ANKARA DA "AHİLER YÖNETİMİ ( )" MESELESİ* Araş. Gör. Celal METİN** Giriş:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DA "AHİLER YÖNETİMİ (1290-1354)" MESELESİ* Araş. Gör. Celal METİN** Giriş:"

Transkript

1 ANKARA DA "AHİLER YÖNETİMİ ( )" MESELESİ* Araş. Gör. Celal METİN** Giriş: Türkiye Cumhuriyeti nin başkenti olan Ankara, jeopolitik konumu gereği önemli bir ticaret, ziraat ve askeri üs olarak uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Osmanlı yönetimi boyunca bu özelliğinin bir kısmını yitirmiş olsa da Ankara, yine de önemli bir Osmanlı şehri olarak Cumhuriyete intikal etmiştir. Milli Mücadelenin merkezi olan ve tekrar ön plana çıkan Ankara, Yeni Türk devletinin başkenti olmuş, Anadolu şehir geleneği ile modern çizgileri birleştirmiş ve Türkiye de modern şehirleşmenin öncülüğünü yapmıştır Malazgirt Meydan Savaşından kısa bir süre sonra, Anadolu nun büyük çoğunluğu gibi Ankarada Türklerin eline geçmiş; bu durum bir-iki el değiştirmeden sonra kalıcı olmuştur. XIII. ve XIV. yüzyıllar boyunca Anadolu nun Türkleşmesine paralel olarak Ankarada bir Türk şehri özelliğini kazanmıştır. Selçuklu, Moğol- İlhanlı ve Osmanlı el değiştirme tarihi sürecinde Ankara zamanın anarşi döneminde, sosyo-ekonomik nitelikli dini bir örgütlenme olan ahiliğin etkisi altında kalmış ve ahi ileri gelenlerince yönetim ve idaresi en azından bir dönem üstlenilmiştir. Bu çalışmamız, yılları arasında Ankara daki ahi örgütlenmesinin ne olduğunu ve bu ahi örgütünün şehir yönetimini üstlenmesinin bir cumhuriyet olup olmadığının tartışılmasını içine almaktadır. Konu çerçevesinde dönemin siyasal olaylarına, Ankara nın tarihi konumuna, ahiliğin içeriğine değinilecek ve bu konuyu çeşitli nedenlerle tartışan araştırmacıların görüşlerine göndermeler yapılacaktır. 1 / 16

2 Moğol İstilası Sonrası Anadolu: Bozkır kabileler federasyonu örgütlenmesine dayanan ve bu örgütlenmenin en büyük temsilcisi olan Moğol İmparatorluğu, çevresindeki tüm toplulukları askeri gücü ile egemenliği altına almıştır. Moğollar, doğuda Çin içlerine, batıda Mısır sınırlarına kadar tüm Orta Asya, Kafkaslar, Ön Asya ve Orta Doğuyu içine alan geniş bir coğrafyaya hakim olmuştur. XIII. yüzyılda tarihin en büyük ve en hızlı istila hareketini gerçekleştiren Moğollar bu hızlı genişlemeye paralel olarak yönetim ve askeri zorluklardan dolayı bölünmüş ve İran da bir Moğol devleti olan İlhanlı yönetimi kurulmuştur. İlhanlılar büyük Moğol üst otoritesini tanımışlar ve Suriye, İran, Ermenistan ve Selçuklu ülkesine hakim olan bölgesel bir güç oluşturmuşlardır. XIII. yüzyılın ikinci ve XIV. yüzyılın ilk yarısı içinde hüküm süren İlhanlılar, kurumlaşmış ve egemen bir devlet otoritesinden çok askeri nitelikli korumacılığa dayanan bir yönetimi benimsemişlerdir.[1] İlhanlıların bu korumacı yönetimi boyunca egemenlikleri altındaki bölgelerde çatışma ve isyanlar eksik olmamıştır. Moğol İstilalarının Türk-İslam dünyasındaki yıkımı ve yarattığı tedirgin ortam birçok bölgede üretim, ticaret ve posta örgütlenmelerini bozmuştur. Kültür, sanat ve ticaret yönünden Asya da birçok şehrin yıldızı sönerken göçebe unsurların yanında şehirli esnaf ve zanaatkar da bulundukları şehir ve kasabaları terk ederek kitleler halinde daha güvenli bölgelere göç etmişlerdir. Bu gelişmelerle doğrudan bir ilişkisi bulunan Anadolu nun Türkleşmesi, tarihin bir dönemine yön vermesi bakımından önemlidir.[2] XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etnik yapısı hızla büyük bir değişime uğrayan Anadolu, Türklerin bu coğrafyayı yağmalamaktan çok sahiplenmeye ve yerleşmeye yönelik eğilimlerinden dolayı batılıların deyimi ile Turchia olmaya başlamıştır.[3] Bizans halklarının Batıya ve Karadeniz kıyılarına çekilmeleri; Ermenilerin Kafkas ve Kilikya yönündeki göçleri ve mahalli toplulukların çeşitli nedenlerle (düşman saldırıları, salgın hastalıklar, siyasi rekabetler...vb.) insan kayıpları, Doğu ve İç Anadolu nun boş denecek kadar insansızlaşmasına yol açtı.[4] Türkleşme ağırlıklı olarak nüfus kaybı olan bölgelerde gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun bir uzantısı olarak şekillenen Anadolu Selçuklu Devleti, Sinop tan Boğaziçi ne, İznik ten Alanya ya kadar Anadolu nun büyük kısmını egemenliği altına aldı. Haçlı Seferlerine başarıyla karşı koyan ve Bizans aleyhine genişleyen Anadolu Selçuklu Devleti, 1243 te bir Moğol ordusuna Kösedağ da yenilmesi ile siyasal birliğini kaybetti. Taht kavgalarını ve devlet adamlarının kendi aralarındaki rekabeti körükleyen Moğolların Selçuklu devletine iç ve dış müdahaleleri, askeri işgalleri ve ağır vergileri önemli sonuçlar doğurdu. Ekonomik çöküntü, toplumsal sarsıntılar ve Türkmen babalarının başkaldırıları ile Anadolu Selçuklu Devleti bir daha toparlanamayacak biçimde dağıldı. XIV. yüzyılın başında Anadolu İlhanlıların ve uç beyliklerinin egemenliğinde çeşitli nüfus bölgelerine ayrılmıştı. Ankara, Kırşehir, Amasya, Kayseri, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzincan gibi şehirler doğrudan doğruya İlhanlıların Anadolu genel valisinin egemenliğinde idi.[5] İlhanlı hakimiyeti uzun sürmedi ve İlhanlı hakimiyet bölgesinin çoğunluğu İlhanlı genel valisi olan Eratna Beyin eline geçti.[6] Eratna Devletinin yanı sıra Anadolu da Germiyan, Karaman, Aydın 2 / 16

3 Oğulları gibi irili-ufaklı birçok devletçik/ beylik ortaya çıktı. İleride büyük bir imparatorluk olarak ortaya çıkacak olan Osmanlı Oğulları da Bursa-Bilecik bölgesini ellerinde bulunduruyorlardı yılına gelindiğinde artık İlhanlı hakimiyeti kesinlikle çökmüştü ve Anadolu Türkmen beyliklerine kalmıştı. Moğol istilaları sonrasında bozulan ya da altüst olan tüm dengelerin ardından serbest ticaret, ziraat ve çalışma ortamının olmamasından dolayı halkın yoksullaşmasının yanı sıra devamlı iç savaşlar, isyanlar ve yönetim değişiklikleri, huzursuz ve tedirgin olan toplumları bir arada tutan ve bir iç barışa kavuşturan dini nitelikli sosyal örgütlerin biçimlenmesine ve gelişmesine zemin hazırladı. Kolonizatör tekkelerin, vakıfların, ahi dergahlarının ve kale-şehir devletçiklerin varlığı dirlik ve düzenin kısmen de olsa sağlanmasına ve bu anarşi ve fetret döneminin en az zararla atlatılmasına yardımcı oldu. Güven ve otorite bunalımlarının atlatılmasında çok önemli görevler üstlenen kurumlardan biri de Anadolu da her kesimde çok yaygın bir örgütlenme olanağı bulan Ahiliktir. Anadolu da Ahiliğin Ortaya Çıkışı: Ahilik,[7] XIII. yüzyılda Anadolu da esnaf ve sanatkarlar arasında yaygın olarak ortaya çıkan sosyo-ekonomik bir örgütlenmenin adıdır. Anlamını kardeşim demek olan ahi ya da cömert, eli açık demek olan akı sözcüğünden aldığı sanılmaktadır.[8] Kökü Orta Asya ya, Horasanlı esnaf ve sanatkarlara kadar uzanan ahiliği, bir kurum olarak, ilk kez XIII. yüzyılda Kırşehir de, Ahi Evran ın örgütlediği sanılmaktadır. Ahi Evran, Anadolu ya gelen esnaf ve sanatkarları bir araya getirmiş ve sanatta ustalık ve mesleki birlik fikri ile sosyal yardım ve dayanışma duygusunu güçlendirmeye çalışmıştır. Bazı araştırmacılar ahiliği, Abbasi Halifesi Nasırilidinillah ( ) tarafından kurulan fütüvvet[9] örgütünün uzantısı olarak görmektedirler. Her ne kadar ahiliğin ilke, kural, tören ve öğütlerini bir araya getiren kitaplara da fütüvvetname deniliyorsa da, ortaya çıkış şartları, ön planda tuttukları moral değerler, örgütlenme biçimleri ve başka farklılıklardan dolayı, fütüvvet ile ahilik arasında tarihi ve organik bir bağ olduğu, henüz kesin olarak kanıtlanamamıştır.[10] Ahilik konusunda çeşitli çalışmaları bulunan Çağatay, Anadolu da ahiliğin ortaya çıkışını hazırlayan etkenleri şöyle özetlemektedir: Doğudan Asya daki büyük ve uygar Türk şehirlerinden gelen çok sayıdaki sanatkarlara kolayca iş bulmak, yerli Bizans sanatkarları ile rekabet edebilmek, tutunabilmek için yaptıkları malların kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarlamak, sanatkarlara sanat ahlakını yerleştirmek, Türk halkını ekonomik yönden bağımsız hale getirmek, ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yardım etmek, ülkeye yapılacak yabancı saldırılarda devletin silahlı kuvvetleri yanında savaşmak, Türklük şuurunu sanatta, dilde, edebiyatta, müzikte, gelenek ve görenekte milli heyecanı yaratıp ayakta tutmak. [11] XIII. yüzyıl Anadolu sosyo- ekonomik hayatında önemli bir yeri olan ahilik, Çağatay ın spekülasyon nitelikli tanımlamaları hariç tutulursa, esnafın ahlaki- sosyal disiplininin sağlanması, fiyat istikrarı, ihtiyacı olanların gözetilmesi, yönetim boşluklarında asayişin sağlanması, düşmana karşı 3 / 16

4 savaşta devlet güçlerinin yanında yer alınması ve özellikle Moğol istilası sırasında, işgalcilere ve onlarla işbirliği yapanlara karşı tutumları ile milli, dini ve sosyal bir örgüt olduğu düşüncesini uyandırmaktadır.[12] Ancak sosyo-ekonomik temelli bir dayanışma ve birlik şuurundan çıkan ahiliğin, Çağatay ın düşüncesinin aksine, ideolojik ve siyasal yönü çok açık değildir.[13] XIII. ve XIV. yüzyılın karışık ortamında bezgin ve yılgın Anadolu insanını, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Ahi Evran gibi Türk büyükleri, her biri bir başka yönden, halkın maneviyatını ayakta tutmak ve birlik-beraberliğini sağlamak için yoğun çaba harcayarak etkilediler. Bunlardan Ahi Evran, esnaf ve zanaatkarları bir araya getirerek, zanaat ve ticaret ahlakını üretici-tüketici çıkarlarını güven altına almak suretiyle, bu kötü politik atmosfer içinde, halka yaşama ve direnme gücü verdi.[14] XIII. yüzyılda ortaya çıkan Anadolu ahiliği, Ahi Evranın yoğun çabaları ile gelişip yayılmıştır. Ahi Evran, örgütün sürekliliğini sağlamak için, ahiliği tekke ve zaviyelere bağlamış[15] ancak buralarda yaşayanlara alın teri ile geçinme ilkesini öğretmiştir. Bu yönü ile Melamilik ile karıştırılan ve dönemin tekkeleşme ve kendi dini görüşünü cazip kılan Bektaşilikle örtüşen ahilik, uzun süre anlaşılamamıştır.[16] Ekonomik ve sosyal yönünden dolayı halk arasında destek bulan ahilik, köylere kadar yayılmıştır. Ahilik yalnızca bir esnaf örgütlenmesi değildir ama esnaf arasında çok yaygın örgütlenmiş olmaları bu tür yanlışlara yol açmaktadır. Bazı Batılı araştırmacılara göre Halife Nasırilidinillah ın bir şeyhi olan Şühreverdi ( ) nin telkinleri ile fütüvvetçiliğe olumlu yaklaşan Konya Selçuklu hükümdarı I. İzzettin Keykubatla[17] güçlenen ahilik, üstlendiği bir takım kolluk görevlerine bağlı olarak düzenin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.[18] XIII. yüzyılda Anadolu ile sıkı bağlantıları bulunan Azerbaycan ve Kırım gibi Kafkas bölgelerinde de yayılmış olan ahilik hakkında en ayrıntılı bilgileri ünlü Faslı bilgin Tancalı İbni Batuta nın Seyahatname sinde bulmaktayız. Batuta, Anadolu ya 1330 dan kısa bir süre sonra gelmiş ve gittiği bütün şehirlerde ahilerin ne denli etkin olduklarını görmüş ve şaşkınlığa düşmüştür. Anadolu ahilerinin canlı tasvirlerini yapan Batuta, ahilerin dayanışma ve konukseverliğinden çok etkilenmiştir. Bir yabancı olarak onların ortaklaşa kullandıkları mekanlarda kalan ve onlardan sıcak bir ilgi ve cömertlik gören Batuta, şükran duygusunun yanı sıra onların yaşantısını inceleme, onlarla ilgili ayrıntılı bilgi edinme imkanı bulmuştur.[19] İbni Batuta gördüklerini ve yaşadıklarını anlatırken bazı yanılgılara; yorumlama ve genelleştirme yaparken hatalara düşmüştür. Bu yanlışların bir kısmını farklı ahi tekkelerinde gördükleri ile tekzip etmiştir.[20] Örneğin, Batuta nın ahiler tüm kazançlarını öndere verirler bilgisi, birçok araştırmacı tarafından kabul görmemiştir.[21] Ahi ler kazançlarının bir kısmını önderlerine vererek ortak kullandıkları mekanların masraflarını karşıladıkları daha doğrudur. Bütün bunların dışında Batuta Milas taki ahilerden bahsederken ahilerin tarikat kütüğünde kendilerini Hazreti Ali ye dayandırdıklarını[22] ve şalvar giyme töresini devam ettirdiklerini belirterek ahi-fütüvvet ilişkisine dikkat çekecek bir bilgi sunmaktadır.[23] Claude Cahen, İbni Batuta tarafından XIII. yüzyılla ilgili olarak verilen bu betimlemelerin, bir önceki yüzyıl için de geçerli olup olmadığını bilebilmek isterdik. Eğer o yüzyıl içinde geçerli iseler, bu öteki Müslüman ülkelerinde görülmeyen özgün bir nitelik olacaktır ve bunun 4 / 16

5 nedenlerini saptamak gerekecektir. Şimdilik bu konuda bir şey söylemek mümkün değildir ama burada bu sorunu açıkça belirtmemiz gerekir... [24] diyerek, ahi-fütüvvet benzetilmesinde tereddüdü olduğunu ancak özgün bir Türk kurumu olduğu konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını ve bunu da eldeki bilgilerin yetersizliğine bağlamaktadır. Bütün bunların yanında ahilik, tekkeler etrafında örgütlenerek dini bir nitelik kazanmıştır. Herhangi bir meslekte çalışabilmek için o mesleğin ahi tekkesine bağlanmak gerekti. Ahi tekkesi dışında kalan kişinin mesleki etkinlikte bulunması çok zordu. Bir meslekte çalışabilmek için alınan, önce çırak sonra kalfa ve en sonunda usta olarak sanatında ilerlerdi. Çırak meslekte ilerlemiş bir ustayı ata ahi, kalfalardan ikisini de yol kardeşi seçer ve böylece tekkeden üç kişinin gözetiminde yetiştirilirdi. Ahi tekkelerinde müderris ve kadılar tarafından düzenli olarak dersler verilirdi. Okuma-yazma öğretilir; yeteneğine göre herkes hat, tezhip, müzik...vb öğrenirdi. Kalfalar ayrıca kılıç kullanma, ata binme, ok atma gibi askerlikle ilgili beceriler de edinirlerdi.[25] Ahiler, hırka üstüne sarık sarılı beyaz yünden külah takar, mesh biçimi ayakkabı giyer, kemerlerinde saldırma taşırlardı.[26] Birçok araştırmacı tarafından ortaya konulduğu gibi ahilik, dini, siyasi ve sosyo-ekonomik bir kurum olarak, Osmanlı Devleti nin kuruluş ve gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. XV. yüzyıldan sonra ekonomik yönü ağır basan ahilik, lonca, gedik, yaran ve imece türü dayanışma biçiminde günümüze kadar Anadolu halkı ve esnafı arasında yaşamıştır. Konumuzun ana teması olan ahiliğin XIII. ve XIV. yüzyıllar arasında ne gibi bir rol oynadığı kaynaklarda tam anlamı ile belirtilmemektedir. Ekonomik açıdan olduğu kadar siyasi açıdan da etkin olduğu dönemlerin, hükümetlerin zayıfladığı dönemler olacağı ortadadır. İbni Batuta nın ayrıntı vermeden geçiştirdiği Bu ülkedeki törelerden biri de, bir şehirde hükümdar bulunmadığı takdirde ahilerin hükümeti yönetmeleridir. Ahi, kudreti ölçüsünde geleni-gideni ağırlar, giydirir, altına binek çeker, davranışları- buyrukları, binişleri ile aynı bir hükümdarı andırırlar... [27] ifadeleri bize ahilerin dönemin karışık siyasal ortamında askeri ve hükümet etme yönünde belirleyici etkileri olduğu izlenimini vermektedir. Ankara nın Tarihi Konumu: Anadolu nun en eski şehirlerinden biri olan Ankara, kuruluşundan XIV. yüzyıla kadar bazı önemli kültürel, ekonomik ve siyasal dönüşümler geçirmiştir. Romalılaşma, Bizanslaşma, İslamlaşma ve Türkleşme gibi dönüşümler Ankara nın sosyo-ekonomik yapısını ve kentleşmesini önemli ölçüde etkilemiş-değiştirmiştir.[28] Ankara, kuruluşundan itibaren ya hiç ara verilmeden ya da kısa bir ara verilmesinden hemen sonra yeniden oturulur duruma getirilmiştir. Şehrin adı çeşitli dönemlerde, benzer sesler üzerinden, Ancyra, Ankuriya, Angora, Engürü, Engüriye gibi değişmelere uğrayarak bugünkü Ankara adını almıştır.[29] Ankara şehrinin kuruluşundan bugüne sürekli iskan görmüş olmasının temel nedeni ise hiç kuşkusuz ilkçağdan başlayarak Anadolu yarımadasında, doğu-batı doğrultusunda geçen, ordu, posta ve ticaret yolu özelliği taşıyan ana ulaşım bağlantılarından birinin üzerinde olmasıdır.[30] 5 / 16

6 Kimler tarafından ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Hititlerin Anadolu da ilk siyasal birliği kurması ile Ankara, sırası ile, Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Galat ve Roma egemenliği altında bulunmuştur. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması ile Doğu Roma nın egemenliğinde üç yüzyıl sakin bir dönem geçiren Ankara, XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk akınlarına tanık olmuştur. Bizans kentlerine Türklerin yerleşmesi, ağırlıklı olarak XII. yüzyıl içinde olmuştur. Önceliği askeri yöneticilerin aldığı[31] bu yerleşme XIII. Ve XIV. yüzyıllar boyunca tüccar, esnaf, zanaatkar, ziraatçı gibi çeşitli grupların katılımı ile arttı. Yine de Türkleşme her yerde aynı yoğunlukta olmamasına rağmen Türk göçlerinin yoğun olduğu Ankara[32], kent merkezinin coğrafi konumu, ticari ve askeri önemine rağmen göçer Türkmenler için cazip değildi. Bu yüzden şehir merkezinin Türkleşmesi yerleşik Türk unsurlarının gelmesi ve göçebelerden yerleşikliğe geçişlere bağlı olarak arttı. Anadolu Selçuklularının yönetiminde Anadolu da ticari güvenliğin sağlanması ile tekrar canlanan Ankara, XV. yüzyıldan itibaren değişen ticaret yolları ile ikinci derecedeki bir ticaret şehri durumuna düştü.[33] Bununla beraber kalesinin konumundan dolayı önemli bir askeri üs olan Ankara, Anadolu Selçukluların taht kavgalarında da adından epey söz ettirdi. Moğol istilası başlamadan az önce Ankara, Türkleşmenin az olduğu bir kale-kenti görünümündedir. Anadolu Selçuklu yönetiminin dağılma dönemi olan XIV. yüzyıl ilk çeyreğinden Osmanlı yönetimine geçinceye kadar, bir sınır kenti olarak iki defa el değiştirmiştir. Bu, İlhanlıların yönetimine girdiği o dönemde basılmış paralardan[34] ve Hisarın kapısındaki vergi alınmasına ilişkin Farsça kitabeden[35] anlaşılmaktadır. İlhanlı yönetiminin ne zaman son bulduğunu bilmiyorsak da Ankara nın, Osmanlıların yönetimine geçmeden bir süre önce, ahilerin elinde kaldığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Osmanlılar, Ankara yı iki defa fethetmiştir. İlk fetih, 1354 te, Orhan Bey zamanında gerçekleşmiş;[36] kısa bir süre sonra şehir tekrar ahilerin eline geçmiştir. Ankara nın Orhan Bey zamanında alınmış olduğunu şu kayıt teyit etmektedir: Ayaş ta Ahi Beyazıd Çiftliği kadimü leyyamdan vakıf olagelmiş. Elinde merhum Orhan Beğ ve Gazi Hüdavendigar ve Sultan Mehmet bitileri vardır. El- halet ü hazihi Ahi Beyazıd oğlu oğlu Ahi Elvan vakfiyat üzerine mutasarrıftır. [37] Daha sonra I. Murat, Rumeli ne sefere çıkmadan önce, Doğu sınırında emniyeti sağlamak için, stratejik mevkiinden dolayı Ankara yı 1360 da tekrar Osmanlı ülkesine katmıştır. Osmanlı kaynaklarında bu ikinci alınış geçmekte ve hepside ahilerden alındığını tekrarlamaktadır.[38] Örneğin Mehmet Neşri nin Kitabı Cihannümasında,...Serhaddı Rumda, kaleyi selasile geldi, imdi oraya Engürü derler ol diyarın müfsitleri kam etti, ol vakit kaleyi Engürüye ahiler elinde idi. Ahiler istiklal edüp kaleyi teslim ettiler. [39] biçiminde kaydedilmiştir. Şunu da belirtelim ki Tac üt-tevarih te Ankara nın ekonomik ve askeri yönüne dikkat çekilmesi onun önemi konusundaki düşüncelerimizi doğrulamaktadır.[40] Ankara nın 1354 te Süleyman Paşa tarafından alındığı ve bir süre otonom yönetildiği ve daha sonra I. Murat zamanında şehrin kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldığını görüyoruz. Ankara nın bu ikinci alınışı değişik kaynaklarda 1360, 1361 ve 1362 olarak üç ayrı tarihe denk düşmektedir. Dönemin siyasi gelişmeleri göz önünde tutulduğunda bu tarihin 1360 olması daha kuvvetlidir. 6 / 16

7 Ankara da Ahi Örgütlenmesi: Ahi Evran ın XIII. yüzyıl ortalarında Kırşehir de kurduğu ve önce deri işçilerini örgütlediği[41] ahilik, Ankara şehrinde de hızla yayıldı. Ankara nın çevresi hayvancılığa çok elverişli olduğundan dericilik ile ilgili ekonomik eylemler kentin sosyo-ekonomik yaşantısında önemli bir yer tutuyordu. Derici esnafı kentte topluca, bugünkü Bent Deresi semtinde Debbağlar mahallesinde oturuyorlardı. Dere boyunca bu debbağların işyerleri ve atölyeleri vardı.[42] Dericiliğin yanı sıra daha sonraki yüzyıllarda Ankara nın tarım dışı temel üretim kolu, Asya içlerinden ve Tibet yaylalarından Anadolu ya Selçuklu Türklerince getirilen tiftik keçilerinden elde edilen soft üretimidir. Birçok yazar Ankara softunun dünyaca tanındığını söylemektedir.[43] Ankara daki ahi büyükleri hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Sahip olduklarımız ise Ankara ahilerinin etkinliği konusunda fazla bir şey söylememekte, söylediklerini ise doğrulayamamaktayız. Birçok yönü karanlıkta kalmasına rağmen Ankara ahilerinin önde gelenlerinin bazılarının şecerelerinden ve bıraktıkları eserlerinden bilgiler elde edebilmekteyiz. Bu bilgiler ışığında ahi ileri gelenlerinin en ünlüleri, 1296 da ölen Ahi Hüsamettin[44] ile 1350 de ölen oğlu Ahi Şerafeddin dir. Şerafeddin in mezar taşında şu kayıt bulunmaktadır.: Sultan ahl al-futuvva va l- muruvva ahi muazzam.[45] Ahmed Tevhid, Ankara nın bu en ünlü ahileri hakkında bilgi verirken Ahi Şerafeddin Camii nde bulunan bir şecereden söz etmektedir.[46] Ona göre Ahi Şerafeddin meşahiazami dendir. Bu şecerenin daha sonraları kaybolduğu sanılmaktadır. Bu şecereye göre Ahi Şerafeddin, Hz. Ali ye uzanan bir silsileye sahiptir. Bu şecerede aynı zamanda Ahi Şerafeddin in çocukları olan Hüseyin, Hasan ve Yusuf un adı geçmektedir. Sonunda Ahmed Tevhid şu soruları sormaktadır.:...ankara da hükümet eden ahiler bunlardan mı idi?yahut diğer zevat mı idi? Bu bab da bir kaydı tarih bulamadım... [47] diyerek tamamen dini söylentilere gömülmüş bu Ankara nın en ünlü ahileri hakkında kesin bir şey söylemenin imkansızlığını vurgulamaktadır. Bu Ahi Şerafeddin Camiindeki şecereye dikkat çeken Halil Edhem, önde gelen ahilerin silsilenamelerini düzenlemenin mümkün olduğunu ama eylemleri hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu belirtmektedir.[48] Yine de silsilenamelerden bazı bilgiler çıkarabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Halil Edhem, Ahi Hüsameddin için düşülen şu kaydı göstermektedir: O, fütüvvet ve mürüvvet sahibi ve cömertlik ve cesaret ve züht ve ibadetle ve fakir-fukaraya yemek yedirmekle bilinir...künyesi Rum halkının tabiri ile efendidir, anlamı büyüğümüz demektir. [49] Bu kayıttan da anlaşılacağı gibi Ankara nın bu ileri gelen ahi ailesi, geniş ve güçlü bir ailedir. Aynı zamanda dini otoriteye de sahip olan bu ahiler, fakir-fukarayı gözetmek, çevresine cömert davranmak ve Ankara yı korumakla mükelleftir. Orta Zamanlarda Ankara makalesinde Wittek[50], Anadolu şehirlerindeki ahi örgütlenmesi hakkında bilgi verirken ahilerin yönetim nezdinde şehrin kumandanı, kaymakamı olabildiklerini kabul ederek yönetimde söz sahibi olduklarını belirtmektedir. O ahiler arasındaki zengin tüccarların reis olduğu ve nüfuzlarının çok artığını söylemektedir. Ayrıca ahiler arasında yabancı oldukları isimlerinden anlaşılan Seyyidlerin bulunması, ahiliğin yabancı ve dini nitelikli bir kurumun uzantısı olabileceğine dikkat çekmektedir.[51] Wittek, Ankara daki 7 / 16

8 ahiler içinde, yine Ahi Şerafeddin ailesine dikkat çekmekte ve diğer şehirlerdeki ahiler gibi, aynı surette hükümdarane bir rol oynamışlardır [52] diyerek yönetimde söz sahibi olduklarını kabul etmektedir. Ayrıca Wittek, Aslanhane Camii nin yanlış olarak Ahi Şerafeddin tarafından yapıldığının gösterilmekte olduğunu öne sürmüştür. Ona göre Ahi Şerafeddin den çok önce yapılmış olan bu camii onun tarafından tamir ettirilmesi ile yeni yapılmış gibi onun adı ile anılmıştır.[53] Aslanhane Camiinin yapımı ile ilgili şüphelere Mübarek Galip, Wittek ten çok önce dikkat çekmiş ancak kesin bir yargıda bulunmamıştır.[54]aslanhane Camiinin yanı sıra bu dönemde Cuma Camii, Ahi Elvan Camii, Ahi Şerafeddin Çeşmesi...vb. yapılar ve küçük çapta çok sayıda mescid ve imaretler yapılmıştır.[55] Ankara daki ahiler hakkında görüş bildirenlerin hemen hepsi bu Ahi Şerafeddin in şeceresi ve camii ile türbesindeki kitabelerde yazılanlar dışında bir şey söyleyememektedir. Bu da bize Ankara ahilerinin örgüt yapısı, faaliyetleri, yönetime katkıları ve üretim-tüketim ilişkilerindeki rolleri konusunda somut hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı göstermektedir. Dericilik, soft üretimi ve ticaretle iktisadi; askeri üs ve posta yolu üzerinde olması ile stratejik önemi büyük olan Ankara da XIV. yüzyılın başında yönetimi bile üstlenecek kadar etkin bir ahi örgütlenmesi olduğunu hissettirmekte ama bunu kabul ettirecek yeterli bilgi ve ayrıntı bulunmamaktadır. Ankara da Ahiler Yönetimi Meselesi: 1290 lardan itibaren devlet otoritesinden yoksun kalan Ankara nın yönetim, asayiş ve güvenliği ile ekonomik düzeni bir şehir cumhuriyeti biçiminde ahiler tarafından sağlandığı meselesi, Wittek in de belirttiği gibi, II. Meşrutiyet sonrasında tartışma ortamı bulmuştur. Yine Wittek in belirttiğine göre bir şehir cumhuriyeti hayaline Edhem ve Köprülü karşı çıkmışlarsa da Avrupa'da ve Türkiye de çoğunlukla bu cumhuriyet fikri benimsenmiştir.[56] Ancak daha sonraları Edhem in bu fikri benimser bir görüş bildirmesi Wittek in gözünden kaçmıştır.[57] Köprülü ise ahilerin Osmanlı Devletinin kuruluşunda oynadıkları önemli rolü teslim etmekle birlikte yönetimi doğrudan üstlenmelerine ve hele hele cumhuriyet kurduklarına şiddetle karşı çıkmıştır. Köprülü, Anadolu Selçukluları sonrasında, şehir hayatında faal, siyasette göz önünde tutulan ahilerin gücünü kabul etmekte ama yönetimi üstlenmelerinin pek mümkün olamayacağını belirtmektedir.[58] Meseleye ilk yaklaşan ve konu hakkında ilk ciddi çalışmayı yapan Ahmed Tevhid dir. Onun Ankara Ahiler Hükümeti ve Ankara da Basılmış Paralar adlı çalışmalarında Ankara da bir ah iler yönetimi olduğu, zan-ı acizaneme göre Ankara şehri idareyi dahiliyesi ahilerin yadlarında idi. [59] ifadesiyle bir kanaat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka yerde Ahmed Tevhid,... Ahiler hükümetinin tarz-ı idaresi ne vechile idi? Şayan-ı tefehhüs ve tetkik olan bu mesele hakkında erbabı vukufun diriğ-i himmet etmeleri ve malumatlarını neşr eylemeleri niyaz olunur [60] diyerek kendisinin de ahiler yönetiminin ayrıntılarına inemediğini, dahası bu konuda söylenecek fazla bir bilgiye sahip olmadığını belirterek, bu konuda bilgi sahibi olanlara çağrıda bulunarak ellerindeki bilgileri 8 / 16

9 yayınlamalarını istemektedir. İkdam da Ahmed Refik imzası ile çıkan Ankara Ahilerine Dair [61] adlı bir makalede Ahiler hükümet etmezlerdi, bununla beraber hükümdarın bulunmadığı yerlerde hakim onlardı. Ankara da da hükümdar bulunmadığı için memleket ahilerin ellerinde idi. Ahilerin saltanatla alakaları yoktu; bu sebepten, Selçuki devletinin hakimiyet ve inkırazı, ahilik üzerinde hiçbir tesir icra edememişti. Ankara, Selçukilerin inkırazından sonra, İlhanilerin eline geçtiği zaman, ahilik Ankara da yine hakimdi... denilmekte ve ahilerin zorunlu olarak yönetim boşluklarında yönetimi üstlendiklerini kabul etmektedir. Refik, bir tür cumhuriyetten çok o döneme özgü bir hakimin bulunduğu kale-şehir devletçiğine gönderme yapmaktadır. Açıkça Refik ahilerin bu dönemde Ankara nın kesin hakimi olduğunu kabul etmektedir. Mecelleyi Umur-u Belediye adlı geniş hacimli eserinde Osman Nuri Ergin, ahilerin yönetim sevdasına düşüp Sivas ve Ankara da hükümet ettiklerini ama bunun dışında bir bilgimiz olmadığını belirtmektedir.[62] O da Tevhid in söylediklerinden daha fazla bir şey söyleyememektedir. Mufassal Osmanlı Tarihi nde bu konuda şunlar yazılıdır: Osmanlı tarihleri Ankara nın ahilerden alındığını yazar. Fakat Selçuklular ile Osmanlılar arasında Ankara da şehir cumhuriyetini andırır bir teşekkülün bulunup bulunmadığı hayli münakaşalıdır. Osmanlı kaynaklarının kifayetsizliği dolayısıyla bu münakaşayı kati bir neticeye bağlamak şüphesiz kolay değildir. Osmanlılar Ankara yı aldıkları sıra da şehir Eratna Beyliği ne bağlı bulunmakla beraber Ankara nın fiili hakimler şehirde belediye vazifelerini ifa ederler ve bir mezhep ve sanat teşekkülü olan Ahilerdi... [63] Cumhuriyet sonrası yayınlanmış bir Ankara Rehberi nde[64] bu konu basitçe geçiştirilmiştir. Türk Ansiklopedisinde [65] konu hakkında kesin bir yargı vardır. İlhanlılardan Osmanlılara geçişte Ankara da, arasında, bir devlet otoritesinin yok olduğu zamanda ahiler idareyi ele almışlardır. Aynı yerde, ahiliğin ekonomik, sosyal ve siyasal yönlerine dikkat çekilerek bunun gayet doğal bir durum olduğu öne sürülmüştür. Ankara da bir Ahi Cumhuriyeti fikrine şiddetle karşı çıkan Paul Wittek, ahiliğin Anadolu da oynadığı rolü kabul etmekte ve yönetimi üstlenmelerine de bir itirazı olmadığını söylemektedir. Wittek in itirazı, cumhuriyet fikrinin Anadolu daki Türklerce bilinmediği üzerinedir. Ayrıca Wittek, çok kısa sürmüş bir yönetimin mahiyeti hakkında kesin ve bütünlüklü bir şey söylemenin imkanı olmadığını belirtmektedir. Wittek,...Aynı zamanda, muharip camiaların reislerinin hakim olduğu bir memleket ortasında bir şehir cumhuriyeti mevcudiyeti gibi yabancı bir tezahürün tasavvuruna imkan yoktur. [66] diyerek konu hakkındaki görüşünü, savaşçı toplumların ortasında halk yönetimine yönelik bir cumhuriyet olamaz noktasında toplamaktadır. İslam Ansiklopedisi nde Ankara maddesini yazan Besim Darkot[67], bu konuda oldukça kararsız bir tutum izlemekte, Wittek e dayanan görüşünü yanlışlar bir yorumla.. fütüvvet tarikatına bağlı olması muhtemel bulunan ahilerin, Anadolu ya geldikten sonra, sanayi ve ticarette rol oynadıkları ve bu sıfatla bazen mahalli sergerdeler nüfuzuna faik bir iktidar kazanmış olmaları mümkündür. diyerek bir ahi yönetimi olgusunun şartlara bağlı olarak mümkün olabileceğini dile getirmektedir. 9 / 16

10 Ahiler hakkında küçük, fakat değerli bir çalışması bulunan İlhan Tarus, ahilerin güç ve otoritesini kabul etmekte ama başlı başına bir yönetim sorunu olan Ankara Ahi Hükümeti hakkında hiçbir şey söyleyememektedir. Tarus un eserinde, Yıldırım Beyazıt döneminde Ankara da büyük bir ahi isyanı çıktığını ve devleti epey uğraştırdığını belirtmektedir. Bu bize Osmanlı Devletinin ilk döneminde bile Ankara ahilerinin güçlerinden henüz bir şey kaybetmediklerini göstermektedir.[68] Franz Taeschner fütüvvet üzerine bir çalışmasında Ankara da bir ahi ailesinin iktidarı ele geçirdiğinden bahsetmektedir. Ona göre Ankara ahileri, nüfuzlu ve zengin beylerdi. İlhanlılardan Osmanlılara uzanan egemenliğin geçiş sürecinde şehrin kendi haline terk edildiği için yönetim boşluğunu ahilerin doldurduğunu kabul etmektedir.[69] Ortaçağ Türk tarihi ile ilgili değerli çalışmaları olan Claude Cahen e göre Ankara da bir ahi cumhuriyeti varmıydı? sorusuna Anadolu da Floransa gibi bir cumhuriyetin hiçbir zaman kurulmamış olduğu doğrudur. Fakat, bir kentin ve dolaylarının sınırları içinde, kuramsal olarak bir beyin üstünlüğünü kabul etmekle beraber, özel durumlarda bir ahi başkanının gerçek otorite sahibi kimse olduğu görülmektedir. Bunun en belirgin örneğini Ankara da görüyoruz... [70] diyerek konuyu olabilirlik noktasında bırakmaktadır. İlk kapsamlı Türkiye Tarihi denemesinin yazarı olan Yılmaz Öztuna ya göre Ankara da gücü ellerine geçiren ahiler, yılları arasında bir cumhuriyet idaresi kurmuşlardır. Ankara da hükümet eden ahi reislerinin aynı aileden gelmeleri bir hanedan fikri uyandırması tezadına rağmen Öztuna, Atatürk ün Ankara da 570 yıl sonra tekrar cumhuriyet idaresini kurduğunu öne sürmekte ve Türklerde cumhuriyet idaresi Atatürk ten önce meçhul olduğu için, Ahi Cumhuriyeti(nin) dikkate değer olduğunu belirtmektedir. Böylece yazar ahi cumhuriyeti tartışmalarında, kitabındaki Ankara Ahi Cumhuriyeti( ) alt başlığı ile safını belirlemektedir.[71] Ahilik üzerine birçok çalışması bulunan Neşet Çağatay, ahiliğin Anadolu da oynadığı role paralel olarak Ankara da da hükümet etmiş olmasının çok muhtemel olduğunu belirtmektedir. Onun tezi, zaten yönetim ve beledi işlerde birçok görevi üstlenen ahilerin kendi başlarına bir yönetim oluşturmalarının zor olmadığı üzerinedir.[72] Değerlendirme: Selçuklu-İlhanlı otoritesinin çökmesi ile siyasi belirsizlik, çeşitli oluşumlarla çözülmeye çalışılmıştır. Bu oluşumlardan biri de şehirlerdeki ahi kurumları idi. İbni Batuta nın verdiği bilgiler ışığında, üretimin yanı sıra şehirlerin düzeni ile de yakından ilişkili olan ve gücü yönetici sınıflarca kabul edilmiş olan ahiler, Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması ile meydana gelen anarşi ve fetret döneminde siyasal alanda da etkili olmuşlardır. Bu siyasal etkinliğe verilebilecek en iyi örneklerden biri de XIV. Yüzyılın ilk yarısındaki Ankara şehridir. Kaynaklara göre Osmanlı yönetimine girmeden hemen öncesine kadar, ahilerin şehirde bir yönetim kurdukları ve şehri bir şehir devleti gibi yönettikleri yönünde bir eğilim vardır. Osmanlı kaynaklarının yetersizliğine rağmen başka kaynaklara göre Ankara ahi örgütünün ileri gelenlerinden olan Ahi Hüsameddin ve oğlu Ahi Şerafeddin in geniş mal varlığı olduğu sabittir. 10 / 16

11 Kendi adlarına camiler, aşevleri, çeşmeler, hamamlar yaptıran bu ahiler hakkında sahip oldukları vakıflar, yaptırdıkları yapılar ve şecereleri dışında fazla bir bilgimiz yoktur. Nasıl bir yönetim uyguladıkları? Ne tür etkinlikleri ve eylemleri vardı? yönünde kesin bir şey söyleyecek durumda değiliz. Bu yetersiz kaynaklara rağmen II. Meşrutiyetle birlikte Ankara da bir şehir cumhuriyeti kuran ahiler fikri, hem ahiler hem de Ankara daki eylemleri hakkında araştırmalar yapılmasına yol açtı. Ankara da Ahi Yönetimi tartışması, çeşitli araştırmacılar tarafından gündeme getirilmiştir. Kimileri bu cumhuriyet fikrine sıcak bakmış, kimileri de itiraz etmiştir. Bu fikri hararetle savunanların başında Ahmed Tevhid; bu fikre şiddetle itiraz edenlerin başında ise Paul Wittek gelmektedir. Bizim düşüncemize göre Ankara da bir ahi cumhuriyeti fikri eldeki kaynaklar ışığında doğru değildir. Fakat, İbni Batuta nın da genelleştirerek söylediği gibi, Anadolu şehirlerindeki ahilerin etkin pozisyonları ve yönetici kesimlerce varlıklarının kabulü doğrultusunda, olağanüstü siyasi şartların dayatması sonucu ahiler, yönetime ya ortakçı olmuşlar ya da bütünüyle üstlenmişlerdir. Bu yönetimi üstlenme olgusu, sanıldığı kadar özel bir durum değildir. Çünkü bu dönemdeki Anadolu şehirlerindeki ahiler, şehirdeki asayişi sağlamak, savunmasına katkıda bulunmak, fakir ve kimsesizleri kollamak, şehre gelen konukları ağırlamak gibi dönemin yöneticileri tarafından yapılması gereken görevleri zaten üstlenmişlerdi. Diğer görevlerinde eklenmesi ile bu durum, zaten varolanın fiiliyata geçmesidir. Bu yönetimi üstlenme, batılı anlamda bir cumhuriyet olup olmadığı düşüncesi hakkında elimizde yeterli ve somut bilgilerin olmaması yüzünden kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Yine de ahiliğin dini ve sosyo-ekonomik kurumlaşmasındaki hiyerarşik yapılanma, cumhuriyete anlam katan demokratik katılımı olanaksızlaştırmaktadır. Ankara daki Ahi Şerafeddin hakkındaki bir kitabede[73] de belirtildiği gibi, ahi yönetimi ahi şeyhinin ve çevresindeki ahi ileri gelenlerinin bazı özelliklerine bağlı olarak, belli yetenekler gerektirmektedir. Dini ve ahlaki erdemlerle şekillenen ahi önderlerinin yönetim müessesesi, bir cumhuriyetten çok dönemin şartlarına uygun bir şehir beyliğ i düzeyindedir. Ankara da Ahi Yönetimi meselesi, elimizde yeterli bilgiler olmaması yüzünden tam bir açıklıkla ortaya konulamamaktadır. Osmanlı kaynakları, Osmanlıların Ankara yı bir bey elinden almayıp genel bir söyleyişle ahilerden aldığını söylemesi, ahilerin şehrin yönetimine hakim olduğunu göstermektedir. Özellikle dönemin geçerli meslek gruplarından biri olan debbağların hakim olduğu bir ahi örgütünün yönetimi elinde tutması, sosyo-ekonomik yapılanma ile siyasi yetkinin bütünleşmesine yol açmıştır. Ankara nın güçlü savunması ile dışarıdan gelebilecek saldırıları, eğer çok şiddetli değilse, bertaraf edebilecek güçte olması ve dönemin Ankara sının çevresinde o güçte bir devlet veya beyliğin olmaması, bizim düşüncemize göre bir ahiler yönetiminin varlığını mümkün kılmaktadır. Ancak bu yönetimin sanıldığı gibi bir cumhuriyet olup olmadığı tartışmaya açıktır. 11 / 16

12 BİBLİYOĞRAFYA: Ahiler -Çerçeve Yazı-, Yurt Ansiklopedisi, C.: I, İstanbul: Ana Yayıncılık, 1981, s Ahilik, Ana Britanica, C.:I, s.200. Ankara, Türk Ansiklopedisi, Cilt:III, Ankara: MEB Basımevi, 1949, s AKDAĞ, Mustafa; Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C.: I, İstanbul: Cem Yayınevi, AKTÜRE, Sevgi; On Altıncı Yüzyıl Öncesi Ankara sı Üzerine Bilinenler, Tarih İçinde Ankara- ODTÜ Eylül 1981 Seminer Bildirileri,(Yay. Haz.: Erdal Yavuz- E. Nevzat Uğurluer), Ankara: ODTÜ Yayınları, 1984, s BABİNGER, Franz - KÖPRÜLÜ, Fuad; Anadolu da İslamiyet, İstanbul: İnsan Yayınları, BAYRAM, Mikail; Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya: Damla Matbaacılık ve Ticaret, 1991 BEAR, Gabriel; The Administrave, Economic and Social Functions of Turkish Guilds, International Journal Middle Eastern Studies, No.: I(1970), s BODUR, Hüsnü Ezber; Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürünün Oluşumuna Katkıları, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999 CAHEN, Claude; Anadolu da Türkler, İstanbul: E yayınları,1979. ÇAĞATAY, Neşet; Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara: TTK Basımevi, DARKOT, Besim; Ankara, İslam Ansiklopedisi, Cilt:I, İstanbul, EDHEM, Halil; Ankara Ahilerine Ait İki Kitabe, TOEM, Cilt: 7, Cüz: 41(1332). ERGİN, Osman N.; Mecelle-i Umur-i Belediye-I, İstanbul: Matbaa-yı Osmaniye,1338 (1922). GALİB, Mübarek; Ankara, Cilt: I, İstanbul: Matbaa-yı Amire, GORDLEWSKİ, Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara: Onur Yayınları,1988. GÖLPINARLI, Abdülkadir; İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, C: XI(Ekim Temmuz 1950), no:1-4, s GÜLER, N Can; Ankara Rehberi, İstanbul: Ankara Klubü Yayınları, GÜLERMAN, Adnan - TAŞTEKİL, Sevda; Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993 GÜLLÜLÜ, Sebahattin; Ahi Birlikleri, İstanbul: Ötüken Yayınları, HAMMER, Joseph von; Osmanlı Devleti Tarihi, ( Çev. :Mehmet Ata- Sadeleştiren: Abdülkadir Karahan), C.: I, İstanbul, HINZ, Walter; Ortaçağ Yakın Şarkına Ait Vergi Kitabeleri, Belleten, C.: XIII, S.: 46-52( 1949), s HOCA SAADETTİN; Tac üt-tevarih,(yay. Haz.: İsmet Parmaksızoğlu),4. Baskı, C.:I, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,1999. İNALCIK, Halil; Ahilik, Toplum, Devlet, II.Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, KESKİN, Mustafa; Osmanlı Devleti nin Sosyal ve Ekonomik Hayatının Tanziminde Ahiliğin Oynadığı Rol, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, KÖPRÜLÜ, Fuad; Ankara ve Ahiler, Hayat Mecmuası, I/21(1926). KÖPRÜLÜ, Fuad; Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 2.basım, Ankara: TTK Basımevi, MUSTAFA NURİ PAŞA; Netayic ül Vukuat, C.:I/II, Ankara: Türk TTK Basımevi, NEŞRİ, Mehmet; Kitabi Cihannüma, (Yay. Haz.: Faik Reşat Unat- Mehmet Altay Köymen), 2.Baskı, C.: I, Ankara: TTK Basımevi, OCAK, Ahmet Yaşar; Fütüvvet, TDV İslam Ansiklopedisi, XIII, s / 16

13 ÖZTUNA, Yılmaz; Türkiye Tarihi, Cilt: II, İstanbul: Hayat Kitapları, PARMAKSIZOĞLU, İsmet (Yay. Haz.); İbni Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul: 1000 Temel Eser Milli Eğitim Basımevi, REFİK, Ahmed; Ankara Ahilerine Dair, İkdam, no: 8892(17 Kanunusani 1337). ŞERİFGİL, Enver M.; Kuruluşundan Cumhuriyete Kadar Ankara, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 17(1982), s TARUS, İlhan; Ahiler, Ankara: T. C. Çalışma Bakanlığı Yayınları, 1947 TEVHİD, Ahmed; Ankara da Ahiler Hükümeti, TOEM, cilt: 4, Cüz: 19(1331). TEVHİD, Ahmed; Ankara da Basılmış Paralar, Türk Yurdu, C.:4( ), s UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Büyük Osmanlı Tarihi, 7.Baskı, İstanbul: Hürriyet Yayınları, ÜLGENER, Sabri F.; Zihniyet ve Din- İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, İstanbul: Der Yayınları, 1981 WİTTEK, Paul; Orta Zamanlarda Ankara, Çığır Mecmuası, c.: 4/49(1946). YÜCEL, Yaşar - SEVİM, Ali; Türkiye Tarihi, cilt: I, Ankara: TTK Basımevi, * Türk Kültürü, Yıl: XL, Sayı: 472(Ağustos 2002), Sayfa: ** Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü [1] Tanımlama Claude Cahen e aittir. Bkz. Claude Cahen, Anadolu da Türkler, İstanbul,1979, s 263 ve devamı. [2] Bu konuda daha geniş bilgi için Mustafa Akdağ, Osman Turan, Fuat Köprülü, İbrahim Kafesoğlu, Hakkı D. Yıldız ın, Mehmet A. Köymen, Erdoğan Merçil in çalışmalarına bakılabilir. Yakın zamanlarda yayınlanan Cogito (Üç aylık Düşünce Dergisi ) nun 29. sayısı(cüz-2001) içinde çok faydalı makaleler mevcuttur. [3] Cahen, a.g.e., s.150 vd. [4] Gordlewski, Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara:,1988, s.44. vd.; Cahen, s [5] Yaşar Yücel- Ali Sevim, Türkiye Tarihi, cilt: I, Ankara, 1989, s [6] Bu devlet hakkında daha geniş bilgi için Yaşar Yücel in Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar-II ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı nın İslam Ansiklopedisi ndeki Eratna maddesine bakılabilir. [7] Ahilik için geniş bir bibliyografya bulmak mümkündür. Bilgisinden yararlandığımız çalışmaların bir kısmını vermekle yetineceğiz: İsmet Parmaksızoğlu(Yay. Haz.), İbni Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul, 1971; Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-i Belediye-I, İstanbul, 1338(1922); M. Cevdet, Ahiler Müessesesi, Büyük Mecmua, no.: 5,s.69-82; Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara, 1959; aynı Yazar, Ankara ve Ahiler, Hayat Mecmuası, I/21(1926); Franz Babinger- Fuad Köprülü, Anadolu da İslamiyet, İstanbul, 1996; İlhan Tarus, Ahiler, Ankara, 1947;Abdülkadir Gölpınarlı, İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: XI(Ekim Temmuz 1950), no:1-4, s.1-102; Gabriel Bear, The Administrave, Economic and Social Functions of Turkish Guilds, International Journal Middle Eastern Studies, No.: I(1970), s ; Sebahattin Güllülü, Ahi Birlikleri, İstanbul, 1977; Ziya Kazıcı, Ahilik, TDV İslam Ansiklopedisi, C.:I, İstanbul, 1988, s ; Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara, 1989; Aynı Yazar, Ahilik Nedir?, Ankara, 13 / 16

14 1990; Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991;Cemal Anadol, Türk İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnameler, Ankara, 1991; Adnan Gülerman- Sevda Taştekil, Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri, Ankara, 1993; I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1996; II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, [8] Akı kelimesinin anlamını Kaşgarlı Mahmut un Divani Lügatit Türk ünden zikreden Mustafa Keskin, Osmanlı Devleti nin Sosyal ve Ekonomik Hayatının Tanziminde Ahiliğin Oynadığı Rol, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, s.203. [9] Ahmet Yaşar Ocak, Fütüvvet, TDV İslam Ansiklopedisi, XIII, s [10] Cahen, a.g.e., s.329; Çağatay, a.g.e., s. 94; Kazıcı, a.g.m., s.540; Hüsnü Ezber Bodur, Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürünün Oluşumuna Katkıları, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, s. 58. [11] Çağatay, a.g.e.,s.95. [12] Köprülü- Babinger, Anadolu da İslamiyet, s.54-55; Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s.90. [13] Cahen, a.g.e., s [14] Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din- İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, İstanbul, 1981, s.73. [15] Bunun geleneğin devamlılığı ve otoritenin sağlanması için tarikat yapılanmasının tercih edildiği üzerine, Ülgener, a.g.e., s.92. [16] Gölpınarlı, a.g.e., s ve 72-73; Tarus, ag.e., s ; Ülgener, a.g.e. s Ayrıca Gölpınarlı ve Tarus ahi örgütlenmesini Masonlukla da ilişkilendirmişlerdir. Gölpınarlı, s.73; Tarus, s.23. [17] Franz Taeschner, İbni Bibi ye dayandırarak I. Keykavus diyor ancak diğer birçok kaynak I. İzzettin Keykubat olarak bildiriyor.bak. Taeschner, a.g.e, s.17. [18] Taeschner, s.18-20; Cahen, a.g.e., s [19] Cahen, s.200. [20] Parmaksızoğlu, a.g.e., s [21] Ahiler -Çerçeve Yazı-, Yurt Ansiklopedisi, C.: I, İstanbul, 1981, s [22] Hz. Ali ye dayandırmalarını İlhan Tarus, dönemin güçlü Batıni akımlarının etkisine bağlamaktadır. Bkz. Tarus, a.g.e., s.40. Ancak ilk ortaya çıkan Fütüvvetnamelerden itibaren Fütüvvet silsilelerinin Hz. Ali ye bağlandığı görülmektedir. Ayrıca Sünni karakterli birçok Ahi tarikatının varlığına baktığımızda Anadolu Ahiliğinin ortaya çıktığı dönemde ya Alevi-Sünni çekişmesinin çok güçlü olmadığını ya da İslam ın ilk dönemlerinden itibaren zanaat ehlinin piri olarak Hz. Ali geleneğinin güçlü bir vurguya sahip olduğu düşünülebilir. Bak. Gölpınarlı, a.g.e., s.21 vd; Taeschner, a.g.e.,s.9. [23] Parmaksızoğlu, a.g.e., s.22. [24] Cahen, a.g.e., s [25] Ahilik, Ana Britanica, C.:I, s.200; Ergin, a.g.e., s [26] Siyah elbise giydikleri ve diğer giyim-kuşamları için Gölpınarlı, a.g.e., s [27] Parmaksızoğlu, a.g.e., s [28] Sevgi Aktüre, On Altıncı Yüzyıl Öncesi Ankara sı Üzerine Bilinenler, Tarih İçinde Ankara- ODTÜ Eylül 1981 Seminer Bildirileri,(Yay. Haz.: Erdal Yavuz- E. Nevzat Uğurluer), Ankara, 1984, s. 1. [29] Cahen, a.g.e., s.191; Aktüre, a.g.m., s.3. 30] Aktüre, s / 16

15 [31] Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C.: I, İstanbul, 1995, s.12-13; Cahen, a.g.e., s. 156 vd.. [32] Aktüre, a.g.e., s. 11. [33] Aynı Makale, s. 13. [34] Ahmed Tevhid, Ankara da Basılmış Paralar, Türk Yurdu, C.:4( ), s [35] Walter Hınz, Ortaçağ Yakın Şarkına Ait Vergi Kitabeleri, Belleten, C.: XIII, S.: 46-52( 1949), s [36] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, İstanbul, 1999, s. 124; Yaşar Yücel- Ali Sevim, Türkiye Tarihi, cilt: I, Ankara, 1989, s.10. [37] Enver M. Şerifgil, Kuruluşundan Cumhuriyete Kadar Ankara, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 17(1982), s. 55. [38] Örneğin bkz. Hoca Saadettin, Tac üt-tevarih,(yay. Haz.: İsmet Parmaksız oğlu),4. Baskı, C.:I, Ankara,1999, s ; Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül Vukuat, C.:I/II, Ankara, 1989, s. 6; Joseph von Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi, ( Çev. :Mehmet Ata- Sadeleştiren: Abdülkadir Karahan), C.: I, İstanbul, 1966, s.13. Aşık Paşazade, Oruç Beğ gibi bazı Osmanlı tarihlerinde Ankara nın fethi üzerine hiçbir bilgi yoktur. [39] Mehmet Neşri, Kitabi Cihannüma, (Yay. Haz.: Faik Reşat Unat- Mehmet Altay Köymen), 2.Baskı, C.: I, Ankara, 1987, s [40] Hoca Saadettin, a.g.e., s [41] Deri işçilerinin (Debbağların) şehir esnafı içinde geniş bir grubu oluşturduğu, fazla bir beceri gerektirmeyen bu iş kolunda şehir huzurunu bozan çok sayıda serkeşin çalıştığı ve bu grubun fütüvvet eğitimi ile disiplin altına alınmaya çalışıldığı üzerine bkz. Halil İnalcık, Ahilik, Toplum, Devlet, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, s ; Güllü, a.g.e., s [42] Aktüre, a.g.m., s.14. [43] Bkz. Hoca Sadettin, a.g.e., s.111; Hammer, a.g.e.,s. 13. [44] Ahi Hüsameddin in Melami büyüklerinden (kutuplarından) olduğu üzerine bak. Ülgener, a.g.e., s.83. [45] Paul Wittek, Orta Zamanlarda Ankara, Çığır Mecmuası, c.: 4/49(1946), s.134. [46] Ahmed Tevhid, Ankara da Ahiler Hükümeti, TOEM, cilt: 4, Cüz: 19(1331), S Bu şecerenin daha sonra kaybolduğu hem Halil Edhem, Ankara Ahilerine Ait İki Kitabe, TOEM, Cilt: 7, Cüz: 41(1332), s.310 da; hem de Mübarek Galib, Ankara, Cilt: I, İstanbul, 1341, s.49 da belirtilmektedir. [47] Ahmed Tevhid, Ankara da Ahiler Hükümeti, s [48] Edhem, a.g.m., s.314. [49] Aynı Makale, s [50] Wittek, a.g.m., s.134. [51] Aynı Makale, s [52] Aynı Yer, s.134. [53] Aynı Makale, 119. [54] Galib, a.g.e., s [55] Aktüre, a.g.m., s.15. [56] Wittek, a.g.m., s.133. [57] Edhem, a.g.m., s.311. [58] M. Fuad Köprülü, a.g.e., s. 91. Köprülü nün Hayat Mecmuası- I/21(1926) da çıkan Ankara ve Ahiler makalesinin başlığı aldatıcıdır. Bizim düşündüğümüz anlamda herhangi bir bilgi 15 / 16

16 içermez. Ancak bu makalenin girişinde II. Meşrutiyet döneminde başlayan tartışmanın hala sürdüğü izlenimi çıkmaktadır. [59] Ahmed Tevhid, Ankara da Basılmış Paralar, s [60] Ahmed Tevhid, Ankara da Ahiler Yönetimi, s [61] Ahmed Refik, Ankara Ahilerine Dair, İkdam, no: 8892(17 Kanunusani 1337). [62] Ergin, a.g.e., s [63] Yurt Ansiklopedisi, Cilt: I, s [64] N Can Güler, Ankara Rehberi, İstanbul: Ankara, 1949, s [65] Ankara, Türk Ansiklopedisi, Cilt:III, Ankara, 1949, s.52. [66] Wittek, a.g.m., s.133. [67] Besim Darkot, Ankara, İslam Ansiklopedisi, Cilt:I, İstanbul, 1950, s [68] Tarus, a.g.e.,s.42. [69] Taeschner, a.g.m., s. 20. [70] Cahen, a.g.e., s [71]Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, Cilt: II, İstanbul, 1964, s.218. [72] Çağatay, a.g.e., s.17 vd. [73] Edhem, a.g.e., s / 16

AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ

AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD.

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 575 Dr. Zehra ODABAŞI SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Celâleddin Karatay ın, devşirilmesinden gulâmhanede yetişmesine

Detaylı

AHİLİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Ahilik Kavramı ve Ahiliğin Kuruluşu Ah cömert, eli açık, alicenab Akı Fütüvva Feta, Civan-merd Ahi Feta Feta,

AHİLİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Ahilik Kavramı ve Ahiliğin Kuruluşu Ah cömert, eli açık, alicenab Akı Fütüvva Feta, Civan-merd Ahi Feta Feta, AHİLİK Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI Ahilik Kavramı ve Ahiliğin Kuruluşu Ahilik, sanat, ticaret ve mesleğin iyi ahlâk, olgun kişilik ve doğrulukla yoğrulmuş karışımıdır. Kimilerine göre Ahi sözcüğü Arapça

Detaylı

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BALKAN STUDIES IV ECONOMICS & LAW & HEALTH

BALKAN STUDIES IV ECONOMICS & LAW & HEALTH BALKAN STUDIES IV ECONOMICS & LAW & HEALTH Published by Cyril and Methodius University 2011 - Skopje EDITORIAL BOARD Nilgün YAVUZ, George MLADENOVSKI Deniz EKİNCİ, Reshat QAHILI Fatih Mehmet SANCAKTAR,

Detaylı

İ.T.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 101 VE ATA 102 DERS NOTLARI OKUTMAN EMİNALP MALKOÇ

İ.T.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 101 VE ATA 102 DERS NOTLARI OKUTMAN EMİNALP MALKOÇ İ.T.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ATA 101 VE ATA 102 DERS NOTLARI OKUTMAN EMİNALP MALKOÇ İ Ç İ N DEK İ L ER İÇİNDEKİLER... I ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ... 1 GİRİŞ... 1 Atatürk İlkeleri

Detaylı

, ULÜ3LÂRÂKÂSJ. ahilik "Elin, kapın, sofran. u İŞ AHLÂKI' 24-25 EYLÜL 2013. «eğitim akıl ahlak çalışma bilim devlet. gözün, dilin, belin kapalı olsun

, ULÜ3LÂRÂKÂSJ. ahilik Elin, kapın, sofran. u İŞ AHLÂKI' 24-25 EYLÜL 2013. «eğitim akıl ahlak çalışma bilim devlet. gözün, dilin, belin kapalı olsun 24-25 EYLÜL 2013, ULÜ3LÂRÂKÂSJ u İŞ AHLÂKI' ahilik "Elin, kapın, sofran gözün, dilin, belin kapalı olsun «eğitim akıl ahlak çalışma bilim devlet ivip MELİKŞAH S\ ÜNİVERSİTESİ ^0 IJBSr III. ULUSLARARASI

Detaylı

TANZİMAT TAN CUMHURİYET E BEYŞEHİR KAZASI NDA NÜFUS Barış TAŞ* İlker YİĞİT**

TANZİMAT TAN CUMHURİYET E BEYŞEHİR KAZASI NDA NÜFUS Barış TAŞ* İlker YİĞİT** TANZİMAT TAN CUMHURİYET E BEYŞEHİR KAZASI NDA NÜFUS Barış TAŞ* İlker YİĞİT** ÖZET Nüfus, coğrafya biliminin ele aldığı temel konularından birini oluşturur. Farklı bilim dalları tarafından ele alınan nüfus,

Detaylı

A Genuine Scholar, An Outstanding Intellectual Figure: Sabri Fehmi Ülgener

A Genuine Scholar, An Outstanding Intellectual Figure: Sabri Fehmi Ülgener KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 114-122, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Gerçek Bir Âlim, Mümtaz Bir Şahsiyet: Sabri Fehmi Ülgener Mustafa Acar 1 Hüsnü Bilir 2 1 Aksaray Üniversitesi

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

AHİ EVRAN IN ÖĞRETİLERİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZÜN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ AÇISI

AHİ EVRAN IN ÖĞRETİLERİ BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZÜN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ AÇISI Kasım TATLILIOĞLU * TATLILIOĞLU, Kasım (2014). Ahi Evran ın Öğretileri Bağlamında Günümüzün Sosyoekonomik Sorunlarına Genel Bir Bakış. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs

Detaylı

Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri

Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri Akademik İncelemeler Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2007 Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri Memet Yetişgin myetisgin@ksu.edu.tr Özet Türk kimliğinin gelişmesinde, Türklerin

Detaylı

MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ

MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi GİRİŞ... 1 I. ANADOLU SELÇUKLULARI (1075-1318)... 3 II. OSMANLI EKONOMİSİNİN

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK 10. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

BİZİM YUNUS. Mustafa ÖZÇELİK

BİZİM YUNUS. Mustafa ÖZÇELİK BİZİM YUNUS Mustafa ÖZÇELİK BİZİM YUNUS Mustafa ÖZÇELİK Editör Murat Küçük Görsel Tasarım Burcu Coşgun Tezhip Prof. Dr. Halil Buttanrı Tashih Bilal Akan Baskı Sistem Ofset, Ankara 1. Basım, Nisan 2010

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN SİYASETİ VE YERLEŞİM BİRİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN SİYASETİ VE YERLEŞİM BİRİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s. 361-378 OSMANLI DEVLETİ NİN İSKÂN

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Yerel Yönetimler: Kısa Bir Tarihçe *

Türkiye de ve Dünya da Yerel Yönetimler: Kısa Bir Tarihçe * 1 Türkiye de ve Dünya da Yerel Yönetimler: Kısa Bir Tarihçe * Belediye Kavramı Tanzimat la birlikte kullanılmaya başlayan Belediye terimi, Osman Nuri Ergin in deyimiyle ortak menfaatler ve karşılıklı ihtiyaçların

Detaylı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı MERSİN KENTİ NİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ İbrahim OĞUZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mersin, 2006 T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

Adres: Marmara Belediyeler Birliği, Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul

Adres: Marmara Belediyeler Birliği, Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü 34134 Fatih / İstanbul Şehir ve Toplum şehir & toplum ISSN: 7897678343213 ŞEHİR&TOPLUM Cilt:1, Sayı:1, Aralık 2014, ISSN: 7897678343213 ŞEHİR&TOPLUM İMTİYAZ SAHİBİ Recep Altepe (Marmara Belediyeler Birliği Başkanı) YAYIN YÖNETMENİ

Detaylı

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Şakire POLAT İnsanların, birbirlerini doğum ya da ölüm günlerinde hatırlayıp ne kadar değerli olduklarını sadece bugünler ile sınırlandırma alışkanlıkları, yaşamlarındaki

Detaylı

Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı

Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı Gokceoluk.com, artık 3 yaşında... www.gokceoluk.com/proje/dergi Gökçeoluk Dergisisi - Yaz Sayısı Sevgidir, bağımız bizim... Sevdamız, köyümüz bizim... Önce insanız, sonra

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı