Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 2012 (4) KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN. TUTUMLARI 1 Halit KARATAY *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 2012 (4) KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN. TUTUMLARI 1 Halit KARATAY *"

Transkript

1 TUTUMLARI 1 Halit KARATAY * Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 2012 (4) KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN Nurettin KARTALLIOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada Kırgızistan Cumhuriyeti Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Türkiye Türkçesi öğrenmeye karşı tutumları incelenmiştir. Tutum, insanların olgu ve olaylara karşı gösterecekleri olumlu veya olumsuz tepki eğilimlerini belirler. Bu ise yaşantı ve deneyimler sonucunda oluşur. Dil öğrenme sürecinde öğrencilerin konuya, öğretmene ve bulundukları ortama karşı geliştirdikleri tutum, öğrenmenin niteliğini etkiler. Araştırmada eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında okuyan 55 Kırgız öğrenci örneklem alınmıştır. Verilere ulaşmak için tarama modeli ve Türkçe Öğrenme Tutumu Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, ilişkili ve ilişkisiz ölçümler t testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Kırgız öğrencilerinin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutumlarının genel olarak yüksek düzeyde olduğu ve cinsiyete göre değişmediği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme ilgilerinin yüksek, öğrenme algılarının orta ve öğrenme özgüvenlerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrenme algılarının ve özgüvenlerinin öğrenme ilgilerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Bunu açıklamak için öğrencilere uygulanan dil öğretme yöntemleri, teknikleri ve ortamlarının da incelenmesi gerekir. Anahtar kelimeler: Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğrenme Tutumu Envanteri, Dil Becerileri. THE ATTITUDES OF KYRGYZ STUDENTS TO LEARNING TURKEY TURKISH ABSTRACT In the present study, the attitudes of students from Kyrgyzstan Republic, Osh State University, Faculty of Divinity, as to learning Turkey Turkish were examined. Attitudes determine the inclination of positive or negative reactions which people show towards facts and acts. It has formed trough daily experiences. The attitudes that students develop in the process of learning to topic, teacher and to the surrounding affect the quality of learning. In the study, 55 students who attend the preparatory class of Ankara University, Faculty of Divinity in academic terms were used as a sample. Survey model An Attitude Inventory of Learning 1 Bu çalışma; 9.Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu, Mayıs 2011, Bişkek/Kırgızistan da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. * Yrd.Doç.Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. Elmek: ** Türk Dili Okutmanı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölümü. Elmek:

2 Turkish was used to gather data. In the process of analysis, the techniques of arithmetic average, dependent and independent t-tests were utilized. It was determined that the attitudes of Kyrgyz students to learning Turkey Turkish is generally at a high level and do not change according to gender. It was also determined that their interest to learning Turkey Turkish is at a high level, their learning perception is at a medium level, and self-confidence is at a low level. It was found out that their learning perception and self-confidence shows a significant difference according to their interest to learning Turkish. Language teaching methods and approaches, and the atmosphere of learning should be investigated in order to explain those results. Key words: Teaching Turkey Turkish to Turkic People, Turkish Instruction, An Attitude Inventory of Learning Turkish, and Language Skills. GİRİŞ Tarihin her devrinde bütün milletler, insanlarının daha iyi, kolay ve rahat anlaşmalarını sağlamak amacıyla dil öğretimine önem vermiştir. Dillerini geliştirip yaşatan milletler, tarihte daha kalıcı eserler bırakmışlardır. Dillerini geliştiremeyen toplumların ise yok olduklarını tarih göstermektedir. Dil öğretimi, önce milletin mensuplarına daha sonra onun yakınında yaşayanlara, sanatsal ve bilimsel gelişmeleri izlemek için farklı bir dili kullanma zarureti bulunanlara; farklı coğrafyada yaşayan soydaşlarla iletişimi sürekli kılmak için, o dile ilgisi olan yabancılara öğretilir (Karakuş, 2006: 11). Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler, dünyada iletişim kurmak için dil öğrenme ihtiyacını artırmıştır. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, insanlar ve ülkeler arasındaki etkileşimi de kaçınılmaz hâle getirmiştir. İletişimin en önemli aracı dil olduğu için gelişmiş milletler kendi dillerini diğer milletlere öğretmeye çalışmaktadırlar. Dünyada farklı kültürler karşısında varlığını hissettirebilmenin ve kendi kültürünü kaybolmaktan koruyabilmenin en etkili yolu, dili korumak ve dünyada konuşulan önemli diller arasına girmesini sağlamaktır. Geniş bir coğrafyada konuşulan dilimizi çeşitli sebeplerle öğrenmek isteyen pek çok insan da bulunmaktadır. Türkçe öğretiminde hedef kitle; Türkiye Türkleri, iki dilliler, yabancılar ve Türk soylular olmak üzere dört ana grupta toplanabilir. Bunlardan Türkiye Türkleri; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye de öğrenim gören hedef kitledir. İki dilliler; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ana dili Türkçe olduğu hâlde başka bir toplumda yaşayan, o yaşadığı toplumun dil ve kültürü ile Türk dili ve kültürü arasında karmaşa yaşayan, yerine göre iki dili de kullanmak zorunda kalan insanların oluşturduğu gruptur. Diğer Türkçe

3 öğrenmek isteyen öğrenci kitlesi ise yabancılardır. Bunlar Türk dilini bilmeyen fakat ilgi duyan, Türk düşünce dünyası ve yaşayış tarzına aşina olmayan kitledir. Türkçe öğretiminde bir başka hedef kitle ise Türkiye coğrafyası dışında yaşayan Türk soylulardır. Türk soylular, Türkiye sınırları dışında kendi vatanlarında, kendi devletlerinin veya başka bir devletin egemenliği altında yaşayan Türklerdir (Duman, 2003: 151). Yukarıda belirtilen dört farklı hedef kitlenin birbirinden farklı özellikleri vardır. Bunlara Türkiye Türkçesi öğretimi için kullanılması gereken yöntem ve materyaller de farklılık gösterir (Duman, 2003: 151). Türkiye Türkçesi öğretiminin etkili ve verimli olabilmesi için ilk olarak hedef kitlenin dil öğrenme amacı belirlenmelidir. Bu yolla Türkçenin hedef kitleye ne kadar ve nasıl öğretileceğine, hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağına karar verilebilir. Dil öğretim sürecinin başında yapılacak bu tür çalışmalarla etkili bir öğretim süreci gerçekleştirilebilir (Barın, 2003: 312). Bu çalışmanın kapsamını Kırgız öğrenciler oluşturduğundan çalışmada daha çok Türk soylulara Türkçe öğretimi üzerinde durulmuştur. Türk devlet ve topluluklarından gelen öğrenciler Türkçe öğreniminde yabancılara göre daha şanslıdırlar. Özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tataristan gibi ülkelerden gelen bu öğrencilerin kendi ülkelerinde konuşulan diller, Türkçenin lehçeleridir. Gerçekte Türkiye Türkçesine çok uzak olmayan bu dilleri konuşan öğrenciler, Türkçeye tamamen yabancı olan öğrencilere göre daha az öğrenme güçlüğü çekerler. Konuştukları dillerin Türkiye Türkçesine yakın olması Türk soylu öğrencilerin Türkçeye bakışlarını olumlu etkileyebilir. Ancak yine de kendi ülkelerinde Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Tatar Türkçesi gibi dilleri konuşan Türk soylu öğrenciler, Türkiye Türkçesini öğrenme sürecinde birtakım zorluklarla karşı karşıya gelmektedirler (Özyürek, 2009: 1824). Bu zorlukların başında alfabe farklılığı gelmektedir (Özyürek, 2009; Kara, 2010). Günümüzde Bağımsız Türk Devletlerinden sadece Kazakistan ve Kırgızistan Latin alfabesini kabul etmemiştir. Bu alfabe farklılığı da öğrencileri özellikle okuma ve yazma çalışmalarında olumsuz etkilemektedir. Şahin (2008: 96) e göre, Kırgız olan öğrencilerin yapmış oldukları yazma hataları alfabe farklılığından kaynaklanmaktadır. Türk soylu öğrencilerin ülkelerinde konuştukları dillerin Türkiye Türkçesine benzer özellikler taşıması, öğrencilerin Türkiye Türkçesine karşı bakış

4 açılarını olumlu yönde etkilemektedir. Derslerde yapılacak etkinliklerle öğrencilerin bu tutumları pekiştirilmelidir. 1. Dil Öğrenme ve Tutum Eğitimi daha verimli ve işlevsel bir hâle getirebilmek için her geçen gün çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bunların başında öğrencilerin derse, öğretmene ve okula ilgilerini belirlemeye yönelik çalışmalar gelmektedir. Yapılan bu araştırmaların amacı, öğrencilerin öğrenme sürecinde başarılarını etkileyen değişkenleri belirlemek ve iyileştirmektir. Öğrenmenin niteliğini etkileyen değişkenlerden biri de öğrencilerin konuya, öğretmene, sınıfa ve arkadaşlarına olan tutumudur. Tutum kavramı; tutulan yol, davranış anlamında kullanılmaktadır (Türkçe Sözlük, 2005: 2014). Allport (1935) a göre tutum, yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu bütün obje ve durumlara karşı bireyin davranışları üzerinden yönlendirici ya da dinamik bir etkileme gücüne sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur (Akt. Tavşancıl, 2002: 65). Yapılan tanım ve açıklamalara dayanarak tutumla ilgili aşağıda belirtilen özellikler sıralanabilir: 1. Tutumlar doğuştan gelmez, sonradan kazanılır. Birey toplumsallaşırken kültürel olarak kazanır. Diğer bir anlatımla, tutumlar yaşantılar yoluyla öğrenilmiştir. 2. Tutumlar geçici değillerdir, belli bir süre devamlılık gösterirler. Yani bireyler yaşamlarının belli dönemlerinde aynı düşünceye sahip olurlar. 3. Tutumlar, birey ve obje arasındaki ilişkide bir düzenlilik olmasını sağlar. Öğrenme süreci içinde derece derece biçimlendiğinden, insanın çevresini anlamasına da yardımcı olur. 4. İnsan-obje ilişkisinde, tutumların belirlediği bir yanlılık ortaya çıkar. Birey bir objeye ilişkin bir tutum oluşturduktan sonra, ona yansız bakamaz. 5. Bir objeye ilişkin olumlu ya da olumsuz bir tutumun oluşması, ancak o objenin başka objelerle karşılaştırılması sonucu mümkündür. 6. Kişisel tutumlar gibi toplumsal tutumlar da vardır. Toplumsal tutumlar, toplumsal değer, grup ve objelere yönelik tutumlardır. 7. Tutum bir tepki şekli değil, daha çok bir tepki gösterme eğilimidir. Bir başka deyişle, tutumlar tepkide bulunmaya ilişkin bir eğilimdir. 8. Tutumlar olumlu ya da olumsuz davranışlara yol açabilir (Tavşancıl, 2002: 71-72).

5 Tutumların bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç ögesi vardır. Bu üç öge arasında bir iç tutarlılığın olduğu varsayılmaktadır. Bu ögeler arasındaki ilişkiye göre bireyin herhangi bir konu hakkında bildikleri (zihinsel öge) ona karşı olumlu bakmasını gerektiriyorsa (duygusal öge) birey o nesneye karşı olumlu bir tavır takınarak davranışta (davranışsal öge) bulunur (Balcı, 2009: 23). Shaw ve Wright e göre, kişinin belirli bir obje ya da obje grubuna yönelik tutumları bilinirse, bireyin o objeye ya da obje grubuna yönelik tepkilerini tahmin etmede diğer değişkenlerle birlikte tutumları da kullanılabilir (Akt. Balcı, 2009: 27). İnceoğlu (2004) na göre, tutumların varlıkları ve boyutları ancak etkiledikleri davranışlar gözlemlenerek anlaşılabilmektedir. Bu nedenle tutumlar ile davranışlar arasında paralel bir ilişkiden söz etmek mümkündür. Silah (2000) a göre tutumların ölçülebilmesi için, tutumun varlığının araştırılması, bilinmesi ve bireyin davranışlarının gözlenmesi gerekmektedir. Çünkü tutum, davranışın gerisinde bulunan zihinsel bir hazırlık olduğundan doğrudan değil dolaylı yoldan yani bireyin tutum maddelerine verdiği cevaplara bakılarak ölçülebilir (Akt. Özbay, Bağcı ve Uyar, 2008). Karşılaşılan bir durumu, bir olayı sevmek ya da sevmemek, onu kabullenmek ya da kabullenmemek, insanların duruma veya olaya karşı takındığı tutumu gösterir. Tutumlar öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yer tutar. Eğitim sürecinin etkililiğinin artması, öğrencilerin okula, öğretmene, derslere ve diğer eğitim öğretim unsurlarına yönelik olumlu eğilim göstermesine bağlıdır (Çakıcı, 2005: 68). Tutumlar davranışlarımıza yön veren gizli güçlerdir. Bağcı (2007) ve Balcı (2009), öğrencilerin okuma ve yazma tutumlarını belirleme amacıyla yapmış oldukları çalışmalarında okuma ve yazmaya yönelik olumlu tutuma sahip öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha başarılı olduklarını ortaya koymuşlardır. Bu ve buna benzer araştırmalar, öğrencilerin derse, öğretmene ve okula karşı tutumlarıyla başarıları arasında kuvvetli bir bağ olduğunu göstermiştir. Ana dil veya yabancı dil öğretiminde dile karşı geliştirilen tutum, dil öğrenme niteliğini etkiler Amaç Dil öğretiminde öğretim yöntemleri, teknikleri ve uygulanan etkinliklerin verimli olmasını sağlayan unsur, öğrencilerin dil öğrenmeye karşı tutumlarıdır. Öğrenciler; geçmiş öğrenme yaşantılarından veya öğrenme ortamından, öğretmenden ve kullanılan öğrenme araçları, yöntem ve tekniklerinden dolayı dil öğrenmeye karşı olumsuz tutum geliştirebilmektedirler. Öğretmenlerin, öğrencilerin dil öğrenme ilgilerini, algılarını ve

6 özgüvenlerini bilmeleri, öğrenme sürecinde uygulayacakları etkinliklerin, yöntem ve tekniklerin bilinçli seçilmesini ve öğrenme niteliklerini daha etkin yönlendirme ve değerlendirmelerine olanak sağlar. Bu araştırmada, Kırgız öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutumları incelenmiş, bunun için şu sorulara cevaplar aranmıştır: 1.2. Problem Cümlesi Kırgız öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutum düzeyleri nedir? 1.3. Alt Problemler Kırgız öğrencilerin Türkiye Türkçesi; öğrenme ilgisi, öğrenme algısı ve özgüven durumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Kırgız kız ve erkek öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutum puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2. Yöntem 2.1. Araştırma Modeli ve Veri Toplama Aracı Bu çalışma, betimsel bir alan araştırmasıdır. Verilere ulaşmak için tarama modeli kullanılmıştır. Konuyla ilgili verilere ulaşmak için Likert tipi üç boyutlu; Türkçe Öğrenme İlgisi (8 madde), Türkçe Öğrenme Algısı (7 madde) ve Türkçe Öğrenme Özgüveni (2 madde) toplam 17 maddelik bir Türkçe Öğrenme Tutum Ölçeği nden yararlanılmıştır. Ölçekte yer alan her maddenin karşısında tutumun sıklığını belirtmek için eşit aralıklı beş seçenek verilmiştir. Bunlar en olumsuzdan en olumluya doğru Kesinlikle katılmıyorum.- Kesinlikle katılıyorum. (1-5) biçiminde derecelenmiştir. Bu çalışma için kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması incelendiğinde; birinci faktör için güvenilirlik katsayısının.82; ikinci faktör için güvenilirlik katsayısının.65; üçüncü faktör için güvenilirlik katsayısının.72 ve ölçeğin toplamı için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının.68 olduğu belirlenmiştir. Toplanan veriler bilgisayara aktarılmış, bunların analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde, Cronbach Alpha, aritmetik ortalama, ilişkisiz ve ilişkili ölçümler t-testi kullanılmıştır Örneklem eğitim-öğretim yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında okuyan Kırgızistan Cumhuriyeti Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

7 öğrenciler, araştırma için örneklem alınmıştır. Bu öğrencilerin Türkçe düzeyleri A1 dir. Öğrencilerin 35 i erkek, 20 si kız olmak üzere toplam sayıları 55 tir. 3. Bulgular ve Yorum Bu bölümde, 55 Kırgız öğrencinin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutumları, çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, araştırmanın hipotezlerine uygun istatistiki teknikler kullanılarak bulgular, tablolar hâlinde verilmiştir Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 1. Alt Problem: Kırgız öğrencilerin Türkiye Türkçesi; öğrenme ilgisi, öğrenme algısı ve özgüven durumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu problemin çözümlenmesinde, öğrencilerin 17 maddelik Türkçe Öğrenme Tutum Ölçeği ne verdikleri puanların aritmetik ortalamalarından yararlanılmıştır. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin öğrenme ilgileri, algıları ve özgüvenleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için ilişkili ölçümler t-testi kullanılmıştır. Bununla ilgili veriler Tablo 1 de sunulmuştur. Tablo 1. Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Tutumlarını Etkileyen Faktörlere Ait İlişkili Ölçümler t -Testi Sonuçları Tutum Boyutları N X S Sd t p 1. Öğrenme İlgisi Öğrenme Algısı Öğrenme İlgisi Özgüveni Öğrenme Algısı - Özgüveni (*) p<.05 anlamlı fark Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme ilgileri tutum puanları aritmetik ortalaması (4.37), öğrenme algıları na (3.36) göre daha yüksektir. Öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumları, öğrenme ilgisi ve algısı bakımından anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek

8 için ilişkili ölçümler t-testi ile sınanmış ve öğrenme ilgilerinin lehine anlamlı [t(55) = 9.435, p<.000] bir farkın olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme ilgileri tutum puanları aritmetik ortalaması (4.37), özgüvenleri ne (2.91) göre daha yüksektir. Öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumlarının öğrenme ilgileri ve özgüvenleri bakımından anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için ilişkili ölçümler t-testi ile sınanmış ve öğrenme ilgileri nin lehine anlamlı [t(55) = , p<.000] bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme algıları tutum puanları aritmetik ortalaması (3.36), özgüvenleri ne (2.91) göre daha yüksektir. Öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumlarının öğrenme algıları ve özgüvenleri bakımından anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için ilişkili ölçümler t-testi ile sınanmış ve öğrenme algı larının lehine anlamlı [t(55) = 2.532, p<.013] bir farkın olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme istekleri yüksek, fakat öğrenme algılarının orta, özgüvenlerinin ise düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle öğrenciler dil öğrenmeye karşı isteklidirler, fakat sınıf ortamındaki öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan öğretim hizmeti niteliklerinin yetersizliği yüzünden öğrenme algılarının ve özgüvenlerinin düşük olduğu söylenebilir. Bu konuda dersi yürüten öğretmenler bilinçlendirilerek bu olumsuz durumlar öğretmenler tarafından ortadan kaldırılmalıdır. Böylelikle daha verimli ve işlevsel bir şekilde ders işlenebilmelidir. Bu durum, öğrencilerin öğrenme algılarının ve özgüvenlerinin de öğrenme istekleri gibi yüksek bir seviyeye getirebilir İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 2. Alt Problem: Kırgız kız ve erkek öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutum puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Bu problemin çözümlenmesinde, öğrencilerin Türkçe Öğrenme Tutum Ölçeği ne verdikleri puanların aritmetik ortalamalarından yararlanılmıştır. Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutumları ile cinsiyet arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını test etmek için ilişkisiz ölçümler t-testi kullanılmıştır. Bununla ilgili veriler Tablo 2 de sunulmuştur.

9 Tablo 2. Türkçe Öğrenme Tutumları ile Cinsiyet Değişkenine Ait İlişkisiz Ölçümler t -Testi Sonuçları Cinsiyet N X S Sd t p Kız Erkek (*) p<.05 anlamlı fark Öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme tutum puanları aritmetik ortalaması kızlar için 3.84, erkeler için 3.68 dir. Öğrencilerin Türkçe öğrenme tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ilişkisiz ölçümler t-testi kullanılmış ve cinsiyete göre anlamlı [t(55) = , p>.05] bir farkın olmadığı fakat kız öğrencilerin öğrenme tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin öğretim hizmetlerinden erkek öğrencilere göre daha çok memnun oldukları söylenebilir. 4. Sonuç ve Tartışma Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri için Türkiye, model bir ülkedir. Bu ülkelerden Türkiye ye çeşitli amaçlarla çok sayıda iş adamı ve öğrenci gelmektedir. Gelenlerin büyük çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Türkiye de okumak isteyen öğrencilerin karşılaştıkları sorunlardan biri de akademik başarı için dil yeterliliğidir. Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin konuştukları diller Türkçenin lehçeleri olduğu için bu öğrencilerin dil sorunu yabancı öğrencilere göre daha kolay çözülebilir. Bu sorunun çözümü dil öğretme-öğrenme niteliklerinin iyileştirilmesine bağlıdır. Yapılan araştırmalar, dil öğretme niteliklerinin artırılması durumunda öğrencilerin öğrenilen dile ilişkin tutumlarını artırdığını ortaya koymuştur (Göçer, 2009; Köse, 2005). Türk soylulara Türkçe öğretiminde önemli olan, öğrencilerin ilgilerinin yanında dil öğrenme algılarını ve özgüvenlerini iyileştirici, artırıcı rehberlik çalışmaları, nitelikli dil öğretme ortamı ve etkinlikleri sunulmalıdır. Öğrencilerin Türkçeye karşı olumlu tutum edinmeleri, akademik başarıları kadar Türkiye ye olan bakış açılarını da iyi yönde etkileyecek, öğrenciler Türkçeyi daha kısa zamanda ve daha kolay öğrenebileceklerdir. KAYNAKÇA

10 ALLPORT, G.W. (1967). Attitudes, Readings in Attitude Theory and Measurement. Ed. Martin Fishbein. New York: John Wiley&Sons, Inc BAĞCI, Hasan. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları İle Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. BALCI, Ahmet. (2009). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve İlgileri Üzerine Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. BARIN, Erol. (2003). Yabancılara Türkçenin Öğretilmesinde Temel Söz Varlığının Önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, s ÇAKICI, Dilek. (2005). Ön Örgütleyicilerin Okumaya Yönelik Tutum ve Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. DUMAN, Asiye. (2003). Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, s GÖÇER, Ali. (2009). Türkiye de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Lise Öğrencilerinin Hedef Dile Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, (4), 8, s İNCEOĞLU, Metin. (2004). Tutum, Algı, İletişim. Ankara: Elips Kitap. KARA, Mehmet. (2010). Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (8), 3, s KÖSE, Dursun. (2005). Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak başvuru Metni ne Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KARAKUŞ, İdris. (2006). Atatürk Dönemin Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. ÖZBAY, Murat; BAĞCI, Hasan ve UYAR, Yusuf. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (9), 15, s

11 ÖZYÜREK, Rasim. (2009). Türk Devlet ve Toplulukların Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar. Turkish Studies, (4), 3, s SHAW, M.A. and WRIGHT, J. M. (1967). Scale For The Measurement of Attitudes. USA: Mc Draw-Hill Book Company. SİLAH, Mehmet. (2000). Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi). Ankara: Gazi Kitabevi ŞAHİN, Metin. (2008). Güvenlik Birimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Zorluklar, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. TAVŞANCIL, Ezel. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara TDK (2005). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER *

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 1-19 Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Özet Bu araştırmanın amacı, coğrafya

Detaylı

Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9

Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9 96 Ortaöğretim Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Almanca Dersine Yönelik Tutumları 9 Yrd. Doç. Dr. Şerife Çelikkaya Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 İLKÖĞRETİMDE MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eskişehir/TÜRKİYE

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM 2. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM 2. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 325-336, 2011 ĠLKÖĞRETĠM 2. KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN MÜZĠK DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ Ezgi Babacan 1, M. Devrim Babacan

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları ile Bilişim Teknolojileri Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki (

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları ile Bilişim Teknolojileri Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki ( DÜZELTME KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAYI 11 BAHAR SAYISINDA 63-76. SAYFALAR ARASINDA YAYINLANAN DİLEK AYDOĞAN A AİT İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 231-248 Yaratıcı Drama Yönteminin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fransızca Konuşmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi (*)

Detaylı

THE VIEWS OF STUDENTS AND INSTRUCTORS ON ENGLISH-I COURSE IN HIGHER EDUCATION: A SAMPLE OF DUMLUPINAR UNIVERSITY

THE VIEWS OF STUDENTS AND INSTRUCTORS ON ENGLISH-I COURSE IN HIGHER EDUCATION: A SAMPLE OF DUMLUPINAR UNIVERSITY Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 YÜKSEKÖĞRETİMDE İNGİLİZCE-I DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

İNGİLİZCE DUYUŞSAL ALANA İLİŞKİN BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİĞİ

İNGİLİZCE DUYUŞSAL ALANA İLİŞKİN BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 215-226, ELAZIĞ-2003 İNGİLİZCE DUYUŞSAL ALANA İLİŞKİN BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİĞİ

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN DĐL BĐLGĐSĐ KONULARINI ÖĞRENME DÜZEYLERĐ Doç. Dr. Halit KARATAY * Nurettin KARTALLIOĞLU ** Seçil COŞKUN *** ÖZ: Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin dil bilgisi kazanımlarını

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ *

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013 ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARININ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 73-84 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ- YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Mustafa KAHYAOĞLU, Selami YANGIN Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile İlişkisi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 48-58 Trakya University Journal of Education 2013, Volume 3, Issue 1, 48-58 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik. Tutumlarının Belirlenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik. Tutumlarının Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 2009, ss. 113-124 Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik 1 Tutumlarının Belirlenmesi Yunus Arslan 1, Zekeriya Çelik 2, Eylem Çelik

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ , 287-310 İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNLARINA VERİLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM VE KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Macid YILMAZ Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 2, Haziran 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 2, June 2014 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları:

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖRNEĞİ İsmail KENAR Yrd. Doç. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi *

Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Üniversite Hazırlık Programı Öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi * Determining the Attitudes of University Preparatory Programme Students towards the English

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE EFFECT OF ARGUMENTATION-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHER ATTITUDES TO SPECIAL TEACHING METHODS COURSE 1, 2 Argümantasyona Dayalı Dil Öğrenme Yaklaşımının

Detaylı

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Bayburt University Journal of Education Faculty. Owner: Rector: Editor: Assist. Prof. Dr.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Bayburt University Journal of Education Faculty. Owner: Rector: Editor: Assist. Prof. Dr. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bayburt University Journal of Education Faculty Sahibi: Rektör Prof. Dr. Murat MOLLAMAHMUTOĞLU Editör: Yrd. Doç. Dr. Esen TAŞĞIN Yayın Kurulu: Prof. Dr. Ali

Detaylı