YAġAM BOYU ÖĞRENMEDE SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNĠN ROLÜ. Prof. Dr. Eser Y. Sözmen - EGESEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAġAM BOYU ÖĞRENMEDE SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNĠN ROLÜ. Prof. Dr. Eser Y. Sözmen - EGESEM"

Transkript

1 YAġAM BOYU ÖĞRENMEDE SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNĠN ROLÜ Prof. Dr. Eser Y. Sözmen - EGESEM

2 YAġAM BOYU ÖĞRENMEDE SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNĠN ROLÜ TUSEM Konseyi Bologna süreci ve sürekli eğitim Ülkemizde Sürekli eğitim Sürekli Eğitim Merkezleri yapılanması ve fiziki olanakları Eğitim programları, eğitim veren kurumlar, sertifikalandırma Sorunlar Öneriler

3 TÜSEM KONSEYĠ kurulus sureci Toplantı Tarihi Yeri Düzenley en Katılan 3-4 Kasım 2006 Ankar a ODTÜ SEM 35 Üniversit e 30 Nisan-1 Mayıs 2010 Ġzmir EGE SEM 42 Üniversit e 17 Aralık 2010 Ankar a ODTÜ SEM 27 Üniversit e

4 SÜREKLĠ EĞĠTĠM AR MERKEZĠ- SEA Üyeler SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ-SEM Ankara Üniversitesi SEM BahçeĢehir Üniversitesi SEM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SEM Çankırı Karatekin Üniversitesi SEM Doğu Akdeniz Üniversitesi SEM Dumlupınar Üniversitesi SEM Ege Üniversitesi SEM EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi SEM Fatih Universitesi SEM Gazi Üniversitesi SEM Hacettepe Üniversitesi SEM Ġstanbul Teknik Üniversitesi SEM Karadeniz Teknik Üniversitesi SEM Kocaeli Üniversitesi SEM Marmara Üniversitesi SEM ODTÜ SEM YaĢar Üniversitesi SEM Gediz Üniversitesi SEM Boğaziçi Ünivers Merkezi GaziosmanpaĢa Karabük Ünivers Karamanoğlu Me SEAVUM Kırıkkale Ünivers NevĢehir Ünivers Pamukkale Üniv TOBB Ekonomi v SEAVUM Yıldız Üniversite

5 TÜSEM KONSEYĠ Yürütme Kurulu Ad-Soyad Üniversite Görevi 1. Dr. Tamer ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Üye 2. Uzm. Elçin ÇĠĞNER CENGĠZ Ankara Üniversitesi Genel Sekreter Yrd. 3. F. Elif ÇETĠN BahçeĢehir Üniversitesi Üye 4. Prof. Dr. Suat KÜÇÜKÇĠFTÇĠ Ġstanbul Teknik Üniversitesi Üye 5. Doç. Dr. Hatice ODACI Karadeniz Teknik Üniversitesi Üye 6. Prof. Dr. Eser YILDIRIM SÖZMEN Ege Üniversitesi Üye 7. Prof. Dr. Hüseyin VURAL ODTÜ Genel Sekreter

6 TÜSEM KONSEYĠ Amaçları Ülke çapında eğitim ve kurs faaliyetlerinin artması ve bunun için iģbirliklerinin geliģtirilmesi Ortak tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve yeni yapılanmalar geliģtirmek, SEM lerin sorunlarını tek elden dile getirebilmek ve çözüme kavuģturma doğrultusunda çalıģmak, tüm Sürekli Eğitim Merkezlerinin kullanabileceği ortak kavramlar ve terimler oluģturabilmek ve bunun ilgili diğer kurumlarda kabulünü sağlamak, kursları bitiren bireylerin yetkin, verimli, topluma daha yararlı hale gelmelerini sağlamak ve eğitimlerin kalitesini arttırmak. aynı kapsam ve baģlıktaki eğitimler için benzer kriterler ve sürelerin uygulanması doğrultusunda ölçüler geliģtirmek, eğitim programlarının akreditasyonu ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler yapmak, projelere katılmak, yurt dıģındaki ilgili toplantılara katılabilmek ve orada elde edilen bilgi ve birikimlerin dokümante edilmesini ve paylaģılmasını sağlamak teknolojinin geliģen imkanlarından yararlanarak ülkenin her köģesine eğitimlerle ulaģmak

7 12. Yy 14.Yy 16.Yy 1.görev; eğitim/ öğretim 18.Yy 20.Yy 21.Yy 2.görev; araģtırma 3. Görev?????? ÜNĠVERSĠTELERĠN MĠSYONLARI- GÖREVLERĠ Alfredo Soeiro, Universidade do Porto, 41th EUCEN meeting

8 21. Yüzyılda Üniversitelerin Misyonu SÜREKLĠ EĞĠTĠM Kaynak yönetimi -Öğretme Eğitsel aktiviteler -Yaşam boyu öğrenme Eğitimleri destekleme -Burslar Maddi destek sağlama - ĠĢ olanakları E-öğrenme -Seminerler TEKNOLOJĠ TRANSFERĠ & BULUġ YAPMA SOSYAL SORUMLULUK & YÜKÜMLÜLÜKLER Tasarımlar ġirketler Teknoparklar ĠĢbirliği/ortaklıklar Non-akademik organizasyonlar Eğitim alanları/laboratuvarların ortak kullanıma açılması Patentler Belgelendirme KiĢilerin hareketliliği Topluma hizmet projeleri Uluslar arası işbirlikleri Kültürel olaylar Kütüphanelere eriģim Yaşlı populasyona yönelik programlar Toplumsal komisyonlara/kurullara üyelik Alfredo Soeiro, Universidade do Porto, 41th EUCEN meeting,201

9 Türkiye de sürekli eğitim (yaygın eğitim) olanakları Üniversiteler MEB Halk Eğitim Merkezleri Odalar (Mimar ve Mühendisler-Ziraat, Makine vs-) Bakanlıklar (Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı vs) Dernekler Özel kurum ve kuruluģlar

10 ÜNĠVERSĠTELERDEKĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZLERĠNĠN Amaçları Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda yaygın (nonformal) eğitim programları düzenlemek, hayat boyu (informal) öğrenmeye katkıda bulunmak ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun özgün programlar organize etmek, bölge / ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına katkıda bulunmak toplumun eğitim ve bilinçlenme düzeyinin artırılmasına yönelik aktiviteler yapmak

11 Türkiye nüfusu; Örgün eğitimde olmayan; 58 milyon MEB çıraklık/yaygın eğitim öğrenci sayısı 3 milyon Üniversite/yüksek okul öğrenci sayısı 2 milyon Ġlk-orta öğretim öğrenci sayısı 5 milyon Okul öncesi öğrenci sayısı 2 milyon

12 Türkiye de Sürekli Eğitim Merkezleri Aktif çalıģan SEM sayısı Devlet Üniversiteleri 84 Vakıf Üniversiteleri 17 Program sayısı: Devlet Üniversiteleri: program Ort: 26 Vakıf Üniversiteleri: 6-92 program Ort: 66 Program süresi: saat, Mezun sayısı 2000 /yıl

13 Türkiye de sürekli eğitim merkezlerinin yapılanması ve fiziki olanakları Hayat Boyu Öğrenmenin TeĢvik Edilmesinde Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Ve Bu Merkezlerin Mevcut Yapılarının Ġncelenmesi, Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU KTÜSEM, Türkiye SEM ler Toplantısı, 2010, Ġzmir

14 Türkiye de sürekli eğitim merkezlerinin yapılanması ve fiziki olanakları Yüzde 0 Özel binası var Ortak Oda ve bina yok Hayat Boyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesinde Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Ve Bu Merkezlerin Mevcut Yapılarının Ġncelenmesi, Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU, KTÜSEM Türkiye SEM ler Toplantısı, 2010, Ġzmir

15 Türkiye de sürekli eğitim merkezlerinin yapılanması ve fiziki olanakları Yüzde İdari personel var 7 Yok Hayat Boyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesinde Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Ve Bu Merkezlerin Mevcut Yapılarının Ġncelenmesi, Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU, KTÜSEM Türkiye SEM ler Toplantısı, 2010, Ġzmir

16 Türkiye de sürekli eğitim merkezlerinin yapılanması ve fiziki olanakları Özel var 58 Diğer birim lerle ortak Yüzde Sınıf Hayat Boyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesinde Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Ve Bu Merkezlerin Mevcut Yapılarının Ġncelenmesi, Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU, KTÜSEM Türkiye SEM ler Toplantısı, 2010, Ġzmir

17 Türkiye de sürekli eğitim merkezlerinin yapılanması ve fiziki olanakları Döner serm aye 18 fiziki koşullar 10 idari personel reklam 3 3 bürokrasi Yüzde Hayat Boyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesinde Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Ve Bu Merkezlerin Mevcut Yapılarının Ġncelenmesi, Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU, KTÜSEM Türkiye SEM ler Toplantısı, 2010, Ġzmir

18 Türkiye de sürekli eğitim merkezlerinin yapılanması ve fiziki olanakları Lise Lisans Lisansüstü KATILIMCI PROFİLİ Yüzde Hayat Boyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesinde Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Ve Bu Merkezlerin Mevcut Yapılarının Ġncelenmesi, Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU, KTÜSEM Türkiye SEM ler Toplantısı, 2010, Ġzmir

19 Türkiye de sürekli eğitim merkezlerinin yapılanması ve fiziki olanakları Yüzde 0 Mesleki gelişim Bilişim Yabancı dil Kültürsanat-spor Sağlık Hayat Boyu Öğrenmenin Teşvik Edilmesinde Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinin Önemi Ve Bu Merkezlerin Mevcut Yapılarının Ġncelenmesi, Öğr.Gör. Ali Haydar DOĞU, KTÜSEM Türkiye SEM ler Toplantısı, 2010, Ġzmir

20

21

22

23

24

25

26

27 SERTĠFĠKA-EĞĠTĠM PROGRAMLARI Süre Eğitimin içeriği Eğiticinin nitelikleri Değerlendirme Ģekli Belge türü Katılım ön koģulu Ücreti

28

29

30

31 4. DÜZEY- LİSE

32

33

34

35

36

37 YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI EĞĠTĠMĠ MEB 1600/1144 saat Ücretsiz Eğitici??? Değerlendirme Ģekli tanımlı değil Sertifika Katılım ön koģulu tanımlı değil Özel kurumlar saat TL Eğitici: Alanda çalıģan profesyonel Değerlendirme Ģekli tanımlı değil Sertifika Katılım ön koģulu tanımlı değil

38 MEB YAYGIN ÖĞRENME SERTİFİKA PROGRAMLARI

39 VOCATIONAL HIGH SCHOOL PROGRAMS- EQF Level 5 22 University, most of them have started to education in students each Total graduate number is about 60 till today First semestr Introduction to elderly care Anatomy Physiology Elderly care -1 Medical terminology English Computer sciencei Third semester Neurologic disease in elderly Chronic disease in elderly Rheumatologic disease in elderly Geraitric psychiatry First Aid Elderly care -II Deontology Health sociology Second semester Nutrition in elderly Elderly care -I Pharmacology Psicology English Computer sciencei Fourth semester Home care servives for elderly Social rehabilitation Physical rehabilitation Occupational therapy Elderly care -III Prerequisities; they should have graduated from secondary school or vocational high schools (secondary school)

40 Eğitimde akreditasyon, eğitim veren kuruluşun eğitim için kararlaştırılmış olan standartlara uygun bir eğitim verdiğini ve öngörülen hedeflere ulaşabilecek kaynakların, programların ve hizmetlerin olduğunu garanti eder.

41 Akreditasyon Gönüllü- zorunlu Üst otoriteden bağımsız Kurumun eğitimin kalitesi için belirlenmiş standartları karşıladığının bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanması- belgelenmesi

42 Akreditasyon süreci Ġç tetkik DıĢ tetkik Standartlar

43 Sürekli Eğitim- hayat boyu öğrenme ile ilgili yapılabilecekler Uluslar arası düzenlemeler Ulusal düzenlemeler

44 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER YaĢam boyu öğrenme ile ilgili politikalar Ulusal yeterlilikler çerçevesi ECTS EQF-LLL (yaģam boyu-yaģayarak- öğrenme için Avrupa yeterlilik çerçevesi) EC-VET (mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi çerçevesi) Önceki eğitimlerin tanınması Bologna Process Stocktaking Report, 2009

45 EQF/LLL Önerisi SunuluĢu: 5 Eylül 2006 Tavsiye kararı : 22 Nisan 2008 EQF-LLL'in düzey tanımlayıcıları ile uyumlu düzey tanımlayıcılarının kullanılması kararlaştırılmıştır. EQF/LLL kapsamı Ġnformal Non formal Mesleki eğitim (Meslek lisesi, meslek yüksek okulu vb gibi) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

46 Informal (hayat boyu) Birey merkezli Plansız Zaman limiti yok Bireysel/grup eğitimi olabilir Tecrübe önemli Non formal (yaygın) Gönüllü katılım Aktif katılım Planlı Zaman limiti var

47 Bologna Ġzleme Grubu sunumu Leuven/Louvain-la-Neuve,28-29 April 2009 EHEA,(European Higher Education Area) daki herkes için yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılmak için; Sosyal sorumluluğun bir gereği olarak her yaştaki katılımcı, uygun eğitim programlarına katılmaya teşvik edilmeli Değişik öğrenme yollarının kullanımı artırılmalı ve önceki eğitimlerin tanınması kolaylaştırılmalı 9. Yeterlilikler çerçevesi ve yaşam boyu öğrenme ; yetersizlikler Yaşam boyu öğrenme için stratejiler Önceki eğitimlerin tanınması Değişken öğrenme yöntemleri Hareketliliğin desteklenmesi 10. Önceki eğitimlerin tanınması

48 Bologna Process Stocktaking Report, 2009 Örgün eğitim dıģında alınan eğitimler tanınmamaktadır. Prior learning tanımı yanlıģ yapılmaktadır; sadece okulda ya da baģka bir eğitim kurumunda (Üniversite, yüksek okul gibi) alınan alan dıģı eğitimler olarak tanımlanmaktadır 10.RPL-Önceki eğitimlerin tanınması (informal ve/ya non formal)

49 ULUSAL DÜZENLEMELER Sürekli Eğitim Merkezlerinin yapılanması / Üniversite içindeki konumunun yeniden gözden geçirilmesi Eğitim programlarının standardizasyonu ve akreditasyonu - TUSEM Eğitimlerin kredi sistemine dahil edilmesi / kriterlerin belirlenmesi Eğitim veren kurumların değerlendirilmesi Yaygın öğrenme programları hazırlanması için özendirici politikalar geliģtirilmesi- Eğitimde görev alanlara avantaj sağlanması (akademik yükseltme / performans değerlendirme)

50

51 SÜREKLİ EĞİTİM Uzmanlar, Öğrenciler Eğiticiler Eğitim kurumları ĠĢverenler Dernekler Ulusal otorite

52 ULUSAL OTORĠTE Sertifikaların standardizasyonu ve geçerliliği ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler Eğitim veren kurumların kalitesnin artırılmasına yönelik uygulamalar Yaygın öğrenme programları hazırlanması için özendirici politikalar Yaşam boyu eğitimin (önceki eğitimlerin) belgelendirilmesine yönelik politikalar

53 EĞĠTĠCĠLER, EĞĠTĠM KURUMLARI Yaşam boyu öğrenmenin önemini ve öğrencilerin bu konuda sorumlu olduğunu öğretmeli Eğitim verme konusunda gönüllü/istekli olmalı Eğitimlerin kalitesini artırmak için çaba sarf etmeli- Akredite edilmiş eğitim programları düzenlemeli

54 ÖĞRENCĠLER Bilgilerini güncelleme ve yaşam boyu öğrenme konusunda kişisel sorumluluk almalı, istekli olmalı

55 ĠĢverenler Çalışanlarını sürekli eğitim konusunda teşvik etmeli Eleman seçiminde alınan eğitimlerin kalitesini değerlendirmeli.

56 Sürekli Eğitim ile ilgili Sorunlar Merkezlerin yapılanması ve fiziki alt yapısı Sertifika programlarının standardizasyonu Eğitim sonucunda alınan belgelerin geçerliliği Eğitimde gorev alanlar açısından sürekli eğitimdeki eğitimlerin kullanılabilirliği TUSEM KONSEYĠ

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Bologna Süreci Nedir? BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Akademik kurumlar ve sistemler çağın gereklerine ayak uydurmak durumundadır. Bilgi toplumunda yükseköğretime talep artmaktadır.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE İstanbul Üniversitesi 02 Temmuz 2009 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 1 SUNUM İÇERİĞİ Yükseköğretimde Kalite Güvencesi konusunda Avrupa da ve ülkemizdeki gelişmeler

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ)

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) ARA RAPORU S.1 Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Komisyonu & Çalışma Grubu Ocak 2009 1 YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ

BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ 2007-2008 SONUÇ RAPORU Editör Prof. Dr. Kerim Edinsel Prof. Dr. F. Çiğdem Güldür TÜRKĐYE BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM)

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 12 Sunuş 21. yüzyıl sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojinin sonucu olarak

Detaylı

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU TOPLULUK PROGRAMLARI, JEAN MONNET BURS PROGRAMI VE AB 7. ÇP MARIE CURIE ARAŞTIRMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU İçindekiler TOPLULUK PROGRAMLARI... 2 Gençlik (Youth-in-Action) Programı... 2 Hayatboyu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GİRESUN ÜNİVERSİTSİ TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Tirebolu/2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..1 I- GENEL BĠLGĠLER..2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

DEĞİŞİM PROGRAMLARININ GENEL YAPISI, İŞLEYİŞİ VE KAZANDIRDIKLARI

DEĞİŞİM PROGRAMLARININ GENEL YAPISI, İŞLEYİŞİ VE KAZANDIRDIKLARI İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu - 191 - DEĞİŞİM PROGRAMLARININ GENEL YAPISI, İŞLEYİŞİ VE KAZANDIRDIKLARI Turan Selçuk Göksan *, Soner Uzundurukan **, S. Nilay Keskin *** Özet Bu çalışmada, başlangıcından

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ. Gelecek Elimizde... KALİTE EL KİTABI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ. Gelecek Elimizde... KALİTE EL KİTABI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Gelecek Elimizde... KALİTE EL KİTABI BİŞKEK-2011 nin misyonunu yerine getirmesi ve vizyonuna uygun faaliyetlerde bulunması için hazırlanan Kalite El Kitabı, bu maksatla

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi 11.06.2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Stratejik Plan - 2013 HAZIRLAYANLAR 1. Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA 2. Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK Misyon: Canik Başarı Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu; Bilim

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları. Grup 2

Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları. Grup 2 Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları Grup 2 Ulusal ve Uluslararası Açıdan Yeterlik Çerçeveleri ve Ortak Doktora Programları 1. BOLOGNA Süreci 2. Erasmus, Farabi,

Detaylı

Bu doküman Türkiye deki Üniversite Yaşam Boyu Öğrenme ve Gönüllülük arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Bu doküman Türkiye deki Üniversite Yaşam Boyu Öğrenme ve Gönüllülük arasındaki ilişkiyi incelemektedir. VALUE: Türkiye Ulusal Raporu Nuray YILDIRIM, Emrah YILDIRIM Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İLKYAR (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı) 29 April 2010 Bu doküman Türkiye deki Üniversite

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası. Araştırma ve Eğitim Uzmanı İSKOÇ YETERLİLİKLER SİSTEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası. Araştırma ve Eğitim Uzmanı İSKOÇ YETERLİLİKLER SİSTEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yücel YETİŞKİN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Araştırma ve Eğitim Uzmanı 1984 İstanbul doğumlu olan Yücel YETİŞKİN; 2002 yılında Ankara Hacı Ömer Tarman

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İyileştirme/Geliştirme Eylem Planı Çerçevesi 2011-15

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İyileştirme/Geliştirme Eylem Planı Çerçevesi 2011-15 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İyileştirme/Geliştirme Eylem Planı Çerçevesi 2011-15 Prof. Dr. Güler CİMETE (Müdür) Prof. Dr. Selma DOĞAN (Öğretim üyesi) Yar. Doç. Dr. Seher YURT (Öğretim üyesi)

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı