6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR"

Transkript

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 1. KANUN KAPSAMINA GİRENLER (İŞVEREN, ÇALIŞAN) (İSGK md.2) Kanun kapsamına, kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri girmektedir. Sadece, güvenlik güçleri, afet ve acil durum birimleri ile ev hizmetleriyle esnaf işyerleri kapsam dışında tutulmuşlardır. 2. İŞYERİ SINIFLANDIRMASI İşyerleri tehlike derecelerine göre Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadırlar. Tehlike derecesi ilgili işyerinin asıl işine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir İŞÇİ SINIRLANDIRMASI Mevcut uygulamada sanayi sayılan ve 50 den fazla işçi çalıştıran işverenler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorundadır. Ancak yeni İSİGK ile bu sınırlama kaldırılmış ve sanayi ayrımı ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmaksızın tüm işyerleri kapsama alınmaktadır. 4. İŞVERENİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA/HİZMET ALMA ZORUNLULUĞU (İSGK md.6), mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunması amacıyla, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelini (tam süreli işyeri hekimi var ise gerek yoktur) görevlendirmekle yükümlüdür., çalışanları arasında bu nitelikte çalışan olmaması halinde bu yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını dışarıdan hizmet almak suretiyle yerine getirebilir. İş güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş güvenliği ve sağlığı hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları e karşı sorumlu tutulmuşlardır. Böylece, in sorumluluğunun işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı arasında paylaşılmıştır. Bu nedenle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının ciddi bir iş yükü bulunmaktadır. Kanun ile iş güvenliği uzmanlarına, işyerinin tehlike sınıflarına göre alacakları uzmanlık belgesine sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Kanunun Geçici 4. Maddesi ile; 1

2 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi, kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır. 5. İŞVERENİN İŞÇİLERE EĞİTİM VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İSGK md.17), çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimlerin özellikle işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde, yeni teknoloji uygulanması halinde, işçinin iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına yakalanması halinde ya da işçinin herhangi bir nedenle 6 aydan uzun süre ile işten uzaklaşması hallerinde verilmesi öngörülmüştür. Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin de iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimlerin verilmesini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde eğitim almamış işçi çalıştırılması yasaktır. 6. İŞVERENİN RİSK DEĞERLENDİRME SORUMLULUĞU (İSGK md.10), iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür. Yapılacak risk değerlendirmesi, neticesinde alınması gereken tedbirleri ve kullanması gereken ekipmanları belirlemelidir. 7. İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI (İSGK md.13) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. 2

3 Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, tespit talebinde bulunmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebilir. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. 8. İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İSGK md.14) bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutarak gerekli raporları düzenlemekle yükümlüdür. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler., aşağıdaki hallerde ve belirtilen sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır: a. İş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde. b. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde. İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir (Usuller ve detaylar yönetmelik ile belirlenecektir) 9. SAĞLIK GÖZETİMİ (İSGK md.15), aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: a. İşe girişlerinde. b. İş değişikliğinde. c. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 3

4 d. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. 10. ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ (İSGK md.20) ; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir: a. İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1. b. Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2. c. Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3. d. Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4. e. Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5. f. İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6. Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. 11. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU (İSGK md.22) 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu oluşturur., iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür. 4

5 Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde ise, a. Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c. İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. d. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. 12. İDARİ YAPTIRIMLAR İşin Durdurulması: (İSGK md.25) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde işyerinin bir bölümünde veya tamamında bu tehlike giderilinceye kadar iş durdurulur. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa da iş durdurulur. Bu halde herhangi bir tehlikeli hususun tespitine gerek olmayıp belirtilen işleri yapan yerlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması işin durdurulması için yeterlidir. İşin durdurulması kararı üç iş müfettişinden oluşan heyet tarafından verilecek olup ilgili mülki idare amiri işin durdurulması kararı yirmi dört saat içinde yerine getirir., işin durdurulması kararına, kararın uygulanmasından itibaren altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz edilmesi, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. İtiraz üzerine mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde kesin olarak karara bağlar. İşin durdurulmasına neden olan olumsuzlukların giderildiğini işveren Bakanlığa yazılı olarak bildirmelidir. Bakanlık, yazılı başvuru üzerine en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırmalıdır. İşin durdurulması halinde çalışanların durumunun ne olacağı açıkça düzenlemiştir. Buna göre işveren, çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. 5

6 İdari Para Cezaları: (İSGK md.26) İdari para cezaları (EK) gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce verilir. İdari para cezasının tebliğden itibaren otuz gün içinde ödenir. 13. YÜRÜRLÜK Kanunun; a. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulmasına ilişkin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü vs.) 6. Maddesi; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin devlet tarafından desteklenmesine ilişkin 7. Maddesi ile İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerine ilişkin 8. maddeleri; i. Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren 2 yıl sonra ( ), ii. 50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren 1 yıl sonra ( ), iii. Diğer işyerleri (50 den fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri) için yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra ( ), yürürlüğe girecektir. b. Tehlike sınıfının belirlenmesi başlıklı 9. maddesi, Belgelendirme, ihtar ve iptaller başlıklı 31. Maddesi ile 33., 34., 35., 36. ve 38. maddeleri ve İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü başlıklı geçici 4. madde, Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları başlıklı geçici 5. madde, İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri başlıklı geçici 6. Madde ile geçici 7. ve geçici 8. maddeleri yayımı tarihinde ( ) yürürlüğe girmiştir. c. Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra ( ) yürürlüğe girecektir. Av. Gülşen ÜRER, LL.M. Aralık,

7 İHLAL EDİLEN YÜKÜMLÜLÜK SORUMLU İDARİ PARA CEZASI EK Madde 4/1 a. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınmaması, organizasyonun yapılmaması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmemesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalarının yapılmaması b. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi İhlal edilen her yükümlülük için ayrı ayrı TL Madde 6/1 a. Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi Madde 6/1 a. Diğer sağlık personelinin görevlendirilmemesi Görevlendirilmeyen her bir kişi için TL Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar TL Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar Madde 6/1 b. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli ihtiyaçların karşılanmaması c. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması d. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi Her bir ihlal için ayrı ayrı TL Madde 6/1 ç. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi Her bir tedbir için ayrı ayrı TL 7

8 Madde 8/1 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri ile görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanması Her bir ihlal için ayrı ayrı TL Madde 8/6 Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işverenin işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması Her bir ihlal için ayrı ayrı TL Madde 10/1 Risk değerlendirmesi yapılmaması ya da yaptırılmaması Madde 10/4 İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması TL Aykırılığın devam ettiği her ay için TL TL Madde 11 Kanun ile belirlenen acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım önlem ve yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi Madde 12 Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi halinde uygulanacak tahliye tedbirlerinin alınmaması ve uygulanmaması Her bir yükümlülük için TL Madde 14/1 a. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının ve ilgili raporlarının tutulmaması b. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylara ilişkin raporların tutulmaması Her bir yükümlülük için TL Madde 14/2 a. İş kazalarının kazadan sonraki 3 iş günü içinde, TL

9 b. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarının, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde, SGK ya bildirilmemesi Madde 14/4 Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde SGK ya bildirmemeleri Sağlık Hizmet Sunucuları TL Madde 15/1 a. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmamaları b. İşe girişte, iş değişikliğinde, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işten uzaklaşma sonrası işe dönüşte (talep halinde) ve işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanlara sağlık muayenesinin yapılmaması Her bir çalışan için TL Madde 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların sağlık raporu olmaksızın işe başlatılmaları Her bir çalışan için TL Madde 16 İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları ve çalışan temsilcilerinin işyerinin özelliklerini de dikkate alarak maddede belirtilen şekilde bilgilendirilmemeleri Her bir çalışan için TL Madde 17 Maddede belirtilen Çalışanları Eğitme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi Her bir çalışan için TL Madde 18/1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ya da yeni teknolojilerin uygulanması, ekipman seçimi, çalışma ortamı ve şartları hususlarında çalışanların ya da varsa çalışan 9 Her bir aykırılık için TL

10 temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması Madde 18/2 Destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin; a. İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi, b. Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi, c. Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi, d. Çalışanların bilgilendirilmesi, e. Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması, konularında görüşlerinin alınmaması. Her bir aykırılık için TL Madde 18/3 Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı haklarının kısıtlanması Her bir aykırılık için TL Madde 20/1 Belirlenen işçi sayısı doğrultusunda çalışan temsilcisi atanmaması TL Madde 20/4 Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkanların sağlanmaması TL Madde 20/3 Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkının kısıtlanması veya istenen tedbirlerin yerine getirilmemesi TL 10

11 Madde 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulmaması ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarının uygulanmaması Her bir aykırılık için TL Madde 22/2 Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; a. Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyonun asıl işverence sağlanmaması b. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atanmaması c. İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atamaması ç. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulmaması Her bir aykırılık için TL Madde 22/3 Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenlerin, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemeleri Her bir aykırılık için TL Madde 23/2 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonun sağlayan yönetimlerin, gerekli tedbirleri yerine getirmeyen işverenleri Bakanlığa bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemeleri İş merkezi, İş Hanı, Sanayi Bölgesi veya Site Yönetimi TL Madde 24/2 İş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, bu amaçla TL

12 numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına işverenin engel olması Madde 25 İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirilmesini (işverenin bu fiili başka bir suç oluştursa dahi) TL Madde 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi Her bir çalışan için TL Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar Madde 29/1 Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlanmaması TL Madde 29/1 Güvenlik raporu hazırlayıp Bakanlık değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerinin açılması ve durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi TL Madde 30 Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi Uyulmayan her bir hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık TL 12

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı