DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4.ve 5. maddelerinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nde belirtilen amaç ve ana ilkeler doğrultusunda Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde uygulanacak esasları belirlemektir. Akademik Takvim ve Öğretimin Başlatılması Madde 2- (Değişik:SK-17/03/ /09)Enstitünün akademik takvimi Enstitünün önerileri göz önüne alınarak Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenir. Bu Uygulama Esasları kapsamında geçen Tanımlar a)akts: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b)ales: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, c)orpheus:organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System ( Biyotıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Avrupa Doktora Eğitimi Organizasyonu) ç)anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5.maddesinde anabilim dalı için tanımlanan başkanı, d)danışman: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, e)enstitü: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünü, f)enstitü Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunu, g)enstitü Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu, h)müdür: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürünü, ı)öğrenci: Lisansüstü öğretim için Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı öğrenciyi, i)öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra ödev, sunum, sınava hazırlık, seminer, uygulama,bireysel çalışmalar gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı, j)ösym: T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, k)senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu, l)tez: Yüksek lisans tezi ya da doktora tezini, m)tömer: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini, n)uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalışmaları alanında açılan dersi, o)üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini, ö)yds: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını ifade eder. Öğrenci Kabulü, Lisansüstü Başvuru ve Seçme Sınavları Madde 3-(Değişik:SK-17/03/ /09) a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları. b) Temel veya Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği. eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer programlardan mezun olanların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları. c) Temel veya Klinik tıp bilimleri doktora programlarına başvurular hariç, lisans veya tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programlarına başvurularda lisans derecesi ile başvuranların lisans,

2 yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları. d) Doktora giriş sınavlarına ÖSYM tarafından yapılan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ndan son üç yıl içinde Enstitü Kurulunun belirlediği ALES puan türünden en az 60 veya TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ndan en az 50 Puan alınmış olması gerekir. e) Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden 80 puandan az olmamak üzere Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. f) Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların, doktora programında başvurdukları puan türünden en az 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. g) Temel veya Klinik tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan tıp fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavından 50 Temel Tıp veya Klinik Tıp puanına veya Enstitü Kurulunun belirlediği puan türünden 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES in Enstitü Kurulunun belirlediği puan türünden 60 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları. h) Yurt dışındaki üniversitelerden lisans veya tezli yüksek lisans mezunu yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programları müracaatları; yüksek lisans, lisans notları dikkate alınarak, enstitünün belirlediği şartları sağlamak koşulu ile anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının tanınırlığının Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. ı) Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde program dili Türkçe olan programlarda, adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden; yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden veya programın öğretim dilinin anadili olması halinde yabancı uyruklu adayların bu fıkrada belirtilen dillerden birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Yabancı Dil Belgesi üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş ise bu süre, belirtilmemiş ise sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. j) Tamamen Türkçe eğitim yapılan programlarda İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılan programlarda programın öğretim dilinden, programın öğretim dilinin adayın ana dili olması halinde bu bentte sayılan ikinci bir yabancı dilden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabacı dil sınavından bu puan muadili bir puanın veya Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavından, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile isteğe bağlı hazırlık sınıfları için belirlenen asgari yabancı dil yeterlilik puanın sağlanması gerekir. k) Doktora öğrenci kabulü; Lisansüstü Başvuru ve Seçme sınavlarında giriş sınavının niyet mektubunu da içeren portfolyo (bilimsel dosya), sınav sırasında yazılacak olan kompozisyon (yazılı yerine geçecek) ve mülakat (araştırma yeterliliği, başvurduğu proje ile ilgili bilgisi ve kritik düşünme yetkinliği sınanacak) şekilde standart olarak yapılır.

3 l) Yabancı uyruklu adaylardan lisansüstü derslere başlayabilmeleri için TÖMER veya DEDAM diploması/belgesi istenir. %100 yabancı dilde eğitim yapan programlarda TÖMER veya DEDAM diploması/belgesi eğitim süresi içinde getirilebilir. Mali Yükümlülük Madde 4- Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu kararı dikkate alınarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun değişik 46. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. (*) Özel Öğrenci Madde 5- (Değişik:SK-17/03/ /09)Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup, Sağlık Bilimleri Enstitüsü nde mevcut programlarından birinde bilgilerini artırmak isteyen kişiler ALES ve bilim sınav koşulu aranmaksızın anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Özel Öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci kayıtları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciye hiçbir diploma ve unvan verilmez, ancak öğrenci isterse kendisine izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösterir bir belge verilebilir. Doktora Programında Derslerin Düzenlenmesi Madde 6- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora programı öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmi bir kredi ve en çok otuz kredi olmak koşuluyla en az yedi ders, tez önerisi, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Doktora eğitimi normal süresi sekiz yarıyıldır (dört yıl). Ancak, Doktora eğitimi en fazla 12 yarıyıl (6 yıl) içinde tamamlanabilir. Doktora programı derslerini tamamlama süresi üç yarıyıldır, bu süre en fazla dört yarıyıl olabilir (90 AKTS tamamlanmalıdır). Doktora dersleri haftalık bloklar şeklinde düzenlenebilir. Her bloğun bir sorumlu öğretim üyesi ve birden fazla öğretim üyesinin görev aldığı bloklarda bir koordinatörü vardır. Haftalık bloklarda 15 saat teorik (ya da 30 saat uygulama) 1 krediye ve 3 AKTS ye karşılık gelir. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 240 AKTS dir. Öğrenci doktora eğitimi boyunca katılacağı akademik etkinliklerden puanlandırma tablosuna göre kredilendirilir. 15 puan 1 krediye karşılık gelir. Alınan bu 1 kredi (3 AKTS), seçmeli ders kredisi olarak değerlendirilir. Bilimsel etkinliklere katılımdan 1 krediden fazla alınamaz. Enstitü nün düzenleyeceği ve her akademik yıl için Enstitü Kurulu tarafından onaylanacak olan, belirli konularda uzmanların davet edileceği, ya da öğretim üyelerimiz tarafından verilecek bir kredilik Yoğunlaştırılmış Ortak Seçimlik Dersler e de öğrenciler seçimli olarak katılabilirler. Ortak seçimlik derslerden alınan kredi Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile 1. ya da 2. gruba sayılabilir. Ortak yoğunlaştırılmış derslerden 1.grup derslere sadece 1 kredi kabul edilir (3 AKTS). Ortak yoğunlaştırılmış derslerden alacağı diğer krediler 2. gruba sayılır. Tüm derslerin AKTS karşılıkları öğretim planlarında yer almalıdır. Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi Madde 7- Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumları devam çizelgelerinde imza ettirilerek izlenir. Öğretim üyeleri bu çizelgeleri yarıyıl sonunda diğer çalışmalar ve sınav evrakı ile birlikte Enstitü Müdürlüğü ne teslim ederler. Öğrenciler teorik derslerin % 70 ine, uygulamalı ve diğer çalışmaların % 80 ine devam etmek zorundadır. Devam etmeyen öğrenci için ilgili derse ilişkin çalışmaları öğretim üyesi tarafından D = FF olarak değerlendirilir.

4 Sınavlar ve Değerlendirme Madde 8- (Değişik:SK-17/03/ /09)Her dersin içeriği, öğrenme çıktıları, ilgili kaynak listesi ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi bilgilerini içeren Ders Tanıtım Çizelgesi, ders koordinatörü tarafından ORACLE Bologna bilişim sistemine girilir. Ders Koordinatörü, tarihlendirilmiş ders programını enstitü öğrenci işleri birimine iletir. Yüksek lisans dersleri için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Yüksek lisans dersi tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirtilen sınav dönemi içinde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Doktora derslerine ait bloğun tamamlanmasından sonra en geç bir hafta içinde dersin sınavı yapılır. Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen 15 gün içinde öğretim üyesi tarafından Oracle programına girilir ve ayrıca Enstitü Eğitim Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ders Tekrarı Madde 9- (Değişik:SK-17/03/ /09)Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılır. Başarısız olunan dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alır. Söz konusu dersin seçimlik olması halinde dersin yerine aynı kredi değerinde danışmanın gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu nun onayı ile bir başka dersi de alabilir. Öğrencinin yarıyıl not ortalaması ders tekrarı sonrası verilir. Başarısız dersler daha sonraki yarıyılda, tekrarlanır. Not Yükseltme Madde 10- Öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci başarılı olsa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek üzere tez teslim süresi içinde de not yükseltme isteminde bulunabilir. Tez tesliminden sonra not yükseltme isteminde bulunulamaz. Danışman atanması Madde 11- (Değişik:SK-17/03/ /09) a. Doktora danışmanlığı kriterleri 1.Tez danışmanı, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla giriş sınavını takiben atanır. Ancak yurtiçi / yurt dışı akademik kurumlarda Yardımcı Doçent olarak en az 3 yıl çalışmış veya Doçentlik başvuru kriterlerini sağlayan Yardımcı Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanı olarak atanabilir. Doktora tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer niteliklere sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine, anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. 2. Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirdiği durumlarda, tez konusu ile ilgili projesi DEÜ BAP a ya da TÜBİTAK, DPT gibi yurt-içi ya da NIH, Avrupa Topluluğu 6. Çerçeve programı gibi yurt-dışı destek programlarına, vakıflara ya da sanayi kuruluşlarına destek için başvurmuş olması ve en geç Enstitünün her yıl belirleyeceği tarihe kadar proje ile ilgili Etik Kuruluna başvuru belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Doktora tez çalışmasının maddi destek gerektirmediği tez konusu önerileri için de, en geç Enstitünün her yıl belirleyeceği tarihe kadar ilgili Etik Kurul başvuru belgesinin ibraz edilmiş olması gerekmektedir. 3. Öğretim üyeleri, başvuru ile birlikte doktora için 6 yılı aşmamış en çok 5 öğrencisine danışmanlık yapabilir. Öğretim üyelerinin Yüksek Lisans danışmanlık sayıları Anabilim Dalı tarafından belirlenir.

5 b. Doktora Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Danışman Atanması İle İlgili Prosedür 1.Kontenjanların belirlenmesi sürecinde danışman adayları, Öğretim Üyesi Tarafından Önerilen Doktora Tez Konusu Formu nu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. Anabilim Dalı nın doktora programında danışmanlık yapmak isteyen ve doktora danışmanlık kriterlerine uyan başka anabilim dalı öğretim üyeleri de, ilgili Anabilim Dalı na başvurabilirler. Başvurular Anabilim Dalı Kurulunda görüşülerek Enstitüye gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu danışman adaylarının kesinleşmesine karar verir. Kabul edilen danışman aday sayıları göz önüne alınarak kontenjanlar belirlenir (Bir öğretim üyesi başına düşen doktora öğrencisi sayısı, başvuru ile birlikte, 5 i geçmemelidir) ve Enstitü Kurulunda kontenjan sayıları kesinleştirilir. 2. Enstitü Web sitesinde, anabilim dalları, program(lar), danışman adayları ve tez konuları duyurulur. 3. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin, ilgi duydukları tez konuları için danışman adayları ile görüşmeleri sağlanır ve doktora giriş sınavından önce öğrenci adaylarından aynı anabilim dalından olmak üzere öncelik sırasıyla en fazla üç tez konusu tercihi alınır. 4. Doktora giriş sınavı jürileri ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından oluşturulur ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Danışman adaylarının jüride yer alması sağlanır. Danışman adayı herhangi bir nedenle sınavda bulunamıyorsa danışmandan öğrencilerle ilgili yazılı tercihi alınır ve jüri tarafından değerlendirilir. 5. Giriş sınavını kazanan öğrencilerin kayıt sırasındaki yazılı tercihleri ve danışman adayı öğretim üyelerinin sınavdaki tercihleri, ya da sınavda bulunamamaları halinde yazılı tercihleri göz önünde bulundurularak danışman-öğrenci eşleşmesi yapılır. Giriş sınavı sonuçları, sınavı kazanan öğrencilerin kesinleşen danışman isimleri Danışman Atama/Değiştirme/İkinci Danışman Atama Formu ile birlikte Enstitü ye Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından iletilir. Enstitü Yönetim Kurulunda danışmanlar kesinleşir. Danışmanı herhangi bir nedenle kurum dışında bulunan ve sınavda başarılı olan öğrencinin kaydı dondurulabilir. 6. Sonuçlar, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir hafta içinde ilan edilir. 7. Doktora tezinin birden fazla disiplini ilgilendirmesi halinde, ikinci bir tez danışmanı daha atanması mümkündür. İkinci tez danışmanı giriş sınavının kesinleşmesiyle birlikte ya da gerek görüldüğünde daha sonra atanabilir. İkici tez danışmanı öğretim üyesidir ya da en az doktora derecesine sahiptir. c. Yüksek Lisans Öğrencisi İçin Danışman Atanması İle İlgili Prosedür Danışman, Enstitüye kayıtlanan yüksek lisans öğrencisine ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek amacıyla, birinci yarıyılın başında atanır. Danışman atamasında izlenilen yol ve uygulama esasları aşağıda özetlenmektedir: 1. Öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmek isteyen öğretim elemanının yazılı görüşleri alınır (İlgili formlar doldurtulur). 2. Enstitü Anabilim Dalı Kurulunda görüşülerek danışman atama önerisi, Enstitüye gönderilir. 3. Enstitü Anabilim Dalı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 4. Lisansüstü tezinin birden fazla disiplini ilgilendirmesi halinde, yukarıda belirtilen yöntemle, ikinci bir tez danışmanı daha atanması mümkündür. 5. Danışmanların toplam yüksek lisans danışmanlık sayıları Anabilim Dalı tarafından belirlenir. Yüksek lisans danışmanlıklarının öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerine dengeli dağılımı esastır. Danışman Değiştirilmesi Madde 12- (Değişik:SK-17/03/ /09) Danışmanın 3 aydan daha uzun süreli yurt dışında görevli olması, uzun süreli tedavi görmesini gerektirecek sağlık sorunu veya sorunlarının olması hallerinde veya idari bir göreve atanması halinde isteği üzerine; ilgili Anabilim Dalı Kurulu nun görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile danışman değişikliği yapılır.

6 Danışman öğretim üyesinin emeklilik, başka bir üniversiteye geçme, istifa gibi nedenlerle Enstitü ile ilişiğinin kesilmiş olması halinde ayrılan danışmanın ve öğrencinin görüşü alınır. Devam etmek istemeleri durumunda (projenin yasal basamaklarının tamamlanmış olması, tez önerisinin Enstitü tarafından kabulü, projenin başvurulan proje fonu tarafından kabul edilmiş olması ve ilgili etik kurul onayının alınmış olması.) Anabilim Dalının uygun görüşü üzerine aynı öğretim üyesinin danışmanlığı devam eder. Aksi takdirde öğrenciye yeni bir danışman atanır. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29. maddesinin 3. paragrafı uyarınca; tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin ve danışmanının özel durumları ile bilimsel gerekleri dikkate alarak, aşağıdaki durumlarda danışmanı resen değiştirme yetkisine sahiptir: 1. Doktora öğrenci sayısının 5, Yüksek Lisans öğrenci sayısının ise Anabilim Dalı tarafından kabul edilenden fazla olması gibi nedenlerle danışmanlıkların öğretim üyeleri üzerinde dengeli dağılım esaslarına aykırı olarak yoğunlaşmasının anlaşılması, 2. Öğrenci ile danışman arasındaki ilişkilerin devamının olanaksız hale geldiğinin anlaşılması ve bu durumun Anabilim Dalı Kurulu nca, ayrıca gerekli hallerde Enstitü Müdürlüğü nce onaylanması. İkinci Tez Danışmanı Atanması Madde 13- İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer dereceye (tıpta uzmanlık) sahip olması gerekir. İkinci tez danışmanı dilerse öğrencinin tez izleme komite toplantılarına katılabilir. Doktora Yeterlilik Sınavına Girebilme Koşulları Madde 14- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora Yeterlilik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlilik sınavı Enstitü Yönetim Kurulu nun belirleyeceği tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; sürekli görev yapmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca seçilen beş kişiden oluşur. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev aldığı sınav jürilerini enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurar. Öğrencinin, danışman görüşü yeterlik jürisine sunulur. Yeterlilik jürisi 1 i Anabilim Dalı Dışından 1 i üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen aşağıdaki koşulları yerine getiren doktora öğrencisi, en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Adayın, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için; Derslerini başarılı olarak tamamlamış olması; ARBİS formatında bir özgeçmişinin ve aşağıda belirtilen belgelerin bulunduğu portfolyosunu sunması gerekmektedir. Dosyasında; o En az bir adet tez konusu ile ilişkili, ulusal/uluslararası hakemli bir dergiye göre hazırlanmış (elektronik dergi olabilir) ve adayın ilk iki isimden biri olduğu makale/ derleme/ araştırma makalesi/ olgu sunumu teslim yazısı, o En az bir adet bilimsel toplantıda yapılmış sözlü/ poster sunum özeti ve bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Doktora yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

7 Yeterlik sınavlarının yazılı bölümü; portfolyo sunumu, manuskript, en az 1 adet bilimsel toplantıda sözel/ poster sunumunun belgelendirilmesi ve ARBİS formatında özgeçmiş sunumundan oluşur. Yazılıda, bunlara ek olarak bilimsel sorular yer alır. Yeterlik sınavlarının sözlü bölümü ise; manuskriptin sunulması ve bilimsel olarak değerlendirilmesi şeklindedir. Buna ek olarak çalıştığı alanla ilgili sorular yer alır. Doktora yeterlik komitesi; öğrencinin, sınavlardaki başarı durumunu ve sınav jürisinin önerilerini değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç gün içinde müdürlüğe tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, kendisinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca yeni bir tez konusu belirlenerek yeni bir danışman atanabilir. Öğrenci yeni danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen dersleri başardıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az 7 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci Yüksek Lisans programına geçebilir. Yüksek Lisans programına geçme şartları ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir Tez İzleme Komitesi Madde 15- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora öğrencisi için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç ikinci yarıyıl başında bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanından başka, anabilim dalı içinden ve dışından (alan dışından) birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak, tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez izleme komitesi üyesi/üyeleri gerektiğinde elektronik iletişim yoluyla tez izleme toplantısına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Doktora Tez Önerisi Savunması Madde 16- (Değişik:SK-17/03/ /09)Doktora öğrencisi; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi sınavı Enstitüde ya da Enstitünün belirleyeceği bir salonda dinleyiciye açık olarak yapılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine teslim eder. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunmasına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır. Tez önerisi reddedilen öğrenciye, yeni bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanabilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Tez İzleme Toplantıları Madde 17- (Değişik:SK-17/03/ /09)Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Danışman öğretim üyesi Komite üyeleri ve öğrenci ile temas kurarak tespit edilen toplantı tarihini ve yerini Enstitü Müdürlüğü ne toplantıdan on beş gün önceden bildirir. Tez İzleme

8 Toplantıları, dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yapmış olduğu çalışmalarını yazılı bir rapor halinde ayrı ayrı teslim eder. Bu raporda o güne kadar yapılan çalışmaların özeti ve daha sonraki dönemde yapılacak çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından Gelişmekte Olan (G) veya Yetersiz (Y) olarak belirlenir. Yapılan değerlendirme sonucu, danışman tarafından Tez İzleme Komitesi üyelerinin doldurduğu Tez İzleme Formu ve öğrencinin hazırladığı raporun bir örneği ile birlikte tez izleme toplantısının yapıldığı tarihten sonraki üç gün içinde Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğü ne yazılı olarak gönderilir. Atanmış olması halinde dilerse ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın tez izleme toplantılarına katılabilir. Tez savunma sınavına girme aşamasında olan öğrenciler için ilgili döneme ait Tez İzleme Komitesi toplantısı yapılmasına gerek yoktur. Komite Raporları ve Tutanaklarının Enstitüye İletilmesi Tez İzleme Komitesi toplanmasına rağmen, öğrencinin önceden belirlenen toplantıya katılmaması veya öğrenciye ait rapor ve tutanakların komite tarafından zamanında Enstitüye gönderilmemesi halinde öğrenci kendiliğinden Yetersiz (Y) olarak değerlendirilir ve Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Öğrencinin geçerli bir mazereti olduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez izleme toplantısı ileri bir tarihe ertelenir. Tez Çalışması İçin Ek Süre Madde 18- Tez çalışmasını 8. yarıyılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen doktora öğrencilerine tezini jüri önünde savunabilmesi için danışmanın istemi üzerine birer yarıyıl olmak üzere toplam 4 yarıyıl ek süre Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla verilir. Dördüncü yarıyıl sonuna kadar tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen yüksek lisans öğrencileri için aynı prosedürle toplam 2 yarıyıl ek süre verilir. Tez Adı Değişikliği Madde 19- Tez Önerisi Formu yeniden doldurularak danışman öğretim üyesinin teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun kararı ile kesinleşen tez adı, tez izleme komitesinin ortak önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Tez savunma sınavında düzeltme kararı verilen tezlerde doktora öğrencilerine en geç altı ay içinde tezini düzeltme süresi verilir. Düzeltme süresi içinde tez adı değişikliği önerilmez. Doktora Tez Savunma Sınavına Girebilme Koşulları, Sınavların Uygulanış Şekli ve Tezin Enstitüye Teslimi Madde 20-(Değişik:SK-26/05/ /14)Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları; enstitü tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde sunması ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir. Doktora tez sınavına müracaat edebilmek için tez ve tezle ilişkili konulardan, uluslararası hakemli dergilerde en az ikisi yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş, biri de manuskript (dergiye gönderilmiş) olarak hazırlanmış toplam üç adet araştırma makalesi sunulmalıdır. Bu makalelerden en az ikisi genişletilmiş SCI/SSCI (ya da SCI/SSCI kapsamında indekslenen) dergilerde olmalıdır. Yayına kabul edilmiş bir makalenin dergi impakt faktörü 4 ve yukarısı ise, ilk isim olmak kaydıyla, iki yerine tek makale de kabul edilebilir. Üç makaleden en az birinde aday birinci isim olmalıdır. Projesi ile ilgili ulusal/uluslar arası patent kuruluşlarına başvurusu inceleme aşamasına gelmiş olanlar için birinci isim makale şartı aranmaz. Bu kişilerin diğer yayınları için yukarıdaki şartlar geçerlidir. Ayrıca, tüm öğrencilerin tezi ile ilgili çalışmaları hakkında uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması şartı, teze müracaat için aranır. Tez danışmanınca tezi (ve tezle ilgili makaleleri/patenti,vb) kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş sekiz kopyasını enstitüye iletir. Makaleler ve diğer bilgiler tezin ekler

9 bölümünde bulunmalıdır. Tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az ikisi üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere altı asil iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz. Danışman Jüri başkanı olamaz. Jüri Başkanı, jüri üyeleri tarafından sınavın başlangıcında belirlenir. Sınav sırasında Üniversite dışında bulunan üye(ler) gerektiği durumlarda elektronik iletişim yolu ile sözlü sınava katılabilir. Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Enstitü ye bağımsız, yazılı değerlendirmelerini iletirler. Bu değerlendirmeler öğrenciye bildirilir ve öğrenci tez savunma sınavına, varsa gerekli düzeltmeleri yaparak katılır. Jüri, tezin tesliminden sonra en geç iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, altmış dakikadan az olmamak üzere tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Tez sınav yeri Enstitü tarafından belirlenir ve Enstitüden bir görevli (Akademik / İdari Personel) de bulunur. Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Danışman oy kullanmaz. Jüri, doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak sonuç raporu düzenler. Bu rapora, önceki yazılı değerlendirmeler eklenir. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri ve gerekçeleri de bu raporda yer alır. Jürinin kararı anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. En fazla süresi sonunda tezini teslim etmeyen veya tezi reddedilen öğrenciye, öğrencinin isteği ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu ve gerekirse yeni bir danışman atanarak iki yıl süre verilir. Yeni bir tez konusu alan öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Yeniden başarısızlık halinde bu madde hükümleri tekrarlanır. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. -Tez sınavında tezi kabul edilen öğrenci, aşağıdaki belgeleri SBE Öğrenci İşleri Birimine, tez savunma sınavından sonraki bir ay içinde teslim etmek zorundadır: 1- Tez Kabul ve Yazım Kuralları kitapçığına uygun yazılmış, kapaklı ve/veya ciltli, imzaları orijinal, danışmanın yazılı olarak onayladığı 2 adet ciltli tez. 2- Ayrıca 2 adet (CD) kompakt disk ortamında (pdf) dijital olarak tez ve 3 adet boş CD teslim edilecektir. Dolu CD ler ayrı ayrı CD zarflarına konacak ve üzerleri etiketlenecektir. CD içinde3 adet pdf dosya olacaktır. 1. pdf dosyanın içinde, tez 1. sayfasından itibaren sonuna kadar (imzalı onay sayfası, etik kurul onayı ve varsa kurum izinleri ile bilgisayar ortamında olmayan diğer belgeler taranarak, 2. pdf dosyasının içinde, İngilizce tez özeti, 3. pdf dosyasının içinde, Türkçe tez özeti olmalıdır. CD üzerindeki etiket; tezin başlığı, yazar adı, yükseköğretim kurumu adı, enstitü adı bilgilerini içermelidir. 3- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir. 4- Özetler, sayfa başına tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki dilde 250 şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. (Tezin bulunduğu CD ye pdf olarak kaydedilecektir)

10 5- Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, tez savunma tarihini, tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini, üniversitelerini, anabilim dallarını ve imzalarını içeren Onay Sayfası nı mutlaka içermelidir. Onay sayfasından ayrıca 2 adet YÖK e gönderilmek üzere hazırlanmalıdır. 6- YÖK ün Tez veri tabanı yenilenmiştir. adresinden Ulusal Tez Merkezi başlığı altından "Yeni tez tarama" (http://tez2.yok.gov.tr/tezjic/tez.htm) sitesine üye olmanız gerekmektedir. Daha sonra size verilen şifre ile "üye oturumu" ndan giriş yaparsanız veri giriş formuna erişebilirsiniz. Her tez için Tez Veri Giriş Formu tez yazarı tarafından online olarak doldurulup, referans numarası alınmalı ve 2 adet çıktısı imzalanarak tezle birlikte teslim edilmelidir. 7-Telif ile ilgili olan belge ile veri giriş formu birleştirilmiştir. Veri giriş formu doldurulurken kısıt VAR veya YOK ibaresine göre bu metin otomatik olarak oluşturulur. 8- Öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdan fotokopisini Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmelidir. 9-Doktora tezlerinin Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne teslimi sırasında tezle birlikte, yurt dışında genişletilmiş SCI kapsamında bir derginin yazım kurallarına uygun olarak teslime hazır ve danışmanı tarafından onaylanmış olarak ekte sunulan Makale Taslağı Formu na eklenmesi gerekmektedir. 10-Ekte sunulan Bilimsel Etkinlik Puanlama Formu doldurulmalıdır. Buna ARBİS formatında bir özgeçmiş eklenmelidir. 11-Tez sınavında başarılı olan öğrenci, bir ay içinde belgelerini ekte sunulan dilekçe de doldurularak Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır. Belgelerini eksik teslim eden öğrenciye mezuniyet belgesi verilmez. 12- Öğrenci DEBİS Kişisel bilgiler bölümünden aldığı Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ne ait Mezun Öğrenci Bilgi Formu doldurulmalıdır. 13- Kütüphane İlişik Kesme Formu doldurulmalıdır. Lisansüstü Öğrencilerinin Öğrenim Süresinden Sayılmayan Durumları Madde 21-(Değişik:SK-17/03/ /09) 1. Bilimsel hazırlık süresinde geçen süreler 2. Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin haklı ve geçerli gerekçesi nedeniyle Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile hakları dondurulan veya saklı tutulan süreler, kabul edilen sağlık raporları. Sağlık raporlarının rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün içinde Enstitü Müdürlüğü ne bildirilmesi gerekmektedir. Öğrenime Ara Verme İzni Madde 22- Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki durumlar haklı gerekçe nedeni sayılarak öğrenime ara verilebilir (Hak dondurma yapılabilir): 1. Öğrencinin askere alınması 2. Çalışmış olduğu resmi kurumun yurtdışında görevlendirmiş olması 3. Araştırma ve inceleme yapmak amacıyla yurtdışına gitmesi 4. Tam donanımlı devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden alınan heyet raporu Enstitü Yönetim Kurulu nun kabul edebildiği diğer hallerde öğrenime bir defada bir yarıyıl ara verilebilir. Öğrenime ara verebilmek için öğrenci, gerekçesinin ortaya çıktığı tarihten itibaren 15 gün içinde gerekçe belgesini eklediği, danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanının onayını içeren bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğü ne başvurmak zorunluluğundadır. Ödüllendirme Sistemi

11 Madde 23- (Değişik:SK-17/03/ /09) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından her yıl mezuniyet töreninde başarılı öğrencilere verilecek ödüller: Doktora Başarı Ödülü Birincilik İkincilik Üçüncülük Yüksek Lisans Başarı Ödülü Birincilik İkincilik Üçüncülük Ödül için değerlendirmeye alınma koşulları: Eğitim süresinin herhangi bir diliminde okutman, öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör unvan ya da kadrosunda bulunmamak ve ikinci kez doktora yapıyor olmamak. Bilimsel etkinlik puanı olarak doktora için en az 5, yüksek lisans için en az 1 puana sahip olmak. Başarı Ödülü Puanının Hesaplanması: Doktora Başarı Ödülü nün değerlendirilmesinde, ders ortalaması (100 üzerinden ifade edilecek) % 30, bilimsel etkinlik puanı % 70 ağırlıkta alınır. Yüksek Lisans Başarı Ödülü nün değerlendirilmesinde, ders ortalaması (100 üzerinden ifade edilecek) % 60, bilimsel etkinlik puanı % 40 ağırlıkta alınır. Bilimsel etkinlik puanında, mezun olacak öğrencilerden en yüksek bilimsel etkinlik puanı 100 olarak derecelendirilecek ve diğer öğrencilerin bilimsel etkinlik puanları kademeli olarak hesaplanır Bilimsel Etkinliklerin Puanlandırılması: Önceden başka bir alanda akademik çalışma yapmış olan doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yalnızca mezun oldukları program ile ilişkili eğitim süresinde, ilgili alanda yapmış oldukları bilimsel etkinliklere dayalı eserler değerlendirmeye alınır. Başarı ödül kriterlerinde dikkate alınacak puanlama sistemi 8, 9,10 ve 14. maddeler hariç aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. İlk yazar Tek isim 1 birim +2 İki isim 0.50 birim +2 Üç isim 0.33 birim +2 Dört isimi 0.25 birim +2 Beş isim ve üstü 0.20 birim Kendine atıf değerlendirmeye alınmaz. 2. Tüm atıflar belgelenmelidir. (örneğin uluslararası yayın için of knowledge.com) Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilerin Durumu Geçici Madde 26- (Değişik:SK-17/03/ /09) Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 06 Kasım 2013 tarihinden önce kayıtlı öğrenciler eski yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu öğrenciler 31 Mayıs 2015 tarihine kadar Enstitüye dilekçe ile başvurmaları halinde yeni yönetmelik hükümlerine tabi olabilirler. Başvurular Enstitü ORPHEUS Komisyonun görüşü alınmak suretiyle, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve intibak işlemleri yapılır.

12 Akademik Yılı güz/ bahar yarıyılından itibaren kayıt olan öğrenciler; 90 AKTS ders ve 3 yayın -tez ve tezle ilişkili konulardan, uluslararası hakemli dergilerde (Genişletilmiş SCI) en az ikisi yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş, biri de hakemli bir dergiye gönderilmiş manuskript olarak hazırlanmış toplam üç adet araştırma makalesi- şartlarına tabidir. Etik dersini aldıkları takdirde, ORPHEUS etiket sürecine dahil olacaklardır Akademik Yılı ndan önce kayıtlanan öğrenciler ORPHEUS etiket sürecine başvurmaları halinde; SBE ORPHEUS Etiket Komisyonu tarafından durumu değerlendirilir. Öğrenci, Komisyon un önerilerini yerine getirdiği takdirde enstitü yönetim kurulu kararı ile sürece dahil olabilecektir Akademik Yılı ndan önce kayıtlanan öğrencilerden; ORPHEUS etiket sürecine dahil olmuş öğrenciler, SBE ORPHEUS Etiket Komisyonun incelemesi sonucu gerekli şartları yerine getiremeyeceği anlaşıldığında, enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıtlandığı yarıyılın doktora koşullarını yerine getirmek suretiyle mezun olabilirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2014 PAZA R YÖNETMELİK Kırıkkale Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29077 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ahi Evran Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 18 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29004 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Sayı : 29074 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Karadeniz Teknik Üniversitesinden: KARADENİZ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

YÖNETMELİK KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 29 Aralık 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27447 Kilis 7 Aralık Üniversitesinden: YÖNETMELİK KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

YÖNETMELİK. Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 3 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28754 YÖNETMELİK Çukurova Üniversitesinden: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı