Haziran 2015 Hukuk Bülteni. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haziran 2015 Hukuk Bülteni. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği"

Transkript

1 Haziran 2015 Hukuk Bülteni Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik )28 Mayıs 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin amacı Konut Finansmanı Sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Konut Finansmanı Sözleşmeleri ( Sözleşme ) Nedir? Sözleşme, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik olarak hazırlanacak sözleşmeleri ifade etmektedir. Sözleşme Öncesi Bilgi Verme Zorunluluğu Konut finansmanı kuruluşu, tüketiciye teklif ettiği kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. (Yönetmelik m.5) Buna göre Sözleşme öncesi bilgi formu, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmeli ve bir örneğinin kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi gerekmektedir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen hususları taşımak zorunda ve sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye verilmelidir. Sözleşmenin Şekline Aykırılığın Sonuçları Sözleşmelerin geçerli olması yazılı şekilde yapılmalarına bağlıdır. Yönetmeliğin geçerlilik şartı olarak aradığı şekle uyulmadan yapılan Sözleşmeler kesin hükümsüzdür. Bu durum tüketici açısından büyük önem taşımaktadır. Sözleşme nin bir nüshasının tüketiciye verilmesi, sonradan tüketici aleyhine değişiklik yapılmamasını garanti altına alan bir düzenlemedir. Sözleşme nin bir nüshasının tüketiciye verilmemesi halinde tek yanlı bir geçersizlik söz konusu olur ve tüketici dilerse sadece buna dayanarak Sözleşme nin geçersizliğini ileri sürebilir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu nun Yönetmelik te belirtilen unsurların bazılarını taşımaması durumunda bilgi formunda yer alan eksikliğin tüketicinin iradesinin oluşumunda esaslı olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Eğer eksiklik sözleşmenin kurulması aşamasında tüketicinin iradesinin oluşmasını etkileyecek esaslı unsurlardan birine ilişkinse tek yanlı geçersizlik söz konusu olur ve bu geçersizlik sadece tüketici tarafından ileri sürülebilir. Ancak Sözleşme formundaki eksiklik bu nitelikte değilse, bu durumun eksikliği Sözleşme nin geçerliliğini etkilemez.

2 Kredi talebinin reddedilmesi durumunda Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecektir. Ayrıca tüketicinin yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacaktır. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilecektir. Tüketicinin, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebileceği düzenlenmiştir. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü kılınmıştır. Erken Ödeme Tazminatı Yönetmeliğin 11. Maddesinde faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, Sözleşme de yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı kuruluşunun, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edebileceği düzenlenmiştir. Erken Ödeme Tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde yüzde 1'ini, aşanlarda ise yüzde 2'sini geçemeyecektir. Yönetmeliğin 14. maddesinde faize ilişkin olarak kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmının faiz olarak kabul edileceği düzenlenmiştir. Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecektir. Ancak faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihteki oran tarafların rızası dışında değiştirilemeyecektir. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde, Yönetmeliğin 16. Maddesine göre yıllık maliyet oranın yer alması zorunludur. Konut Finansmanı Sözleşmesi ne ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecektir. Bu hesap tüketicinin, aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacaktır. Son olarak Yönetmeliği 18/2. Maddesinde düzenlendiği üzere tüketicinin açık talimatı olmaksızın Konut Finansmanı Sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamayacaktır. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 31 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği 22 Mayıs 2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonrası olarak belirlendiği için yönetmelik 22/11/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3 Faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanını sağlayan kredi kartı Sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmelik kapsamındadır. Ancak Konut Finansmanı Sözleşmeleri ve kredinin otuz gün içerisinde geri ödenmesini gerektiren kredili mevduat hesabı sözleşmeleri ile çek, teminat mektubu gibi gayri nakdi kredi sözleşmeleri, yönetmelik hükümlerinin kapsamı dışında tutulmuştur. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü Yönetmeliğin 5,6,7,8 ve 9. Maddelerinde düzenlenmiş olan bu yükümlülüğe göre; kredi verenin ve varsa kredi aracısının, belirli veya belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme şartları hakkında tüketiciyi bilgilendirmesi zorunlu kılınmıştır. Ayrıca sözleşme öncesi bu bilgi formlarının şekil yönünden; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Yardımcı sıfatıyla kredi aracısı gibi hareket eden mal veya hizmet sağlayıcılarının ise sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu durum, kredi verenin, teklif edilen kredi sözleşmelerinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme öncesi bildirim yükümlülüğüne ek olarak tüketicinin kredi talebinin reddedildiği durumlarda; kredi verenin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciyi derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirmesi de zorunlu kılınmıştır. Bilgilendirme formunda yer alması zorunlu bilgiler ise belirli ve belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmeleri açısından ayrı ayrı olmak üzere Yönetmelik te sayılmıştır. Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu İçeriği Yönetmeliğin 10. maddesinde mesafeli olarak kurulan sözleşmeler hariç Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacağı düzenlenmiştir. Ancak geçerli bir sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecektir. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin de ön bilgi formunda olduğu gibi en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Diğer yandan belirli ve belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinin içeriğinde yer alması gereken zorunlu bilgiler Yönetmeliğin 11.ve 12. Maddelerinde sayılmıştır. Bu bilgiler büyük ölçüde ön bilgi formunda yer alması zorunlu olan içeriğe benzer niteliktedir. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Belirli süreli kredi sözleşmelerinin şartlarında tüketici aleyhine değişiklik yapılmasına imkan verilmemiştir. Ancak belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde yönetmelikte belirlenen koşullara uymak şartıyla değişiklik yapabilme imkanı tanınmıştır.

4 Buna göre; belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra varsa yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilmelidir. Faiz oranının artırılması hâlinde ise, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacaktır. Ayrıca tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyecektir. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde yer alan akdi faiz oranı dışında diğer Sözleşme şartlarında değişiklik yapılması halinde ise, bu değişikliğin de yürürlüğe girmesinden otuz gün önce tüketiciye, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Bu halde tüketiciye, bu değişikliği kabul etmeyerek Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan fesih hakkını kullanma imkanı getirilmiştir. Efektif Faiz Oranı ve Erken Ödeme Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan formül uyarınca hesaplanacak efektif faiz oranının yer alması zorunlu kılınmıştır. Tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunması veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödemek istemesi halinde, kredi verenin gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacağı düzenlenmiştir. Erken ödeme indirimi hesaplanırken tüketicinin ödeme yaptığı tarih esas alınacaktır. Kredinin tamamının erken ödenmesi taksit tarihinde yapılıyorsa vadesi gelen taksit ödemesi ile birlikte, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ile varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilecektir. Kredinin tamamının erken ödenmesi iki taksit arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle eken ödeme işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibarıyla geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ile vergi harç ve benzeri yasal yükümlülükler tahsil edilecektir. Ancak faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, kredinin tamamının erken ödenmesi durumunda, erken ödeme yapılan tarih ve tutar esas alınarak, akdi faiz oranı üzerinden gerekli faiz iadesi yapılır. Ancak Yönetmeliğin erken ödemeye ilişkin yukarıda açıklanan hükümleri, tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı Sözleşmelerine ve kredili mevduat hesabı Sözleşmelerine uygulanmayacaktır. Temerrüt ve Geç Ödeme Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamını talep etme hakkını saklı tuttuğu takdirde, bu hakkını ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabileceği düzenlenmiştir.

5 Buna ek olarak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesinin ön koşulu, tüketiciye en az 30 (otuz) gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunmasıdır. Muaccel duruma gelen taksitlerin hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz. Temerrüt veya geç ödeme durumunda tüketiciden tahsil edilecek temerrüt faizinin üst sınırı Sözleşme de yer alan akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasıdır. Bundan daha yüksek oranda gecikme faizi ise tahsil edilemeyecektir. Kredi veren, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda tüketiciden, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını talep edebilecektir. Ancak Yönetmeliğin temerrüt ve geç ödemeye ilişkin hükümlerinin tüketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartı sözleşmelerine ve kredili mevduat hesabı sözleşmelerine uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Cayma Hakkı ve Fesih Yönetmelikte, tüketicinin 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmelerinden cayma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlamaktadır. Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde, sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmemiş ise tüketici herhangi bir zamanda, ücret ödemeden kredi verene yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmiş ise bu süre 1 (bir) ayı geçemez. Kredi verene sözleşmeyi fesih hakkı tanınmış ise kredi veren, en az 2 (iki) ay önceden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak belirsiz süreli kredi sözleşmelerini feshedebilir. Haklı nedenlerin varlığı halinde ise, sözleşmede kararlaştırıldığı takdirde, kredi veren her zaman bu bildirim sürelerine uymadan belirsiz süreli kredi sözleşmelerini feshedebilir. Kefalet Son olarak yönetmelikle getirilen bir diğer önemli düzenleme kefalete ilişkindir. Yönetmeliğin 28.Maddesinde tüketici kredisi Sözleşmelerinde tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatların her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacağı düzenlenmiştir. Buna göre garanti sözleşmeleri olarak veya müteselsil kefil olarak şahsi teminat veren bir kişinin bu teminatının her halükarda adi kefalet sonucunu doğuracağı sonucuna varılabilir. Diğer yandan tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların da diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağı düzenlenmiştir. Bu hükümle de tüketici ve ona şahsi teminat verecek olan kişiler koruma altına alınmıştır.

6 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) ( Tebliğ ) 27 Mayıs 2015 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2) yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ ile Değişken Sermayeli Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ( DSYO )gündeme gelmiştir. Tebliğ ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları, sabit ve değişken sermayeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tebliğ in Amacı (a) Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde bulunan varlıkların değerlemesine ve saklanmasına, paylarını geri almalarına, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, kâr payı dağıtımına ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları, (b) Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve ortaklarına, paylarının ihracına, izahnameleri ve izahnamelerinin yayımlanmasına, kurucu paylarının devrine ve itfasına, yatırımcı paylarının itfasına, kurucu paylarına sahip ortaklarında ve yöneticilerinde aranan niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde bulunan varlıkların değerlemesine ve saklanmasına, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine, kâr payı dağıtımına, tasfiye ve sona ermeleri ile sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklığına dönüşümüne ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları belirlemektir. DSYO Tebliğ in 41. Maddesinde değişken sermayeli ortaklık, sermayesi her zaman net aktif değerine eşit olan, Sermaye Piyasası Kanun u hükümleri uyarınca Tebliğ in 41/1. Maddesi kapsamında belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde kurulan ve Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur. Kuruluş DSYO ların kuruluş şartlarına Tebliğ in 45 numaraları maddesinde yer verilmiştir. Maddeye göre DSYO ların kuruluşlarının Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülebilmesi için; anonim ortaklık şeklinde kurulması; kurucularının, ortaklığın net aktif değerini yatırımcı payları ihracıyla asgari olarak 4 milyon TL ye artıracağını Kurula taahhüt etmiş olması; başlangıç sermayesinin 2 milyon TL den az olmaması; paylarının nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin tam ve nakden ödenmesi; değişken sermayeli ortaklık tarafından işletme adı kullanılmak istenmesi halinde, işletme adında ortaklık portföyü türüne ve DSYO kısaltmasına yer verilmesi; Tebliğ in 60. madde kapsamında bütün hizmetleri ortaklık dışından sağlaması hali saklı kalmak üzere genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin belirlenmiş olması ve bu kişilerin Tebliğde öngörülen şartları taşımaları; kurucularının Tebliğde öngörülen şartları haiz olması; esas Sözleşmelerinin Kanun, bu Tebliğ ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması;

7 Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun portföy saklama hizmetini yürütmek üzere belirlenmiş olması gerekmektedir. Payların İhracı DSYO payları kurucu payları ve yatırımcı payları olmak üzere iki türde düzenlenmektedir. Tebliğ in 48. Maddesi ile kurucu payları düzenlenmiştir. Maddeye göre DSYO kuruluşu sonrasında yeni kurucu paylarının ihraç edilmek istenmesi halinde, şekli ve esasları kurulca belirlenecek başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte kurula başvurulması zorunludur. Madde 49 ile yatırımcı payları düzenlenmiştir. Yatırımcı paylarının halka arz edilmesi veya işyeri, belirli meslek grupları bazında, sektörel bazda ve benzeri kriterler çerçevesinde belirli bir yatırımcı kitlesine tahsis edilmesi ya da nitelikli yatırımcılara satılması zorunludur. Yatırımcı payı ihracı için kurulca belirlenen standartlara uygun olarak izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlenir ve kurulca istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte değişken sermayeli ortaklık tarafından kuruluşa ilişkin esas sözleşmenin ticaret siciline tescilini takip eden 30 gün içinde kurula başvurulur. Belirli bir yatırımcı kitlesine tahsis edilerek ya da nitelikli yatırımcılara yapılacak pay satışlarında izahname yerine ihraç belgesi düzenlenir, ancak yatırımcı bilgi formu düzenlenmesi ihtiyaridir. Payların Niteliği Payların niteliği 53. Madde kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre kurucu paylarının nama yazılı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Kurucu payları sahibine kâr payı, tasfiyeden pay alma, genel kurula katılma, genel kurulda oy kullanma, bilgi alma ve inceleme, özel denetim isteme, genel kurul kararlarının iptali için dava açma ve azlık hakkı tanır. Her bir kurucu payı, sahibine, genel kurulda bir oy hakkı tanır. Yatırımcı payları ise nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. Yatırımcı payları sahibine sadece kâr payı ve tasfiyeden pay alma hakkı tanır. Bunun dışında genel kurula katılma ve genel kurulda oy kullanma da dahil olmak üzere başka bir hak tanımaz. Ayrıca kurucu ve yatırımcı paylarının yeni pay alma hakkı bulunmamaktadır. Dışarıdan Hizmet Alımı Tebliğ in 60. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca DSYO ların portföy yönetim hizmetini bir portföy yönetim şirketinden almaları gerekmektedir. DSYO lar teftiş ve iç kontrol, muhasebe ve operasyon, risk yönetim sistemine ilişkin hizmetleri tebliğ ile izin verilen diğer kuruluşlardan alabileceklerdir. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ise değişken sermayeli ortaklıklar teftiş hizmetini, iç kontrol hizmetini ve muhasebe ve operasyon gibi hizmetleri yatırım kuruluşlarından; kontrolü ve takibi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmek şartıyla risk yönetim sistemine ilişkin hizmeti yatırım kuruluşlarından ve kurulca uygun görülecek uzmanlaşmış diğer kuruluşlardan sağlayabilirler. Uygulanmayacak Hükümler Tebliğ in 91. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında DSYO lar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun; anonim şirketlerde esas sermayeye, asgari sermaye miktarına, esas sözleşmenin asgari içeriğine, ayni sermaye taahhütlerine, nominal değere, ortaklığın kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine, sermaye artırım ve azalımı usulüne, pay taahhüdü ve

8 ödenmesine, pay devrine ilişkin kısıtlamalarına, kar zarar hesabı ve karın dağıtımına, yedek akçelere ve tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmayacak olup, bu konuda kendi özel mevzuatları geçerli olacaktır. Sonuç 6362 Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları Türk Hukuku na yeni bir kavram ve Türkiye sermaye piyasalarına yeni bir şirket türü olarak girmiş ve DSYO ile tüzel kişiliği haiz şirket yapısı altında yatırım fonunun sunduğu esnekliklere erişim imkanı sağlayan ve açık uçlu bir sermaye yapısına sahip yatırım ortaklığı modelini getirilmiştir 1. Tebliğ ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları sabit ve değişken sermayeli olmak üzere düzenlenmiş olup, DSYO lara ilişkin oldukça düzenlemeler getirilmiştir. 1 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Basın Duyurusu,

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013 Tüketicinin Korunması Kanunu 28.05.2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 56.maddesine göre Garanti belgeleri artık üretici ve ithalatçılarca düzenlenecek Bakanlık Onayı yapılmayacaktır. Ancak

Detaylı

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28835 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6502 Kabul

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 20.07.2014 Sirküler No : 2014/30 1. Giriş: SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 6502 SAYILI (YENİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA TÜKETİCİ HAKLARI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

SİRKÜLER SAYI: 2013/6 04.12.2013 YENİ TÜKETİCİ KANUNU

SİRKÜLER SAYI: 2013/6 04.12.2013 YENİ TÜKETİCİ KANUNU SİRKÜLER SAYI: 2013/6 04.12.2013 YENİ TÜKETİCİ KANUNU Yeni Tüketici Kanunu Yayınlandı! 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, milyonlarca tüketiciyi

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 001960 12/06/2013 Konu : Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013/168 Sayın

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor?

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor? Giriş 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( YTKHK ), özellikle bankalar ile gerçekleştirilen tüketici işlemleri kapsamında, tüketicilerin

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLARI

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLARI 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLARI Serbay MORAY* Öz Anayasa nın 172.maddesinde devlete, tüketicileri koruyucu tedbirleri alma görevi

Detaylı

KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5582 Kabul Tarihi : 21/2/2007 MADDE 1 9/6/1932 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

MORTGAGE KANUN TASLAĞI

MORTGAGE KANUN TASLAĞI MORTGAGE KANUN TASLAĞI Madde 1 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Đcra ve Đflas Kanununun 45 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra "28/7/1981 tarihli ve 2499

Detaylı

SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA

SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ (III-48.3) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) BİRİNCİ BÖLÜM

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) BİRİNCİ BÖLÜM 28 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28660 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı