Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor?"

Transkript

1 Giriş 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( YTKHK ), özellikle bankalar ile gerçekleştirilen tüketici işlemleri kapsamında, tüketicilerin daha güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında korunması amacından yola çıkarak önemli düzenlemeler ve değişiklikler getirmektedir. YTKHK, yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup Avrupa Birliği Yönergeleri ile büyük ölçüde benzerlik göstermekte ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla ileri seviyede tedbirler öngörmektedir. Kanun Kapsamı, Tanımlar ve Temel İlkeler Kapsam YTKHK nın Kanunun Kapsamı başlıklı 2. maddesine göre, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulama kanun kapsamına girmektedir. Bu doğrultuda, sadece tüketiciler ile yapılan sözleşmeler değil, sözleşmenin imzalanmasından önce, sözleşmenin kuruluşu esnasında ve sözleşme imzalandıktan sonra yapılan uygulamalar da YTKHK kapsamında değerlendirilecek olup temeli herhangi bir hukuki işleme veya sözleşmeye dayanmayan tüketici uygulamalarının da kanun kapsamına gireceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla sözleşmenin kurulmasından önce tüketicilere verilen bilgilendirme formu ya da bir malın satışının ardından sunulan satış sonrası hizmetler ile ilgili de YTKHK hükümleri uygulanacak olup kanunun kapsamı büyük ölçüde genişletilmiştir. Tanımlar YTKHK nın Tanımlar başlıklı 3. maddesi uyarınca tüketici; ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda YTKHK nın yürürlüğe girmesinin ardından şirketlerin motorlu araç satın alımı gibi işlemleri tüketici işlemi kapsamında sayılmayacak ve şirketler mevcut durumda geçerli olan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da ( 4077 sayılı Kanun ) yer alan korumalardan yararlanamayacaklardır. Aynı madde kapsamında tüketici işleminin tanımı esaslı biçimde genişletilerek eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem, açıkça bu madde kapsamına alınmıştır. Kanun koyucu bu şekilde tüketici işleminin kapsamını daraltan uygulamaların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Temel İlkeler 4077 sayılı Kanun da karşılığı olmayan bir madde olarak YTKHK ile tüketici mevzuatında uygulanan temel ilkelere birtakım yenilikler getirilmiştir. Bunlardan ilki, YTKHK nın

2 4. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen tüketici sözleşmelerinde uygulanacak temel ilkelere ilişkindir. Anılan fıkra, 4077 sayılı Kanun da ancak bazı sözleşmeler için öngörülen şekil şartlarını tüm sözleşmelere uygulanmak üzere genişletmiş ve bu şartlara ek düzenlemeler de getirerek temel ilkeleri belirlemiştir. Bu doğrultuda, tüketici hukuku kapsamında akdedilecek sözleşmelerin anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde en az 12 punto büyüklüğünde olacak şekilde düzenlenmesi ve sözleşme ile bilgilendirmelerin tüketicilere kağıt ortamında ya da sürekli veri taşıyıcısı yolu ile verilmesi gerektiği belirlenmiştir. Hüküm, şekil şartlarına ek olarak sözleşmelerin süresi içinde tüketici aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamayacağını da düzenlemektedir. Temel ilkelerdeki ikinci bir değişiklik ise YTKHK nın 4. maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenlemedir. Buna göre, tüketiciden, kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemeyecektir. Sunulan mal ve hizmet kapsamında hangi işlemlerin satıcı/sağlayıcı tarafından haklı olarak yapılmasının beklendiğinin tespit edilmesi özellikle bankacılık sektöründe önem taşımaktadır. Bankacılık sektöründe, herkes tarafından kullanılan ve herkesin faydalandığı işlemler için ek ücret talep edilmemesi gerekir. Bu işlemlere örnek olarak bankadan para çekme, kredi kartı işletim ücreti ve havale işlemleri için yaratılan ek masraf kalemleri örnek gösterilebilir. Bu uygulamalar göz önüne alınarak söz konusu fıkranın ikinci cümlesinde; bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın ( Bakanlık ) görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. Temel ilkelere ilişkin olarak bir diğer önemli yenilik ise teminat hukukuna ilişkindir. YTKHK nın 4. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, tüketici işlemlerinde tüketicinin edimlerine karşılık alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacaktır. Hüküm aynı zamanda emredici nitelik taşıdığı için kefaletin türü taraflarca müteselsil kefalet olarak düzenlenmiş olsa bile söz konusu kefalet sözleşmesi adi kefalet hükümlerine tabi olacaktır. Aynı fıkranın ikinci cümlesinde ise, tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağı düzenlenmektedir. Haksız Şartlar YTKHK nın 5. maddesinin beşinci fıkrasında faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere niteliklerine bakılmaksızın tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar ile ilgili 5. madde

3 hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. YTKHK, 4077 sayılı Kanun dan farklı olarak uygulamada iltihaki sözleşmeler olarak nitelendirilen su, haberleşme, doğalgaz, elektrik, sigorta, bankacılık ve benzeri alanlarda kanun veya yetkili makamlar izni ile faaliyette bulunan kişi ve kuruluşların düzenlemiş oldukları sözleşmelerde haksız şartların bulunması halini açıkça düzenlemektedir. Bu doğrultuda, bahsi geçen kişi ve kuruluşlar ile akdedilen sözleşmelerde haksız şartların bulunması halinde YTKHK nın 5. maddesi uygulama alanı bulacak ve bu sözleşmelerde yer alan haksız şart maddeleri geçersiz sayılacaktır. Söz konusu madde ile haksız şartların uygulama alanına netlik kazandırılmış olup genel kullanım için hazırlanmış sözleşmelerde haksız şartların sözleşme metninden çıkartılması veya kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alma yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Ayıplı Mallardan Sorumluluk Ayıplı mallara ilişkin YKHK nın 10. maddesi ile eski düzenlemeden farklı olarak teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilmiş ve malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya yüklenmiştir. Ancak bu karine, çürüyen ya da bozulan mallar gibi malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmayacaktır. Yine 4077 sayılı Kanun dan farklı olarak YTKHK nın 11. maddesi uyarınca, ayıplı mal halinde tüketici, üretici ya da imalatçıya karşı Borçlar Hukukundan kaynaklanan seçimlik haklarından yalnızca ücretsiz onarım ve malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarını kullanabilecektir. YTKHK nın 56. maddesi uyarınca ise, üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için bir garanti belgesi düzenlemek zorunda olacaktır. Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve Tüketici Kredileri YTKHK nın 17. maddesi ile finansal kiralama sözleşmelerine taksitle satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiş ve bu şekilde tüketicilerin taksitle satış sözleşmelerinin hükümlerinden yararlanma alanları genişletilmiştir. Buna ek olarak taksitle satış sözleşmelerinde 4077 sayılı Kanun dan farklı olarak cayma hakkı düzenlenmiş olmakla beraber finansal kiralama sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılamayacağı belirtilmiştir. YTKHK nın 22. maddesi ile tüketici kredisi sözleşmesinin tanımı ve uygulama alanı Avrupa Birliği düzenlemeleri ile paralel hale getirilerek kapsamı genişletilmiştir. Madde uyarınca, tüketici kredisi sözleşmesi; kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Buna ek olarak maddenin ikinci fıkrasında kredi kartı sözleşmelerinin, faiz ve benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzeri şekilde taksitle ödeme imkanı sağlanması halinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirileceği düzenlenmiştir. Bundan böyle, maddede belirtilen şartları

4 sağlaması halinde kredi kartları ve hatta kredilendirilmiş banka kartları (tüketicinin hesabındaki parayı kullanmasını sağlayan) tüketici kredisi sözleşmelerinin kapsamında değerlendirilecektir. Kanun koyucunun söz konusu maddeyi getirmekteki amacı, tüketicinin vadesi gelmiş bir ödemesinin ileri bir tarihe ertelenmesi ve kredi sağlayan kurumun bu durumdan menfaat elde etmesi ile ilgili açık bir düzenleme getirmektir. Buna ek olarak YTKHK nın 24. maddesi uyarınca, tüketici kredisi sözleşmelerinde cayma hakkının süresi 14 gün olarak belirlenmiştir. Eski kanunda karşılığı olmayan bir madde olarak YTKHK nın 25. maddesi, belirli süreli tüketici sözleşmelerinde kural olarak faiz oranının sabit olduğunu düzenlemiş ve belirsiz süreli sözleşmelerde faiz oranının değiştirilebileceğini ancak bunun için tüketicinin önceden bilgilendirilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır. Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, tüketici kredisi sözleşmelerinde akdi faiz, efektif faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşmenin sonuna kadar kullanılacaktır. Ancak efektif faiz oranının olduğundan düşük gösterilmesi halinde, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdi faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenecektir. YTKHK nın 28. maddesinin ikinci fıkrasında tüketicinin lehine olarak getirilen düzenleme ile muaccel kılınan taksitlerin faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmadan hesaplanacağı belirlenmiştir. Bunun yanında, YTKHK nın 29. maddesi ile getirilen önemli bir değişiklik olarak halihazırdaki uygulamada bankalar tarafından tüketiciler için şart koşulan ve ek maliyetlere yol açan sigorta yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı hükme bağlanmıştır. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminatın kredi veren tarafından kabul edilmesi gerekliliği düzenlenmiştir. YTKHK nın 31. maddesi ile bankaların tüketicilerden ek ücret ve masraf talep etmeleri ile ilgili uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır sayılı Kanun çerçevesinde uygulamada kredi veren bankalar, tüketicilerin kredi sözleşmesinden doğan borçlarını ödemeleri için ayrı bir hesap açmakta ve bu hesaptan çeşitli isimler altında işlem ücreti tahsil etmektedir. YTKHK ile getirilen düzenleme uyarınca bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek ve bu hesap tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacaktır. Söz konusu madde, YTKHK nın 4. maddesinde tüketicilerden alınan masraflara ilişkin düzenleme ile de paralellik göstermektedir. Bunun yanında tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredi mevduat sözleşmesi de yapılamayacak olup bu yolla söz konusu kredinin başka bir kredi ile ödenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Maddenin üçüncü fıkrası ise kart çıkaran kuruluşların, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunma zorunluluklarını düzenlemektedir.

5 Konut Finansmanı ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri YTKHK, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemelere benzer şekilde konut finansmanı sözleşmeleri ile ilgili düzenlemelere ve değişikliklere de yer vermiştir. Bu düzenlemeler uyarınca konut finansmanı sözleşmeleri; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmeler olarak açıkça tanımlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin ücret ve masraflardan muaf hesap açılması, tüketicilere sigorta konusunda serbestlik tanınması gibi düzenlemelere paralel düzenlemeler konut finansmanı sözleşmeleri ile ilgili olarak da kabul edilmiştir. YTKHK nın 40. maddesinde, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir ve teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Mevcut uygulamada ortada bir konut olmamasına rağmen tüketiciler ile sözleşme yapılması ve bu sözleşmeye dayanarak tüketicilerden para toplanması tüketicilerin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Tüketicilerin bu durum karşısında korunması amacı ile maddenin üçüncü fıkrasında, yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesinin yapılamayacağı düzenlenmiştir. Buna ek olarak bu sözleşmeler resmi şekil şartına tabi tutularak tapu siciline tescil edilmeleri, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenlenme şeklinde yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ön ödemeli konut satış sözleşmesine taraf olan satıcılar yüzlerce tüketici ile sözleşme akdetmekte olduklarından satıcıların finansal durumlarının bozularak iflas etmeleri halinde tüketiciler üzerindeki risk çok büyük olmaktadır. Bu durumdan yola çıkan kanun koyucu, 4077 sayılı Kanun dan farklı olarak bazı tedbirler öngörmüştür. Bu düzenlemelerden ilki satıcıların, ön ödemeli konut satışına başlamadan önce bina tamamlama sigortası yaptırmaları zorunluluğudur. Ancak bu zorunluluk yalnızca belirli büyüklükteki projeler için geçerli olup söz konusu projeler Bakanlık tarafından belirlenecektir. Diğer bir değişiklik olarak maddenin ikinci fıkrasında bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvencelerin iflas/tasfiye masasına dahil edilemeyeceği, haczedilemeyeceği, üzerlerinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacağı düzenlenmiş, böylece binanın tamamlanmasının önündeki potansiyel engellerin baştan kaldırılması amaçlanmıştır. Yukarıdakilere ek olarak belirtmek gerekir ki, ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde cayma hakkı 14 gün olarak düzenlenmiştir. Yine tüketicinin uzun yıllar ödeme yapıp herhangi bir karşılık elde edememesini engellemek adına ön ödemeli konut satışında devir ve teslim süresi sözleşme

6 tarihinden itibaren en fazla 36 ay olarak düzenlenmiştir. Ayrıca tüketiciye devir ve teslim tarihine kadar herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı tanınmıştır. Diğer Sözleşmeler YTKHK nın 50. maddesi ile uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ilk kez kanun kapsamına alınmış ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerine paralel olarak devre tatil ve uzun süreli tatil hizmet sözleşmelerinin de yapı ruhsatı olmadan akdedilemeyeceği düzenlenmiştir. Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesinin kapsamı; bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye belirlenen süre zarfında konaklamaya ve konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı veren sözleşmeleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Abonelik sözleşmeleri ile ilgili getirilen düzenleme uyarınca, belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak; ancak abonelik sözleşmesi, sözleşmenin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde uzatılabilecektir. 52. maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, tüketici belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu madde aracılığıyla abonelik sözleşmelerini oldukça uzun süreler için akdeden satıcı/sağlayıcı şirketlerin halihazırdaki haksız rekabet uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Tüketici Hakem Heyetleri YTKHK nın 66. maddesinde tüketici hukukundan doğan ihtilafların çözümü için kurulan hakem heyetlerine başvuru şartlarında bazı değişiklikler öngörülmüştür. Sözkonusu madde uyarınca Bakanlık, il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlendirilmiştir. YTKHK nın 68. maddesi, değeri iki bin TL nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin TL nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin TL ve üç bin TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulmasının zorunlu olduğunu düzenlemiştir. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır. Sonuç YTKHK, tüketicilerin korunması için önemli düzenlemeler içeren Avrupa Birliği Yönergelerine paralel olarak hazırlanmış olup Türk Hukuku nun Avrupa Birliği hukuku ile uyumlaştırılması

7 yolunda atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, Türk Hukuku nda gelişmekte olan tüketici haklarının geliştirilmesi yolunda YTKHK, tüketici ihtiyaçlarına cevap vermek adına eski kanundan daha ileride bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunda yer alan tüketici haklarının uygulaması ile ilgili detayların belirlenmesi adına önümüzdeki günlerde ikincil mevzuatın da yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 07/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Hazırlayan: Sinan KALENDER sinan.kalender@ibb.gov.tr Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI

4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI ANKAR A BAROSU 4077-6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN K ARŞILAŞTIRMASI Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu 2014 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312)

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Giriş. A. Mevzuat Değişiklikleri. HUKUK BÜLTENİ Ocak Şubat 2015

Giriş. A. Mevzuat Değişiklikleri. HUKUK BÜLTENİ Ocak Şubat 2015 Giriş İçindekiler Giriş 1 A. Mevzuat Değişiklikleri 1 -Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 1 -Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetli Sözleşmesi, Paket Tur Sözleşmeleri, Taksitle Satış

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER PLAN 1. GENEL İLKELER 2. HAKSIZ ŞARTLAR 3. AYIPLI MAL 4. AYIPLI HİZMET 5. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER 6. MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Detaylı

REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. @ibbzabita TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. @ibbzabita TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ @ibbzabita ALO

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA VERİLEN ŞAHSİ GÜVENCE: ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ *

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AÇISINDAN TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE BANKAYA VERİLEN ŞAHSİ GÜVENCE: ADİ KEFALET SÖZLEŞMESİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.25-46. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin

Detaylı

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ TEMMUZ 2005 KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Konut Finansman Sistemine İlişkin

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı