BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA"

Transkript

1 BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA Kerim KOÇAK * Öz Bölge, Toros kuşağının Orta Toros bölümünde yer alır. İnceleme alanında en altta çeşitli kireçtaşı, gabro, diyabaz ve serpantinit blokları içeren Üst Kretase yaşlı Bozkır ofiyolitik melanjı yer alır. Bunun üzerine tektonik dokunakla gri renkli, kalın tabakalı kireçtaşı seviyesi içeren tüfit, bazalt ve radyolaritlerden oluşan Mesozoyik yaşlı Dedemli formasyonu yer alır. Tipik olarak masif, yer yer tabakalanma özelliği gösteren, bol çatlaklı ve karstik erime boşluklu, aragonit seviyeleri de içeren kireçtaşları (biyopelintrasparit) ile temsil edilen Üst Kretase yaşlı Erenlertepe formasyonu Dedemli formasyonu üzerine gelir. Bunun üzerine açılı uyumsuzlukla kumtaşı ara tabakaları, çamurtaşı, kiltaşı mercekleri içeren kızıl ve gri renkli polijenik konglomeradan oluşan Oligosen yaşlı Çatköy formasyonu gelmektedir. Gevşek çimentolu konglomera, kumtaşı, kiltaşı, killi kireçtaşı ve marn ardalanmasından oluşan Üst Miyosen Pliyosen yaşlı Gündüğün formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar yöredeki en genç oluşuklardır. Anahtar Kelimeler Bozkır, Orta Toros, Ofiyolit, Karışık Abstract The study area is located in the central section of the Taurus Belt. At the bottom of the stratigraphic sequence of the area, there is Upper Cretaceous Bozkir ophiolite mélange, which includes various limestone, gabbro, diabase and serpantinite blocks. It is overlain with a tectonic contact by Meszooic Dedemli formation, which is made up of green tuffite, basalt and radiolarite, with gray and thick bedded limestone levels. Upper Cretaceous Erenlertepe formation typically represented by massif limestone (biopelintrasparite) with aragonite levels and karstic cavity. It overlaid the Dedemli formation, and unconformably underlain Oligocene Çatkoy formation, which includes red and gray polygenic conglomerates with sandstone levels and mudstone, claystone lenses. Upper Miocene Pliocene Gundugun formation, tufa and Quaternary alluvium are the youngest units in the area. The Gundugun formation is composed of loose cemented conglomerate, sandstone, siltstone, argillaceous limestone and marl alternations. Quaternary alluvium is the youngest unit in the area. Keywords Bozkır, Central Taurus, ophiolite, Melange * Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Bölümü,

2 1504 GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA GİRİŞ Çalışma alanı Toroslar Tektonik Birliği içerisinde bulunan Orta Toros larda Konya ili Bozkır ilçesinin kapsamaktadır ( Şekil 1 ). Toros kuşağı pek çok tektonik, stratigrafik, metamorfizma ve maden yatakları ağırlıklı çalışmaya konu olmuştur (Örn. Tschihatscheff 1869; Blumenthal, 1944; Brunn ve diğ. 1971, Özgül ve Arpat 1973, Monod 1977, Gutnic ve diğ. 1979, Turan 1990; 2000; Dilek ve diğ. 1999; Bozkaya and Yalcin 2004; Onen, 2003; Celik ve diğ. 2006; Öztürk ve diğ. 2008; Mackintosh and Robertson 2009; Parlak ve diğ. 2013). Özgül (1976) Torosları tektonostratigrafik açıdan otokton Geyikdağı Birliği, alloktonlarıda alttan üste doğru; Bolkardağı, Aladağ ve Bozkır birlikleri şeklinde vermiştir ( Şekil 2 ). Ancak Turan (1990) Bozkır Birliği nin en alt allokton dilim olduğunu ileri sürmüştür. Bozkır birliği yaygın ve tipik olarak gözlendiği yer olan Bozkır İlçesi ne dayanarak tanımlanmıştır (Özgül, 1976). Birliğin Toros ların inceleme alanı dışında kalan değişik kesimlerindeki yüzeylemeleri, Batı Likya napları (Graciansky 1972). Doğu Likya napları (Brunn ve diğ. 1971), Beyşehir Hoyran napı (Monod 1977), ofiyolitli seri (Özgül 1971), şist radyolarit formasyonu (Blumenthal 1956), Hadim napları (Turan 1990), İç Toros ofiyolitli karışığı napı (Koçyiğit 1983), Bozkır alloktonu (Özçelik 1984) Şekil 1: İnceleme alanının yer bulduru haritası

3 BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1505 Şekil 2: Orta Toros ların inceleme alanını kapsayan kesiminde yer alan tektono stratigrafi birliklerinin yayılımını gösteren şematik harita gibi değişik adlar altında incelenmiştir. Bu çalışmada Bozkır birliği adı benimsenmiştir. Bozkır Birliği Triyas Kretase aralığında çökelmiş pelajik ve neritik kireçtaşı, radyolarit, bazik deniz altı volkaniti, tüf, diyabaz, ultrabazit, serpantinit vb. kayaların değişik boyutlarda blok ve dilimlerini kapsayan büyük bir "karışık (melange)" görünümündedir (Özgül, 1997). Bozkır Birliği tektono stratigrafik olarak, Taşkent, Korualan, Dedemli naplarından oluşmaktadır. Taşkent ofiyolitli karışığı bindirmesi: Geç Kretase Paleosen de oluşmuş melanjı topluluğu, inceleme alanında çoğunlukla Geyikdağı Birliği nin Lütesiyen filişine bindirmiştir. Naplaşma öncesi yontuma bağlı olarak bindirme hattı, bazen Alt Ordovisiyen kırıntılılarının, daha az yontulmuş kesimlerde de Üst Kretase karbonatlarının üzerindedir. Taşkent napı üzerinde Triyas Kretase sürecinde pelajik şelflerde oluşarak, olasılıkla Orta Paleosen den sonra Taşkent napını üzerlemiş Korualan napı yeralır. En üstte ise yine Orta Triyas Geç Kretase döneminde andezitik bir ada yayı ile ilintili pelajik havzanın karışık çökellerinden (çakıltaşı, kumtaşı, şeyl, radyolarit, çört, pelajik, kireçtaşı, olistostrom, tüf tüfit) yapılmış ve Geç Kretase den sonra Korualan napına bindirmiş Dedemli napı bulunur. Bu çalışma kapsamında Bozkır ve batısının jeolojik karakteristiklerini ortaya konulması amaçlanmıştır.

4 1506 GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA STRATIGRAFİ Yörede Bolkardağı Mesozoik yaşlı Dedemli formasyonu ile, Bozkır birliği ise Üst Kretase yaşlı Bozkır ofiyolitik karışığı ve Boyalıtepe grubu olarak adlandırılan Erenlertepe kireçtaşı ile temsil edilmektedir ( Şekil 3 5 ). En üste ise, Oligosen yaşlı Çatköy ve Üst Miyosen Pliyosen yaşlı Gündüğün formasyonu yer almaktadır. Dere kenarlarında gelişen Alüvyonlar en genç oluşuklardır. Şekil 3: İnceleme alanındaki birliklerin tektono stratigrafik dikme kesiti Şekil 4: İnceleme alanının jeoloji haritası

5 BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1507 Şekil 5: Yörenin jeoloji haritasının Google Earth te 3D görünümü Dedemli Formasyonu(Mzd) Başlıca bloklu kırıntılılarla tüfit ve çörtlerden oluşan formasyon Dedemli formasyonu (Turan, 1995) inceleme alanında Akçapınar çevresinde yüzeyler ( Şekil 6 ). İstiflenmede, gri renkli kireçtaşı olistolitli sarı boz grovak, çakıltaşı, kırıntılı kireçtaşı ve çamurtaşı yapılı 8 10 m'lik tabandan sonra, yeşil tüfitler ile çört ve radyolarit ardışımına geçilir. Üste doğru soluk yeşil tüfit çört ve radyolaritler arasında dalgacıklı laminalı ve bordo killi kireçtaşları izlenir. İstif en üstte mavimsi gri, az çörtlü, kalın tabakalı kireçtaşı olistoliti ve çamurtaşı kumtaşı şeyl ara katkıları kapsayan çört radyolarit ve tüfit ardışımı şeklindedir. Formasyonun Karaman Ermenek arasındaki yüzeylemeleri Gökdeniz (1981) tarafından "Bayırköy İhsaniye Birimi" (Ünite de Bayırköy İhsaniye) kapsamında incelenmiştir Killi biyomikrit, fosilli mikrit fasiyesli çörtlü kireçtaşlarının yanı sıra, kriptokristalli kuvarstan oluşmuş radyolarit oluşumuna rastlanır. Yeşil renkli bozuşmamış tüfitlerde 1 2 mm'ye varan plajiyoklaz ve kuvars taneleri, plajiyoklaz mikrolitlerinden oluşan hamur içinde yüzer. Cam ve opak mineral içeren kuvarsça fakir bu volkanoklastikler, andezitik bileşimlidirler (Turan 2000). Benzer litolojiler Karaman ve Beyşehir'de Orta Triyas'dan Geç Kretase'ye kadar yaş verdiğinden, birime bu aşamada Mesozoyik yaşı öngörülmüştür (Gökdeniz, 1981).

6 1508 GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA Dedemli formasyonu andezitik volkanizmanın olduğu denizde çökelmiştir. Volkanoklastiklerle ardışık radyolaryalı mikrit, radyolarit, çört ve şeyller düşük enerjili açık denizel koşulları gösterirken, birimin alt ve üstünde izlenen çakıllı düzey ve grovaklar, yüksek enerjili zonları gösterir. Neticede birim, andezitik ada yayından beslenen yay ardı çökelleri olarak yorumlanabilir (Ozgul, 1997). Şekil 6: Dedemli formasyonunun mostra genel görünümü (Akçapınar güneybatı mevkii) Bozkır Ofiyolitik Melanjı (Kb) İnceleme alanında sadece merkezinde Boğaz mevkiinde dar bir alanda yüzlek vermektedir. Erenlertepe formasyonu ile tektonik kontağa sahiptir. Bozkır ofiyolitik melanjı inceleme alanında bölgesel olarak bileşim, litoloji, alterasyon bakımından farklı özellikler göstermektedir. Genellikle gabro, altere gabro, diyabaz, spilit, serpantinit, radyolarit, çört gibi kayaçlardan oluşmaktadır. Turan (1990) tarafından Taşkent Ofiyolitli Karışığı adıyla, Özçelik (1984) Sülek Karmaşığı adıyla, Özgül (1997) ise Bozkır Birliği adı altında dört tektonik dilime ayırarak incelemiştir. Bu çalışmada da Bozkır Ofiyolitik Karışığı adı kullanılmıştır. Birim içerisinde yaygın olarak gabro, diyabaz, serpantinit bulunmaktadır Gabrolar, siyahımsı yeşil, koyu yeşil renkli oldukça sert ve kırılgan yapıda, masif görünümlüdür. Genellikle ayrışma gözlenmemekte, ayrışmanın gözlendiği kısımlar ise, kırmızımsı kahve renklidir. Diyabazlar, grimsi siyahımsı yeşil renkli, masif görünümlü, kırılgan bir özelliktedir. Açık yeşil, yeşil renkli bol çatlaklı özellik gösteren serpantinitler pek yaygın olarak gözlenmemektedir. Bozkır ofiyolitik

7 BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1509 melanjı, bu bölgede hem Geyikdağı birliğine hem de Bolkardağı birliğine bindirmiş durumdadır. Bozkır ofiyolitik karışığı Devoniyen den Kretase ye kadar değişik yaş, tür ve boyutlu, farklı çökelme ve oluşum ortamlarını karakterize eden kaya türlerinin makaslanmış hamur (serpantinit) içerisindeki tektonik karışımdan oluştuğu ileri sürülmüştür (Özgül, 1997). Bozkır Birliğinin Bolkardağı ve Aladağ birliklerini Geç Senoniyen de üstlediğinden bahsederek karışığın yaşını Üst Senoniyen ile sınırlamıştır. Bu veriler doğrultusunda Bozkır ofiyolitik melanjının oluşum yaşının Mesozoyik, bindirme yaşının da Üst Kretase olduğu kabul edilmiştir. Turan (2000) a göre Taşkent karışığının sığ ve derin denizel bloklar yanında bazik ultrabazik blokları da kapsaması, bu blokların hendekte karışarak bir melanj haline geldiklerini göstermektedir. Genellikle grimsi boz, boz renkli yer yer siyahımsı gri renkli, ayrışma yüzeyleri sarımsı gri renklidir. Erenlertepe Kireçtaşı (Ke) Birim, gri, boz renkli genellikle masif yapılı kireçtaşlarından oluşmaktadır ve Boyalıtepe grubu içerisinde incelenmiştir. Birim, inceleme alanının doğu bölgelerinde özellikle de Bolkardağı birliğinin sınırlarına yakın bölgelerde oldukça kalın bir istif sunmaktadır. Bu oluşumlara, Bozkır İlçe merkezindeki Erenler tepe örnek verilebilir ( Şekil 7 ). Erenlertepe kireçtaşı, masif bloksu yapıda yer yer tabakalanma özelliği gösteren ve çört ara seviyeleri içeren, bol çatlaklı ve karstik erime boşluklu bir özellik göstermektedir. Genellikle grimsi boz, boz renkli yer yer siyahımsı gri renkli, ayrışma yüzeyleri sarımsı gri renklidir. Erenlertepe kireçtaşı, ismini aldığı bölgede birimin tabanında yer yer yuvarlaklaşmış ofiyolit ve kireçtaşı parçalarına rastlanılmıştır. Arazi gözlemleri birimin alt sınırının diğer birimlerle bindirmeli bir şekilde olduğunu göstermektedir. Erenlertepe kireçtaşının yaşı, fosil içeriği ve sınır ilişkisi bakımından detaylı bir çalışma yapılmamıştır.

8 1510 GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA Şekil 7: Masif bloksu yapıda karstik erime boşluklu Erenlertepe formasyonu Çatköy formasyonu (Tç) Gri Kırmızı renkli, kötü boylanmalı, üst seviyelerinde tamamen kireçtaşlarından oluşan polijenik konglomeralardan oluşur ( Şekil 8 ). Formasyon litolojik özelliklerin en iyi gözlendiği yer olan Çatköy e izafeten Çatköy formasyonu olarak adlanmıştır (Özçelik, 1984). Taban ve orta düzeylerde hemen hemen tümüyle kireçtaşı parçaları ve karbonattan oluşan bir hamur ve çimentoyla birbirine sıkıca tutturulmuştur. Boyutları mm arası değişen konglomera çakıllarını kireçtaşı, serpantinit, radyolarit, diyabaz, kumtaşı ve çörtler oluşturmaktadır. Formasyon fosil kapsamı ve stratigrafik konumu dikkate alınarak Oligosen yaşı verilmiştir (Özçelik, 1984). Gündüğün formasyonu (Tg) Birim, başlıca konglomera, kumtaşı, marn ve kiltaşından oluşmaktadır (Şekil 9). İlk kez Özçelik (1984) tarafından Gündüğün köyü civarındaki yüzeylemesine istinaden adlama yapılmış ve bu çalışmada da bu adlama kullanılmıştır. Gündüğün formasyonu tabanda iyi tutturulmuş, polijenik, gri, boz, pembemsi gri renkli konglomera içeren bir seviye ile başlamaktadır. Çakıllar, köşeli yarı köşeli kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı, ofiyolit, diyabaz bileşenlerinden oluşmaktadır. Genellikle tabakalı bir yapı göstermekte yer yer de masif yapıda da oluşumlar görülmektedir. Konglomera tabakalarının kalınlıkları bazen 1 m yi bulmaktadır. İnceleme alanında Tavşanalanı tepeye doğru gidildikçe hem yer yer blok boyutuna varmakta olan taneler hem de diyabaz taneleri

9 BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1511 artmaktadır. Birim, üst kısımlarında kumtaşı seviyelerine geçiş göstermektedir. Kumtaşları gri, boz renkli çatlaklı ve çatlaklar karbonatla dolu olup tabaka kalınlıkları 50 cm yi bulmaktadır. Bozkır ilçe merkezine yaklaştıkça kumtaşı seviyeleri, kiltaşı ve marn seviyelerine geçiş göstermektedir. Formasyon alt sınırı bakımında bölgedeki tüm yaşlı kayaçları açılı uyumsuzlukla örtmektedir. Bölgede çalışma yapan Blumenthal (1944), bulduğu bazı Planorbis sp., Vivipara sp., Bythinia sp., Limnaea sp. gibi molluskalardan adı geçen Neojen birimin Geç Miyosen Pliyosen aralığında oluştuğunu ileri sürmüştür (Özçelik 1984). Yukarıdaki fosil içeriklerine bakılarak istifin çökelme ortamının gölsel ve yaşının ise Üst Miyosen Pliyosen olduğu kabul edilmiştir. Alüvyonlar (Qal) Çarşamba çayı başta olmak üzere, bölgedeki dere yataklarında çakıl kum ve çamurdan oluşan ve kalınlığı m'ye varan alüvyonlar, alttaki formasyonlar üzerinde açılı uyumsuz olarak gelişimlerini Kuvaterner den beri sürdürmüşlerdir. PETROĞRAFİ Erenlertepe formasyonuna ait örneklerden yapılan ince kesitlerin petrografik incelemelerinde Erenlertepe formasyonunun bağlayıcısının çoğunlukla dolomitleştiği ve örnekte silisleşme gözlenmiştir. Orjinal kayaçta radyolarlı biyomikritler gözlemlenir (Şekil 10), yer yer mikrodolomitleşme vardır ve kayaç sığ denizel ortam özelliği gösterir. Kesitte % 25 oranında pellet, % 10 oranında intraklast, % 60 oranında sparit bulunur ve kayaç adı (Folk, 1962) a göre Biyopelintrasparit olarak tanımlanır. TEKTONİK Bozkır birliğinin Orta Geç Triyas ta varolan derin denizel çanakların kenar bölgeleri, Jurasik Erken Kretase de sığ su karbonatlarıyla temsil olunur (Özgül, 1984). Erken Kretase sonlarında, Erken Alpin hareketlerle (Austriyen fazı; A3) Akseki Seydişehir Bozkır Hadim hattı yerel olarak yükselmiş ve boksit içerikli taban kırıntılıları oluşmuştur (Özçelik, 1984; Turan, 1990: Turan, 2000). Çörtlü karbonatların varlığı Bozkır Birliğinin çökeldiği alanların Geç Kretase de derin denizel çanaklar olduğunu gösterir. Pireniyen orojeneziyle yatay sıkışma gerilmelerinin giderek artmasıyla, bölge kara haline gelmiş ve bölgeye alloktonlar yerleşmeye başlamıştır. Bu süreçta Arap Afrika ve Avrasya kıtalarının

10 1512 GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA Şekil 8: Gri Kırmızı renkli, kötü boylanmalı, üst seviyelerinde tamamen kireçtaşlarından oluşan polijenik konglomeralardan oluşur. Şekil 9: Tabanda iyi tutturulmuş, polijenik, gri, boz pembemsi gri renkli konglomeratik seviyeli Gündüğün formasyonu (Akçapınar kuzeydoğusu Höyük Tepe civarı)

11 BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1513 c d Şekil 10: Erenlertepe formasyonu mineralojik kesit görüntüsü. a c: ÇN K Kalsit damarı, S Sparit, İ İntraklast, P Pellet K: Kalsit damarı M: mikrit deformasyonların artması, farklı paleocoğrafik alanları (gelgit üstü, gelgit içi sığ şelf, fliş havzası, ada yayı, dalma batma zonu) temsil eden jeolojik birlikler, birbirleri üzerinde hareket ederek naplaşmasına neden olmuşlardır. İnceleme alanı ve çevresinde büyük ölçüde Erken Kimmeriyen, Erken Alpin ve Orta Alpin orojenez fazlarının etkisiyle önemli kıvrım ve bindirmelerle Bozkır ve Bolkardağı (?) alt tektonik birliklerine dahil Hadim napları oluşmuştur (Turan, 2000). Bölgenin genel yapısı KB GD doğrultusunda uzanan antiklinal ve senklinaller ( Şekil 4 ). ve buna uyumlu naptan oluşmaktadır. Bozkır ofiyolitik melanjı, Dedemli formasyonu ve Erenlertepe kireçtaşı tektonik dokanağa sahip iken Çatköy, Gündüğün ve Alüvyonlar ise uyumsuz olarak bölgede yer almaktadır. Hakim fay da kıvrım doğrultusuna paralel olmakla birlikte buna zıt yönde de gelişen küçük faylar SONUÇLAR Yörede Mesozoik Kuvaterner aralığında oluşmuş çeşitli birimler yer almaktadır. Toroslardaki tektonostratigrafik birliklerden ise Bolkardağı (Dedemli Formasyonu) ve Bozkır

12 1514 GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA Birlikleri (Erenlertepe formasyonu ve Bozkır ofiyolitik melanjı) yer almaktadır. Birimlerin oluştuğu ortam ise denizelden [yay ardı (Dedemli f.), derin şelf, ada yayı ve dalma batma zonu (Bozkır ofiyolitik melanjı)] karasala [gölsel (Gündüğün), akarsu (alüvyonlar)] kadar değişim göstermektedir. Kıvrımların genel istikameti ise KB GD ya doğru olduğu gözlenmiştir. Hakim faylar da kıvrım doğrultusuna paraleldir.

13 BOZKIR (KONYA, ORTA TOROSLAR) YÖRESİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1515 KAYNAKÇA Blumenthal M.M Bozkır Güneyinde Toros Dağlarının Serisi ve Yapısı, İst.Üniv. Fen Fak. Mec., Seri B, Blumenthal, M. M Karaman Konya havzası güneybatısında Toros kenar silsileleri ve şistradyolarit formasyonunun stratigrafisi meselesi. MTA Enst. Derg. 48, Bozkaya, O., & Yalcin, H New mineralogic data and implications for the tectonometamorphic evolution of the Alanya nappes, Central Tauride Belt, Turkey. International Geology Review, 464, doi: Doi / Brunn, J. H., Dumont, J. F., Graciansky, P. C., Gutnic, M., Juteau, T., Marcoux, J., Monod, O. and Poisson, A Outline of the geology of the western Taurids. In Geology and history of Turkey ed. Campbell, A. S., Petroleum Exploration Society of Libya, Tripoli, pp Celik, O. F., Delaloye, M., & Feraud, G Precise Ar 40 Ar 39 ages from the metamorphic sole rocks of the Tauride Belt Ophiolites, southern Turkey: implications for the rapid cooling history. Geological Magazine, 1432, doi: /S Dilek, Y., Thy, P., Hacker, B., & Grundvig, S Structure and petrology of Tauride ophiolites and mafic dike intrusions Turkey: Implications for the Neotethyan ocean. Geological Society of America Bulletin, 1118, doi: Doi / <1192:Sapoto>2.3.Co;2 Folk, R.L Spectral subdivision of limestone types, in Ham, W.E., ed., Classification of carbonate Rocks A Symposium: American Association of Petroleum Geologists Memoir 1, p Graciansky, P. C., 1972, Reserches géologiques dans le Taurus Lycien occidental. Thèse Doctorat d Etat, Université de Paris Sud Orsay No: 896, 762. Gökdeniz, S Recherches géologiques dans les Taurides occidentales entre Karaman et Ermenek, Turquie. Les séries à tuffites vertes triasiques [Ph.D. thesis]: Université de Paris Sud, centre d'orsay, Paris, 202 pp Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A. and Dumont, J Géologie des Taurides Occidentales Turquie. Mémoires de la Société Géologique de France Nouvelle Série, Mémoire, 137, 109. Koçyiğit A Hoyran Gölü Isparta Büklümü Dolayının Tektoniği, Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26 1, Mackintosh, P. W., & Robertson, A. H. F Structural and sedimentary evidence from the northern margin of the Tauride platform in south central Turkey used to test alternative models of Tethys during Early Mesozoic time. Tectonophysics, , doi: /j.tecto Monod, O Recherches géologiques dans le Taurus occidental au sud de Beyşehir Turquie. These Université de Paris Sud Centre D Orsay, 442. yayınlanmamış. Onen, A. P Neotethyan ophiolitic rocks of the Anatolides of NW Turkey and comparison with Tauride ophiolites. Journal of the Geological Society, 160, doi: Doi /

14 1516 GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE BOZKIR ( KONYA, CENTRAL TAURUS) AREA Özçelik O Toroslar da Bozkır Yöresinin Jeolojisi Tektonik Evrimi ve Petrol Olanakları, S.Ü. Fen. Bil. Ens., doktora tezi, 221 s., yayınlanmamış. Özgül, N Orta Toroslar ın kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerinin önemi. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 14 1, Özgül N., Toroslar ın Bazı Temel Jeoloji Özellikleri, Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 19 1, Özgül, N. and Arpat, E Structural units of the Taurus orogenic belt and their continuation in neighbouring regions; selection of papers on the Eastern Mediterranean region. presented at the 23 rd congress of CIESM in Athens. Bulletin Geological Society Greece, 10 1, pp Özgül. N Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. 111: Geology of the Taurus Belt. Proceedings of the Internati onal Symposium. 0. Tekeli and M.C. Gonciioglu eds.. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey MTA, Ankara, Turkey. p Özgül N Bozkır Hadim Taşkent Orta Toroslar ın Kuzey Kesimi Dolaylarında Yer Alan Tektono Stratigrafık Birliklerin Stratigrafisi. MTA Enst. Derg. 119, Özturk, A., Karadağ, M.M., Deli, A Bozkir Konya İlçesinin Doğu Ve Güneyini Kapsayan Bölgenin Stratigrafisi, S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.23, s Parlak, O., Karaoglan, F., Rizaoglu, T., Klotzli, U., Koller, F., & Billor, Z U Pb and Ar 40 Ar 39 geochronology of the ophiolites and granitoids from the Tauride belt: Implications for the evolution of the Inner Tauride suture. Journal of Geodynamics, 65, doi: /j.jog Tschihatscheff, P., De Asie mineurne destription bhy sigue Quatrieme partie geologie JJJ Paris, p.552. Turan A Toroslar da Hadim ve Güneybatısının Jeolojisi, Stratigrafisi ve Tektonik Gelişimi, S.Ü. Fen Bil. Ens., doktora tezi, 229 s., yayınlanmamış. Turan, A Korualan Bağbaşı Hadim Konya arasındaki bölgenin yapısal özellikleri; DEÜ Müh. Fak. Fen ve Mühendislik Derg. Cilt 2, Sayı 3,

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara KARACAHİSAR KUBBESİ İÇİNDE (İSPARTA BÖLGESİ, TÜRKİYE) YÜZEYLEYEN İKİ TİP PALEOZOYİK TABAN VE BUNLARIN ORTA TRİYASTAN ÖNCE MEYDANA GELEN ESKİ TİP TEKTONİK HAT TARAFINDAN AYRILMALARI Jean François DUMONT

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmerîyen dağoluşumu izleri

Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmerîyen dağoluşumu izleri Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 24,25-29 Ağustos 1981 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 24,25-29 August 1981 Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmerîyen dağoluşumu izleri

Detaylı

BOZKIR (KONYA) IN SULAK ALANLARI KONYA-BOZKIR S WETLAND

BOZKIR (KONYA) IN SULAK ALANLARI KONYA-BOZKIR S WETLAND BOZKIR (KONYA) IN SULAK ALANLARI KONYA-BOZKIR S WETLAND Cengiz AKKÖZ * Öz Araştırma alanımız olan Bozkır ilçesi, Çarşamba Çayının iki yamacında kurulmuş, Konya ya 129 km mesafede bulunan 1125 rakımında

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ Tuz Gölü Havzası'nda bu güne kadar çok fazla sayıda yüzey ve yer altı çalışması olmasına rağmen havza oluşumu üzerine tartışmalar sürmektedir.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ BURDUR FAYININ PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞALİ KAYA DENİZLİ,

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI 902 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI Mustafa KARAKAŞ * Özet Burdur İli, Batı Toroslarda Isparta Büklümünün batı kanadında yer almaktadır. Bölge, genelde KD-GB doğrultulu tektonik yapılarla

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh. 61-89 Ocak 2000

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh. 61-89 Ocak 2000 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh. 61-89 Ocak 2000 KARAKÖY (GÜNDOĞMUŞ)-HADİM ARASINDAKİ TOROSLAR'IN STRATİGRAFİSİ (THE STRATIGRAPHY OF THE TAURIDES BETWEEN KARAKÖY

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya)

GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya) GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya) Turgut AKSU Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Cavit DEMİRKOL Jeoloji

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI

BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI 1 BELEVİ (ÇAL) KİL YATAKLARI Prof Dr. Yahya Özpınar, Yard.Doç.Dr. Mete Hançer, ve Araş.Gör. Barış Semiz Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ ÖZET Bölgede Çimento

Detaylı

TECTONIC EVOLUTION OF THE BUCAKKI LA AREA (SOUTHWEST KARAMAN- CENTRAL TAURUS)

TECTONIC EVOLUTION OF THE BUCAKKI LA AREA (SOUTHWEST KARAMAN- CENTRAL TAURUS) BUCAKKI LA BÖLGESİNİN (KARAMAN GÜNEYBATISI- ORTA TOROSLAR) TEKTONİK EVRİMİ TECTONIC EVOLUTION OF THE BUCAKKI LA AREA (SOUTHWEST KARAMAN- CENTRAL TAURUS) TOLGA ESİRTGEN Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ROJE BİRİMİ PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU EKİ (EK-A) 1. Özet ve Anahtar Kelimeler: Özette konunun tarihçesi ve/veya literatürdeki yeri çok kısa belirtildikten sonra

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ELMALI (ANTALYA, BATI TOROSLAR) KUZEY NDE L KYA NAPLARININ JEOLOJ

ELMALI (ANTALYA, BATI TOROSLAR) KUZEY NDE L KYA NAPLARININ JEOLOJ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.2, 2008 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.2, 2008 ELMALI (ANTALYA, BATI TOROSLAR) KUZEY NDE L KYA NAPLARININ JEOLOJ Rahmi AKSOY, Süleyman AKSARI Selçuk Ü. Mühendislik

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

ORTA TOROSLAR'IN POST-EOSEN TEKTONİĞİ GİRİŞ. Orta Toroslar'ın tektonik evrimi için birlikte değerlendirilmiştir.

ORTA TOROSLAR'IN POST-EOSEN TEKTONİĞİ GİRİŞ. Orta Toroslar'ın tektonik evrimi için birlikte değerlendirilmiştir. MTA Dergisi, 108, 57-68, 1988 ORTA TOROSLAR'IN POST-EOSEN TEKTONİĞİ Ergun AKAY* ve Şükrü UYSAL* ÖZ.- Orta Toroslar post-eosen dönemde, olasılı Üst Eosen-Alt Oligosen, Langiyen, Üst Tortoniyen ve Üst Pliyosenden

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI GÜNEY FORMASYONUNUN JEOLOJİSİ ve PETROL HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer ÖZDEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ALAKOVA KAVAK ARASININ (KONYA GÜNEYİ) TEKTONO STRATİGRAFİSİ. Ahmet TURAN

ALAKOVA KAVAK ARASININ (KONYA GÜNEYİ) TEKTONO STRATİGRAFİSİ. Ahmet TURAN S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.3, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.3, 2010 ALAKOVA KAVAK ARASININ (KONYA GÜNEYİ) TEKTONO STRATİGRAFİSİ Ahmet TURAN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık

Detaylı

Ö. SOĞUCAKLI ÖZKAN ve A. TURAN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, 42031, KONYA

Ö. SOĞUCAKLI ÖZKAN ve A. TURAN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, 42031, KONYA S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.3, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.3, 2007 HATUNSARAY-ÇATÖREN (KONYA GÜNEYBATISI) ÇEVRESİNDEKİ GEYİKDAĞI, BOLKARDAĞI BİRLİKLERİ VE NEO-OTOKTON BİRİMLERİN

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2) 2004 31 Eleştirel İnceleme / Review Paper Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520

Detaylı

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF 1 LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF Akbayram, K., Okay, A. I and Satır, M., 2012, Early Cretaceous of the İntra -Pontide ocean in western Pontides (northwestern Turkey ). Journal of Geodynamic, 1158, 18.

Detaylı

DİLEKÇİ (KONYA BATISI) ÇEVRESİNDEKİ NEOJEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ

DİLEKÇİ (KONYA BATISI) ÇEVRESİNDEKİ NEOJEN ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİSİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

LİKYA NAPLARI İÇİNDEKi VOLKANİT KATKILI PALEOSEN - EOSEN ÇÖKELLERİ: FARALYA FORMASYONU

LİKYA NAPLARI İÇİNDEKi VOLKANİT KATKILI PALEOSEN - EOSEN ÇÖKELLERİ: FARALYA FORMASYONU MTA Dergisi 113. l-15.1991 LİKYA NAPLARI İÇİNDEKi VOLKANİT KATKILI PALEOSEN - EOSEN ÇÖKELLERİ: FARALYA FORMASYONU Mustafa ŞENEL* ÖZ. - GB Türkiye'de Menderes masifi ile Beydağlan otoktonu arasındaki allokton

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

Isparta Güneyindeki Tersiyer Kaya Birimlerinin Petrol Olanaklarının Araştırılması (GB Türkiye)

Isparta Güneyindeki Tersiyer Kaya Birimlerinin Petrol Olanaklarının Araştırılması (GB Türkiye) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 21, Sayı 1, 38 50, 2017 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 21, Issue 1, 38 50, 2017 DOI: 10.19113/sdufbed.04704

Detaylı

Figure 1- Location and distribution of the Kütahya-Bolkardağ Belt within the Tauride-Anatolide Terrane.

Figure 1- Location and distribution of the Kütahya-Bolkardağ Belt within the Tauride-Anatolide Terrane. Göncüoğlu, MC, 2007. Kütahya-Bolkardağ Kuşağının Jeolojisi. Menderes Masifi Kollokyumu. Proceedings-Bildiriler Kitabı, 39-43. GEOLOGY OF THE KÜTAHYA-BOLKARDAĞ BELT M. Cemal Göncüoğlu* Kütahya-Bolkardağ

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BOZKIR (KONYA) VE HATĠP-ÇAYIRBAĞI (MERAM-KONYA) BÖLGELERĠNDE YÜZEYLENEN OFĠYOLĠTĠK KAYAÇLARDA JEOFĠZĠK YÖNTEMLERLE AĞIR VE KIYMETLĠ METAL ARANMASI AHMET

Detaylı

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE)

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Uygulamalı Yerbilimleri Sayı: 1 (Haziran 2009) 49-60 ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Geochemical and Petrographical Properties

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

HİSARCIK (EMET- KÜTAHYA) GÜNEYİ NEOJEN STRATİGRAFİSİ. Neogene Stratigraphy Of The Southern Hisarcık (Emet-Kütahya)

HİSARCIK (EMET- KÜTAHYA) GÜNEYİ NEOJEN STRATİGRAFİSİ. Neogene Stratigraphy Of The Southern Hisarcık (Emet-Kütahya) HİSARCIK (EMET- KÜTAHYA) GÜNEYİ NEOJEN STRATİGRAFİSİ Neogene Stratigraphy Of The Southern Hisarcık (Emet-Kütahya) Hakan ÜSTÜN Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Cengiz YETİŞ Jeoloji Müh. Anabilim Dalı ÖZET Çalışma

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ALACAHAN-ÇETİNKAYA (KANGAL-SİVAS) YÖRESİNDEKİ METAMORFİTLERİN TEKTONO- STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ Metin BEYAZPİRİNÇ a ve Ali Ekber AKÇAY a a Maden Tetkik

Detaylı

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan JEOLOJİ RAPORU YAZIMI Doç.Dr. Gültekin Kavuşan Jeoloji raporu, yazılan bir belgedir ve jeoloji j mühendisinin yaptığı ğ çalışmayı ş anlattığı, bir soruna ışık tuttuğu dokümandır. Bu belge onun ortaya koyduğu

Detaylı

Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntılı tortulların stratigrafisi

Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntılı tortulların stratigrafisi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 25, 81-89, Ağustos, 1982 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 25, 81-09, August, 1982 Türkiye'nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen

Detaylı

KORUALAN VE BAĞBAŞI (HADİM-KONYA) ARASINDAKİ BÖLGENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

KORUALAN VE BAĞBAŞI (HADİM-KONYA) ARASINDAKİ BÖLGENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 sh. 51-65 Ekim 2000 KORUALAN VE BAĞBAŞI (HADİM-KONYA) ARASINDAKİ BÖLGENİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ (STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF THE AREA

Detaylı

Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi

Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:2, Kısım:2, 49-58 Nisan 2006 Turgutlu (Manisa) yöresi Neojen çökellerinin jeolojisi Gürsel YANIK *, Bektaş UZ, Fahri ESENLİ İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU

İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU MTA Dergisi 117. 1-4, 1995 İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU Orhan KAYA'; Walid SADEDDIN"; Demir ALTINER*" ve Güssun

Detaylı

Tokat ile Sivas Arasındaki Bölgede Ofiyolitli Karışığın îç Yapısı ve Yerleşme Yaşı

Tokat ile Sivas Arasındaki Bölgede Ofiyolitli Karışığın îç Yapısı ve Yerleşme Yaşı Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, O. 24 31-36, Şubat 1981 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 24 31-36, February 1981 Tokat ile Sivas Arasındaki Bölgede Ofiyolitli Karışığın îç Yapısı ve Yerleşme

Detaylı

ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ

ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ ORTA TOROSLAR'DA ÇALTEPE FORMASYONU'NUN BAĞDAŞI (HADIM-KONYA) YÖRESİNDEKİ YÜZEYLEMESİNDE BULUNAN ORTA KAMBRİYEN TRİLOBİTLERİ William T. DEAN University College, Cardiff ve Necdet ÖZGÜL Maden Tetkik ve

Detaylı

Toroslar'm Helenidler ve Zagridler Arasındaki Yapısal Rolü.

Toroslar'm Helenidler ve Zagridler Arasındaki Yapısal Rolü. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 23, 101-118, Ağustos 1980 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 23, 101 118, August 1980 Toroslar'm Helenidler ve Zagridler Arasındaki Yapısal Rolü. The Structural

Detaylı

BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ

BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ MTA Dergisi 119, 113-174, 1997 BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ Necdet ÖZGÜL* ÖZ.- Orta Toroslar'ın ayırtman jeoloji

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 1. COĞRAFYA İçel ili sınırları içindeki morfolojik yapı dağlık alanlar, aşınım yüzeyleri, taban dolguları-alüvyal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜLPINAR - AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU, KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜLPINAR

Detaylı

TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU*

TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU* TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU* Ali YILMAZ** ÖZ. Tokat (Dumanlıdağı) ile Sivas (Çeltekdağı) dolayında Eosen öncesi üç tektonik

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORTA TOROSLARDA KÖPRÜLÜ (GÜNDOĞMUŞ - ANTALYA) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ STRATIGRAPHY OF KÖPRÜLÜ REGION (GÜNDOĞMUŞ - ANTALYA) AT THE CENTRAL TAURİDES

ORTA TOROSLARDA KÖPRÜLÜ (GÜNDOĞMUŞ - ANTALYA) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ STRATIGRAPHY OF KÖPRÜLÜ REGION (GÜNDOĞMUŞ - ANTALYA) AT THE CENTRAL TAURİDES Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri C.19, S.2, s.105-122, Aralık 2002 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, V.19, No.2,

Detaylı

ÇİMENCİK-YELLİCE (EREĞLİ-KONYA) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ

ÇİMENCİK-YELLİCE (EREĞLİ-KONYA) YÖRESİNİN STRATİGRAFİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2000 : 6 : 2-3 : 241-249

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Yasemin NEHİR. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Yasemin NEHİR. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET Yüksek Lisans Tezi HAYMANA (İÇ ANADOLU) DOLAYLARINDA ÇALDAĞ FORMASYONU-TUZ-PETROL- İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ Yasemin NEHİR Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknîk özellikleri

Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknîk özellikleri Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 32, 9-13, Geological Bulletin of Turkey, V. 32, 9-13, Şubat - Ağustos 1989 February - August 1989 Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

KARAKAYA-DEĞİRMENDERE-ŞEYHLER ARASININ MİYOSEN ÖNCESİ JEOLOJİK EVRİMİ (SİLİFKE BATISI: GÜNEY TÜRKİYE)

KARAKAYA-DEĞİRMENDERE-ŞEYHLER ARASININ MİYOSEN ÖNCESİ JEOLOJİK EVRİMİ (SİLİFKE BATISI: GÜNEY TÜRKİYE) S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.20, s.3, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.3, 2005 KARAKAYA-DEĞİRMENDERE-ŞEYHLER ARASININ MİYOSEN ÖNCESİ JEOLOJİK EVRİMİ (SİLİFKE BATISI: GÜNEY TÜRKİYE) Ahmet TURAN,

Detaylı

Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya) Örnekleri

Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya) Örnekleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-1 (2007),48-53 Jeolojik Birim Adlamaları-Mertebeleri, İlişkileri, Yaş ve Ortam Yorumlarındaki Karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya)

Detaylı

Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj

Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj Geology of Aktepe-Gökdere Region and Ophiolitic Melange USSAL Z. ÇAPAN ve ERSEN BUKET Yerbilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara ÖZ: Aktepe-Gökdere

Detaylı

1. GİRİŞ Bölgenin Coğrafik Özellikleri

1. GİRİŞ Bölgenin Coğrafik Özellikleri 1 1. GİRİŞ 1.1. Bölgenin Coğrafik Özellikleri Çalışma bölgesi; İstanbul Anadolu Yakası nda bulunan Çekmeköy ilçesine bağlı olup, ilçe merkezinin kuzeydoğusunda bulunan, merkeze yaklaşık olarak 7 km uzaklıkta

Detaylı

POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ

POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ MTA Dergisi, 109, 33-44, 1989 POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ Cavit DEMİRKOL* ÖZ.- İnceleme alanında temeli Paleozoyik

Detaylı

Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması

Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri M. Kuşcu, Enstitüsü N. M. Dergisi Yılmaz / Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Journal Ağır

Detaylı

YILDIZLI-AYDINKENT (EREĞLİ-KONYA) CİVARINDAKİ ÜST PALEOSEN-ORTA EOSEN YAŞLI KUMTAŞLARININ PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

YILDIZLI-AYDINKENT (EREĞLİ-KONYA) CİVARINDAKİ ÜST PALEOSEN-ORTA EOSEN YAŞLI KUMTAŞLARININ PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Investigation of the Isparta Alluvial Plain (Çünür-Deregümü) Using Electrical Resistivity Methods

Investigation of the Isparta Alluvial Plain (Çünür-Deregümü) Using Electrical Resistivity Methods Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-2( 2010),168-173 Isparta Alüvyon Düzlüğünün (Çünür-Deregümü) Elektrik Özdirenç Yöntemler ile Araştırılması Sedat YILMAZ Süleyman Demirel

Detaylı

Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7

Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7 Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7 ZONGULDAK KARBONİFER HAVZASINDA GELİK BÖLGESİ'NİN BELİRGİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE KÖMÜR REZERVİNİN HESAPLANMASI

Detaylı

ANTALYA DA MURATPAŞA VE KONYAALTI BÖLGELERİ YEREL ZEMİN DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANTALYA DA MURATPAŞA VE KONYAALTI BÖLGELERİ YEREL ZEMİN DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANTALYA DA MURATPAŞA VE KONYAALTI BÖLGELERİ YEREL ZEMİN DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Şükrü ÖZÇOBAN, Ali KOÇAK, Havvanur KILIÇ *YTÜ. İnş. Müh. Böl. İstanbul ÖZET Bu çalışmada, Antalya Muratpaşa

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ ADANA İLİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANIN JEOLOJİSİ Doğan USTA (Jeoloji Yük. Müh.) MTA Doğu Akdeniz Bölge

Detaylı

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU Mart 2016 İZMİR NOHA İNŞ. TUR. MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA

Detaylı

Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü 1

Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü 1 Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 18, 160-174, Ağustos 1975 Bulletin of the Geological Society of Turkey, v. 18, 169 -»174, August 1975 Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü 1 Basic geological study

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic features between İsparta and Burdur area (SW Turkey) Türkiye Jeoloji Bülteni, C.37, Sayı 2,119-134, Ağustos 1994 Geological Bulletin of Turkey, V. 37, No 2,119-134, August 1994 Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri Geology and tectonic

Detaylı

İGNİMBİRİTLERİN YAPI - KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

İGNİMBİRİTLERİN YAPI - KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ * KOÇCAĞIZ KÖYÜ (KAYSERİ) DOLAYININ STRATİGRAFİSİ VE İGNİMBİRİTLERİN YAPI - KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Stratigraphy Around Koçcağız Village (Kayseri) and Usage of Ignimbrites As Building -

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar

Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1),2012 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(1),2012 Koçlar-Sarigüzel (Kahramanmaraş Kuzeyi) Arasinda Kalan Bölgenin Jeolojik Özellikleri, Doğu Toroslar Lutfi

Detaylı

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir.

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. SENOZOYİK Eosen lokaliteleri Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. Green River Formasyonu: Zengin bitki, böcek, ve balık

Detaylı

ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ

ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ NEOJEN HAVZALARI ACIGÖL GRABEN HAVZASI VE DOLGUSUNUN FASİYES ÖZELLİKLERİ Türkiye Jeolojisi Dersi A.Ü. Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 06100 Tandoğan / Ankara HAVZA NEDİR? NASIL OLUŞMUŞTUR? - Çevresine

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLUDA (OLTU-NARMAN ARASI) PONTİD / ANATOLİD KENET KUŞAĞININ STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL EVRİMİ

KUZEYDOĞU ANADOLUDA (OLTU-NARMAN ARASI) PONTİD / ANATOLİD KENET KUŞAĞININ STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL EVRİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 487-499

Detaylı

ILICA-BAYRAM-ULUPINAR (ANKARA) YÖRESİNİN PETROGRAFİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ *

ILICA-BAYRAM-ULUPINAR (ANKARA) YÖRESİNİN PETROGRAFİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ * ILICA-BAYRAM-ULUPINAR (ANKARA) YÖRESİNİN PETROGRAFİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ * Petrographic And Gemological Researching Of Ilıca-Bayram-Ulupınar Environs İlkay KAYDU Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ

4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ 4. BÖLÜM ANTALYA NIN JEOLOJİSİ VE DEPREMSELLİĞİ 4.1. ANTALYA NIN COĞRAFİ ÖZELLİĞİ Antalya, Türkiye nin güneyinde, Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Antalya,

Detaylı

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN

TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR. Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN TÜRKİYE JEOLOJİSİNDE PALEOZOYİK OLUŞUKLAR Doç. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Paleozoyik Serileri Türkiye deki başlıca Paleozoyik oluşuklar; 1. Kuzeybatı Anadolu daki seriler Karaburun yarımadasında Balıkesir-Bursa

Detaylı

Zile (Tokat) batısında Uzunköy çevresinin stratigrafisi Stratigraphy of Uzunköy and its surroundings west of Zile (Tokat)

Zile (Tokat) batısında Uzunköy çevresinin stratigrafisi Stratigraphy of Uzunköy and its surroundings west of Zile (Tokat) Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt. 42, Sayı 1,69-83, Şubat 1999 Geological Bulletin of Turkey Vol. 42, Number 1, 69-83, February 1999 Zile (Tokat) batısında Uzunköy çevresinin stratigrafisi Stratigraphy of

Detaylı

TECER DAĞLARI (SİVAS HAVZASI) GÜNEYİNDEKİ BÖLGEDE SAYISAL JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE BÖLGENİN ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA JEOLOJİK İNCELEMESİ

TECER DAĞLARI (SİVAS HAVZASI) GÜNEYİNDEKİ BÖLGEDE SAYISAL JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE BÖLGENİN ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA JEOLOJİK İNCELEMESİ TECER DAĞLARI (SİVAS HAVZASI) GÜNEYİNDEKİ BÖLGEDE SAYISAL JEOLOJİK HARİTA ALIMI VE BÖLGENİN ASTER UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA JEOLOJİK İNCELEMESİ MUSTAFA YAKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Kıraman (Ayrancı-Karaman) yöresi talk yatakları The talc deposits of Kırantan (Ayrancı-Karaman) district, Turkey.

Kıraman (Ayrancı-Karaman) yöresi talk yatakları The talc deposits of Kırantan (Ayrancı-Karaman) district, Turkey. Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 38, Sayı 1,95-102, Şubat 1995 Geological Bulletin of Turkey, Vol. 38, No. 1,95-102, February 1995 Kıraman (Ayrancı-Karaman) yöresi talk yatakları The talc deposits of Kırantan

Detaylı