-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER"

Transkript

1 -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

2 hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak m kolay - rahatl kla de t r leb l r ya ltres Kald rmkancas Uzayab len kol le - kolay manevra Kolay ta nab lme ase ç ne g ren tutma kolu sayes nde tam koruma - k r lmaz Pompa H zzas - %100 düz Ön panel korumas le tüm parçalar koruma alt nda Ba lant parçalar ç nde - daha y koruma Gen tekerlekler - en deal yüksekl k, dayan kl l k ve manevra HYCON nun e s z so utma s stem - T kanma yapmaz Bükülmez AKS Mas f çel kten tek parça ase - dü meye kar dayan kl - H DROL K FAYDALAR PERFORMANS 9 BG Honda Motorlu HYCON HHP09 güç lamak istemez. Kompresörü b rak n ve ayn i i, ayn kazanç ile yar maliyetle yap n. NAKL YE HYCON hidrolik ekipmanlar n n herhangi bir ünitesi, 25 BG Kompresör ile ayn araç ile kolayca ta nabilir olmas, nakliye performans gösterir. HYCON'un 20 Kg masra ar n çok daha ucuza getirir. a rl ndaki hidrolik k r c lar ise 25Kg ENERJ SARF YATI a rl ndaki bir pnömatik k r c ile ayn güce 25 Hp lik bir kompresör saatte 9lt yak t tüketirken, 9HP lik HYCON güç ünitesi yakla k B R YATIRIM - B RÇOK SEÇENEK sahiptir. Ba ka bir deyi le ayn i leri çok daha küçük ekipmanlar ile yapabilirsiniz. 1,5lt yak t tüketir. Günde 8 saat çal t dü ü- Tek bir güç kayna n birçok ekipman için nülürse 60lt yak t tasarrufu sa lanm olur. kullanabilirsiniz.böylelikle yat r m n z, di er YATIRIM Güncel yak t sar yat göz önüne al nd nda birçok yat r ma göre çok daha iyi kullan lm 1 set 9HP lik güç ünitesi ve 20kg l k k r c ya ayn i i HYCON çok daha dü ük bir maliyetle olur. HYCON, kullan c lar na birçok seçenek yat r m, 25HP lik kopresör ve k r c s na yap lan yapar. sunan TEK bir güç ünitesi sistemidir. yat r m n yar s kadard r. Ayn i i yar maliyetle yaparak, yap labilecek en iyi yat r m yapm olursunuz DAHA AZ SERMAYE HYCON güç ünitesi ve k r c s na yap lan yat r m, kompresör ve k r c s na yap lan n yar s oldu undan daha az sermaye gerektirir. Hiçbir yüklenici bir i e çok fazla sermaye ba - SERV S MAL YET Hidroliklerle k yasland nda, kompresörlerin çok daha fazla ve pahal parçalar. vard r. Hidroliklerde tüm parçalar y n içinde oldu u ve kapal sistemde çal t için kirlenmeye neden olmaz. Bu sayede maksimum verim elde eder ve masra ardan kurtulursunuz. SONUÇ - olarak hidrolik sistemler kullan m masra ar ve yat bak m ndan çok daha ucuzdur. Sizi birçok masraftan kurtar r ve y llar boyu kullan l r.

3 hidrolik güç 3 - PROFESYONELLER N TERC H EKONOM & ÖNEML NOKTALAR 4 HYCON hidrolik ekipmanlar ve güç üniteleri yüksek performans, güvenilirlik, operatör konforu ve kolay servis imkan sa lamas - sebebi ile i ine de er veren profesyonellerin ilk tercihidir. irketin yat r m getirisini garanti alt na al rken, di er yandanda gelece in Pazar paylar için rakiplerin önünde kalmak zorunda olan i adamlar içinse idealdir. Bununyan s ra HYCON TEK güç ünitesi gerektiren, bir hidrolik sistemdir. HYCON GÜÇ ÜN TELER... 6 HYCON KIRICILAR ALETLER / HALKA T P KES C HYCON TESTERELER HYCON KAROT MATKAPLARI HYCON DALGIÇ T P POMPA HYCON KAZIK ÇAKMA EK PMANI.. 20 HYCON - SU ALTI HYCON ÖZEL EK PMANLAR... 22

4 hidrolik güç 4 Güvenl k mandal Kauçuk kol - ergonom k Güçlü, tek parça de eb l r kol - k r lmaz HYCON standart ant -v brasyon koluoperatör koruma Akümülatör bak m d ar dan yap lab l r. Ha Az a k nan parçalar Uzun ömürlü - zor artlarda az mal yet Tüm hava artlar le uyumlu Neden h drol k k r c seç lmel..? Daha önce hiç hidrolik kullanmad ysan z bunun aç klamas oldukça basittir: Elinizdeki makinay tan d n z için hidrolik sisteme geçi yapma kri size makul gelmemi olabilir. Al kanl n gücü gözard edilemez. HYCON olarak bunun fark nday z ve konuya farkl bir aç dan bakman z sa layacak ve HYCONdan alaca n z iyi ekipmanlar n ekonomik boyutuna yönelik ilginizi uyand racak belgelenmi gerçekleri sizin için bir araya getirdik. HYCON HH serisi, eksiksiz bir el tipi hidrolik. k r c serisidir. HH serisi k r c, geleneksel elektrikli ve pnömatik k r c lara göre üstün performans göstermekte olup, pazardaki en yüksek performansl k r c lard r. HYCON k r c lar i lerinizi daha h zl ve daha verimli bir ekilde bitirirken, birinci günden itibaren hem paradan hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz. HYCON HH serisi, Danimarka'da tasarlanm, üretilmi ve test edilmi tir. K r c lar m z ola anüstü çal ma ko ullar nda farkl k rma i leri için yap lm t r. Teknik ve tasar mdan ödün vermeksizin, ekipmanlar m z n benzersiz bir i leyi ve dü ük a nma özellikleri sunmas n sa lamak için sadece en iyi ve en güçlü parçalar kullan r z. HYCON HH serisi hava ko ullar na ba l olmaks z n çal r, k n donmaz ve ayr ca su alt nda da kullan labilir. HYCON HHP güç üniteleri, HH serisi için mükemmel birer güç kayna d r. Ayr ca k r c lar m z ekskavatör, yükleyici, kamyon gibi di er hidrolik sistemlere de ba lanabilmektedir. - Beton ve Asfaltta yüksek performans EBATLARI KÜÇÜK - GÜCÜ DE L HYDRAULIC POWER HYCON BASIC KIT QUALITY APPROVED HYCON Temel-Donan m: HPP06 + HH15 Profesyonellerin ha f k r m i lerinde kulland ideal seçimidir. Performans olarak 30kg'l k elektrikli k r c ile ayn d r ama kilo olarak muadilinin sadece yar s kadard r. Hava ve mekan artlar nas l olursa olsun içeride ve d ar da ve hatta suyun alt nda dahi kullan labilir. Bu tak m sayesinde, k rma,delme ve kesme i lemlerini sadece 1 güç ünitesi ile yapabilirsiniz.

5 hidrolik güç 5 SA LAM GÖVDE - DÜ ME TEST NDEN GEÇM BENZERS Z SO UTMA - TIKANMA YAPMAZ KOLAYCA KALDIRMA - RAHAT TA IMA TÜM MATERYALLERDE YÜKSEK PERFORMANS HAF F A IRLIK - A IR GÜÇ DAYANIKLILIK - HER YERDE ÇALI IR : EKONOM KOMPRASÖR KAZANCINIZ Yak t Koruyucu- geleneksel komprasöre kar... KOMPRASÖR 1SAAT HYCON HPP YAKIT TASARRUFU KOMPRASÖR 4SAAT HYCON HPP YAKIT TASARRUFU HYCON Toplamda 85% e kadar tasarruf... Hava Kompresörleri ile HYCON hidrolikleri kar la t r ld nda yat dahil y ll k kazanc n z %85! Üstelik ayn performans.. 6SAAT 8SAAT KOMPRASÖR HYCON HPP YAKIT TASARRUFU KOMPRASÖR HYCON HPP YAKIT TASARRUFU

6 hidrolik güç 6 Güç Kayna H drol k HYCON HPP güç ün teler, HYCON h drol k s stem n güç kayna d r. Güç ün tes ser s, ler n büyüklü üne, n tel ne ve zorlu una bak lmaks z n, ver ml b r güç kayna na yönel k tüm talepler kar lar. HHP güç ün teler, çok az say da a nan parça ve kolayl kla er leb l r, kullan c dostu b r tasar ma sah p olup, bas t ve sa lam modüler yap s yla fark yarat r. Güç ün teler n b reysel parçalar, tes sler m zde yap lan kapsaml testler n ard ndan t t zl kle seç lm t r ve HPP ser s n n tamam benzers z b r montaj kal tes ne, dolay s le yüksek güven l rl k özell kler ne sah pt r. Güç ün teler n n oldukça bas t çal mas ç n h çb r tal mata gerek yoktur. Bu özell k, bu çözümü k ralama ler ç n son derece uygun k lan özell kler nden b r s d r. HYCON h drol k s stem, esnekl k ve daha fazla güç sa lar ayr ca b r kompresöre göre çok daha az yak t tüket r..! Phonomat k yer ne neden h drol k terc h ed lmel..? H drol k Özell kler : Avantajlar : Mü ter Kazanc : Pnomat kten daha ver ml 9 HP motor = 25 HP kompresör Daha küçük motor - ayn performans A rl k sadece 68 kg Küçük ek pman Kolay nakl ye 9 beyg r motor Dü ük yak t sar yat H zl tasarruf B rçok ek pmanla çoklu kullan m Esnek kullan m Yat r mdan maks mum fayda Sade tasar m Tüm parçalara kolay er m Tamamen kullan c dostu Tüm parçalar ya n ç nde Az a nma Uzun ömürlü Az say da a nab l r parça S k s k serv s gerekt rmez Dü ük serv s mal yet Yanl kullan m mümkün de l Kullan m tal mat na gerek yok Çal ma s ras nda kes nt yapmaz So uk havalarda mükemmel çal ma Hava ko ullar na ba l aksakl k ya anmaz K ko ullar nda tasarruf Tesc l/plaka/s gorta gerekmez Sab t b r kullan m mal yet yok Muad ller ne göre çok daha ucuz Dü ük yat r m Kompresörün yakla k yar s kadar Daha az sermaye gerekt r r

7 hidrolik güç 7 Güç Ün tes HPP06 Ya ak l/dk 1x18 Maks. bas nç, bar 110 Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma Honda 6.5 HP benz nl Ayarlanab l r A rl k, kg 54 pl Küçüklük burada anahtar kel me. Daha küçük fakat hala güçlü. HPP06 kompakt, ha f ve bekled n z daha fazla performans göster r. Küçük görüneb l r ama denemeden karar vermey n. Dü ük mal yetle ba lamak ç n deal. Benz n tüket m fazlas yla dü ük. HYCON kal tes nde, bu kadar dü ük mal yetle pazarda al nab lecek b r güç ün tes yok. HH10,HH15 ve HH20 k r c lar nda gayet ver ml çal r ve nakl yes oldukça bas tt r. Herhang b r araca yükleneb l r. Gürültü Sev yes 1 ml PA db 88 Gürültü Sev yes L WA db 100 Güç Ün tes HPP09 Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma A rl k, kg Gürültü Sev yes 1 m Gürültü Sev yes L db WA PA db 1x Honda 9 HP benz nl POR pl HYCON HPP09, en çok sat lan güç ün tes d r. Genell kle k r c lar, karot matkap, testere ve dalg ç pompalar g b 20l/dk. aletler kullanan - k ralama rmalar, n aat yüklen c ler, beled - yeler, altyap rketler (elektr k-su-gaz- s tmakanal zasyon-telekom) g b kurulu lar ç n özel olarak tasarlanm t r. - Küçük boyutlar ve ha yle, d kkat çek c b r kompaktl k sunar. Bu sebeple, her türlü araçta ta nab l r ve her yerde kullan lab l r. Güç Ün tes ve k r c lardan olu an b r sete yap lan yat r m, genell kle 25 BG b r komprasör ve k r c n n yar yat na e tt r ve ayn performans sunar. Motor ya sev yes ne l k nentegre ya uyar s özell sunar. HPP09, standart olarak HYCON POR s stem n ( ste e ba l güç) kullanarak, performans otomat k olarak düzenler. Güç Ün tes HPP13 FLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma A rl k, kg 1x Honda 13 HP benz nl Ayarlanab l r pl 81 HYCON HPP13 FLEX,FEXLINE güç ün tes ser - m z n en çok satan HYCON ürünüdür. Temelde n aat yüken c ler ve k ralama rmalar ç n tasarlanm oldu u halde, b rçok beled ye ve altyap rket taraf ndan da kullan lmaktad r. 0'dan 30l/dk. ya kadar sonsuz b r çe tl l k sunan ak ayarlamas sayes nde, HPP13 FLEX b rçok alette kullan lab l r. K r c lar, ø400/ø450 mm kesme testereler, karot matkaplar, dalg ç pompalar, partner testere ve elmas testereler g b yüksek performansl aletler ç n mükemmel b r güç kayna d r. HPP13 FLEX, son derece kompakt ve ha ft r; dolay s yla tüm araçlarda kolayl kla ta nab l r. Motor ya sev yes ne l k n entegre ya uyar s özell sunar. Gürültü Sev yes 1 m Gürültü Sev yes L WA db

8 hidrolik güç 8 Güç Ün tes HPP13 D FLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma 1x Lombard n 11 HP d esel A l k,kg. 114 Gürültü Sev yes 1 m L db (20 l.p.m.) 93 Gürültü Sev yes L PA Ayarlanab l r pl db (20 l.p.m.) 105 WA Yak t tüket m ve mal yet açs ndan d zel günümüzün g tg de büyüyen b r taleb. Gerçek yüksek performans ve dü ük mal yetl güç ün tes. D zel motorlar n yüksek tork gücüne sah pt r. Küçük olsalar b le güçlüdürler. FLEX a lem z n b r üyes olan HPP13D FLEX' n 0'dan 30'a ayalanab l r ya ak gücü, b rçok kullan c n n sted esnekl sa lamaktad r. pl ve Elektr kl çal t rma seçenekler le bo aküyle dah çal ab l r. Güç Ün tes HPP18V FLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor POR/Ayarlanab l r Çal t rma A rl k, kg PA 1x Vanguard 18 HP benz nl 105 Gürültü Sev yes 1 m L db 89 Gürültü Sev yes L WA Ayarlanab l r pl db 101 HYCON ÜRÜN ÖZELLİKLERİ HYCON HPP18V FLEX, 0-40 l/dk. aras nda son derece çe tl b r k ayar özell sunar. Beton delme ve kesmeye yönel k yüksek performansl elmas alet kullan c lar aras nda büyük popülerl e sah pt r. Bu kullan c lar, genell kle yüksek performansa ht yaç duyan ve güçlü, kal tel b r 40 l/dk. güç ün tes steyen kullan c lard r. gen k aral sayes nde, HPP18V Flex tüm aletler çal t rab l r- genel olarak ø400/450 mm kesme testerel, elmas testereler, Partner testereler ve d er 40 l/dk. aletler ç n kullan l r. HPP18V FLEX, hem elektr kl hem de pl mar sayes nde, b tm b r aküyle b le çal t r lab l r. HPP18V FLEX, pazardak en y 40 l/dk. güç ün tes d r. Güç Ün tes HPP18V MULTIFLEX Ya ak l/dk Maks. bas nç, bar Motor Çal t rma POR/Ayarlanab l r 1x x Vanguard 18 HP benz nl pl Ayarlanab l r HYCON ÜRÜN ÖZELLİKLERİ HYCON HPP 18V MULTIFLEX, FLEXLINE ser s güç ün teler n n en büyük üyes d r. 2 alet n ayn anda çal t r lmas ç n tasarlanm t r. MULTI, çoklu anlam na gel r. Bu ak m kayna, pazar n e çe tl ak ayarlar n sunan ek pmand r. 8 farkl ak b r arada sunan ba ka b r güç ün tes yoktur: 1x ve 2x l/dk. ba ka b r de le: MULTIFLEX tüm aletler çal t rab l r! Ha ve kompakt ölçüler sayes nde, her türlü araçta ta nab l r. B r nc s n f parçalar, saatler boyunca sorunsuz çal mas n garant eder. Elektr kl ve pl mar sayes nde, akü b tt nde b le çal t r lab l r. A rl k, kg. 112 Gürültü Sev yes 1 m L Gürültü Sev yes L WA db PA db

9 hidrolik güç 9 Güç Ün tes HPP09E Ya ak, l/dk.. 1x20 Maks. bas nç, bar 150 Motor 5.5 kw 16A/3x400V 50 Hz POR/ayarlanab l r - Çal t rma Güç Ün tes HPP18E Güç Ün tes HPP18E FLEX Elektr k A rl k, kg 80 Gürültü sev yes 1 m L PA db 85 Gürültü sev yes L WA db 97 Ya ak l/dk. 1x30 or 1x40 Maks. bas nç, bar 160 Motor 11 kw 25A (30 lpm), 35A (40 lpm)/3x400v 50 Hz POR/ayarlanab l r - Çal t rma Elektr k A rl k, kg 128 Gürültü sev yes 1 m L PA db 86 Gürültü sev yes L WA db 98 Ya ak, l/dk. 1x Maks. bas nç, bar 160 Motor POR/ayarlanab l r Çal t rma 11 kw 35A/3x400V 50 Hz ayarlanab l r Elektr k A rl k, kg 128 Gürültü sev yes 1 m L PA db 86 Gürültü sev yes L WA db 98 HYCON HPP09E, sadece büyük kesme testereler ç n tam güç sa lamakla kalmaz; b rçok alet ç n de kullan lab len en küçük elektr kl güç ün tem zd r. Temelde ç mekan kullan m ç n tasarlanm t r ve kompakt boyutlar ve ha sayes nde n aat alan n n her yer nde kullan lab l r. çok katl b nalarda, HPP09E y normal b r asansörle kolayl kla ta yab l rs n z. n aat yüklen c ler beton delme/kesme konusunda uzmanla m rketler taraf ndan kullan lmaktad r. Her araçta kolayl kla ta nab l r. Sadece 5,5 kw le çok dü ük enerj tüket m sa lar. Tüm mü ter ler m z profesyonel oldu u ç n, motor ve elektr k kutusu s ras yla Ip55 ve Ip54 onayl d r; dolay s yla çok zorlu ko ullar alt nda b le çal ab l rler. HYCON HPP 18E, güçlü b r 11 kw motorla donat lm t r. k vers yon sunuyoruz.: 30 l/dk. veya 40 l/dk. Genell kle ç mekanlarda kullan l r. Mü ter ler m z genel olarak ø400/ø450 mm kesme testereler, elmas testere ve Partner testereler kullanan beton delme/kesme ler nde uzmanla m profesyonel rketlerd r. Güçlü motoruna ra men, HPP18E her türlü araçta kolayl kla ta nab len kompakt b r güç ün tes d r. Çok güçlü b r ek lde mal ed lm t r ve motor ve elektr k kutusunun s ras yla Ip55 ve Ip54 onayl olmas sebeb yle, en zorlu ko ullarda b le çal ab l r. HPP18E, çal t rma s ras nda yükü azaltan yava mar fonks yonuna sah pt r. Su so utma özell gerekt rmemes, özell kle k aylar nda büyük b r avantaj sa lar. HYCON HPP18E FLEX, 11 kw motora sah pt r ve ak l/dk. olarak ayarlanab l r; böylel kle beton delme ve kesme ler nde uzmanla m profesyonel rket ç n en mükemmel güç ün tes n sunar. Ç k, b r frekans konvertörüyle düzenlen r. Böylel kle motor dev r/dak ka oran, gereken kes n ya ak na göre ayarlanarak so utma sorunlar na yol açmaz. D er markalar n elektr k ak m kayna ürünler nde, ya ak val ar arac l yla ayarlan r ve bu durumda ya, genell kle yeters z so utmaya ba l olarak a r s n r. HYCON HPP18E FLEX, pazarda bu tekn k özell sunan tek güç ün tes d r. Güç ün tes n n su so utma özell gerekt rmemes, özell kle k aylar nda büyük b r avantaj sa lar.

10 hidrolik güç 10 HYCON k r c lar : Dü ük a rl kta yüksek güç... AZ A IRLIK - YÜKSEK KUVVET Hycon HH ser s, pazardak en güçlü ve en modern tasar m n sonucunda ortaya ç km t r. Kal tel h drol k k r c lar m z sadece k hareketl parçal olmas sebeb yle, m n mum a nma, buna ba l olarak da çok daha dü ük çal ma masra ar olu turur. HYCON HH ser s, standart olarak dünyan n en y t tre m yal t m 2 s stem olan HYCON PROLINE kol le donat lm t r. Bu kol 4,8m/s g b çok dü ük b r t tre m sev yes yle (HH20RV) operatöre benzers z b r konfor sa lar ve k r c böylel kle günde 8 saat boyunca ver ml b r ek lde kullan lab l r. (1 temmuz 2005 tar hl EC d rekt ) HYCON HH ser s n n sa lam tasar m ve üstün parça kal tes ola anüstü çal ma ko ullar nda b le uzun kullan m ömrü le ayn anlam ta r. HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON

11 hidrolik güç 11 K r c HH10RV A rl k, kg 9.9 Ya ak 20 Çal ma bas nc, bar 100 Maks. bas nç, bar 160 darbe frekans, 1/m n Gürültü sev yes 1 m L PA db 93 Gürültü sev yes L WA db 105 HAF F GÜÇ HYCON HH10RV, duvarlarda, tu la duvarlarda ve dem rl betonda yatay k rma ç n tasarlanan, ola anüstü kullan l b r martop kördür. Ha ve kompakt tasar m, dar çal ma alanla-r nda b le kolayl kla kullan lmas n sa lar. HH10RV, n aat yüklen c ler, telekom ve altyap rketler (elektr k-su-gaz-kanal zasyon) aras nda oldukça popüler b r k r c olup, k ralamak ç n son derece deal b r alett r. HH10RV, pazardak en güçlü 10 kg k r c d r ve d er pnömat k veya elektr kl k r c lar ayn performansa ula amamaktad r. Standart uç örtüsü, hex 19x50 mm d r.k r c, HPP ser s ve d er h drol k güç ün teler ne ba lanab l rler. T tre m sev yes (3 ax s) m/s² 9.6 Uç ölçümü, mm hex K r c HH15 A Ya ak rl k, kg Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar darbe frekans, 1/m n. Gürültü sev yes 1 m L Gürültü sev yes L T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Uç ölçümü, mm hex 19x x82 HAF F GÜÇ Daha çok de l, daha ak ll çal ma. 16kg'l k b r b t r c ar yorsan z cevap HH15'd r. Büyük elektr kl k r c lardan çok daha yüksek performansl, artlar nas l olursa olsun günlerce durmadan çal ab len b r k r c, öneml b r ölçüde serv s masra ar n z nd recekt r. Üstel k HH15' su alt nda da kullanab l rs n z. Elektr kl b r k r c bunu yapab l r m? K losu le k yasland nda nan lmaz b r performans göster r. Ant - v brasyon kollar le uzun çal ma saatler nde en y arkada n z olur.deney n,kes nl kle göreceks n z. K r c HH20 ve HH20RV A Ya ak rl k, kg Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar darbe frekans, 1/m n. Gürültü sev yes 1 m L Gürültü sev yes L T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Uç ölçümü, mm hex HH20/HH20RV 22/ /20 110/ / / /94 106/ /4.8 25x108/32x160 HYCON ÜRÜN ÖZELLİKLERİ HAF F A IRLIKTA ÜN VERSAL KIRICI HYCON HH20, kompakt ve çok yönlü kullan lab len k r c lard r. Ha ne ra men, en zorlu ler n b le alt ndan kalkar. Beton, asfalt, donmu zem n, tu la duvar vb. k rmak ç n tasarlanm t r. S tandart olarak sunulan HYCON PROLINE t tre m azalt lm kolu sayes nde, yüksek operatör konforu sa lar.hh20, dü ük t tre m sev yel vers yon olarak sunulmaktad r-6,8 m/s ve 4,8m/s (RV); operatörler, HH20RV y günde 8 saate kadar kullanab l rler. Hh20 n aat yüklen c ler, ordular, dem ryollar g b b rçok alan n n terc h d r ve k ralama ç n mükemmel b r seç md r. Standart uç örtüsü, hex hex 25x108 mm (Hh20) ve 32x160mm d r. (HH20RV). K r c HPP ser s ve d er h drol k güç ün teler ne ba lanab l r.

12 hydraulic power 12 K r c HH23 20/30 l/dk. A rl k, kg 23.4/23.5 Ya ak, l.p.m. 20/30 Çal ma bas nc, bar 120/120 Maks. bas nç, bar 160/160 Darbe frekans, 1/dk. 1380/1380 Gürültü sev yes 1 m L PA db 96/96 Gürültü sev yes L WA db 108/108 ORTA A IRLIKTA UNIVERSAL KIRICI HYCON Hh23, HH20'ye göre %40 daha yüksek performans sunan, kompakt ve sa lam b r k r c d r. Güçlü beton, asfalt, s k t rma, g b zorlu ler ç n tasarlanm t r. Ver ml b r ek lde yüksek operatör konforu sa layan standart HYCON PROLINE t tre m azalt lm kol le b rl kte sunulur. HH23.20 ve 30 l/dk. modeller hal nde sunulur. Hh23, özell kle n aat yüklen c ler, ordular, asfalt rketler ve beled ye g b kurulu lar taraf ndan kullan l r ve k ralama ler ç n son derece uygundur. Standart uç ölçüsü, hex 25x108 mm d r. K r c, HPP ser s ve d er h drol k güç ün teler ne ba lanab l r. D er uç ölçüler talep üzer ne sunulmaktad r. T tre m sev yes (3 ax s) m/s² 8.0/8.0 Uç ölçüsü, mm hex 25x108/25x108 K r c HH25 A Ya ak rl k, kg, l.p.m. Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar Darbe frekans, 1/dk. 20/30 l.p.m. 25.3/ /30 120/ / /1380 Gürültü sev yes 1 m L PA db 96/96 ORTA A IRLIKTA UNIVERSAL KIRICI Hycon Hh25, kompakt ve a rl na göre oldukça yüksek performansl b r alett r. Güçlü beton, asfalt, donmu zem n k rma ve s k t rma g b zorlu ler ç n tasarlanm t r. Hh25, standart olarak HYCON PROLINE t tre m azalt lm kol le b rl kte sunulmaktad r. 20 ve 30 l/dk. vers yonlar hal nde mevcuttur. n aat yüklen c ler, ordular, asfalt rketler, altyap rketler ve k ralama rmalar n n özel terc hler d r. Standart uç ölçüsü, hex 32x160 mm d r. K r c, HPP ser s ve d erh drol k güç ün teler ba lanab l r. D er uç ölçüler, talep üzer ne sunulmaktad r. Gürültü sev yes L WA db 108/108 T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Uç ölçüsü, mm hex 9.4/9.4 32x160/32x160 K r c HH27 A Ya ak rl k, kg, l.p.m. Çal ma bas nc, bar Maks. bas nç, bar 30 l.p.m HYCON ÜRÜN ÖZELL KER A IR H ZMET KIRICILARI HYCON Hh27, ola anüstü güç gerekt ren tüm lerle üstün b r ek lde ba a ç kma özell kler serg ler (HH20'ye göre %75 daha yüksek performans). En y güça rl k oran n sunar. Sert beton asfalt, s k t rma ler g b alanlar ç n tasarlanm t r. Hh27, standart olarak HYCON PROLINE t tre m azalt rm kol le b rl kte sunulmaktad r. Özell kle n aat yüklen c ler,ordular ve dem r yollar g b kurulu lar taraf ndan kullan l r. Darbe frekans, 1/dk Gürültü sev yes 1 m L PA db 98 Gürültü sev yes L WA db T tre m sev yes (3 ax s) m/s² Standart uç ölçüsü, hex 32x160 mm d r. K r c, HPP ser s ve d erh drol k güç ün teler ba lanab l r. D er uç ölçüler, talep üzer ne sunulmaktad r. Uç ölçüsü, mm hex 32x160

13 hidrolik güç 13 HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON HYCON Ek pmanlar H drol k s stem, HYCON profesyonel ek pmanlar ser s le tamamlan r. Bu ek pmanlar kompakt ve ha f aletlerd r. üstel k heps, son derece yüksek performans sunar! Ek pman ser s, çe tl mü ter talepler n n sonucu olarak, karl l k ve üstün güven l rl k g b anahtar sözcüklere odaklanarak kapsaml b r ek lde test ed lm t r.

14 hidrolik güç 14 HYCON HRS400 Halka T p Kes c : Der nl ktek De er mm ye kadar kesme gücü ile bu e siz ekipman size en iyi kesme maliyeti, en iyi performans ve çok daha fazla güç sunar. Kesme testeres le HYCON Kes c aras ndak fark 162 mm 300 mm HRS B çak boyu 400 mm B çak boyu 400 mm

15 HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS hidrolik güç 15 A rl k w/o b çak, kg 10.9 Elmas b çak, mm 400 Kesme der nl, mm 300 Ya ak, l/dk Çal ma bas nc, maks.bar 160 T tre m sev yes (3 ax s) m/s² 2.5 Gürültü sev yes 1 m L PA db 109 Kesme h z, m/s Dev r HYCON hidrolik halka tipi kesici 300mm derinlik söz konusu oldu unda en etkili hizmeti sunar.minimum maliyetle yapaca n z yeni i imkanlar n hayal edin. Tüm parçalar ya n içinde oldu u için hiçbir servis masraf ve gereksiz zaman kayb olu turmaz. HYCON halka tipi kesici, size özgün tasar m mekanizmas, a nmaya kar dayan kl parçalar ve saatler boyu durmadan kullan labilme özelli i ile en dü ük çal ma maliyetini sunuyor. Halka Tipi Kesici'ye yap lan yat r m, ayn yat r m ile daha fazla i e yat r m yapmak demektir. Çünkü, standart petrol ve el tipi yuvarlak hidrolik kesiciler en fazla 162mm derinli inde kesim yaparlarken HYCON halka tipi kesici 300mm ye kadar keser. HYCON halka tipi kesici ile ayn i i daha h zl ve daha ucuza yapabilirsiniz. 300mm kadar herhang b r beton, tu la, ta, ve dem r kes mler yapar. Kap lar açma yerler, pencere açma yerler, boru kes mler yapab l r. Su alt nda kullan lab l r. 18HP'gücünde yüksek performans ASCO Güvenl k S stem mevcut. Uzun ömürlü Tüm parçalar ya n ç nde Ergonom k tasar m operatör konforu Daha az t tres m ve a rl k. Kendiniz ölçün: HYCON HRS400 halka tipi kesici, herhangi bir betonu, tu lay,ta ve hatta demiri 400mm kadar kesebilir

16 HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS hidrolik güç 16 Kesme Testeres HCS14 Pro, HCS16 Pro, HCS18 Pro Avantajlar : Faydalar : Yüksek performans Güçlend r lm materyaller de keser 187 B çak s k rsa durur ASCO güven k s stem Benz nl motor çermez Ha f Egzoz duman yoktur Kes m lem n kolayla t r r Dü ük gürültü ve t tre m sev yes Yüksek operatör konforu Tal mat gerekt rmez Herkes taraf ndan kullan lab l r Tüm parçalar ya ç nde çal r. Daha az serv s gereks n m ve daha uzun ömürlülük nce tasar m Kö elere yak n yerler keser - daha y b r genel görünüm sa lar 162 Hava ltres z Su alt nda kes m yapab l r Dü ük serv s maal yet F ltre t kanma sorununu ortadan kald r r Çok çe tl uygulamalar Dü ük çal t rma mal yetler 137 HCS14 Pro HCS16 Pro HCS18 Pro B çak çap 14 /ø350 mm 16 /ø400 mm 18 /ø450 mm Kesme testeres, 3 model hal nde Ya ak, l.p.m sunulmaktad r: HCS14, hcs16, ve hcs18. Tüm t pler, yatay ve Çal ma bas nc, bar d key kesme ler nde kullan lab l r. Üç model de, beton, çel k, tu la duvar, asfalt Maks. bas nç, bar g b malzemeler keseb l r. H drol k b r kesme testeres, o a anüstü A rl k horumsuz/d sks z, kg ko ullar da b le kes m yapmak ç n Kesme der nl, mm tasarlanan son derece sa lam b r alett r. Sudan ve tozdan kes nl kle etk lemezve tüm Gürültü sev yes L PA db parçalar ya ç nde çal r. Testere, herhang b r ar za arz etmeks z n, her gün a r Gürültü sev yes L WA db kullan m ko ullar nda h zmet vermek ç n üret lm t r. Testeren n her zaman çal mas T tre m sev yes, m/s < 2.5 < 2.5 < 2.5 ve serv s gerekt rmemes, sözgel m benz nl testereler g b aletlere çok daha yüksek b r karl l k sa lamas anlam na gel r. Kesme testeres, tümle k ASCO s stem sayes nde üstün b r güvenl k sa lar. Alet, b ça n s k mas durumunda otomat k olarak çal may keser- operatör ç n yaralanma r sk s f rd r.

17 hidrolik güç 17 HYCON Karot Matkap - Q350mm kadar tüm materyallerde delik açabilir. HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS SIHH TES SAT KANAL ZASYON BORUSU

18 hidrolik güç 18 HYCON Karot Matkap Avantajlar : Faydalar : Eller serbest delme Donan m gerekt rmez HYCON HYDRAULIC P OWER SYSTEMS Küçük ve kompakt/ha f ø350 mm ye kadar deler Yüksek performans Heryerde matkapla çal t rma kolayl Tüm ler ç n Tek matkap Güçlend rme amaçl delme lemler Karotlu burgunun s k mas hal nde kes l r ASCO güvenl k s stemler Tal mat gerekt rmez Herkes taraf ndan kullan lab l r Tüm parçalar ya ç nde çal r Daha az serv s gereks n m ve daha uzun ömürlülük T tre ms z benz nl motor çermez Yüksek operatörkonforu De ken dönü h z Kolay delme ba lang c Su alt nda deleb l r Kapal s stem Çok çe tl uygulamalar S stem ç nde k r olu umu sorununu ortadan kald r r Ya ak, l.p.m. 20 Çal t rma bas nc, bar 100 Maks. bas nç, bar 170 A rl k, kg 7.6 dev r/dk/delme çap HCD HCD Karot uçlar 1500/ø25-ø100 mm 600/ø50-ø350 mm Standard 1¼ UNC Görüntü sev yes L PA db HCD HCD T tre m sev yes, m/s² < 2.5 ELEKTR K YEN LEME B r h drol k el karot matkab yla, herhang b r donat m masraf yla kar la mayaca n z ç n kar n zda c dd b r art sa layab l rs n z. Ayr ca karot matkaplar n performans, takv yel malzemelerde 350 mm ye kadar del kler açman z sa lar. Bu nedenle b rçok farkl ç n TEK b r karot matkab yat r m yapman z yeterl d r. Tüm parçalar ya ç nde çal r, böylel kle uzun ömür ve dü ük serv s mal yet garant s sunar. Alet, su, toz g b etkenlerden h çb r ek lde etk lenmez. Karot matkap, tümle k ASCO S stem sayes nde üstün b r güvenl k sa lar. Alet, karot ucunun s k mas durumunda otomat k olark çal may keser - operatör ç n yaralanma r sk n s f ra nd r r.

19 hidrolik güç 19 Dalg ç Pompas HWP2, HWP3, HWP4 HYCON dalg ç pompas, Burgulu b r pompad r. Burgulu pompalar, çok büyük kat maddeler çeren k rl sular ç n özel olarak tasarlanm t r. En üsttek pervane, suda da resel b r hareket olu turur ve santr füj kuvvet yle kon ekl nde b r hava merkez meydana gel r. Böylel kle suyla pervane aras nda çok az temas olu ur ve a nma d er pompa t p ne göre büyük ölçüde azal r. D er pompa t pler nde, su do rudan pervane taraf ndan pompalan r, dolay s yla pervane çok daha h zl a n r. Özel Burgulu tasar m pompalar, daha uzun ömürlüdür ve daha büyük kat maddeler pompalayab l rler. Avantajlar : Elektr k kablosu çermez Zarar görmeks z n kuru çal t r lab l r Çok yüksek performans Çok az say da a nan - daha az serv s gereks n m Uzun ömür Tal mat gerekt rmez Ekskavatörlere, yükley c lere vb. ba lanab l r BURGUGU tasar m - mal yet tasarrufu sa lar Maks. basma üksekl 28 m (2 ) - 22 m (3 ) ø mm kat maddeler pompalayab l r. HWP2 ya ak, l.p.m HWP3 ya ak, l.p.m HWP4 ya ak, l.p.m Maks. bas nç HWP2/3/4, bar 172 HWP2 a rl k, kg 7.7 HWP3 a rl k, kg 11 HWP4 a rl k, kg 26.7 HWP2 kapas te/saat 46 m³ HWP3 kapas te/saat 80 m³ HWP4 kapas te/saat 204 m³

20 hidrolik güç 20 Yüksek performansl kaz k çakma ek pman, yol tabelalar, ç ftç l k,ormanc l k,ba c l k ve herhang b r çakma ler nde kullan lab l r. HYCON kaz k çakma ek pman kullan m çok rahat b r ek pmand r. Kaz n üzer nde yerle t r n ve e er tepe noktas na ula am yorsan z uzaktan kumanda le dü meye basman z yeterl olacakt r. Yüksek gücü le h zl ca halleder ve h drol k oldu u ç n her hava art na uyumludur ve bak m gerekt rmez. Bunlar n har c nde d er kaz k çakma le lg l her türlü te kullan lab l r. Ek pman Hycon güç ün tes veya ekskavatör,traktör g b güç kaynaklar na kolayca ba layab l rs n z. Ayr ca kolayca ta nab l r. HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON HYCON Kaz k Çakma A rl k, kg 29 Ya ak Çal ma Bas nc, bar 100 Maks. bas nç, bar 160 T tre m Sev yes (3 ax s) m/s² 9.4 Görüntü Sev yes 1 m L PA db 96 Adaptörler: Alan, mm 65 x 65 Çap, mm Ø60 + Ø80 D er ölçü/pro ller ste e ba l Uzaktan kumanda Var Üniteyi, bizim güç kaynaklar m za veya ekskavatöre, traktöre ba layabilirsiniz. Hycon Kaz k Çakma Ekipman her yerde kullan labilen kusursuz bir ekipmand r..!

21 hidrolik güç 21 Zorlu ler ç n, dayan kl ek pmanlar... Su alt nda çal mak zorlu b r t r ve özel ek pman gerekt r r. Operatörler n zor ko ullar alt nda çal t klar n n ve ekstra yard ma ht yaç duyduklar n n fark nday z. HYCON bu nedenle özel olarak su alt nda çal maya elver l, özel ek pmanlar tasarlam t r. Hycon h drol k ek pmanlar kapal s stem çal t klar ve yüksek performans gösterd kler ç n bu lerde deal b r seç md r. HYCON kal tes ve kompakt kullan c dostu ek pmanlar n b r araya get r rsek s z n ç n har ka b r kokteyl olu turur. HYCON b rçok farkl te kullan lan ek pmanlar n sa lay c s d r. Temeldek suyun bo alt lmas Kuzey den z nde 120m der nl ktek sondaj kuleler n n borular n n kes m n sadece HYCON yapab lmekted r. Dünyan n her yer ndek l manlar n, bak m,onar m ve yen leme çal malar nda kullan l r. Kurtarma Görevler Logar del kler aç lmas Kompakt ve ha f ek pmanlar su alt çal malar ç n çok öneml d r. Dal ek pmanlar özel materyellerden yap lm t r çünkü su alt nda çal mak nan lmaz ek lde zor, stresl ve sadece profesyoneller n d r. HYCON ek pman n bu ler ç n b ç lm kaftand r. - dalg çlar ve k y lar n ötes ndek endüstr n n seç m...

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes Soyunma Dolapları 2017 F yat L stes İç ndek ler Tek Kapaklı Soyunma Dolabı 2 Kapaklı Soyunma Dolabı Z Kapaklı Soyunma Dolabı Özel Soyunma Dolabı F yat L stes 04 06 08 10 12 Tek Kapaklı Soyunma Dolabı

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr

Etkili Canlandırma. Kalp masajı ve ventilasyon. www.animax-cpr.de. Ideen bewegen mehr Etkili Canlandırma Kalp masajı ve ventilasyon www.animax-cpr.de Ideen bewegen mehr Kalbin durması halinde, bir insanın hayatını kurtarmak için çabuk ve etkili canlandırma yapılması hayati önem taşır. Animax

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU 5.1 TIG DC UYGULAMA ADIMLARI 5.2 TIG AC UYGULAMA ADIMLARI 5.3 AYARLAMA 5.4 KULLANIM TAL MATLARI 6. ÇUBUK KURULUMU 6.1 ARK

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL. Geniş formatlı ambalajlar için...

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL. Geniş formatlı ambalajlar için... Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL Geniş formatlı ambalajlar için... Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi Çatı kaplama panelleri Alçıpan kaplama İzolasyon çarşafları MDF levhalar Alçı levhalar Oluklu

Detaylı

H DROL K KR KO VE AKSESUARLARI. Çok Amaçlı Silindirler El Pompaları Elektrikli ve Benzinli Pompalar Çektirmeler Krikolar Kesiciler

H DROL K KR KO VE AKSESUARLARI. Çok Amaçlı Silindirler El Pompaları Elektrikli ve Benzinli Pompalar Çektirmeler Krikolar Kesiciler H DROL K KR KO VE AKSESUARLARI Çok Amaçlı Silindirler El Pompaları Elektrikli ve Benzinli Pompalar Çektirmeler Krikolar Kesiciler 179 H DROL K SET ÖRNEKLER ekil 1 ekil 1.Pompa.Gösterge adaptörü 3. Basınç

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

J-1175 J-1480 ÇENELİ MOBİL KONKASÖRLER

J-1175 J-1480 ÇENELİ MOBİL KONKASÖRLER R J-1160 J-1175 J-1480 ÇENELİ MOBİL KONKASÖRLER FINLAY J-1160 Terex Finlay J-1160 paletli mobil kırıcısı, güçlü ve agresif çeneli primer bir kırıcıdır. Ağır iş titreşimli ızgara beslemesi, entegre ön-eleği

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı