-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER"

Transkript

1 -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

2 hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak m kolay - rahatl kla de t r leb l r ya ltres Kald rmkancas Uzayab len kol le - kolay manevra Kolay ta nab lme ase ç ne g ren tutma kolu sayes nde tam koruma - k r lmaz Pompa H zzas - %100 düz Ön panel korumas le tüm parçalar koruma alt nda Ba lant parçalar ç nde - daha y koruma Gen tekerlekler - en deal yüksekl k, dayan kl l k ve manevra HYCON nun e s z so utma s stem - T kanma yapmaz Bükülmez AKS Mas f çel kten tek parça ase - dü meye kar dayan kl - H DROL K FAYDALAR PERFORMANS 9 BG Honda Motorlu HYCON HHP09 güç lamak istemez. Kompresörü b rak n ve ayn i i, ayn kazanç ile yar maliyetle yap n. NAKL YE HYCON hidrolik ekipmanlar n n herhangi bir ünitesi, 25 BG Kompresör ile ayn araç ile kolayca ta nabilir olmas, nakliye performans gösterir. HYCON'un 20 Kg masra ar n çok daha ucuza getirir. a rl ndaki hidrolik k r c lar ise 25Kg ENERJ SARF YATI a rl ndaki bir pnömatik k r c ile ayn güce 25 Hp lik bir kompresör saatte 9lt yak t tüketirken, 9HP lik HYCON güç ünitesi yakla k B R YATIRIM - B RÇOK SEÇENEK sahiptir. Ba ka bir deyi le ayn i leri çok daha küçük ekipmanlar ile yapabilirsiniz. 1,5lt yak t tüketir. Günde 8 saat çal t dü ü- Tek bir güç kayna n birçok ekipman için nülürse 60lt yak t tasarrufu sa lanm olur. kullanabilirsiniz.böylelikle yat r m n z, di er YATIRIM Güncel yak t sar yat göz önüne al nd nda birçok yat r ma göre çok daha iyi kullan lm 1 set 9HP lik güç ünitesi ve 20kg l k k r c ya ayn i i HYCON çok daha dü ük bir maliyetle olur. HYCON, kullan c lar na birçok seçenek yat r m, 25HP lik kopresör ve k r c s na yap lan yapar. sunan TEK bir güç ünitesi sistemidir. yat r m n yar s kadard r. Ayn i i yar maliyetle yaparak, yap labilecek en iyi yat r m yapm olursunuz DAHA AZ SERMAYE HYCON güç ünitesi ve k r c s na yap lan yat r m, kompresör ve k r c s na yap lan n yar s oldu undan daha az sermaye gerektirir. Hiçbir yüklenici bir i e çok fazla sermaye ba - SERV S MAL YET Hidroliklerle k yasland nda, kompresörlerin çok daha fazla ve pahal parçalar. vard r. Hidroliklerde tüm parçalar y n içinde oldu u ve kapal sistemde çal t için kirlenmeye neden olmaz. Bu sayede maksimum verim elde eder ve masra ardan kurtulursunuz. SONUÇ - olarak hidrolik sistemler kullan m masra ar ve yat bak m ndan çok daha ucuzdur. Sizi birçok masraftan kurtar r ve y llar boyu kullan l r.

3 hidrolik güç 3 - PROFESYONELLER N TERC H EKONOM & ÖNEML NOKTALAR 4 HYCON hidrolik ekipmanlar ve güç üniteleri yüksek performans, güvenilirlik, operatör konforu ve kolay servis imkan sa lamas - sebebi ile i ine de er veren profesyonellerin ilk tercihidir. irketin yat r m getirisini garanti alt na al rken, di er yandanda gelece in Pazar paylar için rakiplerin önünde kalmak zorunda olan i adamlar içinse idealdir. Bununyan s ra HYCON TEK güç ünitesi gerektiren, bir hidrolik sistemdir. HYCON GÜÇ ÜN TELER... 6 HYCON KIRICILAR ALETLER / HALKA T P KES C HYCON TESTERELER HYCON KAROT MATKAPLARI HYCON DALGIÇ T P POMPA HYCON KAZIK ÇAKMA EK PMANI.. 20 HYCON - SU ALTI HYCON ÖZEL EK PMANLAR... 22

4 hidrolik güç 4 Güvenl k mandal Kauçuk kol - ergonom k Güçlü, tek parça de eb l r kol - k r lmaz HYCON standart ant -v brasyon koluoperatör koruma Akümülatör bak m d ar dan yap lab l r. Ha Az a k nan parçalar Uzun ömürlü - zor artlarda az mal yet Tüm hava artlar le uyumlu Neden h drol k k r c seç lmel..? Daha önce hiç hidrolik kullanmad ysan z bunun aç klamas oldukça basittir: Elinizdeki makinay tan d n z için hidrolik sisteme geçi yapma kri size makul gelmemi olabilir. Al kanl n gücü gözard edilemez. HYCON olarak bunun fark nday z ve konuya farkl bir aç dan bakman z sa layacak ve HYCONdan alaca n z iyi ekipmanlar n ekonomik boyutuna yönelik ilginizi uyand racak belgelenmi gerçekleri sizin için bir araya getirdik. HYCON HH serisi, eksiksiz bir el tipi hidrolik. k r c serisidir. HH serisi k r c, geleneksel elektrikli ve pnömatik k r c lara göre üstün performans göstermekte olup, pazardaki en yüksek performansl k r c lard r. HYCON k r c lar i lerinizi daha h zl ve daha verimli bir ekilde bitirirken, birinci günden itibaren hem paradan hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz. HYCON HH serisi, Danimarka'da tasarlanm, üretilmi ve test edilmi tir. K r c lar m z ola anüstü çal ma ko ullar nda farkl k rma i leri için yap lm t r. Teknik ve tasar mdan ödün vermeksizin, ekipmanlar m z n benzersiz bir i leyi ve dü ük a nma özellikleri sunmas n sa lamak için sadece en iyi ve en güçlü parçalar kullan r z. HYCON HH serisi hava ko ullar na ba l olmaks z n çal r, k n donmaz ve ayr ca su alt nda da kullan labilir. HYCON HHP güç üniteleri, HH serisi için mükemmel birer güç kayna d r. Ayr ca k r c lar m z ekskavatör, yükleyici, kamyon gibi di er hidrolik sistemlere de ba lanabilmektedir. - Beton ve Asfaltta yüksek performans EBATLARI KÜÇÜK - GÜCÜ DE L HYDRAULIC POWER HYCON BASIC KIT QUALITY APPROVED HYCON Temel-Donan m: HPP06 + HH15 Profesyonellerin ha f k r m i lerinde kulland ideal seçimidir. Performans olarak 30kg'l k elektrikli k r c ile ayn d r ama kilo olarak muadilinin sadece yar s kadard r. Hava ve mekan artlar nas l olursa olsun içeride ve d ar da ve hatta suyun alt nda dahi kullan labilir. Bu tak m sayesinde, k rma,delme ve kesme i lemlerini sadece 1 güç ünitesi ile yapabilirsiniz.

5 hidrolik güç 5 SA LAM GÖVDE - DÜ ME TEST NDEN GEÇM BENZERS Z SO UTMA - TIKANMA YAPMAZ KOLAYCA KALDIRMA - RAHAT TA IMA TÜM MATERYALLERDE YÜKSEK PERFORMANS HAF F A IRLIK - A IR GÜÇ DAYANIKLILIK - HER YERDE ÇALI IR : EKONOM KOMPRASÖR KAZANCINIZ Yak t Koruyucu- geleneksel komprasöre kar... KOMPRASÖR 1SAAT HYCON HPP YAKIT TASARRUFU KOMPRASÖR 4SAAT HYCON HPP YAKIT TASARRUFU HYCON Toplamda 85% e kadar tasarruf... Hava Kompresörleri ile HYCON hidrolikleri kar la t r ld nda yat dahil y ll k kazanc n z %85! Üstelik ayn performans.. 6SAAT 8SAAT KOMPRASÖR HYCON HPP YAKIT TASARRUFU KOMPRASÖR HYCON HPP YAKIT TASARRUFU

6 hidrolik güç 6 Güç Kayna H drol k HYCON HPP güç ün teler, HYCON h drol k s stem n güç kayna d r. Güç ün tes ser s, ler n büyüklü üne, n tel ne ve zorlu una bak lmaks z n, ver ml b r güç kayna na yönel k tüm talepler kar lar. HHP güç ün teler, çok az say da a nan parça ve kolayl kla er leb l r, kullan c dostu b r tasar ma sah p olup, bas t ve sa lam modüler yap s yla fark yarat r. Güç ün teler n b reysel parçalar, tes sler m zde yap lan kapsaml testler n ard ndan t t zl kle seç lm t r ve HPP ser s n n tamam benzers z b r montaj kal tes ne, dolay s le yüksek güven l rl k özell kler ne sah pt r. Güç ün teler n n oldukça bas t çal mas ç n h çb r tal mata gerek yoktur. Bu özell k, bu çözümü k ralama ler ç n son derece uygun k lan özell kler nden b r s d r. HYCON h drol k s stem, esnekl k ve daha fazla güç sa lar ayr ca b r kompresöre göre çok daha az yak t tüket r..! Phonomat k yer ne neden h drol k terc h ed lmel..? H drol k Özell kler : Avantajlar : Mü ter Kazanc : Pnomat kten daha ver ml 9 HP motor = 25 HP kompresör Daha küçük motor - ayn performans A rl k sadece 68 kg Küçük ek pman Kolay nakl ye 9 beyg r motor Dü ük yak t sar yat H zl tasarruf B rçok ek pmanla çoklu kullan m Esnek kullan m Yat r mdan maks mum fayda Sade tasar m Tüm parçalara kolay er m Tamamen kullan c dostu Tüm parçalar ya n ç nde Az a nma Uzun ömürlü Az say da a nab l r parça S k s k serv s gerekt rmez Dü ük serv s mal yet Yanl kullan m mümkün de l Kullan m tal mat na gerek yok Çal ma s ras nda kes nt yapmaz So uk havalarda mükemmel çal ma Hava ko ullar na ba l aksakl k ya anmaz K ko ullar nda tasarruf Tesc l/plaka/s gorta gerekmez Sab t b r kullan m mal yet yok Muad ller ne göre çok daha ucuz Dü ük yat r m Kompresörün yakla k yar s kadar Daha az sermaye gerekt r r

7 hidrolik güç 7 Güç Ün tes HPP06 Ya ak l/dk 1x18 Maks. bas nç, bar 110 Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma Honda 6.5 HP benz nl Ayarlanab l r A rl k, kg 54 pl Küçüklük burada anahtar kel me. Daha küçük fakat hala güçlü. HPP06 kompakt, ha f ve bekled n z daha fazla performans göster r. Küçük görüneb l r ama denemeden karar vermey n. Dü ük mal yetle ba lamak ç n deal. Benz n tüket m fazlas yla dü ük. HYCON kal tes nde, bu kadar dü ük mal yetle pazarda al nab lecek b r güç ün tes yok. HH10,HH15 ve HH20 k r c lar nda gayet ver ml çal r ve nakl yes oldukça bas tt r. Herhang b r araca yükleneb l r. Gürültü Sev yes 1 ml PA db 88 Gürültü Sev yes L WA db 100 Güç Ün tes HPP09 Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma A rl k, kg Gürültü Sev yes 1 m Gürültü Sev yes L db WA PA db 1x Honda 9 HP benz nl POR pl HYCON HPP09, en çok sat lan güç ün tes d r. Genell kle k r c lar, karot matkap, testere ve dalg ç pompalar g b 20l/dk. aletler kullanan - k ralama rmalar, n aat yüklen c ler, beled - yeler, altyap rketler (elektr k-su-gaz- s tmakanal zasyon-telekom) g b kurulu lar ç n özel olarak tasarlanm t r. - Küçük boyutlar ve ha yle, d kkat çek c b r kompaktl k sunar. Bu sebeple, her türlü araçta ta nab l r ve her yerde kullan lab l r. Güç Ün tes ve k r c lardan olu an b r sete yap lan yat r m, genell kle 25 BG b r komprasör ve k r c n n yar yat na e tt r ve ayn performans sunar. Motor ya sev yes ne l k nentegre ya uyar s özell sunar. HPP09, standart olarak HYCON POR s stem n ( ste e ba l güç) kullanarak, performans otomat k olarak düzenler. Güç Ün tes HPP13 FLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma A rl k, kg 1x Honda 13 HP benz nl Ayarlanab l r pl 81 HYCON HPP13 FLEX,FEXLINE güç ün tes ser - m z n en çok satan HYCON ürünüdür. Temelde n aat yüken c ler ve k ralama rmalar ç n tasarlanm oldu u halde, b rçok beled ye ve altyap rket taraf ndan da kullan lmaktad r. 0'dan 30l/dk. ya kadar sonsuz b r çe tl l k sunan ak ayarlamas sayes nde, HPP13 FLEX b rçok alette kullan lab l r. K r c lar, ø400/ø450 mm kesme testereler, karot matkaplar, dalg ç pompalar, partner testere ve elmas testereler g b yüksek performansl aletler ç n mükemmel b r güç kayna d r. HPP13 FLEX, son derece kompakt ve ha ft r; dolay s yla tüm araçlarda kolayl kla ta nab l r. Motor ya sev yes ne l k n entegre ya uyar s özell sunar. Gürültü Sev yes 1 m Gürültü Sev yes L WA db

8 hidrolik güç 8 Güç Ün tes HPP13 D FLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma 1x Lombard n 11 HP d esel A l k,kg. 114 Gürültü Sev yes 1 m L db (20 l.p.m.) 93 Gürültü Sev yes L PA Ayarlanab l r pl db (20 l.p.m.) 105 WA Yak t tüket m ve mal yet açs ndan d zel günümüzün g tg de büyüyen b r taleb. Gerçek yüksek performans ve dü ük mal yetl güç ün tes. D zel motorlar n yüksek tork gücüne sah pt r. Küçük olsalar b le güçlüdürler. FLEX a lem z n b r üyes olan HPP13D FLEX' n 0'dan 30'a ayalanab l r ya ak gücü, b rçok kullan c n n sted esnekl sa lamaktad r. pl ve Elektr kl çal t rma seçenekler le bo aküyle dah çal ab l r. Güç Ün tes HPP18V FLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma A rl k, kg PA 1x Vanguard 18 HP benz nl 105 Gürültü Sev yes 1 m L db 89 Gürültü Sev yes L WA Ayarlanab l r pl db 101 HYCON ÜRÜN ÖZELLİKLERİ HYCON HPP18V FLEX, 0-40 l/dk. aras nda son derece çe tl b r k ayar özell sunar. Beton delme ve kesmeye yönel k yüksek performansl elmas alet kullan c lar aras nda büyük popülerl e sah pt r. Bu kullan c lar, genell kle yüksek performansa ht yaç duyan ve güçlü, kal tel b r 40 l/dk. güç ün tes steyen kullan c lard r. gen k aral sayes nde, HPP18V Flex tüm aletler çal t rab l r- genel olarak ø400/450 mm kesme testerel, elmas testereler, Partner testereler ve d er 40 l/dk. aletler ç n kullan l r. HPP18V FLEX, hem elektr kl hem de pl mar sayes nde, b tm b r aküyle b le çal t r lab l r. HPP18V FLEX, pazardak en y 40 l/dk. güç ün tes d r. Güç Ün tes HPP18V MULTIFLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor Çal t rma POR/Ayarlanab l r 1x x Vanguard 18 HP benz nl pl Ayarlanab l r HYCON ÜRÜN ÖZELLİKLERİ HYCON HPP 18V MULTIFLEX, FLEXLINE ser s güç ün teler n n en büyük üyes d r. 2 alet n ayn anda çal t r lmas ç n tasarlanm t r. MULTI, çoklu anlam na gel r. Bu ak m kayna, pazar n e çe tl ak ayarlar n sunan ek pmand r. 8 farkl ak b r arada sunan ba ka b r güç ün tes yoktur: 1x ve 2x l/dk. ba ka b r de le: MULTIFLEX tüm aletler çal t rab l r! Ha ve kompakt ölçüler sayes nde, her türlü araçta ta nab l r. B r nc s n f parçalar, saatler boyunca sorunsuz çal mas n garant eder. Elektr kl ve pl mar sayes nde, akü b tt nde b le çal t r lab l r. A rl k, kg. 112 Gürültü Sev yes 1 m L Gürültü Sev yes L WA db PA db

9 hidrolik güç 9 Güç Ün tes HPP09E Ya ak, l/dk.. 1x20 Maks. bas nç, bar 150 Motor 5.5 kw 16A/3x400V 50 Hz POR/ayarlanab l r - Çal t rma Güç Ün tes HPP18E Güç Ün tes HPP18E FLEX Elektr k A rl k, kg 80 Gürültü sev yes 1 m L PA db 85 Gürültü sev yes L WA db 97 Ya ak l/dk. 1x30 or 1x40 Maks. bas nç, bar 160 Motor 11 kw 25A (30 lpm), 35A (40 lpm)/3x400v 50 Hz POR/ayarlanab l r - Çal t rma Elektr k A rl k, kg 128 Gürültü sev yes 1 m L PA db 86 Gürültü sev yes L WA db 98 Ya ak, l/dk. 1x Maks. bas nç, bar 160 Motor POR/ayarlanab l r Çal t rma 11 kw 35A/3x400V 50 Hz ayarlanab l r Elektr k A rl k, kg 128 Gürültü sev yes 1 m L PA db 86 Gürültü sev yes L WA db 98 HYCON HPP09E, sadece büyük kesme testereler ç n tam güç sa lamakla kalmaz; b rçok alet ç n de kullan lab len en küçük elektr kl güç ün tem zd r. Temelde ç mekan kullan m ç n tasarlanm t r ve kompakt boyutlar ve ha sayes nde n aat alan n n her yer nde kullan lab l r. çok katl b nalarda, HPP09E y normal b r asansörle kolayl kla ta yab l rs n z. n aat yüklen c ler beton delme/kesme konusunda uzmanla m rketler taraf ndan kullan lmaktad r. Her araçta kolayl kla ta nab l r. Sadece 5,5 kw le çok dü ük enerj tüket m sa lar. Tüm mü ter ler m z profesyonel oldu u ç n, motor ve elektr k kutusu s ras yla Ip55 ve Ip54 onayl d r; dolay s yla çok zorlu ko ullar alt nda b le çal ab l rler. HYCON HPP 18E, güçlü b r 11 kw motorla donat lm t r. k vers yon sunuyoruz.: 30 l/dk. veya 40 l/dk. Genell kle ç mekanlarda kullan l r. Mü ter ler m z genel olarak ø400/ø450 mm kesme testereler, elmas testere ve Partner testereler kullanan beton delme/kesme ler nde uzmanla m profesyonel rketlerd r. Güçlü motoruna ra men, HPP18E her türlü araçta kolayl kla ta nab len kompakt b r güç ün tes d r. Çok güçlü b r ek lde mal ed lm t r ve motor ve elektr k kutusunun s ras yla Ip55 ve Ip54 onayl olmas sebeb yle, en zorlu ko ullarda b le çal ab l r. HPP18E, çal t rma s ras nda yükü azaltan yava mar fonks yonuna sah pt r. Su so utma özell gerekt rmemes, özell kle k aylar nda büyük b r avantaj sa lar. HYCON HPP18E FLEX, 11 kw motora sah pt r ve ak l/dk. olarak ayarlanab l r; böylel kle beton delme ve kesme ler nde uzmanla m profesyonel rket ç n en mükemmel güç ün tes n sunar. Ç k, b r frekans konvertörüyle düzenlen r. Böylel kle motor dev r/dak ka oran, gereken kes n ya ak na göre ayarlanarak so utma sorunlar na yol açmaz. D er markalar n elektr k ak m kayna ürünler nde, ya ak val ar arac l yla ayarlan r ve bu durumda ya, genell kle yeters z so utmaya ba l olarak a r s n r. HYCON HPP18E FLEX, pazarda bu tekn k özell sunan tek güç ün tes d r. Güç ün tes n n su so utma özell gerekt rmemes, özell kle k aylar nda büyük b r avantaj sa lar.

10 hidrolik güç 10 HYCON k r c lar : Dü ük a rl kta yüksek güç... AZ A IRLIK - YÜKSEK KUVVET Hycon HH ser s, pazardak en güçlü ve en modern tasar m n sonucunda ortaya ç km t r. Kal tel h drol k k r c lar m z sadece k hareketl parçal olmas sebeb yle, m n mum a nma, buna ba l olarak da çok daha dü ük çal ma masra ar olu turur. HYCON HH ser s, standart olarak dünyan n en y t tre m yal t m 2 s stem olan HYCON PROLINE kol le donat lm t r. Bu kol 4,8m/s g b çok dü ük b r t tre m sev yes yle (HH20RV) operatöre benzers z b r konfor sa lar ve k r c böylel kle günde 8 saat boyunca ver ml b r ek lde kullan lab l r. (1 temmuz 2005 tar hl EC d rekt ) HYCON HH ser s n n sa lam tasar m ve üstün parça kal tes ola anüstü çal ma ko ullar nda b le uzun kullan m ömrü le ayn anlam ta r. HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON

11 hidrolik güç 11 K r c HH10RV A rl k, kg 9.9 Ya ak 20 Çal ma bas nc, bar 100 Maks. bas nç, bar 160 darbe frekans, 1/m n Gürültü sev yes 1 m L PA db 93 Gürültü sev yes L WA db 105 HAF F GÜÇ HYCON HH10RV, duvarlarda, tu la duvarlarda ve dem rl betonda yatay k rma ç n tasarlanan, ola anüstü kullan l b r martop kördür. Ha ve kompakt tasar m, dar çal ma alanla-r nda b le kolayl kla kullan lmas n sa lar. HH10RV, n aat yüklen c ler, telekom ve altyap rketler (elektr k-su-gaz-kanal zasyon) aras nda oldukça popüler b r k r c olup, k ralamak ç n son derece deal b r alett r. HH10RV, pazardak en güçlü 10 kg k r c d r ve d er pnömat k veya elektr kl k r c lar ayn performansa ula amamaktad r. Standart uç örtüsü, hex 19x50 mm d r.k r c, HPP ser s ve d er h drol k güç ün teler ne ba lanab l rler. T tre m sev yes (3 ax s) m/s² 9.6 Uç ölçümü, mm hex K r c HH15 A Ya ak rl k, kg Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar darbe frekans, 1/m n. Gürültü sev yes 1 m L Gürültü sev yes L T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Uç ölçümü, mm hex 19x x82 HAF F GÜÇ Daha çok de l, daha ak ll çal ma. 16kg'l k b r b t r c ar yorsan z cevap HH15'd r. Büyük elektr kl k r c lardan çok daha yüksek performansl, artlar nas l olursa olsun günlerce durmadan çal ab len b r k r c, öneml b r ölçüde serv s masra ar n z nd recekt r. Üstel k HH15' su alt nda da kullanab l rs n z. Elektr kl b r k r c bunu yapab l r m? K losu le k yasland nda nan lmaz b r performans göster r. Ant - v brasyon kollar le uzun çal ma saatler nde en y arkada n z olur.deney n,kes nl kle göreceks n z. K r c HH20 ve HH20RV A Ya ak rl k, kg Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar darbe frekans, 1/m n. Gürültü sev yes 1 m L Gürültü sev yes L T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Uç ölçümü, mm hex HH20/HH20RV 22/ /20 110/ / / /94 106/ /4.8 25x108/32x160 HYCON ÜRÜN ÖZELLİKLERİ HAF F A IRLIKTA ÜN VERSAL KIRICI HYCON HH20, kompakt ve çok yönlü kullan lab len k r c lard r. Ha ne ra men, en zorlu ler n b le alt ndan kalkar. Beton, asfalt, donmu zem n, tu la duvar vb. k rmak ç n tasarlanm t r. S tandart olarak sunulan HYCON PROLINE t tre m azalt lm kolu sayes nde, yüksek operatör konforu sa lar.hh20, dü ük t tre m sev yel vers yon olarak sunulmaktad r-6,8 m/s ve 4,8m/s (RV); operatörler, HH20RV y günde 8 saate kadar kullanab l rler. Hh20 n aat yüklen c ler, ordular, dem ryollar g b b rçok alan n n terc h d r ve k ralama ç n mükemmel b r seç md r. Standart uç örtüsü, hex hex 25x108 mm (Hh20) ve 32x160mm d r. (HH20RV). K r c HPP ser s ve d er h drol k güç ün teler ne ba lanab l r.

12 hydraulic power 12 K r c HH23 20/30 l/dk. A rl k, kg 23.4/23.5 Ya ak, l.p.m. 20/30 Çal ma bas nc, bar 120/120 Maks. bas nç, bar 160/160 Darbe frekans, 1/dk. 1380/1380 Gürültü sev yes 1 m L PA db 96/96 Gürültü sev yes L WA db 108/108 ORTA A IRLIKTA UNIVERSAL KIRICI HYCON Hh23, HH20'ye göre %40 daha yüksek performans sunan, kompakt ve sa lam b r k r c d r. Güçlü beton, asfalt, s k t rma, g b zorlu ler ç n tasarlanm t r. Ver ml b r ek lde yüksek operatör konforu sa layan standart HYCON PROLINE t tre m azalt lm kol le b rl kte sunulur. HH23.20 ve 30 l/dk. modeller hal nde sunulur. Hh23, özell kle n aat yüklen c ler, ordular, asfalt rketler ve beled ye g b kurulu lar taraf ndan kullan l r ve k ralama ler ç n son derece uygundur. Standart uç ölçüsü, hex 25x108 mm d r. K r c, HPP ser s ve d er h drol k güç ün teler ne ba lanab l r. D er uç ölçüler talep üzer ne sunulmaktad r. T tre m sev yes (3 ax s) m/s² 8.0/8.0 Uç ölçüsü, mm hex 25x108/25x108 K r c HH25 A Ya ak rl k, kg, l.p.m. Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar Darbe frekans, 1/dk. 20/30 l.p.m. 25.3/ /30 120/ / /1380 Gürültü sev yes 1 m L PA db 96/96 ORTA A IRLIKTA UNIVERSAL KIRICI Hycon Hh25, kompakt ve a rl na göre oldukça yüksek performansl b r alett r. Güçlü beton, asfalt, donmu zem n k rma ve s k t rma g b zorlu ler ç n tasarlanm t r. Hh25, standart olarak HYCON PROLINE t tre m azalt lm kol le b rl kte sunulmaktad r. 20 ve 30 l/dk. vers yonlar hal nde mevcuttur. n aat yüklen c ler, ordular, asfalt rketler, altyap rketler ve k ralama rmalar n n özel terc hler d r. Standart uç ölçüsü, hex 32x160 mm d r. K r c, HPP ser s ve d erh drol k güç ün teler ba lanab l r. D er uç ölçüler, talep üzer ne sunulmaktad r. Gürültü sev yes L WA db 108/108 T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Uç ölçüsü, mm hex 9.4/9.4 32x160/32x160 K r c HH27 A Ya ak rl k, kg, l.p.m. Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar 30 l.p.m HYCON ÜRÜN ÖZELL KER A IR H ZMET KIRICILARI HYCON Hh27, ola anüstü güç gerekt ren tüm lerle üstün b r ek lde ba a ç kma özell kler serg ler (HH20'ye göre %75 daha yüksek performans). En y güça rl k oran n sunar. Sert beton asfalt, s k t rma ler g b alanlar ç n tasarlanm t r. Hh27, standart olarak HYCON PROLINE t tre m azalt rm kol le b rl kte sunulmaktad r. Özell kle n aat yüklen c ler,ordular ve dem r yollar g b kurulu lar taraf ndan kullan l r. Darbe frekans, 1/dk Gürültü sev yes 1 m L PA db 98 Gürültü sev yes L WA db T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Standart uç ölçüsü, hex 32x160 mm d r. K r c, HPP ser s ve d erh drol k güç ün teler ba lanab l r. D er uç ölçüler, talep üzer ne sunulmaktad r. Uç ölçüsü, mm hex 32x160

13 hidrolik güç 13 HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON HYCON Ek pmanlar H drol k s stem, HYCON profesyonel ek pmanlar ser s le tamamlan r. Bu ek pmanlar kompakt ve ha f aletlerd r. üstel k heps, son derece yüksek performans sunar! Ek pman ser s, çe tl mü ter talepler n n sonucu olarak, karl l k ve üstün güven l rl k g b anahtar sözcüklere odaklanarak kapsaml b r ek lde test ed lm t r.

14 hidrolik güç 14 HYCON HRS400 Halka T p Kes c : Der nl ktek De er mm ye kadar kesme gücü ile bu e siz ekipman size en iyi kesme maliyeti, en iyi performans ve çok daha fazla güç sunar. Kesme testeres le HYCON Kes c aras ndak fark 162 mm 300 mm HRS B çak boyu 400 mm B çak boyu 400 mm

15 HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS hidrolik güç 15 A rl k w/o b çak, kg 10.9 Elmas b çak, mm 400 Kesme der nl, mm 300 Ya ak, l/dk Çal ma bas nc, maks.bar 160 T tre m sev yes (3 ax s) m/s² 2.5 Gürültü sev yes 1 m L PA db 109 Kesme h z, m/s Dev r HYCON hidrolik halka tipi kesici 300mm derinlik söz konusu oldu unda en etkili hizmeti sunar.minimum maliyetle yapaca n z yeni i imkanlar n hayal edin. Tüm parçalar ya n içinde oldu u için hiçbir servis masraf ve gereksiz zaman kayb olu turmaz. HYCON halka tipi kesici, size özgün tasar m mekanizmas, a nmaya kar dayan kl parçalar ve saatler boyu durmadan kullan labilme özelli i ile en dü ük çal ma maliyetini sunuyor. Halka Tipi Kesici'ye yap lan yat r m, ayn yat r m ile daha fazla i e yat r m yapmak demektir. Çünkü, standart petrol ve el tipi yuvarlak hidrolik kesiciler en fazla 162mm derinli inde kesim yaparlarken HYCON halka tipi kesici 300mm ye kadar keser. HYCON halka tipi kesici ile ayn i i daha h zl ve daha ucuza yapabilirsiniz. 300mm kadar herhang b r beton, tu la, ta, ve dem r kes mler yapar. Kap lar açma yerler, pencere açma yerler, boru kes mler yapab l r. Su alt nda kullan lab l r. 18HP'gücünde yüksek performans ASCO Güvenl k S stem mevcut. Uzun ömürlü Tüm parçalar ya n ç nde Ergonom k tasar m operatör konforu Daha az t tres m ve a rl k. Kendiniz ölçün: HYCON HRS400 halka tipi kesici, herhangi bir betonu, tu lay,ta ve hatta demiri 400mm kadar kesebilir

16 HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS hidrolik güç 16 Kesme Testeres HCS14 Pro, HCS16 Pro, HCS18 Pro Avantajlar : Faydalar : Yüksek performans Güçlend r lm materyaller de keser 187 B çak s k rsa durur ASCO güven k s stem Benz nl motor çermez Ha f Egzoz duman yoktur Kes m lem n kolayla t r r Dü ük gürültü ve t tre m sev yes Yüksek operatör konforu Tal mat gerekt rmez Herkes taraf ndan kullan lab l r Tüm parçalar ya ç nde çal r. Daha az serv s gereks n m ve daha uzun ömürlülük nce tasar m Kö elere yak n yerler keser - daha y b r genel görünüm sa lar 162 Hava ltres z Su alt nda kes m yapab l r Dü ük serv s maal yet F ltre t kanma sorununu ortadan kald r r Çok çe tl uygulamalar Dü ük çal t rma mal yetler 137 HCS14 Pro HCS16 Pro HCS18 Pro B çak çap 14 /ø350 mm 16 /ø400 mm 18 /ø450 mm Kesme testeres, 3 model hal nde Ya ak, l.p.m sunulmaktad r: HCS14, hcs16, ve hcs18. Tüm t pler, yatay ve Çal ma bas nc, bar d key kesme ler nde kullan lab l r. Üç model de, beton, çel k, tu la duvar, asfalt Maks. bas nç, bar g b malzemeler keseb l r. H drol k b r kesme testeres, o a anüstü A rl k horumsuz/d sks z, kg ko ullar da b le kes m yapmak ç n Kesme der nl, mm tasarlanan son derece sa lam b r alett r. Sudan ve tozdan kes nl kle etk lemezve tüm Gürültü sev yes L PA db parçalar ya ç nde çal r. Testere, herhang b r ar za arz etmeks z n, her gün a r Gürültü sev yes L WA db kullan m ko ullar nda h zmet vermek ç n üret lm t r. Testeren n her zaman çal mas T tre m sev yes, m/s < 2.5 < 2.5 < 2.5 ve serv s gerekt rmemes, sözgel m benz nl testereler g b aletlere çok daha yüksek b r karl l k sa lamas anlam na gel r. Kesme testeres, tümle k ASCO s stem sayes nde üstün b r güvenl k sa lar. Alet, b ça n s k mas durumunda otomat k olarak çal may keser- operatör ç n yaralanma r sk s f rd r.

17 hidrolik güç 17 HYCON Karot Matkap - Q350mm kadar tüm materyallerde delik açabilir. HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS SIHH TES SAT KANAL ZASYON BORUSU

18 hidrolik güç 18 HYCON Karot Matkap Avantajlar : Faydalar : Eller serbest delme Donan m gerekt rmez HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS Küçük ve kompakt/ha f ø350 mm ye kadar deler Yüksek performans Heryerde matkapla çal t rma kolayl Tüm ler ç n Tek matkap Güçlend rme amaçl delme lemler Karotlu burgunun s k mas hal nde kes l r ASCO güvenl k s stemler Tal mat gerekt rmez Herkes taraf ndan kullan lab l r Tüm parçalar ya ç nde çal r Daha az serv s gereks n m ve daha uzun ömürlülük T tre ms z benz nl motor çermez Yüksek operatörkonforu De ken dönü h z Kolay delme ba lang c Su alt nda deleb l r Kapal s stem Çok çe tl uygulamalar S stem ç nde k r olu umu sorununu ortadan kald r r Ya ak, l.p.m. 20 Çal t rma bas nc, bar 100 Maks. bas nç, bar 170 A rl k, kg 7.6 dev r/dk/delme çap HCD HCD Karot uçlar 1500/ø25-ø100 mm 600/ø50-ø350 mm Standard 1¼ UNC Görüntü sev yes L PA db HCD HCD T tre m sev yes, m/s² < 2.5 ELEKTR K YEN LEME B r h drol k el karot matkab yla, herhang b r donat m masraf yla kar la mayaca n z ç n kar n zda c dd b r art sa layab l rs n z. Ayr ca karot matkaplar n performans, takv yel malzemelerde 350 mm ye kadar del kler açman z sa lar. Bu nedenle b rçok farkl ç n TEK b r karot matkab yat r m yapman z yeterl d r. Tüm parçalar ya ç nde çal r, böylel kle uzun ömür ve dü ük serv s mal yet garant s sunar. Alet, su, toz g b etkenlerden h çb r ek lde etk lenmez. Karot matkap, tümle k ASCO S stem sayes nde üstün b r güvenl k sa lar. Alet, karot ucunun s k mas durumunda otomat k olark çal may keser - operatör ç n yaralanma r sk n s f ra nd r r.

19 hidrolik güç 19 Dalg ç Pompas HWP2, HWP3, HWP4 HYCON dalg ç pompas, Burgulu b r pompad r. Burgulu pompalar, çok büyük kat maddeler çeren k rl sular ç n özel olarak tasarlanm t r. En üsttek pervane, suda da resel b r hareket olu turur ve santr füj kuvvet yle kon ekl nde b r hava merkez meydana gel r. Böylel kle suyla pervane aras nda çok az temas olu ur ve a nma d er pompa t p ne göre büyük ölçüde azal r. D er pompa t pler nde, su do rudan pervane taraf ndan pompalan r, dolay s yla pervane çok daha h zl a n r. Özel Burgulu tasar m pompalar, daha uzun ömürlüdür ve daha büyük kat maddeler pompalayab l rler. Avantajlar : Elektr k kablosu çermez Zarar görmeks z n kuru çal t r lab l r Çok yüksek performans Çok az say da a nan - daha az serv s gereks n m Uzun ömür Tal mat gerekt rmez Ekskavatörlere, yükley c lere vb. ba lanab l r BURGUGU tasar m - mal yet tasarrufu sa lar Maks. basma üksekl 28 m (2 ) - 22 m (3 ) ø mm kat maddeler pompalayab l r. HWP2 ya ak, l.p.m HWP3 ya ak, l.p.m HWP4 ya ak, l.p.m Maks. bas nç HWP2/3/4, bar 172 HWP2 a rl k, kg 7.7 HWP3 a rl k, kg 11 HWP4 a rl k, kg 26.7 HWP2 kapas te/saat 46 m³ HWP3 kapas te/saat 80 m³ HWP4 kapas te/saat 204 m³

20 hidrolik güç 20 Yüksek performansl kaz k çakma ek pman, yol tabelalar, ç ftç l k,ormanc l k,ba c l k ve herhang b r çakma ler nde kullan lab l r. HYCON kaz k çakma ek pman kullan m çok rahat b r ek pmand r. Kaz n üzer nde yerle t r n ve e er tepe noktas na ula am yorsan z uzaktan kumanda le dü meye basman z yeterl olacakt r. Yüksek gücü le h zl ca halleder ve h drol k oldu u ç n her hava art na uyumludur ve bak m gerekt rmez. Bunlar n har c nde d er kaz k çakma le lg l her türlü te kullan lab l r. Ek pman Hycon güç ün tes veya ekskavatör,traktör g b güç kaynaklar na kolayca ba layab l rs n z. Ayr ca kolayca ta nab l r. HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON HYCON Kaz k Çakma A rl k, kg 29 Ya ak Çal ma Bas nc, bar 100 Maks. bas nç, bar 160 T tre m Sev yes (3 ax s) m/s² 9.4 Görüntü Sev yes 1 m L PA db 96 Adaptörler: Alan, mm 65 x 65 Çap, mm Ø60 + Ø80 D er ölçü/pro ller ste e ba l Uzaktan kumanda Var Üniteyi, bizim güç kaynaklar m za veya ekskavatöre, traktöre ba layabilirsiniz. Hycon Kaz k Çakma Ekipman her yerde kullan labilen kusursuz bir ekipmand r..!

21 hidrolik güç 21 Zorlu ler ç n, dayan kl ek pmanlar... Su alt nda çal mak zorlu b r t r ve özel ek pman gerekt r r. Operatörler n zor ko ullar alt nda çal t klar n n ve ekstra yard ma ht yaç duyduklar n n fark nday z. HYCON bu nedenle özel olarak su alt nda çal maya elver l, özel ek pmanlar tasarlam t r. Hycon h drol k ek pmanlar kapal s stem çal t klar ve yüksek performans gösterd kler ç n bu lerde deal b r seç md r. HYCON kal tes ve kompakt kullan c dostu ek pmanlar n b r araya get r rsek s z n ç n har ka b r kokteyl olu turur. HYCON b rçok farkl te kullan lan ek pmanlar n sa lay c s d r. Temeldek suyun bo alt lmas Kuzey den z nde 120m der nl ktek sondaj kuleler n n borular n n kes m n sadece HYCON yapab lmekted r. Dünyan n her yer ndek l manlar n, bak m,onar m ve yen leme çal malar nda kullan l r. Kurtarma Görevler Logar del kler aç lmas Kompakt ve ha f ek pmanlar su alt çal malar ç n çok öneml d r. Dal ek pmanlar özel materyellerden yap lm t r çünkü su alt nda çal mak nan lmaz ek lde zor, stresl ve sadece profesyoneller n d r. HYCON ek pman n bu ler ç n b ç lm kaftand r. - dalg çlar ve k y lar n ötes ndek endüstr n n seç m...

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas.

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas. Susturucu Ya Doldurma Kapa Enjektör Tazyikli Yak t Borusu Segman Piston Silindir Gömle i Ya Banyolu Hava Filtresi Kam Di lisi OES, Otomatik Jigle Piston Kolu Krank mili Ya Pompas Ya Kapa Dekompresyon Kolu

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı