EREĞLĐ DEMĐR VE ÇELĐK FAB. T.A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EREĞLĐ DEMĐR VE ÇELĐK FAB. T.A.Ş."

Transkript

1 EREĞLĐ DEMĐR VE ÇELĐK FAB. T.A.Ş. ĐŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI ELEKTRONĐK OTOMASYON MÜDÜRLÜĞÜ KALĐBRASYON MERKEZĐ HĐZMETLERĐNDEN YARARLANMA KILAVUZU Atelyeler ve Bakım Başmüdürlüğü Elektronik Otomasyon Müdürlüğü /4

2 GĐRĐŞ Elektronik Otomasyon Müdürlüğü ne bağlı olan Kalibrasyon Merkezi temelde ERDEMĐR içi birimlere yönetim sistemleri gereğince hizmet vermektedir. Bununla birlikte talep edilmesi halinde üçüncü şahıslara, bağlı ortaklıklara ve resmi kurumlara da kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Talep edilen kalibrasyonların fiyatları kalibrasyon fiyat listesi dosyasında verilmektedir. KALĐBRASYON PROSEDÜRÜ Firma Başvurusu : Üçüncü şahıslar ERDEMĐR Kalibrasyon Merkezi nden hizmet taleplerini yazılı olarak Đç Alımları Müdürlüğü ne bildirirler. Kalibrasyon talebinin karşılanıp karşılanamayacağının değerlendirilmesi için kalibrasyonu talep edilen izleme ve ölçme cihazının; - Adı - Markası - Modeli - Çalışma Aralığı - Talepte Bulunan Firmanın Bilgileri, - Cihazların Teslimat Şekli (elden veya kargo) - Kalibrasyon Yapılacağı yer (Erdemir, Erdemir Dışı) gibi bilgilerinin mevcut olması gerekmektedir. Đç Alımlar Müdürlüğü, bu bilgileri içeren ERDEMĐR Kalibrasyon Hizmeti Talep Formu ve Satış Şartları formunun firma tarafından düzenlenmesini ve formun ikinci sayfasında bulunan Kalibrasyon Hizmeti Satış Şartları nı kabul ettiğine dair formu onaylamasını talep eder. Firmanın Başvurusunun Değerlendirilmesi : Firma tarafından düzenlenerek Đç Alımlar Müdürlüğü ne gönderilen formda kalibrasyonları talep edilen cihazlar, ERDEMĐR Kalibrasyon Merkezi tarafından incelenir ve kalibrasyon yeteneği dahilinde olup olmadığına karar verilir. Gerektiğinde teknik konularda firma ile bağlantı kurulur. Kalibrasyonu yapılmasına karar verilen cihazlar için, Kalibrasyon Merkezi tarafından hizmet talep formunda cihazların kalibrasyona kabul ve müşteriye teslim tarihleri ile hizmet tutarı hesaplanır ve Đç Alımlar Müdürlüğü kanalıyla hizmet teklifi firmaya iletilir. Kalibrasyon Merkezi nin kalibre edemeyeceği cihazlar da teklifte belirtilir. Kalibrasyon Teklifinin Firma Tarafından Kabul Edilmesi Durumu: Firmanın teklifi kabul etmesi durumunda, Đç Alımlar Müdürlüğü, kalibrasyon hizmetiyle ilgili siparişte yer alan kalibrasyon tutarını kalibrasyon öncesi firmadan tahakkuk eder ve siparişe bağlanan cihazlar Kalibrasyon Merkezi personeline bildirilir. Siparişe bağlanan cihazlar elden teslim edilecek ise firmalar; - cihazları hangi tarihte getireceklerini, - cihazları getirecek personelin adı-soyadı bilgisini ve - araç plaka numarasını en az bir gün önceden Đç Alımlar Müdürlüğü ne yazılı olarak bildirirler. 2/4

3 Cihazların ERDEMĐR e Teslimi: Firma, siparişte yer alan cihazları hizmet kabul tarihinde, önceden belirtilen kişi ve araç ile Kalibrasyon Merkezi ne refakatçi eşliğinde teslim eder. Belirtilen termin tarihinde kalibrasyonu tamamlanan cihazların teslim edilebilir olduğu Đç Alımlar Müdürlüğü kanalıyla firmaya iletilir. Cihazları teslim alacak firma, daha önceki gibi geleceği tarih, kişi ve araç plaka bilgilerini Đç Alımlar Müdürlüğü veya Kalibrasyon Merkezi ne bildirir. Belirtilen tarihte cihazlar firmaya teslim edilir ve refakatçi eşliğinde ERDEMĐR sahasından çıkartılır. RAPORLAMA ERDEMĐR Kalibrasyon Merkezi henüz akredite bir laboratuvar değildir. Ancak kalibrasyonda kullanılan referans malzeme, etalon, kalibratörler ulusal ve/veya uluslararası standartlara izlenebilirdir. Her bir cihaz için kalibrasyon sonrası hazırlanan, kalibrasyon raporunda ISO GUM 93 veya EA4/02 dokümanlarına göre hesaplanmış ölçme belirsizliği değerleri verilmektedir. Kalibrasyon raporları kağıt ortamda ıslak imzalı olarak müşterilere iletilmektedir. Müşterinin talep etmesi durumunda elektronik ortamda.pdf formatında da raporlar verilebilmektedir. Ayrıca kalibrasyon raporlarında kalibre edilen cihaz tipine göre kalibrasyon toleransları da verilmektedir. Müşteri tarafından istenirse tolerans değerleri dikkate alınmadan yalnızca sistematik ölçme hataları kullanılabilir. BANKA HESAPLARI ERDEMĐR BANKA HESAP NO.LARI (TL) BANKA ADI / ŞUBE ADI TL Akbank/Başkent Kurumsal/Ankara (DK.) Denizbank/Anadolu kurumsal Finansbank/Ankara Fortis Genel Müdürlük / Đstanbul Garanti Bankası/Kozyatağı Kurumsal/Đstanbul ING BANK/Merkez/Đstanbul MT-1 T.E.B./Orta Anadolu Kurumsal/Ankara T.Halk Bankası/Gayrettepe Kurumsal/Đstanbul T.Đş Bankası/Ankara Yapı ve Kredi Anadolu Kurumsal Đstanbul Not : Banka Hesabına paranın yatırılması sırasında dekont açıklama alanına.. Firması Kalibrasyon Hizmet Bedeli ifadesi yer almalıdır. 3/4

4 ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ ; Đç Alımlar Müdürlüğü Hizmet Alımları Şefliği *Kalibrasyon Talebi Đçin Đrtibat Kurulacak Personel Gönül BERKER (Đç Alımlar Şefi) Telefon(372) Özlem Bekar (Đç Alımlar memuru) Telefon(372) Ayşegül Aytan (Đç Alımlar memuru) Elektronik Otomasyon Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi Đrfan TETĐK (Kalibrasyon Başmühendisi) Telefon: (372) Tevfik ARAZ (Elektriksel Kalibrasyon Mühendisi) Telefon: (372) Mehmet AYDIN (Mekanik Kalibrasyon Mühendisi) Telefon: (372) Telefon(372) /4

5 ERDEMĐR KALĐBRASYON HĐZMETĐ TALEP FORMU VE SATIŞ ŞARTLARI FĐRMA ADI VE ÜNVANI FĐRMA KODU FĐRMA YETKĐLĐSĐNĐN ADI SOYADI VERGĐ DAĐRESĐ FĐRMA TELEFON VE FAKSI TEL FAKS VERGĐ NO. FĐRMA ADRESĐ BANKA HESAP NO. BANKA VE ŞUBESĐ NAKLĐYE TÜRÜ : GELĐŞ ELDEN : KARGO ĐLE : * Teslimat ve alım müşteri tarafından nasıl yapılacaksa yan tarafta ilgili kısımlar GĐDĐŞ ELDEN : KARGO ĐLE : işaretlenir. Elden getirilecek ise, GELECEK KĐŞĐNĐN ADI SOYADI ARAÇ PLAKA NUMARASI ERDEMĐR E GELECEĞĐ TARĐH : SAAT : ERDEMĐR KAPI TERCĐHĐ BAĞLIK KAPI : ANA KAPI: ÖLÇÜ ALETĐ ADI MARKA / MODEL ÇALIŞMA ARALIĞI ADET ERDEMĐR KLB. KABĐLĐ- YETĐ* KALĐBRASYON YERĐ* ERDE- ERD. MĐR DIŞI KALĐBRASYON KABUL TARĐHĐ* TAHMĐNĐ TESLĐM TARĐHĐ* FĐYAT* SĐPARĐŞE BAĞLAN- DI* ERDEMĐR Kalibrasyon Hizmeti Satış Şartları nı aynen kabul ediyorum. TOPLAM FĐYAT +KDV Müşteri Đmzası : Hizmet Alımları Yetkilisinin Đmzası : Form No:YON.FRM Rev.No:02 Yürürlük Tarihi: * Bu kısımlar ERDEMĐR tarafından doldurulacaktır. Sayfa 1/2

6 ERDEMĐR KALĐBRASYON HĐZMETĐ SATIŞ ŞARTLARI GENEL * Verilen fiyatlar Türk Lirası cinsindendir. Fiyatlara KDV dahil değildir. * Yerinde yapılacak kalibrasyonlarda kalibrasyon ücretine yol ve diğer ücretler (konaklama vs) de eklenir. * Kalibrasyona gelen cihazın arızalı veya ayarsız olması durumunda müşterinin onayı alınmak suretiyle kalibrasyon ücretine kullanılacak olan malzeme ve işçilik süresi eklenir. Arızalı veya ayarsız olması nedeniyle kalibre edilmeyen cihaz için, 1 saatlik standart ERDEMĐR işçilik ücreti talep edilir. * Firmanın kalibrasyonunu yaptıracağı cihazlar için "ERDEMĐR Kalibrasyon Hizmeti Talep Formu" nu doldurarak göndermesi gerekmektedir. * Cihazların kalibrasyon raporları kalibrasyon ücreti ödenmeden müşteriye teslim edilmez. * Listede yer almayan bir cihazın kalibrasyonunun yapılması halinde, kalibrasyon ücreti, harcanan işçilik süresi ile işçilik ücretinin çarpılmasıyla hesaplanacaktır * Her yıl düzenli olarak gönderilen cihazlar için % 5 indirim yapılır. * ERDEMĐR gerek gördüğünde fiyat listesinde değişiklik yapabilir. * Yerinde yapılacak kalibrasyonlarda müşteri ERDEMĐR personelinin iş güvenliği ve sağlığına yönelik uygun şartları sağlamakla yükümlüdür. Müşteri ayrıca ERDEMĐR personelinin ve cihazlarının firma içinde güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamalıdır. * Müşteri gerektiğinde yerinde kalibrasyonlarda ERDEMĐR personelinin çalışmalarını kolaylaştıracak bir refakatçi sağlamalıdır. * Vergi, Resim, Harç : Siparişlere ilişkin her türlü vergi, resim, harç vs. masrafların tamamı müşteriye aittir. * Đhtilaflar : Anlaşmazlık halinde Kdz.Ereğli mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. TEKNĐK * Kalibrasyonu yapılacak olan cihazlara ilişkin kullanım kılavuzu ve servis el kitabı, kalibrasyonun yapılabilmesi için gerekli adaptör, kablo gibi aksesuar ve var ise en son kalibrasyon sertifikası cihazlarla birlikte teslim edilmelidir. * ERDEMĐR Kalibrasyon Merkezi (EKM) henüz akredite değildir. Elektrik, sıcaklık, basınç ve kütle kalibrasyonları UME'ye, diğer kalibrasyonlar da TSE' ye izlenebilirdir. Müşteri istediğinde kalibrasyon şartlarını denetleyebilir. * ERDEMĐR Kalibrasyon Merkezi bütün kalibrasyonlarında ISO GUM 93 veya EA4/02 dokümanları doğrultusunda ölçüm belirsizliği hesabı yapmaktadır. TESLĐMAT * Cihazların kalibrasyon ve teslimat süreleri için ERDEMĐR Đç Alımları Müdürlüğü ile görüşülmelidir. (Cihazların ERDEMĐR dışında kalibrasyonları söz konusu olduğunda EKM ile görüşülür) * Cihazların kabul ve teslimatının elden yapılması önerilir. Ancak müşteri gönderi masraf ve risklerini (hasar, zayi, gecikme) göze almak şartıyla teslimatı kargo ile de yapabilir. Bu konuda ERDEMĐR sorumluluk kabul etmez. * Kalibrasyona getirilecek veya gönderilecek cihazlar taşıma esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli, mümkünse orijinal ambalajı kullanılmalıdır. ÖDEME * Müşteri Đç Alımlar Müdürlüğü nün bildireceği kalibrasyon bedelini ERDEMĐR' in belirlediği banka hesaplarından birine yatırır ve banka dekontunu Đç Alımlar Müdürlüğü ne ibraz etmek suretiyle cihazını teslim alır. Bankaya ödeme yapılırken dekonta ". Firması Kalibrasyon Hizmet Bedelidir" notunun mutlaka yazdırılması gerekmektedir. * Yerinde yapılacak kalibrasyon hizmetlerinde kalibrasyon ücreti ve bu ücrete ilave edilen diğer ücretler (yol, konaklama vs.) peşin olarak tahsil edilir. Sayfa 2/2

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4 EK-1 LOGO 1... 2... 3... (...) 4 1 2 3 4 Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin logosu yer alır. Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Proje adı

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI

Satın Alma Talimatı SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI SATIN ALMA TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından, yurt içinden veya yurt dışından doğrudan veya ithal

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

GENEL ŞARTLAR. I.Genel Kurallar

GENEL ŞARTLAR. I.Genel Kurallar GENEL ŞARTLAR I.Genel Kurallar 1. Bosch extra (Program), Programa katılan Bosch Otomotiv Servislerine ve Bağımsız Otomotiv Servislerine promosyon, puan kazanma, puan harcama ve ödül kazanma gibi imkanlar

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı