T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 16 RLIK 2012 Saat: PZR 4. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi İlgili Vergi Mevzuatı DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 1. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye lınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi, gayrimenkul değerleme şirketinin Kurul listesinden çıkarılma sebepleri arasında yer almaz? ) Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması B) Şirkette çalışan sorumlu değerleme uzmanı sayısının ikiye düşmesi C) Değerleme raporunun yetkili olmayan kişilerce imzalanması D) Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her tür bilgi veya belgenin verilmemesi veya geciktirilmesi 3. İmar Kanunu uyarınca, ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlara ne ad verilir? ) Nazım İmar Planı B) Mücavir lan Planı C) Çevre Düzeni Planı D) Uygulama İmar Planı 4. İmar ve Gecekondu Mevzuatına ykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, bir kişinin müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapması durumuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye lınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği hükümlerine göre, değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanları tarafından yapılması yasak olan faaliyetlerden değildir? ) ynı anda birden fazla gayrimenkul değerleme şirketinde istihdam edilemezler ve/veya ortak olamazlar. B) Kurucu oldukları veya istihdam edildikleri gayrimenkul değerleme şirketi dışında başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olamazlar. C) Kendilerine değerleme hizmeti verdikleri ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne unvanla olursa olsun aradan iki yıl geçmedikçe görev alamazlar. D) Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti veremezler. ) Yapı, korunacak durumda ise, gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. B) Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise, ıslah edilmesi beklenmeden yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. C) İstisnalar saklı kalmak üzere, daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, bu ruhsata ve eklerine göre inşa edilen veya inşa hâlindeki yapıların, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izinleri kazanılmış hak kabul edilir. D) İstisnalar saklı kalmak üzere, daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, her ne sebeple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapıların, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izinleri kazanılmış hak kabul edilir. 5. Kıyı Kanunu uyarınca doldurma veya kurutma suretiyle elde edilen araziler üzerinde aşağıdakilerden hangisi inşa edilemez? ) Konut B) Park C) Yol D) Tersane 2

3 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 6. I- Köyün orta malı kanun karşısında Devlet malı gibi korunur. II- Kanun ile köye verilen işleri görmek köy muhtarının ve ihtiyar meclisinin vazifesidir. III- Bir köy sınırı Kanun hükümlerine göre çizildikten sonra değiştirilemez. Köy Kanunu (Kanun) uyarınca, köyün malları, işleri ve sınırı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II 7. Gecekondu Kanunu uyarınca, belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar dışındaki gecekondu bölgelerinde, gecekonduların tespiti ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı B) Millî Emlak Genel Müdürlüğü C) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından değildir? ) Ondokuzuncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar B) Sit alanı dışında bulunan taşınmaz kültür varlıkları C) Mustafa Kemal TTÜRK tarafından kullanılmış evler D) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar 9. İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi valinin görevleri arasında değildir? ) İl özel idaresi personelini atamak B) İl encümenine başkanlık yapmak C) İl çevre düzeni planını onaylamak D) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak 10. Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca, büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenir. B) Gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar reddedilmiş sayılır. C) Kararlar, büyükşehir belediye meclisi tarafından aynen veya değiştirilerek kabul edilebilir. D) Büyükşehir belediye meclisi tarafından kabul edilen kararlar büyükşehir belediye başkanına gönderilir. 11. Kamulaştırma Kanunu uyarınca, kamu yararı kararlarının tamamlanması için onay mercii aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir? ) İlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararları için, Bakanlar Kurulu B) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları için, Bakanlar Kurulu C) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar için, kaymakam D) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları için, ilçelerde kaymakam il merkezlerinde vali sayılı Hazineye it Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, satışı yapılan Hazineye ait mallar, satış tarihinden itibaren kaç yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir? ) 5 B) 10 C) 12 D) 15 3

4 13. şağıdakilerden hangisi, ipotek teminatlı menkul kıymetler için oluşturulacak teminat havuzunda yer alabilecek ikame varlıklardan birisi değildir? MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR ) Hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler B) Devlet iç borçlanma senetleri C) ltın D) Nakit 14. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu na göre arsa tahsisleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 16. Endüstri Bölgeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde; endüstri bölgesinin kuruluşuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Endüstri bölgesi olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz. B) Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesi, Endüstri Bölgeleri İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür. C) Endüstri bölgesi olarak ilan edilen arazi kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir. D) Endüstri bölgesindeki yatırım faaliyetleri, bölgenin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemler, ilgili belediyenin denetimine tabidir. ) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. B) Katılımcılara arsa tahsisi ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından yapılır. C) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. D) rsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. 17. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Yabancı özel hukuk tüzel kişileri yönetici şirkete iştirak edemezler. B) Bankalar ve finansman kurumları yönetici şirkete kurucu ya da sonradan ortak olabilirler. C) Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına binaen yönetici şirkete ortak olabilirler. D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar yönetici şirkete kurucu ya da sonradan ortak olabilirler. 15. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, Türkiye de taşınmaz ve sınırlı aynı hak edinmeleri ile ilgili olarak Tapu Kanunu nda yer alan ve kişi başına ülke genelinde azami otuz hektar olan sınır, Bakanlar Kurulu kararı ile kaç katına kadar artırılabilir? ) 2 B) 3 C) 4 D) Toplu Konut Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresinin gelirlerinden birisi değildir? ) Faiz gelirleri B) İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemeleri C) Gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınan listeye alınma ücretleri D) İdare tarafından satışı yapılacak konut, iş yeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirleri 4

5 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 19. Mera Kanunu na göre, taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yere ne ad verilir? ) Yaylak B) Kışlak C) Mera D) Çayır 20. şağıdakilerden hangisi, Turizmi Teşvik Kanunu nda sayılan Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesi nin iptalini gerektiren nedenlerden birisi değildir? 22. Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde, Devre Mülk Hakkı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer. B) Yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 30 günden daha az süreli olmaması gerekir. C) ncak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. D) Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir. ) Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmeksizin, işletmenin bir yıl içinde otuz günden fazla süreyle aralıksız olarak belgelendirme için zorunlu bir kısmının kapalı tutulması B) Yatırım belgesi süresi sona ermesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya turizm işletmesi belgesi alınamaması C) Tesisin belgeli olarak faaliyet göstermesinin ülke turizmi açısından sakınca yaratması D) Tesisin belgelendirilebilecek işletme türleri dışında faaliyet göstermesi 23. Tapuya şerh edilen sözleşmeden doğan ön alım hakkı, azami hangi süre içinde ileri sürülebilir? ) 3 yıl B) 5 yıl C) 10 yıl D) Süre yoktur, şerh silinene kadar ön alım hakkı devam eder. 21. Kooperatifler Kanunu na göre, kooperatiflerin ve ortaklarının sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) na sözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur. B) na sözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konabilir. C) Ortakların sorumluluğu ve ek ödeme yükümleri ile ilgili değişiklik yapılması mümkün değildir. D) Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bazı ortak gruplarına yükleyen ana sözleşme hükümleri geçerli değildir. 24. şağıdakilerden hangisi, Devlet İhale Kanunu na göre yapılan bir ihalede teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden değildir? ) Hisse senetleri B) Tedavüldeki Türk parası C) Özel finans kurumundan alınan süresiz teminat mektubu D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 25. Yapı Denetimi Hakkında Kanun un uygulanmasında, yapı denetim kuruluşlarının imar mevzuatı uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti kime karşıdır? ) Sözleşmenin karşı tarafına B) Yapı sahiplerine C) Meslek odasına D) İlgili idareye 5

6 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 1. Yapılması düşünülen bir inşaat ve onarım işinin maliyetinin yaklaşık olarak hesaplanmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Geçici teminat B) Keşif bedeli C) vans ödemesi D) İhale bedeli 5. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri Standardı uyarınca, aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı kapsayan inşaat sözleşmelerinde her bir varlığın ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir? 2. İşletmenin satmak amacıyla inşa ettiği ve yapımının iki yıldan uzun süreceği tahmin edilen bina inşaatına ilişkin maliyetler aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisinde izlenmelidir? ) 151 Yarı Mamuller B) 264 Özel Maliyetler C) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar D) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 3. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca, satılmak üzere satın alınan gayrimenkullerin şirket muhasebesinde izleneceği hesaplar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? ) Dönen varlıklar stoklar 152 mamuller B) Dönen varlıklar stoklar 153 ticari mallar C) Duran varlıklar maddi duran varlıklar 250 arsa ve araziler D) Duran varlıklar mali duran varlıklar 248 diğer mali duran varlıklar ) Her bir varlık için ayrı bir teklif verilmiş olması B) Her bir varlığın maliyetleri ve gelirlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi C) Sözleşmeler kapsamındaki işlerin aynı anda veya birbirini izleyen bir sırada yapılması D) Yüklenici ile müşterinin sözleşmenin her bir varlığa ilişkin kısmını kabul veya reddetme hakkının olması 6. Yap-sat inşaat işletmeleri ile inşaat taahhüt işletmelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yap-sat inşaat işletmeleri hizmet işletmesi, inşaat taahhüt işletmeleri üretim işletmesi olarak kabul edilir. B) Yap-sat inşaat işletmelerinde inşa edilen yapı bilanço aktifinde stok grubu içinde yer alır. C) Yap-sat inşaat işletmeleri ve inşaat taahhüt işletmelerinde gider ve maliyetlerin muhasebeleştirilmesinde farklı hesaplar kullanılır. D) Yap-sat inşaat işletmelerinin yapacakları sözleşmeler satış sözleşmesi hükümlerine tabi iken, inşaat taahhüt işletmeleri istisna sözleşmesi hükümlerine tabidir. 4. Vergi Usul Kanunu uyarınca enflasyon düzeltmesi uygulaması bakımından, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait maliyet ve hak edişlere ilişkin düzeltmeler öncelikle aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir? ) Enflasyon düzeltme hesabı B) Reel olmayan finansman hesabı C) Enflasyon düzeltme kâr/zarar hesabı D) Yıllara sari inşaat enflasyon düzeltme hesabı 7. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre aşağıdakilerden hangisi inşaat sözleşmelerinin sınıflandırılmasında sözleşme türlerinden birisidir? ) Değişken fiyatlı sözleşme B) Maliyet artı kâr sözleşmesi C) Ciro eksi maliyet sözleşmesi D) Sabit artı değişken maliyet sözleşmesi 6

7 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 8. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde giderler 7/ seçeneğinde defteri kebir hesaplarında hangi esasa göre izlenir? ) Büyüklük B) Zaman C) Çeşit D) Fonksiyon 11. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı uyarınca, bir sözleşmenin tamamlanma aşamasının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi genellikle kullanılmaz? ) Yapılan işe ilişkin incelemeler B) Müşteriden alınan avanslar ve hak edişler C) Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı D) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı 9. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisi Faaliyet Gideri hesap grubu altında dikkate alınmaz? ) Komisyon Giderleri B) Genel Yönetim Giderleri C) raştırma ve Geliştirme Giderleri D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 10. Bir işletmenin dönem sonu kayıtları arasında aşağıdaki yevmiye maddesi yer almaktadır GELECEK YLR İT GİDERLER XXX - Sigorta Giderleri 280 GELECEK YILLR İT GİDERLER XXX - Sigorta Giderleri / Bu yevmiye maddesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin bir sonucudur? ) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 12. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, aşağıdaki giderlerden hangisinin gayrimenkullerin maliyetine eklenmesi veya genel giderler arasında gösterilmesi konusunda mükellefler serbesttirler? ) Satın alma bedeli B) Değer tespiti için ödenen bedeller C) Satın alınan bir binanın yıkılması için yapılan giderler D) Satın alınan bir binanın yıkılmasından sonra arsasının tesviyesi için yapılan giderler 13. İnşaat ve onarım faaliyetlerinde bulunan bir işletme tarafından alışveriş merkezi inşaatında kullanılan alüminyum ve cam çatı parçaları bedelleri Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planındaki 7/ seçeneğinde hangi hesaba kaydedilir? ) 780 Finansman Giderleri B) 720 Direkt İşçilik Giderleri C) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri D) 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 7

8 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 14. Yıllara yaygın X, Y ve Z inşaatında aynı dönemde kullanılan kamyonun aktife kayıtlı değeri TL, amortisman oranı %20 dir. Kamyon X inşaatında 72 gün, Y inşaatında 108 gün, Z inşaatında ise 144 gün kullanılmış, 36 gün hiçbir işte kullanılmamıştır. Yıl 360 gün ve amortisman tutarının boş geçen günlere isabet eden kısmının ortak genel gider kabul edilerek dağıtıma tabi tutulacağı kabul edilerek, dağıtıma tabi tutulacak ortak genel gider tutarı ne kadar olacaktır? 17. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planında yer alan Çeşitli Giderler hesabı aşağıdaki giderlerden hangisini içermez? ) Kira giderleri B) Sigorta giderleri C) Mahkeme ve noter giderleri D) Vergi, resim ve harç giderleri ) TL B) TL C) TL D) TL 15. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması muhtemel ise beklenen zararın finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir? ) 10 yıllık sürede eşit bir şekilde itfa edilir. B) Doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır. C) Hakedişlere uygun olarak finansal tablolara alınır. D) İşin tamamlanma yüzdesi ile orantılı olarak finansal tablolara yansıtılır. 16. TMS 16- Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca, sahibi tarafından kullanılan bir binaya ilişkin yapılan giderlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Binaya ilişkin günlük bakım maliyetleri aktifleştirilir. B) mortisman giderleri gelir tablosuna yansıtılır. C) Binanın faydalı ömrünü uzatan giderler aktifleştirilir. D) Binaya sonradan yapılan asansör için yapılan giderler aktifleştirilir. 18. Üstlendiği yıllara yaygın inşaat işi için şirketin Bankadan aldığı TL lik kesin teminat mektubunun 3 aylık dönem komisyonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi olarak toplam TL şirketin banka hesabından ödenmiştir. Bu durumda şirket tarafından yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ BNKLR B) / DİĞER OLĞN DIŞI GİDER ve ZRRLR BNKLR / C) / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BNKLR / D) / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YNSITM HESBI BNKLR /

9 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 19. şağıdaki seçeneklerden hangisi enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik olarak işletmeler tarafından başvurulması beklenebilecek uygulamalardan birisi değildir? 22. Enflasyon muhasebesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi, fiyat hareketleri karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma gücü fiyat artışları karşısında düşen parasal kalemlerden birisidir? ) Ürünlerinin satış fiyatlarını artırmaları B) Sabit kıymetlerini hızla amorti etmeye çalışmaları C) Borçlarını süresinden daha önce ödeyerek stok devir hızını azaltmaları D) Fason iş yaptırmaları, vadeli satış yerine nakit satışlara yönelmeleri ) Stoklar B) Sermaye C) Maddi Duran Varlıklar D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 20. şağıdakilerden hangisi enflasyon muhasebesi uygulanması yerine uygulanmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir? ) Geleceğe ilişkin yatırım kararlarında yanılgıya düşülebilir. B) Faaliyet sonucunun gösterilmesinde bir farklılık olmaz. C) Üretilecek ürün seçiminde yanılgıya düşülebilir. D) Yanlış fiyat politikaları izlenebilir. 21. şağıdakilerden hangisi, TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uyarınca yapılması gereken enflasyon düzeltme işlemlerinden biri değildir? ) Parasal kalemler düzeltmeye tabi tutulmaz. B) Net parasal pozisyon kâr/zararı, kâr veya zarara dahil edilerek ayrıca gösterilir. C) Borçlanma maliyetlerinin enflasyonun etkisine isabet eden kısmı aktifleştirilmez. D) Çeşitli anlaşmalarla, özel fiyat değişikliklerine veya özel endekslere bağlanmış olan varlıklar genel fiyat endeksiyle düzeltilir. 9

10 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 23. BC Ş, inşaat işi ile ilgili olarak bankadan almış olduğu TL tutarındaki kesin teminat mektubunu DEF Ş ye vermiştir. Teminat mektubu verilmesine ilişkin BC Ş nin kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) / KESİN TEMİNT MEKTUPLRINDN BORÇLULR DEF Ş 913 KESİN TEMİNT MEKTUPLRINDN LCKLILR Bankası / B) / KESİN TEMİNT MEKTUPLRINDN LCKLILR DEF Ş 935 İPOTEK VERİLEN KIYMETLER Bankası / C) / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Kesin Teminat Mektubu 102 BNKLR Bankası / D) / LICILR Kesin Teminat Mektubu lacakları 102 BNKLR Bankası /

11 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 24. Finansal gelirler başlığı altında yer alan tutar Sermaye Piyasası Kurulunun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir gelir tablosunda hangi grupta hesaplamaya dahil edilir? ) Brüt kâr B) Faaliyet kârı C) Vergi öncesi kâr D) Hasılat 25. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planına göre, işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsayan giderleri içeren ana hesap aşağıdakilerden hangisidir? ) Satış İndirimleri B) Faaliyet Giderleri C) Satışların Maliyeti D) Satış İskontoları 11

12 1. şağıdakilerden hangisi işverenler veya vergi tevkifatı yapan kişilerin kesilen vergileri matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirdikleri beyanname türüdür? ) Münferit Beyanname B) Muhtasar Beyanname C) Özel Beyanname D) Yıllık Beyanname 2. Vergi Usul Kanunu na göre vergi alacağı ne zaman doğmaktadır? İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 6. Gayrimenkul alım satımında vergi yükümlülüklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Her türlü gayrimenkul satışı Katma Değer Vergisine tabidir. B) Gayrimenkul satış işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tapu harcı tahsil edilir. C) Satışı yapılan bir gayrimenkulün devrinin yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden alan ve satan birlikte sorumludur. D) Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazancının her yıl için tespit edilen belli bir kısmı Gelir Vergisinden istisna tutulur. ) Tarh işlemiyle B) Verginin tebliğ edilmesiyle C) Verginin tahakkuk ettirilmesiyle D) Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle 3. şağıdakilerden hangisi tahakkuku tahsile bağlı vergi türlerinden birisidir? ) Gelir Vergisi B) Emlak Vergisi C) Damga Vergisi D) Veraset ve İntikal Vergisi 7. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazların satışına ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İstisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır. B) Satış bedelinin, satışın yapıldığı anda tahsil edilmesi şarttır. C) Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. D) Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için istisna oranı % 100 olarak uygulanır. 4. şağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir? ) Su Kollektif Şirketi B) teş Limited Şirketi C) Toprak na Kooperatifi D) Hava Fotoğrafçıları Derneği İktisadi İşletmesi 5. şağıdakilerden hangisi ülkemizdeki vergi denetimi müesseselerinden biri değildir? 8. Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen vergi değeri TL olan bir konutu ev sahibi 2011 yılında aylık 250 TL den kiraya vermiştir. Bina için yetkili makamlarca takdir veya tespit edilen bir kira bedeli olmadığı dikkate alındığında; ev sahibinin beyan etmesi gereken kira geliri tutarı ne kadardır? ) TL B) TL C) TL D) TL ) Vergi İncelemesi B Yoklama C) Uzlaşma D) rama 12

13 9. I- Bina II- Gemi III- Şerefiye IV- Boş arsa ve arazi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler arasında yer almaz? ) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 13. Bay F, tarihinde, Emlak Vergisi değeri TL olan konutu TL ödeyerek satın almıştır. Bay F nin ödemesi gereken tapu harcı tutarı ne kadardır? ) 240 TL B) 192 TL C) TL D) TL 10. Gayrimenkuller ile ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu nda yer alan istisnalardan birisi değildir? ) Gayrimenkullerin varlık kiralama şirketlerine devri B) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması C) Konut finansmanı amacıyla ipotek konulan konutun üçüncü kişilere teslimi D) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ticari işletmelere yapılan gayrimenkul teslimleri 11. şağıdaki mal teslimlerinden hangisi KDV den istisnadır? ) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler B) Posta, telefon, telgraf, teleks ve benzeri hizmetler C) Ticari, sınai, zirai faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler D) Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler 14. I- Madenler II- razi III- Maden Suları Gelir Vergisi Kanunu na göre yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye geliridir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 15. Gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelir hesaplanırken aşağıdaki hâllerden hangisinde emsal kira bedeli esası uygulanabilir? ) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede oturması B) Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması C) Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması D) Binaların mal sahiplerinin, çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi 12. Tapu ve kadastro harçlarının ödeme usullerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Harçlar makbuz karşılığında ödenir. B) Harçlar ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenir. C) Harçlar, kural olarak işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. D) Harçlar ihtilaflı olmayan işlerde tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir. 16. Bay, 2011 yılında konutunu kiraya vermiş ve TL kira geliri elde etmiştir. Mükellefin beyana tabi başka bir geliri bulunmamakta olup götürü gider yöntemini seçmiştir. Buna göre Bay nın ödemesi gereken gelir vergisi kaç TL dir? (İstisna Tutarı TL, Vergi Tarifesi % 15, Götürü Gider % 25) ) TL B) TL C) TL D) TL 13

14 17. şağıdakilerden hangisi daimi olarak razi Vergisinden muaf olan arazi ve arsalar arasında yer almaz? ) Mezarlıklar B) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arsalar C) Belediye sınırları dışında bulunan ve ticari faaliyette kullanılan arsalar D) Belediye sınırları içindeki, belediyeler tarafından işletilen yolcu taşıma işletmelerine ait araziler 18. I- Mevcut binalara asansör konulması II- razinin parsellenmek suretiyle arsa hâline getirilmesi III- raziden bir kısmının istimlak edilmesi Emlak Vergisi Kanunu na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir binanın vergi değerini tadil eden sebeplerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 21. BC Ş, KLM Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ş ye (KLM GYO) iştirak etmiştir. KLM GYO dönem sonunda kâr etmiş ve ortaklarına temettü dağıtma kararı almıştır. Bu şirketlerin mevcut vergi mevzuatı karşısındaki durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? ) BC Ş, KLM GYO ya iştirak ettiği için tüm kazançları Kurumlar Vergisinden istisnadır. B) KLM GYO, elde ettiği kazanç dolayısıyla Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlüdür. C) KLM GYO, Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlü olduğundan BC Ş iştirak kazancı istisnasından yararlanarak vergilendirilmez. D) KLM GYO nun elde ettiği kazanç Kurumlar Vergisinden istisna olup, BC Ş elde ettiği temettü gelirini beyan etmekle yükümlüdür. 22. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan ve net alanı 150 m 2 nin üstünde olan konutların satışlarında uygulanan Katma Değer Vergisi oranı aşağıdakilerden hangisidir? 19. Veraset ve İntikal Vergisi konusuna giren malları değerleme ölçülerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Menkul mallar rayiç bedelle değerlenir. B) Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. C) Hisse senetleri borsada kayıtlı değilse vergi değeri ile değerlenir. D) Hisse senetleri borsada kayıtlı olup da üç yıl içinde borsada işlem görmemiş ise itibari değerle değerlenir. 20. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu na göre Veraset ve İntikal Vergisi tamamen ödenmese bile aşağıdakilerden hangisi intikali yapılan gayrimenkulle ilgili yapılabilecek tasarruflardan biridir? ) % 1 B) % 18 C) % 8 D) % Vergi Usul Kanunu na göre, bir gayrimenkulün kiracısının yapmış olduğu giderlerden aşağıdakilerden hangisi özel maliyet bedeli olarak değerlendirilemez? ) Gayrimenkulün bakım ve tamir giderleri B) Gayrimenkulü genişletmek amacıyla yaptığı giderler C) Gayrimenkulün değerini devam olarak artırmak amacıyla yaptığı giderler D) Faaliyetini yerine getirmek için yapacağı tesisata ait giderler ) İntikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi B) Sükna (oturma) hakkı tesisi C) Sınırlı ayni hak tesisi D) Ferağ 14

15 24. Türkiye de yerleşik olmayan bir mükellefin, Türkiye deki bir gayrimenkulünü kiraya vermesi ve gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi brüt kira geliri tutarından indirebileceği giderler arasında yer almaz? İLGİLİ VERGİ MEVZUTI ) Kiraya verilen gayrimenkul ile ilgili asansör masrafı B) Kiraya verilen gayrimenkule ilişkin sigorta gideri C) Kiraya verilen gayrimenkul ile ilgili amortisman gideri D) Yabancı ülkede ödediği kira bedeli 25. Yabancı bir devlete ait olan arazi ve arsaların Emlak Vergisi Kanunu na göre razi Vergisinden daimi olarak muafiyetine aşağıdakilerden hangisi engel teşkil eder? ) razinin kiraya verilmesi B) raziye elçilik binaları yapmak üzere sahip olunması C) raziye konsolosluk binaları yapılmak üzere sahip olunması D) raziye elçilerin ikametine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunması TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 16 RLIK 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) GRUBU (S404) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR (4760) 1. B 2. D 3. C 4. B D 7. C 8. B 9. C 10. B 11. D C 14. B D C 19. D C 22. B 23. C D 1. B B 4. D 5. C B 8. D C 11. B 12. B 13. C B D C 20. B 21. D 22. D C 25. C İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ (4840) İLGİLİ VERGİ MEVZUTI (4880) 1. B 2. D 3. C C B 8. C 9. B 10. D B 13. C 14. D 15. B C 18. D 19. C D 22. B D 25.

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir? 1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir? A) Kaydetme B) Sınıflandırma C) Özetleme D) Kontrol E) Yorumlama 2) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S105 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KONUT DEĞERLEME

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında.

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında. SÖZLEŞMELER 1. DEĞİŞİK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN GENELGELER 1974/10 İdare ile müteahhit arasında yapılan ve idarenin dilediği takdirde ihale bedelinin belli oranda fazla veya noksanına yaptırılabileceği hükmünü

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S304 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU)

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU KONUT FİNNSMNI TNITIM VE PZRLM DNIŞMNLIĞI (MORTGGE BROKERLİĞİ) SERTİFİK

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU EMLK DNIŞMNLIĞI SERTİFİK SINVI 19/10/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ

1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VIII GİRİŞ 1. İNŞAAT KAVRAMI, TÜRLERİ VE FAALİYET SÜRECİ 3 1.1. İnşaat Tanımı 3 1.1.1. İnşaat Çeşitleri 3 1.1.1.1. Özel (yap-sat) İnşaat 4 1.1.1.2. İnşaat Taahhüt İşleri 4 1.1.1.3.

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE,

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Kızılay ANKARA Sicil ve Mühür No: SAKIP ŞEKER 861-898 Tel : 417 05 96-418 68 29-418 68 43 Fax : 417 66 73 E-mail : Kanitymm@superonline.com

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU KONUT FİNNSMNI TNITIM VE PZRLM DNIŞMNLIĞI (MORTGGE BROKERLİĞİ) SERTİFİK

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı