T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 16 RLIK 2012 Saat: PZR 4. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi İlgili Vergi Mevzuatı DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 1. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye lınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi, gayrimenkul değerleme şirketinin Kurul listesinden çıkarılma sebepleri arasında yer almaz? ) Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması B) Şirkette çalışan sorumlu değerleme uzmanı sayısının ikiye düşmesi C) Değerleme raporunun yetkili olmayan kişilerce imzalanması D) Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her tür bilgi veya belgenin verilmemesi veya geciktirilmesi 3. İmar Kanunu uyarınca, ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlara ne ad verilir? ) Nazım İmar Planı B) Mücavir lan Planı C) Çevre Düzeni Planı D) Uygulama İmar Planı 4. İmar ve Gecekondu Mevzuatına ykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, bir kişinin müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapması durumuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye lınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği hükümlerine göre, değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanları tarafından yapılması yasak olan faaliyetlerden değildir? ) ynı anda birden fazla gayrimenkul değerleme şirketinde istihdam edilemezler ve/veya ortak olamazlar. B) Kurucu oldukları veya istihdam edildikleri gayrimenkul değerleme şirketi dışında başka sermaye piyasası kurumlarında ortak veya yönetici olamazlar. C) Kendilerine değerleme hizmeti verdikleri ortaklıklarda ve iştiraklerinde her ne unvanla olursa olsun aradan iki yıl geçmedikçe görev alamazlar. D) Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti veremezler. ) Yapı, korunacak durumda ise, gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. B) Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise, ıslah edilmesi beklenmeden yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir. C) İstisnalar saklı kalmak üzere, daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, bu ruhsata ve eklerine göre inşa edilen veya inşa hâlindeki yapıların, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izinleri kazanılmış hak kabul edilir. D) İstisnalar saklı kalmak üzere, daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, her ne sebeple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapıların, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izinleri kazanılmış hak kabul edilir. 5. Kıyı Kanunu uyarınca doldurma veya kurutma suretiyle elde edilen araziler üzerinde aşağıdakilerden hangisi inşa edilemez? ) Konut B) Park C) Yol D) Tersane 2

3 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 6. I- Köyün orta malı kanun karşısında Devlet malı gibi korunur. II- Kanun ile köye verilen işleri görmek köy muhtarının ve ihtiyar meclisinin vazifesidir. III- Bir köy sınırı Kanun hükümlerine göre çizildikten sonra değiştirilemez. Köy Kanunu (Kanun) uyarınca, köyün malları, işleri ve sınırı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II 7. Gecekondu Kanunu uyarınca, belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar dışındaki gecekondu bölgelerinde, gecekonduların tespiti ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı B) Millî Emlak Genel Müdürlüğü C) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından değildir? ) Ondokuzuncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar B) Sit alanı dışında bulunan taşınmaz kültür varlıkları C) Mustafa Kemal TTÜRK tarafından kullanılmış evler D) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar 9. İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi valinin görevleri arasında değildir? ) İl özel idaresi personelini atamak B) İl encümenine başkanlık yapmak C) İl çevre düzeni planını onaylamak D) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak 10. Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca, büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenir. B) Gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar reddedilmiş sayılır. C) Kararlar, büyükşehir belediye meclisi tarafından aynen veya değiştirilerek kabul edilebilir. D) Büyükşehir belediye meclisi tarafından kabul edilen kararlar büyükşehir belediye başkanına gönderilir. 11. Kamulaştırma Kanunu uyarınca, kamu yararı kararlarının tamamlanması için onay mercii aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir? ) İlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararları için, Bakanlar Kurulu B) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları için, Bakanlar Kurulu C) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar için, kaymakam D) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları için, ilçelerde kaymakam il merkezlerinde vali sayılı Hazineye it Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, satışı yapılan Hazineye ait mallar, satış tarihinden itibaren kaç yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir? ) 5 B) 10 C) 12 D) 15 3

4 13. şağıdakilerden hangisi, ipotek teminatlı menkul kıymetler için oluşturulacak teminat havuzunda yer alabilecek ikame varlıklardan birisi değildir? MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR ) Hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler B) Devlet iç borçlanma senetleri C) ltın D) Nakit 14. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu na göre arsa tahsisleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 16. Endüstri Bölgeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde; endüstri bölgesinin kuruluşuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Endüstri bölgesi olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz. B) Endüstri bölgelerinin yönetim ve işletilmesi, Endüstri Bölgeleri İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür. C) Endüstri bölgesi olarak ilan edilen arazi kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir. D) Endüstri bölgesindeki yatırım faaliyetleri, bölgenin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemler, ilgili belediyenin denetimine tabidir. ) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz. B) Katılımcılara arsa tahsisi ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre yönetim kurulu tarafından yapılır. C) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. D) rsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. 17. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Yabancı özel hukuk tüzel kişileri yönetici şirkete iştirak edemezler. B) Bankalar ve finansman kurumları yönetici şirkete kurucu ya da sonradan ortak olabilirler. C) Yerel yönetimler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendi meclis kararına binaen yönetici şirkete ortak olabilirler. D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar yönetici şirkete kurucu ya da sonradan ortak olabilirler. 15. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, Türkiye de taşınmaz ve sınırlı aynı hak edinmeleri ile ilgili olarak Tapu Kanunu nda yer alan ve kişi başına ülke genelinde azami otuz hektar olan sınır, Bakanlar Kurulu kararı ile kaç katına kadar artırılabilir? ) 2 B) 3 C) 4 D) Toplu Konut Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresinin gelirlerinden birisi değildir? ) Faiz gelirleri B) İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemeleri C) Gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınan listeye alınma ücretleri D) İdare tarafından satışı yapılacak konut, iş yeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirleri 4

5 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 19. Mera Kanunu na göre, taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yere ne ad verilir? ) Yaylak B) Kışlak C) Mera D) Çayır 20. şağıdakilerden hangisi, Turizmi Teşvik Kanunu nda sayılan Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesi nin iptalini gerektiren nedenlerden birisi değildir? 22. Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde, Devre Mülk Hakkı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer. B) Yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 30 günden daha az süreli olmaması gerekir. C) ncak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. D) Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir. ) Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmeksizin, işletmenin bir yıl içinde otuz günden fazla süreyle aralıksız olarak belgelendirme için zorunlu bir kısmının kapalı tutulması B) Yatırım belgesi süresi sona ermesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya turizm işletmesi belgesi alınamaması C) Tesisin belgeli olarak faaliyet göstermesinin ülke turizmi açısından sakınca yaratması D) Tesisin belgelendirilebilecek işletme türleri dışında faaliyet göstermesi 23. Tapuya şerh edilen sözleşmeden doğan ön alım hakkı, azami hangi süre içinde ileri sürülebilir? ) 3 yıl B) 5 yıl C) 10 yıl D) Süre yoktur, şerh silinene kadar ön alım hakkı devam eder. 21. Kooperatifler Kanunu na göre, kooperatiflerin ve ortaklarının sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) na sözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur. B) na sözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konabilir. C) Ortakların sorumluluğu ve ek ödeme yükümleri ile ilgili değişiklik yapılması mümkün değildir. D) Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bazı ortak gruplarına yükleyen ana sözleşme hükümleri geçerli değildir. 24. şağıdakilerden hangisi, Devlet İhale Kanunu na göre yapılan bir ihalede teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden değildir? ) Hisse senetleri B) Tedavüldeki Türk parası C) Özel finans kurumundan alınan süresiz teminat mektubu D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 25. Yapı Denetimi Hakkında Kanun un uygulanmasında, yapı denetim kuruluşlarının imar mevzuatı uyarınca öngörülen fenni mesuliyeti kime karşıdır? ) Sözleşmenin karşı tarafına B) Yapı sahiplerine C) Meslek odasına D) İlgili idareye 5

6 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 1. Yapılması düşünülen bir inşaat ve onarım işinin maliyetinin yaklaşık olarak hesaplanmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Geçici teminat B) Keşif bedeli C) vans ödemesi D) İhale bedeli 5. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri Standardı uyarınca, aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı kapsayan inşaat sözleşmelerinde her bir varlığın ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir? 2. İşletmenin satmak amacıyla inşa ettiği ve yapımının iki yıldan uzun süreceği tahmin edilen bina inşaatına ilişkin maliyetler aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisinde izlenmelidir? ) 151 Yarı Mamuller B) 264 Özel Maliyetler C) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar D) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 3. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca, satılmak üzere satın alınan gayrimenkullerin şirket muhasebesinde izleneceği hesaplar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? ) Dönen varlıklar stoklar 152 mamuller B) Dönen varlıklar stoklar 153 ticari mallar C) Duran varlıklar maddi duran varlıklar 250 arsa ve araziler D) Duran varlıklar mali duran varlıklar 248 diğer mali duran varlıklar ) Her bir varlık için ayrı bir teklif verilmiş olması B) Her bir varlığın maliyetleri ve gelirlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi C) Sözleşmeler kapsamındaki işlerin aynı anda veya birbirini izleyen bir sırada yapılması D) Yüklenici ile müşterinin sözleşmenin her bir varlığa ilişkin kısmını kabul veya reddetme hakkının olması 6. Yap-sat inşaat işletmeleri ile inşaat taahhüt işletmelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yap-sat inşaat işletmeleri hizmet işletmesi, inşaat taahhüt işletmeleri üretim işletmesi olarak kabul edilir. B) Yap-sat inşaat işletmelerinde inşa edilen yapı bilanço aktifinde stok grubu içinde yer alır. C) Yap-sat inşaat işletmeleri ve inşaat taahhüt işletmelerinde gider ve maliyetlerin muhasebeleştirilmesinde farklı hesaplar kullanılır. D) Yap-sat inşaat işletmelerinin yapacakları sözleşmeler satış sözleşmesi hükümlerine tabi iken, inşaat taahhüt işletmeleri istisna sözleşmesi hükümlerine tabidir. 4. Vergi Usul Kanunu uyarınca enflasyon düzeltmesi uygulaması bakımından, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait maliyet ve hak edişlere ilişkin düzeltmeler öncelikle aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir? ) Enflasyon düzeltme hesabı B) Reel olmayan finansman hesabı C) Enflasyon düzeltme kâr/zarar hesabı D) Yıllara sari inşaat enflasyon düzeltme hesabı 7. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre aşağıdakilerden hangisi inşaat sözleşmelerinin sınıflandırılmasında sözleşme türlerinden birisidir? ) Değişken fiyatlı sözleşme B) Maliyet artı kâr sözleşmesi C) Ciro eksi maliyet sözleşmesi D) Sabit artı değişken maliyet sözleşmesi 6

7 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 8. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde giderler 7/ seçeneğinde defteri kebir hesaplarında hangi esasa göre izlenir? ) Büyüklük B) Zaman C) Çeşit D) Fonksiyon 11. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı uyarınca, bir sözleşmenin tamamlanma aşamasının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi genellikle kullanılmaz? ) Yapılan işe ilişkin incelemeler B) Müşteriden alınan avanslar ve hak edişler C) Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı D) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı 9. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisi Faaliyet Gideri hesap grubu altında dikkate alınmaz? ) Komisyon Giderleri B) Genel Yönetim Giderleri C) raştırma ve Geliştirme Giderleri D) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 10. Bir işletmenin dönem sonu kayıtları arasında aşağıdaki yevmiye maddesi yer almaktadır GELECEK YLR İT GİDERLER XXX - Sigorta Giderleri 280 GELECEK YILLR İT GİDERLER XXX - Sigorta Giderleri / Bu yevmiye maddesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin bir sonucudur? ) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 12. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, aşağıdaki giderlerden hangisinin gayrimenkullerin maliyetine eklenmesi veya genel giderler arasında gösterilmesi konusunda mükellefler serbesttirler? ) Satın alma bedeli B) Değer tespiti için ödenen bedeller C) Satın alınan bir binanın yıkılması için yapılan giderler D) Satın alınan bir binanın yıkılmasından sonra arsasının tesviyesi için yapılan giderler 13. İnşaat ve onarım faaliyetlerinde bulunan bir işletme tarafından alışveriş merkezi inşaatında kullanılan alüminyum ve cam çatı parçaları bedelleri Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planındaki 7/ seçeneğinde hangi hesaba kaydedilir? ) 780 Finansman Giderleri B) 720 Direkt İşçilik Giderleri C) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri D) 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 7

8 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 14. Yıllara yaygın X, Y ve Z inşaatında aynı dönemde kullanılan kamyonun aktife kayıtlı değeri TL, amortisman oranı %20 dir. Kamyon X inşaatında 72 gün, Y inşaatında 108 gün, Z inşaatında ise 144 gün kullanılmış, 36 gün hiçbir işte kullanılmamıştır. Yıl 360 gün ve amortisman tutarının boş geçen günlere isabet eden kısmının ortak genel gider kabul edilerek dağıtıma tabi tutulacağı kabul edilerek, dağıtıma tabi tutulacak ortak genel gider tutarı ne kadar olacaktır? 17. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planında yer alan Çeşitli Giderler hesabı aşağıdaki giderlerden hangisini içermez? ) Kira giderleri B) Sigorta giderleri C) Mahkeme ve noter giderleri D) Vergi, resim ve harç giderleri ) TL B) TL C) TL D) TL 15. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması muhtemel ise beklenen zararın finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir? ) 10 yıllık sürede eşit bir şekilde itfa edilir. B) Doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır. C) Hakedişlere uygun olarak finansal tablolara alınır. D) İşin tamamlanma yüzdesi ile orantılı olarak finansal tablolara yansıtılır. 16. TMS 16- Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca, sahibi tarafından kullanılan bir binaya ilişkin yapılan giderlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Binaya ilişkin günlük bakım maliyetleri aktifleştirilir. B) mortisman giderleri gelir tablosuna yansıtılır. C) Binanın faydalı ömrünü uzatan giderler aktifleştirilir. D) Binaya sonradan yapılan asansör için yapılan giderler aktifleştirilir. 18. Üstlendiği yıllara yaygın inşaat işi için şirketin Bankadan aldığı TL lik kesin teminat mektubunun 3 aylık dönem komisyonu ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi olarak toplam TL şirketin banka hesabından ödenmiştir. Bu durumda şirket tarafından yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ BNKLR B) / DİĞER OLĞN DIŞI GİDER ve ZRRLR BNKLR / C) / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BNKLR / D) / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YNSITM HESBI BNKLR /

9 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 19. şağıdaki seçeneklerden hangisi enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik olarak işletmeler tarafından başvurulması beklenebilecek uygulamalardan birisi değildir? 22. Enflasyon muhasebesi kapsamında aşağıdakilerden hangisi, fiyat hareketleri karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma gücü fiyat artışları karşısında düşen parasal kalemlerden birisidir? ) Ürünlerinin satış fiyatlarını artırmaları B) Sabit kıymetlerini hızla amorti etmeye çalışmaları C) Borçlarını süresinden daha önce ödeyerek stok devir hızını azaltmaları D) Fason iş yaptırmaları, vadeli satış yerine nakit satışlara yönelmeleri ) Stoklar B) Sermaye C) Maddi Duran Varlıklar D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 20. şağıdakilerden hangisi enflasyon muhasebesi uygulanması yerine uygulanmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir? ) Geleceğe ilişkin yatırım kararlarında yanılgıya düşülebilir. B) Faaliyet sonucunun gösterilmesinde bir farklılık olmaz. C) Üretilecek ürün seçiminde yanılgıya düşülebilir. D) Yanlış fiyat politikaları izlenebilir. 21. şağıdakilerden hangisi, TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uyarınca yapılması gereken enflasyon düzeltme işlemlerinden biri değildir? ) Parasal kalemler düzeltmeye tabi tutulmaz. B) Net parasal pozisyon kâr/zararı, kâr veya zarara dahil edilerek ayrıca gösterilir. C) Borçlanma maliyetlerinin enflasyonun etkisine isabet eden kısmı aktifleştirilmez. D) Çeşitli anlaşmalarla, özel fiyat değişikliklerine veya özel endekslere bağlanmış olan varlıklar genel fiyat endeksiyle düzeltilir. 9

10 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 23. BC Ş, inşaat işi ile ilgili olarak bankadan almış olduğu TL tutarındaki kesin teminat mektubunu DEF Ş ye vermiştir. Teminat mektubu verilmesine ilişkin BC Ş nin kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) / KESİN TEMİNT MEKTUPLRINDN BORÇLULR DEF Ş 913 KESİN TEMİNT MEKTUPLRINDN LCKLILR Bankası / B) / KESİN TEMİNT MEKTUPLRINDN LCKLILR DEF Ş 935 İPOTEK VERİLEN KIYMETLER Bankası / C) / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Kesin Teminat Mektubu 102 BNKLR Bankası / D) / LICILR Kesin Teminat Mektubu lacakları 102 BNKLR Bankası /

11 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 24. Finansal gelirler başlığı altında yer alan tutar Sermaye Piyasası Kurulunun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir gelir tablosunda hangi grupta hesaplamaya dahil edilir? ) Brüt kâr B) Faaliyet kârı C) Vergi öncesi kâr D) Hasılat 25. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planına göre, işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsayan giderleri içeren ana hesap aşağıdakilerden hangisidir? ) Satış İndirimleri B) Faaliyet Giderleri C) Satışların Maliyeti D) Satış İskontoları 11

12 1. şağıdakilerden hangisi işverenler veya vergi tevkifatı yapan kişilerin kesilen vergileri matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirdikleri beyanname türüdür? ) Münferit Beyanname B) Muhtasar Beyanname C) Özel Beyanname D) Yıllık Beyanname 2. Vergi Usul Kanunu na göre vergi alacağı ne zaman doğmaktadır? İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 6. Gayrimenkul alım satımında vergi yükümlülüklerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Her türlü gayrimenkul satışı Katma Değer Vergisine tabidir. B) Gayrimenkul satış işlemlerinde alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı tapu harcı tahsil edilir. C) Satışı yapılan bir gayrimenkulün devrinin yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden alan ve satan birlikte sorumludur. D) Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazancının her yıl için tespit edilen belli bir kısmı Gelir Vergisinden istisna tutulur. ) Tarh işlemiyle B) Verginin tebliğ edilmesiyle C) Verginin tahakkuk ettirilmesiyle D) Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle 3. şağıdakilerden hangisi tahakkuku tahsile bağlı vergi türlerinden birisidir? ) Gelir Vergisi B) Emlak Vergisi C) Damga Vergisi D) Veraset ve İntikal Vergisi 7. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazların satışına ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İstisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır. B) Satış bedelinin, satışın yapıldığı anda tahsil edilmesi şarttır. C) Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. D) Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için istisna oranı % 100 olarak uygulanır. 4. şağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir? ) Su Kollektif Şirketi B) teş Limited Şirketi C) Toprak na Kooperatifi D) Hava Fotoğrafçıları Derneği İktisadi İşletmesi 5. şağıdakilerden hangisi ülkemizdeki vergi denetimi müesseselerinden biri değildir? 8. Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen vergi değeri TL olan bir konutu ev sahibi 2011 yılında aylık 250 TL den kiraya vermiştir. Bina için yetkili makamlarca takdir veya tespit edilen bir kira bedeli olmadığı dikkate alındığında; ev sahibinin beyan etmesi gereken kira geliri tutarı ne kadardır? ) TL B) TL C) TL D) TL ) Vergi İncelemesi B Yoklama C) Uzlaşma D) rama 12

13 9. I- Bina II- Gemi III- Şerefiye IV- Boş arsa ve arazi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler arasında yer almaz? ) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve IV İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 13. Bay F, tarihinde, Emlak Vergisi değeri TL olan konutu TL ödeyerek satın almıştır. Bay F nin ödemesi gereken tapu harcı tutarı ne kadardır? ) 240 TL B) 192 TL C) TL D) TL 10. Gayrimenkuller ile ilgili olarak aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu nda yer alan istisnalardan birisi değildir? ) Gayrimenkullerin varlık kiralama şirketlerine devri B) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması C) Konut finansmanı amacıyla ipotek konulan konutun üçüncü kişilere teslimi D) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ticari işletmelere yapılan gayrimenkul teslimleri 11. şağıdaki mal teslimlerinden hangisi KDV den istisnadır? ) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler B) Posta, telefon, telgraf, teleks ve benzeri hizmetler C) Ticari, sınai, zirai faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler D) Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler 14. I- Madenler II- razi III- Maden Suları Gelir Vergisi Kanunu na göre yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye geliridir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 15. Gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gelir hesaplanırken aşağıdaki hâllerden hangisinde emsal kira bedeli esası uygulanabilir? ) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede oturması B) Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması C) Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması D) Binaların mal sahiplerinin, çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi 12. Tapu ve kadastro harçlarının ödeme usullerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Harçlar makbuz karşılığında ödenir. B) Harçlar ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenir. C) Harçlar, kural olarak işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. D) Harçlar ihtilaflı olmayan işlerde tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir. 16. Bay, 2011 yılında konutunu kiraya vermiş ve TL kira geliri elde etmiştir. Mükellefin beyana tabi başka bir geliri bulunmamakta olup götürü gider yöntemini seçmiştir. Buna göre Bay nın ödemesi gereken gelir vergisi kaç TL dir? (İstisna Tutarı TL, Vergi Tarifesi % 15, Götürü Gider % 25) ) TL B) TL C) TL D) TL 13

14 17. şağıdakilerden hangisi daimi olarak razi Vergisinden muaf olan arazi ve arsalar arasında yer almaz? ) Mezarlıklar B) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arsalar C) Belediye sınırları dışında bulunan ve ticari faaliyette kullanılan arsalar D) Belediye sınırları içindeki, belediyeler tarafından işletilen yolcu taşıma işletmelerine ait araziler 18. I- Mevcut binalara asansör konulması II- razinin parsellenmek suretiyle arsa hâline getirilmesi III- raziden bir kısmının istimlak edilmesi Emlak Vergisi Kanunu na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir binanın vergi değerini tadil eden sebeplerdendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 21. BC Ş, KLM Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ş ye (KLM GYO) iştirak etmiştir. KLM GYO dönem sonunda kâr etmiş ve ortaklarına temettü dağıtma kararı almıştır. Bu şirketlerin mevcut vergi mevzuatı karşısındaki durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? ) BC Ş, KLM GYO ya iştirak ettiği için tüm kazançları Kurumlar Vergisinden istisnadır. B) KLM GYO, elde ettiği kazanç dolayısıyla Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlüdür. C) KLM GYO, Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlü olduğundan BC Ş iştirak kazancı istisnasından yararlanarak vergilendirilmez. D) KLM GYO nun elde ettiği kazanç Kurumlar Vergisinden istisna olup, BC Ş elde ettiği temettü gelirini beyan etmekle yükümlüdür. 22. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan ve net alanı 150 m 2 nin üstünde olan konutların satışlarında uygulanan Katma Değer Vergisi oranı aşağıdakilerden hangisidir? 19. Veraset ve İntikal Vergisi konusuna giren malları değerleme ölçülerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Menkul mallar rayiç bedelle değerlenir. B) Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. C) Hisse senetleri borsada kayıtlı değilse vergi değeri ile değerlenir. D) Hisse senetleri borsada kayıtlı olup da üç yıl içinde borsada işlem görmemiş ise itibari değerle değerlenir. 20. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu na göre Veraset ve İntikal Vergisi tamamen ödenmese bile aşağıdakilerden hangisi intikali yapılan gayrimenkulle ilgili yapılabilecek tasarruflardan biridir? ) % 1 B) % 18 C) % 8 D) % Vergi Usul Kanunu na göre, bir gayrimenkulün kiracısının yapmış olduğu giderlerden aşağıdakilerden hangisi özel maliyet bedeli olarak değerlendirilemez? ) Gayrimenkulün bakım ve tamir giderleri B) Gayrimenkulü genişletmek amacıyla yaptığı giderler C) Gayrimenkulün değerini devam olarak artırmak amacıyla yaptığı giderler D) Faaliyetini yerine getirmek için yapacağı tesisata ait giderler ) İntikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi B) Sükna (oturma) hakkı tesisi C) Sınırlı ayni hak tesisi D) Ferağ 14

15 24. Türkiye de yerleşik olmayan bir mükellefin, Türkiye deki bir gayrimenkulünü kiraya vermesi ve gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi brüt kira geliri tutarından indirebileceği giderler arasında yer almaz? İLGİLİ VERGİ MEVZUTI ) Kiraya verilen gayrimenkul ile ilgili asansör masrafı B) Kiraya verilen gayrimenkule ilişkin sigorta gideri C) Kiraya verilen gayrimenkul ile ilgili amortisman gideri D) Yabancı ülkede ödediği kira bedeli 25. Yabancı bir devlete ait olan arazi ve arsaların Emlak Vergisi Kanunu na göre razi Vergisinden daimi olarak muafiyetine aşağıdakilerden hangisi engel teşkil eder? ) razinin kiraya verilmesi B) raziye elçilik binaları yapmak üzere sahip olunması C) raziye konsolosluk binaları yapılmak üzere sahip olunması D) raziye elçilerin ikametine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunması TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 16 RLIK 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) GRUBU (S404) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR (4760) 1. B 2. D 3. C 4. B D 7. C 8. B 9. C 10. B 11. D C 14. B D C 19. D C 22. B 23. C D 1. B B 4. D 5. C B 8. D C 11. B 12. B 13. C B D C 20. B 21. D 22. D C 25. C İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ (4840) İLGİLİ VERGİ MEVZUTI (4880) 1. B 2. D 3. C C B 8. C 9. B 10. D B 13. C 14. D 15. B C 18. D 19. C D 22. B D 25.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GE- NEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 14.00 dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ dı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Sınav Salon No : KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 12 EYLÜL 2015 Saat: 10.00 dı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 20 ĞUSTOS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı