T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ EEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ EEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI"

Transkript

1 T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ EEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZĠNCAN 2014

2 1. AMAÇ ve KAPSAM 1.1. Bu yönerge, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajdan önce, staj süresince ve stajdan sonra takip etmeleri gereken prosedür ve uymak zorunda oldukları kurallarla ilgili Genel Esasları ve staj esnasında yapmaları gereken uygulamalarla ilgili Özel Esasları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin teorik bilgilerinin yanı sıra işletmelerde çeşitli uygulamalı çalışmalar yaparak görgü, deneyim ve becerilerini arttırmak ve iş yönetim ilişkileri hakkında bilgiler edinmek için yapılan tüm çalışmalar staj kapsamındadır Stajlar 30 iş günü olarak, iki devre halinde (toplam 60 iş günü) staj komisyonunun uygun göreceği resmi veya özel kuruluşlarda yapılır Staja kabul edilen öğrencilerin iş güvenliğinden ve verimli bir şekilde stajını yapmalarından iş yerleri sorumludur. 2. GENEL ESASLAR 2.1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin lisans derecesini almaya hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gereken ders kredisi yan sıra, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur. Stajın yapılması ve değerlendirilmesi hazırlanan bu yönerge ile düzenlenir Bu yönergede bulunmayan veya açıklanmasına lüzum görülen hususlar bölüm staj komisyonunca karara bağlanır Öğrenciler bölüm staj komisyonunun uygun göreceği yerlerde en az 60 işgünü staj yapmak zorundadırlar. Toplam 60 işgünü olan staj süresinde öğrenciler 7.2 inci madde de belirtilen (en az 30 işgünü) ve 7.3 üncü madde de (en az 30 işgünü) belirtilen iki grup staj yapacaklardır Staj süresi iş günü hesabı üzerinden yapılmaktadır. Bir staj iş günü en az sekiz (8) saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. Ancak, özel kurum ya da kuruluşlarda, resmi tatil dışındaki Cumartesi günlerinde de staj yapılabilir. İş yerinin resmi tatil dışındaki Cumartesi günlerinde çalışma şekli (yarım veya tam gün) staj defterinin uygun bir sayfasında belirtilir ve işyeri ve/veya staj sorumlusu tarafından onaylanır. Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir. 1

3 2.5. Yurt dışında staj yapan öğrenciler, ilgili staj yerinden alacakları ve "yaptığı staj konusunu, çalışmalarını ve süresini" gösterir onaylı bir belgeyi hazırlayacakları staj defteri ile birlikte Bölüm Staj Komisyonu'na vermek zorundadırlar Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını: Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - IAESTE) ya da ERASMUS Staj Hareketliliği Programı kanalları ile gerçekleştirebilirler. Bu kanallar dışında kendi özel imkânları ile staj yapmak isteyen öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu kararına bağlı olarak yurt dışında staj yapabilir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü nde Çift Anadal (ÇAP) yapan öğrencilerin 60 işgünlük stajlarını yapmaları zorunludur. Yan dal yapan öğrenciler ise stajdan sorumlu değildirler Başka fakültelerden yatay geçiş veya Meslek Yüksek Okullarının teknik programlarından dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin staj evrakları veya geçiş yaptıkları birimlerden alacakları ve daha önce yapmış oldukları stajların süre, şirket ve konularını içerir belgelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenmesi neticesinde stajları uygun görülürse yapmış oldukları stajlar geçerli sayılır. 3. STAJ YÖNETĠMĠ 3.1. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı; staj faaliyetlerinin en üst yöneticisidir. Stajların belirlenen esaslara uygun olarak yapılmasını sağlar ve denetler, stajla ilgili görevlendirmeleri yapar, staj yapılacak kurum/kuruluşlar ile işbirliğini koordine eder Öğrenci İşleri Bürosu; staj ile ilgili belgelerin öğrencilere ulaştırılmasını sağlar. Staj değerlendirme sonuçlarını sisteme girer. Stajla ilgili öğrenci başvurularını alır. Sigorta işlemleri için gerekli süreçleri uygular ve devamlılığını takip eder Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanlığı; staj ile ilgili doküman ve belgelerin öğrencilere ulaştırılmasını sağlar ve staj defterlerini toplar. Staj sonuçlarını Öğrenci İşleri Bürosuna bildirir. Stajla ilgili öğrenci başvurularını Staj Komisyonuna yönlendirir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu; Mühendislik Fakültesi nin Genel Staj Esasları doğrultusunda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapmak istedikleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder. Staj defterlerini toplar, değerlendirir ve sonuçları Öğrenci İşleri Bürosuna bildirilmek üzere Bölüm Başkanlığına iletir. Staj ile ilgili öğrenci ve işyeri anketlerini düzenler. Bölüm Akademik Kurulu na öğrenci stajları ile ilgili 2

4 konularda görüş bildirir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu üyeleri Bölüm Akademik Kurulu nca belirlenir ve 2 yıl süre ile görev yapar. 4. STAJ ÖNCESĠ 4.1. Staj yerinin bulunması öğrencinin sorumluluğundadır. Staj yerinin Elektrik- Elektronik Mühendisliğinin ilgi alanı içinde olması ve stajyerlerden sorumlu en az bir Elektrik-Elektronik Mühendisi istihdam etmesi gerekir. Staj yeri bulamayan öğrenciler farklı kurum/kuruluşlar tarafından gönderilen ve Mühendislik Fakültesinde ilan edilen staj kontenjanlarından yararlanabilirler. Başvuran öğrencilerin kontenjanlara yerleştirilmesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu tarafından yapılır ve öğrencinin mezuniyet durumu tercih nedeni olarak kabul edilir Kendisine staj yeri tahsis edilen öğrencinin bu hakkını kullanmaması durumunda kendisine bir daha staj yeri tahsis edilmez Staj yerlerini kendileri temin eden öğrenciler, staj yapacağı kuruma vereceği dilekçede staj yapmak istedikleri iş gününü ve staj türünü belirteceklerdir. Bahar yarıyılının sona ermesinden 1 ay önce staj yapılacak işletme ile ilgili bilgilerin teslim edilmesi gerekir. Staj komisyonunun, staj yapılacak yeri kabul etmesinden sonra öğrenci staja başlayabilir. Sadece staj yeri uygun bulunmayan öğrenciler yarıyıl sonu (final) sınavlarının bitimine kadar ikinci bir staj yeri bulabilirler Staj defterleri ve işyeri tarafından doldurulacak belgeler, Öğrenci İşleri Bürosu tarafından öğrencilere imza karşılığı verir Staj Değerlendirme Belgesi (Sicil Fişi) tanzim edildikten sonra fakülte tarafından staj yapılacak kuruluşa posta yolu ile gönderilir Daha önce staj yaptığı kuruluşlarda ikinci bir staj yapacak veya eksik iş günlerini tamamlayacak öğrenciler kesinlikle önceki stajında yaptığı işleri tekrarlayamaz. 5. STAJIN YÜRÜTÜLMESĠ 5.1. Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %20 si oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilir ve bu durum işyeri tarafından Mühendislik Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirilir Öğrenci staj yaptığı iş yerinin tüzük, yönetmenlik, yönerge, çalışma kuralları ve çalışma saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince staj konusu ile ilgili 3

5 yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara katılmak zorundadır Stajdaki öğrenciler grev, gösteri, yürüyüş veya iş yavaşlatma eyleminde bulunamazlar Staja başlayan öğrenci, staj komisyonu başkanına bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayılır Staj defterinin, deftere eklenecek çizim ve dokümanların uygunluğu yapılacak değerlendirmede etkili olacağından, staj defterlerinin hazırlanmasında mümkün olduğu kadar aşağıdaki kurallara uyulmalıdır Staj defteri günlük olarak tutulmalı ve kurşun kalem ile yazılmalıdır. Defterin intizamlı olmasını engellemeyecek ise tükenmez veya dolma kalem de kullanılabilir Staj dokümanları okunaklı bir şekilde yazılmalı, şekiller açık ve anlaşılır olmalı ve yapılan tüm işlerin teknik detayı, gerekli resim ve hesaplamalar teknik resim kurallarına uygun olarak çizilerek temiz bir şekilde staj defterine kaydedilmelidir Staj defterinin giriş kısımlarında işyerinin tanıtımı yapılmalı, çalışma sahası, mühendis sayısı, toplam çalışan sayısı, yönetim şeması ve işyerinin içindeki bölümlerin görevleri belirtilmelidir Sadece kitaplardan ve broşürlerden geçirilmiş metin ve şekillerden ibaret defterler kabul edilmeyecektir. Eğer kitap ve broşürlerden alıntı yapılırsa mutlaka referans gösterilmelidir. Aksi takdirde kabul edilen staj günü eksiltilecektir Çalışma konusunu tanıtmak üzere fotoğraflar, fotokopi, aydınger, ozalit ve CD gibi ek belgeler kullanılabilir. Staj yapılan kurumdan temin edilen resim, teknik resim, fotokopi, çizelge ve form gibi teknik bilgi ve malzemeler anlatımda yer almadığı halde defterin içine konulmamalıdır Staj defterlerinde teknik bilgiler ile şekil, resim veya tablolar uyum içerisinde ve birbirlerine yakın sayfalarda bulunmalıdır. Staj defterindeki sayfalar yetmez ise, ayrı sayfalar kullanılarak staj defterine eklenebilir Öğrenciler, staj yerlerinde kullandıkları malzeme, alet ve her türlü cihaz ve makineleri gereği gibi kullanmakla yükümlüdürler. Dikkatsiz ve sorumsuz çalışmalardan meydana gelecek olan maddi zararlardan kendisine teslim edilmiş olan alet ve avadanlıktan öğrenci sorumlu olacaktır Staj defteri yazımında kullanılacak dil Türkçe dir. Yurt dışında yapılan stajlarda ise staj genel ilkelerine uymak şartıyla, defter İngilizce olarak yazılabilir Staj defterinin ilgili kısımları mutlaka eksiksiz olarak doldurulacaktır. Defterin her iş gününe ait yazılan sayfaları ve çalışma detayını belirten ilk sayfaları dikkatli bir şekilde doldurulup stajdan sorumlu mühendis düzeyindeki ilgililere imzalatılmalıdır. Ayrıca staj defterinin ilk sayfası da dikkatli bir şekilde doldurulmalı ve işyeri 4

6 yöneticisi tarafından kontrol edilerek imzalanıp mühürlenmelidir. İş yerince onaylanmamış veya eksik doldurulmuş defterler kabul edilmeyecektir Aynı dönemde yapılan farklı türdeki stajlar için iki ayrı defter doldurulur Bölüm Staj Komisyonu, gerekli gördüğü takdirde öğrencileri staj yerinde telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak veya bilfiil denetleyebilir. Bu tarz kontrollerde, fakültenin imkânları kullanılır. Staj yerinde bulunmadığı tespit edilen öğrencinin staj defterinde söz konusu tarih veya tarihlerde staj yapmış gibi göstermesi halinde öğrencinin stajı geçersiz kabul edilir ve öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. 6. STAJ SONRASI ve STAJLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 6.1. Stajını tamamlayan stajyerlere ait Staj Sicil Fişleri, öğrenci tarafından değil, stajın yapıldığı kuruluş tarafından Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesine stajdan sorumlu kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış kapalı zarf içerisinde posta ile gönderilir Staj defterleri, stajın bitimini izleyen öğretimin 4. haftasının sonuna kadar staj komisyonu üyelerine imza karşılığında teslim edilir Öğrencilerin sunmuş olduğu staj defterleri, ilgili raporlar ve sicil fişleri Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenir. Muhtemel istismarları önlemek amacıyla Bölüm Staj Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda kura yoluyla, ihbar üzerine veya defterdeki bilgilerin yetersiz veya konu ile ilgisiz olmasını esas alarak belirleyeceği ve uygun kanallar ile ilan edeceği öğrencilere sözlü mülakat veya sınav yaparak değerlendirmeyi sonuçlandırır İncelenen stajların kabul edilip edilmediği, kaç gün kabul edildiği, kabul edilmeme gerekçeleri de belirtilerek öğrenci panoları veya internet sitesinde ilan edilir ve bu sonuçlar belirli bir süre askıda kalır. Öğrenciler askıda kalma süresi içerisinde itirazlarını Bölüm Staj Komisyonuna iletirler. Askıda kalma süresi sonunda itirazlar değerlendirildikten sonra kesin sonuçlar belirlenir ve ilan edilir. Kesin sonuçlar belirlendikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz Bölüm staj komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde, stajyer öğrenciye düzeltme hakkı verilebilir. Kendisinden düzeltme istenen öğrenciye, düzeltmenin niteliğine bağlı olarak, tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay süre tanınır. Bu sürenin sonunda gerekli olan düzeltmeleri tamamlayarak bölüm staj komisyonuna ve/veya ilgili öğretim elemanına ulaştırmayan öğrenciye başka bir ek süre tanınmaz ve staj çalışması reddedilir. 5

7 6.6. Stajyer öğrencinin staj sonucuna itiraz etme hakkı vardır. Stajın kabul edilmediğinin ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde öğrenci sonuca itiraz için bir dilekçe ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na başvurulabilir. İtiraz, bölüm staj komisyonu tarafından yeniden incelenir ve değerlendirilerek sonuçlandırılır Sahte staj yaptıkları yapılan denetlemelerden veya staj defterlerinin incelenmesinden anlaşılan öğrencilerin ilgili stajları kabul edilmeyeceği gibi bu öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri yapılır Staj dokümanları, gerekli şekilde tasnif edilerek öğrencilerin mezuniyetlerinden 6 ay sonrasına kadar muhafaza edilir. Defterler öğrenciye geri verilmez. Öğrencilerin ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde ise staj durumlarını belirten bir belge düzenlenebilir Stajları eksik bulunan veya reddedilen öğrenciler eksik bulunma veya reddedilme gerekçelerini dikkate alarak stajlarını tamamlarlar veya yeniden yaparlar Aynı yerde staj yapan öğrenciler aynı veya benzer bilgi ve kaynaklardan istifade edebilirler. Bununla birlikte, bu öğrencilerin birbirine çok benzeyen defterler hazırlamaları kabul edilebilir bir durum değildir. Bu tip stajlar benzerlik derecesine bağlı olarak kısmen veya tamamen reddedilecektir. 7. ÖZEL ESASLAR 60 işgünü stajlarında yapılacak çalışmalar aşağıda açıklanmıştır Staj dönemleri, altıncı yarıyılı izleyen yaz tatil döneminden itibaren başlar. Zorunlu hallerde altıncı yarıyıl yaz tatil döneminden itibaren iki staj dönemi birleştirilebilir. Ancak bu durumda öğrencinin 60 işgünlük stajının tamamını sadece bir kurum veya firmada yapması kabul edilmez. Eksik stajların tamamlanmasında bir işyerinde 10 işgününden daha az süreyle staj yapılamaz. Stajlar yaz tatilinde ve/veya sığdığı takdirde sömestr tatilinde (Akademik takvimde ara ve tatil olarak belirtilen, ders ve sınav dönemleri dışında kalan süreler) yapılabilir. Yaz okuluna devam eden öğrenciler yaz okulu süresince staj yapamazlar. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış durumdaki öğrenciler yarıyıl süreleri içinde staj yapabilirler, ancak bu durumdaki öğrenciler, son sınavlarına girdikleri tarihten itibaren altı aylık süre içinde stajlarını tamamlamak zorundadır. 6

8 7.2. Öğrenci birinci stajını aşağıdaki konularla ilgili çalışma yapan iş yerlerinde yapacaktır. Bu konular; Elektrik makineleri: Motor, transformatör, jeneratör, v.b. lerinin üretim, bakım onarım veya işletim merkezleri, Kontrol sistemleri: Tezgah, işyeri ve sistem kontrol birimleri veya bina otomasyon sistemleri ile ilgili merkezler, Enerji Üretimi ve Dağıtımı: Termik, hidrolik veya nüleer santralleri, trafo merkezleri, şalt sahaları veya araştırma merkezleri, Devre Tasarımı: Araştırma geliştirme laboratuarları, elektronik cihaz üretim merkezleri, Güç Elektroniği: SMPS, USP, US sistemleri, elektrik makineleri sürücü ve kontrol devrelerinde BJT, MOSFET ve Tristör ailesi elemanlarının uygulamaları, CAD, CAM veya bilgisayar destekli kontrol sistemlerinin yer aldığı merkezler Öğrenci ikinci stajını aşağıdaki konularla ilgili çalışma yapan iş yerlerinde yapacaktır. Bu konular; Alçak frekanslı sistemler: Telefon, radyo, video, telsiz, telemetre, faks, teleks vb. cihazlarının bakım, onarım, üretim merkezi, Yüksek frekanslı sistemler: TV, radyolink vb. üretim merkezleri, Mikrodalga sistemleri: Radar, uydu vb. alıcı verici sistemleri ile ısıtma veya soğutma gibi mikrodalga sistemlerinin bakım-onarım veya üretim merkezleri, Antenler: Alçak frekanslı, yüksek frekanslı veya mikrodalga antenlerin üretim merkezleri, Diğer sistemler: Sonar, jeofon hidrofon vb. topograf sistemleri, meteoroloji sistemleri, modem, mikroişlemci destekli sesli-görüntülü konferans sistemlerinin bakım onarım veya üretim merkezleri, Sayısal elektronik sistemler: Bilgisayar sistemleri, sayısal enstrümanlar, PLC, PLD. vb. ardışıl makine tabanlı devre veya sistemlerin üretim veya bakım, onarım merkezleri, endüstriyel elektronik, analoğ kontrollü, NC, CNC, DN, tezgahlar, endüstri robotları, kontrol, kumanda ve ayar sistemleri, dönüştürücüler bina otomasyonu ve asansör sistemlerinin bakım onarım veya üretim merkezleri, Tıbbi Elektronik: Röntgen, tomografi, EKG, ve tele-metrik sistemlerin üretim, bakım, onarım veya kalibrasyon merkezleri, Yüksek gerilim sistemleri: Yüksek gerilim malzemeleri ve cihazları üretimi yapan yerler, Alçak gerilim güç sistemleri: Alçak gerilim dağıtımı, fabrika elektriği tasarımı ve planları, 7

9 Kontrol ve sürücü sistemleri: Elektrik motorları sürücü sistemleri imalatı yapılan işletmeler, takım tezgahları PLC ve bilgisayar kontrollü tezgah imalatı yapılan iş yerleri. 8

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZİNCAN 2014 1. AMAÇ ve KAPSAM 1.1. Bu yönerge, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajdan önce,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU ERZURUM 2001 1 Bu staj kılavuzu, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj öncesi, staj süresince ve staj sonrası

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Bu yönerge, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI Dayanak: Madde 1 Bu staj esasları, Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ETÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ STAJ KOMİSYONU 2013 İçindekiler A. GENEL ESASLAR... 2 1. Staj Öncesi...

Detaylı

STAJ DOSYASI PRACTICAL TRAINING FILE

STAJ DOSYASI PRACTICAL TRAINING FILE STAJ DOSYASI PRACTICAL TRAINING FILE Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Gölköy Kampüsü, BOLU-TR e-mail eem@ibu.edu.tr, Tel. 009-0374-12

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KTÜ Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Trabzon 2007 1 KTÜ Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi İÇİNDEKİLER A- BİRİNCİ KISIM 1. Genel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA İLKELERİ Makine Mühendisliği Bölümü Stajı, Genel Atölye Stajı ve İşletme ve Organizasyon Stajı olmak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Trabzon 2007 1 İÇİNDEKİLER A- BİRİNCİ KISIM 1. Genel Hususlar. 3 2. Staj Süresi ve Dönemleri 3 3. Staj Yeri. 4 4. Staja Başlama. 4 5.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3. STAJLARDA İZLENECEK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI BÖLÜMÜ :.... NUMARASI :.... ADI ve SOYADI :.... STAJ TÜRÜ :.... Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI STAJ TÜRÜ :...... STAJ

Detaylı

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81

22 Ekim 2014 Çarşamba YÖNERGE Sayı :81 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ Bu yönerge, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri için staj esaslarının

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ MADDE 1 - Amaç: Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Of Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Amaç KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Staj Yönergesinin amacı, öğrencilerin meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmeye, pratik, teknik ve idari

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI Madde 1: Amaç Mühendislik eğitiminin üniversite dışında tamamlanması gereken çok önemli bir bölümünü de yaz stajları oluşturmaktadır.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ( 18 Haziran 2012 tarih ve 41 sayılı Senato toplantısının 10 nolu kararında uygun görülmüştür.) T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır.

1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 1.STAJ BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI 1) Staj bilgi formu ve Sigorta bilgi formu bölüm sekreterliğinden ya da bölüm web sitesinden alınır. 2) Staj bilgi formu firmanın yetkili mühendis/müdürü tarafından onaylanıp,

Detaylı

OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ

OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu ilkeler; Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi çerçevesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü nden mezun olabilmek

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK Amaç Madde 1- Bu esasların amacı, öğrencilere almış oldukları teorik

Detaylı

ZORUNLU STAJ YÖNERGESİ

ZORUNLU STAJ YÖNERGESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ YÖNERGESİ MART 2014 Sayfa 1 / 8 AMAÇ MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU Bu kılavuz, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi içinde

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Niğde Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlerin eğitim-öğretim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: Bu Yönergenin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj esasları, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin

Detaylı