T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920"

Transkript

1 Re T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 7 ŞUBAT 1939 SALI SAYI: 4126,J KANUNLAR Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşdattırılması hakkında kanun Kanun No: 3573 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Alelûmum aşılı zeytinlerin bakını, tımar ve toplanma ve sıklarının kökletme ve yeniden fidan dikme suıetile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme, yabanî zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat Vekâletinin direktifi altında yapılır. Madde 2 Devlet ormanları içinde bulunan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabanî zeytinliklerin sahaları ile Devlet ormanları dışında kalan Devlete aid boş arazideki yabanî zeytin sahaları Ziraat Vekâletince tesbit ve ilân olunur. Madde 3 Devlet ormanlarile boş arazide muayyen bir kıt'a dahilindeki yabanî zeytinleri aşılamak isteyenler, istedikleri parçanın hudud ve mevkiini ve bu kanunun tayin eylediği şartlar dahilinde imar edeceğini bildiren bir arzuhal ile arazinin aid olduğu kazanın en büyük mülkiye memuruna müracaat eder. Bunlara müracaat tarihini gösterir birer ilmühaber verilir. Madde 4 Bu sahalarda yabanî zeytin ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılayacakları miktar kendilerine tevzi olunur. Tevzi edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde kalır. Talihlerden yerine göre Vekâletin tayin edeceği müddetler zarfında ve vereceği direktifler dairesinde temizlemeyi yapanlara zeytin bakım teşkilâtının müzekkeresi üzerine mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından tapu verilir. Aşılanıp yerinde kalacak zeytinliklerin temizlenmesinden çıkan odun ve kömür, kereste ve saire temizleyene aid olup bunlar zeytin bakım memurundan parasız alınacak bir vesika ile dışarı çıkarılır. Bunlardan hiç bir resim alınmaz. Madde 5 Zeytin teşkilâtının kurulmadığı sahalardaki yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması için vaki olacak talebler üzerine mahallin bağlı bulunduğu kaza, yoksa vilâyet ziraat ve orman idarelerinin birlikte hazırlayacakları rapor üzerine mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından bu kanunun hükümleri dairesinde tapu verilir. Madde 6 Devlet ormanları içinde ve dışındaki yabanî zeytin ağaçlan ya yerlerinde aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak üzere yabanî halinde yeni kurulacak zeytinliklere naklolunur. Bu işlere aid müsaade zeytin bakma teşkilâtına dahil memurun teklifi üzerine mahallin orman idaresince ayrıca keşfe lüzum gösterilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fidanlardan bir gûna resim alınmaz. Madde 7 Birinci derece askerî memnu mıntakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, yabanî zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım teşkilâtının vereceği talimat altında mahallin askerî makamlarınca yaptırılır. Madde 8 Devlet malı zeytinliklerden aşılanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya köylüler manevî şahsiyetlerine verilecek yabanî zeytinlik sahası yirmi hektardan yukarı olamaz. Ancak aldığı sahayı vekâletçe tayin edilecek müddet içinde mahsuldar hale getirenlere müracaatları takdirinde ayni miktarda yeni parçalar verilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi olmıyanlar, sonra en yakın köylüler ile küçük çiftçiler tercih olunur. İcabında bu yirmi hektar mikdar İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir. Madde 9 Dekar başına on beş ağaçtan fazla ve on ağaçtan aşağı olmamak üzere yabanî zeytinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüd edenlere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, mevzuatı dairesinde ve kanunun 10,28 inci maddeleri hükümlerine göre, ağaç başına bir liraya kadar kerdi verilir. Madde 10 Bankaca ikraz edilecek paranın birinci kısmı arazi tamamen temizlenip delicelerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşının yüzde doksan muvaffak olduğu yine memur raporile tesbit edilmek şartile aşının tatbikından bir sene sonra verilir. Madde 11 Aldığı arazi parçasını açıp deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat Bankasından ilk taksiti alıpta o mevsimde aşı işini bitiremeyenlerden bankadan aldıkları para faizile beraber, bankanın ziraî alacaklarının tahsili yolundaki usulüne tevfikan istirdad olunur ve tapu da iptal edilir. Madde 12 Aşılı zeytinliklerin bakım işleri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış mevsiminde ödenmek üzere Ziraat Bankasınca kısa vadeli ikraz yapılır. Madde 13 Muayyen kıt'adaki zeytinliklerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı hakikî veya hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıymeti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin malını satın alması teklif edilir. Her iki taraf da reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıymetlerine nazaran aralarında taksim edilerek tapuya bağlanır. Madde 14 Zeytinliklere deve ve keçi sokulması ve başı boş hayvan bırakılması ve otlama maksadile hayvan sokulması ve zeytin sahalarında eğil yapılması yasaktır. Zeytinliklerde çift sürme veya nakliyatta kullanılan hayvanata iş esnasında ağızlık takılması mecburidir. Bu hükme riayet etmeyenler belediye veya köy ihtiyar heyetleri, zabıta memurları ve zeytin bakım teşkilâtına dahil memurlar tarafından tu-

2 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 7 ŞUBAT 1939 tulan zabıt verakası üzerine beş liradan altmış liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Maliye Vekilleri memurdur. Müdafaa ve Madde 15 Beş yüz ağaçtan aşağı olmamak üzere yabanî zeytin aşılıyanlara veya aşılı zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Ziraat Vekâletince takdir edilecek miktarda naktî mükâfat verilir. Madde 16 Fennî budama aletlerile aşı. takımlarının zeytin müs tahsilleri arasında yayılabilmesi için budama ustalarile ehil müstahsillere Ziraat Vekâletince meccanen budama aşı takımı ve levazımı verilebilir. Madde 17 Yapılacak nizamname dairesinde zeytinliklerde bakım işlerini vaktinde yapmayan zeytincilerden bin ağaca kadar beş liradan 25 liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca kadar 25 liradan 50 liraya, beş bin den fazla ağacı olanlardan 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası alınır. Madde 18 Dördüncü madde hükmüne göre verilen müddet zar fında aşılama ve temizleme işleri yapılmamış olursa verilen mezuniyet sakıt olur ve saha geri alınır. Aşılama ve temizleme vesilesile taleb ettiği sahadan elde ettiği odun, kömür vesaire tazmin ettirilir. Madde 19 Alelûmum el, hayvan ve makine kuvvetile işleyen yağhane ve zeytinyağı fabrikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal edilebilmesi alınması lâzımgelen telkinci ve öğretici tedbirleri almağa Ziraat Vekâleti salahiyetlidir. Madde 20 Zeytinlik içinde yağhane veya fabrika inşa eylemek, Ziraat Vekâletinden mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdirde inşa olunan yağhane işlettirilemez. Madde 21 Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı muhakeme icrası sulh mahkemelerine aiddir. Madde 22 Zeytin ve zeytinyağı standardı için İktısad Vekâletinin talebi ile zeytin bakım teşkilâtına daimî vazife verilebilir. Madde 23 Yabanî ağaçların aşılanması hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki hükümleri mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hükümlerine göre başlanmış ve henüz intaç edilmemiş olan muameleler bu kanunun hükümleri dairesinde ikmal olunur. Madde 24 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 25 Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisad ve Ziraat Vekilleri yerine getirir. Resmi Kanun Düstur Gazete No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sarı 1528 Yabanî ağaçların aşılanması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu Askerî memurlar hakkındaki 3128 sayılı kanunu değiştiren 3428 sayılı kanuna ek kanun Kanun No: 3574 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madda 1 11 şubat 1937 tarih ve 3128 sayılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı Askerî memurlar hakkındaki kanuna eklenen ve 8 haziran 1938 tarih ve 3428 sayılı kanunla değiştirilen birinci muvakkat maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir: Askerî adlî hâkimlerle subaylardan askerî memurluğa geçmiş olanlar bu madde hükmünden istifade edemezler. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. için Resmi Kanun Düstur Gazete No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sarı 1455 Askerî Memurlar hakkında kanun 3~ Askerî Memurlar Kanununa müzeyyel kanun Askerî Memurlar Kanununun tadiline dair kanun Askeri Memurlar Kanununun bazı maddelerile bu kanunun 2 nci maddesini tadıl eden 1637 numaralı kanunun birinci maddesini muaddil kanun Askerî Memurlar Kanununun 5 inci maddesile zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenmesine dair kanun Karar 694 Askerî Memurlar Kanununun 2 nci maddesinin tadiline lüzum olmadığına dair Meclis kararı Askerî Memurlar Kanununun 4 ve 5 inci maddelerinin tefsirine mahal olmadığına dair Meclis kararı Talimatname Askerî Memurlar Kanununa göre yapılmış olan talimatname Askerî Memurlar Talimatnamesinin 25, 26 nci maddelerinin tadili Askerî Memurlar Talimatnamesine zeyl olarak yapılan talimatname «Askerî memur ve hâkim» Kanun numaralı kanunun 6 nci maddesinin tadili numaralı kanuna bazı maddeler ilâvesine, 2505 numaralı kanunun 6, 7 nci maddelerinin ilgasına dair kanun numaralı kanunun tadiline dair olan bu kanunda 1455 numaralı kanuna temas eden hüküm vardır numaralı kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair kanun numaralı kanunun sonuna bir madde ile bir muvakkat madde ilavesine dair numaralı kanunun bazı maddelerini değiştiren 2016 sayılı kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Muavenet Sandığı hakkında kanun Kanun No: 3575 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Askerî Fabrikalar (kara, deniz, hava dahil) teşkilâtında çalışanlara verilecek tazminat ile bunlara veya bunların yetimlerine bağlanacak tekaüd aylıkları için (Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Muavenet Sandığı) namile bir sandık teşkil edilmiştir. Bu sandık (A) ve (B) kısımlarından teşekkül eder. Madde 2 Sandık hükmî şahsiyeti haiz olup Millî- Müdafaa Vekilinin nezaret ve murakabesi altında bir idare meclisi tarafından idare olunur. İdare meclisi; Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Reisliği altında biri deniz ve diğeri hava müsteşarlığınca deniz ve hava mensublarından ve dördü Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünce merkez şube ve kısımlarile fabrika ve müesseselerinde çalışan memur ve içşilerden seçilerek Millî Müdafaa Vekâletince tasdik edilecek altı azadan terekküp eder. Azalık için en az on sene filî hizmette bulunmuş olmak şarttır. Azalık müddeti bir senedir. Müddeti hitam bulan azaların yerliden intihap ve tayinleri caizdir, İdare meclisi reis ve azalarına sandığa aid hizmetler için her ne nam ile olursa olsun hiç bir ücret verilmez. Sandık müdürü, reyi istişarî olmak üzere idare meclisine iştirak eder. İdare meclisi en az ayda bir defa olmak üzere reisin daveti üzerine içtima eder. Müzakere nisabı beştir. Kararlar reylerin ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış sayılır. Reisin bulunmadığı zamanlarda reis vazifesini görmek üzere idare meclisi her senenin birinci içtimaında, gizli reyle, içlerinden birini ikinci reis olarak seçerler. Sandık, müdür tarafından temsil olunur. Sandık namına millî bankalara vuku bulan tevdiattan istirdadlar ve umumiyetle tediyeler reis, müdür ve muhasebecinin müşterek imzalarile icra olunur. Madde 3 Sandık idare meclisinin ve memurlarının başlıca vazife ve salâhiyetleri ve bu kanunun tatbikatına müteallik diğer hususat bir nizamname ile tayin olunur. Madde 4 Sandığın müdürü reisin teklifi ve idare meclisinin inhası üzerine Millî Müdafaa Vekilliğince ve diğer memurları idare meclisinin intihabı üzerine reislikçe tayin olunur. Madde 5 Sandığın bütçe ve kadroları sandık müdürlüğünce hazırlanarak idare meclisinin teklifi üzerine malî senenin bir ay evvel Millî Müdafaa Vekâletince tasdik olunun girmesinden Sandığın yıllık hesabı Divanı Muhasebatın tedkikine tabidir.

3 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete) Sayıfa: 112*1 Madde 6 Sandığın müdürü, muhasebecisi ve diğer bu kanunla verilen haklara maliktirler. memurları Sandığa fabrikalara aid binaların birinde icarsız bir yer verilir ve diğer masrafları sandıkça temin olunur. Tediyatta sandık müdürü ita âmiri ve muhasebecisi mesul muhasibdir. Madde 7 Sandığın: (A) kısmı: Subaylar ve askerî memurlarla ücretli veya yevmiyeli muvakkat memur ve işçilere, (B) kısmı: Ücretli veya yevmiyeli daimî memur ve işçilere mahsustur. (A) sınıfına mensub olanların hakları sandığın (A) kısmından ve (B) sınıfına mensub olanların hakları (B) ksmından verileceği gibi bütçede (A) ve (B) kısımlarına aid masraf nisbetleri de gösterilir. Madde 8 Fabrikalar teşkilâtına alınacak ücretli veya yevmiyeli memur ve işçiler evvelâ (A) sınıfına girerler. (A) sınıfındaki muvakkat ücretli veya yevmiyeli memur ve işçilerden lâakal beş sene hizmet etmiş olup da müesseseye nafi oldukları sabit olanlar mensub bulundukları fabrika, şube veya müessese müdürlerinin inhası üzerine kara fabrikalarında Askerî Fabrikalar Umum Müdürünün, deniz ve hava fabrikalarında Millî Müdafaa Vekilinin tasvibi ile (B) sınıfına naklolunur. kısmına aid sermaye ve gelirleri şun Madde 9 Sandığın (A) lardır: 1) Fabrikalarda çalışan subay ve askerî memurların aylıkları tutarı ile fabrikalardan ücret veya yevmiye alan memur ve işçilerin ücret veya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay mecburî olarak tevkif edilen yüzde dörtler, 2) Umumî bütçeden tekaüd hakkı olanlar müstesna olmak üzere alâkadarların aylıklarının % 3 ü nisbetinde her sene bütçesine konacak tahsisat, 3) Sermayesinin husule getireceği temettü, 4) Memur ve işçilerden kesilecek inzibatî para cezaları, 5) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İmalâtı Harbiye teavün ve sigorta sandığından devredilecek mebaliğ. Madde 10 Sandığın (B) kısmına aid sermaye ve gelirleri şunlardır: 1) (B) sınıfı memur ve işçilerinin ücret veya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay mecburî olarak kesilecek yüzde beşler, 2) Alâkalılardan kesilen yüzde beşler tutarı kadar her sene Hazinece bütçelere konulacak tahsisat, 3) (B) sınıfına tefrik edilenlerin bu sınıfta ilk olarak alacakları aylıkları tutarile yevmiyelerinin bir aylık tutarının dörtte biri ve terfi eden veya zam görenlerin ilk aylık zamları, 4) (B) sınıfına ayrılmış olanlara verilecek ikramiyelerin yüzde beşleri, 5) (B) sınıfına ayrılmış olanlardan inzibatî mahiyette tevkif edilecek para cezaları, 6) Bu paraların işletilmesinden elde edilecek faizler vesair sandık hasılatı ile vukubulacak teberrüler, 7) (ıb)sınıfına geçenlerin (A) sınıfındaki teraküm etmiş ve (B) hesabına nakledilen mevduatları, 8) Fabrikalarda varidat getirmek üzere tesis edilecek müesseseler hasılatı. Madde 11 (A) sınıfında bulunanlara sandıkça yapılacak yardım ve muavenet şunlardır: 1) Hastalığa karşı sigorta: Vazifeden mütevellid olsun veya olmasın hastalıklarda tedaviye <d bilûmum masraflar sandıkça tesviye edilmekle beraber 90 günü geçmemek üzere vazifeden mütevellid hastalıklarda almakta oldukları yevmiyenin tamamı, vazifeden olmıyanlara da nısfı kezalik sandıkça verilir. Bu müddet idare meclisi kararile bir misli uzatılabilir. Subaylarla askerî memurlara ve hastalığı zamanında ücretini almakta olanlara bu ücretleri verildikçe yevmiye verilmez. 2) Vazifeden doğan kazaya karşı sigorta: Bu sigorta üç derecedir: 'Birinci derece - Tam maluliyettir ki aharın muavenetine muhtaç bir hale gelmektir. Bunlara yapılacak muavenet: Mevduatın iki misli + bir günlük yevmiyenin 700 misli. İkinci derece - Küllî maluliyettir ki fabrikalarda çalışamıyacak derecede maluliyete uğramak veya kaza neticesi ölmektir. Bunlara yapılacak muavenet: Mevduatın iki misli + bir günlük yevmiyenin 600 misli. Üçüncü derece - Fabrikalarda çalışacak derecede cüzî maluliyete duçar olmaktır. Bunlara yapılacak muavenet: Yalnız kaza tazminatı olan (Bir günlük yevmiyenin 600 misli) nin nizamnamede ayrıca tesbit edilecek maluliyet derecelerine göre verileck yüzdelerinden ibarettir. 3) Hizmete karşı sigorta: Bu sigorta sandıktaki mevduatını istirdad etmeksizin en az otuz sene hizmet etmiş olanlardan hizmeti terketmek isteyenlere veya ölenlere mevduatının faizsiz olarak iadesinden ve bir mislinin de ikramiye olarak tesviyesinden ibarettir. 4) Cenaze masrafı: Hizmeti ne olursa olsun her hangi bir suretle ölenlerin bir aylık istihkaklarının yüzde doksanı cenaze masrafı olarak tediye edilir. Madde 12 Sandığın bütün mevcudları ile alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Mevcud paralar ile aidatı ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Memur ve müstahdemlerin her hangi bir borçlarından dolayı sandık sermayesi haczedilemez ve hiç bir sandık mensubu sandıkdaki haklarını başkasına devir ve havale edemez. Madde 13 (B) hesabından bağlanacak aylıklarla verilecek tazminat evrakı Divanı Muhasebatın tesciline ve vizesine tâbidir. Hak sahiplerile sandık idaresi arasında tahsise tekaddüm eden muamelâttan vesair sebeplerden mütevellid ihtilâflar Devlet Şûrasınca hallolunur. Tahsis ve tescile aid itirazlar Divanı Muhasebat Heyeti Umumiyesince tedkik ve bir karara bağlanır. İtirazlar tahsislerin alâkadarlara tebliği veya aylık cüzdanların tevdii tarihinden itibaren iki ay içinde doğrudan doğruya veya mahallin en büyük mülkiye memuru vasıtaslle Divanı Muhasebat Reisliğine yapılır, itirazlar sandığın vereceği tazminat veya aylığın verilmesine mâni değildir. Madde 14 (B) hesabının parası hakikî veya hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz edilemez. Millî bankalardan birine uzun vade ile tevdi edilir. Ancak masraflarına karşılık gelebilecek bir mikdar idare meclisi kararile hesabı cari suretinde millî bankalardan birinde muhafaza edilir. Bu hesap sermayesinin azamî % 25 e kadarı idare meclisi kararile ve Millî Müdafaa Vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına ve Devlet teminatı altında bulunan diğer millî tahvilâta yatırılabilir. (A) hesabındaki paralar millî bankalarda kısa veya uzun vadelerle muhafaza edilir. Madde 15 Sandığa aile vaziyetlerini doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak suallere doğru cevab vermeyenler, yanlış malûmat yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen ödemeye mecbur olmakla beraber Türk Ceza Kanununun 528 inci maddesi mucibince cezalandırılırlar. Bu gibilerin idaredeki vazifelerine de nihayet verilir. Madde 16 (A) ve (B) sınıflarında çalışanlardan hizmet müddeti sekiz seneyi doldunmaksızın ölüm veya maluliyetten başka her hangi bir sebeble ayrılanlara hiç bir şey verilmez. Bu müddeti doldurduktan sonra hizmeti terk edenlere mevduatları temettüsüz olarak verilip sandıkla alâkaları kesilir. Ancak hiç bir sunu taksiri yok iken hizmetten çıkarılmasına mecburiyet hasıl olanlara hizmet müddeti ne olursa olsun mevduatı aynen iade olunur, idareden ayrılarak sandıkla alâkası kesilenler tekrar hizmete alındıkta hukuk ve vecaib itibarile sandığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Şu kadar ki, ayrıldıklarında almış oldukları paraları yüzde beş faizile birlikte tekrar hizmete girdiklerinde defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hiamet müddetleri tekaüd hesabına idhal olunur. Subay ve askerî memurlar için sekiz senelik müddet kaydi aranmaz.

4 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 7 ŞUBAT 1939 Madde 17 (A) ve (B) sınıflarına dahil bulunanlardan alelitlak ağır hapis veya beş seneden ziyade hapis veya hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı altı ay veya daha ziyade hapis cezasile veya asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üzere hapis cezasile müteaddit defalar mahkûm olanların istihkaklarından sandıklar için tevkif edilmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek sandıkla alâkaları kesilir. Şu kadar ki, (B) sınıfı mensublarmdan hizmet müddetleri on beş sene ve daha ziyade olanların maaşa müstehak yetimleri bulunduğu takdirde paraları iade edilmeyerek cezalarının devamı müddetince yetimlerine aylık bağlanır. vefatlarında yine ye Cezalarının hitamında bu aylıklar kesilip timlerine aylık tahsis olunur. Bunlardan Türk vatandaşlığını terkeden veya vatand aşlıktan iskat edilenlerin istihkaklarından sandık için kesilmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek sandıkla alâkaları kesilir. Yukarıda yazılı suçlardan birile mahkûm olan mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. Ancak bunların aylık alması icab eden yetimlerine cezalarının devamı müdetince tekaüd aylığı tahsis olunur. Cezalarının hitamında bu aylıklar kesilip vefatlarında yetimleri hakkında bu kanunun yetimler hakkındaki hükümleri tatbik olunur. Mütekaidlerden Türk vatandaşlığını terk veya Türk vatandaşlığından iskat edilenlerin de tekaüd aylıkları kesilir. Şu kadar ki, bunların bu kanun mucibince maaşa müstehak yetimlerinin haklan mahfuzdur. Ancak yetimlerin maaş alabilmeleri için Türkiyede ikamet ve Türk vatandaşlığını muhafaza etmeleri şarttır. Madde 18 Sandığın (B) kısmından kendi mensublarına yapılacak yardımlar şunlardır: 1) Tekaüd ve yetim maaşı tahsisi, 2) Tazminat verilmesi, 3) Hastalık halinde yardım, 4) Ölüm halinde yardım. Bunlardan maaş ve tazminat itasına müteallik yardımlar aşağıdaki maddeler hükümlerine göre yapılır. Hastalık halindeki yardım (A) sınıfı mensublarına yapılacak tedavi masrafları ile yevmiyelerinin itasından, ölüm halindeki yardım ise yine (A) sınıfı mensubları gibi cenaze masrafı tediyesinden ibarettir. Madde 19 Tekaüd maaşı: A) Filî hizmeti otuz seneyi doldurmuş olanlara, B) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak şartile idarede vazife ifa edemeyecek derecede maluliyete uğrayanlara, C) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak şartile yaşı altmışı bulanlardan idarece tekaüde sevkedilen veya kendi arzularile tekaüdlügünü isteyenlere tahsis olunur. Şukadar ki, ağır ve hayat yıpratıcı hizmetlerde (çelik, demir, pirinç dökümhanelerinde döküm işlerinde ve haddehanelerde ve zehirli ve boğucu gaz kısmında, asit fabrikalarındaki asit işlerinde, barut ve mevaddı infilâkiye ve bomba fabrikalarındaki mevaddı infilâkiye işlerinde ve tayyare fabrikalarında emayit işlerinde, gemilerde kazanların içlerinin tamir ve temizliği işlerinde, gemilerin sintinelerinde ve dablbotum gibi kapalı sarnıçlar dahilinde raspa ve boya işlerinde, deniz fabrikasının zehirli boya imalinde) çalışan işçilerle dalgıç işçilerinin bu hizmetlerde geçen müddetleri tir buçuk misli hesap edilir. Ancak altı aydan noksan olan hizmetler için zam yapılmaz. Madde 20 Tekaüd aylıkları tekaüde sevk tarihinde alınmakta olan aylık veya yevmiyelerin aylık tutarının (yevmiyeliler için bir ay (25) gün hesap edilir) üzerinden hesap olunur. Ancak kendi talebleri üzerine tekaüdü icra olunanların bu aylığı iki sene almış olmaları şarttır. Aksi takdirde aylık mikdarı ve hizmet müddeti her ne olursa olsun bu aylıktan bir evvelki aylık tahsise esas olur. Madde 21 Bu kanunda yazılı yaşlar için memur ve müstahdemlerin idareye girdikleri zaman nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı olan yaşları esastır. Hüviyet cüzdanlarında doğduğu ay yazılı olmayanlar için 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 62 nci maddesi hükmü tatbik olunur. Filî hizmetin hesabında 6 ay ve ondan fazla kesirler 1 sene sayılır ve 6 aydan eksik müddetler nazarı itibare alınmaz. Madde 22 Tahsis olunacak tekaüd aylıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: Memur ve işçilerin tekaüde hak kazandığı tarihe kadar sandığa iştirak seneleri Tekaüd edilecek memur ve işçilerin son aylıklarının % nisbetleri verilecek para , , ve daha fazlası 60 Şu kadar ki, hu kanunun hükümleri içinde hesap edilecek müddete göre tahsis edilecek maaşlar, Devlet Demiryolları İdaresinden ayni aylığı alan bir memura kendi kanunu hükümleri dairesinde ayni müddet için hesap edilecek tekaüd maaşını geçemez. Madde 23 (B) hesabından bağlanacak aylıklar her ay peşin olarak verilir. Peşin verilen aylık ölüm halinde geri alınmaz. Madde 24 Her ne suretle olursa olsun tekaüd olanlarla hizmette iken ölenlerin yetimlerine tahsis edilecek aylığın % ellisi tahsis muamelesi tekemmül edinceye kadar avans olarak verilir. Madde 25 (B) hesabından bağlanacak maluliyet, tekaüd ve yetini aylıkları idareden veya sandıktan verilen aylığın taallûk ettiği ayı takib eden ay başından başlar. Madde 26 Filî hizmeti 15 seneyi doldurduktan sonra ölen mensublarm ve sandıktan aylık tahsis edildikten sonra ölen mütekaidlerin birinci derecede zevcesine ve evlâdlarına, bunlar bulunmadığı takdirde ikinci derecede dul anasına, ımuhtaç veya malûl zevç veya babasına yetim aylığı tahsis olunur ve bunlara yetim denir. Vefat tarihinde müstahak olmayanlara bilâhare maaş tahsis olunmaz. Ancak hamile olan zevce doğurduğunda evvelce yetimlere tahsis edilmiş olan maaş son efrad adedine göre tadil ve tashih olunur. Madde ncı madde mucibince hizmette iken veya tekaüd aylığı almakta iken Ölenlerin dul kalan karı veya muhtaç kocalarına tekaüd aylığının % 50 si hayatları müddetince dul aylığı olarak verilir. 60 yaşını doldurduktan veya tekaüd edildikten sonra evlenen mensupların dul kalan karı veya muhtaç kocalarına dul aylığı verilmez. Malûller bu kayidden müstesnadır. Dul kalan karı, kocasından yirmi yaş daha genç ise kendisine dul maaşının yarısı verilir. Şu kadar ki, evlilik hayatı on seneden fazla temadi etmiş olanlar bu kayidden müstesnadır. Madde 28 Ölen mensubların veya mütekaidin muhtaç ana ve babası işbu kanun ahkâmına göre dul veya yetimlere bağlanacak aylıklardan veya verilecek tazminattan dul karıya veya muhtaç kocaya isabet eden mikdarın % 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmaları için muhtaç ana veya babanın dul veya yetimlerle birleşmesi şarttır. Ana veya babadan her ikisi de muhtaç bulunurlarsa tahsis edilecek mikdarı yarı yarıya alırlar. Madde 29 (B) sınıfı mensublarının veya mütekaid iken ölenlerin 18 yaşını henüz doldurmamış öz evlâdlarından her birine ölenin ölümü zamanında almakta olduğu hizmet aylığının ve mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tutulan hizmet aylığının % 10 u nisbetinde yetim aylığı verilir. Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur. % 10 nisbetinde aylık bağlanmış olan çocuklar sonradan ana ve 'babadan yetim kalırlarsa bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yüksek tahsilde bulunanlar hakkında 31 inci madde mucibince muamele olunur.

5 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: Madde 30 Dul veyahut yetim bırakmadan ölenlerin (B) hesabındaki mevduatı temettü ile birlikte kanunî mirasçılarına verilir. Bunların hiç biri yoksa mevduatı sandığa kalır. Ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfında aranmayan haklar (B) hesabı lehine müruru zamana uğrar. Madde 31 Yetim aylığı çocukların on sekiz yaşını doldurduklarında kesilir. Ancak çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyorlarsa on dokuz yaşını dolduruncaya kadar, bunlardan yüksek tahsile geçen veya yüksek tahsilde bulunanların bu tahsillerinin devamı şartile (25) yaşım ikmale kadar aylıkları verilir. Madde 32 (B) sınıfına ayrılmış olupta her hangi bir suretle gaip olan memur ve müstahdemlerin yetimleri hakkında bu kanun hükümlerinin tatbiki gaiblik kararının verilmesine mütevakkıftır. Madde 33 Vazife başında vukua gelen kazalardan malûl kalan (B) sınıfı mensubkrına hizmet müddetlerine bakılmaksızın son aldıkları aylığın % 70 ini geçmemek üzere nizamname ile tayin edilecek dereceler üzerinden maluliyet maaşı tahsis olunur. Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır: A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya hayatı müddetince veya tekrar evleninceye kadar ölenin son aylığının % 30 u, B) Öz evlâdlarından her birine 18 yaşını dolduruncaya kadar bu aylığın % 15 i. Çocuklar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıkarılır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulunuyorlarsa 31 inci madde mucibince muamele olunur. Madde 34 Dul ve yetimlere verilecek aylıkların yekûnu Ölenin alması icab eden tekaüd aylığını geçemez. Vazife başında vukua gelen kazalardan dolayı ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek aylıkların yekûnu ise esas olan aylığın % 60 mı geçemez. Her iki halde de fazlası mütenasiben azalarak bu hadlere indirilir. Madde 35 (B) sınıfında bulunanlara bir defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde verilir: A) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldurmadan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara, B) 20 sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşını ikmal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarılacaklara, C) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenlerin karı veya muhtaç kocasına ve çocuklarına. Madde 36 Yukarıdaki madde mucibince verilecek tazminat (B) hesabındaki paraların iadesinden ve ayni zamanda her filî hizmet senesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden bir aylık nisbetinde para verilmesinden ibarettir. Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul karıya veya muhtaç kocaya tazminattan yansı ve 18 yaşını geçmeyen her öz evlâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri verilir. Ancak çocukların hep birden alacakları tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. Ölen, dul bırakmamışsa yukarıdaki fıkra mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten çocuklara tahsis olunur. Madde 37 Dul karı yeniden evlenirse dul aylığının 2,5 senelik tutarı tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. Madde 38 Maluliyet İçin Millî Müdafaa Vekâleti sıhhat işleri dairesince tasdik edilmek şartile en az resmî üç hekimden mürekkeb bir heyeti sıhhiye tarafından rapor verilmesi lâzımdır, ihtisasa taallûk eden hastalıkların tam teşekküllü hastanelerce muayeneleri yapılarak maluliyet derecelerinin tesbiti lâzımdır. Bu maluliyetleri her üç senede bir ayni şerait dahilinde yoklanarak maluliyetleri yeniden tesbit olunur. Maluliyetleri zail olanlar hakkında 1683 sayılı Tekaüd Kanununun hükümleri tatbik olunur. Madde 39 Vazifesini veya vazifesine mukabil bir işi daimî surette yapamıyacak derecede malûl olupta idarece daha az aylıklı bir vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin aylıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni aylık arasındaki fark mikdarını ve hizmet müddetine göre 35 inci madde mucibince hesap edilecek tazminat veya 20 inci madde mucibince tekaüd aylığını da birlikte alırlar. Her iki aylığın tahsisi esnasındaki yekûn maluliyetten önceki aylık mikdarını geçemez. Bu tarihten itibaren (B) hesabı aidatı yeni vazifesinin aylığı üzerinden kesilir. Bilâhare tekaüde sevkedileeek olursa o vaziyette devam eden hizmet senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden hesap edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski tekaüd aylığına ilâve edilir. Madde 40 Sandığın (B) sınıfına dahil bulunan memur ve müstahdemlerden tekaüd maaşı alanların tekaüd aylıkları bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren kesilir. Peşin verilen aylıklar geri alınmaz. Sandıktan alâkaları kesildiği zaman hizmet müddetlerine göre bu kanundaki hakları verilmekle beraber eski tekaüd aylıkları da yeniden işlemeğe başlar. Madde 41 Aylıklar verildiği sırada sandık aidatım tevkif etmiyen veya tevkif edip de bir ay içinde sandığa teslim etmiyen ita âmirleri ile mesul muhasipler bu paraları % 10 fazlasile ödemeye mecburdurlar. Onuncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı paralar her sene alâkalı dairelerin bütçelerine konur. Madde 42 Bu kanunda geçen muhtaçlık Askerî ve mülkî tekaüd kanununun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur. Madde 43 Millî.Müdafaa Vekili, her beş senede bir defa mecburen ve lüzum görürse daha evvel sandığın malî vaziyeti ile tahsis formüllerini mütehassıslarına tedkik ve teftiş ettirerek hasıl olacak neticeye göre sandığın malî vaziyetinde darlık ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başvekâlete bildirir. Bu takdirde işbu kanunla Hükümetçe sandığa yapılması lâzım gelen yardım nisbeti arttırılmaksızın sandık mensuplarının aylık, ücret ve yevmiyelerinden yapılacak tevkifatın arttırılması veyahut aylık ve tazminata aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak tedbirleri almağa icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. Madde 44 Yaşı altmışı dolduran (B) sınıfı mensublarının hizmetlerine idarece nihayet verilir. Şu kadar ki, bunlardan ihtisasları dolayısile bir müddet daha çalışmalarında idarece fayda görülenlerin ancak 70 yaşına kadar istihdamlarına Millî Müdafaa Vekili salahiyetlidir. Madde 45 Bu kanun hükümlerine göre (A) sınıfı için muteber olan hizmet müddeti filen (A) kısmına alınarak % 4 aidat vermek suretile başlar. (B) sınıfı için muteber olan müddet ise (A) sınıfı ile bu kanunun neşri tarihinde tesis edilecek olan (B) sınıfında geçirilecek olan müddetlerin mecmuudur. (A) sınıfından (B) sınıfına nakledilenlerin (A) sınıfında geçirdikleri müddete aid aldıkları maaş ve ücretin % 10 u hesaplarına borç kaydedilerek sandığın (A) kısmındaki mevduatı ve buna mukabil bütçeden verilecek % 3 1er borçlarına mahsub edilir. Bakiyesi her ay (maaşlarından kesilecek % 5 "aidata ilâveten ve aynı şartlarla ayrıca % 5 tevkif edilmek suretile tahsil edilir. Borçlarını bu suretle ödemeden idareden ayrılan ve tekaüd aylığına hak kazanmamış olanlara bu kanun hükümlerine göre aidatını istirdada hakkı olduğu takdirde kesilen bütün paraları temettüsüz olarak iade ve bunlardan tazminata hakkı olanlara ayrıca tazminatı tediye olunur. Borçlarını tamamen ödemeden tekaüd maaşı tahsis edilenlerin borçlan bakiyesi bu maaşlarından kezalik % 5 kesilmek suretile tahsil edilir. Gerek yetimlerine maaş tahsis edilsin ve gerek edilmesin ölenlerin borçları terkin edilir. Madde 46 2 haziran 1926 tarih ve 895 sayılı kanun kaldırılmıştır. Muvakkat Madde 1 Bu kanunun şümulü dahilinde bulunan fabrikalarda'çalışanların ve 895 numaralı kanunla teşkil edilen sandıkta istihdam edilenlerin 895 numaralı kanunun mer'iyeti tarihinden sonraki müddete aid hizmetleri (A) sınıfında,geçmiş sayılır. Bunların % 4 aidatı hesablarına borç yazılarak bundan 895 numaralı kanun mucibince kendilerinden kesilen paralarla deniz kısmında çalışanların Temini istikbal sandığmdaki mevduatı faizsiz olarak borçlarına mahsub edilir ve bunlardan borçlu kalanların borçları aylıklarından sandık aidatına ilâveten ve aynı şartlarla % 5 kesilmek suretile tahsil edilir. Muvakkat Madde 2 Evvelce tekaüde tâbi ve umumî muvazeneye dahil Devlet hizmetinde bulunmuş olupta tekaüdü icra edilmeksizin bu kanunun şümulüne dahil müesseselere ücretle geçmiş olanlardan bu kanunun neşri tarihinde hizmette bulunanların yukarıda zikri geçen hizmet müddetleri bu kanunun hükümlerine göre tekaüdlüklerinde filî hizmetlerine zammolunur. Ve bunların Devlet hizmetinde geçirdikleri müddetlerin her senesi için hizmetten ayrıldıkları zaman aldıkları aslî maaşların iki misli sandık aidatı mukabili olmak üzere umumî bütçenin tekaüd tahsisatından bu sandığa tediye olunur. Muvakkat Madde 3 Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 10 sene zarfında 60 yaşını doldurmuş olmak veya maluliyet sebebile vazifeden çıkarılacak (B) kısmı mensublarına diledikleri takdirde hizmet müddetleri (20) seneyi doldurmamış olsalar dahi tazminat yerine 25 senede almaları lâzım gelen tekaüd maaşının her hizmet senesine aid kısmı için 25 te bir hesabile tekaüd maaşı tahsis edilir. Muvakkat Madde 4 Bu kanunun neşri tarihinde müstahdem olanların mülga İstanbul kara kısmı Temini İstikbal Sandığına iştirak müddetleri için mezkûr sandığa yatırdıkları para, hizmetten her ne su-

6 Sayıfa : İ1244 ( Resmî Gamets ) 7 ŞUBAT 1939 retle olursa olsun ayrılışlarında üç misli olarak sandığın (A) kısmından ayrıca kendilerine tediye olunur. Muvakkat Madde 5 Deniz Temini istikbal Sandığından tahsis edilen maaşlara bu sandığın sahibli mevduat haricindeki paraları karşılık tutulur ve bu paralar ile halklar ayrıca bir hesapta idare edilmek üzere tekaüd sandığına devredilir. Bu maaşlar müstehiklerine üç senelik maaşları tutarı nisbetinde tazminat verilmek suretile tasfiye edilir. Ancak bu karşılık kifayet etmediği takdirde noksan kalan kısım Millî Müdafaa Vekâleti Deniz kısmı 1939 yılı bütçesine konulacak tahsisattan ödenir. Muvakkat Madde 6 Bu kanun hükümlerine göre (A) sınıfı için % 3 ve (B) sınıfı için % 5 nisbetinde Hazinece sandığa yapılacak yardımlar 1 haziran 1939 tarihinden başlar. Madde 47 Bu kanun neşrini takib eden ay başından muteberdir. Madde 48 Bu kanunun tatbikına Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. Kaans No. Baslığı 765 Türk Ceza Kanunu 895 İmaları Harbiye sigorta ve teavun Bandığı hakkında kanun 1683 Askeri ve Muİkî Tekaüd Kanunu Düstur Tartlb Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 numaralı kanuna ek kanun Clld Sahlfe Remi Gaaete Sarı U Kanun No: 3576 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Hatay Mebusları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında parasız seyahat ederler. Taleb vukuunda hüviyet cüzdanları ibraz edilir. Madde 2 Bu kanun neşri tahirinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun tatbikına Nafıa Vekili memurdur. Kanun No Karar 512 Kanun 3474 Bashfr Devlet Demiryolları ve Limanlan idaresi teşkilât kanunu Devlet Demiryolları ve Limanlan idaresi teşkilât kanununun tadili [Bu kanunun 16 ncı maddesile 1042 numaralı kanunun ilga edilen maddeleri 1, 3, 4. 5, 7, 8, 9, 10, U, 12, , 17, , 40, 42, 44, 45, 48, ] 1042 numaralı kanuna müze yy el kanun 1042 numaralı kanunun tadili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadili [Bu kanunun 4 üncü maddeaî; 1042, 1483 numaralı kanunların, bu kanunun muhalif hükümlerini kaldırmıştır.] 1042 numaralı kanunun 37 uci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 376 numaralı Posta Kanununun 53 üncü ma d-j t-ini değişti' ren kanunun 2 nci maddesi 1042 numaralı kanun 29, 30 uncu maddelerini kaldırmıştır.) 1042 numaralı kanunun 25 inci maddesinin tadiu hakkında kanun 1042 numaralı kanunun 21 inci maddesinin tefsirine mahal almadığına dair 1042 numaralı kanunun 32 nci maddesinin tadiline dair kanun Reami Düstur Gixcte ertib Cild Sahile Sayı B Devlet kitabları mütedavil ser mayası hakkındaki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun Kanun No: 3577 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Devlet kitabları mütedavil sermayesi ile basılacak kitabların fiatları, her nevi masrafları idhal edilmek üzere tesbit edilecek maliyetlerine % 35 ilâvesile tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarılan kitabların fiatlarında % 25 e kadar iskonto yapılır. Maarif Vekilliği bu kitabların yayılmasını ve satılmasını kolaylaştırmak için her türlü ücret ve masrafı bu iskontolardan karşılanmak üzere icabı halinde ve lüzum göreceği yerlerde kitab depoları ve satış mağazaları açmağa mezundur. Madde 2 Devlet kitabları mütedavil sermayesi hakkındaki 1 nisan 1933 tarih ve 2133 sayılı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Yalnız Maarif Vekilliğince bastırılacak okul kitabları masraflarına karşılık olmak üzere Devlet kitabları mütedavil sermayesi nam ve hesabına Hazinenin kefaleti ile millî bankalardan azamî liraya kadar cari hesablar açtırmak için Maliye Vekilliğine mezuniyet verilmiştir. Bu mezuniyet 1945 malî yılı sonuna kadar muteberdir. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. Kanun No. Bajlıiı 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında kanun numaralı kanuna ek kanun numarah kanunun 4 üncü maddesi hükmünün üç yıl uzatılmasına dair kanun Düstur Tertib Cild Sahlfe ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 2630 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren kanun Kanun No: 3578 Kabul tarihi: 26/1/ Ream Gazet- Sayı Madde sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: Vilâyet umumî meclislerinin müddeti dört senedir. Bu müddet intihabın bittiği tarihten başlar. Seçimin yapılacağı gün Dahiliye Vekâleti tarafından tayin olunur. Sabık meclis, Iâhik meclisin içtimaına kadar devam eder. Intihab devresi hitam bulmazdan evvel meclis feshedilir veya infisah vuku bulursa yeniden seçilecek meclis eski meclisin bakiyei müddetini ikmal eder. Bir intihap devresi içinde yeniden teşkil edilmiş ve edilecek olan vilâyetler umumî meclislerinin müddetleri de diğer umumî meclislerin müddetile birlikte hitam bulur. Intihab devresi sonunda seçimin yenilenmesine imkân görülemediği takdirde icra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisi Cumhurun tasdikile içtima müddeti bir sene uzatılabilir. Belediye meclisleri teşekkül edemeyen kazalarda umumî meclis azası yalnız müntehibi saniler tarafından seçilir. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya, icra Vekilleri Heyeti memurdur. tdarei Umumiyeti VilSyat KanUDana ald hafiyeler için 4050 «ayılı Reamî Gazeteye ilişik fih. nstin 24 üncü sahnesindeki 3472 sayılı kannn haşiyesine bakınız. istiklâl Madalyası Kanununa müzeyyel 869 sayılı kanuna ek kanun Kanun No: 3579 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 15 mayıs 1335 tarihinden Izmirin istirdad tarihi olan 9 eylül 1338 tarihine kadar millî orduda vazife alan numara ve adlan bağlı listede yazılı muhtelif sınıf alay sancaklarına birer istiklâl madalyası verilir. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa Vekili memurdur. İstiklâl savasında orduda vazife alan alaylar listesi Piyade alayı Süvari alayı Topçu alayı numarası numarası numarası

7 7 ŞUBAT 1939 (Resmî Gazete) Sayıfa: Piyade alayı Süvari alayı Topçu alayı numarası numarası numarası Kanua No. Resmi, Düstur Guete Tertib Cild Sahlfe Sayı İğdır hudud alayı Kızılçakçak Caksu Burçka Van Baslığı 66 İstiklâl Madalyası Kanunu 381 istiklâl madalyası hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 400 Cidali Milliye igtirak edip muhtelif millî cephelerde ve dahilî isyanlarda bilfiil hizmet eden müdafai hukuk reis ve azalarile mücahid ve mücahidelerin İstiklâl Madalyassüe taltifine dair kanun Sarıkamış ağır topçu alayı Düstur Tertib Sahile Reami Gazete Sayı İstiklâl Madalyası Kanununun 1 inci maddesinin tadiline dair kanun İstiklâl Madalyası Kanununun 6 nci maddesini muaddil kanun İstiklâl Madalyası Kanununun 1 inci maddesine müzeyyel maddei kanuniye İstiklâl Madalyası Kanununun muaddil 525 numaralı kanuna müzeyyel kanun İstiklâl Madal yası Kanununa müzeyyel kanun 869 numaralı kanunun 2 nci maddesine fıkra ilâvesine dair kanun Sivillerin İstiklâl MadalyasHe taltifleri için yapılacak in. hal arın tehirine dair karar İstiklâl Madalyasile taltif hakkındaki inhaların gelecek senet içtimaiye nihayetine kadar sayanı kabul olacağına dair dair karar İstiklâl Madalyası inhalarının 1926 teşrinisani iptidasına kadar Meclisi Alice kabul edileceğine dair karar İstiklâl Madalyalarının ihtiva edeceği rumuzat hakkında kararname İstiklâl Madalya-nle taltife kesbi istihkak edenlerin sureti İnhası hakkında nizamname İstiklâl Madalyalarının sekil ve cesametine dair kararname Sefirlerimizin Türkiye haricinde İstiklâl Madalyasının sureti talikma dair kararname İstiklâl Madalyası Kanununun 4 üncü maddesi mucibince madalyaya kesbi istihkak edenlere yapılacak talik merasisiminîn ecnebi memleketlerde ne suretle yapılacağına dair kararname S ? C malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik yapılmasına dair kanun Kanun No: 3580 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik bir sayılı cetvelde yazılr tertibleri arasında liralık münakale yapılmıştır. Madde malî yılı Başvekâlet bütçesinin 69 uncu faslının üçüncü işletme maddesinden 56 lira tenzil edilerek mezkûr bütçede (eski yıllar borçlan) adile yeniden açılan 81 inci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 4 üncü maddesine bağlı «D» cetvelindeki nakil vasıtaları kadrosunun Maarif Vekâleti kısmında gösterilen binek ve yük arabası yirmi sekize çıkarılmıştır. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 16 nci maddesine bağlı «L» cetvelinin Hariciye Vekâletine aid kısmındaki kadrodan altıncı dereceden 2, sekizinci dereceden 3, dokuzuncu dereceden 2 ve 10 uncu dereceden 7 aded ile Maarif Vekâletine aid kısmındaki (bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve kız sanat okulları ve diğer meslek ve akşam okulları) kadrosundan da onuncu dereceden 35 lira maaşlı yedi aded öğretmen çıkarılmıştır. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 9 uncu maddesine bağlı «M» cetveline iki yüzer lira ücretli (Erenköy Kız Lisesi Çamjıca Şubesi) ile (Kabataş Lisesi)-ilâve edilmiştir. Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 11 inci maddesine bağlı «N» cetvelindeki hademe adedi altı yüze çıkarılmıştır. Madde sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvelin Maarif Vekâleti başlığı altındaki kısmı bu kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde gösterildiği üzere değiştirilmiştir. Madde numaralı kanunun muvakkat maddesi mucibince karşılığı fevkalâde menbalardan temin edilmek suretile 1937 malî yılı Nafıa Vekâleti bütçesine tahsisat kaydedilen paralardan senesi içinde sarfolunmayan mikdarlar aynı hizmetin ifasına tahsis edilmek üzere müteakib seneler bütçelerine devren varidat ve tahsisat kaydolunur. Madde 9 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 10 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.

8 Sayıfa: ( Resmî Gazete ) 7 ŞUBAT-1939 [1] NUMARALI CETVEL F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen F. M. 144 Tesisat ve tamirat Muhassasatm nev'i Tenzil edilen ' Lita Zammedilen Aza tahsisatı 4 Muvakkat tazminat Büyük Millet Meclisi 33 OOO Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 147 Kurs masrafı Aza harcırahı 3 1 Memurlar maaşı 5 Muvakkat tazminat 1933 ve daha sonraki senelere aid tahakkuk edecek aza harcırahı karşılığı Riyaseti Cumhur Reisi Cumhur tahsisatı 1 Asıl tahsisat 2 Fevkalâde tahsisat numaralı kanunun 16 nci maddesi mucibince verilecek tazminat Divanı Muhasebat Reisliği 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 2 Defatir ve evrakı matbua Şûrayı Devlet Reisliği 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Mefruşat ve demirbaş Telsiz ve her türlü muhabere ve dinleme alât ve eçhizesile alât ve levazımı rasadiye mubayaa, tesis, tecrübe ve işletme masrafları Daimî müstahdemler Düyunu Umumiye 263 Düyunu Umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masrafı olarak isabet eden 290 Vilâyetler müteferrikası Kira bedeli 293 Muvakkat memuriyet harcırahı 294 Müfettişler harcırahı Tapu ve Kadastro Umum M 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları Masarifi idare ve teçhizat Staj ve tahsil için müsabaka ile Avrupaya gönderilecek ecnebi diline vakıf ve yüksek mektebden mezun memurlar harcırahı ile yevmiyeleri idare masrafı Jandarma Genel Komutan Kitap ve risale masrafı 1 Kitap ve risale mubayaa bedeli 2 Kararlar mecmuası tabı ve neşir masrafı Geçen yıl borçları , 1475 ve 1861 numaralı kanunlar mucibince 1937 malî yılma aid borçlar karşılığı Kırtasiye Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Hariciye Vekâleti 132 Merkez müteferrikası 134 Vilâyetler mefruşat Ve demirbaşı 136 Vilâyetler müteferrikası Defatir ve evrakı matbua 3 Melbusat 138 Daimî memuriyet harcırahı 139 Muvakkat memuriyet harcırahı Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi, resimleri, mukavelenamelerine tevfikan müsteciren ikamet edilen binaların meremet ve tamirleri ve Hükümet malı binaların meremetleri, melbusat bedeli, muhabere, mükâleme ücreti ve idare masrafı 513 Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil bedeli 515 Daimî memuriyet harcırahı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Memurlar maaşı

9 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Cazete ) Sayıfa: F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammodilen I i. < F. M. Muhassasatm nev'i Tenzil edilen Zammedilen Adliye Vekâleti 597 Merkez mefruşat ve demirbaşı Teshin Ulusal dil ve tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve eski metinlerin satın alınması, basılması, telif ve tercüme ettirilmesi için lâzım gelen her türlü masraflar Tenvir ve teshin Daimî memuriyet harcırahı 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiblerin harcırahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve şahidlerin yol masrafları ve ücretleri ve müdavatı evveliye ve fethimeyit masrafları ve cürmün zahire ihracı için ihtiyarı lâzım gelen sair masrafları İdare masrafı ve eczai kimyeviye ve malzeme ve tamirat İdare masrafı Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret \ e harcırahları İlk ve orta öğretim öğretmenlerile ilk Öğretim ispekterleri kursları masraf ve harcırah ve ücretleri Maarif Vekâleti 7 Adliye Vekâleti Köy okulları ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım Elektrik, havagazı ve su tesisatı 7 Tamir masrafı Memurlar maaşı Maarif Vekâleti Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramivesi 635 Vilâyetler müstahdemleri ücreti Öğretmen okullarının mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek ücreti Muallim ders ücretleri 3 Ertik ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik ücretleri Kamp masrafı Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitap vesair masrafları Kütüphanelerin tasnif ve nakil masrafı numaralı kanun mucibince askerlik dersleri öğretmenlerine verilecek ücretler TeShin 3 Kırtasiye Okul müzesi ve terbiyevî eserler masarifi ile okul müzesi için satın alınacak eşya bedeli ve katalok neşriyatı, eşya ve sergi nakil masrafları ve seyyar sergilerde bulunacak memurların harcırah ve yevmiyeleri 641 Merkez müteferrikası 643 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı Dershane, yatakhane, mutbak, hastane ve bilûmum levazım, mefruşat, demirbaş ve alâtı dersiye bedeli 2 Elektrik, havagazı, su tesisatı ve yangın aletleri masrafı Tenvir ve teshin Mütenevvi masraflar 1 İcar bedeli 2 Matbu evrak ve def ati r 3 Melbusat Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Devlet malı olan veya icarsız olarak Devletçe intifa olunan binaların tamir masrafı 694 Maaş ve ücret 1 İdare heyeti ve tedris maaşı 2 Muvakkat tazminat 3 İdare heyeti ve mütehassıs müstahdemler ücreti 4 Müstahdemler ücreti Müfettişler harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Fakültenin diğer bütün ücret ve masrafları

10 Sayıfa: (Resmi Gazete) 7 ŞUBAT 1939 F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen İzmir fuarında açılacak serginin bütün masraflarile sergide çalıştırılacak öğretmenlerin ve hariçten çalıştırılacak kimselerin ücret ve yol paraları Adliye Vekâleti Nafıa Vekâleti Umumî muvazeneye dahil bilûmum meslek, ticaret, kız enstitüleri ve bölge sanat okulları, dershane, yatakhane, mutbah, hastane vesair tesisatı, mefruşat, demirbaş ve ders aletleri, nakil vasıtaları mubayaası ve tamir masrafı, meslek kitapları, telif, tercüme ve tabı masrafı, mütemadi tamir masrafı, elektrik, havagazı ve su tesisatı, Ankarada açılacak meslek mektepleri sergilerinin bilûmum masrafları Ziraat Vekâleti YEKÛN Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletmeleri ve umumî masrafları Telif at ve neşriyat 5 Memurlar ve müstahdemlerle ecnebi profesörler ve talebe harcırahı Fasıl yekûnu Talebe ve stajiyer talebenin ve gece, gündüz vazife başında kalacak memur ve müstahdemlerin iaşe masrafları Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları Umumî masraflar karşılığı Harita Umum Müdürlüğü 1041 Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli Teçhizat Millî Müdafaa Vekâleti 1938 mali yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında kanun Kanun No: 3581 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde malî yılı Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 894 üncü faslının 2 nci (maske vesair koruyucu cihazlarla kimya taburlarına aid talim ve tedrisat malzemesi ve masrafları) maddesinden lira tenzil edilerek 903 üncü (inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları) faslına ilâve edilmiştir. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur Makine, alât ve edevat ve demirbaş eşya levazımının mubayaa ve tamirat masrafları Mubayaa 2 Tamir Orman Umum Müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun Kanun No: 3582 Kabul tarihi: 26/1/ Ecnebi memleketlere gönderilecek subaylar harcırahı ve staj ve tahsil için gidecek talebe subaylar tahsisat ve mektep masrafları Madde 1 Orman Umum Müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertibleri arasında (46 000) liralık münakale yapılmıştır. Madde 2 Mezkûr bütçenin 34 üncü (masarifi umumiye) faslına lira munzam tahsisat verilmiştir Demirbaş eşya mubayaa ve tamiri 2 Mevaddı iptidaiye Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. YEKÛN CETVEL [2] SAYILI CETVEL F. M. Muhassasatın nev'i Tenzil edilen Zammedilen F. M Memurlar maaşı Muhassasatın nev'i 635 Vilâyetler müstahdemleri ücretleri Mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat 2 İdare ve laboratuar, atelye ve temrin masrafları, matbu evrak ve defatir, meslekî kitap, mecmua ve gazeteler mubayaa ve abone bedeli, bina kira bedeli Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fidanlığı Masarifi umumiye istihbarat masrafı, daimî ve muvakkat ajan ücreti C 20 O0C YEKÛN (XX

11 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete ) Sav.fa : Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun Kanun No: 3583 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde malî yılı Posta,Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertibleri arasında liralık münakale yapılmıştır. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir Madde 3 Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâf nameye iltihakımız hakkında kanun Kanun No: 3584 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 10 şubat 1937 tarihinde Berlinde tanzim edilip Türkiye Cumhuriyeti ve alâkalı diğer Hükümetler murahhasları tarafından imza edilmiş olan ölülerin nakli hakkındaki beynelmilel itilâf name kabul ve tasdik edilmiştir. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini yapmaya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. CETVEL F. M. Muhos&asatm nev'i 5 2 Muvakkat müstahdemler 6 Merkez mefruşat ve demirbaşı Tenzil edilen Zammedilen Ölülerin nakline dair Beynelmilel İtilâf name Aşağıda imzaları bulunan hükümetler, cenaze nakline müteallik nizamnameler arasındaki mübayenetten çıkan mahzurlardan kurtulmak arzusu ile ve bu iş için ayni şekilde bir nizam konulması faydalı olacağı düşüncesile, Âkid memleketlerden her hangi birinin toprağında ölmüş kimselerin cenazelerinin kendi topraklarına sokulmasını veya transit suretile geçirilmesini aşağıda yazılı şartlara riayet edilmek suretile kabul etmeği taahhüd ederler: Kırtasiye 8 Merkez müteferrikası Vilâyetler müteferrikası 12 6 Banka ile olan nakdî muamelelerin faiz, kumüsyon vesair masrafları 14 Muvakkat memuriyet harcırahı 16 Mıntakaları haricinde çalıştırılacak hat bakıcıları yevmiye ve zarurî masraflarile telgraf ve telefon tesisat ve tamiratına gönderilecek mühendis, makinist ve diğer fen memurlarının muvakkat harcırah ve yevmiyeleri 18 4 Ecnebi posta, telgraf idarelerile vukubulunan bilûmum münasebetlerden mütevellid eski ve yeni borçlar ile Bern bürosuna verilecek iştirak hissesi ve saire 24 2 Avrupada yaptırılacak pul veya kalıplar için gönderilecek memurlar harcırah ve masrafları yılı borçları karşılığı yılı borçları karşılığı 43 1 Kırtasiye ve matbu evrak 44 2 Bina, arsa, istimlâk, inşa ve tamiri 45 2 İstanbul telefonunun tevsiatına muktazi alât ve malzemesile arsa mubayaası ve inşası 48 Mesai saatleri haricinde çalışma ücreti 56 Geçen yıl borçları YEKÛN A - Umumî hükümler Madde 1 Her hangi bir vasıta ile ve her hangi şartlar altında olursa olsun, nakledilecek her ölü için mahsus bir ruhsatname (ölü geçirme tezkeresi) lâzım olacaktır. Ruhsatname bu anlaşmaya ilişik numuneye mümkün oluduğu kadar uygun ve her halde ölünün adı, soyadı ve yaşı ile beraber ölümün vuku bulduğu yeri» tarihini ve sebebini muhtevi bulunacaktır. Ölü geçirme ruhsatnamesi vefat vukubulan yerin veyahut, mezardan bakaya nakli halinde, defin yapılan mevkiin salahiyetli makamı tarafından verilecektir. Ruhsatnamelerin, verildikleri memleket lisanından başka bir de beynelmilel münasebetlerde en çok kullanılan lisanlardan biri ile de yazılması tavsiye olunur. Madde 2 Bundan evvelki maddede gösterilen müruriyeden başka evrak bulunması mecburî tutulmıyacaktır. Bu müruriyenin mes'ul makam tarafından ancak şu evrakın ibrazından sonra verilmesi lâzımdır: 1 - Ölü ilmühaberinin tasdikli bir sureli; 2 - Cenazenin nakli hıfzıssıhha ve tıbbî, kanunî bakımlardan hiç bir itiraza mahal vermediğini ve cenazenin işbu itilâfnamenin hükümlerine uygun olarak tabuta konulmuş olduğunu temin eden resmî şahadetnameler. Madde 3 Ölü madenden bir tabut içine konulacak, 1 tabutun alt kısmı takriben 5 santimetre kalınlığında (yer kömürü, testere talaşı, mangal kömürü tozu, ilâ. gibi) mayi çekici bir madde ile örtülmüş, buna antiseptik bir madde ilâve edilmiş olacaktır. Ölüm bulaşık bir hastalıktan ileri gelmiş olduğu takdirde, cenazenin kendisi de antiseptik bir mahlûle batırılmış bir kefene sarılmış bulunacaktır. Bundan sonra madenî tabut, içinden hiç bir şey sızmayacak surette kapanacak (lehimlenecek) ve tahtadan bir tabut içerisine konulacaktır. İki tabut, içindeki hiç sallanmıyacak surette, birbirine intibak edeceklerdir. Tahta tabutun kalınlığı en az 3 santimetre olacak, tahtaların birleştikleri yerler su sızdırmıyacak surette olacak ve tabutun kapanması birbirlerinden en çok 20 santimetre mesafeli burgularla temin edilecektir. Tahta tabut madenden çemberle tahkim edilecektir. Madde 4 Âkid Hükümetlerden her birinin topraklan arasında, veba yahut kolera yahut çiçek veya lekelıhumma hastalıklarından ölmüş kimselerin cenazelerinin nakline ölümden ancak en az bir sene sonra müsaade verilecektir. B. hususî hükümler Madde 5 Şimendiferle nakil için, yukarıda birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur: a) Cenaze kapalı bir vagonda naklolunacaktır. Bununla beraber cenaze, kapalı bir cenaze arabası içinde teslim edilmiş olduğu ve o cenaze arabası içinde bırakıldığı takdirde nakil için açık bir vagon kullanılabilir. b) Cenaze gideceği yere vardığı vakit >ne kadar müddet içinde kaldırılması lâzım olduğunu tayin etmek her memleketin kendisine aiddir.

12 Sayıfa I fipsrnl Gazete 1 7 ŞUBAT 1939 Cenazeyi gönderen kimse cenazenin bu müddet içinde bilfiil kaldırılacağını kanaat verecek tarzda tesbit edebildiği takdirde cenazenin yanında adam gitmesine lüzum olmayacaktır. c) Cenazenin yanında ancak çelenk, buket ilâ. gibi şeyler nakledilebilir. d) Cenaze, seri seyirle ve mümkün olduğu kadar aktarmasız olarak gönderilir. Madde 6 Otomobil ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka aşağıda yazılı kaideler tatbik olunur: a) Cenaze ya, tercihan, mahsus bir cenaze otomobilinde, yahut alelade kapalı bir otomobilde nakledilir. bl Cenazenin yanında ancak çelenk, buket ilâ. gibi şeyler nakledilebilir. Madde 7 Hava yolu ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka, aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur: a) Cenaze ya, yalnız ve mahsus bu iş için kullanılan bir hava gemisinde, yahut alelade bir hava gemisinin mahsus ve yalnız bu işe hasredilmiş olan bir kompartımanında nakledilir. b) Cenaze ile birlikte ayni hava gemisinde yahut ayni kompartımanda ancak çelenk ve buket ilâ. gibi şeyler nakledilebilir. Madde 8 Deniz yolu ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka aşağıda yazılan kaideler tatbik olunur: a) 3 üncü madde hükümlerine tevfikan madenî tabut üzerine geçirilmiş olan tahta dahi, hiç sallanmıyacak bir surette, tahtadan adi bir sandık içersine konulacaktır. b) Mezkûr sandık, gıda veya istihlâk maddeleri ile her türlü temasa meydan ve yolcularla mürettebat için hiç bir sıkıntı vermiyecek surette bir yere konulacaktır. Madde 9 Ölüm gemi içinde vukubulduğu takdirde cenaze bundan evvelki sekizinci maddede gösterilen şartlar altında muhafaza edilebilir. 2 nci madde mucibince lâzım olan evrak ve şahadetnameler vapurun bayrağını taşıdığı devletin kanunlarına tevfikan tanzim edilecek ve nakil, cenaze vapura yükletilmiş gibi yapılacaktır. Ölüm, cenazenin defnedileceği limana geminin varmasından 48 saatten daha az bir müddet içinde vaki olmuş ise ve yukarıdaki 8 nci maddenin b işaretli fıkrasında gösterilen hükümlerin tamamile tatbiki için icab eden malzeme de gemide mevcud değil ise, ceset antiseptik bir mahlûle batırılmış bir kefene sarılarak, tahdadan sağlam bir tabut içerisine konulabilir. Bu tabut en az (3) santimetre kalınlığında tahtalardan, bunların birleştikleri yerler hiç bir şey sızmıyacak surette yapılır \e burgularla kapatılır. Tahta tabutun alt kısmı önceden takriben beş santimetre kalınlığında (yer ıkömüru, testere talaşı, mangal kömürü tozu ilâ. gibi) su çekici madde ile örtülür ve bu madde»e antiseptik bir madde ilave olunur, taliıa tabut, hiç sallanmıyacak bir surette tekrar tahtadan bir sandık içerisine konulur. Bununla beraber ölüm 1 üncü maddede gösterilen hastalıklardan birinden ileri gelmiş ise bu fıkranın hükümleri tatbik edilmez. Bu madde seyahat müddeti 24 saati geçmiyen vapurlara tatbik olunmaz. Bu vapurlarda bir ölüm vaki olursa cenazenin bırakılacağı limana gelince onu mahallî salahiyetli makama teslim ederler. C - yihaî hükümler Madde 10 Bu itilâfnamenin gerek umumî, gerek hususî hükümleri, itilâfnameyi akteden memleketlerin birinden gelecek cenazelerin kabulü için - rüsum tarifeleri müstesna olarak - konulabilecek şartların azamî derecesini gösterirler. Bu memleketler, gerek iki taraflı itilâfların gerek müşterek bir anlaşma neticesi olarak alınan kararların tatbiki suretile, daha büyük kolaylıklar göstermekte serbesttirler. Bu itilâfname, hudud mıntakalarınm sınırları dahilinde nakledilecek cenazelere tatbik edilmez. Madde 11 Bu itilâfname cenazelerin hemen ölümden veya mezardan çıkarıldıktan sonraki Beynelmilel nakillerinde tatbik edilir, itilâfnamenin hükümleri her müemlektte toprağa gömmek ve topraktan çıkarmak hususunda carî olan kaidelere hiç bir suretle halel getirmez. Bu itilâfname küllerin nakline tatbik edilmez. Protokol hükümleri Madde 12 Bu itilâfname bu günkü tarihi taşıyacak ve bu tarihden itibaren altı ay zarfında imza edilebilecektir. Madde 13 Bu itilâfname tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün mertebe süratle Alman Hükümetine tevdi edilecektir. Tevdi olunan tasdiknameler beşe baliğ olunca Alman Hükümeti bunları bir zabıt varakası ile tesbit eyliyecek ve bunun birer suretini Yüksek Akid Taraflara ve Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisine gönderecektir. işbu itilâfname mezkûr zabıt varakaları tarihinin yüz yirminci günü meriyet mevkiine girecektir. Bu tarihten sonra vukubulacak her tasdikname tevdiinde keyfiyet yukarıda yazılı usul dairesinde bir zabıt varakası ile tevsik edilecektir. Yüksek Akid Taraflardan her biri hakkında işbu itilâfname hükümleri kendi tasdiknamelerinin tevdi edildiğini tevsik eyleyen zabıtname tarihinin yüz yirminci günü meriyet mevkiine girecektir. Madde 14 Bu itilâfnameyi imza etmemiş olan memleketler ilk beş tasdiknamenin tevdiini gösteren zabıt varakasının tarihinden itibaren her an iltihaka kabul olunacaklardır. Her iltihak diplomasi yolu ile Alman Hükümetine gönderilen bir tebliğ vasıtasile yapılacaktır. Alman Hükümeti ikihaknameyi kendi Hazinei evrakına koyacak ve keyfiyetten itilâfa iştirak eden tekmil Hükümetleri ve Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisini, hazinei evraka tevdii tarihinin tasrihile hemen haberdar edecektir. Her iltihak bu tarihin yüz yirminci günü meriyete girecektir. Madde 15 Yüksek Âkid Taraflardan her biri itilâfnameye iltihak veya onu tasdik ettiği sırada bu itilâfnameyi kabul etmekle kendi müstemlekeleri, himayesi altındaki memleketler, deniz aşırı arazisi, veya tabiiyet veya mandası altındaki arazinin tamamı veyahut bir kısmı hakkında hiç bir taahhüd ve mecburiyet tekabbül etmediğini beyan edebilir. Bu takdirde işbu itilâfnamenin hükümleri bu yoldaki beyanatının matufu olan arazi hakkında tatbik olunmıyacaktır. Yüksek Akid Taraflardan her biri bilâhare Alman Hükümetine bir nokta vererek yukarıdaki fıkrada mevzuubahs olunan arazinin tamamı veya bir kısmı üzerinde işbu itilâfname hükümlerinin tatbiki fikrinde olduğunu bildirebilir. Bu takdirde itilâfname hükümleri tebliğde isimleri geçen arazi hakkında tebliğ tarihinin yüz yirminci günü tatbik mevkiine girecektir. Bunun gibi, Yüksek Âkid Taraflardan her biri (on altıncı) maddede tesbit edilen müddetin hitamından sonra dilediği vakit işbu itilâfname hükümlerinin, müstemlekelerinin, himayesi altındaki memleketlerin, deniz aşın arazisi ile tabiiyeti veyahut mandası altındaki arazinin tamamı veya bir kısmı hakkında tatbik edilmemesi fikrinde olduğunu beyan edebilir. Bu takdirde itilâfname. bu yoldaki beyanatın mevzuunu teşkil eden arazi hakkında bu tebliğin Alman Hükümeti Hazinei evrakına tevdii tarihinden bir sene sonra kabili tatbik olmıyacaktır. Alman Hükümeti, yukanki hükümlerin tatbikatından olarak kendisine vukubulan tebligat ve bevanattan, bunların kendi Hazinei evrakına tevdii tarihinin tasrihile işbu itilâfa dahil bütün memleketler Hükümetlerini ve Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisini haberdar edecektir. Madde 16 İşbu itilâfnameye iştirak etmiş olan memleketlerden her birinin Hükümeti itilâf hükümlerinin o memleket hakkında tatbiki üzerinden beş sene geçtikten sonra Alman Hükümetine diplomasi tariki ile tahrirî tebliğde bulunmak şarlile dilediği zaman itilâfnameyi feshedebilir. Alman Hükümeti feshe mütedair olan tebliği kendi Hazinei evrakına koyacak ve keyfiyeti itilâfa dahil bulunan bütün memleketlerin Hükümetlerine \e Beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisine tebliğin tevdii tarihini de tasrih ederek işar edecektir. Her fesih bu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır. Madde 17 Evvelemirde vaziülimza Yüksek Âkidlerin tasvibine iktrian eylemedikçe işbu itilâfnamenin imzası keyfiyeti hiç bir kaydi ihtirazı ile müterafik olmıyacaktır. Kezalik itilâfnameye dahil bulunan bütün memleketler tarafından evvelemirde tasvib edilmedikçe ihtirazî kayıdla müterafik tasdikname tevdii ve mukavelenameye iltihak keyfiyetleri nazarı itibare alınmıyacaktır. Tasdikan lilmakal alâkadar memleketler murahhasları işbu itilâfnameyi imzalamışlardır. Berlinde 10 şubat 1937 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilip Alman Hükümeti Hazinei evrakında saklanacak olan bu itilâfnamenin usulüne göre tasdikli birer suretleri diplomasi yolu ile Yüksek Âkid Tarafların her birine gönderilecektir. Almanya namına: Diekhoff Fransa namına: André François Poncet Şili namına: Luis V. de Porto - Seguro isviçre namına: Paul Dinichert Danimarka namına: H. Hoffmeyer Belçika namına : Jacques Davignon italya namına: B. Attolico Çekoslovakya namına: Dr. V. Mastny Türkiye namına: M. H. Arpağ

13 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: Cenaze için Zeyil müruriye Cenazenin tabuta konulması hakkında kanunî hükümlerin 'hepsi ifa edilmiş olduğundan de, tarihinden den (Ölümün sebebi), yaşında (mümkün ise, kat'î olarak doğum tarihi) ölmüş olan (ölünün soyadı, kendi adı ve mesleği, çocuklar için babasının, anasının mesleği) cenazesi vasıtasile (nakil vasıtasının bildirilmesi) den (cenazesinin yola çıkarıldığı yer), yolu ile (geçeceği yol), ye (cenazesinin gideceği yer) nakledilecektir. Bu cenazenin nakline müsaade edilmiş olduğundan, toprakları üzerinden geçeceği memleketlerin makamları cenazenin serbestçe ve arızasız geçmesine müsaade vermeğe davet edilir. nın Köylerde bulunan arazi için tadilât komisyonu köyün tâbi bulunduğu kaza kaymakamı ve doğrudan doğruya vilâyete merbut köylerde vali tarafından ikinci fıkradaki şartlar dairesinde seçilecek varidat memurunun reisliği altında köy ihtiyar meclisi tarafından o köy halkından seçilecek bir zat ile köy muhtarından teşekkül eder. İcab eden yerlerde müteaddid komisyonlar teşkil olunur. Madde 5 Ayni kanunun 11 ve 12 nci maddelerile Maliye Vekâletine verilmiş olan salâhiyetler Dahiliye Vekâletince ve idare heyetlerine verilmiş olan vazifeler vilâyet umumî meclisince ve bu meclisler münakid olmadığı zamanlarda daimî encümenlerce ve malmemuru ve varidat tahakkuk memurlarına verilmiş olan vazife ve salâhiyetler de hususî idare varidat memurları tarafından istimal olunur. Madde 6 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 7 Bu kanunun icrasına Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. ResnJ K«Bua Duştur Guoto No. Bıftlıiı Tertib Clld Sahife Sayı Arazi Vergisi Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun Kanun No: 3585 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 27/6/1931 tarih ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Her hangi bir köy veya kasaba veya şehir arazisinin tamamının veya muayyen bir mıntakasınm mahsulleri sel, dolu, kuraklık, yangın, muzır haşarat veya bulaşıcı hastalıklar gibi sair fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir derecesinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gördüğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye aid vergileri vilâyet umumî meclisi kararile ve bu meclis münakid olmadığı zamanlarda daimî encümenler kararile kısmen veya tamamen terkin edilir. İcar edilmiş veya mahsulâtı sigortalanmış araziye aid vergiler için terkin muamelesi tatbik olunmaz. Madde 2 Ayni kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Arazi vergisi iki taksitte alınır. Taksit zamanları her mahallin ziraî ve iktisadî vaziyetine göre vilâyet umumî meclislerinin mütaleası alınarak valilerce tayin olunur. Madde 3 Ayni kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: On ikinci madde mucibince tadilen tesbit olunan kıymetler, tadil taleblerinin müsadif olduğu seneyi takih eden malî seneden muteberdir. Tadil muameleleri, tadil taleblerinin vukubulduğu sene içinde neticelendirilmemiş bulunursa mukayyed kıymetler üzerinden verginin istifasına devam olunur. Bu takdirde vergi tadilen tesbit olunacak kıymetlere göre (fazla alınmışsa farkı tahakkuk eden borca mahsub ve borç yoksa sahibine red ve noksan alınmışsa noksan farkı ayrıca tahsil) olunur. Madde 4 Ayni kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Tadilât talebleri salâhiyettar mercilerin mezuniyetine iktiran eylediği takdirde aşağıda yazılı tadilât komisyonlarınca umumî tahrir için mevzu kaidelere tevfikan tetkik olunur. Ancak ferdî tadilât taleblerinin tetkiki salâhiyettar mercilerin mezuniyeti kaydına tâbi değildir. Bu komisyonlar belediye hududu içinde bulunan arazi için, mahallin en büyük idare reisinin; Maliye veya tahakkuk memurluğu vazifesini yapmayan hususî idare memurları arasından seçeceği bir memurun reisliğinde belediye meclisince biri kendi azası arasından, değeri tadilât yapılacak şehir veya kasaba halkından ve belediyede vazifesi olmayanlar arasından seçilecek birer zattan terekküb eder. Komisyonun belediye meclisince seçilecek azası Istanbulda umumî meclis, münakid değilse daimî encümen tarafından intihab olunur Arazi Vergisi Kanunu Arazi Vergisi Kanunu [2871 numaralı kanuna muhalif hükmü numaralı kanunun 16 nci maddesile kaldırılmıştır.] Arazi Vergisi Kanununun Muvakkat 3 üncü maddesi yerine kaim olan kanun (2871 numaralı kanuna muhalif hükmü numaralı kanunun 16 nci maddesile kaldırılmıştır.] Arazi, bina vergilerile binalardan alınan iktisadî buhran vergisinin vilâyet hususî idarelerine devri hakkında kanun Tefsir 181 Arazi Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin tefsiri Arazi Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin tefsiri Karar 977 Arazi Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair Meclis kararı Nizamname Arazi Vergisi Kanununun suveıi tatbikiyesini mfibeyyin nizamname Tavzih 2/4011 Arazi Vergisi nizamnamesinin muvakkat ^-4^ uncü maddesinin son fıkrasının tavzihi Nizamname 2/4772 Arazi ve bina vergilerine aid kayıdların ve bakaya hesaplarının hususî' idarelere devri ve matbu evrak ve mefruşat ihtiyacının temini ve devredilen kayıdlara Maliyenin müracaat sekil hakkında nizamname Arazi Vergisinin 1935 malî yılı sonuna kadar olan bakayasının terkinine dair kanun Kanun No: 3586 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde malî yılı sonuna kadarkı senelere aid olarak tahakkuk ettirilmiş ve bu kanunun mer'iyeti tarihine kadar tahsil edilmemiş olan arazi vergisi bakayasının munzam kesirleri ve cezalarile birlikte kayıdları terkin olunur. Yukarıki fıkra hükmü, mezkûr senelere aid olupta 2566 sayılı kanunun 6 nci maddesine göre taksite bağlanmış ve henüz tahsil edilmemiş olan (bu taksitlerin tediye zamanları gelmiş olsun olmasın) arazi vergisi bakayasile munzam kesir ve cezalarına ve tezkere bedellerine de şamildir. Bu kanunun meriyete girdiği tarihten sonra mezkûr senelere aid olmak üzere yeniden arazi vergisi tahakkuk ettirilemez. Madde 2 Vergi mikdarını anlamak için müracaat eden emlâk sahiblerile yeniden inşa olunmak veya kıymeti arttırılmak veya eksiltilmek suretile vukuat görmüş olan bina ve arazi için bir defaya mahsus olmak üzere sahihlerine tebliğ olunan tezkereler mukabili alınmakta olan tezkere bedelleri de vilâyet hususî idarelerine devredilmiştir. Malsandıklarında mevcud olan tezkereler parasız olarak hususî idarelere devrolunur. Madde sayılı kanunun 17 nci maddesi mucibince vilâyet hususî idarelerinin Maliye Vekâletine vermeğe mecbur oldukları tahrir masrafı alınmaz ve 3161 sayılı kanunlara göre sarfedilmiş ve tahrir neticelerinin her vilâyette tatbik mevkiine konulmasına kadar sarfedilecek olan mebaliğ 1938 ve müteakib malî yıllar Maliye Vekâleti bütçelerinde ge-

14 Sayıfa: ( Resmi Gazete ) 7 ŞUBAT 1939 çen ve eski seneler mahsubatı namile açılacak fasıllardan 3010 sayılı kanun hükümleri dairesinde mahsub edilir. Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 5 Bu kanun hükmünü icraya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. Kanun No. Baslığı Düstur Tertib Cild Sahife Ream Gase» Sarı 2566 Vergi bakayasının tasfiyesi Arazi Tahrir Kanunu Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin H fıkrasının tadili Arazi tahriri hakkındaki 2901 numaralı kanuna ek kanun Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki 3395 sayılı kanuna ek kanun Kanun No: 3587 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 20/5/1938 tarih ve 3395 sayılı kanunla, faizlerile birlikte umumî taahhüd yekûnu 125,5 milyon ve her yıl tediye miktarı 12,5 milyon lira olarak tesbit olunan gelecek yıllara geçici taahhüd salâhiyetinin 1939 malî yılma aid olan tediye mikdarı liraya ve 1940 malî yılına aid olan tediye mikdarı liraya çıkarılmıştır. Madde 2 Bu kanunun birinci maddesile artırılan senelik tediye mikdarlarının (12,5) milyon liradan fazlası taallûk ettiği senelerde elde edilecek varidat fazlasile veya millî bankalardan birinde açtırılacak kredi ile karşılanır. Madde sayılı kanunla tasdik olunan anlaşmada teslihata tahsis edilen kredi mdkdarını geçmemek üzere gelecek yıllara geçici taahhüde girişmeye Millî Müdafaa Vekili mezundur. Madde malî yılı Millî Müdafaa Vekâleti kara kısmı bütçesinin 916 nci faslına ( ) lira munzam tahsisat verilmiştir. Madde 5 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 6 Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeye Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. mecmuu kazanç, iktisadî buhran ve muvazene vergileri çıkarıldıktan sonra (20) lira (43) kuruşu geçmeyen tekaüd vesair zat maaşı sahiblerile; (20) lirayı geçmeyen sair bilûmum istihkak sahihleri ve 80 kuruşa kadar işçi gündeliklerile 120 kuruşa kadar olan gündeliklerin (80) kuruşu bu vergiden müstesnadır. Hem gündelik, hem maktu ücretle çalışanların bir ay içinde gündelik ve maktu ücret olarak aldıkları paraların yekûnu kazanç, iktisadî buhran ve muvazene vergileri indirildikten sonra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin istihkakları dahi bu vergiden muaftır. Muhtelif cihetlerden gündelikli olanların muafiyetten istifadelerinde gündeliklerinin mecmuu nazarı dikkate alınır. Muvakkat madde Bir ay içinde her ne unvan ile olursa olsun aldıkları paraların mecmuu kazanç, iktisadî buhran ve muvazene vergileri indirildikten sonra (20) lira (43) kuruşu geçmeyen tekaüd vesair zat maaşı sahihlerinden 25/5/1938 tarihli ve 3404 sayılı kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren kesilmemiş olan muvazene vergisi kesilmez ve tahsil edilmiş olanlar da geri verilir. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. Resmi Kanu Düstur Gazete PC.. Baslığı Tertib aid Sahife San 1980 Muvszene Vergisi Kanunu Muvazene Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun Muvazene Vergisi Kanunu Muvazene Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde mevcud müddetin bir Bene daha uzatılması hakkında kanun [3404 numaralı kanunla ilga edilmiştir.] Muvazene Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına ve birinci maddesinin tadiline dair kanun 3 İS Muvazene Vergisi Kanununu değiştiren 2417 numaralı kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun Karar 868 iktisadî Buhran Vergisi Kanununun 6 nci maddesile, Muvazene Vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hakkında Kanun 2985 Muvazenei Umumiye Kanununun 22 nci maddesi: 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde yazılı müddetin, 12 haziran 1936 tarihinden itibaren bir sene daha uzatılmıştır Muvazenei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesile hükmü hır yıl uzatılmıştır Kazanç Vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanunla 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı bükümlerini değiştiren kanun Muvazene Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun Amortisman sandığına verilen 4,5 milyon liralık avansın tezyidi hakkında kanun No Baslığı Millî Müdafaa ihtiyacı için 125,5 milyon liraya kadar teahhüde girişilmesi hakkında kanun Dftatnr Tertib Cild Sahile Londrada 27 mayıs 1938 tarihinde İngiltere hûkümetile imza edilen müseyyel Kliring Anlatması ve teslihat kredi anlasmaaile, Exports Credits Guarantee Departement ile im2a olunan on milyon sterlinlik kredi anlaşmasının tasdiki hskiında kanun Resmi COMB Sarı Kanun No: 3589 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde , 3248 ve 3322 numaralı kanunlarla Hazinece Amortisman sandığına verilmiş olan 4,5 milyon liralık avans mikdarı 6,5 mdlyon liraya iblâğ olunmuştur. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 30/1/939 Muvazene Vergisi Kanununun birinci maddesinin muaddel beşinci fıkrasının değiştrilmesine dair kanun Kanun No: 3588 Kabul tarihi: 26/1/1939 Madde 1 26/5/1932 tarihli ve 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanununun birinci maddesinin 25/5/1938 tarihli ve 3404 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 5 - Bir ay içinde her ne unvan ile olursa olsun aldıkları paraların Kamu Duştur Gazete No. Ballığı Tertib Cild Sabite Sarı 3136 Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa Limanı Şirketleri esham, tahvil ve mümessil senedlerinin Sivas - Erzurum veya Ergani tahvülerile mübadelesine ve amortisman sandığı hakkındaki 2794 numaralı kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa Liman Şirketleri esbam ve tahvil ve mümessil senedlerinin Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mübadelesine ve amortisman sandığı hakkındaki 2794 numaralı kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan 3136 numaralı kanuna ek kanun «1934*1918> dahilî İstikraz tahvillerinin 1938 ikramiyeli ve 1938 Türk borcu tahvillerinin de dahilî, istikraz tahvillerile mübadelesine dair kanun Bu kanunla ilgili : İkramiyeli dahilî istikraz akdi kanunu Amortisman sandığı hakltında kanun

15 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete) Sayıfa: Damga Resmi Kanununun tadiline dair kanun Kanun No: 3590 Kabul tarihi: 27/1/1939 Madde 4 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. Madde 1 23/5/1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 3478 sayılı kanunun birinci maddesi ile değiştirilen on birinci maddesinin 74 üncü numarası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 74 - Mevkut veya gayrimevkut gazetelere ve mecmualara dercolunan ilânlar: 20 santimetre murabbaına kadar yer işgal eden ilânlardan 20 santimetre murabbaından yukarı 100 santimetre murabbaına kadar yer işgal eden ilânlardan Kuruş 100 santimetre murabbaından yukarı 200 santimetre murabbaına kadar yer işgal eden ilânlardan 10 Katran No Tefsir 180 Baslıiı Damga Resmi Kanunu [Bu kanunun 13 uncü maddesinin 6 nci numarasile 54 üncü maddesi 3478 numaralı kanunun 27 nci maddesile ilga edilmiştir.] Damga Resmi Kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasının tadiline dair kanun Damga Resmi Kanununa müzeyyel kantin Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesine dair kanun Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesinin 20 inci fıkrasının tefsiri 3468 numaralı pul ve kıymetli kâğıdların bayiler ve memurlar vasıtasile sattırıl masına dair olan kanunun 7 nci maddesile 1324 numaralı kanunun 5 inci ve 44 üncü maddesinin 5 ve 7 sayılı fasılları kaldırılmıştır Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun [Bu kanunun 3539 numaralı kanuna muhalif hükmü 3539 numaralı kanunun 8 inci maddesile kaldırılmıştır. 1 Düstur Tertib Retml Gasete Cild Sahife S.T1 <T santimetre murabbaından yukarı yer işgal eden ilânların tamamından her 200 santimetre murabbaı ve küsuru için. 10 Resmin hesabında gazete veya mecmua sayfasında ilâna tahsis edilen ve gazete veya mecmuanın sütun çizgilerile ve bu çizgiler yoksa diğer ilânlarla tahdid edilmiş olan saha nazarı itibare alınır. Bir gazete veya mecmuanın bir sayfasına dercolunan ilânlar o sayfanın tamamını işgal etmemiş olsa bile mezkûr sayfada başka ilân münderiç bulunmadıkça tam sayfayı işgal etmiş addolunur. îlân mefhumuna yazı, resim, rakkam veya sair şekil ve işaretlerin kâffesi ve etrafı çerçeve ile çevrilmiş olan ilânlarda çerçeveler dahildir. Nüfusu den az olan yerlerde intişar eden gazetelere dercolunan ilânlardan yukarıki resimlerin yarısı ve mecmualara dercolunan ilânlardan, mecmuanın neşredildiği mahalde münteşir gazetelerde ayni büyüklükteki ilânların tâbi bulunduğu resmin yarısı alınır. Nüfusun tayininde son nüfus sayımı esastır. Resim, aslî nüshalardan alınır malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında kanun Kanun No: 3591 Kabul tarihi: 27/1/1939 Madde malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa dahil bazı dairelerin ilişik cetvelde yazılı fasıllarına lira munzam tahsisat verilmiştir. Madde malî yılı Dahiliye Vekâleti bütçesinde (Mebus seçimi masrafı) adile yeniden açılan 409 uncu fasla lira fevkalâde tahsisat verilmiştir. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 4 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. Madde 2 Ayni kanunun 32 nci maddesinin 42 nci numarası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye yeniden 75, 76 ve 77 nci numaralar eklenmiştir: 42 - Kayıba, zayiata,doğum ve ölüm ve hayrî işlere müteallik olarak gazete ve mecmualara dercolunan ilânlar Bir matbuanın intişarını ve münderecatını, okuyuculara bildirmek maksadile ve yalnız bir defaya münhasır olmak üzere gazete ve mecmua idareleri tarafından bibliyografii şeklinde yazılan yazılar (fiat ve tevzi yeri gösterilmiş olsun olmasın) Cemiyetler Kanununa göre teşekkül etmiş olan her nevi cemiyet ve klüplerin kendilerine aid bir iş için yapacakları toplantı ilânlarile, ticarî maksatlar haricinde her türlü içtimaî faaliyetlere müteallik toplantı ilânları tş arayan şahıslara aid olarak gazete ve mecmualara dercedilen ilânlar. Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. M. CETVEL Muhassasatm nev'i Büyük Millet Meclisi 1 1 Riyaset tahsisatı 2 Aza tahsisatı 3 Divanı Riyaset azası tazminatı 4 Muvakkat tazminat 5 Murakıb ücreti huzuru 2 1 Aza harcırahı 78 Tahsisatı mesture Başvekâlet Yekûn T. B. M. M. K A R A R I Büyük Millet Meclisinin tatiline dair Karar No: 1080 İntihabın yenilenmesine karar vermiş olan Büyük Millet Meclisinin ruznamesinde müzakere edilecek mühim madde kalmamış nisanın üçüncü pazartesi günü fevkalâde içtimaına başlamak üzere inikada nihayet verilmesine karar verilmiştir. 27/1/1939 olduğundan

16 Sayıfa: ( Resmî Gazete) 7 ŞUBAT 1939 KARARNAMELER Başvekâletten : 1 Beyoğlunda Hüseyin (Ağa) Mahallesinde kâin 15 numaralı evin eski mutasarrıfı Ismailin hayat ve mematı ve ikametgâhı meçhul olduğu gibi emval ve eşyası da bulunamamış ve hanenin istirdadı hakkında aleyhine dava açılmış olan Ferdinandın ise bu haneyi başkalarına satmış olduğu anlaşılmış ve bu zaruretlerle bu davanın takibinde vakıflar idaresi için bir menfaat mutasavver olmadığı tezahür eylemiştir. Muhasebe! Umumiye Kanununun 137 nci maddesi mucibince takibinden sarfı nazarla kayıdlannm terkini tensib edilmiştir. 2 Bu kararname hükmünü icraya Başvekil memurdur. 17/1/1939 REİSİCUMHUR ISMET tnönü Başvekil C. BAY AR 1 29 temmuz 1919 tarih ve 1130/1017 numara ile Adana Noterliği marifetile tanzim edilen mukavelename mucibince. Adana'nın Fransızlar tarafından işgali sırasında, Baş Administratörlük makamının yirmi beş sene müddetle isticar ile üzerinde binalar vücude getirdiği Adana'da Yeni istasyon Caddesinde Boz (zade) vakfına aid yüz dönüm yer hakkında Fransız Konsoloshanesi lehine kadastroca tesbit edilen intifa hakkının terlkiniyle yerin istirdadı için idarece Adana Kadastro Mahmesinde ikame edilen dava netayici, Fransa Konsoloshanesi tarafından kabul edilerek vakfın hakkı teslim edilmiş ve vakıf yer üzerinde Fransızlar tarafından vücude getirilen sekiz evin vakfa terki mukabilinde davadan feragat ve mütekabil bir ibra tesisi suretile meselenin sulhan halli teklif edilmiş ve bu teklif dava ile istihdaf edilen gayeyi temin etmiş olduğundan takibinde faide ve bir menfaat, kalmamış olan bu davadan sarfı nazar edilmesi tensib edilmiştir. 2 işbu kararname hükmünün icrasına Başvekil memurdur. 17/1/1939 REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ Başvekil C. BAY AR Dahiliye Vekâletinden: 1 Seferberlik Müdürlüğünde açık olan İkinci Şube Şefliğine Vize Kaymakamı Esat Onatın tayini tensib edilmiştir. 2 Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 17/1/1939 RElSrcUMHUK İSMET İNÖNÜ Başvekil C. BAY AR Dahiliye Vekili Dr. R. SAYDAM 1 Giresun Merkez Belediye Reisliğine Eşref Dizdarın intihabı hakkında Giresun Belediye Meclisince ittihaz olunan karar Belediye Kanunun 89 uncu maddesine tevfikan tasvib olunmuştur. 2 Bu kararname hükümlerini yürütmeğe Dahiliye Vekili memurdur. 12/1/1939 REİSİCUMHUR tsmet İNÖNÜ Başvekil C. BAY AR Dahiliye Vekili Dr. R. SAYDAM 1 Karamanlı Çiftliğinin Uzunköprü Belediyesi sınırı içine alınması hakkında 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine tevfikan mahallî tahkik heyeti tarafından tanzim olunan mazbata ile Vilâyet idare Heyetince ve Devlet Şûrasınca bu hususta ittihaz edilen kararlar tasvib edilmiştir. 2 Bu kararname hükmünü yürütmeğe Dahiliye Vekili memurdur. 26/1/1939 REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ Başvekil Dahiliye Vekili C. BAY AR Dr. R. SAYDAM 1 Göztepe Zübtüpaşa Mahallesinin Bağdat Caddesinde 219 sayılı tarla içinden sahipleri tarafından açılması istenen yolun mülga Ebniye Kanununun hükmü baki 16 nci maddesine tevfikan açılmasında bir mahzur olmadığına dair İstanbul Vilâyeti Umumî Meclisince 15/11/1938 tarihinde ittihaz edilen 44 numaralı karar tasvib edilmiştir. 2 Bu kararname hükmünü icraya Dahiliye Vekili memurdur. 26/1/1939 REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ Başvekil C. BAY AR Îktısad Vekâletinden: Dahiliye Vekili Dr. R. SAYDAM 1 Îktısad Vekâletinde açık bulunan yüz lira maaşlı Deniz Ticareti Müsteşarlığına Gümrük ve Inhnsarlar Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi Mustafa Nuri Anılın tayini tensib kılınmıştır. 2 İşbu kararname ahkâmının icrasına Îktısad Vekili memurdur. 26/1/1939 REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ Başvekil Îktısad Vekili C. BAY AR H. ÇAKIR Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 1 Akhisar Hükümet tabibi Dr. Hilmi Tamtürk Dördüncü Sınıf olarak 55 lira maaşla Urfa Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne terfian tayin kılınmıştır. 2 Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili memurdur. 12/1/1939 REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ Başvekil Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili C. BAY AR Dr. H. ALATAŞ 1 Gönen Hükümet Tabibi Dr. Celâl Baysun Dördüncü Sınıf olarak 55 lira maaşla Erzincan Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürlüğüne terfian tayin kılınmıştır. 2 Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili memurdur. 12/1/1939 REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ Başvekil Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili C. BAY AR Dr. H. ALATAŞ 1 Rize Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü Dr. Vahab Önemli kanunî terfi müddetini doldurduğundan sınıfı üçüncüye ve maaşı 70 liraya çıkarılmıştır. 2 Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili memurdur. 23/1/1939 REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ Başvekil C BAYAR Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. H. ALATAŞ

17 1 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete) Sayıfa: TEBLİĞ İcra Vekilleri Heyetinin 26/1/1939 tarih ve 2/10304 sayılı Kararnamesile Denizbank Meclisi İdare Reisi Ziya'Taner, Meclisi İdarede İktısad Vekâleti namına aza bulunan Cemal Şahingiray ve Maliye Vekâleti namına aza bulunan Sedad Urul ve Umum Müdür Muavini Tabir Kefkep'in vazifelerine nihayet verilmiştir. İ LANLAR M. M. V. Satın Alma Komisyonundan 1 Hepsine tahmin edilen fiyatı altmış yedi bin lira olan otuz altı çeşit tıbbî ilâç kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Eksiltme 23 şubat 1939 perşembe günü saat 11 de M. M. V. Satın Alma Ko. da yapılacaktır. 2 İlk teminat 4600 lira olup şartnamesi 335 kuruşa M. M. V. Satın Alma Ko. dan alınır. 3 Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını M. M. V. satın Alma Ko. na vermeleri. 1131/4-3 1 Bir aded büyük Freze tezgâhı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (17.500) lira olup ilk teminat miktarı (1312 lira 50 kuruştur.) 2 Eksiltmesi 10/2/1939 cuma günü saat 11 de Vekâlet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 4 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte ihale saatından bir saat evveline kadar ilk teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 1054/4-4 1 Bir aded büyük Torna tezgâhı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (23.817) lira olup ilk teminatı 1786 lira 30 kuruştur. 2 Eksiltmesi 11/2/1939 cumartesi günü saat 12 de Vekâlet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır, 1055/ aded Torna tezgâhı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli lira olup ilk teminatı 8334 lira 15 kuruştur. 2 Eksiltmesi 11/2/1939 cumartesi günü saat 12 de Vekâlet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi 7 lira 85 kuruş mukabilinde alınabilir. 4 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 inci maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 1056/4-4 i 2 İhalesi 9 şubat 1939 perşembe günü saat on dörttedir. 3 İlk teminati (4737) dört bin yedi yüz otuz yedi lira 50 kuruştur. 4 Evsaf ve şartnamesi (350) üç yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınır. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçnücü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 1217/4-4 1 Hepsine tahmin edilen fiyatı yirmi bin lira olan yirmi üç kalem ilâç ve malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 17 şubat 1939 cuma günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Satın Alma Ko. da yapılacaktır. 3 Şartname ve listesi komisyonda görülür. İlk teminat 1500 liradır. 4 Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatından behemehal bir saat evveline kadar M. M. V. Satın Alma Ko. na vermeleri. 1271/4-2 Harp Okulu için pazarlıkla 64 baş binek hayvanı 17/2/1939 cuma günü saat 15 de satın alınacaktır. Bu hayvanlar toplu olduğu gibi perakende suretile de alınabilir. Satılık hayvanı olanlrın pazarlık gün ve saatında Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonuna gelmeleri 1287/4-1 1 Beher tanesine tahmin edilen fiatı (25) yirmi beş kuruş olan ( ) yüz bin aded Aş kabı (bakır sahan) kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 2 İhalesi 20 şubat 1939 pazartesi günü saat on birdedir. 3 İlk teminatı (1875) bin sekiz yüz yetmiş beş liradır. 4 Evsaf ve şartnamesi parasız olarak M. M. V. Satın Alma Komisyonundan alınabilir. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 1284/ aded Freze tezgâhı kanılı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli lira olup ilk teminat miktarı 6500 liradır. 2 Eksiltmesi 10/2/1939 cuma günü saat 15 de Vekâlet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi 5 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazıb vesikalarla birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır. 1057/4-4 1 Beher metresine tahmin edilen fiatı (450) dört yüz elli kuruş olan on beş bin beş yüz metre kurşunî kaputluk kumaş kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. Ziraat Vekâleti Satın Alma Komisyonundan: (500 pülverizatör alınacak) 1 Kapalı zarf usulü ile hava tazyikli beş yüz aded sırt pülverizatörü satın alınacaktır. 2 Hepsinin muhammen bedeli lira, muvakkat teminat 1275 liradır. 3 Münakaşa müddeti 27/1/1939 dan itibaren (45) gündür, münakaşa 13/3/1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ziraat Vekâleti binasında Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.

18 Sayıfa : { Resmî Gazete) 7 ŞUBAT Şratname, Ankarada Ziraat Vekâleti Satın Alma Komisyonundan, îstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 5 Bu işe taliplerin muvakkat teminat mektupları veya makbuzları ve 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını münakaşa saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermeleri ve saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları. 1236/4-2 Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabları açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) lira. 3 İhale 14/2/1939 salı günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 4 Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü Yurt Amirliğine müracaatları. Cinsi Miktarı Muhammen bedel Yekûn tutarı Erkek talebe Kız 415 Çift ,5 DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN /4-2 Muhammen bedeli lira olan 300 aded mahrutî çadır 14/2/1939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1305 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Ilaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 1247/4-3 Muhammen bedel, muvakkat teminatile mikdarları aşağıda hizasında yazılı çam traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 16/2/1939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir veznelerinde satılmaktadır. Liste No. Cins ve mikdarı Aded Çam travers Muhammen bedeli Beheri 300 Kuruş 300 Muvakkat teminat K /4-2 Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarları ile cinsleri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda aid olduğu listesi hizasında yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehirde İdare Mağazalarında dağıtılmaktadır. Muhammen Liste bedeli Muvakkat Eksiltme No. sı Aded Mikdarı ve cinsi Beher adedi teminatı Kayın makas traversi 500 kuruş 4006,25 L , , Kayın köprü traversi , Kayın carî hat traversi , , , » i» , , , , , , , , Kayın dar hat , , ,01 15/2/ ,30 çarşamba 16/2/ ,30 Perşembe 1260/4-2 Muhammen bedeli lira olan muhtelif vagon ve lokomotiflere aid 98 kalem yay, susta ve susta kasaları 24/3/1939 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 2850 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 190 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden: 1282/4-1 Adriatika Kumpanyasına mensup Celio vapurunun 37 inci seferile 22/9/1937 tarihinde gelen Talya Nikolaidis Yorgi Eftis ve Şürekâsı Şirketine aid T. N. G. E./O. E. S. markalı 81 kilo ağırlığında 1 sandık pamuk ipliğine aid ordino zayi olduğundan bulanın 45 gün zarfında Mahkemeye ibrazı lüzumu ve eylemediği takdirde mahkemece ibtaline karar verileceği ilân olunur. Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 1261/3-1 Sicilli Ticaretin 1055 numarasında müseccel Emlâk Bank Yapı Limited Şirketi Muhasebecisi Sermet Çifterin istifası üzerine Şirket Muhasebeciliğine tayin edilen Zühtü Törünerin Ankara Birinci Noterliğinin 3/1/1939 gün ve 134 sayısile tasdik edilen tatbik imzasının vaki olan talebe mebni dairede mahfuz vesaika müsteniden 24/1/1939 tarihinde tescil edildiği ilân olunur Sicilli Ticaretin 1070 numarasında müseccel.halk Bankası Türk Anonim Şirketi murakıblerinden Sermet Çifter'in istifasına mebni yerine diğer murakıb Fuat Denker tarafından, Heyeti Umumiyenin ilik içtimama kadar ifayı vazife etmek üzere, emlâk ve Eytam Bankası Muamelât Müdürü Nizamettin Tezcan intihab edilmiş bulunduğundan keyfiyetin tescil ve ilânı 25/1/1939 gün ve 19 sayılı tezkere ile taleb edilmiş olmakla hususu mezkûrun dairede mahfuz vesaika müsteniden 26/1/1939 tarihinde tescil edildiği ilân olunur Sicilli ticaretin 1002 numarasında müseccel Türk Ensdüstri ve Tecim Anonim Şirketinin Istnabul Direktörlüğüne tayin edilen ve birinci dere-

19 7 ŞUBAT 1939 ( Resmî Gazete) Sayıfa: cede imza salâhiyeti alan Baki Bilimer'in İstanbul Dördüncü Noterliğinden musaddak tatbik imzasını havi sirkülerin vuku bulan talebe mebni dairede mahfuz vesaika müsteniden 26/1/1939 tarihinde tescil edildiği ilân olunur Sicilli Ticaretin 78 numarasında müseccel Emlâk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketinin 7 numaralı imza sirkülerini tadil eden ve Ankara Birinci Noterliğinin 21/1/1939 tarih ve 1080 numarasile musaddak bulunan 11 numaralı sirkülerin vaki olan talebe mebni dairede mahfuz vesaike müsteniden 27/1/1939 tarihinde tescil edildiği ilân olunur Hayrabolu İcra Memurluğundan: 14/12/1938 tarih ve 36 sayılı satış ilânına ektir. Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve 15/1/1939 da birinci ve 29/1/1939 da ikinci arttırması yapılacağı ilân edilen Hayrabolunun Hisar Mahallesinde kâin malûmelhudud maa müştemilât hisseli bir bap hanenin satılığa çıkarılan 32 hisse itibarile yüz lira kıymetindeki sekiz hissesinin satış günü olarak gösterilen 15 ve 29/1/1939 tarihleri tatile tesadüf ettiği anlaşılmasına binaen mezkûr hissenin birinci arttırmasının 10/2/1939 cuma günü saat da ve ikinci arttırmasının 17/2/1939 aynı gün ve saatte dairemizde icra edileceği lüzumu tashihan ilân olunur. Hayrabolu İcra Memurluğundan: 1278 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve yeminli üç ehlivukuf tarafrından tamamına sekiz yüz lira kıymet takdir edilen Hayrabolunun Ilyas Mahallesinde kâin Sağı, ismail Solu, Cadde arkası, Aarife satılan arsa cephesi yol ile çevrili heyeti umumiyesi 1885 metre murabbaı tahtanî bir oda ve bir mutbak ve fevkani iki oda ve bir sofa ve ayrıca bir bahçe ve içinde bir mutbak ve kuyuyu şamil bir bab hane açık arttırmaya vazolunmuştur. Artırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçası veya millî bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi ve vakıf borçları borçluya aittir arttırma şartnamesi 24/1/1939 tarihinde dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci artırma 16/2/1939 tarihine müsadif perşembe günü saat ya kadar icra edilecek birinci arttırma neticesinde ihale bedeli kıymeti muhammenin % 75 ni bulmadığı takdirde en son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 2/3/1939 tarihine müsadif aynı gün ve saatte yapılacak ikinci arttırma neticesinde en son arttıranın üstünde bırakılacaktır numaralı icra İflâs Kanunun 126 nci maddesine tevfikan hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün zarfında bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi ve tellâiye bedeli müzayede bedelinden tenzil olunur. Yirmi senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aiddir. Daha fazla malûmat almak isteyenlerin 939/343 sayılı dosyada mevcud evrakı görüp anlayabilecekleri ilân olunur Niğde Sulh Hukuk Mahkemesinden: 1 Niğdenin Yeşil Burç Köyünden Kâzım oğlu Tahsin vesaire vekilleri Avukat Emin Mete ile o köyden Kâzım oğlu Besim ve Rifat arasındaki izalei şuyu davasından dolayı müddeaaleyhlerden Rifata ilânen tebligat yapıldığı halde gelmediğinden ve ikametgâhı meçhul bulunduğundan ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Yapılacak teşebbüse göre gereği düşünüleceğinden muhakeme günü olan 2/3/1939 perşembe günü saat 9 da bizzat veya bilvekâle mahkemede hazır bulunması lüzumu, aksi takdirde bütün muamele ve muhakemenin gıyaben görüleceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Saray Mahkemesi Satış Memurluğundan: Şuyuun izalesi suretile satılmasına karar verilen Sarayın Beyaz Köyü hududu dahilinde ve köy içinde tarafları Mustafa, yol, Salih oğlu Hasan ve sahibi sened tarlası ve Kandak oğlu Mustafa, dere, Hasan, kendi tarlası ile mahdud üç çatı altında ikişer odalı ve yüz lira muhammen kıymetli ev ile Misinli yolu altı mevkiinde tarafları ibrahim, yol, hali ile mahdud altı dekar ve (30) lira muhammen bedelli tarla ve Misinli yolu üstü mevkiinde tarafları Mustafa, Salih, Halil oğlu Salih, hali ile mahdud iki buçuk dekar ve (12) buçuk lira muhammen bedelli tarla ve yine ayni mevkide tarafları Mehmed, Ahmed, Kray Halil ile mahdud altı dekar ve (30) lira muhammen kıymetli tarla ve Sinanlı yolu üstü mevkiinde tarafları Hasan,Mehmed,Salih ile mahdud altı dekar (42) lira muhammen kıymetli tarla ve yine ayni mevkide tarafları Hasan, Halil Süleyman,Hafız Hüseyin ile mahdud (500) metre murabbaı ve (5) lira muhammen bedelli tarla ve Ana dere mevkiinde tarafları Mustafa,Yakup,Salih, Mehmedle mahdud dört dekar ve (28) lira muhammen kıymetli tarla ve Ana dere civarı mevkiinde tarafları İsmail ibrahim, Mehmed, hark ile mahdud beş; dekar (35) lira muhammen kıymetli tarla ile Ana dere mevkiinde tarafları Mustafa,Aliman, tarlalık, ile mahdud bin beş yüz metre murabbaı ve (15) lira muhammen bedelli Çayır ve yine ayni mevkide tarafları Ahmed, Mehmed, dere ile mahdud bin beş yüz metre murabbaı ve (15) lira muhammen bedelli Çayırın Saray Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğunca 22/2/1939 çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar birinci ve 8/3/1939 çarşamba günü ayni saatte ikinci artırma suretile satılacaktır. 1 işbu gayrimenkullerin arttırma şartnamesi 20/1/1939 tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için mahalli mahsusunda açıktır. 2 Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı muhammen kıymetin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın temina mektubu tevdi edilmesi. 3 ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin hakları ve faiz ve masrafa dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile memuriyetimize bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde tapu sicilli ile hakları sabit olmadıkça satış bedelini paylaşmadan hariç kalırlar. 4 Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş sayılırlar. 5 Tayin edilen zamanda gayrimenkuller üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale olunur. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün kadar ve on beşinci günü ayni saatte yapılarak arttırma muhammen bedelin % 75 ini bulmak şartile en çok arttıranın üzerine ihale edilir bu bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 2280 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 6 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesh olunur. Kendisinden evvel en çok teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu halde razı olursa ona olmazsa' veya bulunmazsa on beş gün müddetle artırmaya çıkarılarak en çok arttırana ihale edilir iki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar hükme hacet kalmaksızın birinci müşteriden tahsil olunur, fazla izahat almak isteyenlerin Saray Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğuna müracaatları ilân olunur Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinden: Erzincanın Taşçı Mahallesinde mukim rumelinin kayalar muhacirlerinden Ahmed karısı ve Selim kızı ölmüş Kâmilenin kardeşleri Adil, İsmail, Şahin, Mürüvvet, Rakibe ve Cevriyeye: Erzincanın Taşçı Mahallesinden Yaşar oğlu Ahmedin aynı mahalleden Yaşar oğlu izzet ve kızı Şehriye ve Fahriye ile sizlerin aleyhine açmış olduğu taksim davasının yapılan muhakemesinde: ikametgâhınızın meçhul bulunması hasebile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan 6/3/1939 tarihinde mahkemede isbatı vücud eylemeniz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 141, 142 ve 143 üncü maddelerine tevfikan keyfiyet tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 1235

20 I Saytfa: (Resmî Gazete) 7 ŞUBAT 1939 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 28 ikincikânun 1939 vaziyeti \ K T 1 F Lİ ra PASİF Kasa: Altın: Safî Kg. Banknot Ufaklık , , ,79 36 J Sermaye İhtiyat Akçesi: Adî ve fevkalâde , Dahildeki Muhabirler: Hususî , ,1 Türk lirası , ,91 Hariçteki Muhabirler: Altın: Safî Kg Altına tahvili kabil serbest dövizler Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri ,33 7,692, , ,91 Tedavüldeki Banknotlar: Deruhde edilen evrakı nakdiye Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat ,- 16.2S5.632, Hazine Tahvilleri: Deruhde edilen evrakı nakdiye bakiyesi , Deruhde edilen evrakı nakdiye karşılığı Kanunun 6 8 inci maddelerine tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat Senedat Cüzdanı: , , Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten tedavüle vazedilen ,- Reeskont mukabili ilâveten ted. vazd , , Ticarî senetler , ,03 Türk sı Mevduatı: / Esham ve Tahvilât Cüzdanı: B Deruhde edilen evrakı nakdiyenin karşılığı esham ve tahvilât 1 (itibarî kıymetle) Serbest esham ve tahvilât , , ,6e Döviz Taahhüdatı: Altına tahvili kabil dövizler Diğer dövizler ve alacakh kliring bakiyeleri Muhtelif 3.819, ,36 23, ,f C Avanslar: Hazineye kısa vadeli avans Altın ı ve döviz- üzerine Tahvilât üzerine , ,36 Hissedarlar Muhtelif , ,20 YEK CİN YEKUN ,- 1 temmuz 1938 tarüıinhen itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan: 1 Müesseseye çiçek aşısına elverişli 150 aded dana açık eksiltme ile 22/2/1939 çarşamba günü saat 11 de satın alınacaktır. 2 Muhammen bedel 4500 lira olup muvakkat teminat 337 lira 50 kuruştur. 3 Şartnamesi her gün Müessese Mutemedinden parasız temin olunur. 1290/4-1 Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme Direktörlüğünden: Keşif bedeli lira olan Sirkeci İstasyon meydanının tesviye tanzim ve parkelenmesile kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usulile 25/2/1939 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasında Eksiltme Komisyonu tarafından ihale edilecektir. Bu işe girmek isteyenlerin 3514 lira teminat şartnamede yazılı vesikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır. Şar nameler Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinde 235 kuruş mukabilind temin edilebilir. (704/381) 1289/4-1 Havza Belediyesinin Sulh Hukuk sabık Mahkemesinden: Belediye Reisi Mehmed Kaymak ve encümg azasından Nafiz Kaynar, Mesut, Doktor Veysi, ve sabık belediyetnuhasil Ahmed aleyhlerine açtığı tazminat davasının yapılmakta olan duruşmasında: müddeaaleyhlerden Ahmedirt ikametgâhı meçhul bulunduğm dan davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve bu suretle keyfiy ilân edilmiş olup bu defa müddei belediye vekili gıyab kararının ilânen tebliğini taleb eylemiş ve mahkememizcede müddeaaleyh sab belediye muhasibi Ahmed hakkındaki duruşmanın gıyaben devamına duruşmanın 10/2/1939 cuma günü saat 9 za bırakılmasına karar verilm olduğundan keyfiyet ilân olunur. 1291

3573 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

3573 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 3573 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanun Yürürlüğe No. 3573 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 3669 11/7/1939 4086 8/3/1995

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

ZEYTĠNCĠLĠĞĠN ISLAHI VE YABANĠLERĠNĠN AġILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

ZEYTĠNCĠLĠĞĠN ISLAHI VE YABANĠLERĠNĠN AġILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 1661 ZEYTĠNCĠLĠĞĠN ISLAHI VE YABANĠLERĠNĠN AġILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3573 Kabul Tarihi : 26/1/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/2/1939 Sayı : 4126 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

153 Askerî fabrikalar tekaiid ve muavenet sandığı hakkında kanun

153 Askerî fabrikalar tekaiid ve muavenet sandığı hakkında kanun 153 Askerî fabrikalar tekaiid ve muavenet sandığı hakkında kanun No. 3575 (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 7/II/1939 - Sayı : 4126) Kabul tarihi 26 - I - 1939 BİRİNCİ MADDE Askerî fabrikalar (kara, deniz,

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

225 İktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt sandığı hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 2ö. V Sayı : 5114)

225 İktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt sandığı hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 2ö. V Sayı : 5114) 225 İktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt sandığı hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 2ö. V. 1942 - Sayı : 5114) No. 4222 Kabul tarihi 20. V. 1942 Bölüm - 1 Sandığın kurulması ve

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2)

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) 1691 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 3653 Kabul Tarihi : 26/6/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/7/1939 Sayı : 4249 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419)

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) - 752 - Mevduatı koruma kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) No. Kabul tarihi 2243 30 - V - 1933 BİR İNCİ MADDE Türk kanunlarına tevfikan teşekkül etmiş olup elyevnı faaliyette

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu _ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu (Resmî Gazete İle yayımı-:.1.63 - Sayı : 312) 144- Kabul tarihi. 1. 63 MADDE 1. Tarifler : Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdaki gibidir : a) Pilot ve pilot

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) 1365 KEFALET KANUNU Kanun Numarası : 2489 Kabul Tarihi : 2/6/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/6/1934 Sayı : 2720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15, Sayfa : 393 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Emekli Sandığı Kanunu Hakkında Bazı Bilgiler: 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile iştirakçilere tanınan haklar şunlardır :

Emekli Sandığı Kanunu Hakkında Bazı Bilgiler: 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile iştirakçilere tanınan haklar şunlardır : Emeklilik İşleri Öğretmenlerin emeklilik işleri de 5434 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bunlardan ilgili bazı hükümler aşağıya alınmıştır. Madde 30 İştirakçiler bu kanunun 13. maddesi ile tanınan haklar;

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna (Resmî Gazete ile ilâm : 31.V. 1957 - Sayı : 9621) No. * Kabul tarihi 6974 22. V. 1957 Bölüm : I. Kuruluş ve vazifeler MADDE 1. Hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

Neden Teknoloji Fakültesi? Endüstri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi

Neden Teknoloji Fakültesi? Endüstri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi Neden Teknoloji Fakültesi? Teknoloji Fakülteleri ilk olarak 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri uyguladığı model ile

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)

EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1) 1749 EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3867 Kabul tarihi : 30/5/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/6/1940 Sayı : 4527 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi :

BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : BAZI VERGI KANUNLARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Kanun No. 4697 Kabul Tarihi : 28.6.2001 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun degisik 21 inci maddesinden sonra gelmek

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 14/09/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-28/-726

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: T M

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1)

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) 6611 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ

KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ 173 KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.1.1935, No: 2/1894 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.2.1935, No: 2920 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı