ve memurlarının başlıca vazife ve salâhiyetleri ve bu kanunun tatbikatına müteallik diğer hususat bir nizamname ile tayin olunur. Madde 4 Sandığın müdürü reisin teklifi ve idare meclisinin inhası üzerine Millî Müdafaa Vekilliğince ve diğer memurları idare meclisinin intihabı üzerine reislikçe tayin olunur. Madde 5 Sandığın bütçe ve kadroları sandık müdürlüğünce hazırlanarak idare meclisinin teklifi üzerine malî senenin bir ay evvel Millî Müdafaa Vekâletince tasdik olunun girmesinden Sandığın yıllık hesabı Divanı Muhasebatın tedkikine tabidir.

3 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete) Sayıfa: 112*1 Madde 6 Sandığın müdürü, muhasebecisi ve diğer bu kanunla verilen haklara maliktirler. memurları Sandığa fabrikalara aid binaların birinde icarsız bir yer verilir ve diğer masrafları sandıkça temin olunur. Tediyatta sandık müdürü ita âmiri ve muhasebecisi mesul muhasibdir. Madde 7 Sandığın: (A) kısmı: Subaylar ve askerî memurlarla ücretli veya yevmiyeli muvakkat memur ve işçilere, (B) kısmı: Ücretli veya yevmiyeli daimî memur ve işçilere mahsustur. (A) sınıfına mensub olanların hakları sandığın (A) kısmından ve (B) sınıfına mensub olanların hakları (B) ksmından verileceği gibi bütçede (A) ve (B) kısımlarına aid masraf nisbetleri de gösterilir. Madde 8 Fabrikalar teşkilâtına alınacak ücretli veya yevmiyeli memur ve işçiler evvelâ (A) sınıfına girerler. (A) sınıfındaki muvakkat ücretli veya yevmiyeli memur ve işçilerden lâakal beş sene hizmet etmiş olup da müesseseye nafi oldukları sabit olanlar mensub bulundukları fabrika, şube veya müessese müdürlerinin inhası üzerine kara fabrikalarında Askerî Fabrikalar Umum Müdürünün, deniz ve hava fabrikalarında Millî Müdafaa Vekilinin tasvibi ile (B) sınıfına naklolunur. kısmına aid sermaye ve gelirleri şun Madde 9 Sandığın (A) lardır: 1) Fabrikalarda çalışan subay ve askerî memurların aylıkları tutarı ile fabrikalardan ücret veya yevmiye alan memur ve işçilerin ücret veya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay mecburî olarak tevkif edilen yüzde dörtler, 2) Umumî bütçeden tekaüd hakkı olanlar müstesna olmak üzere alâkadarların aylıklarının % 3 ü nisbetinde her sene bütçesine konacak tahsisat, 3) Sermayesinin husule getireceği temettü, 4) Memur ve işçilerden kesilecek inzibatî para cezaları, 5) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İmalâtı Harbiye teavün ve sigorta sandığından devredilecek mebaliğ. Madde 10 Sandığın (B) kısmına aid sermaye ve gelirleri şunlardır: 1) (B) sınıfı memur ve işçilerinin ücret veya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay mecburî olarak kesilecek yüzde beşler, 2) Alâkalılardan kesilen yüzde beşler tutarı kadar her sene Hazinece bütçelere konulacak tahsisat, 3) (B) sınıfına tefrik edilenlerin bu sınıfta ilk olarak alacakları aylıkları tutarile yevmiyelerinin bir aylık tutarının dörtte biri ve terfi eden veya zam görenlerin ilk aylık zamları, 4) (B) sınıfına ayrılmış olanlara verilecek ikramiyelerin yüzde beşleri, 5) (B) sınıfına ayrılmış olanlardan inzibatî mahiyette tevkif edilecek para cezaları, 6) Bu paraların işletilmesinden elde edilecek faizler vesair sandık hasılatı ile vukubulacak teberrüler, 7) (ıb)sınıfına geçenlerin (A) sınıfındaki teraküm etmiş ve (B) hesabına nakledilen mevduatları, 8) Fabrikalarda varidat getirmek üzere tesis edilecek müesseseler hasılatı. Madde 11 (A) sınıfında bulunanlara sandıkça yapılacak yardım ve muavenet şunlardır: 1) Hastalığa karşı sigorta: Vazifeden mütevellid olsun veya olmasın hastalıklarda tedaviye <d bilûmum masraflar sandıkça tesviye edilmekle beraber 90 günü geçmemek üzere vazifeden mütevellid hastalıklarda almakta oldukları yevmiyenin tamamı, vazifeden olmıyanlara da nısfı kezalik sandıkça verilir. Bu müddet idare meclisi kararile bir misli uzatılabilir. Subaylarla askerî memurlara ve hastalığı zamanında ücretini almakta olanlara bu ücretleri verildikçe yevmiye verilmez. 2) Vazifeden doğan kazaya karşı sigorta: Bu sigorta üç derecedir: 'Birinci derece - Tam maluliyettir ki aharın muavenetine muhtaç bir hale gelmektir. Bunlara yapılacak muavenet: Mevduatın iki misli + bir günlük yevmiyenin 700 misli. İkinci derece - Küllî maluliyettir ki fabrikalarda çalışamıyacak derecede maluliyete uğramak veya kaza neticesi ölmektir. Bunlara yapılacak muavenet: Mevduatın iki misli + bir günlük yevmiyenin 600 misli. Üçüncü derece - Fabrikalarda çalışacak derecede cüzî maluliyete duçar olmaktır. Bunlara yapılacak muavenet: Yalnız kaza tazminatı olan (Bir günlük yevmiyenin 600 misli) nin nizamnamede ayrıca tesbit edilecek maluliyet derecelerine göre verileck yüzdelerinden ibarettir. 3) Hizmete karşı sigorta: Bu sigorta sandıktaki mevduatını istirdad etmeksizin en az otuz sene hizmet etmiş olanlardan hizmeti terketmek isteyenlere veya ölenlere mevduatının faizsiz olarak iadesinden ve bir mislinin de ikramiye olarak tesviyesinden ibarettir. 4) Cenaze masrafı: Hizmeti ne olursa olsun her hangi bir suretle ölenlerin bir aylık istihkaklarının yüzde doksanı cenaze masrafı olarak tediye edilir. Madde 12 Sandığın bütün mevcudları ile alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Mevcud paralar ile aidatı ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Memur ve müstahdemlerin her hangi bir borçlarından dolayı sandık sermayesi haczedilemez ve hiç bir sandık mensubu sandıkdaki haklarını başkasına devir ve havale edemez. Madde 13 (B) hesabından bağlanacak aylıklarla verilecek tazminat evrakı Divanı Muhasebatın tesciline ve vizesine tâbidir. Hak sahiplerile sandık idaresi arasında tahsise tekaddüm eden muamelâttan vesair sebeplerden mütevellid ihtilâflar Devlet Şûrasınca hallolunur. Tahsis ve tescile aid itirazlar Divanı Muhasebat Heyeti Umumiyesince tedkik ve bir karara bağlanır. İtirazlar tahsislerin alâkadarlara tebliği veya aylık cüzdanların tevdii tarihinden itibaren iki ay içinde doğrudan doğruya veya mahallin en büyük mülkiye memuru vasıtaslle Divanı Muhasebat Reisliğine yapılır, itirazlar sandığın vereceği tazminat veya aylığın verilmesine mâni değildir. Madde 14 (B) hesabının parası hakikî veya hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz edilemez. Millî bankalardan birine uzun vade ile tevdi edilir. Ancak masraflarına karşılık gelebilecek bir mikdar idare meclisi kararile hesabı cari suretinde millî bankalardan birinde muhafaza edilir. Bu hesap sermayesinin azamî % 25 e kadarı idare meclisi kararile ve Millî Müdafaa Vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına ve Devlet teminatı altında bulunan diğer millî tahvilâta yatırılabilir. (A) hesabındaki paralar millî bankalarda kısa veya uzun vadelerle muhafaza edilir. Madde 15 Sandığa aile vaziyetlerini doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak suallere doğru cevab vermeyenler, yanlış malûmat yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen ödemeye mecbur olmakla beraber Türk Ceza Kanununun 528 inci maddesi mucibince cezalandırılırlar. Bu gibilerin idaredeki vazifelerine de nihayet verilir. Madde 16 (A) ve (B) sınıflarında çalışanlardan hizmet müddeti sekiz seneyi doldunmaksızın ölüm veya maluliyetten başka her hangi bir sebeble ayrılanlara hiç bir şey verilmez. Bu müddeti doldurduktan sonra hizmeti terk edenlere mevduatları temettüsüz olarak verilip sandıkla alâkaları kesilir. Ancak hiç bir sunu taksiri yok iken hizmetten çıkarılmasına mecburiyet hasıl olanlara hizmet müddeti ne olursa olsun mevduatı aynen iade olunur, idareden ayrılarak sandıkla alâkası kesilenler tekrar hizmete alındıkta hukuk ve vecaib itibarile sandığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Şu kadar ki, ayrıldıklarında almış oldukları paraları yüzde beş faizile birlikte tekrar hizmete girdiklerinde defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hiamet müddetleri tekaüd hesabına idhal olunur. Subay ve askerî memurlar için sekiz senelik müddet kaydi aranmaz.

4 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 7 ŞUBAT 1939 Madde 17 (A) ve (B) sınıflarına dahil bulunanlardan alelitlak ağır hapis veya beş seneden ziyade hapis veya hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı altı ay veya daha ziyade hapis cezasile veya asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üzere hapis cezasile müteaddit defalar mahkûm olanların istihkaklarından sandıklar için tevkif edilmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek sandıkla alâkaları kesilir. Şu kadar ki, (B) sınıfı mensublarmdan hizmet müddetleri on beş sene ve daha ziyade olanların maaşa müstehak yetimleri bulunduğu takdirde paraları iade edilmeyerek cezalarının devamı müddetince yetimlerine aylık bağlanır. vefatlarında yine ye Cezalarının hitamında bu aylıklar kesilip timlerine aylık tahsis olunur. Bunlardan Türk vatandaşlığını terkeden veya vatand aşlıktan iskat edilenlerin istihkaklarından sandık için kesilmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek sandıkla alâkaları kesilir. Yukarıda yazılı suçlardan birile mahkûm olan mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. Ancak bunların aylık alması icab eden yetimlerine cezalarının devamı müdetince tekaüd aylığı tahsis olunur. Cezalarının hitamında bu aylıklar kesilip vefatlarında yetimleri hakkında bu kanunun yetimler hakkındaki hükümleri tatbik olunur. Mütekaidlerden Türk vatandaşlığını terk veya Türk vatandaşlığından iskat edilenlerin de tekaüd aylıkları kesilir. Şu kadar ki, bunların bu kanun mucibince maaşa müstehak yetimlerinin haklan mahfuzdur. Ancak yetimlerin maaş alabilmeleri için Türkiyede ikamet ve Türk vatandaşlığını muhafaza etmeleri şarttır. Madde 18 Sandığın (B) kısmından kendi mensublarına yapılacak yardımlar şunlardır: 1) Tekaüd ve yetim maaşı tahsisi, 2) Tazminat verilmesi, 3) Hastalık halinde yardım, 4) Ölüm halinde yardım. Bunlardan maaş ve tazminat itasına müteallik yardımlar aşağıdaki maddeler hükümlerine göre yapılır. Hastalık halindeki yardım (A) sınıfı mensublarına yapılacak tedavi masrafları ile yevmiyelerinin itasından, ölüm halindeki yardım ise yine (A) sınıfı mensubları gibi cenaze masrafı tediyesinden ibarettir. Madde 19 Tekaüd maaşı: A) Filî hizmeti otuz seneyi doldurmuş olanlara, B) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak şartile idarede vazife ifa edemeyecek derecede maluliyete uğrayanlara, C) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak şartile yaşı altmışı bulanlardan idarece tekaüde sevkedilen veya kendi arzularile tekaüdlügünü isteyenlere tahsis olunur. Şukadar ki, ağır ve hayat yıpratıcı hizmetlerde (çelik, demir, pirinç dökümhanelerinde döküm işlerinde ve haddehanelerde ve zehirli ve boğucu gaz kısmında, asit fabrikalarındaki asit işlerinde, barut ve mevaddı infilâkiye ve bomba fabrikalarındaki mevaddı infilâkiye işlerinde ve tayyare fabrikalarında emayit işlerinde, gemilerde kazanların içlerinin tamir ve temizliği işlerinde, gemilerin sintinelerinde ve dablbotum gibi kapalı sarnıçlar dahilinde raspa ve boya işlerinde, deniz fabrikasının zehirli boya imalinde) çalışan işçilerle dalgıç işçilerinin bu hizmetlerde geçen müddetleri tir buçuk misli hesap edilir. Ancak altı aydan noksan olan hizmetler için zam yapılmaz. Madde 20 Tekaüd aylıkları tekaüde sevk tarihinde alınmakta olan aylık veya yevmiyelerin aylık tutarının (yevmiyeliler için bir ay (25) gün hesap edilir) üzerinden hesap olunur. Ancak kendi talebleri üzerine tekaüdü icra olunanların bu aylığı iki sene almış olmaları şarttır. Aksi takdirde aylık mikdarı ve hizmet müddeti her ne olursa olsun bu aylıktan bir evvelki aylık tahsise esas olur. Madde 21 Bu kanunda yazılı yaşlar için memur ve müstahdemlerin idareye girdikleri zaman nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı olan yaşları esastır. Hüviyet cüzdanlarında doğduğu ay yazılı olmayanlar için 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 62 nci maddesi hükmü tatbik olunur. Filî hizmetin hesabında 6 ay ve ondan fazla kesirler 1 sene sayılır ve 6 aydan eksik müddetler nazarı itibare alınmaz. Madde 22 Tahsis olunacak tekaüd aylıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: Memur ve işçilerin tekaüde hak kazandığı tarihe kadar sandığa iştirak seneleri Tekaüd edilecek memur ve işçilerin son aylıklarının % nisbetleri verilecek para , , ve daha fazlası 60 Şu kadar ki, hu kanunun hükümleri içinde hesap edilecek müddete göre tahsis edilecek maaşlar, Devlet Demiryolları İdaresinden ayni aylığı alan bir memura kendi kanunu hükümleri dairesinde ayni müddet için hesap edilecek tekaüd maaşını geçemez. Madde 23 (B) hesabından bağlanacak aylıklar her ay peşin olarak verilir. Peşin verilen aylık ölüm halinde geri alınmaz. Madde 24 Her ne suretle olursa olsun tekaüd olanlarla hizmette iken ölenlerin yetimlerine tahsis edilecek aylığın % ellisi tahsis muamelesi tekemmül edinceye kadar avans olarak verilir. Madde 25 (B) hesabından bağlanacak maluliyet, tekaüd ve yetini aylıkları idareden veya sandıktan verilen aylığın taallûk ettiği ayı takib eden ay başından başlar. Madde 26 Filî hizmeti 15 seneyi doldurduktan sonra ölen mensublarm ve sandıktan aylık tahsis edildikten sonra ölen mütekaidlerin birinci derecede zevcesine ve evlâdlarına, bunlar bulunmadığı takdirde ikinci derecede dul anasına, ımuhtaç veya malûl zevç veya babasına yetim aylığı tahsis olunur ve bunlara yetim denir. Vefat tarihinde müstahak olmayanlara bilâhare maaş tahsis olunmaz. Ancak hamile olan zevce doğurduğunda evvelce yetimlere tahsis edilmiş olan maaş son efrad adedine göre tadil ve tashih olunur. Madde ncı madde mucibince hizmette iken veya tekaüd aylığı almakta iken Ölenlerin dul kalan karı veya muhtaç kocalarına tekaüd aylığının % 50 si hayatları müddetince dul aylığı olarak verilir. 60 yaşını doldurduktan veya tekaüd edildikten sonra evlenen mensupların dul kalan karı veya muhtaç kocalarına dul aylığı verilmez. Malûller bu kayidden müstesnadır. Dul kalan karı, kocasından yirmi yaş daha genç ise kendisine dul maaşının yarısı verilir. Şu kadar ki, evlilik hayatı on seneden fazla temadi etmiş olanlar bu kayidden müstesnadır. Madde 28 Ölen mensubların veya mütekaidin muhtaç ana ve babası işbu kanun ahkâmına göre dul veya yetimlere bağlanacak aylıklardan veya verilecek tazminattan dul karıya veya muhtaç kocaya isabet eden mikdarın % 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmaları için muhtaç ana veya babanın dul veya yetimlerle birleşmesi şarttır. Ana veya babadan her ikisi de muhtaç bulunurlarsa tahsis edilecek mikdarı yarı yarıya alırlar. Madde 29 (B) sınıfı mensublarının veya mütekaid iken ölenlerin 18 yaşını henüz doldurmamış öz evlâdlarından her birine ölenin ölümü zamanında almakta olduğu hizmet aylığının ve mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tutulan hizmet aylığının % 10 u nisbetinde yetim aylığı verilir. Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur. % 10 nisbetinde aylık bağlanmış olan çocuklar sonradan ana ve 'babadan yetim kalırlarsa bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yüksek tahsilde bulunanlar hakkında 31 inci madde mucibince muamele olunur.

5 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: Madde 30 Dul veyahut yetim bırakmadan ölenlerin (B) hesabındaki mevduatı temettü ile birlikte kanunî mirasçılarına verilir. Bunların hiç biri yoksa mevduatı sandığa kalır. Ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfında aranmayan haklar (B) hesabı lehine müruru zamana uğrar. Madde 31 Yetim aylığı çocukların on sekiz yaşını doldurduklarında kesilir. Ancak çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyorlarsa on dokuz yaşını dolduruncaya kadar, bunlardan yüksek tahsile geçen veya yüksek tahsilde bulunanların bu tahsillerinin devamı şartile (25) yaşım ikmale kadar aylıkları verilir. Madde 32 (B) sınıfına ayrılmış olupta her hangi bir suretle gaip olan memur ve müstahdemlerin yetimleri hakkında bu kanun hükümlerinin tatbiki gaiblik kararının verilmesine mütevakkıftır. Madde 33 Vazife başında vukua gelen kazalardan malûl kalan (B) sınıfı mensubkrına hizmet müddetlerine bakılmaksızın son aldıkları aylığın % 70 ini geçmemek üzere nizamname ile tayin edilecek dereceler üzerinden maluliyet maaşı tahsis olunur. Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır: A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya hayatı müddetince veya tekrar evleninceye kadar ölenin son aylığının % 30 u, B) Öz evlâdlarından her birine 18 yaşını dolduruncaya kadar bu aylığın % 15 i. Çocuklar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıkarılır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulunuyorlarsa 31 inci madde mucibince muamele olunur. Madde 34 Dul ve yetimlere verilecek aylıkların yekûnu Ölenin alması icab eden tekaüd aylığını geçemez. Vazife başında vukua gelen kazalardan dolayı ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek aylıkların yekûnu ise esas olan aylığın % 60 mı geçemez. Her iki halde de fazlası mütenasiben azalarak bu hadlere indirilir. Madde 35 (B) sınıfında bulunanlara bir defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde verilir: A) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldurmadan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara, B) 20 sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşını ikmal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarılacaklara, C) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenlerin karı veya muhtaç kocasına ve çocuklarına. Madde 36 Yukarıdaki madde mucibince verilecek tazminat (B) hesabındaki paraların iadesinden ve ayni zamanda her filî hizmet senesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden bir aylık nisbetinde para verilmesinden ibarettir. Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul karıya veya muhtaç kocaya tazminattan yansı ve 18 yaşını geçmeyen her öz evlâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri verilir. Ancak çocukların hep birden alacakları tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. Ölen, dul bırakmamışsa yukarıdaki fıkra mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten çocuklara tahsis olunur. Madde 37 Dul karı yeniden evlenirse dul aylığının 2,5 senelik tutarı tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. Madde 38 Maluliyet İçin Millî Müdafaa Vekâleti sıhhat işleri dairesince tasdik edilmek şartile en az resmî üç hekimden mürekkeb bir heyeti sıhhiye tarafından rapor verilmesi lâzımdır, ihtisasa taallûk eden hastalıkların tam teşekküllü hastanelerce muayeneleri yapılarak maluliyet derecelerinin tesbiti lâzımdır. Bu maluliyetleri her üç senede bir ayni şerait dahilinde yoklanarak maluliyetleri yeniden tesbit olunur. Maluliyetleri zail olanlar hakkında 1683 sayılı Tekaüd Kanununun hükümleri tatbik olunur. Madde 39 Vazifesini veya vazifesine mukabil bir işi daimî surette yapamıyacak derecede malûl olupta idarece daha az aylıklı bir vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin aylıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni aylık arasındaki fark mikdarını ve hizmet müddetine göre 35 inci madde mucibince hesap edilecek tazminat veya 20 inci madde mucibince tekaüd aylığını da birlikte alırlar. Her iki aylığın tahsisi esnasındaki yekûn maluliyetten önceki aylık mikdarını geçemez. Bu tarihten itibaren (B) hesabı aidatı yeni vazifesinin aylığı üzerinden kesilir. Bilâhare tekaüde sevkedileeek olursa o vaziyette devam eden hizmet senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden hesap edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski tekaüd aylığına ilâve edilir. Madde 40 Sandığın (B) sınıfına dahil bulunan memur ve müstahdemlerden tekaüd maaşı alanların tekaüd aylıkları bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren kesilir. Peşin verilen aylıklar geri alınmaz. Sandıktan alâkaları kesildiği zaman hizmet müddetlerine göre bu kanundaki hakları verilmekle beraber eski tekaüd aylıkları da yeniden işlemeğe başlar. Madde 41 Aylıklar verildiği sırada sandık aidatım tevkif etmiyen veya tevkif edip de bir ay içinde sandığa teslim etmiyen ita âmirleri ile mesul muhasipler bu paraları % 10 fazlasile ödemeye mecburdurlar. Onuncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı paralar her sene alâkalı dairelerin bütçelerine konur. Madde 42 Bu kanunda geçen muhtaçlık Askerî ve mülkî tekaüd kanununun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur. Madde 43 Millî.Müdafaa Vekili, her beş senede bir defa mecburen ve lüzum görürse daha evvel sandığın malî vaziyeti ile tahsis formüllerini mütehassıslarına tedkik ve teftiş ettirerek hasıl olacak neticeye göre sandığın malî vaziyetinde darlık ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başvekâlete bildirir. Bu takdirde işbu kanunla Hükümetçe sandığa yapılması lâzım gelen yardım nisbeti arttırılmaksızın sandık mensuplarının aylık, ücret ve yevmiyelerinden yapılacak tevkifatın arttırılması veyahut aylık ve tazminata aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak tedbirleri almağa icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. Madde 44 Yaşı altmışı dolduran (B) sınıfı mensublarının hizmetlerine idarece nihayet verilir. Şu kadar ki, bunlardan ihtisasları dolayısile bir müddet daha çalışmalarında idarece fayda görülenlerin ancak 70 yaşına kadar istihdamlarına Millî Müdafaa Vekili salahiyetlidir. Madde 45 Bu kanun hükümlerine göre (A) sınıfı için muteber olan hizmet müddeti filen (A) kısmına alınarak % 4 aidat vermek suretile başlar. (B) sınıfı için muteber olan müddet ise (A) sınıfı ile bu kanunun neşri tarihinde tesis edilecek olan (B) sınıfında geçirilecek olan müddetlerin mecmuudur. (A) sınıfından (B) sınıfına nakledilenlerin (A) sınıfında geçirdikleri müddete aid aldıkları maaş ve ücretin % 10 u hesaplarına borç kaydedilerek sandığın (A) kısmındaki mevduatı ve buna mukabil bütçeden verilecek % 3 1er borçlarına mahsub edilir. Bakiyesi her ay (maaşlarından kesilecek % 5 "aidata ilâveten ve aynı şartlarla ayrıca % 5 tevkif edilmek suretile tahsil edilir. Borçlarını bu suretle ödemeden idareden ayrılan ve tekaüd aylığına hak kazanmamış olanlara bu kanun hükümlerine göre aidatını istirdada hakkı olduğu takdirde kesilen bütün paraları temettüsüz olarak iade ve bunlardan tazminata hakkı olanlara ayrıca tazminatı tediye olunur. Borçlarını tamamen ödemeden tekaüd maaşı tahsis edilenlerin borçlan bakiyesi bu maaşlarından kezalik % 5 kesilmek suretile tahsil edilir. Gerek yetimlerine maaş tahsis edilsin ve gerek edilmesin ölenlerin borçları terkin edilir. Madde 46 2 haziran 1926 tarih ve 895 sayılı kanun kaldırılmıştır. Muvakkat Madde 1 Bu kanunun şümulü dahilinde bulunan fabrikalarda'çalışanların ve 895 numaralı kanunla teşkil edilen sandıkta istihdam edilenlerin 895 numaralı kanunun mer'iyeti tarihinden sonraki müddete aid hizmetleri (A) sınıfında,geçmiş sayılır. Bunların % 4 aidatı hesablarına borç yazılarak bundan 895 numaralı kanun mucibince kendilerinden kesilen paralarla deniz kısmında çalışanların Temini istikbal sandığmdaki mevduatı faizsiz olarak borçlarına mahsub edilir ve bunlardan borçlu kalanların borçları aylıklarından sandık aidatına ilâveten ve aynı şartlarla % 5 kesilmek suretile tahsil edilir. Muvakkat Madde 2 Evvelce tekaüde tâbi ve umumî muvazeneye dahil Devlet hizmetinde bulunmuş olupta tekaüdü icra edilmeksizin bu kanunun şümulüne dahil müesseselere ücretle geçmiş olanlardan bu kanunun neşri tarihinde hizmette bulunanların yukarıda zikri geçen hizmet müddetleri bu kanunun hükümlerine göre tekaüdlüklerinde filî hizmetlerine zammolunur. Ve bunların Devlet hizmetinde geçirdikleri müddetlerin her senesi için hizmetten ayrıldıkları zaman aldıkları aslî maaşların iki misli sandık aidatı mukabili olmak üzere umumî bütçenin tekaüd tahsisatından bu sandığa tediye olunur. Muvakkat Madde 3 Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 10 sene zarfında 60 yaşını doldurmuş olmak veya maluliyet sebebile vazifeden çıkarılacak (B) kısmı mensublarına diledikleri takdirde hizmet müddetleri (20) seneyi doldurmamış olsalar dahi tazminat yerine 25 senede almaları lâzım gelen tekaüd maaşının her hizmet senesine aid kısmı için 25 te bir hesabile tekaüd maaşı tahsis edilir. Muvakkat Madde 4 Bu kanunun neşri tarihinde müstahdem olanların mülga İstanbul kara kısmı Temini İstikbal Sandığına iştirak müddetleri için mezkûr sandığa yatırdıkları para, hizmetten her ne su-

6 Sayıfa : İ1244 ( Resmî Gamets ) 7 ŞUBAT 1939 retle olursa olsun ayrılışlarında üç misli olarak sandığın (A) kısmından ayrıca kendilerine tediye olunur. Muvakkat Madde 5 Deniz Temini istikbal Sandığından tahsis edilen maaşlara bu sandığın sahibli mevduat haricindeki paraları karşılık tutulur ve bu paralar ile halklar ayrıca bir hesapta idare edilmek üzere tekaüd sandığına devredilir. Bu maaşlar müstehiklerine üç senelik maaşları tutarı nisbetinde tazminat verilmek suretile tasfiye edilir. Ancak bu karşılık kifayet etmediği takdirde noksan kalan kısım Millî Müdafaa Vekâleti Deniz kısmı 1939 yılı bütçesine konulacak tahsisattan ödenir. Muvakkat Madde 6 Bu kanun hükümlerine göre (A) sınıfı için % 3 ve (B) sınıfı için % 5 nisbetinde Hazinece sandığa yapılacak yardımlar 1 haziran 1939 tarihinden başlar. Madde 47 Bu kanun neşrini takib eden ay başından muteberdir. Madde 48 Bu kanunun tatbikına Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. Kaans No. Baslığı 765 Türk Ceza Kanunu 895 İmaları Harbiye sigorta ve teavun Bandığı hakkında kanun 1683 Askeri ve Muİkî Tekaüd Kanunu Düstur Tartlb Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 numaralı kanuna ek kanun Clld Sahlfe Remi Gaaete Sarı U Kanun No: 3576 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Hatay Mebusları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında parasız seyahat ederler. Taleb vukuunda hüviyet cüzdanları ibraz edilir. Madde 2 Bu kanun neşri tahirinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun tatbikına Nafıa Vekili memurdur. Kanun No Karar 512 Kanun 3474 Bashfr Devlet Demiryolları ve Limanlan idaresi teşkilât kanunu Devlet Demiryolları ve Limanlan idaresi teşkilât kanununun tadili [Bu kanunun 16 ncı maddesile 1042 numaralı kanunun ilga edilen maddeleri 1, 3, 4. 5, 7, 8, 9, 10, U, 12, , 17, , 40, 42, 44, 45, 48, ] 1042 numaralı kanuna müze yy el kanun 1042 numaralı kanunun tadili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadili [Bu kanunun 4 üncü maddeaî; 1042, 1483 numaralı kanunların, bu kanunun muhalif hükümlerini kaldırmıştır.] 1042 numaralı kanunun 37 uci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 376 numaralı Posta Kanununun 53 üncü ma d-j t-ini değişti' ren kanunun 2 nci maddesi 1042 numaralı kanun 29, 30 uncu maddelerini kaldırmıştır.) 1042 numaralı kanunun 25 inci maddesinin tadiu hakkında kanun 1042 numaralı kanunun 21 inci maddesinin tefsirine mahal almadığına dair 1042 numaralı kanunun 32 nci maddesinin tadiline dair kanun Reami Düstur Gixcte ertib Cild Sahile Sayı B Devlet kitabları mütedavil ser mayası hakkındaki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun Kanun No: 3577 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Devlet kitabları mütedavil sermayesi ile basılacak kitabların fiatları, her nevi masrafları idhal edilmek üzere tesbit edilecek maliyetlerine % 35 ilâvesile tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarılan kitabların fiatlarında % 25 e kadar iskonto yapılır. Maarif Vekilliği bu kitabların yayılmasını ve satılmasını kolaylaştırmak için her türlü ücret ve masrafı bu iskontolardan karşılanmak üzere icabı halinde ve lüzum göreceği yerlerde kitab depoları ve satış mağazaları açmağa mezundur. Madde 2 Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 sayılı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Yalnız Maarif Vekilliğince bastırılacak okul kitabları masraflarına karşılık olmak üzere Devlet kitabları mütedavil sermayesi nam ve hesabına Hazinenin kefaleti ile millî bankalardan azamî liraya kadar cari hesablar açtırmak için Maliye Vekilliğine mezuniyet verilmiştir. Bu mezuniyet 1945 malî yılı sonuna kadar muteberdir. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. Kanun No. Bajlıiı 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında kanun numaralı kanuna ek kanun numarah kanunun 4 üncü maddesi hükmünün üç yıl uzatılmasına dair kanun Düstur Tertib Cild Sahlfe ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 2630 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren kanun Kanun No: 3578 Kabul tarihi: 26/1/ Ream Gazet- Sayı Madde sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: Vilâyet umumî meclislerinin müddeti dört senedir. Bu müddet intihabın bittiği tarihten başlar. Seçimin yapılacağı gün Dahiliye Vekâleti tarafından tayin olunur. Sabık meclis, Iâhik meclisin içtimaına kadar devam eder. Intihab devresi hitam bulmazdan evvel meclis feshedilir veya infisah vuku bulursa yeniden seçilecek meclis eski meclisin bakiyei müddetini ikmal eder. Bir intihap devresi içinde yeniden teşkil edilmiş ve edilecek olan vilâyetler umumî meclislerinin müddetleri de diğer umumî meclislerin müddetile birlikte hitam bulur. Intihab devresi sonunda seçimin yenilenmesine imkân görülemediği takdirde icra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisi Cumhurun tasdikile içtima müddeti bir sene uzatılabilir. Belediye meclisleri teşekkül edemeyen kazalarda umumî meclis azası yalnız müntehibi saniler tarafından seçilir. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya, icra Vekilleri Heyeti memurdur. tdarei Umumiyeti VilSyat KanUDana ald hafiyeler için 4050 «ayılı Reamî Gazeteye ilişik fih. nstin 24 üncü sahnesindeki 3472 sayılı kannn haşiyesine bakınız. istiklâl Madalyası Kanununa müzeyyel 869 sayılı kanuna ek kanun Kanun No: 3579 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 15 mayıs 1335 tarihinden Izmirin istirdad tarihi olan 9 eylül 1338 tarihine kadar millî orduda vazife alan numara ve adlan bağlı listede yazılı muhtelif sınıf alay sancaklarına birer istiklâl madalyası verilir. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa Vekili memurdur. İstiklâl savasında orduda vazife alan alaylar listesi Piyade alayı Süvari alayı Topçu alayı numarası numarası numarası

7 7 ŞUBAT 1939 (Resmî Gazete) Sayıfa: Piyade alayı Süvari alayı Topçu alayı numarası numarası numarası Kanua No. Resmi, Düstur Guete Tertib Cild Sahlfe Sayı İğdır hudud alayı Kızılçakçak Caksu Burçka Van Baslığı 66 İstiklâl Madalyası Kanunu 381 istiklâl madalyası hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 400 Cidali Milliye igtirak edip muhtelif millî cephelerde ve dahilî isyanlarda bilfiil hizmet eden müdafai hukuk reis ve azalarile mücahid ve mücahidelerin İstiklâl Madalyassüe taltifine dair kanun Sarıkamış ağır topçu alayı Düstur Tertib Sahile Reami Gazete Sayı İstiklâl Madalyası Kanununun 1 inci maddesinin tadiline dair kanun İstiklâl Madalyası Kanununun 6 nci maddesini muaddil kanun İstiklâl Madalyası Kanununun 1 inci maddesine müzeyyel maddei kanuniye İstiklâl Madalyası Kanununun muaddil 525 numaralı kanuna müzeyyel kanun İstiklâl Madal yası Kanununa müzeyyel kanun 869 numaralı kanunun 2 nci maddesine fıkra ilâvesine dair kanun Sivillerin İstiklâl MadalyasHe taltifleri için yapılacak in. hal arın tehirine dair karar İstiklâl Madalyasile taltif hakkındaki inhaların gelecek senet içtimaiye nihayetine kadar sayanı kabul olacağına dair dair karar İstiklâl Madalyası inhalarının 1926 teşrinisani iptidasına kadar Meclisi Alice kabul edileceğine dair karar İstiklâl Madalyalarının ihtiva edeceği rumuzat hakkında kararname İstiklâl Madalya-nle taltife kesbi istihkak edenlerin sureti İnhası hakkında nizamname İstiklâl Madalyalarının sekil ve cesametine dair kararname Sefirlerimizin Türkiye haricinde İstiklâl Madalyasının sureti talikma dair kararname İstiklâl Madalyası Kanununun 4 üncü maddesi mucibince madalyaya kesbi istihkak edenlere yapılacak talik merasisiminîn ecnebi memleketlerde ne suretle yapılacağına dair kararname S ? C malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik yapılmasına dair kanun Kanun No: 3580 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik bir sayılı cetvelde yazılr tertibleri arasında liralık münakale yapılmıştır. Madde malî yılı Başvekâlet bütçesinin 69 uncu faslının üçüncü işletme maddesinden 56 lira tenzil edilerek mezkûr bütçede (eski yıllar borçlan) adile yeniden açılan 81 inci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 4 üncü maddesine bağlı «D» cetvelindeki nakil vasıtaları kadrosunun Maarif Vekâleti kısmında gösterilen binek ve yük arabası yirmi sekize çıkarılmıştır. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 16 nci maddesine bağlı «L» cetvelinin Hariciye Vekâletine aid kısmındaki kadrodan altıncı dereceden 2, sekizinci dereceden 3, dokuzuncu dereceden 2 ve 10 uncu dereceden 7 aded ile Maarif Vekâletine aid kısmındaki (bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve kız sanat okulları ve diğer meslek ve akşam okulları) kadrosundan da onuncu dereceden 35 lira maaşlı yedi aded öğretmen çıkarılmıştır. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 9 uncu maddesine bağlı «M» cetveline iki yüzer lira ücretli (Erenköy Kız Lisesi Çamjıca Şubesi) ile (Kabataş Lisesi)-ilâve edilmiştir. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 11 inci maddesine bağlı «N» cetvelindeki hademe adedi altı yüze çıkarılmıştır. Madde sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvelin Maarif Vekâleti başlığı altındaki kısmı bu kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde gösterildiği üzere değiştirilmiştir. Madde numaralı kanunun muvakkat maddesi mucibince karşılığı fevkalâde menbalardan temin edilmek suretile 1937 malî yılı Nafıa Vekâleti bütçesine tahsisat kaydedilen paralardan senesi içinde sarfolunmayan mikdarlar aynı hizmetin ifasına tahsis edilmek üzere müteakib seneler bütçelerine devren varidat ve tahsisat kaydolunur. Madde 9 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 10 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.

8 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 7 ŞUBAT-1939 [1] NUMARALI CETVEL F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen F. M. 144 Tesisat ve tamirat Muhassasatm nev'i Tenzil edilen ' Lita Zammedilen Aza tahsisatı 4 Muvakkat tazminat Büyük Millet Meclisi 33 OOO Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 147 Kurs masrafı Aza harcırahı 3 1 Memurlar maaşı 5 Muvakkat tazminat 1933 ve daha sonraki senelere aid tahakkuk edecek aza harcırahı karşılığı Riyaseti Cumhur Reisi Cumhur tahsisatı 1 Asıl tahsisat 2 Fevkalâde tahsisat numaralı kanunun 16 nci maddesi mucibince verilecek tazminat Divanı Muhasebat Reisliği 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 2 Defatir ve evrakı matbua Şûrayı Devlet Reisliği 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Mefruşat ve demirbaş Telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme alât ve eçhizesile alât ve levazımı rasadiye mubayaa, tesis, tecrübe ve işletme masrafları Daimî müstahdemler Düyunu Umumiye 263 Düyunu Umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masrafı olarak isabet eden 290 Vilâyetler müteferrikası Kira bedeli 293 Muvakkat memuriyet harcırahı 294 Müfettişler harcırahı Tapu ve Kadastro Umum M 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları Masarifi idare ve teçhizat Staj ve tahsil için müsabaka ile Avrupaya gönderilecek ecnebi diline vakıf ve yüksek mektebden mezun memurlar harcırahı ile yevmiyeleri idare masrafı Jandarma Genel Komutan Kitap ve risale masrafı 1 Kitap ve risale mubayaa bedeli 2 Kararlar mecmuası tabı ve neşir masrafı Geçen yıl borçları , 1475 ve 1861 numaralı kanunlar mucibince 1937 malî yılma aid borçlar karşılığı Kırtasiye Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Hariciye Vekâleti 132 Merkez müteferrikası 134 Vilâyetler mefruşat Ve demirbaşı 136 Vilâyetler müteferrikası Defatir ve evrakı matbua 3 Melbusat 138 Daimî memuriyet harcırahı 139 Muvakkat memuriyet harcırahı Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi, resimleri, mukavelenamelerine tevfikan müsteciren ikamet edilen binaların meremet ve tamirleri ve Hükümet malı binaların meremetleri, melbusat bedeli, muhabere, mükâleme ücreti ve idare masrafı 513 Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil bedeli 515 Daimî memuriyet harcırahı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Memurlar maaşı

9 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Cazete ) Sayıfa: F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammodilen I i. < F. M. Muhassasatm nev'i Tenzil edilen Zammedilen Adliye Vekâleti 597 Merkez mefruşat ve demirbaşı Teshin Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve eski metinlerin satın alınması, basılması, telif ve tercüme ettirilmesi için lâzım gelen her türlü masraflar Tenvir ve teshin Daimî memuriyet harcırahı 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiblerin harcırahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve şahidlerin yol masrafları ve ücretleri ve müdavatı evveliye ve fethimeyit masrafları ve cürmün zahire ihracı için ihtiyarı lâzım gelen sair masrafları İdare masrafı ve eczai kimyeviye ve malzeme ve tamirat İdare masrafı Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret \ e harcırahları İlk ve orta öğretim öğretmenlerile ilk Öğretim ispekterleri kursları masraf ve harcırah ve ücretleri Maarif Vekâleti 7 Adliye Vekâleti Köy okulları ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım Elektrik, havagazı ve su tesisatı 7 Tamir masrafı Memurlar maaşı Maarif Vekâleti Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramivesi 635 Vilâyetler müstahdemleri ücreti Öğretmen okullarının mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek ücreti Muallim ders ücretleri 3 Ertik ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik ücretleri Kamp masrafı Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitap vesair masrafları Kütüphanelerin tasnif ve nakil masrafı numaralı kanun mucibince askerlik dersleri öğretmenlerine verilecek ücretler TeShin 3 Kırtasiye Okul müzesi ve terbiyevî eserler masarifi ile okul müzesi için satın alınacak eşya bedeli ve katalok neşriyatı, eşya ve sergi nakil masrafları ve seyyar sergilerde bulunacak memurların harcırah ve yevmiyeleri 641 Merkez müteferrikası 643 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Dershane, yatakhane, mutbak, hastane ve bilûmum levazım, mefruşat, demirbaş ve alâtı dersiye bedeli 2 Elektrik, havagazı, su tesisatı ve yangın aletleri masrafı Tenvir ve teshin Mütenevvi masraflar 1 İcar bedeli 2 Matbu evrak ve def ati r 3 Melbusat Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Devlet malı olan veya icarsız olarak Devletçe intifa olunan binaların tamir masrafı 694 Maaş ve ücret 1 İdare heyeti ve tedris maaşı 2 Muvakkat tazminat 3 İdare heyeti ve mütehassıs müstahdemler ücreti 4 Müstahdemler ücreti Müfettişler harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Fakültenin diğer bütün ücret ve masrafları

T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-920 İdare ve yazı işleri için 28 HAZİRAN 938 Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne SALI müracaat olunur SAYI : 3945 J KANUNLAR İnhisarlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler

T.C. Resmî Gazete. KANUNLARr PERŞEMBE SAYI: 3537. Devlet ormanları. sdfsdfsdfsdfsdfssfddsds İKİNCİ KISIM. Umumi hükümler T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüneaa müracaat olunur. 18 ŞUBAT 1937 PERŞEMBE SAYI: 3537 KANUNLARr sdfsdfsdfsdfsdsdfsdfg Orman

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7.8.1959, No: 4/11999 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1957, No: 6964 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.9.1959,

Detaylı

ZEYTĠNCĠLĠĞĠN ISLAHI VE YABANĠLERĠNĠN AġILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

ZEYTĠNCĠLĠĞĠN ISLAHI VE YABANĠLERĠNĠN AġILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 1661 ZEYTĠNCĠLĠĞĠN ISLAHI VE YABANĠLERĠNĠN AġILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3573 Kabul Tarihi : 26/1/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/2/1939 Sayı : 4126 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası :1580 Kabul Tarihi :3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 S:1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayf80 Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

BELEDİYE KANUNU * * * * * *

BELEDİYE KANUNU * * * * * * BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 * * * Bu kanun ile ilgili tüzükler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035

T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 TALİMATNAM E ÇARŞAMBA SAYI: 4035 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 12 TEŞRİNİEVVEL 1938 ÇARŞAMBA SAYI: 4035 TALİMATNAM

Detaylı

837 îş kanunu. (Resmi Gazete ile neşir ve ilânı : 15 / VI / 1936 - Sayı : 3330)

837 îş kanunu. (Resmi Gazete ile neşir ve ilânı : 15 / VI / 1936 - Sayı : 3330) 837 îş kanunu (Resmi Gazete ile neşir ve ilânı : 15 / VI / 1936 - Sayı : 3330) No. Kabul tarihi 3008 8 - VI -1936 Umumî hilkü)ııleı BİRİNCİ MADDE Bir iş akti dolayısile, başka bir şalısın işyerinde bedenen

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 Madde 1 Memleketin

Detaylı

ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ

ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ 477 ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIġ HÜKÜMLERĠ Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa

Detaylı

- 365 - Matbuat kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: s VI11 1931 -Sayı: 1867)

- 365 - Matbuat kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: s VI11 1931 -Sayı: 1867) - 365 - Matbuat kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: s VI11 1931 -Sayı: 1867) No. 1881 Kabul tarihi 25 - VII -1931 Birinci fasıl Umumî hükümler BİRİNCİ MADDE Matbuat hürriyeti ve matbu eserler neşri

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

T C. esmî Gazete SALI. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 1489 İKİNCİ. Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhî merciler

T C. esmî Gazete SALI. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 1489 İKİNCİ. Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhî merciler T C esmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 336 idare ve yazı işleri için < 6 MAYIS 930 Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne müracaat olunur. SALI SAYI: 489 Umumî Hıfzıssıhha Kanunu Kan un numarası: 593

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 02.11.1956, No: 4/8232 Dayandığı Kanunun Tarihi: 02.06.1934, No: 2489 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.11.1956, No:

Detaylı

Noter kamum lâyihası (1/800)

Noter kamum lâyihası (1/800) S. Sayısı: 259 Noter kanunu lâyihası ve askerî ve mülkî tekaüd kanununun 65 nci maddesi hükmünün noterlerin vazifesine nihayet verme işinde de cari olub olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi

Detaylı

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU 3431 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 982 Kuruluş: Madde

Detaylı

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ S. Sayısı: 186 1940 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/310) T. a. Başvekâlet 28

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ 935 PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.11.1954, No: 4/4083 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1955, No: 8901 Yayımlandığı

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. Kanun Numarası: 5434. Kabul Tarihi: 08/06/1949. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU. Kanun Numarası: 5434. Kabul Tarihi: 08/06/1949. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU Kanun Numarası: 5434 Kabul Tarihi: 08/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7235 BİRİNCİ KISIM : KURULUŞ Madde

Detaylı

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 )

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) 871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) No. Kabul tarihi 2064 7 -VII -1932 Fasıl : 1 Bankanın maksadı tesisi ve, vazifeleri

Detaylı

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ 121 YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.7.1944, No: 3/1205 Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.6.1939, No: 3653

Detaylı