T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R"

Transkript

1 KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ( Yeni: Ada ) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih, 2016/31601 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a) 30/10/2014 tarih ve sayı ile kayıtlı dilekçe. b)17/06/2015 tarih ve sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. c) Tarih ve sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı. d)25/03/2016 Tarihli 8631 Sayılı Yazımız. e)28/04/2016 tarih ve sayılı ile kayıtlı dilekçe f)29/07/2016 tarih ve sayılı ile kayıtlı dilekçe. g)09/08/2016 Tarihli ve sayılı yazımız. h) Tarih ve sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı. i) tarih ve sayı ile kayıtlı dilekçe. İlgilisince hazırlanarak ilgi (a) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze sunulan Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 Ada 63 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ilgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen Kartal Belediye Meclisinin tarih ve 2015/87 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunarak karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 220 sayısı ile "Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ada 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin kuzeyindeki kadastral boşluğu içine alacak şekilde yeniden düzenlendikten sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi uygun görülmüştür" şeklinde karara bağlandığı bilgisi ilgi (c) yazı ile Müdürlüğümüze iletilmiş ve ilgi (d) yazımızla ilgilisine bilgi verilmiştir. İlgi (e) dilekçe ile Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yenilenen uygulama imar planı değişikliği teklifi Müdürlüğümüze sunulmuş, ilgi (f) dilekçe ile ise bu teklifin de taraflarınca tekrar güncellendiği belirtilerek, uygulama imar planı değişikliği teklifi Müdürlüğümüze tekrar sunulmuş ve teklife ilişkin İSKİ kurum görüşünün alınması istenmiştir. İlgi (f)dilekçe ekinde sunulan Kartal, Yakacık, 113 Pafta, Ada (Eski:2677) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin ilgi (g) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye 1

2 Başkanlığı İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden kurum görüşü istenmiştir. İlgi (h) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile; "1. Planlama sahası içinden ve yakınından, Ø 2200 Çelik ve Ø150 DF içmesuyu şebeke hattı, Ø300MBB atık su hattı ve Ø400MBB ve Ø800BA yağmursuyu ana toplayıcı hatlarımız geçmektedir. 2. İçmesuyu şebeke hatlarımızın geçtiği güzergahların 100mm-600mm arası çaplar için min metre olacak şekilde imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 3. Mevcut ve Planlanan atıksu-yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Planı çalışmalarında, Ø300mm-Ø600mm. arası çaplar için en az 5m. Ø700mm.-Ø1200mm. arası çaplar için en az Ø10m. ve üstü çaplar için en az 15m. genişlikte imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 4 Bahse konu plan sahası içinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. 5. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. 6. Ana kolektörlerimiz ve isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce idaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir." bilgisi iletilerek yazı ekinde mevcut hatları gösterir üç adet A4 pafta iletilmiştir. İlgi (i) dilekçe ile taraflarınca güncellenen uygulama imar planı değişikliği teklifine dair güncellenmiş kurum görüşleri sunularak değerlendirilmesi istenmiştir. İlgi (i) dilekçe ekinde yer alan; tarih ve /3150 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü yazısı ile; "...Yapılan incelemede... yazımızda belirtilmiş olan hususlar doğrultusunda teklifin revize edildiği görülmüş olup tarafımızca sakınca görülmemiştir" görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir tarih ve / sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ile; 2

3 Teklife konu alanın; "Genel olarak "UA" (Yerleşime Uygun Alanlar) çok az bir kısmının da "ÖA-4b" (Yapay Dolgu ile Temsil Edilen, Orta-Hafif Mühendislik Önlemi Gerektiren Alanlar) lejantlı alanlarda kaldığı, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir" görüşü ile yazı ekinde alana ilişkin Mikro bölgeleme çalışması ve rapor örneği Müdürlüğümüze iletilmiştir tarih ve sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile; * İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, * Müdürlüğümüzün tarih ve sayılı kararı gereğince "Konut Alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde yada parselinde otopark tesis etmek esastır. Bu esasa göre her ir bağımsız bölüm için; * Brüt alanı 75 m 2 'ye kadar (brüt alan 75 m 2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark, * Brüt alanı 75 m m 2 arasında (75 m 2 brüt alan 150 m 2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark, * Brüt alanı 150 m 2 ve üstü (brüt alan 150 m 2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. * Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken "her 30 m 2 'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." şeklinde plan notu eklenmesi, * gün ve UP /25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç veya yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları gözönüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m çekilerek kırıldığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, * İnşaatı devam eden Kartal-Kaynarca Metro Hattı Yakacık İstasyonuna ilişkin olarak tekrar Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünden görüş alınması, hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir. İlgi (e), (f) ve (i) dilekçeler ile güncellenen Kartal, Yakacık, 113 Pafta, Ada (Eski:2677) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama 3

4 İmar Planı Değişikliği teklifi Plan Paftası ve raporunda Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında çoğunlukla TK2 yoğunluklu Konut+Ticaret Alanında kısmen Park Alanında, onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında;çoğunlukla "Mevcut Kitle Korunacaktır." plan notu ile Kitle yapılanmasında Konut+Ticaret Alanında, kısmen de imar yollarında kaldığı, 2677 Ada 63 Parselin; tarla vasfındaki 2000m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 19 parselin, tarla vasfındaki, 1999 m2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 20 parselin, tarla vasfındaki 1999 m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 21 parselin,tarla-bahçeli kâgir fabrika vasfındaki 2570 m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 32 parselin ve zeytinlik vasfındaki 687,50 m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 27 parselin tevhidleri sonucu ( ,50=)9255,50m 2 büyüklüğünde 2677 Ada 62 parselin oluştuğu görülmüştür. Bu parselden Belediye lehine; 1598,21 m 2 ve 206,40 m 2' sinin yol alanı olarak, 353,73m 2' sinin yeşil alan olarak terki sonucunda 7097,16 m 2 olarak oluştuğu (bu aşamada terk miktarı toplamı 2158,34 m 2' dir), devamında oluşan bu alandan 33,45 m 2 büyüklüğünde yola yapılan terk alanının 2677 Ada 64 parsel olarak tescil edildiği, tüm terkler sonucunda ise (7097,16-33,45=) 7063,71 m 2 büyüklüğündeki hali hazırdaki 2677 Ada 63 parselin oluştuğu görülmüştür. Yukarıda açıklandığı üzere kök parsellerin tevhidi ile oluşan toplam alanın 9255,50 m 2 olduğu ve Belediyemiz bilgisayar sisteminde 7130,78 m 2 büyüklüğünde olduğu görülen parselin onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında imar adası içinde kalan kısmının yaklaşık 5618 m 2 olduğu ve yaklaşık 1512 m 2 daha terkinin bulunduğu hesaplanmıştır. (mevcut parsele ve plana göre terk oranı 1512/5618=%27, kök parselden itibaren terk miktarı: =3637m 2 ve terk oranı 3637/9255=%39,3) Teklife konu alanın Ada (Eski:2677) 63 parsel ve kuzeyindeki bir kısım tescilsiz kadastral alanı kapsadığı, 2677 (Yeni:12355) Ada 63 Parselin 7063,71 m 2 büyüklüğünde ve halen özel mülkiyette olduğu, Yerinde, Halihazır Haritalar ve Plan üzerinden yapılan incelemede; teklife konu imar adasının doğusunda yer alan, kapatılarak imar adası içine alınması teklif edilen yaya yolunun ve refüj alanının D-100 Karayolundan Adnan Kahveci Caddesine çıkışı ve metro durağına geçişi sağladığı, kapatılması teklif edilen imar yolunun fiilen açık olmadığı, yaya yolunun D-100 Karayoluna bağlanan noktasında yolcu durağının bulunduğu ve yaya 4

5 yolunun planda 63 parselin terk edeceği alan olduğu görülmüştür. Ayrıca, plan değişikliği teklifine konu alanın kuzeyinde, teklife konu alana bitişik tescilsiz kadastral alanda yer alan "Metro Koruma Alanında" Metro İstasyon Alanının fiilen oluştuğu görülmüştür. Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklif paftasının incelenmesinden; onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında; Ada 63 parselin ve kuzeyindeki bir kısım tescilsiz kadastral alanın bulunduğu alanın Konut+Ticaret fonksiyonunda kaldığı ve "Mevcut Kitle korunacaktır" notunun bulunduğu, teklif ile ; "Mevcut Kitle korunacaktır" notunun ve planda yer alan kitlenin iptal edilerek Konut+Ticaret Fonksiyonunda 5/A/3, /2.00 yapılanma şartları önerildiği, mer'i plandaki yaya yolu ve refüj alanının iptal edilerek Konut+Ticaret fonksiyonuna alındığı, imar adasının güneydoğu yönünde büyütüldüğü görülmüştür. Ayrıca, İmar Adasının doğu kısmında ada kenarından çekme mesafesinin 12m., güneyinde 15m. batısında 5m. ve kuzeyinde yer alan Metro istasyonunun giriş-çıkışının yer aldığı, "Metro Koruma Alanı" lejantı ile tanımlanan alanın ifraz çizgisinden itibaren 5m. mesafenin "Yapı Yaklaşma Sınırı" çizgisi ile belirlendiği, teklif ile imar adası içindeki 6300m 2 büyüklüğündeki Konut+Ticaret fonksiyonundaki alandan yaklaşık 280 m 2 büyüklüğündeki alanın imar adasının kuzeyinde "Metro Koruma Alanı" lejantına alındığı görülmüştür. Plan notlarının ise; 1- Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul İli Yakacık Mahallesi, 113 Pafta, (Eski:2677) Ada 63 sayılı parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluğun kısmi alanını içermekte olup bu alan Konut+Ticaret alanı, metro İstasyon ve Geçiş Alanı ve yol alanıdır, 2- Kamusal Alan terkleri yapılmadan uygulama yapılmaz. 3- Zemin Etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 4- İlgili kurum görüşlerine uyulacak olup, metro koruma alanı içerisinde İBB Raylı sistemler Daire Başkanlığından görüş alınmadan uygulama yapılamaz, 5- Açıklanmaya hususlarda mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve mer'i imar yönetmelik hükümleri geçerlidir." olarak düzenlendiği görülmüştür. Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi kapsamındaki (Eski:2677) Ada 63 parselin onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında; kısmen TK2 yoğunluklu Konut+Ticaret Alanında ve kısmen de Park Alanında kaldığı, TK2 yoğunluklu Konut +Ticaret fonksiyonu yönünden önerilen 2.00 emsal değeri ile uyumlu olduğu, ancak parseldeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan Park 5

6 Alanı fonksiyonu yönünden teklifin Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğu görülmüştür. Teklif ile mer'i planda 63 parselin kuzeyindeki Konut+Ticaret fonksiyonundaki tescilsiz kadastral alanın bir kısmının "Metro Koruma Alanı" lejantına alınarak tevhit şartının kaldırıldığı, bu kapsamda söz konusu tescilsiz kadastral alan yönünden yapı ve nüfus yoğunluğunu azaltarak donatı miktarının arttırıldığı görülmüştür. Teklif plan ile (Eski:2677) Ada 63 sayılı parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluğun yer aldığı imar adasının güneydoğu yönünde büyütülerek imar ada kenarının imar yolu kenar çizgisi ile çakıştırılması sonucunda; İmar adasındaki Konut +Ticaret Fonksiyonun büyütülerek yapı ve nüfus yoğunluğunu artırdığı, imar adasının doğusunda yer alan yaya yolunun ve refüj alanının iptal edilerek Konut+Ticaret fonksiyonunda imar adası içine alınmasının, planda belirlenen donatı miktarını azaltacağı, imar adasının kuzeyinde yer alan Metro istasyonu giriş-çıkış noktası ile D-100 karayoluna yaya erişimin plan yönünden sağlanamayacağı, yaya erişimini engelleyeceği, yayaların D-100 karayolu servis yolundaki toplu ulaşım araçlarına ulaşmasını zorlaştıracağı, yerinde yapılan incelemede Adnan Kahveci Köprüsü üzerinde yer alan yaya yolu ve bu yola bağlantılı merdivenli erişimin metro gibi yoğun kullanımı olan ulaşım sistemi açısından yetersiz kalacağı görülmüştür. İlgi (e) ve (f) dilekçeler ile güncellenen uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü görüşü doğrultusunda revize edildiği bu kapsamda; "İlgili kurum görüşlerine uyulacak olup, metro koruma alanı içerisinde İBB Raylı sistemler Daire Başkanlığından görüş alınmadan uygulama yapılamaz" hükmünün plan notu olarak teklif edildiği, ancak, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile; "* İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, * Müdürlüğümüzün tarih ve sayılı kararı gereğince "Konut Alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde yada parselinde otopark tesis etmek esastır. Bu esasa göre her ir bağımsız bölüm için; * Brüt alanı 75 m 2 'ye kadar (brüt alan (75 m 2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark, * Brüt alanı 75 m m 2 arasında (75 m 2 brüt alan 150 m 2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark, * Brüt alanı 150 m 2 ve üstü (brüt alan (150 m 2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. * Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken "her 30 m 2 'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." 6

7 şeklinde plan notu eklenmesinin istendiği görülmüştür. İlgi (e) ve (f) dilekçeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 220 sayılı kararı gereği güncellenerek Müdürlüğümüze sunulan Kartal, Yakacık, 113 Pafta, Ada (Eski:2677) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin; Ada (Eski:2677) 63 parsele dair Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Mevcut Kitle Korunacaktır." hükmünden hareketle mevcut kitle yapılanmasında, yılında alınan yapı ruhsatına göre m 2 inşaat alanı kullanıldığı, imar adası içindeki 6300m 2 büyüklüğündeki Konut+Ticaret fonksiyonundaki alandan yaklaşık 280 m 2 büyüklüğündeki alanın imar adasının kuzeyinde "Metro Koruma Alanı" lejantına alındığı, diğer yandan teklifle Konut+Ticaret fonksiyonundaki alanının güneydoğu yönünde yaklaşık 500 m 2 büyütüldüğü, böylece imar adası içinde kalan Konut+Ticaret fonksiyonundaki alanın büyüklüğünün yaklaşık 6500 m 2 ye ulaştığı görülmüştür. Plan notlarına göre 5000 m 2 üzeri parsellerde emsal değeri alınabildiğinden ulaşılan 2.50 Emsal değeri ile Konut+Ticaret Alanındaki toplam inşaat alanı m 2 ye ulaşmakta, böylece plan değişikliği ile mevcut kitle yapılanmalı haline göre inşaat alanı yaklaşık ( =) 7903 m 2 artmaktadır. Teklifin onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planındaki yapı, nüfus yoğunluğunu artırdığı, alanın kuzeyinde Metro Koruma alanı önererek donatı miktarını artırırken doğu ve güneyindeki donatı alanlarını azalttığı (yaklaşık 320m 2 ), ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan Park Alanı kararı ile Kartal Belediye Meclisinin tarih, 2015/87 sayılı kararının dikkate alınmayarak hazırlandığı ve planda belirlenen yaya yolu ve refüj alanının kapatılarak Konut+Ticaret fonksiyonuna alındığı ve şartlı kurum görüşlerinin bulunduğu görüldüğünden, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, Uygulama imar planı başlıklı 24. maddesinin 2. fıkrasındaki ve İmar planı değişiklikleri başlıklı 26. maddesinde belirtilen hususlara aykırı nitelikler taşıdığı görülmüştür. Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı.) 7

8 RAPOR : İmar Komisyonu'nun tarih, 91 sayılı raporu. BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ( Yeni: Ada ) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili gündem maddesi incelenmiş olup, ekteki bilgi paftasındaki haliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) SONUÇ : Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ( Yeni: Ada ) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/OCAK AYI TOPLANTILARI'NIN TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. ALİ EKBER ŞAHİN BELEDİYE MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ HALİL ŞENER MECLİS KATİBİ EFRAYİM DEVECİ MECLİS KATİBİ GÖRÜLDÜ.../... /2017 OP. DR. ALTINOK ÖZ BELEDİYE BAŞKANI 8

9 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2016-E /01/2017-E.1068 Plan ve Proje Müdürlüğü *BE5U6R5EB* Sayı : Konu Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 (Yeni:12355 Ada) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. BAŞKANLIK MAKAMINA İlgi :a) 30/10/2014 tarih ve sayı ile kayıtlı dilekçe. b) 17/06/2015 tarih ve sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı. c) Tarih ve sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı. d) 25/03/2016 Tarihli 8631 Sayılı Yazımız. e) 28/04/2016 tarih ve sayılı ile kayıtlı dilekçe f) 29/07/2016 tarih ve sayılı ile kayıtlı dilekçe. g) 09/08/2016 Tarihli ve sayılı yazımız. h) Tarih ve sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı. i) tarih ve sayı ile kayıtlı dilekçe. İlgilisince hazırlanarak ilgi (a) dilekçe ekinde Müdürlüğümüze sunulan Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 Ada 63 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ilgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen Kartal Belediye Meclisinin tarih ve 2015/87 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunarak karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 220 sayısı ile "Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ada 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin kuzeyindeki kadastral boşluğu içine alacak şekilde yeniden düzenlendikten sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi uygun görülmüştür" şeklinde karara bağlandığı bilgisi ilgi (c) yazı ile Müdürlüğümüze iletilmiş ve ilgi (d) yazımızla ilgilisine bilgi verilmiştir. İlgi (e) dilekçe ile Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yenilenen uygulama imar planı değişikliği teklifi Müdürlüğümüze sunulmuş, ilgi (f) dilekçe ile ise bu teklifin de taraflarınca tekrar güncellendiği belirtilerek, uygulama imar planı değişikliği teklifi Müdürlüğümüze tekrar sunulmuş ve teklife ilişkin İSKİ kurum görüşünün alınması istenmiştir. İlgi (f) dilekçe ekinde sunulan Kartal, Yakacık, 113 Pafta, Ada (Eski:2677) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine ilişkin ilgi (g) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden kurum görüşü istenmiştir. İlgi (h) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısı ile; "1. Planlama sahası içinden ve yakınından, Ø 2200 Çelik ve Ø150 DF içmesuyu şebeke hattı, Ø300MBB atık su hattı ve Ø400MBB ve Ø800BA yağmursuyu ana toplayıcı hatlarımız geçmektedir. 2. İçmesuyu şebeke hatlarımızın geçtiği güzergahların 100mm-600mm arası çaplar için min metre olacak şekilde imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Evrakı Doğrulamak İçin : Kartal Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail Selvi Adres: Yukarı Mahalle Belediye Cad. No: 6 Kartal/ İstanbul Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: Elektronik Ağ: Sayfa 1 / 6

10 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2016-E /01/2017-E.1068 Plan ve Proje Müdürlüğü *BE5U6R5EB* 3. Mevcut ve Planlanan atıksu-yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Planı çalışmalarında, Ø300mm-Ø600mm. arası çaplar için en az 5m. Ø700mm.-Ø1200mm. arası çaplar için en az Ø10m. ve üstü çaplar için en az 15m. genişlikte imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. 4 Bahse konu plan sahası içinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. 5. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. 6. Ana kolektörlerimiz ve isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce idaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir." bilgisi iletilerek yazı ekinde mevcut hatları gösterir üç adet A4 pafta iletilmiştir. İlgi (i) dilekçe ile taraflarınca güncellenen uygulama imar planı değişikliği teklifine dair güncellenmiş kurum görüşleri sunularak değerlendirilmesi istenmiştir. İlgi (i) dilekçe ekinde yer alan; tarih ve /3150 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü yazısı ile; "...Yapılan incelemede... yazımızda belirtilmiş olan hususlar doğrultusunda teklifin revize edildiği görülmüş olup tarafımızca sakınca görülmemiştir"görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir tarih ve / sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı ile; Teklife konu alanın; "Genel olarak "UA" (Yerleşime Uygun Alanlar) çok az bir kısmının da "ÖA-4b" (Yapay Dolgu ile Temsil Edilen, Orta-Hafif Mühendislik Önlemi Gerektiren Alanlar) lejantlı alanlarda kaldığı, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir" görüşü ile yazı ekinde alana ilişkin Mikro bölgeleme çalışması ve rapor örneği Müdürlüğümüze iletilmiştir tarih ve sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile; * İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, * Müdürlüğümüzün tarih ve sayılı kararı gereğince "Konut Alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde yada parselinde otopark tesis etmek esastır. Bu esasa göre her ir bağımsız bölüm için; * Brüt alanı 75 m 2 'ye kadar (brüt alan 75 m 2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark, * Brüt alanı 75 m m 2 arasında (75 m 2 brüt alan 150 m 2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark, Evrakı Doğrulamak İçin : Kartal Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail Selvi Adres: Yukarı Mahalle Belediye Cad. No: 6 Kartal/ İstanbul Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: Elektronik Ağ: Sayfa 2 / 6

11 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2016-E /01/2017-E.1068 Plan ve Proje Müdürlüğü *BE5U6R5EB* * Brüt alanı 150 m 2 ve üstü (brüt alan 150 m 2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. * Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken "her 30 m 2 'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." şeklinde plan notu eklenmesi, * gün ve UP /25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç veya yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları gözönüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 m çekilerek kırıldığı tespit edilmiş olup bu doğrultuda gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, * İnşaatı devam eden Kartal-Kaynarca Metro Hattı Yakacık İstasyonuna ilişkin olarak tekrar Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünden görüş alınması, hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." görüşü Müdürlüğümüze iletilmiştir. İlgi (e), (f) ve (i) dilekçeler ile güncellenen Kartal, Yakacık, 113 Pafta, Ada (Eski:2677) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Plan Paftası ve raporunda Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında çoğunlukla TK2 yoğunluklu Konut+Ticaret Alanında kısmen Park Alanında, onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında; çoğunlukla "Mevcut Kitle Korunacaktır." plan notu ile Kitle yapılanmasında Konut+Ticaret Alanında, kısmen de imar yollarında kaldığı, 2677 Ada 63 Parselin; tarla vasfındaki 2000m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 19 parselin, tarla vasfındaki, 1999 m2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 20 parselin, tarla vasfındaki 1999 m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 21 parselin, tarla-bahçeli kâgir fabrika vasfındaki 2570 m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 32 parselin ve zeytinlik vasfındaki 687,50 m 2 büyüklüğündeki 2677 (E:1010) Ada 27 parselin tevhidleri sonucu ( ,50=) 9255,50m 2 büyüklüğünde 2677 Ada 62 parselin oluştuğu görülmüştür. Bu parselden Belediye lehine; 1598,21 m 2 ve 206,40 m 2 sinin yol alanı olarak, 353,73m 2 sinin yeşil alan olarak terki sonucunda 7097,16 m 2 olarak oluştuğu (bu aşamada terk miktarı toplamı 2158,34 m 2 dir), devamında oluşan bu alandan 33,45 m 2 büyüklüğünde yola yapılan terk alanının 2677 Ada 64 parsel olarak tescil edildiği, tüm terkler sonucunda ise (7097,16-33,45=) 7063,71 m 2 büyüklüğündeki hali hazırdaki 2677 Ada 63 parselin oluştuğu görülmüştür. Yukarıda açıklandığı üzere kök parsellerin tevhidi ile oluşan toplam alanın 9255,50 m 2 olduğu ve Belediyemiz bilgisayar sisteminde 7130,78 m 2 büyüklüğünde olduğu görülen parselin onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında imar adası içinde kalan kısmının yaklaşık 5618 m 2 olduğu ve yaklaşık 1512 m 2 daha terkinin bulunduğu hesaplanmıştır. (mevcut parsele ve plana göre terk oranı 1512/5618=%27, kök parselden itibaren terk miktarı: =3637m 2 ve terk oranı 3637/9255=%39,3) Evrakı Doğrulamak İçin : Kartal Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail Selvi Adres: Yukarı Mahalle Belediye Cad. No: 6 Kartal/ İstanbul Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: Elektronik Ağ: Sayfa 3 / 6

12 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2016-E /01/2017-E.1068 Plan ve Proje Müdürlüğü *BE5U6R5EB* Teklife konu alanın Ada (Eski:2677) 63 parsel ve kuzeyindeki bir kısım tescilsiz kadastral alanı kapsadığı, 2677 (Yeni:12355) Ada 63 Parselin 7063,71 m 2 büyüklüğünde ve halen özel mülkiyette olduğu, Yerinde, Halihazır Haritalar ve Plan üzerinden yapılan incelemede; teklife konu imar adasının doğusunda yer alan, kapatılarak imar adası içine alınması teklif edilen yaya yolunun ve refüj alanının D-100 Karayolundan Adnan Kahveci Caddesine çıkışı ve metro durağına geçişi sağladığı, kapatılması teklif edilen imar yolunun fiilen açık olmadığı, yaya yolunun D-100 Karayoluna bağlanan noktasında yolcu durağının bulunduğu ve yaya yolunun planda 63 parselin terk edeceği alan olduğu görülmüştür. Ayrıca, plan değişikliği teklifine konu alanın kuzeyinde, teklife konu alana bitişik tescilsiz kadastral alanda yer alan "Metro Koruma Alanında" Metro İstasyon Alanının fiilen oluştuğu görülmüştür. Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklif paftasının incelenmesinden; onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında; Ada 63 parselin ve kuzeyindeki bir kısım tescilsiz kadastral alanın bulunduğu alanın Konut+Ticaret fonksiyonunda kaldığı ve "Mevcut Kitle korunacaktır" notunun bulunduğu, teklif ile ; "Mevcut Kitle korunacaktır" notunun ve planda yer alan kitlenin iptal edilerek Konut+Ticaret Fonksiyonunda 5/A/3, /2.00 yapılanma şartları önerildiği, mer'i plandaki yaya yolu ve refüj alanının iptal edilerek Konut+Ticaret fonksiyonuna alındığı, imar adasının güneydoğu yönünde büyütüldüğü görülmüştür. Ayrıca, İmar Adasının doğu kısmında ada kenarından çekme mesafesinin 12m., güneyinde 15m. batısında 5m. ve kuzeyinde yer alan Metro istasyonunun giriş-çıkışının yer aldığı, "Metro Koruma Alanı" lejantı ile tanımlanan alanın ifraz çizgisinden itibaren 5m. mesafenin "Yapı Yaklaşma Sınırı" çizgisi ile belirlendiği, teklif ile imar adası içindeki 6300m 2 büyüklüğündeki Konut+Ticaret fonksiyonundaki alandan yaklaşık 280 m 2 büyüklüğündeki alanın imar adasının kuzeyinde "Metro Koruma Alanı" lejantına alındığı görülmüştür. Plan notlarının ise; 1- Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul İli Yakacık Mahallesi, 113 Pafta, (Eski:2677) Ada 63 sayılı parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluğun kısmi alanını içermekte olup bu alan Konut+Ticaret alanı, metro İstasyon ve Geçiş Alanı ve yol alanıdır, 2- Kamusal Alan terkleri yapılmadan uygulama yapılmaz. 3- Zemin Etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 4- İlgili kurum görüşlerine uyulacak olup, metro koruma alanı içerisinde İBB Raylı sistemler Daire Başkanlığından görüş alınmadan uygulama yapılamaz, 5- Açıklanmaya hususlarda mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve mer'i imar yönetmelik hükümleri geçerlidir." olarak düzenlendiği görülmüştür. Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi kapsamındaki (Eski:2677) Ada 63 parselin onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında; kısmen TK2 yoğunluklu Konut+Ticaret Alanında ve kısmen de Park Alanında kaldığı, TK2 yoğunluklu Konut +Ticaret fonksiyonu yönünden önerilen 2.00 emsal değeri ile uyumlu olduğu, ancak parseldeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan Park Alanı fonksiyonu yönünden teklifin Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğu görülmüştür. Teklif ile mer'i planda 63 parselin kuzeyindeki Konut+Ticaret fonksiyonundaki tescilsiz kadastral alanın bir kısmının "Metro Koruma Alanı" lejantına alınarak tevhit şartının kaldırıldığı, bu kapsamda söz konusu Evrakı Doğrulamak İçin : Kartal Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail Selvi Adres: Yukarı Mahalle Belediye Cad. No: 6 Kartal/ İstanbul Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: Elektronik Ağ: Sayfa 4 / 6

13 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2016-E /01/2017-E.1068 Plan ve Proje Müdürlüğü *BE5U6R5EB* tescilsiz kadastral alan yönünden yapı ve nüfus yoğunluğunu azaltarak donatı miktarının arttırıldığı görülmüştür. Teklif plan ile (Eski:2677) Ada 63 sayılı parsel ve kuzeyindeki kadastral boşluğun yer aldığı imar adasının güneydoğu yönünde büyütülerek imar ada kenarının imar yolu kenar çizgisi ile çakıştırılması sonucunda; İmar adasındaki Konut +Ticaret Fonksiyonun büyütülerek yapı ve nüfus yoğunluğunu artırdığı, imar adasının doğusunda yer alan yaya yolunun ve refüj alanının iptal edilerek Konut+Ticaret fonksiyonunda imar adası içine alınmasının, planda belirlenen donatı miktarını azaltacağı, imar adasının kuzeyinde yer alan Metro istasyonu girişçıkış noktası ile D-100 karayoluna yaya erişimin plan yönünden sağlanamayacağı, yaya erişimini engelleyeceği, yayaların D-100 karayolu servis yolundaki toplu ulaşım araçlarına ulaşmasını zorlaştıracağı, yerinde yapılan incelemede Adnan Kahveci Köprüsü üzerinde yer alan yaya yolu ve bu yola bağlantılı merdivenli erişimin metro gibi yoğun kullanımı olan ulaşım sistemi açısından yetersiz kalacağı görülmüştür. İlgi (e) ve (f) dilekçeler ile güncellenen uygulama imar planı değişikliği teklifinin, Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü görüşü doğrultusunda revize edildiği bu kapsamda; "İlgili kurum görüşlerine uyulacak olup, metro koruma alanı içerisinde İBB Raylı sistemler Daire Başkanlığından görüş alınmadan uygulama yapılamaz" hükmünün plan notu olarak teklif edildiği, ancak, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı ile; "* İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, * Müdürlüğümüzün tarih ve sayılı kararı gereğince "Konut Alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde yada parselinde otopark tesis etmek esastır. Bu esasa göre her ir bağımsız bölüm için; * Brüt alanı 75 m 2 'ye kadar (brüt alan 75 m 2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark, * Brüt alanı 75 m m 2 arasında (75 m 2 brüt alan 150 m 2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark, * Brüt alanı 150 m 2 ve üstü (brüt alan 150 m 2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. * Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken "her 30 m 2 'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." şeklinde plan notu eklenmesinin istendiği görülmüştür. İlgi (e) ve (f) dilekçeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 220 sayılı kararı gereği güncellenerek Müdürlüğümüze sunulan Kartal, Yakacık, 113 Pafta, Ada (Eski:2677) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin; Ada (Eski:2677) 63 parsele dair Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Mevcut Kitle Korunacaktır." hükmünden hareketle mevcut kitle yapılanmasında, yılında alınan yapı ruhsatına göre m 2 inşaat alanı kullanıldığı, imar adası içindeki 6300m 2 büyüklüğündeki Konut+Ticaret fonksiyonundaki alandan yaklaşık 280 m 2 büyüklüğündeki alanın imar adasının kuzeyinde "Metro Koruma Alanı" lejantına alındığı, diğer yandan teklifle Konut+Ticaret fonksiyonundaki alanının güneydoğu yönünde yaklaşık 500 m 2 büyütüldüğü, böylece imar adası içinde kalan Konut+Ticaret fonksiyonundaki alanın büyüklüğünün yaklaşık 6500 m 2 ye ulaştığı görülmüştür. Plan notlarına göre 5000 m 2 üzeri parsellerde emsal değeri alınabildiğinden ulaşılan 2.50 Emsal değeri ile Konut+Ticaret Alanındaki toplam inşaat Evrakı Doğrulamak İçin : Kartal Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail Selvi Adres: Yukarı Mahalle Belediye Cad. No: 6 Kartal/ İstanbul Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: Elektronik Ağ: Sayfa 5 / 6

14 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2016-E /01/2017-E.1068 Plan ve Proje Müdürlüğü *BE5U6R5EB* alanı m 2 ye ulaşmakta, böylece plan değişikliği ile mevcut kitle yapılanmalı haline göre inşaat alanı yaklaşık ( =) 7903 m 2 artmaktadır. Teklifin onanlı Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planındaki yapı, nüfus yoğunluğunu artırdığı, alanın kuzeyinde Metro Koruma alanı önererek donatı miktarını artırırken doğu ve güneyindeki donatı alanlarını azalttığı (yaklaşık 320m 2 ), ayrıca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan Park Alanı kararı ile Kartal Belediye Meclisinin tarih, 2015/87 sayılı kararının dikkate alınmayarak hazırlandığı ve planda belirlenen yaya yolu ve refüj alanının kapatılarak Konut+Ticaret fonksiyonuna alındığı ve şartlı kurum görüşlerinin bulunduğu görüldüğünden, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, Uygulama imar planı başlıklı 24. maddesinin 2. fıkrasındaki ve İmar planı değişiklikleri başlıklı 26. maddesinde belirtilen hususlara aykırı nitelikler taşıdığı görülmüştür. Konunun yukarıda aktarılan bilgiler ışığında ve 5216 sayılı Kanun'un 7b ve 14. maddesi ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Meclis'e havalesini arz ederim. Ali APAYDIN Teknik Başkan Yardımcısı BELEDİYE MECLİSİ NE TAKDİM ONAY Av. Hüsnü YEŞİLYURT Belediye Başkanı V. Evrakı Doğrulamak İçin : Kartal Belediyesi Yeni Hizmet Binası Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail Selvi Adres: Yukarı Mahalle Belediye Cad. No: 6 Kartal/ İstanbul Telefon: Faks Evrak Pin Kodu: Elektronik Ağ: Sayfa 6 / 6

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 10/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.04.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Hürriyet Mah., 12001 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 12014 ada, 5,6,7 parseller, 9024 ada, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık, 12028 ada 11,12 ve 4 parseller ve 4 parselin Güneyindeki Tescil dışı Kadastral Alandan geçen İmar Yoluna (Türkan Sokak) ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26765 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 190,192 ve 289 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih, 2017/16876 sayılı

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM TEMMUZ AYI'NIN 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM TEMMUZ AYI'NIN 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Soğanlık, 139-2 pafta, 1101 ada, 4-5-6 parsellere ilişkin 04.05.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20656

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ Karar Tarihi Karar No Karar 07.03.2016 28 Özü Belediye Meclisini Teşkil Eden Üyeler MECLİS KARARI Yakuplu Mahallesi 542 adanın doğusunda kalan otopark alanına ilişkin plan tadilatı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejantında Kalan Alanlara Yönelik Uygulanan İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih, 2016/13618 sayılı teklifi.

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1075 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, ORHANTEPE MAHALLESİ, 2511 ADA, 321 PARSEL VE KOMŞULUĞUNDAKİ BİR KISIM DOLGU ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR

İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, ORHANTEPE MAHALLESİ, 2511 ADA, 321 PARSEL VE KOMŞULUĞUNDAKİ BİR KISIM DOLGU ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, ORHANTEPE MAHALLESİ, 2511 ADA, 321 PARSEL VE KOMŞULUĞUNDAKİ BİR KISIM DOLGU ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU İçindekiler 1.PLANLAMA ÇALIŞMASININ

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1402 KONUNUN ÖZÜ: 16.05.2008 t.t. li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 16.01.2015 Dosya No: 2014/1496-1987 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, 75 pafta, 292 ada, 224 (eski

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Meclisinin, 2014 yılına ait bir aylık tatil süresini Ağustos ayında kullanması Hk KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 03 Şubat 2014 günlü birleşiminde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 119 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2013/191 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, İSKİ dere mutlak koruma alanına

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 218 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1564 KONUNUN ÖZÜ: Güngören, M.Nesih Özmen Mah., 70/6 pafta, 1118

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hk TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin. Seçim Yılı 3. Dönem 2016 Senesi Eylül Ayı Meclis Toplantılarının 0/09/2016 tarihli 1. Birleşimi 1. Oturumunda

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: 13.05.2014 Dosya No: 2014/425 KONUNUN ÖZÜ: Avcılar, 05/12/2013 tarih ve 125 sayılı İlçe Meclis

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD848729772* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-15/05/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı (Mayıs 2015) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Meclisimizin Mayıs

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 145 Tarih: 13.06.2013 Dosya No: 2013/1164 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi,Karlıktepe Mahallesi 1992 ada 320

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2017/31 Tarih : 07.09.2017 KONUNUN ÖZÜ: 21.01.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notları, 09.06.2011 tasdik

Detaylı

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 10.09.2015 tarih ve 91352717-310-01/2691 sayılı yazı okundu. Trabzon

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ Karar Tarihi Karar No Karar 05.10.2015 143 Özü MECLİS KARARI Gürpınar bölgesinde İSKİ tarafından dere düzenlemesi yapılan alanlarda koruma bantlarının imar planlarına işlenmesi

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU

BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem İMAMOĞLU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ Karar Tarihi Karar No Karar Özü 05.10.2015 146 Belediye Meclisini Teşkil Eden Üyeler MECLİS KARARI Ön bahçe mesafeleri ile ilgili plan notu değişikliği BELEDİYE BAŞKANI: Ekrem

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1079 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 238ED2B pafta,2622 ada,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 370 Oturum : 1 Konusu : Otopark Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Meclisi nin 18.04.2015 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2017/32 Tarih : 07.09.2017 KONUNUN ÖZÜ: Mahkeme kararları ile iptal edilen imar uygulamasındaki DOP oranlarının korunması ve yapılacak olan

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 6 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 6 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 06.05.2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 6 HUKUK KONU : Kadro İhdası. Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 24/04/2014 tarih ve 13715 sayılı teklifi

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 216 Tarih: 18.05.2012 Dosya No: 2012/1227 KONUNUN ÖZÜ: : Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 10.09.2013 Dosya No: 2013/1325 KONUNUN ÖZÜ: Pendik D-100

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 05/07/2013 tarih ve 41 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 12/12/2013 tarih 2292-9693 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 42 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/78 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 1508 ve 1571 parseller ile arasındaki

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 01.12.2011 KARAR NO 65 AMASYA BELEDİYE MECLİS BAŞKANI VE ÜYELER Cafer ÖZDEMİR Kenan ERASLAN Cengiz ERDEM Mehmet ÜNEK Osman

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı