ANKARA DA "AHİLER YÖNETİMİ ( )" MESELESİ* Araş. Gör. Celal METİN** Giriş:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DA "AHİLER YÖNETİMİ (1290-1354)" MESELESİ* Araş. Gör. Celal METİN** Giriş:"

Transkript

1 ANKARA DA "AHİLER YÖNETİMİ ( )" MESELESİ* Araş. Gör. Celal METİN** Giriş: Türkiye Cumhuriyeti nin başkenti olan Ankara, jeopolitik konumu gereği önemli bir ticaret, ziraat ve askeri üs olarak uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Osmanlı yönetimi boyunca bu özelliğinin bir kısmını yitirmiş olsa da Ankara, yine de önemli bir Osmanlı şehri olarak Cumhuriyete intikal etmiştir. Milli Mücadelenin merkezi olan ve tekrar ön plana çıkan Ankara, Yeni Türk devletinin başkenti olmuş, Anadolu şehir geleneği ile modern çizgileri birleştirmiş ve Türkiye de modern şehirleşmenin öncülüğünü yapmıştır Malazgirt Meydan Savaşından kısa bir süre sonra, Anadolu nun büyük çoğunluğu gibi Ankarada Türklerin eline geçmiş; bu durum bir-iki el değiştirmeden sonra kalıcı olmuştur. XIII. ve XIV. yüzyıllar boyunca Anadolu nun Türkleşmesine paralel olarak Ankarada bir Türk şehri özelliğini kazanmıştır. Selçuklu, Moğol- İlhanlı ve Osmanlı el değiştirme tarihi sürecinde Ankara zamanın anarşi döneminde, sosyo-ekonomik nitelikli dini bir örgütlenme olan ahiliğin etkisi altında kalmış ve ahi ileri gelenlerince yönetim ve idaresi en azından bir dönem üstlenilmiştir. Bu çalışmamız, yılları arasında Ankara daki ahi örgütlenmesinin ne olduğunu ve bu ahi örgütünün şehir yönetimini üstlenmesinin bir cumhuriyet olup olmadığının tartışılmasını içine almaktadır. Konu çerçevesinde dönemin siyasal olaylarına, Ankara nın tarihi konumuna, ahiliğin içeriğine değinilecek ve bu konuyu çeşitli nedenlerle tartışan araştırmacıların görüşlerine göndermeler yapılacaktır. 1 / 16

2 Moğol İstilası Sonrası Anadolu: Bozkır kabileler federasyonu örgütlenmesine dayanan ve bu örgütlenmenin en büyük temsilcisi olan Moğol İmparatorluğu, çevresindeki tüm toplulukları askeri gücü ile egemenliği altına almıştır. Moğollar, doğuda Çin içlerine, batıda Mısır sınırlarına kadar tüm Orta Asya, Kafkaslar, Ön Asya ve Orta Doğuyu içine alan geniş bir coğrafyaya hakim olmuştur. XIII. yüzyılda tarihin en büyük ve en hızlı istila hareketini gerçekleştiren Moğollar bu hızlı genişlemeye paralel olarak yönetim ve askeri zorluklardan dolayı bölünmüş ve İran da bir Moğol devleti olan İlhanlı yönetimi kurulmuştur. İlhanlılar büyük Moğol üst otoritesini tanımışlar ve Suriye, İran, Ermenistan ve Selçuklu ülkesine hakim olan bölgesel bir güç oluşturmuşlardır. XIII. yüzyılın ikinci ve XIV. yüzyılın ilk yarısı içinde hüküm süren İlhanlılar, kurumlaşmış ve egemen bir devlet otoritesinden çok askeri nitelikli korumacılığa dayanan bir yönetimi benimsemişlerdir.[1] İlhanlıların bu korumacı yönetimi boyunca egemenlikleri altındaki bölgelerde çatışma ve isyanlar eksik olmamıştır. Moğol İstilalarının Türk-İslam dünyasındaki yıkımı ve yarattığı tedirgin ortam birçok bölgede üretim, ticaret ve posta örgütlenmelerini bozmuştur. Kültür, sanat ve ticaret yönünden Asya da birçok şehrin yıldızı sönerken göçebe unsurların yanında şehirli esnaf ve zanaatkar da bulundukları şehir ve kasabaları terk ederek kitleler halinde daha güvenli bölgelere göç etmişlerdir. Bu gelişmelerle doğrudan bir ilişkisi bulunan Anadolu nun Türkleşmesi, tarihin bir dönemine yön vermesi bakımından önemlidir.[2] XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etnik yapısı hızla büyük bir değişime uğrayan Anadolu, Türklerin bu coğrafyayı yağmalamaktan çok sahiplenmeye ve yerleşmeye yönelik eğilimlerinden dolayı batılıların deyimi ile Turchia olmaya başlamıştır.[3] Bizans halklarının Batıya ve Karadeniz kıyılarına çekilmeleri; Ermenilerin Kafkas ve Kilikya yönündeki göçleri ve mahalli toplulukların çeşitli nedenlerle (düşman saldırıları, salgın hastalıklar, siyasi rekabetler...vb.) insan kayıpları, Doğu ve İç Anadolu nun boş denecek kadar insansızlaşmasına yol açtı.[4] Türkleşme ağırlıklı olarak nüfus kaybı olan bölgelerde gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun bir uzantısı olarak şekillenen Anadolu Selçuklu Devleti, Sinop tan Boğaziçi ne, İznik ten Alanya ya kadar Anadolu nun büyük kısmını egemenliği altına aldı. Haçlı Seferlerine başarıyla karşı koyan ve Bizans aleyhine genişleyen Anadolu Selçuklu Devleti, 1243 te bir Moğol ordusuna Kösedağ da yenilmesi ile siyasal birliğini kaybetti. Taht kavgalarını ve devlet adamlarının kendi aralarındaki rekabeti körükleyen Moğolların Selçuklu devletine iç ve dış müdahaleleri, askeri işgalleri ve ağır vergileri önemli sonuçlar doğurdu. Ekonomik çöküntü, toplumsal sarsıntılar ve Türkmen babalarının başkaldırıları ile Anadolu Selçuklu Devleti bir daha toparlanamayacak biçimde dağıldı. XIV. yüzyılın başında Anadolu İlhanlıların ve uç beyliklerinin egemenliğinde çeşitli nüfus bölgelerine ayrılmıştı. Ankara, Kırşehir, Amasya, Kayseri, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzincan gibi şehirler doğrudan doğruya İlhanlıların Anadolu genel valisinin egemenliğinde idi.[5] İlhanlı hakimiyeti uzun sürmedi ve İlhanlı hakimiyet bölgesinin çoğunluğu İlhanlı genel valisi olan Eratna Beyin eline geçti.[6] Eratna Devletinin yanı sıra Anadolu da Germiyan, Karaman, Aydın 2 / 16

3 Oğulları gibi irili-ufaklı birçok devletçik/ beylik ortaya çıktı. İleride büyük bir imparatorluk olarak ortaya çıkacak olan Osmanlı Oğulları da Bursa-Bilecik bölgesini ellerinde bulunduruyorlardı yılına gelindiğinde artık İlhanlı hakimiyeti kesinlikle çökmüştü ve Anadolu Türkmen beyliklerine kalmıştı. Moğol istilaları sonrasında bozulan ya da altüst olan tüm dengelerin ardından serbest ticaret, ziraat ve çalışma ortamının olmamasından dolayı halkın yoksullaşmasının yanı sıra devamlı iç savaşlar, isyanlar ve yönetim değişiklikleri, huzursuz ve tedirgin olan toplumları bir arada tutan ve bir iç barışa kavuşturan dini nitelikli sosyal örgütlerin biçimlenmesine ve gelişmesine zemin hazırladı. Kolonizatör tekkelerin, vakıfların, ahi dergahlarının ve kale-şehir devletçiklerin varlığı dirlik ve düzenin kısmen de olsa sağlanmasına ve bu anarşi ve fetret döneminin en az zararla atlatılmasına yardımcı oldu. Güven ve otorite bunalımlarının atlatılmasında çok önemli görevler üstlenen kurumlardan biri de Anadolu da her kesimde çok yaygın bir örgütlenme olanağı bulan Ahiliktir. Anadolu da Ahiliğin Ortaya Çıkışı: Ahilik,[7] XIII. yüzyılda Anadolu da esnaf ve sanatkarlar arasında yaygın olarak ortaya çıkan sosyo-ekonomik bir örgütlenmenin adıdır. Anlamını kardeşim demek olan ahi ya da cömert, eli açık demek olan akı sözcüğünden aldığı sanılmaktadır.[8] Kökü Orta Asya ya, Horasanlı esnaf ve sanatkarlara kadar uzanan ahiliği, bir kurum olarak, ilk kez XIII. yüzyılda Kırşehir de, Ahi Evran ın örgütlediği sanılmaktadır. Ahi Evran, Anadolu ya gelen esnaf ve sanatkarları bir araya getirmiş ve sanatta ustalık ve mesleki birlik fikri ile sosyal yardım ve dayanışma duygusunu güçlendirmeye çalışmıştır. Bazı araştırmacılar ahiliği, Abbasi Halifesi Nasırilidinillah ( ) tarafından kurulan fütüvvet[9] örgütünün uzantısı olarak görmektedirler. Her ne kadar ahiliğin ilke, kural, tören ve öğütlerini bir araya getiren kitaplara da fütüvvetname deniliyorsa da, ortaya çıkış şartları, ön planda tuttukları moral değerler, örgütlenme biçimleri ve başka farklılıklardan dolayı, fütüvvet ile ahilik arasında tarihi ve organik bir bağ olduğu, henüz kesin olarak kanıtlanamamıştır.[10] Ahilik konusunda çeşitli çalışmaları bulunan Çağatay, Anadolu da ahiliğin ortaya çıkışını hazırlayan etkenleri şöyle özetlemektedir: Doğudan Asya daki büyük ve uygar Türk şehirlerinden gelen çok sayıdaki sanatkarlara kolayca iş bulmak, yerli Bizans sanatkarları ile rekabet edebilmek, tutunabilmek için yaptıkları malların kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarlamak, sanatkarlara sanat ahlakını yerleştirmek, Türk halkını ekonomik yönden bağımsız hale getirmek, ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yardım etmek, ülkeye yapılacak yabancı saldırılarda devletin silahlı kuvvetleri yanında savaşmak, Türklük şuurunu sanatta, dilde, edebiyatta, müzikte, gelenek ve görenekte milli heyecanı yaratıp ayakta tutmak. [11] XIII. yüzyıl Anadolu sosyo- ekonomik hayatında önemli bir yeri olan ahilik, Çağatay ın spekülasyon nitelikli tanımlamaları hariç tutulursa, esnafın ahlaki- sosyal disiplininin sağlanması, fiyat istikrarı, ihtiyacı olanların gözetilmesi, yönetim boşluklarında asayişin sağlanması, düşmana karşı 3 / 16

4 savaşta devlet güçlerinin yanında yer alınması ve özellikle Moğol istilası sırasında, işgalcilere ve onlarla işbirliği yapanlara karşı tutumları ile milli, dini ve sosyal bir örgüt olduğu düşüncesini uyandırmaktadır.[12] Ancak sosyo-ekonomik temelli bir dayanışma ve birlik şuurundan çıkan ahiliğin, Çağatay ın düşüncesinin aksine, ideolojik ve siyasal yönü çok açık değildir.[13] XIII. ve XIV. yüzyılın karışık ortamında bezgin ve yılgın Anadolu insanını, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Ahi Evran gibi Türk büyükleri, her biri bir başka yönden, halkın maneviyatını ayakta tutmak ve birlik-beraberliğini sağlamak için yoğun çaba harcayarak etkilediler. Bunlardan Ahi Evran, esnaf ve zanaatkarları bir araya getirerek, zanaat ve ticaret ahlakını üretici-tüketici çıkarlarını güven altına almak suretiyle, bu kötü politik atmosfer içinde, halka yaşama ve direnme gücü verdi.[14] XIII. yüzyılda ortaya çıkan Anadolu ahiliği, Ahi Evranın yoğun çabaları ile gelişip yayılmıştır. Ahi Evran, örgütün sürekliliğini sağlamak için, ahiliği tekke ve zaviyelere bağlamış[15] ancak buralarda yaşayanlara alın teri ile geçinme ilkesini öğretmiştir. Bu yönü ile Melamilik ile karıştırılan ve dönemin tekkeleşme ve kendi dini görüşünü cazip kılan Bektaşilikle örtüşen ahilik, uzun süre anlaşılamamıştır.[16] Ekonomik ve sosyal yönünden dolayı halk arasında destek bulan ahilik, köylere kadar yayılmıştır. Ahilik yalnızca bir esnaf örgütlenmesi değildir ama esnaf arasında çok yaygın örgütlenmiş olmaları bu tür yanlışlara yol açmaktadır. Bazı Batılı araştırmacılara göre Halife Nasırilidinillah ın bir şeyhi olan Şühreverdi ( ) nin telkinleri ile fütüvvetçiliğe olumlu yaklaşan Konya Selçuklu hükümdarı I. İzzettin Keykubatla[17] güçlenen ahilik, üstlendiği bir takım kolluk görevlerine bağlı olarak düzenin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.[18] XIII. yüzyılda Anadolu ile sıkı bağlantıları bulunan Azerbaycan ve Kırım gibi Kafkas bölgelerinde de yayılmış olan ahilik hakkında en ayrıntılı bilgileri ünlü Faslı bilgin Tancalı İbni Batuta nın Seyahatname sinde bulmaktayız. Batuta, Anadolu ya 1330 dan kısa bir süre sonra gelmiş ve gittiği bütün şehirlerde ahilerin ne denli etkin olduklarını görmüş ve şaşkınlığa düşmüştür. Anadolu ahilerinin canlı tasvirlerini yapan Batuta, ahilerin dayanışma ve konukseverliğinden çok etkilenmiştir. Bir yabancı olarak onların ortaklaşa kullandıkları mekanlarda kalan ve onlardan sıcak bir ilgi ve cömertlik gören Batuta, şükran duygusunun yanı sıra onların yaşantısını inceleme, onlarla ilgili ayrıntılı bilgi edinme imkanı bulmuştur.[19] İbni Batuta gördüklerini ve yaşadıklarını anlatırken bazı yanılgılara; yorumlama ve genelleştirme yaparken hatalara düşmüştür. Bu yanlışların bir kısmını farklı ahi tekkelerinde gördükleri ile tekzip etmiştir.[20] Örneğin, Batuta nın ahiler tüm kazançlarını öndere verirler bilgisi, birçok araştırmacı tarafından kabul görmemiştir.[21] Ahi ler kazançlarının bir kısmını önderlerine vererek ortak kullandıkları mekanların masraflarını karşıladıkları daha doğrudur. Bütün bunların dışında Batuta Milas taki ahilerden bahsederken ahilerin tarikat kütüğünde kendilerini Hazreti Ali ye dayandırdıklarını[22] ve şalvar giyme töresini devam ettirdiklerini belirterek ahi-fütüvvet ilişkisine dikkat çekecek bir bilgi sunmaktadır.[23] Claude Cahen, İbni Batuta tarafından XIII. yüzyılla ilgili olarak verilen bu betimlemelerin, bir önceki yüzyıl için de geçerli olup olmadığını bilebilmek isterdik. Eğer o yüzyıl içinde geçerli iseler, bu öteki Müslüman ülkelerinde görülmeyen özgün bir nitelik olacaktır ve bunun 4 / 16

5 nedenlerini saptamak gerekecektir. Şimdilik bu konuda bir şey söylemek mümkün değildir ama burada bu sorunu açıkça belirtmemiz gerekir... [24] diyerek, ahi-fütüvvet benzetilmesinde tereddüdü olduğunu ancak özgün bir Türk kurumu olduğu konusunda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını ve bunu da eldeki bilgilerin yetersizliğine bağlamaktadır. Bütün bunların yanında ahilik, tekkeler etrafında örgütlenerek dini bir nitelik kazanmıştır. Herhangi bir meslekte çalışabilmek için o mesleğin ahi tekkesine bağlanmak gerekti. Ahi tekkesi dışında kalan kişinin mesleki etkinlikte bulunması çok zordu. Bir meslekte çalışabilmek için alınan, önce çırak sonra kalfa ve en sonunda usta olarak sanatında ilerlerdi. Çırak meslekte ilerlemiş bir ustayı ata ahi, kalfalardan ikisini de yol kardeşi seçer ve böylece tekkeden üç kişinin gözetiminde yetiştirilirdi. Ahi tekkelerinde müderris ve kadılar tarafından düzenli olarak dersler verilirdi. Okuma-yazma öğretilir; yeteneğine göre herkes hat, tezhip, müzik...vb öğrenirdi. Kalfalar ayrıca kılıç kullanma, ata binme, ok atma gibi askerlikle ilgili beceriler de edinirlerdi.[25] Ahiler, hırka üstüne sarık sarılı beyaz yünden külah takar, mesh biçimi ayakkabı giyer, kemerlerinde saldırma taşırlardı.[26] Birçok araştırmacı tarafından ortaya konulduğu gibi ahilik, dini, siyasi ve sosyo-ekonomik bir kurum olarak, Osmanlı Devleti nin kuruluş ve gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. XV. yüzyıldan sonra ekonomik yönü ağır basan ahilik, lonca, gedik, yaran ve imece türü dayanışma biçiminde günümüze kadar Anadolu halkı ve esnafı arasında yaşamıştır. Konumuzun ana teması olan ahiliğin XIII. ve XIV. yüzyıllar arasında ne gibi bir rol oynadığı kaynaklarda tam anlamı ile belirtilmemektedir. Ekonomik açıdan olduğu kadar siyasi açıdan da etkin olduğu dönemlerin, hükümetlerin zayıfladığı dönemler olacağı ortadadır. İbni Batuta nın ayrıntı vermeden geçiştirdiği Bu ülkedeki törelerden biri de, bir şehirde hükümdar bulunmadığı takdirde ahilerin hükümeti yönetmeleridir. Ahi, kudreti ölçüsünde geleni-gideni ağırlar, giydirir, altına binek çeker, davranışları- buyrukları, binişleri ile aynı bir hükümdarı andırırlar... [27] ifadeleri bize ahilerin dönemin karışık siyasal ortamında askeri ve hükümet etme yönünde belirleyici etkileri olduğu izlenimini vermektedir. Ankara nın Tarihi Konumu: Anadolu nun en eski şehirlerinden biri olan Ankara, kuruluşundan XIV. yüzyıla kadar bazı önemli kültürel, ekonomik ve siyasal dönüşümler geçirmiştir. Romalılaşma, Bizanslaşma, İslamlaşma ve Türkleşme gibi dönüşümler Ankara nın sosyo-ekonomik yapısını ve kentleşmesini önemli ölçüde etkilemiş-değiştirmiştir.[28] Ankara, kuruluşundan itibaren ya hiç ara verilmeden ya da kısa bir ara verilmesinden hemen sonra yeniden oturulur duruma getirilmiştir. Şehrin adı çeşitli dönemlerde, benzer sesler üzerinden, Ancyra, Ankuriya, Angora, Engürü, Engüriye gibi değişmelere uğrayarak bugünkü Ankara adını almıştır.[29] Ankara şehrinin kuruluşundan bugüne sürekli iskan görmüş olmasının temel nedeni ise hiç kuşkusuz ilkçağdan başlayarak Anadolu yarımadasında, doğu-batı doğrultusunda geçen, ordu, posta ve ticaret yolu özelliği taşıyan ana ulaşım bağlantılarından birinin üzerinde olmasıdır.[30] 5 / 16

6 Kimler tarafından ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Hititlerin Anadolu da ilk siyasal birliği kurması ile Ankara, sırası ile, Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Galat ve Roma egemenliği altında bulunmuştur. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması ile Doğu Roma nın egemenliğinde üç yüzyıl sakin bir dönem geçiren Ankara, XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk akınlarına tanık olmuştur. Bizans kentlerine Türklerin yerleşmesi, ağırlıklı olarak XII. yüzyıl içinde olmuştur. Önceliği askeri yöneticilerin aldığı[31] bu yerleşme XIII. Ve XIV. yüzyıllar boyunca tüccar, esnaf, zanaatkar, ziraatçı gibi çeşitli grupların katılımı ile arttı. Yine de Türkleşme her yerde aynı yoğunlukta olmamasına rağmen Türk göçlerinin yoğun olduğu Ankara[32], kent merkezinin coğrafi konumu, ticari ve askeri önemine rağmen göçer Türkmenler için cazip değildi. Bu yüzden şehir merkezinin Türkleşmesi yerleşik Türk unsurlarının gelmesi ve göçebelerden yerleşikliğe geçişlere bağlı olarak arttı. Anadolu Selçuklularının yönetiminde Anadolu da ticari güvenliğin sağlanması ile tekrar canlanan Ankara, XV. yüzyıldan itibaren değişen ticaret yolları ile ikinci derecedeki bir ticaret şehri durumuna düştü.[33] Bununla beraber kalesinin konumundan dolayı önemli bir askeri üs olan Ankara, Anadolu Selçukluların taht kavgalarında da adından epey söz ettirdi. Moğol istilası başlamadan az önce Ankara, Türkleşmenin az olduğu bir kale-kenti görünümündedir. Anadolu Selçuklu yönetiminin dağılma dönemi olan XIV. yüzyıl ilk çeyreğinden Osmanlı yönetimine geçinceye kadar, bir sınır kenti olarak iki defa el değiştirmiştir. Bu, İlhanlıların yönetimine girdiği o dönemde basılmış paralardan[34] ve Hisarın kapısındaki vergi alınmasına ilişkin Farsça kitabeden[35] anlaşılmaktadır. İlhanlı yönetiminin ne zaman son bulduğunu bilmiyorsak da Ankara nın, Osmanlıların yönetimine geçmeden bir süre önce, ahilerin elinde kaldığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Osmanlılar, Ankara yı iki defa fethetmiştir. İlk fetih, 1354 te, Orhan Bey zamanında gerçekleşmiş;[36] kısa bir süre sonra şehir tekrar ahilerin eline geçmiştir. Ankara nın Orhan Bey zamanında alınmış olduğunu şu kayıt teyit etmektedir: Ayaş ta Ahi Beyazıd Çiftliği kadimü leyyamdan vakıf olagelmiş. Elinde merhum Orhan Beğ ve Gazi Hüdavendigar ve Sultan Mehmet bitileri vardır. El- halet ü hazihi Ahi Beyazıd oğlu oğlu Ahi Elvan vakfiyat üzerine mutasarrıftır. [37] Daha sonra I. Murat, Rumeli ne sefere çıkmadan önce, Doğu sınırında emniyeti sağlamak için, stratejik mevkiinden dolayı Ankara yı 1360 da tekrar Osmanlı ülkesine katmıştır. Osmanlı kaynaklarında bu ikinci alınış geçmekte ve hepside ahilerden alındığını tekrarlamaktadır.[38] Örneğin Mehmet Neşri nin Kitabı Cihannümasında,...Serhaddı Rumda, kaleyi selasile geldi, imdi oraya Engürü derler ol diyarın müfsitleri kam etti, ol vakit kaleyi Engürüye ahiler elinde idi. Ahiler istiklal edüp kaleyi teslim ettiler. [39] biçiminde kaydedilmiştir. Şunu da belirtelim ki Tac üt-tevarih te Ankara nın ekonomik ve askeri yönüne dikkat çekilmesi onun önemi konusundaki düşüncelerimizi doğrulamaktadır.[40] Ankara nın 1354 te Süleyman Paşa tarafından alındığı ve bir süre otonom yönetildiği ve daha sonra I. Murat zamanında şehrin kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldığını görüyoruz. Ankara nın bu ikinci alınışı değişik kaynaklarda 1360, 1361 ve 1362 olarak üç ayrı tarihe denk düşmektedir. Dönemin siyasi gelişmeleri göz önünde tutulduğunda bu tarihin 1360 olması daha kuvvetlidir. 6 / 16

7 Ankara da Ahi Örgütlenmesi: Ahi Evran ın XIII. yüzyıl ortalarında Kırşehir de kurduğu ve önce deri işçilerini örgütlediği[41] ahilik, Ankara şehrinde de hızla yayıldı. Ankara nın çevresi hayvancılığa çok elverişli olduğundan dericilik ile ilgili ekonomik eylemler kentin sosyo-ekonomik yaşantısında önemli bir yer tutuyordu. Derici esnafı kentte topluca, bugünkü Bent Deresi semtinde Debbağlar mahallesinde oturuyorlardı. Dere boyunca bu debbağların işyerleri ve atölyeleri vardı.[42] Dericiliğin yanı sıra daha sonraki yüzyıllarda Ankara nın tarım dışı temel üretim kolu, Asya içlerinden ve Tibet yaylalarından Anadolu ya Selçuklu Türklerince getirilen tiftik keçilerinden elde edilen soft üretimidir. Birçok yazar Ankara softunun dünyaca tanındığını söylemektedir.[43] Ankara daki ahi büyükleri hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Sahip olduklarımız ise Ankara ahilerinin etkinliği konusunda fazla bir şey söylememekte, söylediklerini ise doğrulayamamaktayız. Birçok yönü karanlıkta kalmasına rağmen Ankara ahilerinin önde gelenlerinin bazılarının şecerelerinden ve bıraktıkları eserlerinden bilgiler elde edebilmekteyiz. Bu bilgiler ışığında ahi ileri gelenlerinin en ünlüleri, 1296 da ölen Ahi Hüsamettin[44] ile 1350 de ölen oğlu Ahi Şerafeddin dir. Şerafeddin in mezar taşında şu kayıt bulunmaktadır.: Sultan ahl al-futuvva va l- muruvva ahi muazzam.[45] Ahmed Tevhid, Ankara nın bu en ünlü ahileri hakkında bilgi verirken Ahi Şerafeddin Camii nde bulunan bir şecereden söz etmektedir.[46] Ona göre Ahi Şerafeddin meşahiazami dendir. Bu şecerenin daha sonraları kaybolduğu sanılmaktadır. Bu şecereye göre Ahi Şerafeddin, Hz. Ali ye uzanan bir silsileye sahiptir. Bu şecerede aynı zamanda Ahi Şerafeddin in çocukları olan Hüseyin, Hasan ve Yusuf un adı geçmektedir. Sonunda Ahmed Tevhid şu soruları sormaktadır.:...ankara da hükümet eden ahiler bunlardan mı idi?yahut diğer zevat mı idi? Bu bab da bir kaydı tarih bulamadım... [47] diyerek tamamen dini söylentilere gömülmüş bu Ankara nın en ünlü ahileri hakkında kesin bir şey söylemenin imkansızlığını vurgulamaktadır. Bu Ahi Şerafeddin Camiindeki şecereye dikkat çeken Halil Edhem, önde gelen ahilerin silsilenamelerini düzenlemenin mümkün olduğunu ama eylemleri hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu belirtmektedir.[48] Yine de silsilenamelerden bazı bilgiler çıkarabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Halil Edhem, Ahi Hüsameddin için düşülen şu kaydı göstermektedir: O, fütüvvet ve mürüvvet sahibi ve cömertlik ve cesaret ve züht ve ibadetle ve fakir-fukaraya yemek yedirmekle bilinir...künyesi Rum halkının tabiri ile efendidir, anlamı büyüğümüz demektir. [49] Bu kayıttan da anlaşılacağı gibi Ankara nın bu ileri gelen ahi ailesi, geniş ve güçlü bir ailedir. Aynı zamanda dini otoriteye de sahip olan bu ahiler, fakir-fukarayı gözetmek, çevresine cömert davranmak ve Ankara yı korumakla mükelleftir. Orta Zamanlarda Ankara makalesinde Wittek[50], Anadolu şehirlerindeki ahi örgütlenmesi hakkında bilgi verirken ahilerin yönetim nezdinde şehrin kumandanı, kaymakamı olabildiklerini kabul ederek yönetimde söz sahibi olduklarını belirtmektedir. O ahiler arasındaki zengin tüccarların reis olduğu ve nüfuzlarının çok artığını söylemektedir. Ayrıca ahiler arasında yabancı oldukları isimlerinden anlaşılan Seyyidlerin bulunması, ahiliğin yabancı ve dini nitelikli bir kurumun uzantısı olabileceğine dikkat çekmektedir.[51] Wittek, Ankara daki 7 / 16

8 ahiler içinde, yine Ahi Şerafeddin ailesine dikkat çekmekte ve diğer şehirlerdeki ahiler gibi, aynı surette hükümdarane bir rol oynamışlardır [52] diyerek yönetimde söz sahibi olduklarını kabul etmektedir. Ayrıca Wittek, Aslanhane Camii nin yanlış olarak Ahi Şerafeddin tarafından yapıldığının gösterilmekte olduğunu öne sürmüştür. Ona göre Ahi Şerafeddin den çok önce yapılmış olan bu camii onun tarafından tamir ettirilmesi ile yeni yapılmış gibi onun adı ile anılmıştır.[53] Aslanhane Camiinin yapımı ile ilgili şüphelere Mübarek Galip, Wittek ten çok önce dikkat çekmiş ancak kesin bir yargıda bulunmamıştır.[54]aslanhane Camiinin yanı sıra bu dönemde Cuma Camii, Ahi Elvan Camii, Ahi Şerafeddin Çeşmesi...vb. yapılar ve küçük çapta çok sayıda mescid ve imaretler yapılmıştır.[55] Ankara daki ahiler hakkında görüş bildirenlerin hemen hepsi bu Ahi Şerafeddin in şeceresi ve camii ile türbesindeki kitabelerde yazılanlar dışında bir şey söyleyememektedir. Bu da bize Ankara ahilerinin örgüt yapısı, faaliyetleri, yönetime katkıları ve üretim-tüketim ilişkilerindeki rolleri konusunda somut hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı göstermektedir. Dericilik, soft üretimi ve ticaretle iktisadi; askeri üs ve posta yolu üzerinde olması ile stratejik önemi büyük olan Ankara da XIV. yüzyılın başında yönetimi bile üstlenecek kadar etkin bir ahi örgütlenmesi olduğunu hissettirmekte ama bunu kabul ettirecek yeterli bilgi ve ayrıntı bulunmamaktadır. Ankara da Ahiler Yönetimi Meselesi: 1290 lardan itibaren devlet otoritesinden yoksun kalan Ankara nın yönetim, asayiş ve güvenliği ile ekonomik düzeni bir şehir cumhuriyeti biçiminde ahiler tarafından sağlandığı meselesi, Wittek in de belirttiği gibi, II. Meşrutiyet sonrasında tartışma ortamı bulmuştur. Yine Wittek in belirttiğine göre bir şehir cumhuriyeti hayaline Edhem ve Köprülü karşı çıkmışlarsa da Avrupa'da ve Türkiye de çoğunlukla bu cumhuriyet fikri benimsenmiştir.[56] Ancak daha sonraları Edhem in bu fikri benimser bir görüş bildirmesi Wittek in gözünden kaçmıştır.[57] Köprülü ise ahilerin Osmanlı Devletinin kuruluşunda oynadıkları önemli rolü teslim etmekle birlikte yönetimi doğrudan üstlenmelerine ve hele hele cumhuriyet kurduklarına şiddetle karşı çıkmıştır. Köprülü, Anadolu Selçukluları sonrasında, şehir hayatında faal, siyasette göz önünde tutulan ahilerin gücünü kabul etmekte ama yönetimi üstlenmelerinin pek mümkün olamayacağını belirtmektedir.[58] Meseleye ilk yaklaşan ve konu hakkında ilk ciddi çalışmayı yapan Ahmed Tevhid dir. Onun Ankara Ahiler Hükümeti ve Ankara da Basılmış Paralar adlı çalışmalarında Ankara da bir ah iler yönetimi olduğu, zan-ı acizaneme göre Ankara şehri idareyi dahiliyesi ahilerin yadlarında idi. [59] ifadesiyle bir kanaat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka yerde Ahmed Tevhid,... Ahiler hükümetinin tarz-ı idaresi ne vechile idi? Şayan-ı tefehhüs ve tetkik olan bu mesele hakkında erbabı vukufun diriğ-i himmet etmeleri ve malumatlarını neşr eylemeleri niyaz olunur [60] diyerek kendisinin de ahiler yönetiminin ayrıntılarına inemediğini, dahası bu konuda söylenecek fazla bir bilgiye sahip olmadığını belirterek, bu konuda bilgi sahibi olanlara çağrıda bulunarak ellerindeki bilgileri 8 / 16

9 yayınlamalarını istemektedir. İkdam da Ahmed Refik imzası ile çıkan Ankara Ahilerine Dair [61] adlı bir makalede Ahiler hükümet etmezlerdi, bununla beraber hükümdarın bulunmadığı yerlerde hakim onlardı. Ankara da da hükümdar bulunmadığı için memleket ahilerin ellerinde idi. Ahilerin saltanatla alakaları yoktu; bu sebepten, Selçuki devletinin hakimiyet ve inkırazı, ahilik üzerinde hiçbir tesir icra edememişti. Ankara, Selçukilerin inkırazından sonra, İlhanilerin eline geçtiği zaman, ahilik Ankara da yine hakimdi... denilmekte ve ahilerin zorunlu olarak yönetim boşluklarında yönetimi üstlendiklerini kabul etmektedir. Refik, bir tür cumhuriyetten çok o döneme özgü bir hakimin bulunduğu kale-şehir devletçiğine gönderme yapmaktadır. Açıkça Refik ahilerin bu dönemde Ankara nın kesin hakimi olduğunu kabul etmektedir. Mecelleyi Umur-u Belediye adlı geniş hacimli eserinde Osman Nuri Ergin, ahilerin yönetim sevdasına düşüp Sivas ve Ankara da hükümet ettiklerini ama bunun dışında bir bilgimiz olmadığını belirtmektedir.[62] O da Tevhid in söylediklerinden daha fazla bir şey söyleyememektedir. Mufassal Osmanlı Tarihi nde bu konuda şunlar yazılıdır: Osmanlı tarihleri Ankara nın ahilerden alındığını yazar. Fakat Selçuklular ile Osmanlılar arasında Ankara da şehir cumhuriyetini andırır bir teşekkülün bulunup bulunmadığı hayli münakaşalıdır. Osmanlı kaynaklarının kifayetsizliği dolayısıyla bu münakaşayı kati bir neticeye bağlamak şüphesiz kolay değildir. Osmanlılar Ankara yı aldıkları sıra da şehir Eratna Beyliği ne bağlı bulunmakla beraber Ankara nın fiili hakimler şehirde belediye vazifelerini ifa ederler ve bir mezhep ve sanat teşekkülü olan Ahilerdi... [63] Cumhuriyet sonrası yayınlanmış bir Ankara Rehberi nde[64] bu konu basitçe geçiştirilmiştir. Türk Ansiklopedisinde [65] konu hakkında kesin bir yargı vardır. İlhanlılardan Osmanlılara geçişte Ankara da, arasında, bir devlet otoritesinin yok olduğu zamanda ahiler idareyi ele almışlardır. Aynı yerde, ahiliğin ekonomik, sosyal ve siyasal yönlerine dikkat çekilerek bunun gayet doğal bir durum olduğu öne sürülmüştür. Ankara da bir Ahi Cumhuriyeti fikrine şiddetle karşı çıkan Paul Wittek, ahiliğin Anadolu da oynadığı rolü kabul etmekte ve yönetimi üstlenmelerine de bir itirazı olmadığını söylemektedir. Wittek in itirazı, cumhuriyet fikrinin Anadolu daki Türklerce bilinmediği üzerinedir. Ayrıca Wittek, çok kısa sürmüş bir yönetimin mahiyeti hakkında kesin ve bütünlüklü bir şey söylemenin imkanı olmadığını belirtmektedir. Wittek,...Aynı zamanda, muharip camiaların reislerinin hakim olduğu bir memleket ortasında bir şehir cumhuriyeti mevcudiyeti gibi yabancı bir tezahürün tasavvuruna imkan yoktur. [66] diyerek konu hakkındaki görüşünü, savaşçı toplumların ortasında halk yönetimine yönelik bir cumhuriyet olamaz noktasında toplamaktadır. İslam Ansiklopedisi nde Ankara maddesini yazan Besim Darkot[67], bu konuda oldukça kararsız bir tutum izlemekte, Wittek e dayanan görüşünü yanlışlar bir yorumla.. fütüvvet tarikatına bağlı olması muhtemel bulunan ahilerin, Anadolu ya geldikten sonra, sanayi ve ticarette rol oynadıkları ve bu sıfatla bazen mahalli sergerdeler nüfuzuna faik bir iktidar kazanmış olmaları mümkündür. diyerek bir ahi yönetimi olgusunun şartlara bağlı olarak mümkün olabileceğini dile getirmektedir. 9 / 16

10 Ahiler hakkında küçük, fakat değerli bir çalışması bulunan İlhan Tarus, ahilerin güç ve otoritesini kabul etmekte ama başlı başına bir yönetim sorunu olan Ankara Ahi Hükümeti hakkında hiçbir şey söyleyememektedir. Tarus un eserinde, Yıldırım Beyazıt döneminde Ankara da büyük bir ahi isyanı çıktığını ve devleti epey uğraştırdığını belirtmektedir. Bu bize Osmanlı Devletinin ilk döneminde bile Ankara ahilerinin güçlerinden henüz bir şey kaybetmediklerini göstermektedir.[68] Franz Taeschner fütüvvet üzerine bir çalışmasında Ankara da bir ahi ailesinin iktidarı ele geçirdiğinden bahsetmektedir. Ona göre Ankara ahileri, nüfuzlu ve zengin beylerdi. İlhanlılardan Osmanlılara uzanan egemenliğin geçiş sürecinde şehrin kendi haline terk edildiği için yönetim boşluğunu ahilerin doldurduğunu kabul etmektedir.[69] Ortaçağ Türk tarihi ile ilgili değerli çalışmaları olan Claude Cahen e göre Ankara da bir ahi cumhuriyeti varmıydı? sorusuna Anadolu da Floransa gibi bir cumhuriyetin hiçbir zaman kurulmamış olduğu doğrudur. Fakat, bir kentin ve dolaylarının sınırları içinde, kuramsal olarak bir beyin üstünlüğünü kabul etmekle beraber, özel durumlarda bir ahi başkanının gerçek otorite sahibi kimse olduğu görülmektedir. Bunun en belirgin örneğini Ankara da görüyoruz... [70] diyerek konuyu olabilirlik noktasında bırakmaktadır. İlk kapsamlı Türkiye Tarihi denemesinin yazarı olan Yılmaz Öztuna ya göre Ankara da gücü ellerine geçiren ahiler, yılları arasında bir cumhuriyet idaresi kurmuşlardır. Ankara da hükümet eden ahi reislerinin aynı aileden gelmeleri bir hanedan fikri uyandırması tezadına rağmen Öztuna, Atatürk ün Ankara da 570 yıl sonra tekrar cumhuriyet idaresini kurduğunu öne sürmekte ve Türklerde cumhuriyet idaresi Atatürk ten önce meçhul olduğu için, Ahi Cumhuriyeti(nin) dikkate değer olduğunu belirtmektedir. Böylece yazar ahi cumhuriyeti tartışmalarında, kitabındaki Ankara Ahi Cumhuriyeti( ) alt başlığı ile safını belirlemektedir.[71] Ahilik üzerine birçok çalışması bulunan Neşet Çağatay, ahiliğin Anadolu da oynadığı role paralel olarak Ankara da da hükümet etmiş olmasının çok muhtemel olduğunu belirtmektedir. Onun tezi, zaten yönetim ve beledi işlerde birçok görevi üstlenen ahilerin kendi başlarına bir yönetim oluşturmalarının zor olmadığı üzerinedir.[72] Değerlendirme: Selçuklu-İlhanlı otoritesinin çökmesi ile siyasi belirsizlik, çeşitli oluşumlarla çözülmeye çalışılmıştır. Bu oluşumlardan biri de şehirlerdeki ahi kurumları idi. İbni Batuta nın verdiği bilgiler ışığında, üretimin yanı sıra şehirlerin düzeni ile de yakından ilişkili olan ve gücü yönetici sınıflarca kabul edilmiş olan ahiler, Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması ile meydana gelen anarşi ve fetret döneminde siyasal alanda da etkili olmuşlardır. Bu siyasal etkinliğe verilebilecek en iyi örneklerden biri de XIV. Yüzyılın ilk yarısındaki Ankara şehridir. Kaynaklara göre Osmanlı yönetimine girmeden hemen öncesine kadar, ahilerin şehirde bir yönetim kurdukları ve şehri bir şehir devleti gibi yönettikleri yönünde bir eğilim vardır. Osmanlı kaynaklarının yetersizliğine rağmen başka kaynaklara göre Ankara ahi örgütünün ileri gelenlerinden olan Ahi Hüsameddin ve oğlu Ahi Şerafeddin in geniş mal varlığı olduğu sabittir. 10 / 16

11 Kendi adlarına camiler, aşevleri, çeşmeler, hamamlar yaptıran bu ahiler hakkında sahip oldukları vakıflar, yaptırdıkları yapılar ve şecereleri dışında fazla bir bilgimiz yoktur. Nasıl bir yönetim uyguladıkları? Ne tür etkinlikleri ve eylemleri vardı? yönünde kesin bir şey söyleyecek durumda değiliz. Bu yetersiz kaynaklara rağmen II. Meşrutiyetle birlikte Ankara da bir şehir cumhuriyeti kuran ahiler fikri, hem ahiler hem de Ankara daki eylemleri hakkında araştırmalar yapılmasına yol açtı. Ankara da Ahi Yönetimi tartışması, çeşitli araştırmacılar tarafından gündeme getirilmiştir. Kimileri bu cumhuriyet fikrine sıcak bakmış, kimileri de itiraz etmiştir. Bu fikri hararetle savunanların başında Ahmed Tevhid; bu fikre şiddetle itiraz edenlerin başında ise Paul Wittek gelmektedir. Bizim düşüncemize göre Ankara da bir ahi cumhuriyeti fikri eldeki kaynaklar ışığında doğru değildir. Fakat, İbni Batuta nın da genelleştirerek söylediği gibi, Anadolu şehirlerindeki ahilerin etkin pozisyonları ve yönetici kesimlerce varlıklarının kabulü doğrultusunda, olağanüstü siyasi şartların dayatması sonucu ahiler, yönetime ya ortakçı olmuşlar ya da bütünüyle üstlenmişlerdir. Bu yönetimi üstlenme olgusu, sanıldığı kadar özel bir durum değildir. Çünkü bu dönemdeki Anadolu şehirlerindeki ahiler, şehirdeki asayişi sağlamak, savunmasına katkıda bulunmak, fakir ve kimsesizleri kollamak, şehre gelen konukları ağırlamak gibi dönemin yöneticileri tarafından yapılması gereken görevleri zaten üstlenmişlerdi. Diğer görevlerinde eklenmesi ile bu durum, zaten varolanın fiiliyata geçmesidir. Bu yönetimi üstlenme, batılı anlamda bir cumhuriyet olup olmadığı düşüncesi hakkında elimizde yeterli ve somut bilgilerin olmaması yüzünden kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Yine de ahiliğin dini ve sosyo-ekonomik kurumlaşmasındaki hiyerarşik yapılanma, cumhuriyete anlam katan demokratik katılımı olanaksızlaştırmaktadır. Ankara daki Ahi Şerafeddin hakkındaki bir kitabede[73] de belirtildiği gibi, ahi yönetimi ahi şeyhinin ve çevresindeki ahi ileri gelenlerinin bazı özelliklerine bağlı olarak, belli yetenekler gerektirmektedir. Dini ve ahlaki erdemlerle şekillenen ahi önderlerinin yönetim müessesesi, bir cumhuriyetten çok dönemin şartlarına uygun bir şehir beyliğ i düzeyindedir. Ankara da Ahi Yönetimi meselesi, elimizde yeterli bilgiler olmaması yüzünden tam bir açıklıkla ortaya konulamamaktadır. Osmanlı kaynakları, Osmanlıların Ankara yı bir bey elinden almayıp genel bir söyleyişle ahilerden aldığını söylemesi, ahilerin şehrin yönetimine hakim olduğunu göstermektedir. Özellikle dönemin geçerli meslek gruplarından biri olan debbağların hakim olduğu bir ahi örgütünün yönetimi elinde tutması, sosyo-ekonomik yapılanma ile siyasi yetkinin bütünleşmesine yol açmıştır. Ankara nın güçlü savunması ile dışarıdan gelebilecek saldırıları, eğer çok şiddetli değilse, bertaraf edebilecek güçte olması ve dönemin Ankara sının çevresinde o güçte bir devlet veya beyliğin olmaması, bizim düşüncemize göre bir ahiler yönetiminin varlığını mümkün kılmaktadır. Ancak bu yönetimin sanıldığı gibi bir cumhuriyet olup olmadığı tartışmaya açıktır. 11 / 16

12 BİBLİYOĞRAFYA: Ahiler -Çerçeve Yazı-, Yurt Ansiklopedisi, C.: I, İstanbul: Ana Yayıncılık, 1981, s Ahilik, Ana Britanica, C.:I, s.200. Ankara, Türk Ansiklopedisi, Cilt:III, Ankara: MEB Basımevi, 1949, s AKDAĞ, Mustafa; Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C.: I, İstanbul: Cem Yayınevi, AKTÜRE, Sevgi; On Altıncı Yüzyıl Öncesi Ankara sı Üzerine Bilinenler, Tarih İçinde Ankara- ODTÜ Eylül 1981 Seminer Bildirileri,(Yay. Haz.: Erdal Yavuz- E. Nevzat Uğurluer), Ankara: ODTÜ Yayınları, 1984, s BABİNGER, Franz - KÖPRÜLÜ, Fuad; Anadolu da İslamiyet, İstanbul: İnsan Yayınları, BAYRAM, Mikail; Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya: Damla Matbaacılık ve Ticaret, 1991 BEAR, Gabriel; The Administrave, Economic and Social Functions of Turkish Guilds, International Journal Middle Eastern Studies, No.: I(1970), s BODUR, Hüsnü Ezber; Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürünün Oluşumuna Katkıları, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999 CAHEN, Claude; Anadolu da Türkler, İstanbul: E yayınları,1979. ÇAĞATAY, Neşet; Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara: TTK Basımevi, DARKOT, Besim; Ankara, İslam Ansiklopedisi, Cilt:I, İstanbul, EDHEM, Halil; Ankara Ahilerine Ait İki Kitabe, TOEM, Cilt: 7, Cüz: 41(1332). ERGİN, Osman N.; Mecelle-i Umur-i Belediye-I, İstanbul: Matbaa-yı Osmaniye,1338 (1922). GALİB, Mübarek; Ankara, Cilt: I, İstanbul: Matbaa-yı Amire, GORDLEWSKİ, Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara: Onur Yayınları,1988. GÖLPINARLI, Abdülkadir; İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, C: XI(Ekim Temmuz 1950), no:1-4, s GÜLER, N Can; Ankara Rehberi, İstanbul: Ankara Klubü Yayınları, GÜLERMAN, Adnan - TAŞTEKİL, Sevda; Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993 GÜLLÜLÜ, Sebahattin; Ahi Birlikleri, İstanbul: Ötüken Yayınları, HAMMER, Joseph von; Osmanlı Devleti Tarihi, ( Çev. :Mehmet Ata- Sadeleştiren: Abdülkadir Karahan), C.: I, İstanbul, HINZ, Walter; Ortaçağ Yakın Şarkına Ait Vergi Kitabeleri, Belleten, C.: XIII, S.: 46-52( 1949), s HOCA SAADETTİN; Tac üt-tevarih,(yay. Haz.: İsmet Parmaksızoğlu),4. Baskı, C.:I, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,1999. İNALCIK, Halil; Ahilik, Toplum, Devlet, II.Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, KESKİN, Mustafa; Osmanlı Devleti nin Sosyal ve Ekonomik Hayatının Tanziminde Ahiliğin Oynadığı Rol, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, KÖPRÜLÜ, Fuad; Ankara ve Ahiler, Hayat Mecmuası, I/21(1926). KÖPRÜLÜ, Fuad; Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 2.basım, Ankara: TTK Basımevi, MUSTAFA NURİ PAŞA; Netayic ül Vukuat, C.:I/II, Ankara: Türk TTK Basımevi, NEŞRİ, Mehmet; Kitabi Cihannüma, (Yay. Haz.: Faik Reşat Unat- Mehmet Altay Köymen), 2.Baskı, C.: I, Ankara: TTK Basımevi, OCAK, Ahmet Yaşar; Fütüvvet, TDV İslam Ansiklopedisi, XIII, s / 16

13 ÖZTUNA, Yılmaz; Türkiye Tarihi, Cilt: II, İstanbul: Hayat Kitapları, PARMAKSIZOĞLU, İsmet (Yay. Haz.); İbni Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul: 1000 Temel Eser Milli Eğitim Basımevi, REFİK, Ahmed; Ankara Ahilerine Dair, İkdam, no: 8892(17 Kanunusani 1337). ŞERİFGİL, Enver M.; Kuruluşundan Cumhuriyete Kadar Ankara, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 17(1982), s TARUS, İlhan; Ahiler, Ankara: T. C. Çalışma Bakanlığı Yayınları, 1947 TEVHİD, Ahmed; Ankara da Ahiler Hükümeti, TOEM, cilt: 4, Cüz: 19(1331). TEVHİD, Ahmed; Ankara da Basılmış Paralar, Türk Yurdu, C.:4( ), s UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Büyük Osmanlı Tarihi, 7.Baskı, İstanbul: Hürriyet Yayınları, ÜLGENER, Sabri F.; Zihniyet ve Din- İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, İstanbul: Der Yayınları, 1981 WİTTEK, Paul; Orta Zamanlarda Ankara, Çığır Mecmuası, c.: 4/49(1946). YÜCEL, Yaşar - SEVİM, Ali; Türkiye Tarihi, cilt: I, Ankara: TTK Basımevi, * Türk Kültürü, Yıl: XL, Sayı: 472(Ağustos 2002), Sayfa: ** Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü [1] Tanımlama Claude Cahen e aittir. Bkz. Claude Cahen, Anadolu da Türkler, İstanbul,1979, s 263 ve devamı. [2] Bu konuda daha geniş bilgi için Mustafa Akdağ, Osman Turan, Fuat Köprülü, İbrahim Kafesoğlu, Hakkı D. Yıldız ın, Mehmet A. Köymen, Erdoğan Merçil in çalışmalarına bakılabilir. Yakın zamanlarda yayınlanan Cogito (Üç aylık Düşünce Dergisi ) nun 29. sayısı(cüz-2001) içinde çok faydalı makaleler mevcuttur. [3] Cahen, a.g.e., s.150 vd. [4] Gordlewski, Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara:,1988, s.44. vd.; Cahen, s [5] Yaşar Yücel- Ali Sevim, Türkiye Tarihi, cilt: I, Ankara, 1989, s [6] Bu devlet hakkında daha geniş bilgi için Yaşar Yücel in Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar-II ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı nın İslam Ansiklopedisi ndeki Eratna maddesine bakılabilir. [7] Ahilik için geniş bir bibliyografya bulmak mümkündür. Bilgisinden yararlandığımız çalışmaların bir kısmını vermekle yetineceğiz: İsmet Parmaksızoğlu(Yay. Haz.), İbni Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, İstanbul, 1971; Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-i Belediye-I, İstanbul, 1338(1922); M. Cevdet, Ahiler Müessesesi, Büyük Mecmua, no.: 5,s.69-82; Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara, 1959; aynı Yazar, Ankara ve Ahiler, Hayat Mecmuası, I/21(1926); Franz Babinger- Fuad Köprülü, Anadolu da İslamiyet, İstanbul, 1996; İlhan Tarus, Ahiler, Ankara, 1947;Abdülkadir Gölpınarlı, İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı ve Kaynakları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: XI(Ekim Temmuz 1950), no:1-4, s.1-102; Gabriel Bear, The Administrave, Economic and Social Functions of Turkish Guilds, International Journal Middle Eastern Studies, No.: I(1970), s ; Sebahattin Güllülü, Ahi Birlikleri, İstanbul, 1977; Ziya Kazıcı, Ahilik, TDV İslam Ansiklopedisi, C.:I, İstanbul, 1988, s ; Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Ankara, 1989; Aynı Yazar, Ahilik Nedir?, Ankara, 13 / 16

14 1990; Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991;Cemal Anadol, Türk İslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnameler, Ankara, 1991; Adnan Gülerman- Sevda Taştekil, Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri, Ankara, 1993; I. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1996; II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, [8] Akı kelimesinin anlamını Kaşgarlı Mahmut un Divani Lügatit Türk ünden zikreden Mustafa Keskin, Osmanlı Devleti nin Sosyal ve Ekonomik Hayatının Tanziminde Ahiliğin Oynadığı Rol, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, s.203. [9] Ahmet Yaşar Ocak, Fütüvvet, TDV İslam Ansiklopedisi, XIII, s [10] Cahen, a.g.e., s.329; Çağatay, a.g.e., s. 94; Kazıcı, a.g.m., s.540; Hüsnü Ezber Bodur, Ahilik ve Türk Girişimcilik Kültürünün Oluşumuna Katkıları, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, s. 58. [11] Çağatay, a.g.e.,s.95. [12] Köprülü- Babinger, Anadolu da İslamiyet, s.54-55; Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s.90. [13] Cahen, a.g.e., s [14] Sabri F. Ülgener, Zihniyet ve Din- İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, İstanbul, 1981, s.73. [15] Bunun geleneğin devamlılığı ve otoritenin sağlanması için tarikat yapılanmasının tercih edildiği üzerine, Ülgener, a.g.e., s.92. [16] Gölpınarlı, a.g.e., s ve 72-73; Tarus, ag.e., s ; Ülgener, a.g.e. s Ayrıca Gölpınarlı ve Tarus ahi örgütlenmesini Masonlukla da ilişkilendirmişlerdir. Gölpınarlı, s.73; Tarus, s.23. [17] Franz Taeschner, İbni Bibi ye dayandırarak I. Keykavus diyor ancak diğer birçok kaynak I. İzzettin Keykubat olarak bildiriyor.bak. Taeschner, a.g.e, s.17. [18] Taeschner, s.18-20; Cahen, a.g.e., s [19] Cahen, s.200. [20] Parmaksızoğlu, a.g.e., s [21] Ahiler -Çerçeve Yazı-, Yurt Ansiklopedisi, C.: I, İstanbul, 1981, s [22] Hz. Ali ye dayandırmalarını İlhan Tarus, dönemin güçlü Batıni akımlarının etkisine bağlamaktadır. Bkz. Tarus, a.g.e., s.40. Ancak ilk ortaya çıkan Fütüvvetnamelerden itibaren Fütüvvet silsilelerinin Hz. Ali ye bağlandığı görülmektedir. Ayrıca Sünni karakterli birçok Ahi tarikatının varlığına baktığımızda Anadolu Ahiliğinin ortaya çıktığı dönemde ya Alevi-Sünni çekişmesinin çok güçlü olmadığını ya da İslam ın ilk dönemlerinden itibaren zanaat ehlinin piri olarak Hz. Ali geleneğinin güçlü bir vurguya sahip olduğu düşünülebilir. Bak. Gölpınarlı, a.g.e., s.21 vd; Taeschner, a.g.e.,s.9. [23] Parmaksızoğlu, a.g.e., s.22. [24] Cahen, a.g.e., s [25] Ahilik, Ana Britanica, C.:I, s.200; Ergin, a.g.e., s [26] Siyah elbise giydikleri ve diğer giyim-kuşamları için Gölpınarlı, a.g.e., s [27] Parmaksızoğlu, a.g.e., s [28] Sevgi Aktüre, On Altıncı Yüzyıl Öncesi Ankara sı Üzerine Bilinenler, Tarih İçinde Ankara- ODTÜ Eylül 1981 Seminer Bildirileri,(Yay. Haz.: Erdal Yavuz- E. Nevzat Uğurluer), Ankara, 1984, s. 1. [29] Cahen, a.g.e., s.191; Aktüre, a.g.m., s.3. 30] Aktüre, s / 16

15 [31] Mustafa Akdağ, Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C.: I, İstanbul, 1995, s.12-13; Cahen, a.g.e., s. 156 vd.. [32] Aktüre, a.g.e., s. 11. [33] Aynı Makale, s. 13. [34] Ahmed Tevhid, Ankara da Basılmış Paralar, Türk Yurdu, C.:4( ), s [35] Walter Hınz, Ortaçağ Yakın Şarkına Ait Vergi Kitabeleri, Belleten, C.: XIII, S.: 46-52( 1949), s [36] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, İstanbul, 1999, s. 124; Yaşar Yücel- Ali Sevim, Türkiye Tarihi, cilt: I, Ankara, 1989, s.10. [37] Enver M. Şerifgil, Kuruluşundan Cumhuriyete Kadar Ankara, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 17(1982), s. 55. [38] Örneğin bkz. Hoca Saadettin, Tac üt-tevarih,(yay. Haz.: İsmet Parmaksız oğlu),4. Baskı, C.:I, Ankara,1999, s ; Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül Vukuat, C.:I/II, Ankara, 1989, s. 6; Joseph von Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi, ( Çev. :Mehmet Ata- Sadeleştiren: Abdülkadir Karahan), C.: I, İstanbul, 1966, s.13. Aşık Paşazade, Oruç Beğ gibi bazı Osmanlı tarihlerinde Ankara nın fethi üzerine hiçbir bilgi yoktur. [39] Mehmet Neşri, Kitabi Cihannüma, (Yay. Haz.: Faik Reşat Unat- Mehmet Altay Köymen), 2.Baskı, C.: I, Ankara, 1987, s [40] Hoca Saadettin, a.g.e., s [41] Deri işçilerinin (Debbağların) şehir esnafı içinde geniş bir grubu oluşturduğu, fazla bir beceri gerektirmeyen bu iş kolunda şehir huzurunu bozan çok sayıda serkeşin çalıştığı ve bu grubun fütüvvet eğitimi ile disiplin altına alınmaya çalışıldığı üzerine bkz. Halil İnalcık, Ahilik, Toplum, Devlet, II. Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1999, s ; Güllü, a.g.e., s [42] Aktüre, a.g.m., s.14. [43] Bkz. Hoca Sadettin, a.g.e., s.111; Hammer, a.g.e.,s. 13. [44] Ahi Hüsameddin in Melami büyüklerinden (kutuplarından) olduğu üzerine bak. Ülgener, a.g.e., s.83. [45] Paul Wittek, Orta Zamanlarda Ankara, Çığır Mecmuası, c.: 4/49(1946), s.134. [46] Ahmed Tevhid, Ankara da Ahiler Hükümeti, TOEM, cilt: 4, Cüz: 19(1331), S Bu şecerenin daha sonra kaybolduğu hem Halil Edhem, Ankara Ahilerine Ait İki Kitabe, TOEM, Cilt: 7, Cüz: 41(1332), s.310 da; hem de Mübarek Galib, Ankara, Cilt: I, İstanbul, 1341, s.49 da belirtilmektedir. [47] Ahmed Tevhid, Ankara da Ahiler Hükümeti, s [48] Edhem, a.g.m., s.314. [49] Aynı Makale, s [50] Wittek, a.g.m., s.134. [51] Aynı Makale, s [52] Aynı Yer, s.134. [53] Aynı Makale, 119. [54] Galib, a.g.e., s [55] Aktüre, a.g.m., s.15. [56] Wittek, a.g.m., s.133. [57] Edhem, a.g.m., s.311. [58] M. Fuad Köprülü, a.g.e., s. 91. Köprülü nün Hayat Mecmuası- I/21(1926) da çıkan Ankara ve Ahiler makalesinin başlığı aldatıcıdır. Bizim düşündüğümüz anlamda herhangi bir bilgi 15 / 16

16 içermez. Ancak bu makalenin girişinde II. Meşrutiyet döneminde başlayan tartışmanın hala sürdüğü izlenimi çıkmaktadır. [59] Ahmed Tevhid, Ankara da Basılmış Paralar, s [60] Ahmed Tevhid, Ankara da Ahiler Yönetimi, s [61] Ahmed Refik, Ankara Ahilerine Dair, İkdam, no: 8892(17 Kanunusani 1337). [62] Ergin, a.g.e., s [63] Yurt Ansiklopedisi, Cilt: I, s [64] N Can Güler, Ankara Rehberi, İstanbul: Ankara, 1949, s [65] Ankara, Türk Ansiklopedisi, Cilt:III, Ankara, 1949, s.52. [66] Wittek, a.g.m., s.133. [67] Besim Darkot, Ankara, İslam Ansiklopedisi, Cilt:I, İstanbul, 1950, s [68] Tarus, a.g.e.,s.42. [69] Taeschner, a.g.m., s. 20. [70] Cahen, a.g.e., s [71]Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, Cilt: II, İstanbul, 1964, s.218. [72] Çağatay, a.g.e., s.17 vd. [73] Edhem, a.g.e., s / 16

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI

DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI DOĞU ANADOLU YA İLK SELÇUKLU AKINI ATİLLA BALIBEY E Posta:a.balibey@mynet.com Giriş: Türkler in Anadolu ya tarihi kayıtlarla sabit ilk girişi; 395 396 yıllarında, Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, her yıl coşkuyla kutladığı Ahilik Haftası'nı bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

AHİLER DÖNEMİNDE ANKARA'DAKİ BAZI İLİM VE FİKİR ADAMLARI. İsmail ÇİFTÇİOĞLU *

AHİLER DÖNEMİNDE ANKARA'DAKİ BAZI İLİM VE FİKİR ADAMLARI. İsmail ÇİFTÇİOĞLU * AHİLER DÖNEMİNDE ANKARA'DAKİ BAZI İLİM VE FİKİR ADAMLARI İsmail ÇİFTÇİOĞLU * Anadolu'da Ahi Teşkilâtı'nın kuruluşu Türkiye Selçukluları dönemine rastlamaktadır. I. İzzeddin Keykâvus ve I. Alâeddin Keykubâd

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890)

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890) HISTORIANSOFTHEOTTOMANEMPIRE MUṢṬAFĀNŪRĪ (d.1824;ö.1890) HAYATI 1240/1824 yılının Eylül ayında İzmir de doğmus olanm.n. 1 busȩhrinilerigelenailelerinden olan Mıṣır veya Tūnus kökenli Manṣūrīzādelere mensuptur.

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb..

Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arşiv 2012 Soykut, R. (1980). İnsanlık Bilimi Ahilik. Ankara: Afsaroğlu Matb.. Arıcı, K. (1993). "Ahilik ve Çalışma Hayatımız: Ahilik Kültürünün Günümüzde Uygulanabilirliği Meselesi". Türkiye Esnaf-Sanatkarlar

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti 1) Devlet Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu içinde ilk işleyeceğimiz alan olan devlet yönetiminde, Büyük Selçuklular örnek alınmış

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı

Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dinî ve Mezhebî Yapı Yrd.Doç.Dr. Metin BOZKUŞ * Giriş Anadolu Selçukluları zamanında, müslüman toplumun sosyal ve dinî yapısı ile mezhebî eğilimlerinin tespit edilebilmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015 TÜCCARIN TANIMI VE ANA İLKELER TÜCCAR Mesleki faaliyetlerinde bilgi, beceri, deneyim ve girişimciliği ile mal ve hizmetleri akılcı bir şekilde toplumun

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı