TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 1 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ GRUP HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No 994 Sözleşme Başlangıç Tarihi TARAFLAR Türk Diş Hekimleri Birliği (bundan böyle Sigorta Ettiren olarak anılacaktır) ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (bundan böyle Sigortacı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki yazılı esaslara göre Grup Hayat Sigorta Sözleşmesi imzalanmıştır. Taraflar Sigortacı Sigorta Ettiren Unvan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Türk Diş Hekimleri Birliği Ticaret Sicil Numarası Adres İş Kuleleri Kule 2 Kat Ziya Gökalp Caddesi 4.Levent / İstanbul No: 37/14 Ankara / Kolej Telefon No Faks No E-Posta İnternet Adresi 2. TEBLİGAT ADRESİ Taraflar işbu Sözleşme nin birinci maddesinde yer alan adreslerinin kanuni ikametgâh adresleri olduğunu beyan ve söz konusu adreslere yapılan tebliğlerin geçerli ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Taraflar, kanuni ikametgâhlarını değiştirdikleri takdirde, yeni adreslerini yazılı olarak işbu Sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi, aksi takdirde iş bu Sözleşmede belirtilen adreslerine yapılacak tebligatın geçerli ve yapılmış sayılacağını kabul ederler. 3. TANIMLAR Aşağıda yer alan tanımlar, sözleşme içerisinde geçtikleri her yerde aşağıda belirtildiği anlamda kullanılmıştır Sigorta Ettiren: Sigortalının menfaatini Sigortacı nezdinde sigortalayan, prim ödeme sorumluluğunu yerine getiren ve taraflar maddesinde unvanı belirtilen kurumdur Sigortalı: Bu sözleşme kapsamında, hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişidir Sigorta Başvurusu İçin Uygunluk: Tarife gereği yaş arasında olup;

2 2 Sigorta Ettiren in kadrosunda bulunan ve İş Kanunu nun ilgili maddeleri uyarınca Sigorta Ettiren için sürekli ve aktif olarak çalışan ve üye sıfatıyla bulunan ve bu bünyede bulunmanın tüm gereklerini yerine getiren üyeler sigorta başvurusu yapabilirler. Aktif Çalışma Klozu Aktif çalışan tanımı poliçe başlangıç tarihinde sigortalının aşağıda tanımlanan koşulları yerine getirmesini gerektirir: - Hastalık, sakatlık, kaza ya da yaralanma sonucu işe ardışık 20 iş günü devamsızlık yapmayan ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi görmeyen, - Sigorta ettiren sıfatıyla işveren ile yapılan iş sözleşmesinin gerektirdiği lokal işyeri yada iş seyahati amaçlı işyeri çalışma saatlerine uyan, - Yıllık izinler, resmi tatiller, kanunla düzenlenmiş izinlerin kullanılması durumlarında sigortalı aktif çalışan olarak kabul edilir. Sigortalının çalıştığı kurumdan ücret alarak sigorta primleri Grup Hayat Sigorta Sözleşmesinde sigorta ettiren olarak tanımlanan kurum tarafından ödendiği sürelerde sigortalı aktif çalışan olarak kabul edilir. - Ücretsiz doğum izni, ücretsiz izinler, askerlik gibi geçici olarak işe devam edememe ve buna benzer durumlarda sigortalı aktif çalışan olarak değerlendirilmez. Poliçe başlangıç tarihinde aktif çalışan olarak değerlendirilmeyen çalışanın işe geri döndükten sonra sözleşme kapsamına alınabilmesi için primi sigorta ettiren tarafından ödenmek kaydıyla Grup Sağlık Beyanının doldurulması gerekmektedir. Doldurulan sağlık beyanı sigorta şirketinin incelemesine tabi olacak, gerekli risk analizleri yapılacak ve çalışanın sigorta kapsamına dahil edilip edilmemesine veya hangi şartlar ile sigorta kapsamına dahil edilebileceğine (gerekli durumlarda sürprim ve/veya muafiyet uygulanabilecek ve ek tetkik ve doktor raporları talep edilebilecektir) Sigortacı tarafından karar verilecektir. Aktif olarak çalışmayan bir personelin çalışıyor olarak gösterilmesi ve bunun tespiti halinde Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sözleşme kapsamına alınacak çalışanın önceki sigorta şirketlerindeki poliçelerinin son iş günü itibariyle aktif olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir Lehdar(lar): Lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatını Sigortacı dan isteme hakkına sahip olan kişi(ler)dir. Türk Ticaret Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve Hayat Sigortası Genel Şartları ile sair mevzuatları uyarınca, sadece ölüm ihtimalli sigortalarda sigortalının üçüncü bir kişi olması halinde, Sigorta Ettiren ve lehdarın aynı kişi olmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır. Sigortalının hayatının devamında lehdarın menfaatinin bulunması şarttır.

3 Teminat: Bu sözleşme kapsamında düzenlenmiş olan ve Sigortacı tarafından hak sahiplerine ödenecek menfaat(ler)dir Kaza: Sigortalının Sigortacı tarafından sigortaya kabulünden sonra meydana gelen ve sigortalının iradesi dışında vefat etmesine, bedensel kalıcı bir arızaya maruz kalmasına veya yaralanmasına neden olan ani ve harici bir olaydır Kalıcı Sakatlık: Sigortalının bir veya birden fazla uzuv veya uzuv kısmının kat i, kalıcı ve mutlak surette vazife görmemesi ve kullanılmaması durumudur Sözleşme Başlangıç Tarihi: Sigortacının sorumluluğunun başladığı tarihtir. 4. SİGORTANIN KONUSU Grup Hayat Sigortasının konusu; Sözleşme başlangıç tarihinde Sigorta Ettiren kurumda aktif olarak çalışanların en az %75 ini kapsayacak şekilde ilişik (1) sayılı listede adları belirtilen ve halen Sigorta Ettiren kurumdaki üyeler ile Sigorta Ettiren kurum ile daha sonra çalışan ve üyelik bağı kuracak olan kişilere sözleşme kapsamında teminat altına alınmış olan aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde tazminat ödenmesini sağlamaktır. Sigortalanma Oranı ve Risk Durumu Formu İş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme kapsamındaki teminatlar; a. Ölüm Ek teminatlar; b. Kaza Sonucu Ölüm c. Kalıcı Sakatlık d. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları 5. SİGORTA TEMİNATLARI Aşağıda ayrı ayrı sayılan teminatlardan(kaza Sonucu Tedavi Masrafları Tazminat hariç) herhangi biri kapsamında sigorta bedelinin tamamının ödenmesi halinde diğer bütün teminatlar son bulur. Sayılan teminatlar kapsamında kısmi ödeme yapılmış olan hallerde Sigortacı ancak sigorta bedelinin geri kalan kısmı kadar sorumlu tutulabilir Ölüm Teminatı Sigortalının sözleşmede belirtilen süre ve sözleşmede belirlenmiş şart ve haller içinde ölümü halinde sözleşmede belirlenen teminat tutarı kadar tazminat ödenir. Grup Hayat Sigortası Sözleşmesi ile sağlanan teminatın miktarı; sigortalının sigorta süresi içerisinde ölümü halinde her bir sigortalı için (1) sayılı listeye göre belirlenir.

4 4 Ek Teminatlar: 5.2. Kaza Sonucu Ölüm Teminatı Sigortalının sözleşmede gösterilen süre veya sözleşmede belirlenmiş hal ve şartlar içinde kaza sonucu ölümü halinde sözleşmede belirlenmiş olan tazminat tutarı ödenir. Kaza terimi, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde kaza sonucu ölmesi halinde, Sigortacı tazminatı ilgili kişilere öder. Grup Hayat Sigortası Sözleşmesi ile sağlanan teminatın miktarı; sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu ölümü halinde her bir sigortalı için (1) sayılı listeye göre belirlenir Kalıcı Sakatlık Teminatı Tam ve Kalıcı Sakatlık Teminatı Sigortalının, sigorta süresi içinde, mesleki veya meslek dışında uğradığı sakatlığın tam ve kalıcı olduğunun sakatlığın saptanması maddesinde yazılı surette tespit edilmesi halinde, sigortalıya (1) sayılı listede belirtilen tutarda tam ve kalıcı sakatlık tazminatı ödenir Kısmi ve Kalıcı Sakatlık Teminatı Sigortalının kısmi ve kalıcı sakatlığa uğraması durumunda, sakatlığının kısmi ve kalıcı olduğunun sakatlığın saptanması maddesinde yazılı surette tespit edilmesi halinde, sigortalıya sadece sakatlığı oranında, sakatlık tazminatı ödenir. Sigortalıya kısmi ve kalıcı sakatlık için ödenecek teminat tutarının toplamı, tam ve kalıcı sakatlık teminatı tutarını aşamaz Sakatlık ve ihtiyarlık Sırf ihtiyarlık dolayısıyla çalışamamak veya güçten düşmek hali bu sigorta sözleşmesi yönünden sakatlık sayılmaz Sakatlığın Saptanması Tam ve kalıcı sakatlık hali, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili Sağlık Kuruluşları tarafından verilen ve kalıcı sakatlığın yüzde oranını ve sakatlığın kalıcı olduğunu belirten bir raporla saptanır. Kısmi ve kalıcı sakatlık hali, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili Sağlık Kuruluşları tarafından verilen, sakatlığın yüzde oranını, kısmi ve kalıcı olduğunu belirleyen raporların Sigortacıya teslim edilmesi ve sigorta şirketinin doktorlarının bu

5 5 sözleşmeye ekli (3) sayılı listeyi esas tutarak belirleyecekleri sakatlık yüzdesini gösteren raporları ile saptanır. Sigortalının bu sözleşmenin imzalanmasından önce meydana gelmiş kalıcı sakatlıkları için sakatlık tazminatı ödenmez Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Grup Hayat Sigortası Sözleşmesi ile sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza sonucunda oluşan doktor ücreti ile hastane, ilaç, radyografi, banyo, masaj ve diğer tedavi masrafları (nakil masrafları hariç) için sağlanan teminatın miktarı; (1) sayılı listeye göre belirlenir. Sigorta süresi içinde kazaya uğrayan sigortalıya, fatura getirmesi karşılığında kaza sonucu tedavi masrafları ödenir. Teminat, kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş masrafları kapsar ve ancak (1) sayılı listede gösterilmiş olan meblağa kadar ödenir. Tedavi gideri, kaza nedenleri ve bunlara ilişkin giderler farklı olsa dahi (1) sayılı listede gösterilmiş meblağı aşamaz. Tabii veya suni sabit dişlere kaza neticesinde meydana gelen hasarların protez masrafları bu sözleşme kapsamında belirlenmiş olan teminat tutarının %10 unu aşamaz. Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler Sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit Sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar Sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur. 6. YAŞ SINIRLAMASI Bu sözleşme kapsamında, uygulanmakta olan tarife gereği 18 yaşını doldurmuş olanlar ile 70 yaşını (tamamlamamış) aşmamış kişiler teminat altına alınabilir. 70 yaşını doldurmuş olanların teminat altına alınması ve bu kişiler için sigortanın yenilenmesi, Sigortacının onayına bağlıdır.

6 6 7. PRİM 7.1. Prim Hesaplaması Prim tablosu, sigortalıların nüfus cüzdanında yazılı olan doğum tarihleri ve/veya cinsiyetleri dikkate alınarak hesaplanır. İş bu sözleşme kapsamında hesaplanan prim emsalleri, iş bu sözleşmeye ek olarak düzenlenerek (2) sayılı listede belirtilir Prim Ödemesi Sigorta primlerinin tamamı, Sigortacıya ardışık 6 eşit taksitte ödenir. Grup Hayat Sigortasının başlangıç tarihinden sonra sigortaya zeyil ile dahil olan sigortalıların gün esasına göre hesaplanan kısmi primleri bir defada peşin olarak tahsil edilir. Bu sözleşme kapsamında prim ödeme yükümlülüğü Sigorta Ettirendedir. Sigorta primi vadesinde ödenmemiş ve prim ödeme borcunda temerrüde düşülmüş ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Sigorta sözleşmesinin feshedilmesi veya sigortalının işten ayrılması halinde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesaplanarak fazlası Sigorta Ettirene iade edilir Kur Uygulaması Teminat para biriminin USD veya EURO olarak belirlenmesi halinde, Prim tutarı, tahsil edildiği tarihteki T.C Merkez Bankası USD/EURO döviz alış kuru üzerinden TL olarak muhasebe kaydına alınır Tazminat ödemeleri, Sigortacı nezdinde yapılması gereken inceleme ve işlemlerin tamamlanmasından sonra, tazminatın ödenme tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası USD/EURO döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılır. 8. RİSK KABUL ESASLARI 8.1 Yeni Girişler Sigorta Ettiren, Grup Hayat Sigortası Sözleşmesine sözleşme başlangıç tarihinden sonra dahil olacak kişilerin, kimlik bilgileri ile sigorta teminat tutarlarını, doğum tarihlerini ve cinsiyetlerini Sigortacıya bildirir. Bildirilen kişiler, gerekli risk kabul esasları dahilinde değerlendirilir ve Sigortacının mevzuatta öngörülen süre içinde bir itirazı olmadığı takdirde, sigortaya girmiş kabul edilirler.

7 7 Ölüm teminatı serbest teminat limitini (FCL) aşan kişilere, aşan kısım için sözleşme ekinde yer verilen Risk Kabul Esasları uygulanacaktır. Risk kabul esaslarındaki tetkiklerin sonuçlarının Şirketimize ulaştırılmasını müteakip değerlendirme yapılacak ve Şirketimiz tarafından gerek görülmesi halinde masrafları sigortalı tarafından karşılanmak üzere ek tetkik ve doktor raporları da talep edilebilecektir. Kişilerin sigortaya dahil edilip edilmeyeceği veya hangi koşullarla dahil edileceğine (sürprim ve/veya muafiyet) risk analizinden sonra karar verilecektir. 8.2 Sağlık Durumu İşbu sözleşmenin başlangıç tarihi itibariyle sözleşme kapsamına alınmış olan sigortalıların, Sigorta Ettiren Türk Diş Hekimleri Birliği nin işveren olarak sigorta primini de ödemek suretiyle düzenlemiş olduğu ilk Grup Hayat Sigortası sözleşmesinin başladığı tarihten, iş bu sözleşmenin başlangıç tarihine kadar geçen süre içerisinde ve sadece teminat altında oldukları sigortalılık süresi içerisinde oluşmuş bulunan sakatlığa ve/veya ölüme neden olabilecek hastalıklar ve bu hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilecek durumlar da teminat altına alınmıştır. Sigorta Ettiren, iş bu madde kapsamında yer alan sigortalılardan bu sözleşmenin başlangıç tarihinden önce sürprim, muafiyet ve kapsam dışı teminat uygulamalarına tabi olanları, devir bilgi formu nda belirtmek suretiyle Sigortacıya eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür. Devir bilgi formunda yer alan bu uygulamalar Sigortacı tarafından bu sözleşme kapsamında aksi kararlaştırılmadıkça aynen korunur. Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan bir durumun, doğrudan veya dolaylı olarak sebebiyet verdiği teminat altındaki riskler için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan bir durum; varlığını sigortalının bildiği veya bir doktora başvurulmasına neden olan veya sigortalının yerinde olsa makul birinin doktora başvuruda bulunmaktan kaçınmayacağı bir hastalık, bir yaralanma, bir durum veya bir klinik belirtidir. Grup Hayat Sigortasının başlangıç tarihinde teminat altına alınmış ve aynı zamanda bu tarih itibariyle Sigorta Ettiren nezdinde aktif olarak çalışıyor olan kişilerden, ölüm teminatı tutarı serbest teminat limitine (FCL) kadar olanlardan sağlık beyanı alınmayacaktır. Grup Hayat Sigortasının başlangıç tarihinden sonra sigorta kapsamına alınacak sigortalılardan ölüm teminatı sözleşme kapsamında belirlenen serbest teminat limitine (FCL) kadar olanlardan sağlık beyanı alınmayacaktır. Ölüm teminatı sözleşme kapsamında belirlenen serbest teminat limitini (FCL) aşan kişiler için, aşan kısım için sözleşme ekinde yer verilen Risk Kabul Esasları uygulanacaktır. Risk kabul esaslarındaki tetkiklerin sonuçlarının Şirketimize ulaştırılmasını müteakip değerlendirme yapılacak ve Şirketimiz tarafından gerek görülmesi halinde ek tetkik ve doktor raporları da talep edilebilecektir.

8 8 Teminat verilmeden önce Risk Kabul Esasları dahilinde alınan tetkikler ve doktor raporları incelenecek ve inceleme sonunda ölümcül olarak nitelenebilecek hastalığı olan kişilerin teminat altına alınıp alınamayacağı ve hangi şartlarda veya hangi primlerle sigorta kapsamına alınacağı Sigorta Ettirene bildirilecektir. Sağlık beyanlarında tansiyon, astım, şeker v.b. sağlık problemi olan kişiler sürprim, muafiyet veya teminat tutarı kısıtlaması uygulanmak suretiyle sigorta kapsamına alınabilecektir. Sigortacı tarafından, sürprim alınmak, muafiyet uygulanmak veya teminat tutarı kısıtlanmak suretiyle işbu sözleşme kapsamına alınan sigortalılara, sürprim, muafiyet veya teminat kısıtlamasına ilişkin uygulamanın bildirimi Sigorta Ettirenin yükümlülüğündedir. Bu bildirimlerin sigortalılara yapılması konusunda Sigortacının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirimlerin yapılmamasından dolayı Sigortacıya sorumluluk yüklenemez. 8.3 Ek Prim (Sürprim) İşbu madde, ölüm teminatı özel şartlarda yer alan serbest teminat limitini (FCL) aşan sigortalı adayları için uygulanır. Sigortalı adaylarının, sigorta kapsamına alınırken veya grup hayat sigortası sözleşmesi süresi içerisinde zeyil ile sigortaya dahil olurken sigorta başlangıç tarihinden önce varlığından haberdar oldukları önemli hastalıkları (By-pass, kalp damar hastalıkları vb.) veya onun komplikasyonlarından dolayı ortaya çıkabilecek, ölüm durumlarına ilişkin olarak Sigortacının uygun gördüğü durumlarda ek prim (sürprim) ödenecektir. Sigortalı adayının, yüksek tansiyon, astım, şeker vb. hastalıklarından ve onun komplikasyonlarından kaynaklanacak sakatlık teminatı da ek prim alınmak kaydıyla kapsam dahiline alınabilecektir. Bu takdirde, Sigortacının uygun gördüğü ek primin (sürprim) ödenmesi gerekmektedir. Sigortacı sürprim uygulayıp uygulamama ve bu maddede sayılan teminatları verip vermeme hususunda tamamen serbesttir. 9. TEMİNAT YAPISI DEĞİŞİKLİĞİ Sigorta süresi içinde veya sözleşmenin yenileme döneminde sözleşme kapsamında yer almayan bir teminatın talep edilmesi durumunda risk kabul esasları Sigortacı tarafından yeniden belirlenir. 10. LEHDAR BELİRLEME Bu sözleşmeden doğan bütün haklar sigortalıya ait olup lehdarı da sigortalı belirleyecektir. Sigortalı, Sigortacıya yazılı olarak bildirmek koşulu ile lehdar tayin etmekte ve lehdarını değiştirmekte serbesttir.

9 9 Lehdar tayin eden sigortalının ölümü halinde, yasal mirasçıları da bulunsa, Sigortacı mahfuz hisse davası açılmadığı takdirde, sigorta tazminatının tamamını lehdara ödemek zorundadır. Lehdar tayin edilmediği durumlarda, sigortalının kendisine veya yasal ve atanmış mirasçılarına ödeme yapılır. 11. SİGORTA ETTİREN VE SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sigortaya Giriş Sırasında Beyan Yükümlülüğü İşbu madde, ölüm teminatı özel şartlarda yer alan serbest teminat limitini (FCL) aşan sigortalı adayları için uygulanır. Gerek Sigorta Ettiren, gerekse sigortalı, sigortalının Grup Hayat Sigortasına dahil olması sırasında kendisince bilinen ve Sigortacının sigortalıyı teminat altına almamasını veya daha ağır şartlarda almasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Sigorta Ettiren, sigortalı ve menfaatdarlar, poliçenin tanzim edilmesiyle, tazminat değerlendirmesine konu olan sağlık durumları ile ilgili doktor, hastane ve sağlık kuruluşlarındaki bilgi ve belgelere ulaşabilme yetkisini Sigortacı ya vermeyi kabul etmiş sayılırlar Teminat Tutarlarının Artırılması Sözleşme süresi içinde, Sigorta Ettiren in talebi ve Sigortacının kabulü halinde sigorta teminatı artırılabilir. Teminat artışı; Bir kategori içindeki tüm sigortalıların teminatlarının artırılması Sigortalının unvan ve/veya görev değişikliği sonucu başka bir kategoriye geçiş yapması Teminatın ücret ile ilişkilendirilmiş olduğu durumlarda, sigortalıların ücretlerinin artırılmış olması nedeniyle yapılabilir. Bu durumda, Sigorta Ettiren teminat artış nedenini Sigortacıya bildirir. Teminat artışı talebi, Sigorta Ettiren tarafından Sigortacıya bildirilir. Sigorta teminatı tutarının artırılabilmesi için Sigortacı, sağlık beyanı talep edebilir, ücretini sigortalı karşılamak kaydıyla sağlık veya doktor raporu ile tetkik isteyebilir. Temin edilen sağlık beyanı ve/veya sağlık raporu ve tetkiklere göre Sigortacı, sigortalının sağlık durumu ile ilgili olarak sigortasına özel şart veya istisna koyabilir, sürprim uygulayabilir ya da yeni teminat tutarını kabul etmeyebilir.

10 KAPSAM DIŞI DURUMLAR Teminat dışında kalan durumlar iş bu sözleşmeye ilave edilmiş olan Hayat Sigortası Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirlenmiştir. 13. SİGORTA TEMİNATLARININ SONA ERMESİ Her bir sigortalı için sağlanan sigorta teminatı, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ilk olarak meydana gelmesi halinde sona erer Sigortalının işten veya üyelikten ayrılması ya da emekli olması Sigorta Ettiren tarafından sigortalının sigortasının iptal edildiğinin yazılı olarak bildirilmesi Sigortalının ölümü Tam ve kalıcı sakatlık teminatının tamamının ödenmesi Sigorta süresinin sona ermesi Sözleşme süresi içinde sigortalının gruptan ayrılması (işten veya üyelikten ayrılması ya da emekli olması) halinde grup sigortası ile sağlanan teminat sigorta ettiren, sigortalı veya lehdar tarafından bireysel olarak devam ettirilemez. 14. TAZMİNATIN ÖDENMESİ 14.1 Ölüm Teminatı Sigortalının ölümü halinde, durum lehdar veya yasal yahut atanmış mirasçıları tarafından yazılı olarak Sigortacıya bildirilir. Teminatın ödenebilmesi için; Ölüm sebebini bildirir Doktor Raporu ve Defin Ruhsatı Ölüm kaza sonucu meydana gelmişse, Cumhuriyet Savcılığı nca düzenlenecek Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı Lehdar tayin edilmiş ise Lehdar (lar) ın tasdikli Nüfus Kayıt Örneği Lehdar tayin edilmemiş ise Veraset İlamı ve hak sahiplerinin tasdikli Aile Nüfus Kayıt Sureti Vergi dairesinden alınacak Veraset ve İntikal ile ilgili yazı Sigorta Ettiren tarafından Sigortacı ya gönderilir.

11 11 Bu belgelerin verilmesinden sonra hak sahiplerine ödeme yapılabilmesi için, Sigortacı tarafından örneği hazırlanmış olan ibranamenin imzalanması gerekir. Lehdarlara ancak ibranamenin imzalanmasından sonra ödeme yapılabilir Kalıcı Sakatlık Teminatı Sigorta Ettiren, sigortalının sakatlığı halinde, durumu yazılı olarak Sigortacıya bildirir. Teminatın ödenebilmesi için; Sakatlık kaza sonucu meydana gelmişse, Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı Sakatlık nedenini, durumunu ve kesinleşmiş sakatlık derecesini (sakatlığın yüzde kaç oranında olduğunu) belirtir, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak rapor Sigorta Ettiren tarafından Sigortacıya gönderilir Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı Sigortalının kaza sonucu yaralanması neticesinde meydana gelecek tedavi masraflarının ödenebilmesi için; Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı(kaza işyerinde gerçekleşti ise işverenin ve işçinin ayrı ayrı olarak kazanın gerçekleştiğine ilişkin yazacağı dilekçeleri) Hastane (epikriz) raporu Açıklamalı tedavi giderleri faturası veya makbuzu Genel Sigorta Ettiren tarafından, kaşeli ve imzalı bir ön yazı ile birlikte, yazı ekinde ayrıca imza sirkülerine de yer verilmek suretiyle Sigortacı ya gönderilir Sigorta Ettiren ve hak sahipleri, Sigortacının tazminatı tespit etmek için yukarıda belirtilen belgeler dışında talep edeceği evrakları da Sigortacıya vermekle yükümlüdürler Tüm belgelerin asıl olması veya belgeyi veren kurum tarafından tasdikli fotokopi olması şarttır Sigorta Ettiren hak sahiplerine yapılan tazminat ödemeleri ile Sigortacının sorumluluğunu yerine getirdiğini kabul eder ve başka bir talepte bulunamaz Sigortacının, tazminat ödemesi ile ilgili süreçte belirtilenlere ek olarak bilgi ve belge isteme hakkı saklıdır.

12 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İş bu sözleşme, tarihleri arasını kapsamak üzere bir yıl için düzenlenmiştir. Sigortalıların sözleşme kapsamına dahil oldukları tarih ne olursa olsun, iş bu sözleşmenin sona erdiği tarih itibariyle sözleşme tüm sigortalılar bakımından sona ermiş olur. 16. SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLE FESHİ VE FESİH İHBARI Sigorta Ettiren veya Sigortacı, sigorta sözleşmesini haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde, yazılı bir beyanla derhal fesih hakkına sahiptir. Sigorta Ettiren veya Sigortacı, haklı bir neden bulunmasa da, bu grup hayat sigortası sözleşmesini (3) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak suretiyle sona erdirmek hakkına sahiptir. Sözleşme ekinde belirtilen ödeme tarihinde ve/veya ödeme tarihlerinden herhangi birinde öngörülen ödemenin/taksitin tamamının ödenmiş olmadığı takdirde Sigorta Ettiren temerrüde düşmüş olur. Sigortacı temerrüt haklarını kullanır. Grup hayat sigortası sözleşmesinin feshi halinde feshin hüküm doğurduğu tarihten başlamak üzere tüm sigortalılar açısından da teminat son bulmuş olur. 17. ASKERLİK HİZMETİ Barış döneminde; sigortalının askerlik görevine çağrılması halinde asker sayıldığı andan itibaren teminatı son bulur. Savaş, genel ve kısmi seferberlik döneminde ise Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları uygulanır. 18. SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI Bu sigorta, Dünyanın her yerinde geçerlidir. 19. HAVA YOLCULUĞU SERBESTİSİ Sigortalı, Sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü veya sakatlığı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, ölüm ve sakatlık tazminatı ödenmez.

13 SAVAŞ DURUMU Sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri nedeniyle ölürse ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte sigortalılara ödenir. Savaş halinde Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları uygulanır. Şu kadar ki, Sigorta Ettiren ve Sigortacı, sigorta sözleşmesinin imzalanmasından sonra hayat sigortalarında savaş rizikosu konusunda hükümetçe alınacak herhangi bir karara uymayı peşinen kabul ederler. 21. İNTİHAR Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır. 22. HAYAT VE KAZA SİGORTALARI GENEL HÜKÜMLERİ Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda, Sigorta mevzuatı uygulanır. 23. DEPREM / DOĞAL AFETLER TEMİNATI Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nın 6.maddesi gereği deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sigortadan hariçtir. Ancak İş bu sözleşme kapsamında; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nın 6.maddesi f hükmü çerçevesinde; Deprem Sel Yanardağ Püskürmesi Yer Kayması nedeniyle ortaya çıkabilecek kaza sonucu ölüm ve kaza sonucu kalıcı sakatlık halleri ek olarak teminata dahil edilmiştir.

14 TERÖR TEMİNATI Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 5. maddenin (e), (f) ve (g) fıkralarında düzenlenen durumlar sigortadan hariçtir. (e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, (f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, (g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak. İş bu sözleşme kapsamında; terör Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6.maddesinin (g) fıkrası çerçevesinde kaza sonucu ölüm ve (varsa) kaza sonucu kalıcı sakatlık hallerini kapsamak üzere teminat altına alınmıştır. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 6.madde: g) 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler. 25. KÂRA İŞTİRAK Kâra iştirak, grubun Hasar/Prim oranının %50 den düşük olması halinde uygulanır. Her sigorta yılı içinde, Sigorta Ettiren gruptan veya gruba dahil tüm şirketlerden tahsil edilen primden iade edilen prim düşüldükten sonra kalan net primden; primin % 10 u nispetinde masraf payı ile o yıl içerisinde Gruba dahil tüm Şirketlere ödenen, ödenmesi gereken ve herhangi bir sebepten dolayı ödenmeyip bekletilen tazminatlar düşüldükten sonra elde edilen kârın % 20 si Sigorta Ettirene sigorta yılı içerisinde ödenmiş olan prim miktarlarının nispetinde, mortalite kârı olarak ödenir. Ancak, zarar söz konusu ise zarar miktarı müteakip sigorta yıllarındaki kâr zarar hesabına aktarılır. Sigorta Ettirenin (grubun) toplam yıllık sigorta priminden geçmiş yıllardan devreden zarar miktarı da düşülerek Sigorta Ettirenin (grubun) kâr zarar hesabı yapılır. P = Net Prim(Tahsil edilen prim - İade edilen prim) ÖT = Ödenen Tazminatlar MT = Muallâk Tazminatlar DMT = Devreden Muallâk Tazminat MP = Masraf Payı = %10

15 15 Riziko Kârı = P - (ÖT + MT - DMT) MP(%10) ÖT + MT - DMT Hasar Prim Oranı= < 0.50 ise; Riziko kârı müşteri payı=riziko kârı * 0.20 P Kara İştirak hesaplaması bir yıllık sigorta süresinin tamamlanması halinde hesaplanır. Kara iştirak tutarı hesaplandıktan sonra, hesaba ilişkin döneme denk düşen yeni bir tazminat ödenmesi halinde yapılmış olan kara iştirak hesabı yeni tazminat tutarını da içerecek şekilde yenilenir. Yenilenen kara iştirak hesaplaması sonucunda oluşan tutar ile daha önce hesaplanmış kara iştirak tutarı arasındaki fark sigorta ettiren tarafından sigortacıya iade edilir. Kara İştirak hesaplaması, bir yıllık sigorta süresinin tamamlanması ve sigorta süresi sonunda sözleşmenin yenilenmesi şartıyla hesaplanır. Sigorta süresi sonunda sözleşme yenilenmez ise kara iştirak ödemesi yapılmaz. 26. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ Grup Hayat Sigorta Sözleşmesinin akdinden sonra mevzuatta uyulması zorunlu değişiklikler getirilmesi veya Hazine Müsteşarlığı ve Yetkili Makamlarca uyulması zorunlu uygulama ilke ve kuralların öngörülmesi halinde, Sigortacıya bu düzenlemelere göre işlem yapması dolayısıyla hiç bir sorumluluk yüklenemez.

16 SÖZLEŞMENİN EKLERİ İş bu sözleşme ile ilgili eklere aşağıda yer verilmiş olup, söz konusu ekler sözleşmenin imzalanması ile birlikte Sigortacı tarafından Sigorta Ettirene iletilecektir. Bu sözleşmeye aşağıda belirtilen 9 (dokuz) ek ilave edilmiştir. Ek 1 ) 1 sayılı liste Sigortalıların sıra no, ad-soyad, sigorta teminatları, prim, doğum tarihi, yaş ve cinsiyet bilgilerini gösterir liste. Ek 2 ) 2 sayılı liste Sigortalıların yaşlarına ve / veya cinsiyetlerine göre belirlenmiş prim emsalleri listesi. Ek 3 ) 3 sayılı liste Tam veya kısmi ve kalıcı sakatlık halinde ödenecek tazminat yüzdelerini gösterir liste. Ek 4 ) Hesap Özeti Sigorta Ettiren in ödeyeceği ana poliçe primini gösterir hesap özeti. Ek 5 ) Hayat Sigortası Genel Şartları Ek 6 ) Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Ek 7 ) Risk Kabul Esasları Ek 8 ) Devir Bilgi Formu Ek 9) Sigortalanma Oranı ve Risk Durumu Formu 27 (yirmiyedi) maddeden ibaret bulunan bu Grup Hayat Sigortası Sözleşmesi taraflar arasında tarihinde imzalanmıştır.

17 17 ÖZEL ŞARTLAR POLİÇE Sigortacı, her bir sigortalı adına poliçe tanzim ederek, sigortalıya verilmek üzere Sigorta Ettiren e gönderir. YAŞ SINIRLAMASI Bu sözleşme kapsamında aşağıda kimlik bilgisi/bilgileri yer alan kişi/ler için yaş sınırlamasında istisna uygulanmış olup, bu kişiler dışında kimse söz konusu istisnadan yararlanamazlar. Bu kişilerin sigortasının yenilenmesi Sigortacının onayına bağlı olup, her yıl Sigortacı tarafından yeniden değerlendirilir doğumlu çalışan ve/veya üye SERBEST TEMINAT LIMITI Bu sözleşme kapsamında serbest teminat limiti belirlenmiş olup, söz konusu limit ,00.-TL dir. Serbest teminat limitini aşan teminatlar için risk analizi yapılacaktır. SİGORTANIN KONUSU Birlik yöneticileri ve birlik/oda çalışanlarının en az %75 i sigorta sözleşmesi kapsamına dahil edilmiştir. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Birgül Özkan II. Müdür Seval Akarçay Müdür

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

HAYAT Sigortası. Şartları

HAYAT Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI GÜNDELİK TAZMİNAT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI EVCİL HAYVANLARIN

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI)

BİLGİLENDİRME FORMU (EĞİTİM SİGORTASI) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin genel amaçlı bilgi vermek amacıyla

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

Hayat Kredi Sigortası

Hayat Kredi Sigortası Hayat Kredi Sigortası Sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, bireysel emeklilik sistemine ödenen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER?

DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL ETKİLER? Mustafa ŞEN 33 * ÖZ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası Ticaret Ünvanı : Adresi : FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır.

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.1.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: 1. Amaç ve Kapsam (1)5363 sayılı Tarım Sigortaları

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları

Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu

A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI)

BİLGİLENDİRME FORMU (KREDİ HAYAT SİGORTALARI) A. SİGORTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1. Bu sigortayı başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırmak istediğniz taktirde, istenen teminatlar ile süre şartlarını sağlayan ve "dain-i mürtehin"i

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ Acente : 323351 - ALTINTAŞ SİG.ARA.HİZ.DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 212 327 7212 Sigorta Ettiren Adı Soyadı : DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 532 3565513 İletişim Adresi : BAHÇEKÖY MERKEZ MAH.

Detaylı