Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı"

Transkript

1 KURUM, ÜRÜN VE MARKA İMAJININ OLUŞMASINDA POPÜLER KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ: ÇOK PARTİLİ DÖNEMİN YÜKSELEN SEKTÖRLERİ ÜZERİNE GEÇMİŞE YÖNELİK BİR İNCELEME ( ) Prof. Dr. Şadi Can SARUHAN 1 Arş. Gör. Ata ÖZDEMİRCİ 2 Popüler Kültür Popüler kelimesinin günümüzde kullanıldığı biçimiyle iki temel anlamı vardır. Hakim olan birinci tanımda popüler, yaygın olarak beğenilen, tüketilen anlamında kullanılmaktadır. İkinci tanımda ise popüler kelimesi popüler kültür-yüksek kültür tartışmalarından yola çıkılarak halka ait anlamıyla ele alınmaktadır (Özbek, 2002:81). Popüler kültür, en geniş anlamıyla gündelik hayatın kültürüdür (Oktay, 2002:18). Bu nedenle de toplumsal sistemin merkezinde yer alan iktidar ilişkilerinin izlerini taşır. Popüler kültür, gündelik hayatla endüstriyel ürünlerin kullanıcıları arasındaki ortak kesimde halk tarafından oluşturulur (Fiske,1999). Çok yakın zamana kadar popüler kültür araştırmaları başlıca iki model üzerinde yoğunlaşmıştır: Bunlardan ilki, popüler kültürü bir iktidar modeline oturtmaksızın ele alan modeldir. Bu model, popüler kültürü toplumsal farklılıkların basit bir harmonisi sonucu uzlaşılan nokta olarak görmüş, kültürün halkın içinde ortaya çıktığını ve popüler kültürün yalnızca halka ait olduğunu savunmuştur (Fiske,1999). Ortaçağ döneminden 20. yüzyılın başlarına kadar aydınlar arasında oldukça yaygın bu görüş, popüler kelimesini halka ait anlamıyla ele almıştır (Alemdar & Erdoğan, 1994:99). Bu yaklaşımda, yüksek kültür ile popüler kültür arasında keskin bir ayrım vardır ve popüler kültür pek fazla incelenmeye değer bulunmaz. Özellikle 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve kabul gören öteki yönelim ise popüler kültürü bir iktidar modeliyle ele almıştır, ne var ki egemenlik altına alma güçleri üzerine öylesine fazla yoğunlaşmıştır ki, temelini halktan alan gerçek bir popüler kültür bu modelde yer almamıştır (Fiske,1999). Popüler kültürün yerine, güçsüz ve edilgen halka kültür endüstrileri (çeşitli metin ve göstergelerle anlamların sunumunu yaparak kültürün biçimlenmesinde etkin olan kurumlar bütünü) aracılığıyla dayatılan kitle kültürü konulmuştur. W. Benjamin, H. Marcuse, E. Fromm gibi temsilcileriyle Frankfurt Okulu nun 3 öncülüğünü yaptığı bu model, popüler kelimesini bugünün genel kabul gören birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen anlamıyla ele almıştır (Strinati,1995). 1 Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı 2 Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Arş. Görevlisi 3 Frankfurt okulu, sosyal olguları modern kapitalizmi eleştiren bir ideoloji ile açıklamak amacıyla 1923 te kurulmuştur. Okul, sadece kapitalizmi değil, toplumda kültürel erozyon ve fanatikliğe yol açtığını söylediği marksizmi de yetersiz bulmakta ve reddetmektedir.

2 Önerilen modellerden ilki günümüz için ne kadar yetersiz ve konuyu açıklamaktan uzaksa, ikincisi de o kadar tek taraflı ve bilimsellikten uzaktır. İkinci modele göre kitlelerin ne dinleyeceğine, nasıl giyineceğine, hatta cümlelerinde hangi kelimeleri daha sık kullanacağına bile modern çağın iktidarını elinde tutan kültür endüstrileri karar vermektedir. Kültür endüstrileri tarafından değerleri ve beğenileri manipüle edilen halk, sadece anlamların dolaşıma sokulmasında ve metalaştırılmasında aracı konumundadır. Bu yaklaşımların popüler kültür olgusunu tam olarak açıklamaktaki yetersizliği 1980 lerden sonra üçüncü bir modelin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu modelde popüler kültür, çoğulcu demokrasinin ve bireysel özgürlüğün göstergesi olarak ele alınmaktadır. Popüler kültürü üreten kültür endüstrisi değil, halktır. Kültür endüstrilerinin yaptığı, çeşitli halk oluşumlarının kendi popüler kültürlerini yaratma sürecinde kullanabilecekleri ya da reddedebilecekleri bir metin ya da kültürel kaynaklar dağarcığı üretmektir (Fiske,1999). Bu modelin savunucuları arasında J.Fiske, M. Mead, W. Carey, D. McQuail gibi isimler yer almaktadır.(alemdar & Erdoğan,1999) Yukarıda özetlediğimiz popüler kültür literatürüne yönetim-organizasyon paradigmasıyla baktığımız zaman, popüler kültür ile kurum imajının oluşturulması arasındaki ilişkinin göz ardı edilemeyeceğini ve uyumluluk-yönlendiricilik skalasında yer alan yeni stratejilerin oluşumunda popüler kültür dinamiklerinin etkisinin oldukça önemli olduğunu görmekteyiz. Bir tüketim toplumunda bütün metaların işlevsel olmaları ölçüsünde kültürel değerleri vardır. Popüler kültürü modelleştirebilmek için, ekonomi düşüncesini yalnızca mal ve hizmetlerin dolaşımı olarak ele alan yaklaşım yetersiz kalmaktadır. Ekonomiye bakışın, anlamların ve hazların dolaşımının da söz konusu olduğu bir kültürel süreci içerecek şekilde genişlemesi gerekmektedir (Fiske,1999). Ortaya çıkan bir ürün ya da hizmetin tüketimi sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir süreçtir. Bu nedenle işletmeler, ürettikleri ürünlerin tüketicilerin psikolojik ihtiyaçlarına da hizmet verdiğini tanıtım faaliyetlerinde belirgin bir şekilde hissettirirler. Üreticiler tarafından sunulan metalardan anlam ve haz üretme sürecinde hem üreticilerin, hem de tüketicilerin payı vardır. Popüler kültür sürecini, karşılıklı etkileşimin olduğu bir sistem yaklaşımıyla incelediğimizde ve kurumların, hedef kitlenin, ulusal ve uluslararası çevrenin bu süreçteki etkinliğini dikkate aldığımızda, ortaya aşağıdaki biçimde bir döngüsel model çıkmaktadır:

3 ULUSLARARASI ÇEVRE Ekonomi ULUSAL ÇEVRE Politika Ekonomi 1 (6) 2 Politika Toplumsal Olaylar Gündem Toplumsal Olaylar Gündem popüler kültür süreci ( 1. Üretim, 2. Sunum, 3. Algılanma, 4. Yenilenme, 5. Geri Bildirim, 6. Yeniden Üretim ) 1. Araştırma ve Üretim : İşletmelerin toplumdaki popüler kültür ve alternatif (tepkisel) kültürleri algılaması, bunlara çeşitli yenilikler katarak stratejileri doğrultusunda kurum imajlarını yenilemesi/geliştirmesi. 2. Sunum : Mevcut ve potansiyel hedef kitleye ulaşacak yöntem ve araçların tespiti, ayrılan bütçe doğrultusunda çeşitli metinlerin, imgelerin ve göstergelerin sunumu. 3. Algılanma ve Anlamların Üretimi : Hedef kitlenin, yeni metin ve göstergeleri algılaması, bunları anlamlandırması, dönüştürmesi ve dolaşıma sokması. 4. Popüler Kültürün Kendini Yenilemesi : Tüketici güdülerini bir süreliğine harekete geçirecek, ancak iç ve dış faktörler hiçbir zaman sabit kalamayacağı için kısa zamanda tüketilecek olan yeni popüler kültürün ve tepki kültürünün ortaya çıkması. 5. Geri Bildirim : Popüler kültürün ilk baştaki gücünü kaybetmesi veya farklı bir yöne gitmesi sonucunda ortaya çıkan durumun analizi. Bu analiz sonucunda uyumlulukyönlendiricilik skalasında yer alan yeni imaj yaratma stratejilerinin oluşturulması. 6. Yeniden Üretim : İşletmelerin vizyon ve stratejileri ile popüler kültür dinamiklerinden doğan geri bildirim doğrultusunda kurum imajını yenilemesi/geliştirmesi. Görüldüğü gibi, popüler kültür sürecinde işletmeler döngüsel sürecin bir parçası olarak yer almaktadır. Stratejileri yönlendiricilik üzerine kurulu olan işletmeler bu süreçte daha çok etkileyen, uyumluluk üzerine kurulu olan işletmelerse daha çok etkilenen konumdadır. Ulusal ve uluslararası çevrenin etkisi, sürecin her safhasında mevcuttur.

4 İmaj ve Popüler Kültür İmaj, bir kişi veya kurumun diğer kişi ve kurumların zihinlerinde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve izlenimlerin özetidir (Dincer,1998:2). İşletme açısından ele aldığımızda ürün, marka ve kurum imajı olarak sınıflandırabileceğimiz bu imajlar genellikle birlikte anlam ifade ettikleri için birbirlerinden ve popüler kültürden bağımsız olarak ele alınmamalıdır: 1. Ürün imajı Bir ürünün kendisinin sahip olduğu imajdır. Bazen, ürünün imajı, onu üreten kurumdan daha tanınmış olabilmektedir. Yani kurumun kendisi bilinmezken veya az bilinirken ürün imaj sahibi olabilmektedir. Bazı kaynaklarda bu kavramın ürün kullanıcılarının imajı olarak yer alması, ürün imajını büyük oranda onun hitap ettiği tüketici profilinin belirlemesinden kaynaklanmaktadır (Akkaya,1998). Siyah deri motosiklet ceketi, spor araba, tek taş yüzük, puro, tabanca, çakı, kuş tüyü yatak, sallanan koltuk gibi ürünlerin sahip olduğu imaj, genellikle markalarının ve üretici kurumlarının imajının önündedir. Ürün imajını baştan aşağıya değiştirmek kimi zaman oldukça güçtür. Örneğin çay kullanımı az olan ABD de sıcak çay, genelde hastalığı ve yaşlı kadınları çağrıştırdığı için firmaların yaptığı reklamlar bu imajı yıkmakta pek başarılı olmamıştır (Bocock, 1997). Çayın ikamesi sayılan kahve kullanımının ABD de filmlerle, dizilerle, hatta çizgi romanlarla bile desteklenen bir popüler kültür olgusu haline gelmesi, çayın kahveyle rekabet edebilme şansını oldukça azaltmıştır. Ayrıca jilet, selpak, sana, kola, gibi kimi markaların dilimizde kimi zaman ürün adı olarak kullanılması ise, bu markaların piyasaya çıktıkları zaman ikamelerinin olmaması ve bu sayede günlük yaşantının, dolayısıyla popüler kültürün önemli bir parçası haline gelmelerinden kaynaklanmaktadır. 2. Marka imajı İmaj türleri arasında en çok incelenen ve önem verilendir. İyi bir marka imajı, bir ürün veya hizmetin, kalite ve fiyat açısından benzer özellikler taşıyan rakipleri arasından sıyrılarak öne çıkmasını sağlar. Tıpkı ürün imajı gibi marka imajında da çoğu zaman marka kullanıcıları etkindir, ama marka imajında reklamların gücü ürün imajının oluşumuna nazaran oldukça fazladır (Bocock, 1997). Bu yüzden reklamlar çoğu zaman ürünü tanıtmak yerine marka kullanıcısı imajı yaratmaya, değiştirmeye veya korumaya yöneliktir. Bu reklamlarda üründen çok o ürünü ne tarz insanların tükettiği ve o markaya yönelenlerin ne kadar mutlu, keyifli, haklı, vs. olduğu gösterilir. Amaç, bazı eski (belki de piyasaya ilk olarak girmiş) markaları kullanan tüketicilerin kendilerini mutsuz hissetmelerini sağlayabilmektir (Ewen, 1988). Bu gösterimde bazen sezgisel, bazen de bilimsel bir şekilde tüketicilerin öykünme (orada olma isteği) ve özdeşleşme (o kişi olma isteği) psikolojisinden faydalanılır. Başka deyişle, kişinin manevi yoksunluklarından ve varoluşsal sorunlarından tüketme ve tüketirken de o markaya yönelme yoluyla kurtulabileceği mesajı verilir (Bocock, 1997).

5 Böylesine yüklü mesajların topluma yaptığı etki, son 50 yılda göstergebilimin temel problemi olmuş ve biçim (gösteren) ile içerik (gösterilen) arasındaki ilişki, göstergeler bazında incelemeye alınmıştır. Bir gösterge, kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişim sağlayan araçtır ve gösteren ile gösterilenin birleşiminden oluşur. Burada temel problem, gözükenden yola çıkarak aslında kastedilenin ne olduğunu ortaya koymaktır (Erkman, 1987). 20. yüzyıl da sanat dünyasında yaşanan gelişmelerle birlikte yüksek sanat-popüler sanat ayrımının çökmesi ve toplumsal değişimin sonucunda yüksek kültür-popüler kültür arasındaki keskin çizginin ortadan kalkması, sanatçıları farklı arayışlara itmiştir. Markaların ve imajların gücü ve postmodern felsefenin popülist bakış açısı, 20. yüzyılın ikinci yarısında Pop Art akımının ortaya çıkmasında neden olmuştur. Bu akımda gündelik hayatın kültürü dışında kutsal olan hiçbir şey yoktur, bu yüzden sanat ile gündelik hayatın arasındaki sınır yok olmalı, hayatın kendisi bir sanat eserine dönüşmelidir. Böylesi bir akımda yüksek sanat ile halk sanatı arasında ayrım gözetilmemektedir (Jameson,1984) lı yıllarda Andy Warhol un Campbell çorba kutularıyla yaptığı çalışma, gündelik nesnelerin de birer sanat ürünü olabileceğini gösteren başarılı bir Pop Art ürünü olarak değer kazanmıştır (Osterwold, 1999). Bu yaklaşım, sanatı ironik bir tarzda tüketim kültürünün bir parçası yapmıştır. Artık, gösterge ve imajların bolluğu ile birlikte toplumsal yaşamdaki her şey tüketim kültürünü destekleyen bir olgu haline gelmiştir (Featherstone, 1996). Coca Cola şişeleri, bisiklet tekerlekleri, pisuarlar sanat eserlerinde kullanılabilirken yüksek sanatın en önemli örneklerinden sayılan Leonardo de Vinci nin Mona Lisa sı, bir konserve markasının (Quince) imaj çalışmasında yer alabilmektedir. Markaların Pop Art ı, Pop Art ın da markaları kullanmasına günümüzde oldukça sık rastlanmaktadır. 3. Kurum imajı Bir kurumun tüm işletim faaliyetlerinin sonucunda oluşan ve hedef kitlenin kurum hakkındaki davranışlarını belirleyen izlenimlerin tümüdür. Bu bağlamda kurumsal imaj, insanların kurumu nasıl gördüğüdür (Lee, 1960:23). Buraya kadar anlatılan popüler kültür dinamiklerini göz önüne aldığımız zaman, kurum imajının oluşum sürecinin incelenmesinde kurumun tek başına ele alınamayacağını, bu yüzden de imajın istenen imaj (dolaşıma sokulan) ve varolan imaj (kabul gören) olarak ikiye ayrılması gerektiğini görebiliriz. Kurumun kuruluş tarihinden bugüne kadar ürettiği ürünlerin kalitesi, verdiği hizmetler, düzenlediği etkinlikler, kazandığı başarılar, işçi-işveren ilişkilerindeki davranışları, çevre ilişkilerindeki duyarlılığı, dolaşıma soktuğu ürünler, markalar ve bu süreç boyunca izlediği tanıtım politikaları, kurum imajını oluşturan başlıca faktörlerdir (Temporal & Alder, 1998:13). Yine de kurumun çabasıyla gerçekleşen tüm bu faaliyetler, kurumun kendisinin, ürünlerinin ve markalarının zamanın popüler kültürü içinde oynadığı rolden daha önemli değildir. Tüketicilerin gündelik hayatlarının içinde kurum ve ürünleriyle popüler kültüre paralel olarak yaşadıkları olaylar, gördükleri, duydukları ve konuştukları, dolaşıma sokulan imajla kabul gören imaj arasındaki farkı belirleyen temel unsurlardır. İstenen imajla kabul gören imaj arasındaki farkı azaltmak için, kurum olarak popüler kültür sürecinde etkin bir rol oynamak

6 gerekmektedir. Tüketicilerin bu süreçte kurumu samimi bulmaları ve imaj politikasından olumlu etkilenebilmeleri için kurumsal görünüm ve kurum kültürünün birbiriyle uyum içinde olması şarttır. Kurumsal görünüm, bir kurumun kendisini görsel olarak ifade etmesidir (Okay,1999). Kullanılan logo, yazı karakteri, renkler, ilanlar, reklamlar, sloganlar, sergi ve standlar bir kurumun görsel iletişimini oluşturan göstergelerin başlıcalarıdır. Tüketici güveninin kazanılabilmesi için kurumun ürününü veya hizmetini tanıtan reklamlar, kurumun imajı ile, kurumun imajı da kurum kültürüyle bir bütün oluşturmalıdır. Kurum tarafından üretilen farklı ürünler farklı hedef kitleye hitap etse de, bu ürünlerin tanıtım kampanyalarında tüketiciye hissettirilmesi gereken ortak payda gözden kaçırılmamalıdır. Bir ürününün tanıtımında belli bir kesim tüketiciyi kendine çekebilmek için mevcut imajına ve kültürüne aykırı bir reklam politikası belirleyen kurum, kendini beklemediği bir tüketici tepkisi karşısında bulabilir. Kurum imajı, tüm bu zorlukları ve önemi nedeniyle bizzat tepe yönetiminin stratejik planlaması ile oluşturulmalı ve yönetilmelidir. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Araştırmanın amacı, Türkiye de 1950 ile 1980 yılları arasında faaliyette olan yerli ve yabancı ürünlerin popüler kültür oluşum sürecindeki yerini incelemek ve zamanın popüler kültür akımlarının kurumların imaj politikalarına ve ürünlerin sunuluş biçimlerine nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. İşletmelerin ve bu işletmeler tarafından üretilen ürünlerin toplumu, toplumun ve dış çevrenin de bu işletmelerin çıktılarını ne yönde değiştirdiği, araştırmada cevabı aranan temel sorudur. Yapılan araştırmada, Türkiye nin çok partili döneme geçişinden 1980 li yıllara kadar yaşanan toplumsal, ekonomik ve politik gelişmeler ile popüler kültür sürecine ait bulgular 10 ar yıllık zaman dilimlerine ayrılarak sunulmuş ve bu zaman dilimleri içerisinde kurum imajlarında ve ürünlerin sunum biçimlerinde yaşanan değişim yorumlanmıştır. Araştırmada İzlenen Yöntem ve Veri Toplama Araştırmada, yılları arasında Türkiye deki popüler kültürü yansıtan yüksek tirajlı günlük gazeteler, magazin dergileri gibi yayınlarda kendini göstermiş popüler kültür ikonlarıyla, o yılların güçlü kurumlarına ait reklamlarda sunulan metin ve göstergelerin incelenmesi ve karşılaştırılmasına gidilmiştir. Eski gazete ve dergilerle ilgili incelemelerin büyük kısmı, bu konuda geniş bir arşive sahip olan İstanbul Atatürk Kütüphanesi nde yapılmıştır. Araştırmanın Kısıtları ve Anakütle Araştırmada, kurumların imaj politikalarını belirlerken ele aldığı hedef kitle olan orta ve üst düzey geliri olan kent insanının popüler kültürü dikkate alınmıştır. Bu kesime hitap eden hemen tüm magazin dergileri günün en gelişmiş tekniğini kullanır. Çoğunlukla büyük boydadırlar ve göz alıcı, albenisi olan kapakları vardır. Kapakların değişmeyen konusu ise

7 kadındır. Magazin dergilerinde en basit olaylar, okurda merak unsuru yaratacak bir biçimde düzenlenir. İlgi çekici, çarpıcı başlıklar, en sıradan yazıların bile okunmasını sağlar (Hiçyılmaz & Evren, 1984) lerden önce Yeni Kitap (1928), Yedigün (1932), Ayda Bir (1935) gibi magazin dergileri mevcuttur. Ama magazin dergiciliği, esas çıkışını çok partili döneme geçişin yaşandığı 1950 li yıllarda Hafta (1949), Resimli Hayat (1952), Yelpaze (1952), Hayat (1956) Dergileri ile yapmıştır (Hiçyılmaz & Evren, 1984). Bu dergilerin içeriğini, ünlülerle yapılan röportajlar, fotoğraflar, sosyete hayatı, kadın köşesi, yıldızların aşk hikayeleri, yurttan ve dünyadan bol fotoğraflı haber ve yazılar, öyküler, makaleler oluşturmuş, kapaklarında ise yabancı sinema yıldızlarının resimleri yer almıştır lı yıllar, magazin dergiciliğinde ihtisaslaşmayı getirmiştir. Önceleri ailenin tüm bireylerine yönelen dergiler, artık bu bireylerin her birine farklı özelliklere sahip dergiler sunmaya başlamıştır. Bu gelişim, kadın ın toplumsal yaşamdaki rolünün farklılaşması sonucu nihayet çalışan kadına ve ev kadınına yönelik ayrı dergilerin ortaya çıkmasına kadar gelmiştir. Bu dergiler arasından Kadınca (60.000) ve Hafta sonu ( ), yüksek tirajları ile diğerlerinden ayrılmıştır li yılların sonunda yayın hayatına atılan Erkekçe ( ) ve Bravo, erkeklere yönelik dergiler arasında en çok ses getirmiş olanlardır. Hey, Gong gibi gençlere hitap eden müzik dergileri ve Ses isimli sinema dergisi, o yılların diğer popüler kültür ürünlerinin başlıcalarıdır (Hiçyılmaz & Evren,1984). O dönemlerde yayınlanan günlük gazeteler de (Hürriyet, Milliyet, Günaydın, Cumhuriyet, Tan, Yeni Asır, ) politika, gündem, toplumsal olaylar ve popüler kültürle ilgili bilgiler sunmaktadır. Ayrıca dergilerde ve gazetelerde yayınlanan reklamlar, kurumların o dönemde uyguladıkları imaj politikalarını açık bir biçimde yansıtmaktadır. Örneklem Hafta, Hayat, Kadınca ve Ses dergileri ile Milliyet, Hürriyet ve Günaydın gazeteleri; yüksek tirajları, yayın politikaları ve renkli baskıları ile popüler kültür incelememizin yapılacağı örnek kütle olarak tarafımızdan belirlenmiştir. İnceleme yapılan yıllar, gazeteler için her yıl; dergiler içinse , , , olarak seçilmiştir. ARAŞTIRMA SONUÇLARI Aşağıda, araştırma sonunda elde edilen popüler kültür, tepki kültürü, ekonomi, politika, toplum, dünya gündemi ve üretimle ilgili bulgular, onar yıllık periodlarla ayrı başlıklar halinde verilmiştir. Tırnak içinde verilen haber başlıkları ve reklamlarla ilgili çeşitli bilgiler ve yorumlar, gerek görülen yerlerde parantez içlerinde yapılmıştır.

8 Popüler Kültür Sinema: Hollywood da dünyanın en güzel kadınlarının oynadığı aşk hikayeleri ve Amerikan rüyasını yansıtan ideal aileler sunulmakta. (Marilyn Monroe, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Greta Gabro, Rita Hayworth, Ava Gardner). Ava Gardner şarklı erkeklerden hoşlanıyor (Milliyet, Şubat 1955). Sovyet tehdidine karşı güçlendirilen Amerikan ordusu, Marilyn Monroe nun mutlu ve yakışıklı denizci piyadelerle oynadığı müzikallerle topluma sevdiriliyor. Yeşilçam da ise Hollywood filmlerinin uyarlamaları (Ayhan Işık, Belgin Doruk) ve Ayşecik filmleri var. Benim de senin yaşlarında bir kızım vardı evladım Müzik: Salon dansları (vals, cha cha, ), caz ve Elvis Presley. Kadın: Daha çok anne imajı hakim. Sana: İftihar edeceğiniz bir pasta. Bütün anneler bunu biliyorlar mı? Vita: Çocuklarınıza güzel bir sürpriz. Reklamlardaki kadın çizgileri Amerikan tipini yansıtmakta. Sinema ve magazin dergilerinde boy gösteren Hollywood yıldızları ideal güzelliği sunmakta. Reklam metinlerinde kadının iyi bir eş bulması ve güzelleşmesi için kremlere, saç boyalarına ve fondötenlere ihtiyacı olduğu ima ediliyor. Chat Noir Pudra: Yüzünüzün güzelliği istikbalinizi tayin edebilir. Bourjois Losyonu: Bütün gün latif rayihanız dolayısı ile emsaliniz arasında teferrüd edeceksiniz. Paris li hanımlar gibi gece hayatına intibak ediniz. Puro: Bu sabun en ala kremlere bedeldir, Bir genç kız teninin cazibesine siz de sahip olabilirsiniz. Moda: Kadınlarda ceket ve tayyörler, korseler, pileli diz altı etekler. Erkeklerde klasik çizgiler ve James Dean in siyah deri ceketi. Çorap, kadınların vazgeçilmez giyeceği. Vog-Bali: Yakınşark ve balkanların en modern çorap fabrikası kışa yeni imalatla giriyor. Spor: Fenerbahçe karışık: Akgün ve Basri kadro dışı. (Milliyet, Kasım 1955) Dün galibiyeti Fenerbahçe değil Beykoz kaçırdı. (Milliyet, Aralık 1955) Tepki Kültürü Hollywood, asi genç James Dean ve kurallara uymayan şarkıcı Elvis Presley in sunumu ile Amerika nın kenar mahallelerinde doğan tepki kültürünü popüler kültür sistemine dahil etmekte. Presley ve Dean, artık birer popüler kültür ve tüketim ikonu. Yurtiçinde ise liberalleşme politikalarına karşı geniş kesimlerden tepkiler yükseliyor. Öğrenci olayları başlıyor. Ekonomi Yabancı sermayeyi teşvik kanunu kabul ediliyor (1951). Özel sektör, sanayileşmek için teşvik ediliyor. Altyapı yatırımları artmakta. Menderes, kalkınma hamlesini izah etti. (Milliyet, Ekim 1955) Piyasadaki malların çoğu ithal ürün olduğu için tasarrufa önem veriliyor. Bu tasarrufların değerlendirileceği bankaların şube sayısı artmakta. Akbank: Beykoz ajansımız hizmete giriyor. (Banka sayısının hızla artması, Doğubank, Pamukbank, Muhabank, Demirbank, Tutumbank ve Vakıflar, Garanti, İstanbul, Selanik,

9 Osmanlı, Ekspres, İş, Emlak Kredi, Türkiye Kredi Bankası reklamlarının aynı gazetede aynı gün yayınlanmasından anlaşılabilir; Milliyet, 11 Ekim 1955) Vergi oranları yükselmekte, sosyal devletten liberal devlete doğru hızlı bir geçiş yaşanmakta. Devlet varidatında 277 milyonluk artış kaydedildi. Maliye vekili bunun kalkınma hareketlerinin ve vatandaşların devlet masraflarına iştirakteki anlayışın neticesi olduğunu söyledi. (Milliyet, Aralık 1955) Politika Kore savaşına giren Türkiye NATO ya resmen kabul edilerek ödüllendiriliyor (1952). Demokrat parti iktidarıyla birlikte Batı ya, özellikle de Amerika ya açılma var. ABD yardımı için Türkiye ye koşulan şart, ekonomide liberalleşme adımlarının atılması. Sermaye birikimi için bankacılık sektörü teşvik edilmekte. Şeker ve çimento fabrikaları ile elektrik santrallerinin temeli atılıyor. Türk Hava Yolları A.O. kuruluyor (1955). Kıbrıs ta Türkler e yönelik şiddet olayları (1958). Ulaşım ve taşımada demiryolları yerine karayollarına ağırlık verilmekte. Amerika dan traktör, araba, kamyon, asfalt, lastik ve makine ithalatı yapılmakta. ABD, Sovyet tehdidine karşı Türk dış politikasının tek dayanağı. Amerikan rüyası devam ediyor. Toplum Halkevleri kapatılıyor (1951). Köy enstitüleri kapatılıyor (1954). Selanik te Atatürk ün evine bomba atıldığı haberi ve 6-7 Eylül olayları (1955). Genel nüfus sayımı: (1955). Artan nüfus, uydu kent projelerini de beraberinde getiriyor. İstanbul da evlik Ataköy toplu konutlarının temeli atılıyor (1957). Her mahallede bir milyoner yaratma ve kentleştirme politikası toplumda ciddi bir değişimi beraberinde getirmekte. Amerikan yaşam tarzı, gelir düzeyi yüksek kesim tarafından aynen uygulanmaya çalışılıyor. Dış ülkelere geziye çıkmak moda. Üniversite mezunu olmak, oldukça önemli. Doktorluk ve mühendislik en itibarlı meslekler. Teknik Üniversite giriş imtihanları, zorluklarından dolayı şikayete yol açtı. (Milliyet, Eylül 1956). Perakendecilikle birlikte işportacılık da artmakta. İşportacı-polis kovalamacası turistleri çok eğlendiriyor. (Milliyet, Ocak 1956) Bazı mahalleler ise milyonerlerini yasadışı yöntemlerle yaratmakta. Büyük eroin fabrikası Uşak ta meydana çıkarıldı. (Milliyet, Ocak 1956) Bankalar, hesap açtıranlara çekilişle ev veriyorlar. Yapı Kredi: Yapı Kredi çekilişle ev veriyor. Dünya Kore savaşı başlıyor (1950). İlk transistörlü radyo Sony tarafından üretiliyor (1952). Everest e İlk defa çıkılıyor (1953). Mc Donalds açılıyor (1954). Elvis Presley, ilk albümünü yayınlıyor (1954). James Dean, trafik kazasında ölüyor (1955). Sovyet tankları Macaristan da (1956). Küba devrimi; Batista devriliyor, Fidel Kastro başa geçiyor (1959). Ruslar, uzaya ilk defa bir hayvan yolluyor (1959). İkinci Dünya Savaşı ndan çok güçlü çıkan ve silahlanma yarışını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri. Truman doktrini ve güçlü SSCB ye karşı güçlü Avrupa sloganıyla Avrupa ülkelerine Marshall yardımı yapılmakta.

10 Üretim Üretmeden kolay para kazanma düşüncesi ön planda. Yabancı markaların acenteliğini alma ve ithalat o günün en karlı işleri. Piyasaya genelde devlet ürünleri ve ithal mallar hakim. General Electric: Memleket çapında teveccüh. Bundan daha iyi ampul yoktur. Philips: Daha iyisi olamaz. Pan American: Türkiye ye yalnız en alası layıktır lere doğru üretimde devlet tekeli yavaş yavaş kırılmakta, özel sektör canlanmakta. Kozmetik, gıda ve tekstil ilgi duyulmaya başlanan sektörler. İstanbul da Migros faaliyete başlıyor (1955). Tuzla Jeep montaj fabrikası hizmete açılıyor (1956) Popüler Kültür Sinema: ABD hükümeti, her yılın başında Hollywood yapımcılarıyla toplantı yapmakta ve hangi temayı işleyen filmlere mali destek vereceğini açıklamakta (Séguéla, 1991). Vietnam savaşı öncesinde Hollywood da Sovyet karşıtı filmler ve yine denizcilerin oynadığı müzikaller revaçta, tek fark sarışın kadınların devrinin bitmesi. Marilyn Monroe sessiz sedasız bir törenle toprağa verildi. (Ses, Ağustos 1962) Sinemalarda sarışın kadın devrinin bitmesi reklamlara da yansıyor ve tanıtımlarda kumral kadın yüzleri tercih edilmeye başlanıyor. Yeşilçam ın altın devri. Sanayileşmeyle birlikte değişen toplum yapısı, Türk filmlerinin senaryolarına da yansıyor. Oğullarının fakir ama namuslu kızlarla evlenmesine izin vermeyen fabrikatör babaların (Hulusi Kentmen) olduğu filmler çekiliyor. O kızla evlenirsen, seni mirasımdan mahrum, evlatlıktan men ederim Müzik: Beatles, Jimi Hendrix, Joan Baez, Pink Floyd Kadın: Kadınların ev kadını ve anne imajından sıyrılması ve haklarını araması için yapılan feminist gösteriler da üretilmeye başlanan ve saniyede 2 adet satılan Barbie bebekler. Barbie nin vücut ölçüleri Bu bebeklerle oynayan çocuklar, 70 li yılların sonlarında çılgın bir rejim programına girecekler. Moda: Dupond firmasının külotlu çorabı icat etmesiyle birlikte etek boyları kısalıyor. Çalışan kadınlar, ütü istemeyen polyester kumaşları tercih etmekte. Spor: Milyonluk Fenerbahçe forveti gol atamadı. (Hürriyet, Kasım 1965) Tepki Kültürü Ölen James Dean in yerine Warren Beatly konuluyor ama aynı etkiyi yaratmıyor. İdeal erkek artık sert biri değil. Çiçek çocuklar, kavganın ve savaşın karşısında duruyor. Beatles, Jimi Hendrix, Joan Baez ve Pink Floyd bu kültürü yansıtan müzikler yapıyor. Müzik, artık sadece kulağa seslenmiyor, düşüncelere de yön veriyor. Yurtiçinde de özgürlük söylemi ve politik gösteriler var. Üniversite öğrencileri, Fransa daki öğrenciler gibi fakülte binalarını işgal ediyor. Çeşitli okullar, olaylar nedeniyle süresiz olarak kapatılıyor ( ). Orhan Gencebay, varoşların umutsuzluğunun sesi oluyor. Tepkinin adı arabesk. Ekonomi Türkiye, Müşterek Pazar a ortak üye kabul ediliyor (1962). Grev ve lokavt kanunu ile sendikalar kanunu çıkıyor (1963). Türk parasını koruma mevzuatı var. Bu, ihracatı

11 güçleştirmekte ama öncelikli amaç özel sektörü geliştirmek. Altyapı yatırımları devam etmekte. Gümrük duvarları ve kotalar ile uygulanan ithal ikamesi politikası. Yerli sanayi ve bu sanayi ürünlerinin tüketimi teşvik edilmekte. Petrol Ofisi: (Sam amca nın parmağını okuyanlara yönelttiği ünlü Birleşik Devletler ordusu sizi istiyor afişinin Türk askerli versiyonu) Milli akaryakıtımızı kullanın. Millet yapar kampanyamıza katılın. Jumbo: İthal mallarını asla aratmayan tek marka. Fruko: Yeni tesislerin imkanlarıyla nefaseti ve imalatı daha da arttıran Fruko, artık milletimizin öz içkisi olmuştur. Döviz sıkıntısı üst düzeyde. Devlet, ithalata kotalar koymakta. Pazartesi ilan edilecek kota listelerini açıklıyoruz. 332 milyon dolarlık mal ithal edilecek. (Hürriyet, Temmuz 1965) Politika Menderes: Memleket bugün kabili idare olmaktan çıkmıştır (Nisan, 1960). 27 Mayıs ihtilali. Türk Silahlı Kuvvetleri idareyi eline alıyor (1960). Askeri müdahale ile bir geçiş evresi Anayasası ile tanınan hak ve özgürlükler toplumun %65 inden destek görüyor. Adnan Menderes hakkında verilen idam cezası infaz ediliyor (1961). İnönü, CHP-AP koalisyon hükümetini kuruyor (1961). Milli Güvenlik Kurulu nun kurulmasına dair kanun kabul ediliyor (1962). Talat Aydemir, ikinci defa ihtilal teşebbüsünde bulunuyor ve yine başarısız oluyor (1963). Kıbrıs ta Türklere yönelik saldırılar iyice artıyor (1964). Türk jetleri, Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu yapıyor (1964). Türkiye yi Kıbrıs konusunda sert bir dille uyaran Johnson mektubu: mevcut şartlar Türkiye nin Kıbrıs a yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından temin edilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasını ABD nin kabul edemeyeceğini.... Amerika ya doğan tepkiler. Ankara da, İstanbul da ve İzmir de ilk defa Amerikan aleyhtarı gösteriler yapılıyor (1964). İnönü: Yeni bir dünya kurulur, Türkiye onun içinde yer alır. Kıbrıs ta Rumlar yeniden saldırıya geçiyor (1967). Sovyetlerle ilişkileri düzeltme arayışları. Askeri müdahalenin etkilerinin geçmesiyle siyasi gerilim artıyor eylemleri ve anti-amerika gösterileri. Toplum Ankara ve İstanbul Üniversiteleri, çıkan olaylar nedeniyle 1 ay kapatılıyor (1960). Köyden kente göç başlıyor. Fabrikalarla birlikte iş de artık büyük şehirlerde. Genel nüfus sayımı yapılıyor: (1965). Kayserispor-Sivasspor futbol maçında çıkan olaylarda 40 kişi ölüyor 300 kişi yaralanıyor (1967). Tüm Türkiye deki yoğun protestolar üzerine Amerikan 6. Filosu nun İstanbul ziyareti iptal ediliyor. Köy ve kent değerlerinde çöküş ve yabancılaşma yaşanmakta. Plaj güzeli yarışmasında kızlar kırıtmayı ve yürümeyi beceremedi. (Hürriyet, Ağustos 1966). Toplumda suç oranı artmakta. Eşkiyalar 4 otobüs ile 8 kamyonu peş peşe soyup kaçtı. (Hürriyet, Temmuz 1965) Doktor ve mühendislerden çok futbolcular ve müteahhitler gözde. Gönül Yazar-Metin Oktay aşkı (Hürriyet, Eylül 1966) Dünya Ruslar, uzaya ilk insanı yolluyor (1960). Berlin duvarının inşaatına başlanıyor(1961). Beatles, ilk plağını yayınlıyor (1962). Marilyn Monroe intihar ediyor (1962). ABD, Küba yı abluka altına alıyor (1962). ABD de sivil haklar yürüyüşü, 1000 kişi tutuklanıyor (1963). Vietnam

12 savaşına girmek istemeyen J.F. Kennedy öldürülüyor (1963). ABD, Vietnam da saldırıya geçiyor (1964). Barış, özgürlük ve insan hakları savunucusu Martin Luther King, Nobel Barış ödülünü alıyor (1964). Uzay Yolu dizisinin çekimlerine başlanıyor (1966). Pink Floyd, ilk plağını çıkarıyor (1966). Yunanistan da darbe (1967). Ortadoğu da İsrail-Arap savaşı (1967). New York ta 200,000 gösterici Vietnam savaşını protesto ediyor (1967). Latin Amerikalı devrimci gerilla önderi Ernesto Che Guevara Bolivya da öldürülüyor (1967). Martin Luther King öldürülüyor (1968). Çekoslovakya, SSCB tarafından işgal ediliyor (1968). Fransa da 68 kuşağının öğrenci ayaklanmaları başlıyor (1968). Gelişen genel özgürlük hareketine bağlı olarak mini etek modası başlıyor. En ünlü manken, çöp bacaklı Twiggy (1969). Aya ilk defa ayak basılıyor (1969). Üretim Anadol marka ilk yerli otomobil piyasaya çıkıyor (1967). İthal ikamesi politikası ve planlı kalkınma hamlesi sonucunda bu dönemde iğneden ipliğe pek çok sanayi tesisi kuruluyor. Bu tesislerin çoğu sadece montaj yapmakta. Üretim çoğunlukla iç pazara. Pazarlama ve kalite sorunu pek yok, üretilen satılmakta. Beyaz eşya sektörü güç kazanıyor. Arçelik: (Makinenin başında kitap okuyan güzel bir kadın) Arçelik yıkar, siz rahat edersiniz. Yuvanıza ve bütçenize uygun olanı seçiniz. Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.: (Reklamda ürün yerine kurumun tanıtımı var, slogan yok, sadece fabrikaların resmi gösterilmekte) Popüler Kültür Sinema: Hollywood krizde. Seyirci, sıradan Hollywood senaryolarından sıkıldı. (Ses, Ocak 1972). Müzikallerin devri bitiyor. Doğal oyunculuğa dayalı melodramlar çekilmekte (Love Story). Toplumun erkeğe bakışında ciddi bir değişim yaşanıyor lerin sert erkek imajından yumuşak erkeğe geçiş var. Bu erkek tipini Hollywood da Woody Allen, iddiası ve kendine güveni olmayan, olduğu gibi görünen birini canlandırarak gösteriyor. Bu değişim, Yeşilçam a kısa vadede pek de fazla yansımıyor, ama kadın dergileri fırsatı kaçırmıyor. Erkekler de ağlamalı. (Kadınca, Aralık 1980) Yeşilçamda erotik filmlerin devri başlıyor. (Aydemir Akbaş, Arzu Okay.) Müzik: David Bowie, Türk pop müziğinde patlama yaşanıyor. (Tanju Okan, Erol Büyükburç, Barış Manço) Kadın: 1960 lı yılların Barbie bebeklerle oynayan çocukları, 20 li yaşlarını yaşamakta. Avrupa daki feminist hareketin etkileri ile anne kimliğinden sıyrılmış özgür kadın profili Türk kadınlarına da yansıyor. Zayıflamak ve formda kalmak oldukça önemli. Cinsel özgürlük ve eşitlik sorunu gündeme hakim. Çapkın kocalara izin vermeyeceğiz. (Kadınca, Kasım 1980) Çıplaklık çirkin değildir. (Kadınca, Kasım 1980) Elidor: Ve Elidor özgürlüğü. (Özgürlüğün neden ve nasıl olacağı belirtilmiyor.) Etimek: (Zayıf bir kadın silüeti.) Etimek le başlayan günler güzel. Moda: Kadınlarda mini etekler, apartman topuklar, diz yüksekliğinde botlar, geniş kemerler, büyük omuz çantaları, eldivenler, büyük çerçeveli gözlükler, takılar. Erkeklerde pervasız görünüm, uzun saçlar, geniş yakalı gömlekler, bol paçalı pantolonlar. Bez mendilin yerini kullanılıp atılan kağıt mendil alıyor. Selpak: 12,5 kuruşa mendil.

13 Çiti: (Mini etekli kadınlar çamaşır yıkamakta.) Çiti ile bir çamaşır günü hikayesi. Saks Çorap: Saks bambaşkadır. Uzun süre kullanırsınız ve atamazsınız. Jill: Eski çoraplarınızı atın. Parizien: Yenilenin. (Birkaç yıl sonra TRT, eski çoraplarınızı atmayın, birleştirip üst üste giyin kampanyasını başlatacaktır.) Spor: Fenerbahçe şampiyon. Ama Didi gitsin diyenler çoğunlukta. (Günaydın, Mayıs 1975) Fenerbahçe orada da böyle oynarsa Anderleth ten fark yer. (Hürriyet, Kasım 1975) Telefunken: (Fenerbahçe nin şampiyon olduğu hafta yayınlanan bir reklam. Televizyonda gole sevinen futbolcu resimleri.) Avrupa nın en pahalı, Türkiye nin en değerli televizyonu. Tepki Kültürü Kente yeni göç eden, inşaatlarda, dolmuşlarda, pazarlarda çalışan kesimin kaderciliğe yönelmesi sonucu arabesk müzik gittikçe daha çok dinleyiciye sahip oluyor. (Bu müzik, 80 lerin ortasına kadar görmezden gelinecek ve popüler kültür sistemine dahil edilmeyecektir). Temelini halk ezgilerinden alan politik müzik, içerdiği sert sözlerle tepki kültürünü yansıtmakta. Sokaklarda siyasi gösteriler ve hükümete tepkiler dinmiyor. Öğrenciler fakülteleri işgal ediyor, dersleri boykot ediyor. İşçiler sık sık greve gidiyor. Çiçek çocukların sonu. Gençlik yeni bir moda arıyor. 60 lardan 70 lerin başına kadar dünyayı saran Hippi modası gençliği bıktırdı. Arayış devam ediyor (Hürriyet, Ekim 1975). Ekonomi 1974 Kıbrıs müdahalesinden sonra Türkiye ye başlatılan ambargo, ciddi bir döviz sıkıntısı ve ekonomik krize yol açıyor. Bir hafta içinde TL değerinde Kıbrıs Barış Harekatı tahvili satılıyor (1974). Türk Lirası devalüe ediliyor, 1 Dolar 15 TL oluyor (1975). Almanya daki işçilerden döviz talep ediliyor (1975). Sendikalar hala kuvvetli. Artık Türkiye ucuz işgücü cenneti değil: Demirdöküm ve Ülker fabrikalarında yapılan referandumu DİSK kazandı. (Günaydın, Mayıs 1975). Petrol krizi: Taşıt kuyrukları yüzlerce metreyi geçti (1976). MC hükümetinin görevde olduğu süre içinde Türk Lirası 15. kez devalüe ediliyor. Karaborsada 1 Dolar 27 TL, resmi kurda 1 Dolar 20 TL (1977). Yurt çapında elektrik kısıntısı had safhada, İstanbul da kısıntı 5 saate çıkarılıyor (1977). Tekel maddelerine bir gecede %60 zam yapılıyor (1977). BMC kamyon fabrikası, döviz transferi yapılamadığı için yedek parça bulamayınca 650 işçiyi işten çıkartıyor (1977). Financial Times: Türkiye iflas etmiş bir ülkedir (1977). İthal eşyaların satışı yasaklanıyor (1978). IMF ile 1.5 milyar dolarlık kredi anlaşması yapılıyor (1978). Petrol sıkıntısı devam ediyor (1979). Devalüasyon, 1 Dolar 75 TL (1980). Politika Üniversitelerde, öğrenci yurtlarında ve sokakta dinmeyen çatışmalar sonucu 12 Mart muhtırası veriliyor, Demirel istifa ediyor (1971). CHP olağanüstü kurultayında Bülent Ecevit, İsmet İnönü den daha çok oy alarak genel başkan seçiliyor (1972). CHP-MSP koalisyon hükümeti güvenoyu alıyor (1974). ABD nin baskısıyla yasaklanan afyon ekimi serbest bırakılıyor, ABD nin tepkisi çok sert (1974). Yunanistan da yapılan darbe (1973), Kıbrıs a da yansıyor, Ulusal Muhafız Kuvvetleri darbe yaparak hükümete el koyuyor. Ada daki cunta hükümeti, Türklere yönelik şiddeti arttırıyor (1974). Türkiye, Kıbrıs a çıkartma yapıyor:

14 Ayşe tatile çıktı (1974). Federe Türk Devleti, Kıbrıs ta fiilen kuruluyor (1974). Amerika dan uyarı üzerine uyarı geliyor. Gazetelerde bu uyarılar pek fazla yansıtılmıyor. Sabah kahvaltısını Ecevit in evinde yapan ABD dışişleri bakanı Kissinger, peynirli börek ve tahin helvasına bayıldı. (Günaydın, Mayıs 1975) Türkiye ye ambargo uygulanmaya başlanıyor. Ekonomik kriz ve politik çatışmalar sokaklara da yansıyor. 19 Mayıs gösterilerinde sağcı-solcu kavgası. (Günaydın, Mayıs 1975) Uzun yıllar boyunca dinmeyen iç çatışmalar, ekonomik sıkıntılar ve politik gerginlikler sonucunda Silahlı Kuvvetler yönetime el koyuyor (1980). Toplum işçi, Almanya ya törenle uğurlanıyor (1972). Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda okutulan andı değiştiriyor: Ne mutlu Türküm diyene (1972). Ermeni terörü Los Angeles konsolosluğunda Türkiye büyükelçisinin vurulmasıyla başlıyor (1973). Boğaziçi Köprüsü açılıyor, yayaların geçiş ücreti 1 Lira (1973). Memurlara 2 günlük haftalık tatil uygulamasına geçiliyor (1974). Genel nüfus sayımı yapılıyor: (1975). Yurdun çeşitli yerlerinde boykot ve direnişler devam ediyor, bir çok üniversite tatil ediliyor ( ). Kanlı 1 Mayıs olayları; 34 ölü, yüzlerce yaralı (1977). Kahramanmaraş olayları; 77 ölü, binden fazla yaralı (1978). Türkiye nin tüketim toplumuna dönüşmeye başlaması, kentleşme ve toplumsal farklılaşmanın ilerlemesi, birey kavramının ön plana çıkması. Zengin olmak, insanların hayallerini süslemekte. Milyoner olmanın tam zamanı. Milli Piyango. Başarı, artık ödüllendirilmesi gereken bir şey. Bisan: (Karne ayı olan Mayıs boyunca aynı temalı reklam metinleri kullanılıyor. Karnesini babasına gösteren mutlu bir çocuk.) Başarı, ve başarı armağanı. Siyah beyaz televizyon ve TRT nin yayına başlaması. Köyden kente göçün hızlanması. Büyük şehirlerin nüfusuyla birlikte inşaat sayısındaki artış. Arsa sahibine kat karşılığı ev yapan müteahhitler o yılların en kazançlısı. Demirdöküm: O, yılların müteahhidi. Elbette Demirdöküm kullanacak. Her çeşit katı yakıtı en verimli yakan soba. Bu inşaatlarda çalışmak üzere göç eden işçiler, büyük şehirlerin çehresini değiştirmekte, gecekondulaşma artmakta. Dünya Jimi Hendrix, aşırı doz uyuşturucudan ölüyor (1970). Şili de ABD destekli darbe yaşanıyor (1971). Vietnam savaşı sona eriyor (1973). ABD de gazetecilerin büyük başarısı: Watergate skandalı ortaya çıkartılıyor (1973). Başkan Nixon baskılara dayanamayıp istifa ediyor (1974). İspanya da 34 yıl hüküm süren Franco rejimi sona eriyor (1975). Yaşayan efsane Elvis ölüyor (1977). İlk tüp bebek dünyaya geliyor (1978). Şah, İran ı terk ediyor (1979). İran İslam Cumhuriyeti kuruluyor (1979). Bu yıllar boyunca ABD-Rusya arasında soğuk savaş devam ediyor. Dünya ülkeleri, destek verdikleri tarafa göre kutuplara ayrılıyor. Üretim Bursa da TOFAŞ otomobil fabrikası hizmete açılıyor (1971). Yerli sanayi, ekonomik krize rağmen üretimi sürdürüyor. Pazarlama hala iç talebe yönelik. Yüksek işçilik maliyetleri ve yerli pazarın cazibesi ihracatı güçleştiriyor. TOFAŞ, ithal ikamesi politikasının güvenliğinde 1971 Şubat 1975 Ekim arasında yüz bin adet Murat 124 üretiyor ve satıyor.

15 Murat 124: Yüz bin seçici, yüz bin tanık. Üstünlüğü denenmiş araba. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. ÖZBEK, M. ; Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim yayınları, İstanbul, OKTAY, A. ; Türkiye de Popüler Kültür, Everest Yayınları, İstanbul, FISKE, J. ; Popüler Kültürü Anlamak, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, ALEMDAR, K. ; ERDOĞAN, İ. ; Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayıncılık, Ankara, STRINATI, D. ; An Introduction to Theories of Popular Culture, DİNCER, M. ; Kazanan İmajınız, Alfa Yayınları, İstanbul, AKKAYA, E. ; A Study on Brand image and its Underlying Components: With an Application in the Automobile Sector, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Ünv., BOCOCK, R. ; Tüketim, Dost Kitabevi, Ankara, EWEN, S. ; All Consuming Images, Basic Books, Boston, JAMESON, F.; Postmodernism and Consumer Society, Foster,H., London, OSTERWOLD, T. ; Pop Art, Taschen, Köln, FEATHERSTONE, M. ; Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, LEE, B., Developing the Corporate Image, Charles Scribner s Sons, TEMPORAL, P. ; ALDER, H. ; Corporate Charisma, Judy Paitkus, London, OKAY, A. ; Kurum Kimliği, MediaCat Yayınları, Ankara HİÇYILMAZ, E. ; EVREN, B. ; Türkiye de Dergiler ve Ansiklopediler ( ), Gelişim Yayınları, İstanbul, SÉGUÉLA, J. ; Hollywood Daha Beyaz Yıkar, Afa Yayıncılık, İstanbul, 1991

16 18. GÖZDAŞOĞLU, E. ; Türk çağdaş mimarlığında popüler kültür yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katından Fazla Parayı 10,5 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri ERKEKLER ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 21 Ekim 2005 A company of ( Kadınlar dan hatırlatma) Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef

Detaylı

2011 Özel Ekler. Ocak 2011 den itibaren bütün baskılar için geçerlidir.

2011 Özel Ekler. Ocak 2011 den itibaren bütün baskılar için geçerlidir. Ocak 2011 den itibaren bütün baskılar için geçerlidir. Lig Fikstürü............................... sayfa 3 Düğün İlavesi............................. sayfa 4 Sevgililer Günü...........................

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable

Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları. Nobody s Unpredictable Çocukların Medya Tüketimleri ve Yaşam Tarzları 1 Nobody s Unpredictable Çocukluk Affan Dede ye para saydım,. Havuzda su şırıl şırıldır Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese

Detaylı

2009 Özel Ekler Listesi

2009 Özel Ekler Listesi Listesi Lig Fikstürü.............................. sayfa 3 Düğün İlavesi............................. sayfa 4 Sevgililer Günü Duyuruları............. sayfa 5 İletişim İlavesi............................

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı

Staj Yeri 01.10.1997-01.06.1998 Poyraz Reklam Ajansı ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN Kişisel Bilgi Medeni Hali :Bekar Milliyeti :TC Doğum Tarihi :20.08.1977 Eğitimi 2010 : Londra da İngilizce Dil Eğitimine katıldı (Avalon School) 2003-2007 :Hacettepe Üniversitesi Güzel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli MEDYA VERİLERİ 2015 İÇİNDEKİLER 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli 5... Hedef kitle : Türk okuyucu 6... Almanya da yaşayan Türk nüfusu 7... Sayıca

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı Umut Oran Basın Açıklaması 01.11.2014 - Trafik terörü ne zaman sonlanacak, artık yeter! - Trafik kazalarındaki ölü Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı - Ceza çözüm değil: 12 yılda 101 milyon

Detaylı

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım

ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli. Yayın Danışmanları Oya İşeri - Hüseyin Emiroğlu. Görsel Yönetmen Sedat Gever. Grafik Arz Tanıtım ISSN 2146-9164 Yayın Türü: Yerel ve Süreli Abonelik: Yıllık 60 TL Posta Çeki: 666874 Banka: Denizbank IBAN TR550013400000191012400002 İş Bankası IBAN TR070006400000110950784959 Dekont karabatakdergisi@gmail.com

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Kente katbekat değer katan uzmanlık:

Kente katbekat değer katan uzmanlık: Kente katbekat değer katan uzmanlık: İbrahim Dumankaya Holding ten kente değer katan bir vizyon; DKY İnşaat. Temelleri 1961 yılında atılan İbrahim Dumankaya Holding in 52 yıllık inşaat deneyimi ve birikimi,

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015 N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR 26 Kasım 2015 SİYASİ İRADENİN ÖNÜNDE İKİ SENARYO Kapsamlı bir reform ve kalkınma hareketine girmek Toplumsal barış Çözüm süreci Yeni anayasa Başkanlık arayışı ve kutuplaşma

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

2013 Özel Ekler Ocak 2013 den itibaren geçerlidir. www.hurriyet.de

2013 Özel Ekler Ocak 2013 den itibaren geçerlidir. www.hurriyet.de Ocak 2013 den itibaren geçerlidir. www.hurriyet.de Düğün İlavesi............................. Sayfa 3 Sevgililer Günü........................... Sayfa 4 ITB İlavesi................................ Sayfa

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katını 10 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili yaşamın başından

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar Arts

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2015 N201501 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Aytaç 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Petrol fiyatları, 2014 yılının

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

www.plantodulleri.com 4

www.plantodulleri.com 4 SPONSORLUK 4 PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Şubat 2010 tarihinde yayına başlayan dergimiz, 11 inci sayı itibariyle üç aylık periyoda dönüş yapmış, şu an için 13. sayısını sektörel dolaşıma sunmaya

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013

Kent ve İnsan İlişkisi. Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Kent ve İnsan İlişkisi Yrd. Doç.Dr. Çiğdem Vatansever 22 Şubat 2013 Akış 1. İnsan ve Mekan İlişkisi 2. Kent olarak Çerkezköy 3. Sonuç Çalışma ve mekan Temel konular Isıve aydınlatma Açık ofisler Maliyet

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 i Bu sayıda; 2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirilmiştir. i 1 Gelir düşerken, gelirin dağılımı düzelir mi?

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

Farklılığı İK ve İş olan dergi

Farklılığı İK ve İş olan dergi Farklılığı İK ve İş olan dergi Yayın hayatına 1996 yılında start veren HRdergi, İnsan Kaynakları ve yönetim ile ilgili tüm gelişme ve yenilikleri okurlara duyurmak adına her geçen gün kendini yeniliyor.

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

Başarının adı: Uygun pazar, doğru strateji ve kaliteli ürün HEDEFİMİZ, RAPRO İSMİNİ EN ÇOK ARANAN VE GÜVENİLEN MARKA HALİNE GETİRMEK.

Başarının adı: Uygun pazar, doğru strateji ve kaliteli ürün HEDEFİMİZ, RAPRO İSMİNİ EN ÇOK ARANAN VE GÜVENİLEN MARKA HALİNE GETİRMEK. HEDEFİMİZ, RAPRO İSMİNİ EN ÇOK ARANAN VE GÜVENİLEN MARKA HALİNE GETİRMEK. Rapro Kimya, teknolojinin olanaklarından en üst düzeyde yararlanarak üretim yapan bir firma. Firmanın hizmet anlayışı ise en kaliteli

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

tepav Nisan2014 N201414 DEĞERLENDİRMENOTU DEVLET DESTEĞİ OLMADAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLİR Mİ? Kore Otomobil Örneği 2

tepav Nisan2014 N201414 DEĞERLENDİRMENOTU DEVLET DESTEĞİ OLMADAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLİR Mİ? Kore Otomobil Örneği 2 DEĞERLENDİRMENOTU Nisan214 N21414 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İrem KIZILCA 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları DEVLET DESTEĞİ OLMADAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLİR Mİ? 2 Güney Kore dünyanın

Detaylı

SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA TÜRK-F. ALMAN İLİŞKİLERİ (VI2)

SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA TÜRK-F. ALMAN İLİŞKİLERİ (VI2) SOSYOEKONOMİK BOYUTLARIYLA TÜRK-F. ALMAN İLİŞKİLERİ (VI2) Giriş: Prof. Dr. Nusret EKİN İstanbul- Üniversitesi İktisat Fakültesi Dünyada çok az ülke arasında Türkiye ile F. Almanya ilişkileri gibi çok yönlü,

Detaylı

Voiturette. Peel P50. - Isetta

Voiturette. Peel P50. - Isetta Öyle bir otomobil olsun ki... Vergisi az olsun. Yakıt tüketimi de! Kolay park edilsin. Dar sokaklara girebilsin. Böyle bir otomobil nasıl olabilir? Elbette, küçük!.. Küçücük!.. Ve karşınızda mini otomobiller!

Detaylı

Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye'nin Konumu. Erol Taymaz (ODTÜ) Ebru Voyvoda (ODTÜ) Kamil Yılmaz (KÜ)

Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye'nin Konumu. Erol Taymaz (ODTÜ) Ebru Voyvoda (ODTÜ) Kamil Yılmaz (KÜ) Uluslararası Üretim Zincirlerinde Dönüşüm ve Türkiye'nin Konumu Erol Taymaz (ODTÜ) Ebru Voyvoda (ODTÜ) Kamil Yılmaz (KÜ) İstanbul * 2 Mart 2012 Büyüme performansı 10 8 GSYİH büyüme hızı (%) 6 4 2 0 1950

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Kalplerde Büyüyen Bir Marka

Kalplerde Büyüyen Bir Marka BİZ KİMİZ? Kalplerde Büyüyen Bir Marka 1950 yılında Dr. Cevdet Tuna tarafından kuruldu. 65 yıllık bir marka 123 ülkede 5 kıtada 0-77 yaş aralığında 360 milyon kullanıcıyla 2000 çeşit ürünle hizmet veriyor.

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı, Arçelik A.Ş. Rekabet Gücü ve Fikri Haklar Semineri İstanbul Sanayi Odası, Odakule 16 Ekim 2008 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent geçmişi Mevcut durum Uygulanan

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film Her Cuma yeni bir film BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı İsmail Ünal sinema ile ilgili yeni projesini anlattı. Ünal, "Beşiktaş ta. Sinemamızın son dönemlerde üretilen çağdaş ürünlerini artık Beşiktaş Levent Kültür

Detaylı

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

Tanıtım Sunumu

Tanıtım Sunumu www.monomor.com.tr Tanıtım Sunumu Hakkımızda Monomor Prodüksiyon, yenilikçi vizyonu ile reklam ve tanıtım filmlerinden video kliplere; seslendirme, müzik, baskı çözümleri, tanıtım hizmetleri, kreatif tasarım

Detaylı

Yahya Arıkan: Rekor kıran ihracatın şifresi; ithalat

Yahya Arıkan: Rekor kıran ihracatın şifresi; ithalat Tarih: 17.04.2011 Sayı: 2011/10 Türkiye Dış Ticareti ve Eğilimler Raporu: Türkiye ihracat rakamı yanıltıyor Yahya Arıkan: Rekor kıran ihracatın şifresi; ithalat Türkiye, ihracatta rekorlara imza atarken,

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar.

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar. 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com Örme, boyama, ev tekstili ve hazır giyim konularında üretim yapmaktadır. Birlikte çalıştığı fason firmalarla birlikte yaklaşık 10.000 kişiye istihdam imkanı yaratan Yeşim Tekstil, kendi alanında dünyanın

Detaylı