T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Mart 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Milli Savunma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/223 1 Savunma Sanayii Müsteşarı Murad BAYAR ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. 27/3/2014 Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İsmet YILMAZ Milli Savunma Bakanı YÖNETMELİKLER Sayı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan İş ve Meslek Danışmanları hakkında uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 80. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bireysel çalışma programı: Çalışma planı dikkate alınarak İş ve Meslek Danışmanlarınca periyodik olarak hazırlanan programı, b) Çalışma planı: İş ve Meslek Danışmanları tarafından yürütülecek faaliyetleri gösteren ve periyodik olarak grup/servis sorumlusunca hazırlanan planı, c) Danışan: Meslek seçme, iş arama, iş ve meslek değiştirme sürecinde destek almak üzere İş ve Meslek Danışmanına başvuran kişiyi, ç) Danışmanlık: Kurum hizmetleri kapsamında iş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yürütülen istihdamı arttırıcı ve koruyucu faaliyetleri, d) Grup sorumlusu: Sorumlu olduğu grubun danışmanlık faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerini ilgili servis sorumlusuna bağlı olarak yürüten şef veya İş ve Meslek Danışmanını, e) Hizmet merkezi: İl müdürlüğüne bağlı hizmet merkezlerini, f) İl müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerini, g) İl müdürü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlerini, ğ) İş arayan: Kuruma kayıtlı işsizler ile daha iyi şartlarda iş arayanları, h) İş ve Meslek Danışmanı: İş ve Meslek Danışmanı kadro veya pozisyonunda çalışan Kurum personelini, ı) İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca düzenlenen Ulusal Meslek Standardı kapsamında onaylanan belgeyi, i) İşveren: İş ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işçi veya sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, j) Kurum: Türkiye İş Kurumunu, k) Portal: Kurumsal verilerin tutulduğu elektronik bilgi sistemini, l) Portföy: Kuruma kayıtlı iş arayan, işveren ve eğitim-öğretim kurumlarından her bir İş ve Meslek Danışmanına dağıtılan grubu, m) Servis sorumlusu: İl/Hizmet merkezi müdürü tarafından belirlenen şef veya üzerindeki unvanlara sahip personeli, n) Ulusal Meslek Standardı: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Meslek Standardını, ifade eder. Danışmanlık hizmet ilkeleri MADDE 5 (1) Danışmanlık hizmetleri yürütülürken göz önünde bulundurulması gereken ilke ve kurallar şunlardır: a) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamaz. b) Kişiler ve kurumlar hakkında edinilen bilgi ve belgeler hizmet amacı dışında başka kişi ve kurumlara verilemez ve kullanılamaz. c) Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde, işbirliği esaslarına uygun davranılır. ç) Kurum hizmetlerinin gerekleri ile Ulusal Meslek Standardında belirlenen tutum ve davranışlar çerçevesinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi esastır. d) İş ve Meslek Danışmanı, görevi ile ilgili olarak kişi, kurum ve kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlayamaz. İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları MADDE 6 (1) Danışmanlık hizmeti sunumu için il müdürlüğü/hizmet merkezi faaliyet alanındaki iş arayanlar, işverenler ile eğitim ve öğretim kurumları; İş ve Meslek Danışmanlarına portföy oluşturacak şekilde dağıtılır. (2) İş ve Meslek Danışmanları, etkin ve verimli çalışmanın sağlanması amacıyla gruplar halinde çalıştırılabilir. Her grup için koordinasyondan sorumlu bir şef veya İş ve Meslek Danışmanı, il/hizmet merkezi müdürü tarafından grup sorumlusu olarak görevlendirilir. İş ve Meslek Danışmanlarının görev ve sorumlulukları MADDE 7 (1) İş ve Meslek Danışmanlarının görevleri şunlardır: a) İş arayanlara, işverenlere, eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek.

3 28 Mart 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 b) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek. c) İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini raporlamak. ç) İşgücü piyasası araştırmaları yapmak. d) İşverenler, eğitim ve öğretim kurumları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli işbirliği içinde olmak. e) Danışanı, kişisel durum ve ihtiyacına uygun Kurumca veya ilgili kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlere yönlendirmek ve sonuçlarını takip etmek. f) Danışana kısa sürede hizmet verilebilmesi için gerektiğinde diğer İş ve Meslek Danışmanları ve Kurum içi diğer birimlerle işbirliği yapmak ve sonuçlarını takip etmek. g) Çalışma planına uygun olarak aylık bireysel çalışma programı hazırlamak. ğ) Yaptığı çalışmalara ilişkin verileri zamanında ve doğru bir şekilde portala aktarmak. h) Danışanın kişisel özelliklerini göz önüne alarak gerektiğinde bireysel eylem planı oluşturmak. ı) İl müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (2) İş ve Meslek Danışmanlarının sorumlulukları şunlardır: a) Mesleki gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak. b) Birinci fıkrada sayılan görevlerine ve Ulusal Meslek Standardına uygun olarak çalışmak. c) Verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek. (3) İş ve Meslek Danışmanı, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, varsa grup sorumlusunun koordinasyonunda, bağlı bulunduğu servis sorumlusuna karşı sorumludur. (4) Faaliyetlerin il genelinde sevk ve idaresi ile İş ve Meslek Danışmanlarının performanslarını arttırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesinden il müdürü yetkili ve sorumludur. Grup sorumlusu ve görevleri MADDE 8 (1) Şefler veya İş ve Meslek Danışmanları arasından bağlı bulunduğu servis sorumlusunun talimatları doğrultusunda grup üyeleri arasında işbölümü ve işbirliği sağlayarak işlerin yürütülmesinden ve verilen görevlerin süresi içinde yerine getirilmesinden sorumlu olmak üzere bir grup sorumlusu görevlendirilebilir. (2) Grup sorumlusunun görevleri şunlardır: a) Çalışma planını hazırlayarak İş ve Meslek Danışmanları arasında koordinasyonu sağlamak ve faaliyetlerin ilgili çalışma planına uygun olarak yürütülmesini takip etmek. b) İş ve Meslek Danışmanlarının çalışmalarının zamanında ve doğru olarak portala aktarılmasını takip etmek. c) Bağlı bulunduğu servis sorumlusunun talimatlarını İş ve Meslek Danışmanlarına iletmek. ç) Grup sorumlusunun İş ve Meslek Danışmanı olması halinde, 7 nci maddede sayılan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Servis sorumlusunun görevleri MADDE 9 (1) Servis sorumlusunun görevleri şunlardır: a) Danışmanlık faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak. b) İş ve Meslek Danışmanlarının sevk ve idaresini sağlamak. c) Grup sorumluları tarafından hazırlanan çalışma planları ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından hazırlanan bireysel çalışma programlarını takip etmek, gruplar halinde çalışılmayan durumlarda ise çalışma planının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak. İş ve Meslek Danışmanlığı görevinin sona ermesi MADDE 10 (1) Kurumun taşra teşkilatında İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışırken İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartını kaybedenlerden 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; a) 4/A bendi kapsamında memur kadrolarında çalışanlar Kurumun taşra teşkilatında veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanırlar. b) 4/B bendi kapsamında sözleşmeli pozisyonda çalışanların sözleşmesi feshedilir. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : Piri Reis Üniversitesinden: PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri, Rektörlükçe her akademik yılbaşında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ile belirlenir. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden; İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Akademik Kurulca kabul edilen sınavların birinin sonuç belgesi ile kanıtlayamayan öğrenciler ile eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce yeterlik sınavından başarılı olma taban notu; öğretim dili zorunlu İngilizce olan bölüm/program öğrencileri için 60, öğretim dili %30 İngilizce olan bölüm/program öğrencileri için 50 dir. Ancak, Bölüm Başkanlığının önerisiyle Senato, 60 ve 50 olarak belirlenen taban notunun üzerinde bir notu taban puanı olarak belirleyebilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenci başarısı iki aşamalı olarak değerlendirilir. Birinci aşama, yıl içi çalışmalarında en az 50 puan sağlamakla tamamlanmış olur. İkinci aşama olarak, 50 ve üstü ortalaması olan öğrenciler yıl sonunda verilen İYS ye girerler. 50 nin altında yıl içi notu olan öğrenci yeterlik sınavına giremez. Buna göre; bir öğrencinin yıl sonunda yapılacak İYS ye katılabilmesi için İngilizce hazırlık programının devam şartını sağlaması ve yıl içi notunun en az 50 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yıl sonu İYS ye alınmazlar. Ancak, bu öğrenciler takip eden akademik yılın başında yapılan İYS ye yıl içi notuna bakılmadan girebilir. Bu sınav Hazırlık Sınıfını tekrar eden öğrenciler için bütünleme sınavı niteliğindedir. (3) İYS den başarılı olmak için; öğretim dili zorunlu İngilizce olan bölüm/program öğrencilerinin 60, öğretim dili %30 İngilizce olan bölüm/program öğrencilerinin 50 taban başarı notu almaları gerekir. Belirtilen taban başarı notunu alarak başarılı olan öğrenciler, girmeye hak kazandıkları bölüm/programa kayıt olma hakkını kazanmış olurlar. (4) Öğretim dili %30 İngilizce olan ön lisans öğrencilerinden DGS ile lisans öğrenimine geçmeyi planlayanlar lisans öğrenimine geçiş için gerekli olan 60 taban başarı puanını almak için ön lisans öğrenimleri süresince Üniversitede açılan İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) katılabilirler. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 19/7/ Siirt Üniversitesinden: SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Merkez: Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 10/3/

5 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 28 Mart 2014 CUMA Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI HURDA MALZEME SATILACAKTIR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir. Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç ve iş makinesi parçaları, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel motor ile tekne motoru, tezgah, pvc ve plastik malzeme, konveyör bant sistemleri, izabelik d.çelik, 710 PB hidrolik presli 3 katlı tesis ve müştemilatı, gemi (duba, çıkarma gemisi, su tankeri), demir çelik sac, demir çelik miğfer, mermi çekirdeği, tüp ve sıvı hidrojen tankı, kompresör, jeneratör, sondaj borusu, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif topraklı malzeme vb. hurdaları. İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 08 NİSAN MERKEZ/ANKARA 15 NİSAN MERKEZ/ANKARA 22 NİSAN MERKEZ/ANKARA 29 NİSAN MERKEZ/ANKARA Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR. Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır. İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : ALİAĞA HUR. MD. : / KIRIKKALE HUR. MD. : SEYMEN HUR. MD. : / /1-1

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 1. İdarenin a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No Soma/MANİSA b) Telefon ve faks numarası : (236) (4 hat) Fax: c) Elektronik posta adresi : 2. İhale konusu malın a) Teslim İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Süresi 1-57 Kalem Mutelif Filitre Alımı Gün 2-16 Kalem Lastik Alımı Gün 3-1 Adet Hidrolik Tork Anahtarı Alımı Gün 4-35 Kalem Komatsu Yedeği Alımı Gün 5-9 Kalem Dısc+Pleyt Alımı Gün b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA 4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no lu odadan),ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6. İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 8. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 9. Web Sitemiz: 2409/1-1

7 28 Mart 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Sürmene/TRABZON 1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam kg. yaş çay nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. a - Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sürmene/TRABZON 3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11 Nisan 2014 Cuma günü saat e kadar Sürmene Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat de açılacaktır. 4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır. 7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplan bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır. 8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 9 - İhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2396/ M 2 KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI SATIN ALINACAKTIR Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden: Bolvadin de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 400 m 2 kauçuk zemin kaplaması yerine montajı yapılarak kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi IBAN TR hesaba yatırılıp dekontunun ( ) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 03 Nisan 2014 Perşembe günü saat olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 2410/1-1

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : KALEM ARSA SATILACAKTIR Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: Madde 1 - Mülkiyeti Üniversitemize ait Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumu Mahallesi (Beytepe) Bulamaçlı Mevkii sınırları içerisinde birbirine bitişik konumda bulunan aşağıda listesi yapılan 6 Kalem arsa 08/04/2014 Salı günü, aşağıda belirtilen saatlerde yapılacak ihale ile peşin ve taksitli olarak satılacaktır. S. No Hisse Durumu Parsel No Yüzölçümü (m 2 ) Muhammen Bedeli (TL.) Geçici Teminat % 3 İhale Saati 1 Tam 242/ , ,00 TL ,00 TL 10:00 2 Tam 243/ , ,00 TL ,00 TL 10:30 3 Hisseli 245/ , ,00 TL ,00 TL 11:00 4 Tam , ,00 TL ,00 TL 11:30 5 Tam , ,00 TL ,00 TL 12:00 6 Tam , ,00 TL ,00 TL 12:30 İstekliler ihaleye çıkarılan arsaları mahallinde görebilir, İstekliler İhale Şartnamesini Genel Sekreterlikte inceleyebilirler. Madde 2 - İhale, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi nde bulunan Kongre Merkezi R Salonu nda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler son teklif verme günü olan 08/04/2014 Salı günü ihale saatlerine kadar teklif dosyalarını Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterliğe teslim edeceklerdir. Madde 3 - Satılacak arsalar ile ilgili ihale dosyası bedeli olan 2.000,00 (ikibin) TL. nin Strateji Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması karşılığı Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterlik ten temin edilebilir. Madde 4 - İhaleye katılacak olanlar her bir Ada/Parsel için ayrı ayrı muhammen bedelin %3 oranındaki geçici teminatı; Banka Teminat Mektubu olarak verebilecekleri gibi, nakit olarak, Strateji Dairesi Başkanlığı veznesine, Ada/Parsel No belirterek de yatırabileceklerdir. Geçici teminat tutarları arsalar için ayrı ayrı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Madde 5 - İhaleye katılabilmek için; a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) c) Geçici Teminat, d) Nüfus Cüzdanı Sureti (Gerçek kişiler için) e) Kanuni İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için) f) Türkiye de tebligat adresi için adres göstermesi. g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, h) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir meslek kuruluşundan yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası, i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

9 28 Mart 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri k) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ye çevirmek zorundadır. l) Şartname alındı makbuzu. Madde 6 - Satış ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 37 ve 38 inci maddesine uygun olarak hazırladıkları teklif zarflarını, 08/04/2014 Salı günü ihale saatlerine kadar Hacettepe Üniversitesi nin Sıhhiye Yerleşkesi nde bulunan Kongre Merkezi R Salonu ndaki İhale Komisyon Başkanlığı na sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Madde 7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İlan olunur. 2453/1-1 ROTOR ÇARPMA ZIRHI VE DEĞİRMEN ÇEVRE ZIRHI SATIN ALINACAKTIR YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden: Santralımız kömür değirmenlerinde kullanılmak üzere rotor çarpma, çevre ve köşe zırhlarının temini açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: Milas/MUĞLA b) Telefon ve Faks Numarası : (Dahili 1479) c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale Konusu Malın a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kg Rotor Çarpma Zırhı (İç), Kg Rotor Çarpma Zırhı (Orta) Kg Rotor Çarpma Zırhı (Dış) Kg Çevre Zırhı(30*120*900), Kg Değirmen Köşe Zırhı. b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. c) İşin Süresi : Zırhların teslim süresi, Sözleşmenin imzalandığı gün dahil 90 (Doksan) takvim günüdür. Test, analiz ve muayenelerde geçen süreler teslim süresine dahil değildir. 3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. b) Tarihi ve Saat : Saat 14: İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 30-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - Teklifler, Saat 14:00 e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2323/1-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. MALZEME GRUBU MİKTARI NEYE GÖRE ALINACAĞI Beyaz Sabun (180 Gr.) Kg. Teknik Şartname Beyaz Sabun (200 Gr.) Kg. Teknik Şartname Beyaz Sabun (250 Gr.) Kg. Teknik Şartname Tuvalet Sabunu (20 G.) Kg. Teknik Şartname Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı) Adet Teknik Şartname Köpüğü Ayarlı Katkılı Komple Sentetik Toz Deterjan Kg. Teknik Şartname Köpüğü Ayarlı Ağartıcısız Sentetik Toz Deterjan Kg. Teknik Şartname Renkli Çamaşırlar İçin Köpüğü Ayarlı Sentetik Toz Deterjan Kg. Teknik Şartname Yardımcı Yıkama Maddesi (Ağır, Kir, Kan ve Yağ Çözücü (Toz) Kg. Teknik Şartname Yardımcı Yıkama Maddesi(Grilik ve Sertlik Giderici, Kireç Çözücü, Sıvı) Litre Teknik Şartname Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı (Sıvı 20 L lik) Litre Teknik Şartname Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Sıvı 20 L lik) Litre Teknik Şartname Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç Çözücüsü (Sıvı 5 L lik) Litre Teknik Şartname SON TEKLİF VERME TARİHİ İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR. a) İstekliler, ihale evrakını Ankara da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler. (Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir.) b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

11 28 Mart 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir. 7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler. 9 - Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2456/ SAYILI KANUN VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 517,50-TL. ile en çok ,38- TL. arasında değişen; 14/04/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 52,00.- TL. en çok 9.100,00- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B.Oto, Minübüs, Kamyonet, Dorse, Motorsiklet, Tır Çekicisi cinsi 26 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze- KOCAELİ adresindeki Konferans salonunda 15/04/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (262) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 2334/1-1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ) ne Ait M/T Ömerli Su Tankeri, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Satış Yöntemiyle Özelleştirilecektir. Geminin Adı ÖMERLİ Geçici Teminat Bedeli 5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli 100,00 (Yüz Türk Lirası) Son Teklif Verme Tarih ve Saati 09/04/ İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak, ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten 28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez. 3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için 5.000,00 $ (Beşbin ABD Doları) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ nin Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR no.lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı nın içerisine konularak TDİ ye teslim edilmesi zorunludur. 4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir. İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenebilecektir. 5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 09/04/2014 Çarşamba günü saat 14:00 e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun Geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun un 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No: 47 Kat: 2 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL Tel : (0212) (0212) (0212) Faks : (0212) /1-1

13 28 Mart 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ) ne Ait Paşalimanı Romörkörü, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Satış Yöntemiyle Özelleştirilecektir. Geminin Adı PAŞALIMANI Geçici Teminat Bedeli 2.000,00 $ (İkibin ABD Doları) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli 50,00 (Elli Türk Lirası) Son Teklif Verme Tarih ve Saati 10/04/2014 Saat İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak, ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten 28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez. 3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için 2.000,00 $ (İkibin ABD Doları) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ nin Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi/İstanbul nezdindeki TR no.lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı nın içerisine konularak TDİ ye teslim edilmesi zorunludur. 4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir. İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenebilecektir. 5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 10/04/2014 Perşembe günü saat 14:00 e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun Geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun un 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, Merkez Han No:47 Kat:2 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL Tel : (0212) (0212) (0212) Faks : (0212) /1-1

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: İşin adı: E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2014/33864 Dosya No : İdarenin: a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO:125 ZONGULDAK b) Telefon ve Faks numarası : Tel : (70 Hat) Faks : c) Elektronik posta adresi: 2 - İhale konusu malın: a) Niteliği, türü ve miktarı : E.H.Yükleyici yedekleri: 20 kalem b) Teslim yeri : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır/ZONGULDAK c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günü 3 - İhalenin: a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

15 28 Mart 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, ı) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8. Teklifler en geç SALI günü saat a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 10. İstekliler teklif edilen bedelin %3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır; İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur. 2337/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Muhtelif Malzeme alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/ İdarenin a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası a) Adresi : Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ b) Telefon ve faks numarası : Tel: Fax: İhale konusu malların a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir. Muhtelif Malzeme Alımı Malzemenin Adı Malzemenin Özelliği Malzeme ölçüsü Birimi Miktarı Boru TS EN Dikişli 114,3X3,6X6000mm Metre 150 Boru TS EN Dikişli 139,7X4,0X6000mm Metre 90 Boru TS EN Dikişli 168,3X4,5X6000mm Metre 60 Boru TS EN Dikişli 406,4X8,8X6000mm Metre 102 Boru TS EN Dikişli 273,0X6,3X6000mm Metre 150 Dirsek DIN 2605, Dikişli 90º, 114,3X3,6mm Adet 20 Dirsek DIN 2605, Dikişli 90º, 139,7X4,0mm Adet 10 Dirsek DIN 2605, Dikişli 90º, 168,3X4,5mm Adet 10 Dirsek DIN 2605, Dikişli 90º, 406,4X8,8mm Adet 10 Dirsek DIN 2605, Dikişli 90º, 273,0X6,3mm Adet 15 Flanş St 37-1 ø 100 mm Adet 40 Flanş St 37-1 ø 125 mm Adet 20 Flanş St 37-1 ø 150 mm Adet 20 Flanş St 37-1 ø 400 mm Adet 20 Flanş St 37-1 ø 250 mm Adet 30 Sac Siyah, St X2000X4,0mm Kg 1280 Sac Baklava dilimli, St X2000X4,0mm Kg 660 Sac Siyah, St X2000X3,0 Kg 480 Köşebent St 37 50X50X5mm Kg 226 Köşebent St 37 40X40X4mm Kg 145 Profil demir St 37 50X50X3mm Kg 117 Profil demir St 37 40X40X3mm Kg 221 b) Teslim Yeri : Elbistan Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 3 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

17 28 Mart 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 6 - Teklifler, Salı günü saat e kadar Elbistan Şeker Fabrikası adresindeki Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 2333/1-1 ESKİŞEHİR - KONYA HATTINDA YOL YENİLEMELERİ SONUCU HATTAN ÇIKAN, HATTIN SAĞINDA VE SOLUNDA PLATFORM ÜZERİNDE BULUNAN, MUHTELİF BOYLARDA KAYNAKLI DURUMDA BULUNAN RAYLARIN "DİSKLİ RAY KESME MAKİNESİ" İLE KESİLDİKTEN SONRA AÇIK VAGONLARA YÜKLENMESİ, VAGONLARDAN BOŞALTILARAK İSTASYONLARDA MUHAFAZA EDİLECEK ALANA İSTİF EDİLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2014/33158 İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Toplam metre ray için adet ray kesimi yapılarak vagonlara yüklenip Alayunt, Çöğürler, Değirmenözü, Akşehir ve Argıthan istasyonlarına indirilmesi ve istiflenmesi hizmeti (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır. 2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 22/04/2014 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 5 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 2402/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 28 Mart 2014 Sayı : ÜÇ EKSENLİ BASINÇ DENEY SETİ SATIN ALINACAKTIR Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 1 adet Üç Eksenli Basınç Deney Seti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale kayıt numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ ZONGULDAK b) Telefon ve faks numarası : /1478 Faks: c) Elektronik posta adresi : - ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2 - İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Üç Eksenli Basınç Deney Seti alımı. b) Teslim [yeri/yerleri] : B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı İncivez/ZONGULDAK c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur Yemekhanesinde İncivez/ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : Salı günü Saat:14: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Ağustos 2013 69471265-305-7516

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28960 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5933 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29297 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Özyeğin Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 28951 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Temmuz 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28697 TBMM KARARI KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 15 Nisan 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Nisan 2013 69471265-305-3511

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29250 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİKLER MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 28990 Çankırı Karatekin Üniversitesinden: ÇANKIRI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı